Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитаціїСторінка1/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.63 Mb.
#4335
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Спеціальності – 7.12010005 «Стоматологія»Львів – 2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міністра

__________________

«__»______________2015 р.МЕДИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
програма навчальної дисципліни

для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

Спеціальності – 7.12010005 «Стоматологія»

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор ДУ «Центральний Директор Департаменту

методичний кабінет з вищої кадрового менеджменту, освіти та

медичної освіти МОЗ України» науки МОЗ України

____________________ ____________________

«__»________________2015 р. «__»________________2015 р.
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:


Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:науково-педагогічний колектив опорної кафедри медичного права факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету
імені Данила Галицького (завідувач кафедри – к.ю.н., доцент І.Я. Сенюта)

РЕЦЕНЗЕНТИ ПРОГРАМИ:професор кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, заслужений діяч науки і техніки України, д.ю.н., професор, академік НАПрН України П.М. Рабінович;
професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України, д.н. з держ.управ. Я.Ф. Радиш.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького«29» вересня 2014 року, протокол № 2.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на семінарі для завідувачів та викладачів однопрофільних кафедр ВМНЗ III – ІV рівнів акредитації МОЗ України«03» жовтня 2014 року, протокол № 2.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні методичної комісії факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

«18» листопада 2014 року, протокол № 4.

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні Центральної методичної комісії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

«04» грудня 2014 року, протокол № 4.

Пояснювальна записка
Медичне право як новітнє правове явище в Україні перебуває на етапі перманентного стабільного розвитку, розширюється коло фахівців, для яких ця сфера становить професійний інтерес, опановуються нові горизонти та відбувається інтеграція у світові тенденції цієї царини.

Медичне правознавство як навчальна дисципліна не є новим явищем в медичній освіті, адже саме медичні виші перші почали впроваджувати в навчальні плани підготовки студентів і слухачів на додипломному і післядипломному рівнях цей курс, який потім був підхоплених юридичними ВНЗами України. Наша держава перебуває на етапі докорінних змін усіх державницьких сфер, з-поміж яких і охорона здоров’я. У Концепції нової системи охорони здоров’я закладено чимало змін у системі медичної освіти, а також ґрунтовних організаційно-управлінських, кадрових перетворень у цій царині з праволюдинною орієнтацією. А це, звичайно, породжує необхідність готувати фахівців, які зможуть адекватно й ефективно реагувати на трансформаційні процеси, обрамленням яким дає право.

Оновлена типова програма, що враховує виклики сьогодення, покликана максимально спектрально надати необхідні знання і навики студентам, аби в майбутньому їхня практична діяльність була найменш тернистою. Закладення фундаменту з правових знань зі студентської лави сприятиме формуванню правової свідомості та правової культури майбутніх фахівців, що сприятиме побудові гармонійних відносин «лікар-пацієнт».

Окрім цієї навчальної традиції, у нашій державі триває комплексний підхід до розвитку галузі медичного права, зокрема МОЗ України виступило замовником та ініціатором проекту «Створення концепції розвитку галузі медичного права в Україні», метою якого передбачено, в тому числі створення підґрунтя для всебічного розвитку правового забезпечення охорони здоров’я, запровадження дисципліни «Медичне право України» в навчальні курси медиків ВНЗ. У Міжгалузевій комплексній програмі «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 р. № 14, з-поміж заходів, прийнятих з метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, визначено і такий (п. 17): «Забезпечувати підготовку висококваліфікованих фахівців з організації та управління охороною здоров’я шляхом створення факультетів медичного менеджменту та маркетингу з відповідними кафедрами – менеджменту, маркетингу та економіки, психології, медичного права, соціології, а також кафедрами соціальної медицини, організації охорони здоров’я». Вже сьогодні можна констатувати про успішність державницьких заходів, насамперед МОЗ України, що системно втілює нормативні акти на практику, сприяючи розвитку національного медичного права, зокрема крізь призму функціонування кафедр медичного права.

Актуальність вивчення проблематики медичного права медиками зумовлена низкою чинників, серед яких, слід відзначити: 1) блага, які є предметом регулювання медичного права, а саме життя і здоров’я як найвищі соціальні цінності; 2) правовий нігілізм суб’єктів медичних правовідносин; 3) особливості провадження стоматологічної практики; 4) праволюдинний компонент цієї сфери, який проявляється у необхідності застосування належних правореалізаційних механізмів; 5) значний обсяг і багатогранність законодавчого забезпечення сфери охорони здоров’я; 6) особливості юридичної практики, аналіз статистики якої свідчить про швидкі темпи приросту медичних справ; 7) відсутність посади юриста у штаті кожного закладу чи управління охорони здоров’я.

Слід відзначити, що провадження медичної діяльності, аналіз юридичної практики щодо медичних справ, дають підстави для окреслення численних проблем, з якими зустрічаються медичні працівники при наданні медичної допомоги, зокрема, породжені труднощами правореалізації, морально-деонтологічними колізіями, а відтак, потребують правових знань. Інтеграційні й імплементаційні тенденції вітчизняної науки і практики зумовлюють також запозичення позитивного досвіду зарубіжних країн в аспекті освітнього компоненту в сфері медичного права, зокрема США, Великобританії, Російської Федерації, Республіки Македонії, Республіки Грузії, Республіки Польщі, Чеської Республіки.

А відтак, опанування навчального курсу «Медичне правознавство» є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації лікарів, які будуть конкурентоздатними й готовими до викликів, породжених практичною медициною, нормативними й реформістськими змінами у сфері охорони здоров’я.

У процесі навчання студенти набувають знань, зокрема, щодо історії становлення юридичної регламентації медичної діяльності в Україні; конституційного регулювання прав людини у сфері охорони здоров’я в Україні; загального і спеціального законодавства у сфері охорони здоров’я; видів юридичної відповідальності за професійні правопорушення в окресленій царині; прав й обов’язків суб’єктів медичних правовідносин (пацієнтів, медичних працівників, законних представників пацієнта тощо); дефектів надання медичної допомоги; ятрогенної патології та її медико-правового значення; механізмів контролю якості медичної допомоги; правового регулювання стоматологічної допомоги в Україні; юридичних аспектів профілактики і лікування інфекційних хвороб; законодавчого забезпечення донорства (крові, тканин, репродуктивних клітин); регулювання експертної діяльності за законодавством України; особливостей правового забезпечення населення лікарськими засобами.

Дисципліна «Медичне правознавство» вивчається студентами-стоматологами третього курсу, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» у вищих медичних навчальних закладах України, протягом семестру. Програмам навчальної дисципліни структурована на 1 модуль, до складу якого входять 3 змістові модулі.

Програма розроблена на підставі таких нормативних документів:

• освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2003 р. № 504 напряму підготовки «Медицина» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст» за спеціальністю «Стоматологія»;

• навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» для спеціальності «Стоматологія», затвердженого наказом МОЗ України 08.07.2010 р. № 541 «Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія», затвердженого наказом МОЗ України від 07.12.2009 р. № 929»;

• рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затверджених наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

• інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу, затвердженої наказом МОЗ України 15.04.2014 р.Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є фахова підготовка студентів, які навчаються за спеціальністю «Стоматологія», з метою формування і розвитку їхньої компетенції у галузі медичного права, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних медико-правових знань, набуття практичних навиків у сфері охорони здоров’я, оволодіння достатнім рівнем правової культури та правової свідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини в сфері охорони здоров’я.
Кінцеві цілі вивчення дисципліни

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

  • знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; джерела медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин; правові умови провадження окремих видів медичної практики та їх правове регулювання; державно-правові гарантії та механізми захисту прав людини у сфері охорони здоров’я; дефекти надання медичної допомоги, їх правову кваліфікацію; види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я; юридичну практику в галузі медичного права, в т.ч. Європейського суду з прав людини.

  • вміти самостійно працювати із законодавством України та міжнародними і регіональними стандартами у сфері охорони здоров’я; знати механізми здійснення прав та обов’язків суб’єктів медичних правовідносин; готувати необхідні правові документи; аналізувати правову природу стоматологічної та інших видів медичної практики; застосовувати юридичну практику для правореалізаційної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського суду з прав людини; ефективно використовувати арсенал експертиз і механізми контролю якості медичної допомоги; правильно оцінювати наслідки професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Медичне право як правове утворення
Мета вивчення змістовного модуля 1

- У результаті опанування змістовного модуля 1 студенти повинні знати понятійно-категоріальний апарат у галузі медичного права; види джерел медичного права; тенденції нормотворення й державної політики у сфері охорони здоров’я; основи господарської діяльності та страхування у царині охорони здоров’я; правову природу медичної допомоги та медичної послуги; особливості договору про надання медичних послуг.


Тема 1. Медичне право України в системах права і законодавства.

Правова природа медичного права (галузь права, інститут права, галузь законодавства). Місце медичного права в системі права та системі законодавства України.

Медичне право України як галузь права: поняття, завдання, предмет і методи.

Медичні правовідносини: поняття, види і склад.

Принципи і функції медичного права України.

Система медичного права України.

Джерела медичного права України.

Медичне право як навчальна дисципліна і галузь науки.


Тема 2. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини. Юридична регламентація системи охорони здоров’я в Україні.

Міжнародні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини.

Регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я та прав людини.

Ґенеза правового регулювання охорони здоров’я в Україні.

Законодавство України про охорону здоров’я: сучасний стан і перспективи розвитку.

Конституційне регулювання охорони здоров’я в Україні

Галузеве законодавство України у сфері охорони здоров’я.

Угода про асоціацію Україна-ЄС в аспекті охорони здоров’я.

Роль і значення практики Європейського суду з прав людини в галузі охорони здоров’я. Національна судова практика щодо медичних справ.
Тема 3. Основи господарської діяльності та страхування у сфері охорони здоров’я в Україні.

Поняття господарської діяльності у сфері охорони здоров’я. Господарська діяльність у стоматології.

Порядок та умови ліцензування господарської діяльності зі стоматологічної практики. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі стоматологічної практики.

Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання у сфері охорони здоров'я. Акредитація закладів охорони здоров’я.

Особливості правового статусу фізичних осіб підприємців як суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я.

Особливості оподаткування стоматологічної практики.

Правове регулювання здійснення приватної стоматологічної практики.

Добровільне медичне страхування.

Загальнообов’язкове медичне страхування: національні реалії і перспективи.

Страхування професійної відповідальності медичних працівників.


Тема 4. Правова природа медичної допомоги і медичної послуги. Договір про надання медичних послуг.

Поняття, ознаки та види медичної допомоги.

Медична послуга як об’єкт медичних правовідносин. Види медичних послуг.

Загальна характеристика договору про надання медичних послуг та його основні ознаки.

Суб’єктний склад та зміст договору про надання медичної послуги.

Істотні умови договору про надання медичної послуги.

Новітні технології у сфері охорони здоров’я.
Змістовий модуль 2.

Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин і механізми та процедури захисту їхніх прав
Мета вивчення змістовного модуля 2

- У результаті опанування змістовного модуля 2 студенти повинні знати права та обов’язки суб’єктів медичних правовідносин, зокрема ключових з них - пацієнта та медичного працівника, загальну характеристику дефектів надання медичної допомоги, а також поняття, види та порядок притягнення медичних працівників до юридичної відповідальності, а також процедури і механізми захисту прав суб’єктів медичних правовідносин.Каталог: files -> kafedry -> medpravo -> typovi
medpravo -> Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для слухачів факультету післядипломної освіти
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
medpravo -> Програма для студентів медичного факультету, які навчаються за спеціальностями: 110101 «Лікувальна справа»
typovi -> Програма навчальної дисципліни «правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
medpravo -> Програма для студентів 1 курсу з дисципліни «основи конституційного права»
medpravo -> Програма для студентів 1 курсу з дисципліни «правознавство» Затверджено
medpravo -> Методичні вказівки до практичних занять для іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю
typovi -> Програма навчальної дисципліни «медичне правознавство» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка