Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія


Основні міфи тоталітарного суспільстваСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#1087
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Основні міфи тоталітарного суспільства:


 • Соціальна міфологія фашизму;

 • Соціальні міфи в ідеології марксизму-ленінізму;

 • Міфологія сучасних тоталітарних систем.
 • Міфи та міфологеми демократичної ідеології.


 • Засоби розповсюдження соціального міфу на сучасному етапі


  Контрольні питання:

  1. Міф як феномен первісної культури.

  2. Особливості побудови міфологічних сюжетів. Персонажі міфу.

  3. Основні міфологічні моделі.

  4. Функції міфу в первісній культурі.

  5. Основні характеристики міфологічної свідомості.

  6. Простір як форма міфологічного світосприйняття.

  7. Світове дерево як космологічна модель первісної міфології.

  8. Час як форма міфологічної свідомості.

  9. Ритуальність міфологічної свідомості.

  10. Основні види первісних ритуалів.

  11. Священнодійство та жертвоприношення як основні складові ритуалу.

  12. Ритуали в житті сучасної людини.

  13. Основні теорії міфу.

  14. Теорія міфу А.Ф.Лосєва.

  15. Основні форми міфологічного освоєння світу.

  16. Символ як основний елемент міфологічної свідомості.

  17. Класифікація символів у К.Г.Юнга.

  18. Ритуал як найдавніша форма духовної активності.

  19. Сакральність ритуалів міфологічної свідомості.

  20. Традиція та новація в ґенезі міфологічного мислення.

  21. Функції традиції як засобу соціальної регуляції.

  22. Слово як форма міфологічного освоєння світу. Міфічне ім’я.

  23. Ритуал, обряд, традиція.

  24. Аксіологіка міфу.

  25. Первісні релігійні вірування як елементи міфологічної свідомості.

  26. Анімістична теорія релігії Е. Тейлора.

  27. Ідея преанімізму (аніматизм) Р. Маррета.

  28. Магія як складова частина міфологічної системи.

  29. Міфологія та релігія як засоби соціальної регуляції.

  30. Міфологія як частина релігійного світогляду.

  31. Ідеологія як міф Нового часу.

  32. Міфологізм основних соціальних позицій сучасної людини

  33. Соціальний міф в структурі культури.

  34. Авторський міф.

  35. Література та міфологія.

  36. Міфологія та зображальні мистецтва.

  37. Міф та музичне мистецтво.

  38. Міфологічність народного мистецтва.

  39. Вираження міфів засобами масової комунікації.

  40. Символіка образотворчих мистецтв у міфологічному світогляді.

  41. Колористична символіка міфу.

  42. Орнаментальні, зооморфні та рослинні мотиви в міфологічній символіці.

  43. Антична міфологія як основа європейської науки та культури

  44. Архаїчні міфологічні уявлення стародавніх греків.

  45. Антропоморфізація божеству грецькій міфології. Олімпійський пантеон богів.

  46. Ритуальність грецької міфології.

  47. Культ героїв у Стародавній Греції.

  48. Уявлення про душу у стародавніх греків.

  49. Пантеон богів давньоримської міфології. Капітолійська трійця.

  50. Ритуалізм давніх римлян як специфічна характеристика римської міфології.

  51. Особливості розвитку римської міфології.

  52. Соціальний характер міфології Стародавнього Риму. “Римський міф”.

  53. Кельтська міфологія.

  54. Германо-скандинавська міфологія.

  55. Християнство та язичницькі вірування в західноєвропейській середньовічній культурі.

  56. Магія в середньовічній Європі.

  57. Зародження соціальної міфології в культурі західно-європейського середньовіччя.

  58. Основні джерела з української міфології.

  59. Основні поняття східно-слов’янської міфології.

  60. “Вища міфологія” давніх українців.

  61. Обряди та жертвоприношення давніх слов’ян.

  62. Слов’янські божества. Пантеон Володимира Великого.

  63. Сімейна обрядовість українців.

  64. “Двоєвір’я” українців: синтез язичництва та християнства.

  65. “Міф про героя” як основа соціальної міфології.

  66. Тайлор Е. “Первісна культура”.

  67. Фрезер Дж. “Золота гілка”.

  68. Дюркгайм Е. “Первісні форми релігійного життя”.

  69. Лосєв А. Ф. “Діалектика міфу”.

  70. Воропай О. “Звичаї нашого народу”.

  71. Огієнко І. (митрополит Ілларіон) “Дохристиянські вірування українського народу”.

  72. Леві-Стросс К. “Структурна антропологія ” (“Первісне мислення”).

  73. Потебня А.А. “Слово і міф”.

  74. І. Нечуй-Левицький “Світогляд українського народа”.

  75. Барт Р. “Міфології”.

  76. Основні спроби класифікації міфологічних теорій: (Вундт, С. Токарєв, А. Лосєв).

  77. Вивчення міфу представниками психоаналізу (З. Фройд, К.-Г. Юнг).

  78. Семіотичне дослідження міфу Е. Кассірера.

  79. Міф у структуралістських дослідженнях (К. Леві-Стросс, Л. Леві-Брюль, Р.Барт).

  80. “Міф про благородне походження” в ідеології ХІХ – ХХ ст..

  81. Міфи марксистської ідеології.

  82. Міфи та міфологеми демократичної ідеології.

  83. Сучасні засоби розповсюдження соціального міфу.

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Філософський факультет

  Кафедра теорії та історії культури


  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Проректор з навчальної роботи


  ___________________________

  “______”_______________20___ р.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Міфологіяˮ


  Галузь знань 0201 – культура

  Напряму підготовки 6.020101 – культурологія

  Для спеціальності “культурологія”

  Філософського факультету, культурологічного відділення
  Форма

  навчання


  Курс

  Семестр

  Загальний

  обсяг

  (год.)


  Всього

  аудит.


  (год.)

  у тому числі (год.):


  Самос-


  тійна

  робота


  (год.)

  Контрольні (модульні) роботи

  (шт.)


  Розрахунково-графічні роботи

  (шт)


  Курсові проекти (роботи), (шт.)


  Залік

  (сем.)

  Екзамен

  (сем.)  Лекції

  Лабораторні  Прак тичні  Денна

  2

  3,4

  144

  72

  36
  36

  72

  4

  Вечірня
  Заочна
  Екстернат  Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО напряму 6.020101 – культурологія  варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності 6.020101 – культурологія

  Робоча програма складена кандидатом філософських наук, доцентом Дарморіз О.В.

  Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

  Протокол № 7 від 24.12.2009 р.


  Завідувач кафедрою:

  _______________________ /проф.. Мельник В.П./

  “_____”___________________ 20___ р

  Схвалено Вченою радою філософського факультету

  Протокол № 119/7 від 25.12.2009р.


  “_____”________________20__ р. Голова _______________/проф. Мельник В.П./

  1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ  Шифр умінь та змістових модулів

  Зміст умінь, що забезпечується  ЗМ 1

  Визначати місце міфу та міфології в структурі культури, аналізувати взаємозв’язки міфології з релігією, ідеологією, мистецтвом. Знати головні теорії міфу, характеристики міфологічного мислення та світогляду

  ЗМ 2

  Визначати особливості існування міфів у первісній культурі.

  ЗМ 3

  Виявляти специфіку розвитку міфологічних систем, котрі існували в європейській культурі. Аналізувати взаємовпливи різних міфологічних систем між собою та їх вплив на розвиток європейської культури

  ЗМ 4

  Визначати специфіку української міфології, її вплив на розвиток української культури, а також характеристики існування соціальних міфів, їх головні форми, природу, етапи розвитку, головні риси соціальної міфології, її побутування в сучасному світі, зокрема Україні.  1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

  2.1. Лекційний курс

  Шифр змістового

  модуля

  Назва змістового модуля


  Кількість аудиторних годин

  ЗМ 1

  Міфологія в системі культури

  10

  ЗМ 2

  Міф як феномен первісної культури

  8

  ЗМ 3

  Міфологічні системи в історії європейської культури

  8

  ЗМ 4

  Міфологізм української культури

  8   1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

  Шифр змістового

  модуля

  Назва змістового модуля


  Кількість аудиторних годин

  ЗМ 1

  Міфологія в системі культури

  10

  ЗМ 2

  Міф як феномен

  8

  ЗМ 3

  Міфологічні системи в історії європейської культури

  8

  ЗМ 4

  Міфологізм української культури

  8  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5
  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
  звернутися до адміністрації

  увійти | реєстрація
      Головна сторінка


  завантажити матеріал