Програма навчальної дисципліни підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освітиСкачати 97.84 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір97.84 Kb.
#9791
ТипПрограма
ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

Програма


навчальної дисципліни
підготовки фахівців для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр»

(для підрозділів міліції громадської безпеки)за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» (6.030402)

галузі знань «Право» (0304)

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:Левенець О.А. - кандидат психологічних наук, професор кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ


Київ 2014

Вступ

Програму вивчення навчальної дисципліни «Професійна психологічна підготовка» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ступеню вищої освіти «Бакалавр» спеціальність «Правоохоронна діяльність» – 6.030402.Предметом вивчення навчальної дисципліни«Професійна психологічна підготовка» є соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості, особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість, методи протидії маніпулятивному впливу.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Професійна психологічна підготовка» передбачає попереднє опанування знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Основи психології», «Конфліктологія».

Програма навчальної дисципліни «Професійна психологічна підготовка» складається з таких тем:

Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп

Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи.

Тема 3. Психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу

Тема 4. Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основна мета курсу – ознайомити курсантів з психологічними особливостями різних соціальних груп, зокрема, натовпом, а також вивчити психологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу. Навчити методам протидії маніпулятивному впливу.1.1.Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів знань щодо основних понять, принципів та положень психології великих та малих соціальних груп, зокрема, з проблеми соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості, навчити їх застосовувати ці знання у практичних сферах службової діяльності.

1.2.Завдання вивчення дисципліни.

Засвоєння слухачами психологічної сутності масовидних форм прояву активності, використання заходів впливу на поведінку масових скупчень громадян та засобів протидії маніпуляціям.Загальнокультурні компетенції охоплюють:

 • основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

 • головні теорії та концепції, які розкривають природу соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

 • особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість з боку різноманітних соціальних інститутів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні:

знати:

 • основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

 • головні теорії та концепції, які розкривають природу соціально-масових явищ;

 • соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

 • особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість

вміти:

 • оцінити ситуації формування і розвитку натовпу, умови успішності прогнозування варіантів зміни обстановки; методами візуальної діагностики зміни настрою групи (натовпу); навичками невербальної розпізнання інформації;

 • прийняти адекватне рішення в конкретній ситуації формування і розвитку натовпу (з урахуванням наявності таких екстремальних обставин, як дефіцит часу та інформації; необхідність негайного вирішення задач, що вимагають нестандартного підходу; невизначеність можливих варіантів зміни обстановки, висока відповідальність за наслідки прийнятих рішень);

 • володіти методами протидії маніпулятивного впливу, самомобілізації і самоконтролю;

 • вміннями та навичками оцінювання належності людини до структурного компоненту натовпу (периферії, ядра тощо; навичками діагностики поведінки особи, яка знаходиться у небезпечному стані; прийомами вияву агресивних станів і намірів людини чи групи, впливу на них.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 1 кредит ECTS.
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА»
Тема 1. Психологічні особливості соціальних груп

Виникнення поняття «соціальні маси». Великі та малі соціальні групи. Концептуальні інтерпретації поняття «соціальні маси»: натовп (традиція Г.Лебона); публіка (послідовники Г.Тарда); гетерогенна аудиторія, що протистоїть класам та відносно гомогенних групам (Е.Ледерер, М.Арендт); „агрегат людей, в якому не розрізняються групи та індивіди” (У.Корнхаузер); рівень некомпетентності, „зниження цивілізації” (Х.Ортега-і-Гасет); продукт машинної техніки і технології (Л.Мамфорд); „надорганізоване” бюрократичне суспільство, в якому панують тенденції до відчуження.

Теорії „масового суспільства”. „Аристократичний” варіант, представлений працями Х.Ортеги-і-Гасета. Ліберально-критичний (К.Мангейм, Д.Рисмен, Е.Фром). Ліворадикальний (Р.Міллс). Концепція американських соціологів Д.Белла та Е.Шілза.

Види та характеристики маси. Критерії класифікації мас: розмір, стабільність, компактність, впорядкованість, форма внутрішнього зв’язку, особливості виникнення; гомогенність. Основні характеристики маси: статичність, тобто аморфність маси, відмінної від самостійної, системної, структурованої групи; стохастична, імовірнісна природа маси, тобто відкритість, розмитість її кордонів, невизначеність її складу у кількісному та якісному відношенні; ситуативність, тимчасовість її існування; виражена гетерогенність, різнорідність складу маси. Людина і маса. Зміни, що відбуваються з індивідом в масі.

Цілі та завдання дисципліни «Професійно-психологічна підготовка працівників міліції громадської безпеки». Умови успішності навчання, контроль та оцінка результатів.
Тема 2. Натовп як різновид великої соціальної групи.

Особливості натовпу як різновиду великої соціальної групи. Загальні риси натовпу та динаміка його формування. Психологічні особливості індивіда у натовпі. Почуття та емоції натовпу. Моральність натовпу Чутки як феномен натовпу. Рольова диференціація натовпу. Особливості панічного натовпу. Характеристика агресивного натовпу. Характеристика конвенціонального натовпу. Структура натовпу.. Колективне і підсвідоме у натовпі. Паніка як феномен натовпу. Сутність паніки та причини її виникнення. Загальні заходи щодо попередження та припинення паніки.

Основні види натовпу. Окказіональний натовп (від англ, occasion - випадковість) - скупчення людей, що зібрались подивитися на несподівану подію. Конвенціональний натовп (від англ, convention - умовність) збирається з приводу заздалегідь оголошеної події: півнячі або собачі бої, боксерський або футбольний матч, мітинг, концерт доля групи тощо. Експресивний натовп (від англ, expression - вираз), що ритмічно виражає ту або іншу емоцію: радість, ентузіазм, обурення і так далі. Екстатичний натовп (від англ, ecstasy - екстаз) - екстремальна форма експресивного натовпу.

Натовп, що діє (active), - політично найбільш значущий і небезпечний вид колективної поведінки. Агресивний (aggressive) натовп, емоційна домінанта якого (лють, злість), так само як і спрямованість дій, прозоро виражені в назві. Панічний (panic; saving) натовп обійнятий жахом, прагненням кожного уникнути реальної або уявної небезпеки. Далі ми переконаємося, що панічна поведінка не тільки не є зазвичай рятівним, але і дуже часто стає небезпечнішим чинником, ніж те, що її спровокувало. Натовп, що здобуває (greedy), - люди, що вступили в неорганізований конфлікт за володіння деякою цінністю. Повстанський (rebellious) натовп по ряду ознак схожий з агресивним (переважає відчуття злості), але відрізняється від неї соціально справедливим характером обурення.


Тема 3. Психологічні особливості поведінки працівників

ОВС в умовах натовпу

Психологічна характеристика професійної діяльності працівників підрозділів міліції громадської безпеки ОВС під час проведення масових заходів. Особливості діяльності працівників органів внутрішніх справ під час проведення спортивних заходів. Психологічні умови ефективної масової комунікації.

Формування психологічної готовності до роботи з натовпом. сихологічні особливості поведінки працівників ОВС в умовах натовпу. Характеристика професійного спілкування при проведенні масових заходів.

Дії працівників міліції під час масових заворушень. Поводження працівника міліції у натовпі. Загальна характеристика психологічного контакту з представниками натовпу, психологічні особливості взаємодії. Загальна характеристика та сутність психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності. Вплив на натовп зсередини найкраще проводити за участю громадян, які зрозуміли, що їх мета не може бути досягнута шляхом агресії і тиску. Здійснення впливу на ядро натовпу. Ведення переговорної діяльності.

Особиста безпека працівника міліції при масових заворушеннях. Механізми та прийоми, завдяки яким можна впливати на натовп ззовні і зсередини.
Тема 4. Психологічні засади протидії маніпулятивному впливу

Механізми психологічного впливу. Принципи психологічного впливу. Методи психологічного впливу: переконання, навіювання, наслідування Інформаційно-психологічний вплив на масову свідомість. Методи маніпулятивного впливу. Маніпуляція та психологічний тиск. Методи протидії маніпуляціям. Маніпуляції у спілкуванні. Навіювання та переконання як методи психологічного впливу. Причини поширення «брудних» технологій. Маніпулятивний вплив у професійній діяльності працівників ОВС. Особливості психологічних маніпулятивних ігор. Тактика використання чуток у діловому спілкуванні. Застосування методів НЛП у спілкуванні. Ознаки приховування та маскування маніпулятивного впливу.


3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Базова

 1. Александров Д.О. (у співавторстві). Діяльність підрозділів міліції громадської безпеки в сучасних умовах. Частина 1: Загальна характеристика діяльності підрозділів громадської безпеки МВС України. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2009. – 36 с.

 2. Александров Д.О. (у співавторстві). Комплексне використання сил і засобів в охороні громадського порядку. Метод. рекоменд./ За заг. ред. Джужи О.М., Копотуна І.М.. – К. : КНУВС, 2010. – 48 с.

 3. Аронсон Э. Социальная психология: Психологические законы поведения человека в социуме / Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р.; В. Волохонский и др. (пер. с англ.). – Междунар. изд., доп. и расшир. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, М: Олма-Пресс, 2011. – 558 с.

 4. Багрецов С.А., Львов В.М., Наумов В.В., Оганян К.М. Диагностика социально-психологических характеристик малых групп с внешним статусом. Серия «Учебники для ВУЗов. Специальная литература». – СПб.: изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2009. – 640 с.

 5. 4.Бодалев А.А. Психология общения. Избр. психолог. труды. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: изд-во Московск. психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 320 с.

 6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.3-е изд., исправ. и перераб. – СПб.: Речь, 2003. – 304 с.

 7. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием: учеб. пособие. – М.: Алгоритм 2004. – 528 с.

 8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : учеб. для студентов вузов. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 486 с.

 9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. – М.: изд-во МГУ, 1991. – 207 с.

 10. Крысько В.Г. Социальная психология. – СПб, Владос-Пресс, 2009. – 400 с.

 11. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.

 12. Методы социальной психологии / под ред. Кузьмина Е.С. и Семенова В.Е. – Л.: изд-во ЛГУ, 1987. – 175 с.

 13. Назаретян А.П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи. Лекции по социальной и политической психологии / Назаретян А.П. – М. : Питер, 2003. – 190 с.

 14. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб., 2002.

 15. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2001.

 16. Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-практичні рекомендації / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія-форте, 2011. – 136 с.

 17. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – К., 2000.

 18. Психологічні детермінанти вчинення вандалізму неповнолітніми / Юсупов В.В., Александров Д.О., Казміренко Л.І. та ін. : метод. рек. – К.: НАВС, 2012. – 56 с.

 19. Шибутани Т. Социальная психология. Сокр. пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.

 20. Юридична психологія: підручник для студ. ВНЗ / За заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М.Моісеєва. – К.: КНТ, 2007.

 21. Юридична психологія: словник / Александров Д.О., Андросюк В.Г., Казміренко Л.І. та ін.; заг. ред. Л.І. Казміренко, Є.М. Моісеєва. – Вид. 2-ге, уточ. та доп. – К.: КНТ, 2008. – 224 с.

 22. Юридична психологія: практикум / за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 190 с.


Додаткова:

1. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А.. Социальная психология. Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000. – 475 с.

3. Медведєв В.С. Психологія злочинної діяльності: навч. посіб. – К.: Атіка, 2012. – 204 с.

4. Молодь і право. Інф. випуск №1. Укр. нац. комітет молодіжних організацій. – К., 2000. – 35 с.


5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с.
6. Соціальна психологія. М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко – К., 1995. – 304 с.
7. Социальная психология. Р.И. Мокшанцев, А.В. Мокшанцева. – Новосибирск-Москва, 2001. – 408 с.
8. Социальная психология. С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону, 2014. – 576 с.

 1. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ


Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається за результатами заліку


 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь курсантів відбувається у формі поточного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті та має навчальний характер.Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання курсантами аналізу виконання практичних вправ за тематикою навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.
Каталог: files -> kafedru
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Програма навчальної дисципліни
kafedru -> Навчально-методичний комплекс
kafedru -> Міністерство внутрішніх справ україни
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №7 «Конфлікт як форма суспільних відносин»
kafedru -> Нелегальна міграція та політика держави щодо її протидії
kafedru -> Лекція 2 год. Історичні погляди на конфлікт як суспільне явище
kafedru -> Конспект проведення лекційного заняття з теми №4 «Соціалізація особистості»
kafedru -> 6: Основні засоби виправлення та ре соціалізації засуджених до позбавлення волі на певний строк
kafedru -> План проведення лекційного заняття тема. Історія розвитку та сучасний стан кримінології. З дисципліни

Скачати 97.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка