Програма навчальної дисципліни професійна підготовка: практика рекламної діяльності для студентівСкачати 93.08 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір93.08 Kb.
#52277
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА РЕКЛАМИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора з навчальної роботи

Проф. Приступенко Т.О.

« » 20 року


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА: ПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

для студентів
напрям підготовки - 6.030302 «реклама і зв’язки з громадськістю»

КИЇВ – 2013
Розробник: кандидат філологічних наук, асистент БАБАК Марина Петрівна
Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Протокол від « » 2013 року № .

Голова науково-методичною комісії ( )

(підпис)
« » 2013 року.
© Бабак М.П., 2013 рік.

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Професійна підготовка: практика рекламної діяльності» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з напрямку підготовки 6.030302 спеціальності реклама і зв’язки з громадськістю.


Предметом вивчення начальної дисципліни є дослідження рекламної комунікацій.

Міждисциплінарні зв’язки. Дана дисципліна є допоміжною базою для вивчення таких спеціальних дисциплін як «Основи реклами та PR», «Історія реклами», «Брендинг», «Дизайн у рекламі і PR», «Креатив у рекламі», «Вступ до спеціальності» тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Основи реклами.

Змістовий модуль 2. Специфіка рекламної діяльності.
Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення з актуально-практичними та науково-прикладними основами реклами, підготувати конкурентоспроможні кадри в галузі рекламної комунікації.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення типології реклами; дослідження тенденцій ринку рекламної комунікації; ознайомлення із законодавчим регулюванням рекламної діяльності; знайомство з функціями та посадовими обов’язками спеціаліста «менеджер з реклами»; знайомство та участь в рекламних фестивалях; підготовка до участі в рекламній діяльності; вироблення практичних професійних навичок в галузі реклами; ознайомлення із специфікою професії безпосередньо на виробництві.

1.3 згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати:

– основні поняття, тлумачення і терміни, що застосовуються в рекламній діяльності;

– принципи, функції і завдання реклами у бізнесі;

– типи, категорії, види реклами та її форми і жанри;

– особливості рекламного ринку України;

– методику та методологію регулювання ринку реклами в Україні;

– вітчизняні і міжнародні фестивалі з реклами;

– стандарти професії та вимоги до працівників у галузі реклами;

– новітні рекламні технології.

вміти:

– відрізняти рекламу від паблік рілейшинз;

– формувати ефективні рекламні комунікації;

– просувати певні товари та послуги за допомогою ATL та BTL реклами;

– складати стратегічні та тактичні плани рекламної комунікації;

– планувати та проводити заходи рекламної комунікації;

– виконувати посадові функції менеджерів з реклами.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 216 години, 6 кредитів EСTS, зокрема, практичні заняття – 102 год., самостійна робота - 114 год.
2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.

3. Засоби діагностики успішності навчання:

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 10, а у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 11 – 17. Обов’язковим для іспиту є виконання практичних кейсів, участь у тренінгах та відповідь на іспиті на оцінку не нижчу за 22 бали.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Основи реклами
Тема 1. Професійні стандарти рекламістів (16 год.).

Завдання курсу "Професійна підготовка: практика рекламної діяльності”. Обумовлення появи нових рекламних спеціальностей. Огляд основної й додаткової літератури та джерел з реклами

Рекламні професії: специфіка, проблематика, перспективи. Вимоги до спеціалістів з реклами та особливості праці. Засади та принципи організації рекламної діяльності. Посадові обов’язки рекламістів. Організація та структура відділу. Особливості роботи рекламних відділів у різних галузях.
Тема 2. Етика та психологія роботи рекламіста. Психологічні основи

рекламної комунікації (16 год.).

Основні задачі рекламної комунікації. Об’єкт та суб’єкт рекламної комунікації. Етика спілкування рекламіста: внутрішня та зовнішня. Психологічний аспект ефективного спілкування в рекламі. Взаємовідносини між суб’єктами рекламної комунікації. Види взаємин в рекламній комунікації. Технологія вправних переговорів: методи переконання й фактори впливу.


Тема 3. Рекламна термінологія (16 год.).

Специфіка рекламної термінології. Основна рекламна термінологія.

Проблематика формування рекламної термінології.
Тема 4. Рекламний відділ: цілі, функції, методи роботи (11 год.).

Мета, принципи та засади функціонування рекламного відділу.

Основні задачі рекламного відділу. Шляхи підвищення ефективності роботи рекламного відділу. Специфіка роботи та функції рекламного відділу в ЗМІ. Методики та етика роботи рекламіста з клієнтами.
Тема 5. Види та форми реклами: ефективність та особливості застосування (11 год.).

Види реклами. Відкрита та прихована реклама.

Особистісна реклама. Соціальна реклама. Реклама територій. Зовнішня реклама. Рекламні носії. Реклама в транспорті. Рекламне видання. Жанрові та стилістичні особливості подачі рекламних матеріалів у різних типах ЗМІ.

Правила підготовки рекламно-сувенірної продукції (буклети, флаєри, листівки та ін.).


Тема 6. Стратегія і тактика рекламної кампанії (16 год.).

Етапи та методика формування рекламної кампанії. Складові рекламного планування. Стратегія рекламної кампанії. Тактика рекламної кампанії. Бюджет: види, принципи та засади формування.

Інструменти аудиту рекламних кампаній. SWOT-аналіз. Концепція 4Р та планування маркетингу. Основні помилки в таргетованій рекламі.

Аналітика в рекламній діяльності. Дослідження рекламного ринку. Рекламний аудит: мета, процес, методика проведення. Методи комунікативного аналізу.


Тема 7. Реклама на телебаченні (16 год.).

Види телевізійної реклами. Особливості створення телевізійної реклами. Правила написання сценарію для рекламного ролика.

Організація та контроль знімального процесу. Вплив телереклами.

Тема 8. Реклама на радіо (11 год.).

Види радіореклами. Особливості створення радіореклами.

Правила написання сценарію для радіоролика. Вплив радіореклами на цільову та потенційну аудиторію.
Тема 9. Реклама в друкованих ЗМІ (16 год.).

Види друкованої реклами. Особливості створення та підготовки друкованої реклами.

Правила підготовки матеріалів для друкованої реклами.

Вплив друкованої реклами на цільову та потенційну аудиторію.


Тема 10. Реклама в мережі Інтернет (11 год.).

Види Інернет-реклами. Особливості Інернет-реклами.

Правила створення Інтернет-сайту. Способи та методи просування Інтернет-сайту. Особливості моделей оплати Інтернет-реклами.

Реклама реклама в соціальних мережах. Реклама в он-лайн іграх. Реклама в мобільних магазинах AppStore. Провести моніторинг та аналіз рекламного ринку України.


Змістовий модуль 2. Специфіка рекламної діяльності
Тема 11. Вплив реклами на цільову аудито­рію (11 год.).

Завдання реклами. Визначення рекламного впливу. Етапи рекламного впливу на цільову та потенційну аудиторію.

Механізми рекламного впливу на цільову та потенційну аудиторію. Методи рекламного впливу на цільову та потенційну аудиторію. Періодичність виходу реклами як чинник впливу на цільову та потенційну аудиторію. Шляхи підвищення ефективності впливу рекламних текстів.
Тема 12. Психологія реклами (11 год.).

Самопрезентація у тварин. Самопрезентація у древніх людей. Самореклама в середні віки. Самореклама в наші дні. Самопрезентація у дітей.

Гіпноз як психологічний метод рекламного впливу. Вплив як психологічний метод рекламного впливу. Наслідування як психологічний метод рекламного впливу. Зараження як психологічний метод рекламного впливу.

Переконання як психологічний метод рекламного впливу. Стереотип як психологічний метод рекламного впливу. Імідж як психологічний метод рекламного впливу. Механізм ореолу як психологічний метод рекламного впливу. 25 кадр як психологічний метод рекламного впливу. Рекламне шоу. як психологічний метод рекламного впливу. НЛП як психологічний метод рекламного впливу.


Тема 13. Ефект праймінгу (11 год.).

Поняття та сутність праймінгу. Активація праймінгу. Фактори, що посилюють ефект праймінгу. Моделі праймінгу.


Тема 14. Правила написання рекламних текстів (11 год.).

Цілі рекламних текстів. Види та жанри рекламних текстів. Характеристики рекламних текстів.

Складові рекламного тексту. Правила написання рекламного тексту. Засоби, які підвищують читабельність тексту. Способи стимулювання запам’ятовування тексту читачами.

Принципи та засоби створення рекламної ідеї. Типи творчих рекламних стратегій.
Тема 15. Медіапланування (6 год.).

Поняття та предмет медіапланування. Види медіапланування. Цілі медіапланування. Вимоги до цілей медіапланування.

Фактори медіапланування. Медіаплан та його складові. Компоненти медіаплану. Стратегія і тактика медіапланування.

Тема 16. Підготовка та розміщення рекламних матеріалів (13 год.).

Рекламні формули: механізми практичного застосування. Етика підготовки рекламних матеріалів для ЗМІ.

Етика підготовки рекламних пропозицій для рекламодавців. Механізми розміщення рекламних матеріалів в ЗМІ.
Тема 17. Юридичні аспекти рекламної кампанії (13 год.).

Законодавче забезпечення рекламної діяльності. Юридичні обов’язки рекламістів. Правовий захист від неякісного просування. Виправлена реклама.

Рекламне діловодство. Укладання рекламного договору. Рекламна заявка.

Закордонна та вітчизняна практика регламентації рекламної діяльності. Закон України «Про рекламу».РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна

 1. Бове К. Л., Аренс У. Ф. Современная реклама: Пер. с англ. – Тольятти: Изд.-й дом "Довгань", 1995. – 661 с.

 2. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. — 432 с.

 3. Джефкінс Ф. Реклама: Практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001. – 456 с.

 4. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: Основы взаимодействия (опыт теоретического исследования). – М.: ИМА-Пресс, 2001. – 263 с.

 5. Ляпина Т. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы — «Альтапрес» : К.,2001 — 336 с.

 6. Ромат Е. Реклама : Учебник для вузов. 7-е изд. — Спб. : Питер, 2008. — 512 с.Додаткова

 1. Бабак М. П. Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу з ЗМІ // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики, 2007. – 215 с.

 2. Бернадская Ю. Текст в рекламе : учебн. Пособие для студентов вузов. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. — 288 с.

 3. Добровольский Е., Карабанов Б. Бюджетирование шаг за шагом. — “Питер”, 2007. — 448 с.

 4. Кочеткова А. Медиапланирование. — Москва; “Академия рекламы”, 2003. — 173 с.

 5. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. — СПб.; “Питер”, 2003. —368 с.


в) джерела в мережі Інтернет:

13. www.advertology.ru

14. www.sovetnik.ru

15. http://www.reklamaster.kiev.ua

16. http://adfestival.com.ua/rus/news.php

17. www.brand.kiev.ua18. http://admarket.ru/newsКаталог: rizne
rizne -> Закону України «Про вищу освіту»
rizne -> Крок 2 Загальна лікарська підготовка Медичний профіль – Без класифікації
rizne -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
rizne -> Концепція гуманітарного розвитку україни на період до 2020 року (проект) київ 2011
rizne -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про вищу освіту» (нова редакція) Обґрунтування необхідності прийняття акта Система вищої освіти України потребує реформування
rizne -> Урок у 6 класі Тема. Погода
rizne -> Рішення щодо переходу дороги,упевненої поведінки та навичок відмови від небезпечних пропозицій
rizne -> Закону України «Про освіту», ст ст. 14, 16 Закону України «Про дошкільну освіту»

Скачати 93.08 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка