Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологіяСторінка1/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#1087
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Міфологія
Галузь знань 0201 – культура

Напряму підготовки 6.020101 – культурологія

Для спеціальності “культурологія”

Філософського факультету, культурологічного відділення

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Міфологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологіяˮ.

Розробник: Дарморіз Оксана Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії та історії культури


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № 7 від 24.12.2009 р.
Завідувач кафедрою теорії та

історії культури, професор

­­­­­­­­­­­­­­___________ Мельник В.П.

“_____”________­­­­­­­___ 20___ р

Схвалено Вченою радою філософського факультету

Протокол № 119/7 від 25.12.2009 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( проф.Мельник В.П.)

)

Дарморіз О.В., 2009Кафедра теорії та історії культури, 2009

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Міфологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань
(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 4

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


ІІ-йКурсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин –

ІІІ-ІУ-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год

самостійної роботи студента – 4 год


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

баклавр


36 год.

Год.

Практичні, семінарські

36 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

72 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ознайомити студентів з існуючими підходами до міфу, особливостями розвитку міфів у первісну епоху, специфікою існування та розвитком міфологічних систем в європейській культурі; навчити студентів вільно оперувати теоретичними аспектами міфу та широким фактологічним матеріалом.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

  • Головні теорії міфу, характеристики міфологічного мислення та світогляду;

  • Особливості існування міфів у первісній культурі;

  • Специфіку розвитку міфологічних систем, котрі існували в європейській культурі;

  • Характеристики існування соціальних міфів, їх головні форми, природу, етапи розвитку, головні риси соціальної міфології.

вміти:

 • Ідентифікувати елементи міфологічних систем, співвідносити їх з етапами розвитку певної міфології;

 • Аналізувати взаємовпливи різних міфологічних систем між собою та їх вплив на розвиток європейської культури;

 • Аналізувати риси міфологічного мислення за міфологічними сюжетами та проявами міфологічної поведінки.


Міжпредметні зв’язки:

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна “Міфологія” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності “культурологія”, є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як “Філософія культури”, “Семіотика культури”, пов’язується з такими дисциплінами як “Історія світової культури”, “Релігієзнавство” “Історія української культури”, “Регіональна типологія культури” тощо.
Тема. “Міфологія та релігія” пов’язана із курсом “Релігієзнавство”: теми “Релігія як духовний та суспільний феномен”, “Ранні форми релігійних уявлень”, сприятиме засвоєнню матеріалу з курсів “Філософія культури” (питання “Структурні компоненти духовної культури” теми “Культура як феномен: проблеми самобуття культури”) та “Філософія релігії” (тема “Релігія як предмет універсального вивчення”).
Тема. “Міфологія та ідеологія” корелюється із курсом “Соціальна культурологія”, темою “Структурні компоненти духовної діяльності”, питанням “Культура та ідеологія”.
Тема. “Міфологія та художня творчість” пов’язана з курсами: “Естетика”, теми “Структура естетичної свідомості та її головні елементи”, “Мистецтво як соціальний та культурний феномен”, “Соціологія культури”, темою “Соціологія мистецтва”.
Тема “Міф як найдавніша форма духовної культури людства” ґрунтується на темі “Первісна культурно-історична епоха” з курсу “Історія світової культури”, темі “Походження та ранні форми релігії” з курсу “Релігієзнавство”, підводить до теми “Міф як знакова система ” з курсу “Семіотика культури”.
Знання, набуті студентами під час вивчення теми “ Особливості міфологічного освоєння світу ” використовуються у темах курсу “Філософія культури”: “Культура та людина: антропологічні проблеми теорії культури”, “Культура та природа: екологічні проблеми теорії культури”, “Культура та суспільство: соціальні проблеми теорії культури”, “Ціннісна природа культури”.
Тема “Символізм міфологічної свідомості” пов’язана із темами “Культура як знаково-символічна система” курсу “Семіотика культури”, “Семіотичний напрям культурології. “Символічна” концепція культури” курсу “Історія культурології”.
Тема “Ритуал як найменша одиниця міфологічної свідомості” співвідноситься із темою “Релігія як духовний та суспільний феномен. Походження та ранні форми релігії” курсу “Релігієзнавство” та темою “Тропічноафриканський культурний регіон” курсу “Регіональна типологія культури”.
Тема “Антична міфологія як основа європейської науки та культури” пов’язується з темами “Античність як культурно-історична епоха”, “Історія культури Стародавньої Греції”, “Розвиток культури Стародавнього Риму” з курсу “Історія світової культури”, з темою “Європейсько-північноамериканський культурний регіон: європейська специфіка” курсу “Регіональна типологія культури”.
Тема “Міфологічність західноєвропейської середньовічної культури” пов’язана з темами “Історія культури західноєвропейського Середньовіччя” курсу “Історія світової культури”, “Європейсько-північноамериканський культурний регіон: європейська специфіка” з курсу “Регіональна типологія культури”.
Питання теми “Українська міфологія” корелюються із питаннями, котрі розглядаються в курсі “Історія української культури” (тема “Культура східних слов’ян: міфологічний простір та релігійні вірування”), курсі “Регіональна типологія культури” (тема “Особливості українського типу культури”), курсі “Історія релігії” (теми “Релігійні вірування праукраїнців”, “Поширення та утвердження християнського вчення на українських землях. Феномен двовір’я в українському християнстві”)
Тема “Соціальна міфологія Нового часу” пов’язана із темами курсу “Історія світової культури” (“Новий час як культурно-історична епоха”, “Історія культури ХІХ століття”, “Новітня культурно-історична епоха”), курсу “Семіотика культури” (“Семіотика повсякденності”), курсу “Філософія культури” (“Закономірності історичного розвитку культури”, “Елітарна та масова культура”) та курсу “Масова культура” (“Форми масової культури”, “Масове мистецтво”, “Мас культ і засоби масової комунікації”).


 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Міфологія в системі культури

Тема 1. Міфологія як наука

Міфологія як вчення про міфи. Основні значення міфу в сучасній культурі. Міфологія та міфотворчість. Особливості аналізу міфічного мислення в первісному суспільстві та в сьогоденні.

Теорії міфу. Спроби тлумачення міфів у старогрецькій філософії: алегоричні та евгемеристичні трактування міфу. Вивчення міфу в епоху Просвітництва. Основні спроби класифікації міфологічних теорій: (Вундт, С. Токарєв, А. Лосєв).

Вивчення міфу представниками психоаналізу (З. Фройд, К.-Г. Юнг). Семіотичне дослідження міфу Е. Кассірера. Міф у структуралістських дослідженнях (К. Леві-Стросс, Л. Леві-Брюль, Р.Барт). Феноменологічний аналіз міфу у А.Ф.Лосєва. (Праця "Діалектика міфу").


Література:

 1. Голосовкер Я. Э. Логика мифа. -М., 1987.

 2. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. -М., 1991.

 3. Стеблин-Каменский М.И. Миф. -Л., 1976.


Тема 2. Міфологія та релігія

Міфологія та релігія як два споріднені способи практично-духовного осягнення світу.

Взаємозв’язок міфології та релігії в первісній культурі. Фетишизм, тотемізм, анімізм та магія як первісні форми релігійного життя в межах міфологічних систем. Фетишизм як одна із форм первісної релігії. Сутність тотемізму. Е. Дюркгайм про тотемізм як основу виникнення релігії. Анімізм як релігійні вірування у первісних суспільствах за Е. Тайлором. Теорія аніматизму Р. Маретта. Магія: сутність, особливості прояву. Протиставлення дослідження магії теорії анімізму Дж. Фрезером. Включення магії та інших форм первісних вірувань в «гармонійну модель» культури у теорії Б. Маліновського.

Релігійна та міфологічна свідомість. Релігійна віра як інтегративна риса релігійної свідомості. Роль віри в релігії та міфології. Символізм, образність та алегоричність як риси релігійної свідомості та виявлення їх у свідомості міфологічній.

Сакралізація в міфології та релігії. Поняття сакрального. Обґрунтування природи “священного” та “світського” у теорії релігії Е. Дюркгайма. "Святість" в міфологічній свідомості та поведінці.
Література:


 1. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя. – К., 2002.

 2. Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.


Тема 3. Міфологія та ідеологія

Ідеологія як вчення про ідеї. Етимологія терміну. Антропологічне пояснення ідеології. Соціологічне розуміння ідеології. Концепція деідеологізації.

Ідеологія як міф нового та новітнього часу. Структура ідеології. Функції ідеології. Соціальний міф як предмет вивчення соціальної міфології. Теорії соціального міфу (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, Ж. Сорель, В. Парето, З. Фройд, К.-Г. Юнг).

Міфологічне обґрунтування соціальної позиції сучасної людини. Основні соціальні позиції. Міф про Прометея і міф про Сізіфа, як виразники двох діаметрально протилежних життєвих позицій.

Соціальний міф та проблема свободи. Свобода волі та міфологічна свідомість. Чи може людина бути свобідною в міфі? Свобода творчості та соціальна міфотворчість.
Література:


 1. Гуревич П. С. Социальная мифология. – М., 1983.

 2. Ортега-і-Гассет Х. Бунт мас. // Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори. -К., 1994

 3. Осипов Г. В. Социальное мифотворчетво и социальная практика. – М.,2000.


Тема 4. Міфологія та художня творчість

Естетизм міфологічної свідомості. Використання мистецьких засобів у міфі та міфотворчості. Міфи художньої діяльності. Міф "незрозумілої геніальності".

Міф та література. Казка як виразник міфологічної свідомості. Героїчний епос. Міфологічний характер поезії. Міф та музичне мистецтво. Музика як один із найвищих способів символічного мислення. Міф та пластичні мистецтва. Храм як основний сакральний предмет міфологічної системи.

Міфологічність народного мистецтва. Колір та візерунки у художній виразності народного мистецтва. Символізм кольору у П. Флоренського. Первісна інтерпретація основних кольорів у міфологічній свідомості (за В. Тернером). Найбільш давні орнаментальні мотиви.


Література:

 1. Искусство в системе культуры. – Л., 1987.

 2. Каган М. С. Морфология искусства. – Л. – М., 1972.

 3. Каган М. С., Тол остова Т. В. Культура – философия – искусство. Діалог. – М., 1988.


Змістовий модуль 2. Міф як феномен


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка