Програма навчальної дисципліни політична історія україни XX-XXI ст. Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Спеціальність 03010401 ПолітологіяСкачати 338.17 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір338.17 Kb.
#10645
ТипПрограма

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ XX-XXI СТ.

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Спеціальність 8.03010401 Політологія

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Структура навчальної дисципліниВиди занять, кількість годин

№з/п

Назви розділів та тематика занять

Лекції

(год.)


Практичні заняття (год.)

Самостійна робота студентів (год.)

Всього годин

І семестр

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

1

Політична історія Україна як наука та навчальна дисципліна

-

-

12

12

2

Українські землі у складі Російської імперії

-

-

12

12

3

Західноукраїнські землі на межі ХІХ-ХХ століть

-

-

12

12

4

Визвольні змагання початку ХХ ст.

2

2

12

16

5

Суспільно-політичне життя на українських землях у міжвоєнний період (1919-1938 рр.)

-

-

12

12

6

Політичне становище України напередодні та в роки другої світової війни

-

-

14

14

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

7

Суспільно-політичні процеси в УРСР в умовах кризи тоталітарної системи (1945-1985 рр.)

-

-

14

14

8

Процес перебудови в СРСР та її особливості в Україні (1985-1991)

2

-

12

14

9

Політична ситуація в Україні в 1994-2012 рр.

-

-

14

14

10

Презентація проектів

-

-

-

-

11

Контрольна робота

-

-

-

-

12

Разом

4

2

114

120

13

Підготовка і складання іспиту

-

-

-

-

14

Всього по курсу

4

2

114

120


Мета та завдання навчальної дисципліни

Політична історія України – це дисцип­ліна, яка вивчає закономірності розвитку політичного життя українського сус­пільства в конкретних формах і просторово-часових вимірах, ха­рактер, структуру і зміни в політичних системах, діяльність дер­жавних інститутів, політичних партій і громадських організацій, а також визначних політичних діячів. Важливою складовою предмета політичної історії є вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних етапах політичних ідей, погля­дів, настроїв, які істотно впливали на все політичне життя.

Важливою особливістю курсу політичної історії є те, що він зорієнтований на вивчення найважливіших суспільно-політичних процесів в Україні, місця і ролі української держави в розвитку світу. Завданням курсу є систематизація наявних знань з політичних і соціальних аспектів вітчизняної історії; виявлення історичних коренів актуальних політичних проблем, які є предметом аналізу в інших курсах порівняльної політології; вироблення уміння критично ставитися до джерел, синхронізувати основні події політичної історії України з подіями всесвітньої історії і осмислювати їх у межах єдиної концепції.

Одним з головних завдань політичної історії є форму­вання в молодого покоління суспільної свідомості, політичної культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення політичної орієнтації.Будучи самостійною дисципліною, політична історія перебу­ває в тісному взаємозв’язку з іншими суспільними дисциплінами, доповнюючи їх і водночас збагачуючись новітніми досягненнями інших суспільних наук. У сукупності вони дають можливість від­творити цілісний процес суспільного і світового розвитку, роз­крити основу його єдності і багатоподібності, його спрямованість і гуманістичний зміст.
Програма навчальної дисципліни

Тематика та плани лекцій та практичних

Лекція 1. Політична історія Україна як наука та навчальна дисципліна – 2 год.

 1. Предмет, мета і завдання курсу

 2. Становлення політичної історії як науки та навчальної дисципліни

 3. Історіографія вітчизняної політичної історії

Література

 1. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488 с.

 2. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.Лекція 2. Українські землі у складі Російської імперії – 2 год.


 1. Адміністративно-територіальний поділ та політичний устрій українських земель у складі Російської імперії.

 2. Активізація суспільно-політичного життя українців у Російській імперії.

 3. Утворення перших українських політичних партій на межі ХІХ-ХХ ст. та їх парламентська діяльність.

 4. Російські партійно-політичні структури на Наддніпрянщині

 5. Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст.

 6. Соціально-політичні наслідки першої світової війни для України.

Питання для обговорення:

 1. Адміністративно-територіальний поділ та система управління українськими землями у складі Російської імперії наприкінці ХІХ ст.

 2. Порівняти політичну програму, стратегію діяльності та соціальну базу РУП та УНП

 3. Порівняти політичну програму, стратегію діяльності та соціальну базу УДП та УСДРП

 4. Стратегія і тактика українських партій в роки першої російської революції 1905 р.

 5. Російські партійно-політичні структури на Наддніпрянщині кінця ХІХ – 1917 р.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 1, 3, 6, 7, 8

Література

 1. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

 2. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996.

 3. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. – К., 1971.

 4. Нагоєвський І. Історія Української держави двадцятого сто­ліття. – К.,1993.Лекція 3. Західноукраїнські землі на межі ХІХ-ХХ століть – 2 год.


 1. Вплив революційних процесів 1848-49 рр. на політичне життя в Західній Україні

 2. Історичні передумови та особливості становлення партійно-політичної системи в Східній Галичині.

 3. Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст.

 4. Українці в роки першої світової війни.

Питання для обговорення:

 1. Порівняти політичну програму, стратегію діяльності та соціальну базу народовців та москвофілів.

 2. Порівняти політичну програму, стратегію діяльності та соціальну базу РУРП, УСДП, УНДП

 3. Діяльність польських і російських партій у Східній Галичині

 4. Дайте порівняльну характеристику українського національного руху на східноукраїнських та західноукраїнських землях

 5. Соціально-політичні наслідки першої світової війни для України.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 9, 10, 11

Література

 1. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996

 2. Литвин М.Р. Історія Галицького стрілецтва. - Львів, 1990.

 3. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488 с.

 4. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.


Лекція 4. Визвольні змагання початку ХХ ст. – 2 год.

 1. Революційні процеси в Росії та їх вплив на Україну.

 2. Причини, характер Української революції.

 3. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада.

 4. Співвідношення партійно-політичних сил в Україні за доби Центральної Ради.

Література

 1. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т.- К.,1990

 2. Скоропадський П. Спогади. - К.,1992.

 3. Чотири універсали. – К., 1992.

 4. Махно Н. Воспоминания. - К.,1991.

 5. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

 6. Грушевський М На порозі нової України. - К..1992.

 7. Історико-політичні уроки української державності. - Київ-Донецьк, 1998.

 8. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

 9. Українська ідея. Постаті на тлі революції. - К.,1994.

 10. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.

 11. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К.,1991.

 12. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття. – К.,1993.

 13. Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.


Практичне заняття 1-2. Визвольні змагання початку ХХ ст. – 4 год.

 1. Наслідки експансіоністської політики російського більшовизму в Україні.

 2. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 3. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років.

 4. Радянсько-польська війна

 5. Встановлення радянської влади в Україні.

 6. Національно-визвольних рух на західноукраїнських землях: проголошення ЗУНР.

Питання для обговорення:

 1. Охарактеризуйте розстановку політичних сил на Україні на початку 1917 р. у порівнянні із 1900-1910 рр.

 2. Центральна Рада: партійний склад та політична програма.

 3. Політичне протистояння більшовицької Росії та Центральної Ради

 4. Діяльність радянського уряду України: М.Скрипник (03-04.1918), Г.Пятаков (11.1918-01.1919), Х.Раковський (1919-1923)

 5. Відносини гетьманського режиму з українськими політичними партіями. Чи був можливим компроміс?

 6. Більшовицька агресія проти Директорії та її політичні наслідки.

 7. Боротьба українського селянства проти політики «воєнного комунізму». Н. Махно

 8. Радянсько-польська війна 1920 р.

 9. Встановлення радянської влади в Україні.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 41

Література

 1. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т.- К.,1990

 2. Скоропадський П. Спогади. - К.,1992.

 3. Чотири універсали. – К., 1992.

 4. Махно Н. Воспоминания. - К.,1991.

 5. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

 6. Грушевський М На порозі нової України. - К..1992.

 7. Історико-політичні уроки української державності. - Київ-Донецьк, 1998.

 8. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

 9. Українська ідея. Постаті на тлі революції. - К.,1994.

 10. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.

 11. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К.,1991.

 12. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття. – К.,1993.

 13. Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.практичне заняття 3. Суспільно-політичне життя на українських землях у міжвоєнний період (1919-1938 рр.) – 2 год.


 1. Утворення СРСР та місце України в ньому.

 2. Ліквідація багатопартійності в Україні.

 3. Політичні цілі та наслідки індустріалізації та колективізації.

 4. Політика українізації: суть та наслідки.

 5. Опір сталінщині

 6. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект.

 7. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях

Питання для обговорення:

 1. Неп в Україні: політичні наслідки.

 2. Трансформація партійно-політичної системи в радянській Україні в 1920-х рр.. Еволюція Комуністичної партії, альтернативні політичні течії в лавах КП(б)У у 1920-х роках.

 3. Політика українізації: суть та наслідки.

 4. Західна Україна у міжвоєнну добу: національна політика польського, румунського, чехословацького урядів.

 5. Греко-Католицька Церква в громадсько-політичному житті Західної України

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 64, 67, 71, 74, 75Література

 1. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів / упор. Пиріг Р. – К., 1990. – 605 с.

 2. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1955 рр. У 2-х кн. - К.,1994.

 3. Веселова О. Голодомори в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Злочини проти народу. – К.; Нью-Йорк, 2000. – 274 с.

 4. Вінниця: злочин без кари: Документи, свідчення. – К., 1994. – 233 с.

 5. Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20-30-х роках Суспільно-політичне життя XX ст. - Львів, 1993.

 6. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 гг. – К., 1992. – 191 с.

 7. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Т. 1: 1920-1939. – Львів, 2003. – 642 с.

 8. Мухіна М. Упокорення голодом: Зб. документів. – К., 1993. – 305 с.

 9. Підгаєцький В. Міста України в роки НЕПу. – Дніпропетровськ, 1994. – 174 с.

 10. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

 11. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 12. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.


Практичне заняття 4. Політичне становище України напередодні та в роки другої світової війни – 2 год.

 1. Українське питання в політиці європейських держав напередодні другої світової війни.

 2. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Возз’єднання Західної України з УРСР. Радянізація західних областей України в роки другої світової війни.

 3. Окупаційний (німецький та угорський) режим в Україні.

 4. Рух опору.

Питання для обговорення:

 1. Геополітичне становище УРСР напередодні другої світової війни.

 2. Періодизація воєнно-політичних подій в УРСР 1939-1945 рр.

 3. Політична стратегія і тактика ОУН в роки війни.

 4. Окупаційний (німецький та угорський) режим в Україні.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 92

Література

 1. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

 2. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Львів, 1993.

 3. Кульчицький С. Ціна «великого перелому».- К.,1991.

 4. Роєнко В. Друга світова війна. 1939-1945.- К.,1994.

 5. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. - К.,1995.

 6. Чайковський А С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика).- К.,1994.

 7. Швагуляк М «Українська карта» (Друга світова війна) // Дзвін. - 1990.- №7.

 8. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

 9. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.


Практичне заняття 5-6. Суспільно-політичні процеси в УРСР в умовах кризи тоталітарної системи (1945-1985 рр.). – 4 год.

 1. Внутріполітичне та міжнародне становище УРСР після другої світової війни.

 2. Радянізація західноукраїнських областей після другої світової війни.

 3. Особливості громадсько-політичного життя в умовах десталінізації.

 4. Рух шістдесятників, самвидав як вияв політичної опозиції комуністичному режимові в Україні

 5. Політичний зміст реформ М.Хрущова та їх значення для України. Особливості зовнішньополітичного курсу

 6. Політична ситуація в Україні за лібералізації тоталітарного режиму в середині 1950-х – середині 1960-х років.

 7. Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 р. та їх політичні наслідки для України.

 8. Історична оцінка діяльності Л.Брежнєва.

Питання для обговорення:

 1. Повоєнні територіально-політичні зміни на українських землях

 2. Особливості сталінізму у повоєнний період в УРСР

 3. Операція “Вісла”: політичний аспект

 4. Критика культу особи Сталіна.

 5. Дисидентський рух в Україні: політичні програми.

 6. Причини політичного краху М.Хрущова

 7. Партійно-державне керівництво УРСР: П.Шелест

 8. Причини політичного довголіття Л.Брежнєва

 9. Партійно-державне керівництво УРСР: В.Щербицький

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 90, 96, 99, 104, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 123

Література

 1. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 2. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 3. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 4. Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996.– 448с.

 5. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 6. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 7. Політична історія України: Навч. посіб. / за ред. В.Танцюри. — К., 2001. — 488с.

 8. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 9. Українська суспільно-політична думка XX століття. – Мюнхен. 1989.- Т.2


Практичне заняття 7. Процес перебудови в СРСР та її особливості в Україні (1985-1991) – 2 год.

 1. Мета перебудови в СРСР. Сутність «нового політичного мислення»

 2. Політичні здобутки та прорахунки початкового періоду перебудови

 3. Викриття злочинів тоталітарного режиму.

Питання для обговорення:

 1. Охарактеризуйте соціально-політичну ситуацію в Україні протягом 1980-х років

 2. Мета перебудови в СРСР. Сутність «нового політичного мислення»: реалізація в УРСР

 3. Причини та особливості національного руху в Україні на межі 1980-90-х років, його головні результати. Зародження Народного Руху України, його цілі та завдання

 4. Початок формування багатопартійної системи в Україні

 5. Якими були результати виборів до Верховної Ради та Президента України 1990 р.?

 6. Охарактеризуйте суть серпневих подій 1991 р. у Москві та їхні політичні наслідки для України.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 136, 137, 147, 159

Література

 1. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 2. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 3. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 4. Літопис Голгофи України. - Львів, 1993.

 5. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. - К.,1991

 6. Сторінки історії України XX століття. - К.,1992.

 7. Українська інтелігенція під судом КДБ. Матеріали з процесів В.Чорновола, М.Масюка, М.Озерного. - Сучасність, 1970.

 8. Українська суспільно-політична думка XX століття. Мюнхен. 1989.- Т.2

 9. Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 10. Довідник з історії України в 2-х т.- К.,1995.

 11. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 12. Юхименко П. Новітня історія України. - К.,1996.


Практичне заняття 8. Політична ситуація в Україні в 1994-2012 рр. – 2 год.

 1. Політична боротьба напередодні виборів до Верховної Ради 1994 і 1998 рр.

 2. Політична боротьба напередодні виборів Президента України 1994 і 1999 рр.

 3. Позачергові вибори в незалежній Україні (1991-2015 рр.)

 4. Порівняльний аналіз політичної діяльності президентів України після складання повноважень (Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко)

 5. Політичні відносини України з головними партнерами – Росією і США.

Аналіз документів (Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.)

№№ 166, 167, 174, 176, 185, 199

Заняття 9-10. Презентація проектів: Аналіз діяльності українських дисидентів 1960-1980-х рр. – 4 год.
Заняття 11. Контрольна робота – 2 год.Завдання на самостійну підготовку на тиждень самопідготовки

Написати реферат «Аналіз діяльності українського дисидента - ****» • особу дисидента студенти обирають самостійно

Умови визначення рейтингу:
Підготовка питання – усна доповідь (5 питань по 5 балів) – 25 б.

Робота на практичних (по 2 б.) – 20 б.

Самостійна робота (таблиці/схеми) – 10 б.

Контрольна робота – 15 б.Іспит – 30 б.

Усього – 100 б.
ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ,

ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПЛАНОМ


 1. Самостійно опрацювати питання лекційних та практичних занять.

 2. Написати реферат «Порівняльний аналіз внутрішньої і зовнішньої політики українських урядів (на прикладі уряду ******)». (20 – балів)

 3. Аналіз документів (визначити причини та наслідки появи 10 документів (з кожного десятиліття) з «Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.») (20 – балів)

 4. Побудова таблиць-схем на запропоновані 10 питань (30 – балів)

 5. Іспит (30 – балів)


Питання для підготовки таблиць та схем


 1. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії.

 2. Російські партійно-політичні структури на Наддніпрянщині

 3. Першопочатки соціал-демократичного та ліберально-демократичного руху

 4. Політична програма, стратегія діяльності та соціальна база РУП

 5. Політична програма, стратегія діяльності та соціальна база УНП

 6. Політична програма, стратегія діяльності та соціальна база УДП

 7. Політична програма, стратегія діяльності та соціальна база УСДРП

 8. Участь українців у парламентському житті Австрійської імперії.

 9. Діяльність польських партійних угруповань в Західній Україні

 10. Періодизація Української революції.

 11. Центральна Рада: партійний склад та політична програма.

 12. Причини поразки Центральної Ради

 13. Діяльність радянського уряду України

 14. Внутрішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 15. Відносини гетьманського режиму з українськими політичними партіями.

 16. Встановлення радянської влади в Україні.

 17. Трансформація партійно-політичної системи в Україні в 1920-х рр..

 18. Альтернативні політичні течії в лавах КП(б)У

 19. Західна Україна у міжвоєнну добу: національна політика польського, румунського, чехословацького урядів.

 20. Періодизація воєнно-політичних подій в Україні 1939-1945 рр.

 21. Окупаційний (німецький та угорський) режим в Україні.

 22. Повоєнні територіально-політичні зміни на українських землях.

 23. Дисидентський рух в Україні: політичні програми.

 24. Зміни в кремлівському керівництві в жовтні 1964 р. та їх політичні наслідки для України. Причини політичного краху М.Хрущова

 25. Історична оцінка діяльності Л.Брежнєва: причини політичного довголіття Л.Брежнєва.

 26. Партійно-державне керівництво УРСР: П.Шелест

 27. Партійно-державне керівництво УРСР: В.Щербицький

 28. Політичні підсумки виборів до Верховної Ради 1994 і 1998 рр.

 29. Політичні підсумки виборів Президента України 1994 і 1999 рр.

 30. Позачергові вибори в незалежній Україні (1991-2012 рр.)

 31. Порівняльний аналіз політичної діяльності президентів України після складання повноважень (Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко)

Рекомендована література


Базова

 1. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488 с.

 2. Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.

 3. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець Х1Х ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

 4. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії ( 1917 - 1920 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 488 с.

 5. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

 6. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

 7. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940) / Редкол.:Курас І. - голова. - К.: Генеза, 2003. - 717 с.

 8. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 9. Політична історія ХХ ст.: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Салабай В.Ф., Титаренко Я.А., Панчук Л.О. та ін. — К., 2002. — 153 c.

 10. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

ДОПОМІЖНА

 1. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г.К.Швидько. — Д., 2002. — 259 с. (Шифр: 32С(С2))

 2. Брицький П., Юрійчук Є. Політика і особа Петра Болбочана в українській революції: Матеріали до курсу "Політична історія України ХХ ст." / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці : Рута, 2004. — 80с.

 3. Довганик Н. М., Дудко І. Д., Кульпинський В. Л., Маманчук О. І., Олійниченко А. М. Політична історія ХХ століття: Навч. посібник / ІСДО; Київський держ. економічний ун-т. — К., 1995. — 248 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА566623)

 4. Кульчицький С. Курс політичної історії України ХХ століття: Для слухачів магістеріуму з порівняльної політології / НАН України; Інститут історії України. - К., 1997. – 30 с.

 5. Кульчицький С.В. Курс політичної історії України ХХ століття: Для студ. магістеріуму з порівняльної політології / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Інститут історії України НАН України. - К., 2000. – 50 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602698)

 6. Павко А. Політична історія України як наука і навчальна дисципліна. — К. : Знання України, 2004. — 52 с.

 7. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності: Матеріали «круглого столу»: [19 трав. 2004 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [Редкол.: Гальчинський А.С. (голова) та ін.]. — К., 2004. — 55 с.

 8. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору / Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В.; НАН, Ін-т соціології. — К.: Логос, 1997. — 176 с.

 9. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

 10. Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996. – 448 с.

 11. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 12. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1955 рр. У 2-х кн. - К.,1994.

 13. Білоус А. Політичні об’єднання України. - К.,1993.

 14. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історичні перспективи та сучасний стан. – К., 1994. – 168 с.

 15. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження / Адмін. Президента України. Нац. ін-т стратег. дослідж.. — К., 2001. — 240 с.

 16. Верстюк В. Махновщина. Селянський рух в Україні.- К.,1991.

 17. Веселова О. Голодомори в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Злочини проти народу. – К.; Нью-Йорк, 2000. – 274 с.

 18. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т.- К.,1990. Т.1.

 19. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення.- К.,1991.

 20. Вінниця: злочин без кари: Документи, свідчення. – К., 1994. – 233 с.

 21. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К.,1993.

 22. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. - К.,1996.

 23. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. 1994. – 539 с.

 24. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів / упор. Пиріг Р. – К., 1990. – 605 с.

 25. Горбань Юрій Андрійович, Білик Борис Іванович, Дячук Леонтій Володимирович, Карабанов М. М., Конашевич А. П. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія XV-XX століть:Навч. посібник / Юрій Андрійович Горбань (ред.). — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Вікар, 2003. — 435с. (Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0) я73 Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА642656 )

 26. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996.

 27. Грушевський М. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. - К., 1993.

 28. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. - Торонто, Львів, 1995.

 29. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття. – К.,1993. – 286 с.

 30. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 222 с.

 31. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 32. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. - К., 1971.

 33. Історико-політичні уроки української державності. -Київ-Донецьк, 1998.

 34. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 35. Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994. – 125 с.

 36. Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных Думах России. 1906-1907. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – 240 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА576910 )

 37. Колесник В.Ф., Надтока О.М. Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець XVIII - початок XX століття). - К.: Хрещатик, 2002. – 164 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА616060 )

 38. Колесник В.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Автро-Угорщині (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) . - К.: Стилос, 1998. – 36 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: Р83833).

 39. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. - К.: Стилос, 1998. – 226 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА585825)

 40. Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20-30-х роках: Суспільно-політичне життя XX ст. - Львів, 1993.

 41. Конституція України. - К.,1996.

 42. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

 43. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Львів, 1 $93.

 44. Костюк Г.О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника . - К.: Смолоскип, 1995. – 508 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА568081)

 45. Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918-1929) / Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. - К.; Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 534 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: В347084 )

 46. Кулик В. Український націоналізм у незалежній України / Центр досліджень національної безпеки при Національному ун-ті "Києво-Могилянська академія". - К., 1999. – 64 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА590123)

 47. Кульчицький С. Ціна «великого перелому».- К.,1991.

 48. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К.: Основи, 1996. – 396 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА568950)

 49. Курас І. Ф., Смолій В. А., Тронько П. Т., Юрчук В. І., Беренштейн Л. Ю. М.С.Хрущов і Україна : Матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяч. / С.В. Кульчицький (відп.ред.). - К., 1995. – 200 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА566969)

 50. Курашвили Б.П. Историческая логика сталинизма. - М.: Былина, 1996. – 288 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: АО258774)

 51. Лебеденко А.М. История анархизма в Украине (кон.XIX - нач. ХХ в.в.) / НАН Украины; Институт истории Украины (Киев). - К., 1995. – 192 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА564941)

 52. Лебеденко О.М. Анархізм в Україні : (XIX - початок ХХ ст.) - К., 1994. – 77 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА559211)

 53. Левенець Ю.А. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К.: Стилос, 2001. – 584 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА608130)

 54. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та вико­навці. - К.,1994.

 55. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 56. Літопис Голгофи України. - Львів, 1993.

 57. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. - К.,1991

 58. Махно Н. Воспоминания. - К.,1991.

 59. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 гг. – К., 1992. – 191 с.

 60. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Т. 1: 1920-1939. – Львів, 2003. – 642 с.

 61. Мухіна М. Упокорення голодом: Зб. документів. – К., 1993. – 305 с.

 62. Нагоєвський І. Історія Української держави двадцятого сто­ліття.- К.,1993.

 63. Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.

 64. Оглоблин О. Студії з історії України. – Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995. – 419 с.

 65. Оніщенко І. Етно- та націогенез в Україні (Етно політологічний аналіз).- К..1997.

 66. Підгаєцький В. Міста України в роки НЕПу. – Дніпропетровськ, 1994. – 174 с.

 67. Пойченко А. Політичний процес в сучасній Україні: Навч. посіб. / Укр. акад. держ. управління при Президентові України. — К., 2001. — 55 с.

 68. Політична анатомія України: [Зб. ст., доп. і виступів]. — К.: Парлам. вид-во, 2004. — 386 с.

 69. Полное собрание законов Российской империи. – Т. 36, 39, 59.

 70. Роєнко В. Друга світова війна. 1939-1945.- К.,1994.

 71. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.

 72. Русначенко А Як Україна здобувала незалежність і що з того виходить // Сучасність. - 1996. - № 3-4.

 73. Скоропадський П. Спогади. – К.,1992.

 74. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. - К.,1995.

 75. Українська ідея. Постаті на тлі революції. - К.,1994.

 76. Українська інтелігенція під судом КДБ. Матеріали з процесів В.Чорновола, М.Масюка, М.Озерного. - Сучасність, 1970.

 77. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2-х т. / під ред. П.Толочко. – К., 1996-1997

 78. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / за ред. О.М.Мироненка. - К., 1997.

 79. Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. – Т. 1-2.

 80. Чайковський А С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика).- К.,1994.

 81. Чотири універсали. – К., 1992.

 82. Шаповал Ю. Людина і система. (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні).- К., 1994.

 83. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. - К.,1993

 84. Швагуляк М «Українська карта» (Друга світова війна) // Дзвін. - 1990.- №7.

 85. Шульга І. Людомор на Поділлі. – Хмельницький, 1993. – 235 с.

 86. Юхименко П. Новітня історія України. - К.,1996.


Питання на контрольну роботу

 1. Здійсніть порівняльний аналіз основних пунктів програм: Української національної партії, РУП «Самостійна Україна», УНДП, УСДПР, Української народної партії

 2. Здійсніть порівняльний аналіз мети та охарактеризуйте діяльність «Організаційного комітету львівських русинів», Союзу визволення України, Загальної Української Ради

 3. Проаналізуйте основні пункти відозви ТУП від 8.03.1917 р. та програми УПСР

 4. Наслідки роботи Українського національного з’їзду 6-8.04.1917 р.

 5. Проаналізуйте Статут Генерального Секретаріату

 6. Що зумовило ультиматум РНК до Центральної Ради?

 7. Брестський мирний договір УНР із країнами Четверного союзу, його зміст

 8. Особливості державного устрою, запровадженого за П.Скоропадського

 9. Основні умови Союзного договору між Росією та Україною 1920 р.

 10. Боротьба із куркульством у 1937 р.

 11. Незалежність Карпатської України 1939 р.

 12. Секретні протоколи до Договору про ненапад 1939 р.

 13. А.Розенберг про окупацію СРСР

 14. Л.Каганович в Україні

 15. Радянізація західноукраїнських областей після другої світової війни: боротьба із інтелігенцією

 16. Основні тези доповіді М.Хрущова «Про культ особи та його наслідки» 1956 р.

 17. Дисидентсво: М.Руденко

 18. Ситуація з українською мовою у другій половині 1980-х рр.

 19. Основні пункти програми УРП

 20. Голодування студентів 1990 р.: причини і наслідки

 21. Заборона КПУ – чим викликано

 22. Конституційний договір: основні положення


Питання на екзамен з курсу “Політична історія України ХХ-ХХІ ст.”

 1. Предмет, мета і завдання курсу «Політична історія Україна». Становлення політичної історії як науки та навчальної дисципліни

 2. Адміністративно-територіальний поділ та система управління українськими землями у складі Російської імперії

 3. Утворення перших східноукраїнських політичних партій на межі ХІХ-ХХ ст. та їх парламентська діяльність.

 4. Історичні передумови та особливості становлення партійно-політичної системи в Східній Галичині.

 5. Україна в геополітичних розрахунках великих держав напередодні першої світової війни. Ставлення до першої світової війни політичних партій.

 6. Стратегія і тактика українських партій в роки першої російської революції 1905 р.

 7. Основні пункти програми РУП «Самостійна Україна»

 8. Народовці та москвофіли.

 9. Дайте порівняльну характеристику українського національного руху на східноукраїнських та західноукраїнських землях

 10. Охарактеризуйте розстановку політичних сил на Україні на початку 1917 р.

 11. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада.

 12. Співвідношення партійно-політичних сил в Україні за доби Центральної Ради.

 13. Особливості державного устрою, запровадженого за П.Скоропадського. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 14. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років.

 15. Радянсько-польська війна

 16. Встановлення радянської влади в Україні.

 17. Боротьба українського селянства проти політики «воєнного комунізму». Н. Махно

 18. Національно-визвольних рух на західноукраїнських землях: проголошення ЗУНР.

 19. Брестський мирний договір УНР із країнами Четверного союзу, його зміст

 20. Основні умови Союзного договору між Росією та Україною 1920 р. Утворення СРСР та місце України в ньому.

 21. Трансформація партійно-політичної системи в радянській Україні в 1920-х рр.. Еволюція Комуністичної партії, альтернативні політичні течії в лавах КП(б)У у 1920-х роках

 22. Політика українізації: суть та наслідки.

 23. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект.

 24. Західна Україна у міжвоєнну добу: національна політика польського, румунського, чехословацького урядів. Суспільно-політичний рух на західноукраїнських землях

 25. Геополітичне становище УРСР напередодні другої світової війни.

 26. Возз’єднання Західної України з УРСР. Радянізація західних областей України в роки другої світової війни.

 27. Окупаційний (німецький та угорський) режим в Україні.

 28. Рух опору. Політична стратегія і тактика ОУН в роки війни

 29. Повоєнні територіально-політичні зміни на українських землях

 30. Особливості сталінізму у повоєнний період в УРСР

 31. Операція “Вісла”: політичний аспект

 32. Критика культу особи Сталіна.

 33. Дисидентський рух в Україні: політичні програми.

 34. Партійно-державне керівництво УРСР: П.Шелест

 35. Партійно-державне керівництво УРСР: В.Щербицький

 36. Мета перебудови в СРСР. Сутність «нового політичного мислення»: реалізація в УРСР

 37. Причини та особливості національного руху в Україні на межі 1980-90-х років, його головні результати. Зародження Народного Руху України, його цілі та завдання

 38. Початок формування багатопартійної системи в Україні

 39. Охарактеризуйте суть серпневих подій 1991 р. у Москві та їхні політичні наслідки для України.


Методи викладання курсу

Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, використання наочних методів демонстрації та ілюстрації, застосування індуктивного та дедуктивного методів, репродуктивного методу, пізнавально-дидактичних ігор.


Засоби навчання:

Таблиці, мультимедійні презентації, дошка, карти.


Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю
Форми контролю/ критерії оцінювання

Бальна шкала оцінок знань

«Відмінно»

(91 - 100)

«Добре»

(75-89)

«Задовільно»

(60-74)

«Незадовільно»

(до 60)

1.

Усне опитування
 • Повнота відповіді

повна

Повна

неповна

Неповна
 • Глибина і різносторонність знань

достатні

Належні

Задовільні

Відсутні
 • Системність та логіка викладу матеріалу

Систематизоване, логічне

Логічне

Відсутні

відсутні
 • Ступінь ознайомлення з основними методичними розробками, законодавством та уміння їх використовувати при відповіді.

Високий, використовуються при відповіді

Достатній, використовуються при відповіді

Належний, частково використовуються

Відсутній
 • Уміння узагальнювати викладений матеріал

Обґрунтовані висновки

Недостатньо обґрунтовані висновки

Частково обґрунтовані висновки

Відсутні висновки

2.

Виконання індивідуального завдання
 • Знання методики розв’язання

глибокі

Незалежні

Недостатні

Відсутні
 • Володіння алгоритмом розв’язку

Володіє

Володіє

Частково володіє

Не володіє
 • Самостійність розв’язку

Самостійність розрахунків

Недостатня самостійність розрахунків

Здійснення розрахунків за допомогою викладача

Відсутня самостійність розрахунків
 • Правильність і повнота розв’язання

Правильні та повні

Правильні неповні

Частково правильні

Неправильні, неповні
 • Наявність узагальнених висновків

Наявні, обґрунтовані

наявні

Наявні частково

відсутні

3.

Програмований контроль (тестування)
 • Правильність і повнота відповіді

Повна, правильна

Повна, частково неправильна

Неповна, частково правильна

Неповна, неправильна
 • Чіткість відповіді (наявність чи відсутність виправлень)

Чітка, без виправлень

Наявність незначних виправлень

Наявність виправлень

Нечітка
 • Наявність помилок

відсутні

Наявність незначних помилок

Значні помилки

Значні помилки

4.

Підготовка пошукової роботи
 • Самостійність викладу матеріалу

Самостійний виклад

Самостійний виклад

несамостійний виклад

несамостійний виклад
 • Логічність і послідовність викладу матеріалу

Логічний і послідовний

Логічний виклад, відсутність послідовності

Частково логічний, послідовність відсутня

відсутні
 • Відповідність викладу матеріалу темі

відповідає

відповідає

Частково відповідає

Не відповідає
 • Використання нових літературних джерел

Використовуються достатньо

Частково використовуються достатньо

Не використовуються

Не використовуються
 • Відповідність оформлення реферату згідно з вимогами

відповідає

відповідає

Частково відповідає

Не відповідає


Шкала оцінювання за шкалою ECTS

За шкалою НаУОА

За національною шкалою

За шкалою ECTS

91-100

«відмінно»

А(«відмінно»)

83-90,9

«добре»

В(«дуже добре»)

76-82,9

С(«добре»)

68-75,9

«задовільно»

D(«задовільно»)

61-67,9

E(«достатньо»)

20-60,9

«незадовільно»

FX(«незадовільно з можливістю повторного складання»)

0-19,9

F(«незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни»)


Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни

Скачати 338.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка