Програма навчальної дисципліни методи збору соціологічних даних для студентів напрям підготовкиСкачати 185.4 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір185.4 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Факультет соціології

Кафедра Методології та метолів соціологічних досліджень
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана/директора


з навчальної роботи


______________________

«____»____________20__ року


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методи збору соціологічних даних


для студентів
напрям підготовки _________6.030101 «Соціологія»_______________


КИЇВ – 2015

Розробник: Сапєлкіна Олена Володимирівна, доцент кафедри, к.с.н., доцент

Обговорено та рекомендовано до видання Науково-методичною радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___

Голова науково-методичної ради ____________________ (________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» _________________ 20___ року

© Сапєлкіна О.В., 2015 рік

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Методи збору соціологічних даних” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму “Соціологія»Предметом вивчення навчальної дисципліни є сутність та особливості «кількісних» та «якісних» методів збору інформації, їх специфіка та особливості застосування в емпіричних соціологічних дослідженнях

Міждисциплінарні зв’язки: “Методи збору соціологічної інформації” є базовою дисципліною підготовці студентів за спеціальністю «соціологія». Засвоєння знань з цієї дисципліни базується на глибокому розумінні загальної теоретичної соціології, галузевих соціологічних теорій.

Дисципліна логічно пов’язана із усіма базовими і спеціалізованими дисциплінами в структурно-логічній схемі спеціальності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика методу опитування.

Змістовний модуль 2. Особливості різних видів опитування

Змістовний модуль 3. Неопитувальні методи в соціологічному дослідженні

Змістовний модуль 4. «Якісні» методи збору інформації

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Методи збору соціологічної інформації” є системна глибока підготовка студентів соціологів, яка передбачає не тільки засвоювання теоретичного матеріалу щодо соціологічних методів збору емпіричної інформації але й формування навичок в цієї царині соціології. В рамках викладання цієї дисципліни передбачається засвоювання студентами теоретичних аспектів методів збору емпіричної інформації та формування у них відповідних навичок.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Методи збору соціологічної інформації ” є • надати загальний огляд позитивістської та феноменологічної стратегії емпіричного дослідження;

 • сформувати у студентів знання суті та особливостей кількісних та «якісних» методів збору соціологічної інформації;

 • навчити студентів обирати метод збору соціологічної інформації відповідно до мети та завдань соціологічного дослідження;

 • навчити студентів розробляти основні шкали вимірювання та формувати інструментарій опитувальних методів;

 • навчити студентів розробляти інструментарій кількісних неопитувальних соціологічних методів збору емпіричної інформації;

 • навчити студентів працювати з «якісними» методами дослідження.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати :

 • суть та відмінності позитивістського та феноменологічного підходів до вивчення соціальної реальності;

 • суть та особливості «кількісних» та «якісних» методів збору соціологічної інформації;

 • пізнавальні можливості методів збору соціологічної інформації;

 • стандартні шкали вимірювання;

 • особливості інструментарію «кількісних» та «якісних» методів збору соціологічної інформації;

 • методи оцінки якості інструментарію;

 • правила використання методів збору соціологічної інформації.


вміти :

 • вибирати адекватний метод збору інформації в залежності від мети, завдань дослідження, дослідницької стратегії та наявних ресурсів;

 • робити оцінку якості дослідницького інструментарію;

 • розробляти інструментарій дослідження (опитувальники, картки спостереження, кодувальні картки, тощо);

 • розробляти польову документацію методів (інструкції для інтерв’юерів, щоденники інтерв’юерів, щоденники кодувальників тощо);

 • планувати процедуру збору соціологічної інформації на польовому етапі дослідження;

 • орієнтуватись в типових помилках, що виникають на етапі збору соціологічної інформації.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 234 години/ 6,5 кредитів ECTS. Зокрема: лекції – 62 год., семінарські заняття – 31 год., лабораторні – 31 год., самостійна робота – 110 год. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання : 5 семестр – залік, 6 семестр - іспит.


3. Засоби діагностики успішності навчання : усне опитування, перевірка якості виконання лабораторних робіт, тестування, перевірка виконання завдань з самостійної роботи, модульні контрольні роботи.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика методу опитування
Тема 1. Класифікація методів збору соціологічної інформації ( 6 год.)

Методологія, її рівні. Метод як система формалізованих правил збору первинної соціологічної інформації. Поняття методу. Поняття методики методу та її складові. Поняття процедури соціологічного дослідження. Класифікація методів збору соціологічної інформації. Кількісні та «якісні» методи збору інформації. Порівняльна характеристика основних кількісних методів збору інформації: документального, безпосереднього спостереження та опитування. Документ як джерело інформації про соціально-нормативні вимоги, події та умови діяльності. Межі застосування спостереження. Універсальність опитувань.


Тема 2. Опитування як метод збору соціологічної інформації ( 10 год.)

Історія становлення методу опитування. Правила Адольфа Кетлє. Вклад Дж. Геллапа, П.Лазарсфельда, Г.Цейзеля та інших соціологів в розвиток методу опитування. Суть методу опитування. Пізнавальні можливості. Класифікація методів опитування: письмове (анкетування) та усне (інтерв'ю), очні та заочні (поштові, телефонні, пресові), експертні та масові, вибіркові та суцільні. Особливості, переваги та недоліки методу. Труднощі та типові помилки опитування.Тема 3. Питання як інструмент збору інформації в соціологічному дослідженні ( 8 год.)

Визначення питання. Сутність та специфіка соціологічного питання. Відмінність між програмним та анкетним запитанням. Концепції переведення програмного питання в анкетне питання: тестовий підхід; традиційна концепція; індикаторна концепція; інформаційна концепція. Функції анкетного питання: індикаторна, комунікативна, інструментальна. Логічна структура питання. Помилки у формулюванні питання (у відповідності з його логічною структурою). Предмет та зміст питання


Тема 4. Види анкетних питань. Психологічні особливості сприйняття питань різних видів ( 8 год.)

Класифікація анкетних питань. Фактологічні та мотиваційні питання. Особливості побудови фактологічних питань. Види питань про суб’єктивні стани, особливості їх формулювання. Сприйняття табличних питань. Тенденційне питання: його ознаки та особливості сприйняття респондентами. Важкі питання. Програмні та функціональні питання. Ілюстровані питання. Загальні правила формулювання “гарних” питань. Особливості сприйняття питань респондентами.Тема 5. Методи оцінки якості анкетного питання як дослідницького інструменту( 8 год.)

Поняття надійності та валідності опитувального інструменту. Рекомендації щодо формування питань. Особливості сенситивних питань. Виконання питанням його функцій: індикаторної, комунікативної, інструментальної. Застосування фокус-груп для оцінки якості питань опитувальника. Процедура опитування як послідовність переходів (інтерпретативного, операціонального, когнітивного). Когнітивний аналіз опитувального інструменту. Метод когнітивного інтерв’ю. Метод поведінкового кодування.Тема 6. Стандартизовані шкали та інструментарій соціологічного дослідження ( 12 год.)

Типи вимірювальних шкал. Стандартизація вимірювальної шкали. Соціологічні шкали та індекси для вимірювання: соціального статусу, групової структури та динаміки, організаційної структури, соціальної участі, соціальних спільнот, лідерства у професійних організаціях, задоволеності роботою. Логічні індекси: логічний квадрат, логічний прямокутник. Індекси урівняння груп. Вимірювання атитюдів. Поняття соціальної установки (У.Томас). Шкали Лайкерта, Терстоуна, Гуттмана, Богардуса. Пряме та непряме ранжування.

Тема 7. Структура соціологічного опитувальника ( 7 год.)

Опитувальник і анкета. Принципи побудови анкети. Зв'язок анкеті з програмою дослідження. Впорядкований перелік питань. Послідовність питань в анкеті. Правило “воронки”. Ефект випромінювання. Застосування питань-фільтрів. Розташування питань у табличній формі. Проблема монотонності опитувальник а. Конструювання анкети з врахуванням стилю респондента. Загальна послідовність змістовних розділів анкети: Вступна частина, змістовна частина та її структура, заключна частина. Реквізитна частина анкети.Змістовний модуль 2. Особливості різних видів опитування

Тема 8. Анкетування в соціологічному дослідженні ( 6 год.)

Два класи опитувальних методів. Особливості анкетування. Анкетування: процедура та інструментарій. Проблеми, характерні для анкетування та способи їх вирішення. Різновиди анкетування. Особливості групового анкетування. Особливості заочного анкетування. Омнібус як різновид анкетування. Особливості електоральних досліджень. Разові та повторні дослідження, їх особливості. Особа анкетера. Можливі зсуви у відповідях, їх оцінювання та коригування.Тема 9. Інтерв’ю в соціологічному дослідженні. Вимоги до інтерв’юерів ( 8 год.)

Види інтерв’ю. Особливості формалізованого інтерв'ю. Інтерв'ю: способи організації роботи, процедура та інструмент опитування. Компоненти інтерв’ю. Можливі зсуви у відповідях, їх оцінювання та коригування. Різновиди інтерв’ю: за відношенням до мети дослідження і до особистості респондента, за предметним змістом, ступенем стандартизації, ступенем відповідей, за конструктивними особливостями та за функціональним призначенням. Особливості опитувальника формалізованого інтерв’ю. Переваги та недоліки методу. Вимоги до інтерв’юєрів.Тема 10. Телефонне опитування. ( 8 год.)

Оперативність телефонного опитування та обмеження в застосуванні методу. Побудова вибірки для телефонного опитування. Специфіка ситуації телефонного інтерв'ю. Особливості побудови опитувальника: формулювання питань, альтернативні питання в телефонному інтерв'ю, використання шкал, довжина опитувальника. Організаційні проблеми проведення телефонного інтерв'ю. Використання комп'ютерів. Кодифікатор для обліку результатів пошуку респондента.Тема 11. Соціометричне опитування. (6 год.)

Історія соціометрії. Соціометрія та мережевий аналіз, структурне бачення світу.Види соціометричних питань. Зображення соціометричних даних. Соціограма та соціоматриця. Вибірка в соціометрії. Вимірювання відношень, інтегрування соціометричних матриць. Аналог кореляційного аналізу в соціометрії. Індивідуальні та групові соціометричні індекси. Підструктури в групах. Зв'язок соціометричних та звичайних ознак. Мережевий аналіз.Тема 12. Експертне опитування. (8 год.)

Види опитування: масове (респондентів), експертне та псевдо-експертне (представників). Особливості експертного опитування (за метою, вибіркою, процедурою та методом аналізу). Методи відбору експертів у соціологічному опитуванні: документальний, експериментальний, атестація та самооцінка. Процедура роботи (мозкова атака, метод комісії, зіставлена оцінка, стимульоване спостереження, метод Дельфі). Спеціальні методики роботи експертів (бальні оцінки, впорядкування рангів, парне порівняння, послідовне порівняння).Тема 13. Поштове та пресове опитування. Електронне опитування. (7 год.)

Історія поштового опитування. Головний недолік поштового опитування. Залежність величини помилки від частки відсутніх відповідей. Способи збільшення відсотка повертання в поштовому опитуванні. Експерименти за впливом різних елементів дослідницької процедури інструменту на повертання. Тотальна стратегія. Поєднання поштового опитування з інтерв'ю (два підходи). Пресове опитування. Основні переваги та вади поштового опитування. Електронне опитування. Інтернет-опитуванняЗмістовний модуль 3. Неопитувальні методи в соціологічному дослідженні

Тема 1 4. Спостереження ( 10 год.)

Специфіка наукового спостереження. Одиниці спостереження. Спостереження включене та невключене, відкрите та інкогніто, лабораторне та польове. Включене спостереження, особливості його проведення. Одиниці спостереження. Особливості позиції дослідника у включеному спостереженні. Ведення польових заміток. Коментарі спостерігача. Представлення та аналіз результатів. Етичні аспекти застосування включеного спостереження.

Проблеми взаємовпливу суб'єкта та об'єкта в процесі спостереження. Техніка спостереження, реєстраційні документи. Етичні норми при проведенні дослідження даним методом. Особливості, переваги та недоліки методу. Типові помилки в застосуванні методу. Підготовка спостерігачів. Методика спостереження за Р.Бейлзом

Тема 15. Застосування тестів в соціологічному дослідженні(15 год.)

Тест як метод вивчення та вимірювання властивостей особистості, що не піддаються безпосередньому спостереженню. Теорія тестування. Основні функції тестів. Застосування тестів в соціології. Конструювання тестів та процедура вимірювання. Переваги та недоліки тестування.

Застосування тестових методик для виявлення соціального самопочуття населення.

Тема 16. Експеримент в соціологічному дослідженні (10 год.)

Поняття експерименту в соціології, його основне призначення та область застосування. Програма експерименту. Предмет та об'єкт. Поняття експериментальної та контрольної групи. Експериментальна ситуація. Різновиди експериментів за способом введення незалежної змінної: штучний, природній та “екс-пост-факто”. Паралельний та послідовний експерименти. Методи відбирання контрольної групи (попарне відбирання, частотний розподіл, рандомізація, комбінований). Лабораторний, польовий та чистий експерименти. Види змінних у соціальному експерименті. Труднощі та типові помилки застосування експерименту в соціологічному дослідженні.Тема 17. Аналіз документів як метод збору соціологічної інформації. Традиційний аналіз документів (8 год.)

Основне призначення методу аналізу документів. Нормативні вимоги. Документ як об'єкт аналізу. Джерела документальної інформації. Види документів (письмові, аудіо- та відеодокументи, іконографічні). Сутність традиційного аналізу документів. Види традиційного аналізу. Протокол аналізу документів: внутрішній та зовнішній аналіз. Достовірність документальної інформації Особливості, переваги та недоліки методу. Типові помилки.Тема 18. Контент-аналіз (12 год.)

Історія виникнення методу. Проектування класифікатора контент-аналізу. Формулювання завдань до проектування класифікатора. Побудова категорій аналізу. Термінологічне уточнення ознак. Випадки нетермінологічної фіксації. Визначення одиниць обліку, конструювання інструменту для вимірювання та реєстрації одиниць аналізу. Побудова загальної схеми класифікатора. Проектування бланків аналізу інформації. Програма обробки бланків аналізу. Складання завдань та інструкцій реєстраторам та кодувальникам. Підготовка реєстраторів (кодувальників) документальної інформації.Змістовний модуль 4. «Якісні» методи збору інформації

Тема 19. “Якісна” стратегія дослідження. Загальна характеристика якісних методів збору інформації ( 10 год.)

Поняття якісних досліджень в соціології, їх основне завдання по виявленню соціальних смислових навантажень в одиничних індивідуальних фактах. Методологія якісного дослідження, його специфіка. Порівняльний аналіз методології кількісного та якісного досліджень. Вибірка у якісному дослідженні, її специфіка. Визначення об’єму вибіркової сукупності. Процедура вибірки. Особливості польового етапу якісного дослідження. Види «якісних» методів збору інформації. Процедура описання отриманих даних. Надійність даних «якісного» дослідження. Надійність процедури інтерпретації описаних даних. Аналіз даних «якісного» дослідження: класифікація (номінація) даних – об’єднання даних в один змістовний клас. Узагальнення номінацій. Теоретичне осмислення даних. Класифікація понять. Кластерізація даних. Концептуалізація.


Тема 20. Глибинне інтерв’ю. Наративне інтерв’ю. Біографічне інтерв’ю. (12 год.)

Специфіка глибинного інтерв’ю, область його застосування. Класифікація глибинних інтерв’ю. Підготовка інструментарію. Загальні та конкретні питання, їх переваги та недоліки. Відбір респондентів. Претест. Контекст інтерв’ю. Поняття рамок референції. Особливості проведення напівформалізованого інтерв’ю. Етапи проведення вільного інтерв’ю. Компютерні програми аналізу даних глибинного інтерв’ю.

Наративне інтерв’ю. Теоретичні передумови методу. Сучасні розробки методу. Визначення та основні типи наративних запитань. Методика і техніка проведення наративного інтерв’ю. Правила проведення першого етапу. Правила проведення другого етапу наративного інтерв’ю. Визначення біографічного методу. Проблематика біографічних досліджень. Стратегії проведення біографічного інтерв’ю. Стратегії (схеми) аналізу біографічного матеріалу

Тема 21. Фокусоване групове інтерв’ю (16 год.)

ФГІ як метод збору соціологічної інформації. Теоретичні основи фокус групового інтерв’ю. Становлення методу. Його особливості. Розрахунок розміру та тривалості фокус-груп Техніка зондування. Складання “гайду” групової дискусії, принципи його підготовки, підходи до формування гайду. Процедура проведення фокус-групи. Відбір учасників фокус-групи. Скрининг. Стратегії поведінки модератора. Вимоги до модератора. Підготовка стенограм. Методи аналізу результатів групового обговорення.. Особливості застосування ФГІ в соціологічних дослідженнях в порівнянні з психологічними та маркетинговими дослідженнями.Тема 22. Аналіз випадку. Метод Case study. (10 год.)

Історія становлення та розвитку методу. Поняття методу Case study як методу вивчення окремого випадку чи окремої ситуації. Область застосування методу. Основні питання, на які дає відповідь метод. Дизайн дослідження з використанням методу Сase study . Критерії оцінки якості дизайну дослідження. Інструменти та алгоритми ефективного використання методу. Сase study та cross-case study. Техніка вибору кейсів в залежності від цілей дослідження. Класифікація кейсів. Описове дослідження з використанням методу Сase study . Пояснювальне дослідження з використанням методу Сase study. Пакет методів для вивчення кейсу. Аналіз даних, які отримані методом Case study. Перваги та недоліки методу.Тема 23. Метод критичного дискурс-аналізу.(10 год.)

Історія методу критичного дискурс-аналізу. Теоретичні передумови методу (М.Бахтін, А.Грамші, Л.Альтюссер, М.Фуко, П.Бурдьє). Поняття методу дискурс-аналізу. Когнітивний, соціальний та дискурсивний виміри аналізу. Ключові передумови дискурс – аналізу. Ідеологія та форми організації інформації. Поняття критичного дискурс – аналізу, його головні особливості. Рівні дискурсивного виміру КДА. Основні теоретико-методологічні установки КДА . Поняття “значення” в дискурсі. Структури висловлювань в дискурсіі. Аргументаційні структури дискурсу.Тема 24. Планування та контроль польового етапу роботи з застосуванням якісних методів збору даних. Підготовка польових працівників (інтерв’юерів, кодувальників). (6 год.)

Принципи відбору інтерв'юерів та кодувальників. Розробка програми навчання. Навчальні і методичні матеріали. Ознайомлення з загальними принципами вимірювання. Навчання техніці проведення інтерв'ю (анкетування). Проведення практичних занять. Аналіз та оцінювання процедури інтерв'ю. Способи контролювання роботи інтерв'юерів ("підсадна качка", інформаційні листівки, повторне опитування).


5. Рекомендована література


       1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. - М., 1982.

 1. Аверьянов Л.Я. Социология: исскуство задавать вопросы. Изд.2-е, перераб. и доп.. - М.: , 1998

 2. Алексеев А.Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства // Труды НИИ культуры. -1974. - Вып. 9.

 3. Анастази А. Психологическое тестирование. - М., 1982.

 4. Белановский С.А. Глубокое интервью: Учебное пособие.. - М.: Никколо-Медиа, 2001

 5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. - М., 1996.

 6. Биографический метод в социологии: История, методология, практика. - М.:ИС РАН, 1994.

 7. Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Контент-анализ: спец практикум по социальной психологи. – М.: , 1992.

 8. Богомолова Н.Н., Стефаненко Т.Г. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования. – М.: 1997.

 9. .Бутенко И.А. Анкетный опрос как общение социолога с респондентом . - М.: Высшая школа, 1989.

 10. Волович В.И. Надежность информации в социологическом исследовании. - К., 1974.

 11. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный подходы. Методология. М.: Флинта; МПСИ, 2005

 12. Гречихин В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований: Учеб.пособие.. - М.: Изд-во МГУ, 1988

 13. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 1998

 14. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА – М, 2004.

 15. Костенко Н., Іванов В. Досвід контент-аналізу. Моделі та практики. – К., 2003.

 16. Крюгер Р. Фокус-группы: Практическое руководство: Пер. с англ. / Р. Крюгер, М. Кейси. – М.: «Вильямс», 2003.

 17. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. - М., 1989.

 18. Масленников Е.В. Экспертное знание: Интеграционный подход и его приложение в социологическом исследовании. – М.: Наука, 2001.

 19. Мертон Р., Фиске М., Кенделл П. Фокусированное интервью. М.: Институт молодежи, 1991

 20. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - М., 1990. - Кн. 1.

 21. Методы сбора информации в социологических исследованиях. - М., 1990. - Кн. 2.

 22. Морено Д. Социометрия : Экспериментальный метод и наука об обществе: Пер. с англ. – М.: Академ. Проект, 2001.

 23. Ноэль Э. Массовые опросы.Введение в методику демоскопии. - М.: "АВА-ЭСТРА", 1993

 24. Паніна Н.В. Технологя соціологічного дослідження: Дисципліна лекцій / 2-е видання. - К., 2007

 25. Экспертные оценки в социологических исследованиях. Отв. ред. С.Б. Крымский. Киев: Наукова думка, 1990.

 26. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Учебное пособие. – 3-е изд. - М.: Омега-Л, 2007. – 568 с.Додаткова література

 1. Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. - М., 1985.

 2. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: Учеб. пособ. / А.Я. Баскаков, Н.В.Туленков. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

 3. Батыгин Г.С. Лекции по методологи социологических исследований. – М., 1995.

 4. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. - М., 1986.

 5. Беляева Л.А. Эмпирическая социология в России и Восточной Европе: Учебное пособие. – М.: Изд-ий дом ГУ ВШЭ, 2004.

 6. Борисова Ю.В. Методологія та методи соціальних досліджень: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2003.

 7. Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. - М.:Тривола, 1998.

 8. Здравомыслов А. Г. Методология и процедура социологического исследования. - М., 1969.

 9. Исследовательские практики: Учебное пособие. - Самара: Изд-во "Самарский университет", 2002

 10. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: СПбГУ, 2006

 11. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003

 12. Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К.Горшкова, Ф.Э.Шереги. - М., 1985.

 13. Кесельман Л.Е. Уличный опрос в социологическом исследовании: Методическое пособие. – Самара: Фонд социальных исследований, 2001.

 14. Клайн П Справочное руководство по конструированию тестов. - К., 1994.

 15. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях.. - М.: Логос, 1999

 16. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профессиональной деятельности. - К., 1986.

 17. Лапин Н.И. Эмпирическая соціологія в Западной Европе: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – (История эмпирической социологии).

 18. Лазарсфельд П. Методологические проблемы социологии // Социология сегодня. - М.:Прогресс,1965.

 19. Маслова О.М. Образы изучаемой реальности в формализованном и нарративном интервью. // Социология 4М. – 1998. – Т. 10.

 20. Методология и методы социологических исследований (Итоги работы, поисковых исследовательских проектов за 1992-1996 годы).. – М., 1996

 21. Организационно-методические проблемы социологического опроса. - М.: , 1986

 22. Осипов Г.В., Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. - М.: Наука, 1977

 23. Паниотто В.И. Качество социологической информации. - К., 1986.

 24. Паниотто В.И. Структура межличностных отношений. - К., 1975.

 25. Практикум по прикладной социологии. - М., 1987.

 26. Рабочая книга социолога / Отв. Ред. Г.В.Осипов. – 3-е изд. – М.: Едиториал УРСС, 2003.

 27. Рукавишников В.О. Опросы населения. - М.: Финансы и статистика, 1984

 28. Ряжских И. Д. Опыт использования включенного наблюдения для изучения жизни производственного коллектива // Социологические исследования. - 1975. - № 3.

 29. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.

 30. Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002.

 31. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. - М.: Добросвет, 1998

 32. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство. – СПб.: Питер, 2005

 33. Соціологія: короткий енциклопедичний словник / За ред. В.І. Воловича. – К.:Укр.. центр духовної культури, 1998.

 34. Cтраусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники / А. Cтраусс, Дж. Корбин; Пер. с англ. Т.С. Васильева. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.

 35. Социология. Основы общей теории. - М., 1996

 36. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Дисципліна лекций Чуриков. – М.:ИНФРА-М, 1998.

 37. Чураков А.Н.Компьютерный контент-анализ.- М.:Институт социологии РАН, 1996.

 38. А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических исследованиях // Социальная реальность. 2007. - №4 – С. 89-109.

 39. Штомпка Т. Социология социальных изменений. - М.:Аспект-Пресс, 1996.

 40. Энциклопедический социологический словарь / Общая редакция академика РАН Осипова Г.В. – М.: РАН Ин-т социально-политических исследований, 1995.

 41. 47 пятниц. Вып. 5 // Информ. бюллетень ИКСИ АН СССР и ССА. - М., 1969. - № 30.

 42. Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред.. Н.Костенко, Л.Скакової. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – 400 с.

 43. The handbook of qualitative research / edited by Norman K.Denzin and Yvonna S.Lincoln. - 2nd ed.. - : Sage Publications, Inc., 2000.

 44. Bailey K.D. Methods of social research / Kenneth D.Bailey. - 4th ed.. - : The Free Press, 1994

 45. Black, Thomas R. Doing Quantitative Research in the Social Sciences. An Integrated Approach to Research Design, Measurement and Statistics.. - : SAGE Publications, 1999

 46. Bulmer, Martin Sociological Research Methods. - : Transaction Books, 1999

 47. Fowler, Floyd J. Survey research methods / Floud J. Fowler, Jr. - 2nd ed.. - : SAGE Publications, 1993

 48. Miller, Delbert Charles Handbook of research design and social measurement/ Delbert C.Miller.- 5th ed.. - : SAGE Publications, 1991

 49. Newman I. Qualitative-quantitative research methodology: exploring the interactive continuum / Isadore Newman and Carolyn R.Benz.. - :Board of Trustees, Southern Illinois University, 1998

 50. Newman, Isadore. Conducting survey research in the social science / Isadore Newman, Keith McNeil.. - : University Press of America, Inc., 1998

 51. Strauss A. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grountded theory / by Anselm Strauss, Juliet Corbin. - 2nd ed.. - : SadePublications, 1998

 52. Sudman, Seymour; Bradburn, Norman M. Asking questions.. - San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1982

 53. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods and Applications. - : Cambridge University Press, 1999.

 54. Silverman D. Interpreting qualitative data. Thousand Oaks, CA: Sage, 1993.


Переодичні видання

1.Соціологія: теорія, методи, маркетинг.

2.Социологические исследования.

3.Социология: методология, методы, математические модели. (4М).


Інформаційні ресурси
1.http://www.socnet.narod.ru

2.http://www.sociologi.narod.ru

3.http://www.irbis.asu.ru

4.http://www.nir.ru/socio

5.http://www.socd.univ.kiev.ua

6.http://www.ic.dcn-asu.ru

7.http://www.gortis.info/article/static/

8.http://www.romir.ru/socpolit/socio/9.http://www.socismr.co

10.http://www.gallup-international.com


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка