Програма навчальної дисципліни підготовки окрСкачати 170.21 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір170.21 Kb.
#10884
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА
Затверджую

Декан ФСП

_________ А.А. Мельниченко
«____»___________ 20__ р.

«Інтелектуальна власність»

(назва навчальної дисципліни)
Програма

навчальної дисципліни


підготовки

ОКР «магістр»
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

спеціальності

8.18010018 «Адміністративний менеджмент»
(шифр і назва)

спеціалізації

«Електронне урядування в адміністративній діяльності»
(назва)

(шифр за ОПП – ПП-14)

Ухвалено методичною комісією

факультету соціології і права

Протокол від _____20__ р. № ___

Голова методичної комісії

_________ К.Л. Попов(підпис) (ініціали, прізвище)

«____»___________ 20__ р.

Київ – 2015
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:


Викладач Дергачов Євген Вікторович


__________

(підпис)

Програму затверджено на засіданні кафедри теорії та практики управління


Протокол від «____»______________20__ року № ___
В. о. завідувача кафедри

_________ С.А. Чукут(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_______________20__ р.

 НТУУ «КПІ», 2015 рік

Вступ

Програму навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму (спеціальності) 8.18010018 адміністративний менеджмент.

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

Предмет навчальної дисципліни: зміст і системи правової охорони та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення даної дисципліни студент повинен володіти базовою юридичною термінологією, яка вивчається в межах таких дисциплін як: «Теорія держави та права», «Трудове право», «Цивільне право».1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностейоволодіння знаннями та практичними навичками у сфері охорони, захисту та використання об'єктів інтелектуальної власності.
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:знання:

 • основні категорії та поняття дисципліни;

 • економічний зміст інтелектуальної власності;

 • законодавчі, нормативні та правові засади управління інтелектуальною власністю;

 • напрямки використання об'єктів авторського права та промислової власності в діяльності підприємства;

 • особливості обліку нематеріальних активів;

 • міжнародні аспекти співпраці в області інтелектуальної власності;

 • права та обов’язки власників охоронних документів та об’єкти права інтелектуальної власності;

 • процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення.

уміння:

 • застосовувати на практиці одержані в процесі вивчення дисципліни знання;

 • проводити постійний моніторинг стану законодавчої бази у сфері інтелектуальної власності;

 • розробляти заходи щодо стимулювання інтелектуальної діяльності та втілення результатів у виробництво;

 • здійснювати контроль щодо охорони прав на об'єкти промислової власності, авторських суміжних прав;

 • - оформлення матеріалів заявки на об'єкти права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографію інтегральної мікросхеми, твори науки, літератури, мистецтва);

 • оформлення та подання заявки на охорону ОІВ у міжнародні відомства з охорони ОІВ.

досвід:

 • розроблення заходи щодо стимулювання інтелектуальної діяльності та втілення результатів у виробництво;

 • здійснення контролю щодо охорони прав на об'єкти промислової власності, авторських суміжних прав;

 • - оформлення матеріалів заявки на об'єкти права інтелектуальної власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг, топографію інтегральної мікросхеми, твори науки, літератури, мистецтва);

 • оформлення та подання заявки на охорону ОІВ у міжнародні відомства з охорони ОІВ.

2. Структура навчальної дисципліни

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 годин /1 кредит ECTS.

Навчальна дисципліна містить кредитний модуль:
1) Загальна характеристика права інтелектуальної власності, організаційно-правові основи патентознавства, правова охорона та захист об’єктів права інтелектуальної власності.

Рекомендований розподіл навчального часуФорма навчання

Кредитні модулі

Всього

Розподіл навчального часу за видами занять

Семестрова атестація

кредитів

годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Лабораторні роботи (комп’ютерні практикуми)

СРС
Денна

Всього

1

30

18

-

-

12
1

1

30

18

-

-

12

залік

Заочна

Всього

1

30

6

-

-

24
1

1

30

6

-

-

24

залік

3. Зміст навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ІВ)
Тема 1.1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Система інтелектуальної власності
Мета курсу. Визначення завдань та структури курсу. Поняття інтелектуальної власності. Відмінності інтелектуальної власності від інших форм власності.

Об'єкти права інтелектуальної власності: об'єкти промислової власності, нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, об'єкти авторського права та суміжних прав. Суб'єкти права ІВ.


Тема 1.2. Інтелектуальна власність в економічному і соціальному розвитку держави
Історія та еволюція авторського права і промислової власності. Місце і роль інтелектуальної власності у соціальному розвитку держави. Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства. Роль промислової власності в економічному розвитку. Авторське право і розвиток культури.
Тема 1.3. Національна система державного управління в сфері інтелектуальної власності
Формування системи законодавства України у сфері ІВ. Гармонізація законодавства України у сфері ІВ законодавству ЄС: сучасний стан та перспективи.

Система органів управління у сфері охорони прав на об'єкти ІВ: законодавча, судова, виконавча гілки влади у сфері охорони ІВ України. Діяльність Державної служби ІВ, Інституту промислової власності, ДП „Інтелзахист", Українського центру інноватики та патентно-інформаційних послуг.Мережа недержавних організацій регулювання охорони ІВ.Тема 1.4. Авторське право і суміжні права
Авторське право. Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторськими правами. Об'єкти авторського права та суб'єкти авторських відносин. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі: особисті немайнові права авторів; майнові права авторів.

Вільне використання творів. Право на авторську винагороду. Захист авторського права. Використання творів без згоди авторів. Перехід творів у суспільне надбання.

Суміжні права та суб'єкти суміжних прав: виконавці, виробники фонограм, організації мовлення. Суб'єктивні суміжні права, їх зміст і межі. Приклади оформлення заявки на твори науки: комп'ютерні програми, бази даних, монографії тощо.

Цивільно-правові способи захисту суміжних прав.


РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА
Тема 2.1. Патентне право. Правові й організаційні форми патентування винаходу,корисної моделі, промислового зразка
Поняття «об'єкти та суб'єкти патентного права». Патент як форма охорони об'єктів промислової власності.

Поняття та ознаки винаходів. Класифікація об'єктів винаходів: пристрій, спосіб, речовина, штамп, винахід та їх застосування. Поняття корисної моделі. Характеристика промислового зразка.

Критерії патентоздатності винаходу (корисної моделі), промислового зразка. Новизна винаходів (абсолютна, світова, відносна світова, локальна) та оцінка їх винахідницького рівня. Поняття «промислова придатність».

Суб'єкти права на винаходи та корисні моделі. Правова система подачі заявки на винахід. Оформлення прав на винаходи, корисні моделі.

Порядок оформлення та подання заявки на винахід (корисну модель): вимога єдності винаходу, загальні вимоги до змісту документів заявки, склад заявки, опис винаходу та вимоги до нього, формула винаходу, вимоги до ілюстративних матеріалів, реферат, документи, що додаються до заявки. Порядок оформлення заявки на промисловий зразок.

Оформлення міжнародної заявки на винахід.


Тема 2.2. Процедура подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель,промисловий зразок
Порядок одержання патенту: дата подання заявки, пріоритет винаходу, відкликання та зміна заявки. Експертиза заявки та оскарження рішення експертизи. Публікація відомостей про винахід, тимчасова правова охорона. Процедура видачі патенту України, вартість набуття прав. Винаходи, що становлять державну таємницю. Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

Патентне законодавство Японії, США, країн ЄС. Патентування винаходу, корисної моделі в іноземних державах. Вартість патентування за різними зарубіжними патентними системами. Патентування за процедурою договору про патентну кооперацію (РСТ), порядок одержання Європейського патенту. Патентування винаходів за процедурою євразійської патентної Конвенції.

Патентна інформація і документація. Зміст патентних документів. Інформаційно-пошукові системи та традиційний патентний пошук. Методика проведення патентних досліджень технічного рівня, патентоспроможності, експертизи на патентну чистоту. Закордонні і вітчизняні патентні бази даних. Комп'ютерні мережі баз даних.

Реалізація патентних прав: права та обов'язки власника патенту, обмеження прав власника патенту, взаємовідносини співвласників патенту. Розподіл прав власності між державою, винахідником, установою.


Тема 2.3. Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів,послуг
Знаки для товарів та послуг. Правова охорона знака в Україні. Суб'єкти права на знаки для товарів та послуг. Приклад оформлення заявки на знак для товарів і послуг. Експертиза заявки на знак. Права і обов'язки, що випливають із свідоцтва на знак. Оформлення міжнародної заявки. Захист прав на знаки для товарів і послуг. Використання знака.

Право на фірмове (комерційне) найменування. Право на найменування місця походження товару.


Тема 2.4. Охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності
Порядок набуття прав та одержання правового документу на сорти рослин і породи тварин. Умови надання правової охорони топографії інтегральних мікросхем. Реєстрація експертиза заявки. Одержання правової охорони в іноземних державах.

Порядок набуття прав на раціоналізаторську пропозицію.Поняття про комерційну таємницю. Види та зміст нерозкритої науково-технічної інформації. Особливості конфіденційної інформації. Заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Часткова правова охорона нерозкритої інформації. Оформлення і реєстрація опису „ноу-хау".

Інтелектуальна власність в епоху Інтернет. Правова охорона програм для ЕОМ.

Захист від недобросовісної конкуренції.


РОЗДІЛ 3.ПРАВОВАОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ
Тема 3.1. Забезпечення захисту прав інтелектуальної власності
Загальні положення про забезпечення захисту права інтелектуальної власності. Пільги суб'єктів інтелектуальної власності при захисті їх прав. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності.

Забезпечення захисту патентних прав, авторських і суміжних прав, діяльність ВОІВ щодо забезпечення захисту. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS. Судові процеси, що стосуються ІВ. Арбітражне врегулювання спорів у сфері ІВ. Забезпечення захисту прав у міжнародному контексті.

Захист прав власників патенту, авторського свідоцтва в Україні. Діяльність Антимонопольного комітету України при захисті від недобросовісної конкуренції.
Тема 3.2. Міжнародні та закордонні аспекти права інтелектуальної власності
Міжнародна система ІВ. Правове регулювання торгівлі правами ІВ на міжнародному рівні. Світовий досвід охорони права ІВ. Паризька конвенція про охорону промислової власності. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Договір про патентну кооперацію. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків і Протокол Мадридської угоди. Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків. Договір про закони з товарних знаків. Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій ефірного мовлення. Міжнародна конвенція про охорону селекційних досягнень. Угода про торговельні аспекти прав на інтелектуальну власність. Міжнародні авторсько-правові організації. Міжнародне співробітництво у здійсненні патентування РСТ.

Участь України в міжнародних договорах та конвенціях у сфері охорони прав ІВ.4. Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять

Навчальним планом семінарські заняття не передбачені.5. Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів)

Лабораторні роботи (комп’ютерні практики) навчальним планом не передбачені.


6. Рекомендовані індивідуальні завдання

Реферати згідно контрольних питань лекцій та програм кредитного модуля.7. Рекомендована література

Основна література

1. Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. /І.І. Дахно. - К. : Либідь, 2003. - 200 с.

2. Кузнецов Ю. М. Інтелектуальна власність: навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов, Г.В. Косенюк, М.Г. Данильченко; НТУУ "КПГ, Тернопільський державний економічний університет . – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 419 с.

3. Збірник законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності. /Уклад. В.О.Жаров, Н.В.Максимова — К. : ТОВ «Альфа-ПІК», 2006. — 433 с.

4. Мікульонок І. О. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. / І.О. Мікульонок. //Нац. техн. ун-т України «КПІ» - К., 2005. – 230 с.

5. Сусліков Л. М. Патентознавство: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Л.М. Сусліков. - К. : ІДНЛ, 2005.- 232 с.Додаткова література

6. Антонов В. М. Інтелектуальна власність і комп'ютерне авторське право / В.М. Антонов. - К. : КНТ, 2005. — 520с.

7. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіка інтелектуальної власності: конспект лекцій для студентів спеціалістів 7.000002 „Інтелектуальна власність" /О.Б. Бутнік-Сіверський. -К. : Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. - 296 с.

8. Дмитришин В.С. Інтелектуальна власність та програмне забезпечення в Україні / В.С. Дмитришин. - К. : Вірлен, 2005.— 311 с.

9. Дмитришин В.С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності : Конспект лекцій для студ. спец. (7.000002; 8.000002) / В.С. Дмитришин. //Навч.-наук.-вироб. комплекс «Акад. інтелектуальної власності». Ін-т інтелектуальної власності і права. - К., 2005. - 208 с.

10. Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Г.Драпак, М. Скиба. - Хмельницький : ТУП, 2003. - 136с.

11. Законодавчі акти України про інтелектуальну власність: Темат. зб. / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Кафедра міжнародної інформації / Андрій Олексійович Бояр (упоряд.) — Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. — 204с.

12. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: зб. док., матеріалів, ст. / О.Д. Святоцький (заг.ред.) — К. : Видавничий дім "Ін Юре", 2003. - 366с.

13. Інтелектуальна власність. Сфера послуг. Патентні повірені України: Особистості, під-ва, установи. - К.: Укр. акад. геральдики, товару, знаку та логотипу: Укр. наук, т-во -геральдики і вексилології, 2006 - 127 с.

14. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / С.В. Бондаренко, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С.Дмитришин. - К., 2006. — 275 с.

15. Коссак В. М. Право інтелектуальної власності: Підручник для студ. ВНЗ / В.М. Коссак, І.Є. Якубівський. // Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К. : Істина, 2007. — 206с.

16. Міжнародна патентна класифікація: Восьма редакція (2006). Базовий рівень / Всесвітня організація інтелектуальної власності; Міністерство освіти і науки України: Державний департамент інтелектуальної власності. - К. : Державний департамент інтелектуальної власності, 2005. - Дод. до офіц. бюлетеня "Промислова власність" №3 від "15" березня 20006р. Т. 1: Посібник. - 50с.

17. Науково-практичний журнал „Інтелектуальна власність".

18. Основи інтелектуальної власності. - К. : Видавничий Дім „Ін Юре", 1999. - 587 с.

19. Паладій М. В. Право інтелектуальної власності: Наук. - практ. коментар до Цивільного кодексу України / М.В. Паладій, Н.М. Мироненко, В.О. Жаров та ін. // Державний департамент інтелектуальної власності; АПН України; Інститут приватного права і підприємництва. - К. : Парламентське вид-во, 2006. - 432с.

20. Пастухов О. М. Авторське право в Інтернеті: навч. посібник / О.М. Пастухов. // Академія правових наук, України; Науково-дослідний ін-т інтелектуальної власності. - К. : Школа, 2004. -143с.

21. Пічкур О. В. Правова охорона селекційних досягнень у рослинництві / О.В. Пічкур. //Академія правових наук: ІДІ інтелектуальної власності. - К. : ПП "Авокадо", 2006. — 803с.

22. Полторак А. Основи интеллектуальнойсобственности. /А. Полторак, П. Лернер: //Пер. с англ. - М. : Издательскийдом «Вильямс». 2004. - 208 с.

23. Понікаров В. Д. Авторські права та інтелектуальна власність: конспект лекцій / В.Д. Понікаров, О.М. Славінська, О.О. Єрмоленко. // Харківський національний економічний ун-т. - X. : ХНЕУ, 2006. — 100с.

24. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. /К.В.Манжул. // Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2005. - 59 с.

25. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавства України / За ред. Ю.М. Капіци. // Державний департамент з питань адаптації законодавства, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України. - К. : Слово. 2006.

26. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності; Київський ун-т права НАН України. - К. : Юридична думка, 2006. — 638с.

27. Практикум права інтелектуальної власності: навч. посіб. / Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор.- X. : Еспада. 2002. — 189 с.

28. Управління інтелектуальною власністю / П.М.Цибульов, В.П.Чеботарьов, В.Г.Зінов - К. : К.І.С., 2005 — 447 с.Джерела Інтернет

29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/svit

30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/normative_acts.html

31. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/inventions.html

32. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/microcircuits.html

33. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/industrial_prototypes.html

34. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/signs.html

35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/origin_commodity.html

36. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sips.gov.ua/ua/blanki_pohodj.html

37. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.dsip.gov.ua

38. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org
8. Засоби діагностики успішності навчання

Навчальним планом передбачено виконання 3 модульних контрольних робіт, які поділяються на виконання шести контрольних робіт тривалістю по 1 годині. Метою проведення роботи є перевірка рівня засвоєння навчального матеріалу студентами. Контрольна робота складається з теоретичних питань та тестів за розглянутими темами курсу, включаючи самостійну роботу студентів.

Всі контрольні роботи проводяться перед плановими атестаціями студентів.

9. Методичні рекомендації

Методика вивчення дисципліни ґрунтується на поєднанні послідовності вивчення лекційного матеріалу, опрацювання завдань самостійної роботи студентів з використанням основного і додаткового матеріалу інформаційних джерел.

Студенти повинні уважно прослухати та записати план лекції, стежити за ходом викладання відповідно до плану. Головні тези лекції лектор виділяє різними способами: затриманням або прискоренням темпу, підвищенням інтонації, виразнішою дикцією, повторенням окремих фраз, вказівкою, щоб студенти записали дане визначення або положення.

Конспект лекцій повинен являти скорочений запис, в якому за допомогою активної думки та пам'яті виділяється головне. Нові поняття, визначення та найінформативніші висновки слід записувати повністю для спрощення їх подальшого відтворення.Вивчення дисципліни проводиться згідно існуючої методики організації навчального процесу у вищих навчальних закладах з використанням практичних занять, а також самостійної роботи студентів.

Для підвищення активності роботи студентів на практичних заняттях використовується розгляд нормативно-правових документів щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та її управління.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> За новою програмою 8 клас чи існує справжнє кохання сьогодні? за твором Валентина Чемериса
2016 -> «Як зробити дитину успішною? Створення умов для успішної адаптації учнів 1,5 –х класів до соціуму та нових умов навчання»
2016 -> Мова жестів Зміст
2016 -> Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом Гимназии на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по учебным предметам
2016 -> Міністерство освіти І науки україни
2016 -> Робоча програма навчальної дисципліни юридична психологія (шифр пп. 16) Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
2016 -> Наукові праці кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Випуск 3
2016 -> Аналіз державної політики у сфері національної безпеки і оборони України виконано групою експертів за підтримки Реанімаційного пакету реформ: Андрій Дацюк

Скачати 170.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка