Програма навчальної дисципліни п 9 менеджмент зовнішньоекономічної діяльності напрям підготовкиСкачати 175.96 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір175.96 Kb.
#10799
ТипПрограма

Вищий навчальний закладУніверситет економіки та права «КРОК»

Кафедра економіки та менеджменту підприємстваРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПП1.9 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

напрям підготовки

або спеціальність 8.03060104 «Менеджмент» (МЗЕД)
факультет ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Університет «КРОК», 2015 рік

 (Шапоренко О.І.), 2015 рік


Київ – 2015 рік

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є засвоєння теоретичних і практичних основ управління і організації зовнішньоекономічної діяльності, набуття відповідних навиків практичної діяльності в цій галузі.

Основними завданнями дисципліни є: розуміння суттєвості та специфіки механізму функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі; вивчення економічних і організаційних відносин, які складаються між господарюючими суб'єктами різних країн під час проведення зовнішньоекономічної діяльності; аналіз закономірностей формування різних систем ЗЕД; дослідження різних аспектів управління ЗЕД та засвоєння їх здійснення; розкриття суті міжнародних операцій; формування вмінь застосовувати методи й інструментарій управління і організації ЗЕД на українських підприємствах. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

сутність та зміст основних понять курсу: зовнішньоекономічні зв'язки,


зовнішньоекономічна діяльність, державне регулювання ЗЕД, основні форми ЗЕД,
економічні методи регулювання ЗЕД, адміністративні методи регулювання ЗЕД,
основні форми розрахунків в ЗЕД,міжнародний кредит, товарний кредит, валютне регулювання, особливості менеджменту в міжнародних корпораціях та ін.

теоретико-методологічиі засади менеджменту ЗЕД підприємства;

види, етапи здійснення й особливості реалізації зовнішньоекономічних операцій суб'єктами ЗЕД України;

специфіку реалізації таких функцій управління, як планування, організація, мотивація, контроль, координація в системі менеджменту ЗЕД;

сукупність факторів організації ЗЕД підприємства, механізм їх впливу, методи аналізу та систематизації в управлінській діяльності;

основні принципи організації розрахунків в іноземній валюті в Україні;

особливості управління транснаціональними компаніями та спільними підприємствами;

систему показників ефективності експортно-імпортних, лізингових операцій, зовнішньоекономічних кредитних угод.

За підсумками вивчення курсу студент вміти:

оптимізувати умови зовнішньоекономічного контракту; визначати ефективність ЗЕД підприємства та окремих зовнішньо економі­чних угод (експортних, імпортних, орендних, кредитних);

оцінювати стан та динаміку елементів зовнішнього середовища на закордонному ринку, визначати значущості їх змін та прогнозування наслідків для ЗЕД підприємства;

оцінювати інвестиційну привабливість підприємства;

оцінювати ефективність інвестиційного проекту за участю іноземного інвестора;

визначати величину транзакційних витрат підприємства - суб'єкта ЗЕД Украї­ни та їх оптимізація;

розроблювати плани ЗЕД підприємства;

виявляти тенденції і перспективи розвитку конкретних ринків і використовувати ці результати в своїй практичній діяльності:

аналізувати діяльність фірм — контрагентів і фірм-конкурентів, міжнародних організацій;

виробляти стратегію ЗЕД підприємства, планувати її реалізацію; брати участь в підготовці контрактів купівлі-продажу;

обґрунтовувати ціни, умови постачань товару та умови оплати в зовнішньо­торговельному контракті;

здійснювати пошук, збір і систематизацію необхідної для забезпечення зовні­шньоекономічної діяльності інформації.Програма навчальної дисципліни

Вступ. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної теорії, основні категорії та поняття. Практична значимість дисципліни. Взаємозв'язок «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» з іншими навчальними дисциплінами.

Розділ 1. Організаційні основи менеджменту зовнішньо- економічної діяльності

Тема 1. Організація та управління ЗЕД

Сутність категорій «зовнішньоекономічна діяльність» та

«зовнішньоекономічні зв'язки». Поняття менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Функції менеджменту ЗЕД. Суб'єкти та об'єкти менеджменту ЗЕД.

Основні форми зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика. Внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на організацію зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та основні види зовнішньоторговельних операцій. Методи виходу на зовнішні ринки: безпосередній вихід на зовнішній ринок через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків; вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників. Завдання та головні елементи системи зовнішньоекономічної стратегії України. Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.


Розділ 2. Державні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічного сектору економіки

Основні цілі, принципи, види зовнішньоекономічної політики держави. Органи регулювання ЗЕД та їх повноваження. Рівні управління та напрями регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Основні нормативно-законодавчі акти регулювання ЗЕД. Спрямованість та особливості застосування економічних, адміністративних та організаційно-правових заходів регулювання. Політичні та економічні аргументи урядового втручання.

Законодавчі акти, що регулюють зовнішньоекономічні відносини. Суть та класифікація засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Суть і принципи митно-тарифного регулювання ЗЕД в Україні. Суть та класифікація нетарифних методів регулювання. Експортна зовнішньоторговельна політика. Політичні та економічні причини запровадження обмежень експорту. Форми обмеження експорту. Заходи обмеження експорту в Україні. Імпортна зовнішньоторговельна політика. Цілі та засоби обмеження імпорту. Міжнародні зусилля щодо зменшення нетарифних обмежень імпорту. Кількісні обмеження, квоти і ліцензування імпорту. Захист вітчизняних виробників від імпорту.

Конкурентоспроможність продукції та критерії її оцінки. Економічні показники рівня конкурентоспроможності експортної продукції та фактори, що впливають на них. Захист економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській діяльності. Завдання антимонопольного комітету.Розділ 3. Механізми валютного регулювання та організація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Тема 3. Валютне регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності

Сутність та необхідність валютного регулювання. Органи валютного регулю­вання ЗЕД. Механізм валютного регулювання. Інструменти валютного регулюва­ння. Девальвація. Ревальвація. Валютна інтервенція. Валютні обмеження при здійсненні імпорту. Валютні обмеження експорту. Валютні котирування. Крос-курс. Основні операції валютного ринку. Купівля-продаж валюти при здійсненні ЗЕД. Конвертованість валюти.Тема 4. Організація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

Організація структури управління зовнішньоекономічною діяльністю та основні функції управління зовнішньоекономічною діяльністю на мікрорівні. Мета і завдання організаційної структури управління ЗЕД. Сприяння роботі відділами і служоами планування, маркетинговими відділами та групи відділів, що забезпечують ухвалення і виконання управлінських рішень. Відділ зовнішньо­економічних зв'язків як структурний підрозділ підприємства та його функції. Зовнішньоторговельна фірма як відносно самостійний підрозділ

Економічна ефективність зовнішньоекономічних операцій. Оцінка ефекти­вності зовнішньоторговельних угод. Показники ефекту. Показники ефективності. Принцип всебічного обліку всіх складових елементів витрат та результатів. Принцип зведення витрат і результатів для зіставлення. Принцип зведення різно-термінових витрат і результатів до одного моменту часу за допомогою дис­контування. Принцип зіставлення з базовим варіантом. Економічна ефективність експорту, імпорту, експортно-імпортних операцій, коефіцієнт кредитного впливу.

Розділ 4. Укладання зовнішньоекономічних контрактів

Тема 5. Суть і структура зовнішньоекономічного договору купівлі-продажу.

Структура контракту міжнародної купівлі-продажу. Обов'язкові та додаткові умови контракту. Суттєві умови контракту. Базисні умови поставки. Ціна і зага­льна сума контракту. Умови платежу. Відповідальність за порушення контракту. Санкції. Страхування товарів. Підґрунтя для звільнення від відповідальності. Форс-мажор. Арбітраж.


Розділ 5. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності

Тема 6. Види, особливості, класифікація та особливості кредитування

Основні види кредитування ЗЕД. Внутрішнє та зовнішнє кредитування ЗЕД. Особливості формування платності при внутрішньому та зовнішньому кредитува­ння ЗЕД. Міжнародний кредит, суть та особливості Класифікація міжнародних кредитів. Суб'єкти та джерела міжнародного кредиту Принципи міжнародного кредиту. Державні кредити. Кредитна угода ті її важливі умови. Фірмовий (коме­рційний) кредит Банківський кредит. Особливості використання факторингу та форфейтингу. Страхування експортних кредитів. Особливості кредитування екс­порту. Особливості кредитування імпорту. ЕКА та їх роль в кредитуванні екс­порту.Розділ 6. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Тема 7. Поняття, особливості, аналіз та вдосконалення стратегічного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Поняття стратегії. Особливості стратегії ЗЕД. Стратегічне планування, фінансовий контроль, стратегічний контроль. Аналіз зовнішнього середовища. Аналіз сильних та слабких сторін суб'єктів ЗЕД. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності. Стратегічне планування. Зміст і послідовність

стратегічного планування. Розробка стратегії поведінки підприємства на зовні­шньому ринку. Процес стратегічного планування. Місія і цілі організації. Аналіз зовнішнього середовища. Аналіз сильних і слабких сторін організації. Розробка базової стратегії. Методичний прийом стратегічної сегментації діяльності орга­нізацій і виділення стратегічних зон. Базові стратегії Портера.

Стратегія експорту. Потенційні пастки. Вибір закордонних ринків і стратегії виходу на них. Експортні функції і посередники. Прямий продаж. Непрямий продаж. Стратегія імпорту. Процедурний і стратегічний аспекти стосовно імпорту. Труднощі з послугами іноземних постачальників. Багатонаціональна галузь. Глобальна галузь. Чинники завоювання лідерства на світовому ринку.

Стратегічний контроль. Контроль стратегічних передумов. Контроль страте­гічного управління.

Теми практичних занять

з/п


Назва теми

1

Тема 2. Державне регулювання зовнішньоекономічного сектору економіки

2

Тема 4. Організація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

3

Тема 6. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності
Всього годинСамостійна робота

з/п


Назва теми

1

Сутність та основні категорії менеджменту ЗЕД

2

Державне регулювання зовнішньоекономічного сектору економіки

3

Валютне регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності

4

Організація менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

5

Суть і структура зовнішньоекономічного договору ку-півлі-продажу

6

Кредитування зовнішньоекономічної діяльності

7

Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Разом


Методи навчання

Навчальні заняття відбуваються у формі лекцій, опитування, обговорення та коротких доповідей студентів, які є актуальними та відповідають темі, що розглядаються; у формі семінарських занять та вирішенні практичних завдань.

Тому запропонований цикл лекцій ретельно складається з структури менеджменту в міжнародних фірмах, які базуються як за рубежем так і в Україні, але разом з тим враховані і побажання студентів, для яких окремі розділи викликали окремий інтерес.

Запропоновані приклади, які ілюструють теоретичні положення, а також контрольні питання, які додаються до кожного розділу, допомагають студентам розібратися у запропонованому матеріалі.


Методи контролю

Контроль знань студентів включає поточний, проміжний (рубіжний) та підсумковий контроль.Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та індивідуальних занять. Поточний контроль має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формою поточного контролю виступає опитування студентів на практичних заняттях, участь у вирішенні кейсів та практичних завдань, оцінка підготовлених студентами рефератів, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Оцінка за реферат виставляється за п’ятибальною шкалою з урахуванням таких критеріїв:

повнота розкриття теми реферату;

урахування при розкритті теми останніх змін та тенденцій об’єкта дослідження;

змістовність, логічність і лаконічність доповіді;

наявність власних узагальнень та висновків;

володіння матеріалом обраної теми реферату при відповідях на питання.

Обов’язковою є підготовка кожним студентом хоча б одного реферату з теми, що не була винесена для розгляду на практичних заняттях.Рубіжний контроль проводиться у вигляді письмової контрольної роботи.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Розподіл балів, які отримують студенти

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється за шкалою Університету (0-100, з урахуванням необов’язкових завдань – 120 балів), національною шкалою та шкалою ECTS.Схема нарахування балів з дисципліни

з/п


Види та зміст робіт

Максимальна оцінка

Інші можливі оцінки

1.

Виступ з питання плану семінарського та практичного заняття або реферативна доповідь

20

( при вільному творчому переказі, використанні першоджерел, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)15

(при частковому переказі матеріалу, вичерпних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);

10

( при відсутності переказу, неповних відповідях на 1-2 додаткових питання викладача);5

(при відсутності переказу, негативних відповідях на 1-2 додаткових запитання викладача)2.

Доповнення до доповіді чи виступу на семінарських та практичних заняттях

10

5

3.

Активна участь у дискусіях на семінарських, практичних заняттях та лекціях

5

1-4

4.

Бліц-опитування (“питання - відповідь”)

5

0

5.

Презентація з теми доповіді

20

15, 10, 5

6.

Комп’ютерне тестування

15

85%-100%=15 балів5-10

55%-69%=5 балів

70%-84%=10 балів


7.

Екзамен

30

( максимум 15 балів за повні відповіді на кожне з двох питань білету)25, 20, 15, 10, 5, 0

8.

Разом:

100Максимальний бал за виконання необов’язкових завдань – 20.Умови нарахування балів

Рівень висвітлювання

Оцінка за 20-бальною шкалою

Критерії оцінювання екзаменаційного завдання

Високий


15-20


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь є повною, аргументованою, відображено взаємозв’язок між окремими локальними питаннями, їх сучасне практичне значення.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, підтвердженою логічними, чіткими поясненнями, має належну графічну чи формалізовану інтерпретацію.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, розрахунки здійснено без математичних помилок, результати розв’язання супроводжуються аргументованими висновками.

Високий або середній10-15


При відповіді на теоретичне завдання: відповідь загалом є правильною, але мають місце окремі неточності непринципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є правильною, але супроводжується недостатньо чіткими поясненнями, мають місце окремі неточності непринципового характеру в графічній або формалізованій інтерпретації.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: представлено правильний алгоритм розв’язання, обґрунтовану відповідь, але наявні незначні математичні помилки.

Задовільний5-10


При відповіді на теоретичне завдання: питання висвітлене частково, наявні неточності принципового характеру.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь наближається до правильної, але містить текстові, графічні або формалізовані неточності принципового характеру, є нелогічно побудованою (для тестів – правильна відповідь без пояснень або з невірними поясненнями).

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: часткове розв’язання завдання, наявність помилок у розрахунках або при вірному розв’язанні відсутня оцінка отриманих результатів.

Незадовільний


1-5


При відповіді на теоретичне завдання: питання розкрито невірно або відповідь відсутня.

При розв’язанні ситуаційного (або тестового) завдання: відповідь є хибною або відсутня.

При розв’язанні задачі розрахункового характеру: розв’язання відсутнє або проведене принципово невірно.


Критерії підсумкового оцінювання

Проміжок за шкалою Університету

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 та вище

Відмінно (A)

Відмінно

80–89

Дуже добре (B)

Добре

70–79

Добре (C)

60–69

Задовільно (D)

Задовільно

50–59

Достатньо (E)

25–49

Незадовільно (FX)

Незадовільно

1–24

Неприйнятно (F)Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Навчальний посібник.

4. Завдання для підсумкового контролю знань.Рекомендована література

Базова

 1. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної дія­льності : навч. посіб. / В. К Васенко. - К. : ЦНЛ, 2005. - 216 с.

 2. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : під-руч. для студентів вузів / О.П. Гребельник ; Акад. митної служби України. - К. : ЦУЛ, 2006. - 696 с.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. /за ред. О.В.Шку-рупій.-К.: Центр учбової літератури, 2012.- 248 с.

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / [ Ю. Г.
Козак, Н. С. Логвінова, І. Ю. Сіваченко та ін.]; за ред Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової,
І. Ю. Сіваченка. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: ЦНЛ, 2008. - 792 с.

 1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2008. - 172 с.

 2. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навчальний посібник. - К., Знання, 2008. - 462 с.

 3. Козик, В. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. - 7-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 406 с.

 4. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. - К: ЦУЛ, 2006.- 128 с

 5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підруч. / [О. А. Кириченко, Є. Г. Базовкін, С. А. Єрохін та ін.]; за ред. О. А. Кириченка. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518 с.

 6. Рум'янцев, А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. /для студ. вузів / А. П. Рум'янцев, II. С. Рум'янцева ; М-во освіти і науки України. - К. : ЦНЛ, 2004. - 384 с.

 7. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навч. посіб. / за ред. С. О. Якубовського, ГО. Г. Козака, О. В. Савчука. - К. : ЦНЛ, 2006. - 488 с.

Допоміжна

 1. Багрова, І. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. /1. В. Багрова, О. О. Гетьман, В. Є. Власюк ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. - К. : ЦУЛ, 2004. - 384 с.

 2. Бутпнець, Ф. Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підруч. для студ. вищ. навч. закладів спец. 7.0 / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей ; ред. Ф. Ф. Бутинець ; М-во освіти і науки України, Житомир, держ. технол. ун-т - 3-тє вид., переробл. і доп. - Житомир : Рута, 2006. - 387 с.

 3. Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини : підруч. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - К. : Кондор, 2005. - 266 с.

 4. Гребельник, О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. для студ. вуз. / О. П. Гребельник; Вісконсінський міжнар. ун-т (США) в Україні. -К. : Деміур, 2003. - 168 с.

 1. Дахно, І. І. Міжнародне економічне право : навч. посіб. / І. І. Дахно. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К. : ЦНЛ, 2006. - 271 с.

 2. Загородній, А. Г. Зовнішньоекономічна діяльність : термінол. слов. / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К. : Кондор, 2007. - 168 с.

 3. Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / [І. І. Дахно, В.

8. Кобржицький, В. М. Куценко та ін.]; за ред. І. І. Дахна. - К. : ЦНЛ, 2006.-359

 1. Михайлів, 3. В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції / 3. В. Михайлів, 3. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль ; Нац. ун-т "Львівська олітехніка". - Л. : Львівська політехніка, 2004. - 244 с.

 2. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. економ, вузів і фак-тів / ред. Ю. Г. Козак, В. М. Новацький ; Одеський держ. економ, ун-т. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : ЦУЛ, 2004. - 672 с.

 3. Новицький, В. Є. Міжнародна економічна діяльність України : підруч. / В. Є. Новицький ; Київський нац. екон. ун-т. - К., 2003. - 948 с.

11. Одягайло, Б. М. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вузу / Б. М.
Одягайло. - К. : Знання, 2005. - 397 с.

 1. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: Теорія міжнародної торгівлі і фінансів : підруч. / Є. В. Савельєв ; ред. О. А. Устенко. - Тернопіль : Екон. думка, 2002.-504 с.

 2. Федорова, В. А. Економіка підприємств та міжнародних компаній : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова ; Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : ЦУЛ, 2008. -232 с.

 3. Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / С. В. Фомі-шин, Ю. В. Колесник. - Л. : Новий Світ-2000, 2010. - 356 є.

Інформаційні ресурси

 1. Аналіз системи страхування ЗЕД в Україні. Роль страхування в ЗЕД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud24.ru/insurance/analz-sistemi-strahuvannya-zed-v/485674-1888627-page2.html (07.10.2013).

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р. № 960–XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12

 3. Закон України «Про Митний тариф України» від 05.04.2001 р. № 2371–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 125. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/584-18Каталог: media -> library -> category -> knmzd -> rpnd
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни гендерна психологія університет «крок», 2013 рік київ 2013
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни зоопсихологія та порівняльна психологія європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Стадник В. А., 2013 рік
rpnd -> Дипломної освіти інститут Європейська кредитно-трансферна система Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми економічної психології спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни вікова психологія європейська кредитно-трансферна система  Університет «крок», 2013 рік Київ 2013 рік Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права Київ Мета та завдання навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни екзистенціальна психологія та психотерапія Спеціальність 03010201 «Психологія»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційний менеджмент» напрям підготовки 030204 «Міжнародна інформація»
rpnd -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками

Скачати 175.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка