Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана ФранкаСкачати 308.38 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір308.38 Kb.
#10857
ТипРобоча програма

Робоча програма навчальної дисципліни

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________
“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНормативний курс

Історія Західної Європи та Північної Америки

(ХІХ – початку ХХ століть)
галузь знань 0203 – гуманітарні науки
напрям підготовки 6.020302 – історія
історичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів 2014Історія Західної Європи та Північної Америки

(ХІХ – початку ХХ століть)

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки 6.020302 історія, спеціальністю історія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.– 17 с.
Розробники: асистент Сипко Богдана Володимирівна, доцент Чума Богдан Петрович..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Протокол № 1 від “28” серпня 2014 р.

Завідувач кафедрою проф. Качараба С.П.


“_____”___________________ 2014 р.
Схвалено Вченою радою історичного факультету

Протокол № 1 від “29”_серпня_2014 р.


“_____”________________2014 р. Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Чума Б. П.,

Сипко Б. В., 2014 р.


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

6.020302 – історія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-й

4-й–

Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

7-й–

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

34 год.

20 год–

Практичні, семінарські

34 год.Лабораторні

0 год.Самостійна робота

40 год.

88 год–

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси в ХІХ – початку ХХ ст. Ознайомити студентів із новітніми теоріями, поширеними у сучасній західній історіографії.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння й аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в умовах конкретної історичної епохи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • перебіг основних подій політичного процесу, його діячів;

 • соціально-економічні зміни, що відбулися в країнах Західної Європи та Північної Америки;

 • загальні тенденції розвитку регіону в умовах конкретної історичної епохи;

 • зміст понять: західна цивілізація, промислова революція, індустріалізація, ідеологія, лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, політичні партії, колоніальна імперія, революція, конституційна монархія, республіка.


вміти:

 • критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;

 • визначати й аналізувати соціально-економічне, політичне становище та культурний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст;

 • працювати з історичними джерелами нового періоду.


3. Програма навчальної дисципліни
3.1. Плани лекційних занять
Змістовий модуль 1. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи і Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст. Міжнародні відносини

Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу.

Поняття «другого періоду Нової історії». Місце курсу в хронологічній системі Всесвітньої історії. Предмет, мета та завдання курсу. Особливості джерельної бази. Загальна характеристика історіографічного доробку. Перспективні напрями наукових досліджень.Тема 2. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Залишки «старого» економічного порядку. Промислова революція. Періодизація та регіональні особливості. Британська і французька моделі промислової революції. Демографічні процеси в країнах Заходу. Розвиток нових засобів транспорту і зв’язку та його значення для загального економічного поступу. Новий етап економічного прогресу: технічний переворот та індустріалізація другої половини ХІХ-початку ХХ ст. Торгівельні відносини: свобода торгівлі та протекціонізм.Тема 3. Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Головні етапи політичного розвитку країн Заходу. Залишки «Старого режиму». Романтизм. Позитивізм. Модернізм. Суспільство і держава в Західній Європі та Північній Америці в ХІХ-початку ХХ ст. Розвиток основних ідейно-політичних рухів: лібералізм, консерватизм, соціалізм, анархізм, націоналізм. Становлення й еволюція партійно-політичних систем.Тема 4. Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Заключний акт Віденського конгресу й утворення Священного союзу. Політичні та національно-визвольні рухи європейських народів у 20-30-х рр. ХІХ ст. Криза міжнародних відносин у Європі та занепад Священного Союзу. Зміна в розстановці сил у Європі у 50-60-х рр. ХІХ ст. Колоніальні загарбання західноєвропейських держав у першій половині ХІХ ст. Загострення міжнародних конфліктів у другій половині ХІХ ст. Утворення нових держав: Італійського королівства та Німецької імперії. Спроба «великого європейського консенсусу»: Союз трьох імператорів. Формування ворогуючих блоків: Троїстий союз і Антанта. Колоніальні суперечки. Зовнішня політика США: доктрина Монро, політика «доброго сусіда», політика «відкритих дверей».Тема 5. Перша світова війна

Передумови й причини Першої світової війни. Зміна в системі міжнародних відносин напередодні та після початку війни: Четвертний союз, Антанта, нейтральні держави. Початок війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр. Перебіг Першої світової війни у 1916 р. Заключний етап Першої світової війни (1917-1918 рр.). Вступ США у Першу світову війну. «14 пунктів» В. Вільсона. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.


Змістовий модуль 2. Країни Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.
Тема 6. Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

Завершення промислового перевороту, економічний розвиток і зміни в соціальній структурі населення Великої Британії в ХІХ-початку ХХ ст. Соціальні конфлікти та політичні рухи у Великій Британії в 1815-1830 рр. Парламентська реформа 1832 р. Чартистський рух: етапи й програми. Ліберальна та консервативна партії. Соціальні програми лібералів і консерваторів у Великій Британії в другій половині ХІХ ст. Парламентські реформи у Великій Британії 1867 і 1884 рр. Еволюція політичної системи на початку ХХ ст. «Ірландське питання» у внутрішній політиці Великої Британії в другій половині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Великої Британії в ХІХ-початку ХХ ст. Розвиток колоніальної імперії. Велика Британія під час Першої світової війни.Тема 7. Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

Французька монархія в період Реставрації. Економічний і політичний розвиток «липневої монархії» у Франції. Зовнішня політика «липневої монархії» у Франції. Колоніальні завоювання. Проголошення Другої республіки у Франції. Соціальні конфлікти і політична боротьба в лютому-червні 1848 р. Конституція Другої республіки у Франції. Утворення Другої імперії. Економічний і політичний розвиток Франції в період Другої імперії. Зовнішня політика Другої імперії у Франції. Політична криза 1870-1871 рр. у Франції. Французька «республіка без республіканців». Перехідний період 1871-1875 рр. Конституційне законодавство Третьої республіки у Франції. Політична боротьба у Франції в останній чверті ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Третьої республіки в 1871-1914 рр. Французька колоніальна імперія.Тема 8. Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

Німецькі держави після завершення Наполеонівських воєн. Німецький союз. Соціально-економічний розвиток німецьких держав у першій половині – середині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи в німецьких державах у першій половині – середині ХІХ ст. Рух за національне об’єднання в Німеччині в 1830-1840-х рр. Фрідріх Ліст. Діяльність загальнонімецьких Установчих зборів у Франкфурті в 1848-1849 рр. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії. Внутрішня політика уряду О. фон Бісмарка. Політичний розвиток Німецької імперії наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Німецької імперії. Колоніальна політика Німецької імперії. Німецька імперія під час Першої світової війни.Тема 9. Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи та міжнаціональні суперечки в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст. Революційне повстання у Відні в 1848 р. Угорська революція 1848-1849 рр. Імперія Габсбургів в епоху неоабсолютизму (50 - перша половина 60-х рр. ХІХ ст.). Утворення дуалістичної Австро-Угорської імперії. Конституційна реформа 1867 р. Міжнаціональні конфлікти в Австро-Угорській імперії. Економічний і політичний розвиток Австро-Угорської імперії в період «ліберальної ери» (1867-1879 рр.). Політичні суперечки в австрійській частині Австро-Угорської імперії 1879-1914 рр. Імперія Габсбургів під час Першої світової війни.Тема 10. Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

Система італійських держав і політичні рухи в 1815-1848 рр. Ідеологія Рісорджименто (Дж. Мадзіні, В. Джоберті). Революційні повстання в Італії у 1848-1849 рр. Національна політика Сардинського королівства. Перша «війна за незалежність». Піднесення Сардинського королівства. Друга «війна за незалежність» 1859 р. Утворення Італійського королівства. Завершення національного об’єднання. Соціально-економічний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Політичний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Колоніальні завоювання. Італійське королівство під час Першої світової війни.Тема 11. Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток Іспанського королівства в першій половині – середині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи і політична боротьба в Іспанії в першій половині – середині ХІХ ст. Іспанія в період «революційного шестиріччя» (1868-1874 рр.). Перша республіка. Соціально-економічний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Політичний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика. Іспанія під час Першої світової війни.Тема 12. США в ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний і політичний розвиток США в першій половині ХІХ ст. Зовнішня політика і територіальна експансія США в першій половині – середині ХІХ ст. Громадянська війна у США. Аболіціоністський рух у США. Скасування рабства. Боротьба за землю в США в середині ХІХ ст. «Гомстед акт». Законодавство і політична боротьба у США в період Реконструкції. Індустріалізація США в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. «Індіанські війни» у США в середині – другій половині ХІХ ст. Політична боротьба у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Теодор Рузвельт. Зовнішня політика і територіальна експансія США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

Ср

Модуль

Змістовий модуль 1. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи і Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст. Міжнародні відносини

Предмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

5

0

-

-

3

Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

5

2

-

-

3

Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

2

4

-

-

4

Перша світова війна

14

0

6

-

-

4

Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

8

2

0

-

-

2

Змістовий модуль 2. Країни Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

4

-

-

3

Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

4

-

-

3

Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

15

2

4

-

-

3

Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

15

0

06

Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

15

2

43

Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

10

2

42

США в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

42

Британська Північна Америка в ХІХ – на початку ХХ ст.

10

2

02

Усього годин

108

34

34

0

0

40


5. Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

ГодинПредмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

5Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст..

5Колоніальна політика європейських держав у ХІХ – на початку ХХ ст.

2Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

2Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

4Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

4Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

2Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

2Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

2США в ХІХ-початку ХХ ст.

4Британська Північна Америка у ХІХ – на початку ХХ ст.

2
Усього годин

34


6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин

1.

Геополітичне становище на Заході після Віденського конгресу

4

2.

Між «Революцією» й «Давнім порядком»: пошук альтернативи

8

3.

«Весна народів»

4

4.

Об’єднання Німеччини

4

5.

Об’єднання Італії

4

6.

Громадянська війна та Реконструкція США

4

7.

Перша світова війна

6
Усього годин

34


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин

1.

Предмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

3

2.

Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст..

3

3.

Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

4

4.

Перша світова війна

4

5.

Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

2

6.

Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

3

7.

Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

3

8.

Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

3

9.

Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

6

10.

Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

3

11.

Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

2

12.

США в ХІХ-початку ХХ ст.

2

13.

Британська Північна Америка в ХІХ – на початку ХХ ст

2
Усього годин

408. Питання, які винесено на іспит з дисципліни
1. Сучасні підходи до періодизації нової історії

2. Особливості економічного розвитку: залишки «старого» економічного порядку.

3. Особливості економічного розвитку: британська і французька моделі промислового перевороту.

4. Особливості економічного розвитку: розвиток засобів транспорту і зв’язку.

5. Особливості економічного розвитку: технічний переворот та індустріалізація.

6. Особливості економічного розвитку: свобода торгівлі та протекціонізм.

7. Демографічні процеси в країнах Західної Європи ХІХ – початку ХХ ст.

8. Головні тенденції політичного розвитку: лібералізм.

9. Головні тенденції політичного розвитку: консерватизм.

10. Головні тенденції політичного розвитку: соціалізм і анархізм.

11. Головні тенденції політичного розвитку: націоналізм.

12. Міжнародні відносини в Європі в 1815-1830 рр.

13. Міжнародні відносини в Європі в 30-40-х рр. ХІХ ст.

14. Зміна в розстановці сил у Європі в 50-х – початку 70-х рр. ХІХ ст.

15. Колоніальні суперечки великих держав наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

16. Утворення ворогуючих блоків у Європі: Троїстий Союз.

17. Утворення ворогуючих блоків у Європі: Антанта.

18. Початок Першої світової війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр.

19. Перебіг Першої світової війни у 1916 р.

20. Заключний етап Першої світової війни (1917-1918 рр.).

21. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.

22. Завершення промислового перевороту та зміни в соціальній структурі населення Великої Британії в першій половині – середині ХІХ ст.

23. Соціальні конфлікти та політичні рухи у Великій Британії в 1815-1830 рр. Парламентська реформа 1832 р.

24. Чартистський рух.

25. Зовнішня політика Великої Британії в першій половині – середині ХІХ ст.

26. Економічний розвиток і структура британського суспільства в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

27. Соціальні програми лібералів і консерваторів у Великій Британії в другій половині ХІХ ст.

28. Парламентські реформи у Великій Британії 1867 і 1884 рр.

29. «Ірландське питання» у внутрішній політиці Великої Британії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

30. Зовнішня політика Великої Британії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Зміцнення колоніальної імперії.

31. Німецькі держави після завершення Наполеонівських воєн. Німецький союз.

32. Соціально-економічний розвиток німецьких держав у першій половині – середині ХІХ ст.

33. Суспільно-політичні рухи в німецьких державах в першій половині – середині ХІХ ст.

34. Рух за національне об’єднання в Німеччині в 1830-1840-х рр. Фрідріх Ліст.

35. Діяльність загальнонімецьких Установчих зборів у Франкфурті в 1848-1849 рр.

36. Революція в Пруссії. Урядові реформи 1848-1849 рр.

37. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк.

38. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії.

39. Соціально-економічний розвиток Німецької імперії.

40. Внутрішня політика уряду О. фон Бісмарка

41. Політичний розвиток Німецької імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

42. Зовнішня політика Німецької імперії.

43. Колоніальна політика Німецької імперії.

44. Соціально-економічний розвиток Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст.

45. Суспільно-політичні рухи та міжнаціональні суперечки в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст.

46. Угорська революція 1848-1849 рр.

47. Утворення дуалістичної Австро-Угорської імперії. Конституційна реформа 1867 р.

48. Імперія Габсбургів в епоху неоабсолютизму (50-і – перша половина 60-х рр. ХІХ ст.).

49. Національне питання в Австро-Угорській імперії у 1867-1914 рр.

50. Економічний і політичний розвиток Австро-Угорської імперії в період «ліберальної ери» (1867-1879 рр.).

51. Політичні суперечки в австрійській частині Австро-Угорської імперії в 1879-1914 рр.

52. Французька монархія в період Реставрації. Хартія 1814 р.

53. Економічний і політичний розвиток «липневої монархії» у Франції.

54. Зовнішня політика «липневої монархії» у Франції. Колоніальні завоювання.

55. Проголошення Другої республіки у Франції. Соціальні конфлікти і політична боротьба в лютому-червні 1848 р.

56. Конституція Другої республіки у Франції. Луї Наполеон.

57. Криза республіканського режиму у Франції. Утворення Другої імперії.

58. Економічний і політичний розвиток Франції в період Другої імперії.

59. Зовнішня політика Другої імперії у Франції.

60. Політична криза 1870-1871 рр. у Франції.

61. Французька «республіка без республіканців». Перехідний період 1871-1875 рр.

62. Конституційне законодавство Третьої республіки у Франції.

63. Політична боротьба у Франції в останній чверті ХІХ – початку ХХ ст.

64. Зовнішня політика Третьої республіки в 1871-1914 рр. Французька колоніальна імперія.

65. Створення та політичний розвиток Королівства Об’єднаних Нідерландів у першій половині ХІХ ст.

66. Революція 1830 р. і утворення незалежної Бельгії.

67. Система італійських держав і політичні рухи в 1815-1848 рр.

68. Ідеологія Рісорджименто (Дж. Мадзіні, В. Джоберті).

69. Революційні повстання в Італії у 1848-1849 рр.

70. Національна політика Сардинського королівства. Перша «війна за незалежність».

71. Піднесення Сардинського королівства. Друга «війна за незалежність».

72. Утворення Італійського королівства. Завершення національного об’єднання.

73. Соціально-економічний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

74. Політичний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

75. Зовнішня політика розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

76. Соціально-економічний розвиток Іспанського королівства в першій половині – середині ХІХ ст.

77. Суспільно-політичні рухи і політична боротьба в Іспанії в першій половині – середині ХІХ ст. Конституційне триріччя

78. Іспанія в період «революційного шестиріччя» (1868-1874 рр.). Перша республіка.

79. Соціально-економічний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

80. Політичний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

81. Соціально-економічний і політичний розвиток США в першій половині ХІХ ст.

82. Зовнішня політика і територіальна експансія США в першій половині – середині ХІХ ст.

83. Громадянська війна у США.

84. Аболіціоністський рух у США. Скасування рабства.

85. Боротьба за землю в США в середині ХІХ ст. «Гомстед акт».

86. Законодавство і політична боротьба у США в період Реконструкції.

87. Індустріалізація США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

88. «Індіанські війни» у США в середині – другій половині ХІХ ст.

89. Політична боротьба у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Теодор Рузвельт.

90. Зовнішня політика і територіальна експансія США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.


9. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни “Історія Західної Європи та Північної Америки (ХІХ – початок ХХ ст.)” використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

 • контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;

 • контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;

 • контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової контрольної роботи зі змістових модулів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту.

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.


10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів.
Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль № 1


Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4


Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

50


100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

20

30

50

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
Сумарна оцінка (сума поточних і залікових балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90–100

А

Відмінно

Зараховано


81–89

В

Дуже добре

71–80

С

Добре

61–70

D

Задовільно

51–60

Е

Достатньо

0–50

FX

Не достатньо

Не зараховано


Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

Оцінка “відмінно”:

 • студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,

 • вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.,

 • бачить місце питання, яке розглядається, в контексті загальної теорії історії,

 • при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу,

Оцінка “добре”:

 • студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки,

 • висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,

 • відсутні посилання на додаткову літературу,

Оцінка “задовільно”:

 • студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,

 • не в змозі самостійно робити чіткі, закінчені висновки й узагальнення, та пов’язати теоретичні знання з практикою,

 • виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

Оцінка “незадовільно”:

 • студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці,

 • при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,

 • не може зробити жодних висновків та узагальнень,


12. Методичне забезпечення

Плани семінарських занять із методичними порадами та рекомендаціями (електронний варіант).13. Рекомендована література

Джерела

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х т. – Москва: Соцэкгиз, 1940-1941.

История Германии: учебное пособие: в 3 тт. /Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 3: Документы и материалы. — 592 с.

Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології).

Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології).

Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2006. – 684 с. – (Політичні ідеології).

Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 1: Новое время / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2013. – 1007 с.

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1: Внутриполитическое развитие. Часть 2: ХІХ век / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2010. – 294 с.

Хрестоматия по новой истории 1789-1870 / Сост. А. Ефимов. – М., 1941. – 368 с.

Основна

Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс [пер. з англ. П. Таращука]. – Київ : Основи, 2006. ‒ 1464 с.

История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 с.

Согрин В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца ХIХ века / Владимир Согрин. – Москва: Наука, 1995. – 238 с.Тишков В. История Канады / В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: Мысль, 1982. – 268 с.

Тіндалл Дж. Історія Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
Додаткова:

Айзенштат М.П. Британия Нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. Айзенштат. – Москва: КДУ, 2007. – 204 с.

Алентьева Т.В. Начало формирования политического образа Авраама Линкольна на Севере // Всеобщая история. Современные исследования. 25 лет кафедре всеобщей истории БГУ. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 16 / Под ред. С.Ф. Блуменау. – Брянск: Изд-во БГУ, 2007. – С. 96-105.

Алентьева Т.В. Образ Линкольна на Юге // Всеобщая история. Современные исследования. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. / Под ред. С.Ф. Блуменау. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. – С.64-76.

Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / под ред. Ю. Хайдекинга. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 640 с.

Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка [пер. с нем. В. Ковалева]. ‒ М. : Весь Мир, 2007. – 512 с. – (Национальная история).

Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф [пер. з англ. І. Пошивайла]. ‒ К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. ‒ 535 с.

Галкин А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. Галкин, П. Рахшмир. – М. : Наука, 1987. – 192 с. – (История и современность).

Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Т. 1: Священный союз. – М., 1947. – 482 с.

Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Т. 2: Революция. – М., 1947. – 544 с.

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. – Москва: Академический проект, 2002. – 560 с.

История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. – М.: КДУ, 2008. — Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи. — 544 с.

История Германии : учебное пособие : в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. — 672 с.

Історія Норвегії / К. Гелле, Р. Даніельсон, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі [пер. з норв. Н. Іваничук]. ‒ Львів : Літопис, 2001. ‒ 336 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 2 : От Реставрации до Национальной революции [пер. с итал. В. Бондарчука]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1961. – 572 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 3 : Национальная революция [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1962. – 632 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 4 : От Национальной революции до Объединения [пер. с итал. К. Георгиевской, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1966. – 616 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 5 : Создание единого государства 1860-1871 [пер. с итал. В. Бондарчука, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1971. – 616 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 6 : Развитие капитализма и рабочего движения 1871-1896 [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1975. – 584 с.

Кареев Н. Политическая история Франции в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1902.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Кауфман Г. Политическая история Германии в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1909.

Ковальская М. Движение карбонариев в Италии 1808-1821 гг. – М. : Издательство «Наука», 1971. – 268 с.

Либерализм Запада ХVІІ-ХХ века / под ред. В. Согрина. – М. : Институт всеобщей истории РАН, 1995. – 228 с.

Маккормак Дж. Історія Ірландії / Джон Маккормак [пер. з англ. А. Олійник]. ‒ К. : Юніверс, 2006. ‒ 296 с.

Малахов В. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – Москва: КДУ, 2005. – 320 с.

Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты / Хенрик Мейнандер [пер. со швед. З. Линден]. ‒ М. : Весь Мир, 2008. – 248 с. – (Национальная история).

Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія: географія, історія, культура. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.

Национализм в мировой истории / Под ред. В. Тишкова, В. Шнирельмана. – М. : Наука, 2007. – 601 с.

Пискорскій В. Исторія Испаніи и Португаліи. – Санкт-Петербург, 1909. – 282 с.

Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пейлин [пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнаревой, К. Бандуровского]. – М. : Издательство Института Гайдара, 2013. – 312 с.

Руткевич А. Что такое консерватизм? / Алексей Руткевич. – Москва, Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. – 224 с.

Сказкин С. История Италии. Т. 2. – Москва: Наука, 1970. – 602 с.

Сухий О. Історія Бельгії / Олексій Сухий. ‒ Львів : ЛА “Піраміда”, 2005. ‒ 260 с.

Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий и политических форм. – С.-Петербург, 1908.

Тейлор А. Габсбурзька монархія. 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Тейлор [пер. з англ. А. Портнов, С. Савченко].– Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории [пер. с англ. А. Крушинской, К. Татариновой]. – Смоленск, Русич, 2001. – 624 с.

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848-1875 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.

Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 512 с.

Цьольнер Е. Історія Австрії / Еріх Цьольнер. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с.

Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк. Политическая биография / В. В. Чубинский-Надеждин. – М. :Мысль, 1988. – 414 с.

Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: учебное пособие для вузов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. – Москва: Дрофа, 2007. – 510 с.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм . Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. – Київ: Основи, 1998. – 480 с.

Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration / Marie-Claude Blanc-Chaléard. – Paris : Éditions la Découverte, 2007. – 128 p.
Науково-популярна

Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789-1918 / Линн Абрамс [пер. с англ. Е. Незлобиной]. ‒ М. : Изд. Дом Гос. Ун-та ‒ Высшей школы экономики, 2011. ‒ 408 с. ‒ (Исследования культуры).

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке [пер. с франц. В. Бабинцева]. ‒ Екатеринбург : Изд-во Урал. у-та, 1999. ‒ 416 с. ‒ (Серия “Другая история”).

Диттрич Т. Повседневная жизнь Викторианской Англии. ‒ М. : Молодая гвардия, 2007. ‒ 382 с. ‒ (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

Кинг Д. Битва дипломатов, или Вена, 1814 / Дэвид Кинг [пер. с англ. И. Лобанова]. ‒ М. : АСТ Астрель, 2010. ‒ 477 с.

Пюимеж Ж. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма / Жерар де Пюимеж [пер. с франц. В. Мильчиной]. ‒ М. : Языки русской культуры, 1999. ‒ 400 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 308.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка