Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана ФранкаСкачати 308.38 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір308.38 Kb.

Робоча програма навчальної дисципліни

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________
“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНормативний курс

Історія Західної Європи та Північної Америки

(ХІХ – початку ХХ століть)
галузь знань 0203 – гуманітарні науки
напрям підготовки 6.020302 – історія
історичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів 2014Історія Західної Європи та Північної Америки

(ХІХ – початку ХХ століть)

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів


за напрямом підготовки 6.020302 історія, спеціальністю історія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.– 17 с.
Розробники: асистент Сипко Богдана Володимирівна, доцент Чума Богдан Петрович..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Протокол № 1 від “28” серпня 2014 р.

Завідувач кафедрою проф. Качараба С.П.


“_____”___________________ 2014 р.
Схвалено Вченою радою історичного факультету

Протокол № 1 від “29”_серпня_2014 р.


“_____”________________2014 р. Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Чума Б. П.,

Сипко Б. В., 2014 р.


1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

0203 – гуманітарні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

6.020302 – історія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
3-й

4-й–

Курсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 108

6-й

7-й–

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

34 год.

20 год–

Практичні, семінарські

34 год.Лабораторні

0 год.Самостійна робота

40 год.

88 год–

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета: Розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси в ХІХ – початку ХХ ст. Ознайомити студентів із новітніми теоріями, поширеними у сучасній західній історіографії.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння й аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в умовах конкретної історичної епохи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • перебіг основних подій політичного процесу, його діячів;

 • соціально-економічні зміни, що відбулися в країнах Західної Європи та Північної Америки;

 • загальні тенденції розвитку регіону в умовах конкретної історичної епохи;

 • зміст понять: західна цивілізація, промислова революція, індустріалізація, ідеологія, лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, політичні партії, колоніальна імперія, революція, конституційна монархія, республіка.


вміти:

 • критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал;

 • визначати й аналізувати соціально-економічне, політичне становище та культурний розвиток країн Західної Європи та Північної Америки ХІХ – початку ХХ ст;

 • працювати з історичними джерелами нового періоду.


3. Програма навчальної дисципліни
3.1. Плани лекційних занять
Змістовий модуль 1. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи і Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст. Міжнародні відносини

Тема 1. Предмет, мета та завдання курсу.

Поняття «другого періоду Нової історії». Місце курсу в хронологічній системі Всесвітньої історії. Предмет, мета та завдання курсу. Особливості джерельної бази. Загальна характеристика історіографічного доробку. Перспективні напрями наукових досліджень.Тема 2. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Залишки «старого» економічного порядку. Промислова революція. Періодизація та регіональні особливості. Британська і французька моделі промислової революції. Демографічні процеси в країнах Заходу. Розвиток нових засобів транспорту і зв’язку та його значення для загального економічного поступу. Новий етап економічного прогресу: технічний переворот та індустріалізація другої половини ХІХ-початку ХХ ст. Торгівельні відносини: свобода торгівлі та протекціонізм.Тема 3. Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Головні етапи політичного розвитку країн Заходу. Залишки «Старого режиму». Романтизм. Позитивізм. Модернізм. Суспільство і держава в Західній Європі та Північній Америці в ХІХ-початку ХХ ст. Розвиток основних ідейно-політичних рухів: лібералізм, консерватизм, соціалізм, анархізм, націоналізм. Становлення й еволюція партійно-політичних систем.Тема 4. Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Заключний акт Віденського конгресу й утворення Священного союзу. Політичні та національно-визвольні рухи європейських народів у 20-30-х рр. ХІХ ст. Криза міжнародних відносин у Європі та занепад Священного Союзу. Зміна в розстановці сил у Європі у 50-60-х рр. ХІХ ст. Колоніальні загарбання західноєвропейських держав у першій половині ХІХ ст. Загострення міжнародних конфліктів у другій половині ХІХ ст. Утворення нових держав: Італійського королівства та Німецької імперії. Спроба «великого європейського консенсусу»: Союз трьох імператорів. Формування ворогуючих блоків: Троїстий союз і Антанта. Колоніальні суперечки. Зовнішня політика США: доктрина Монро, політика «доброго сусіда», політика «відкритих дверей».Тема 5. Перша світова війна

Передумови й причини Першої світової війни. Зміна в системі міжнародних відносин напередодні та після початку війни: Четвертний союз, Антанта, нейтральні держави. Початок війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр. Перебіг Першої світової війни у 1916 р. Заключний етап Першої світової війни (1917-1918 рр.). Вступ США у Першу світову війну. «14 пунктів» В. Вільсона. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.


Змістовий модуль 2. Країни Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.
Тема 6. Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

Завершення промислового перевороту, економічний розвиток і зміни в соціальній структурі населення Великої Британії в ХІХ-початку ХХ ст. Соціальні конфлікти та політичні рухи у Великій Британії в 1815-1830 рр. Парламентська реформа 1832 р. Чартистський рух: етапи й програми. Ліберальна та консервативна партії. Соціальні програми лібералів і консерваторів у Великій Британії в другій половині ХІХ ст. Парламентські реформи у Великій Британії 1867 і 1884 рр. Еволюція політичної системи на початку ХХ ст. «Ірландське питання» у внутрішній політиці Великої Британії в другій половині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Великої Британії в ХІХ-початку ХХ ст. Розвиток колоніальної імперії. Велика Британія під час Першої світової війни.Тема 7. Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

Французька монархія в період Реставрації. Економічний і політичний розвиток «липневої монархії» у Франції. Зовнішня політика «липневої монархії» у Франції. Колоніальні завоювання. Проголошення Другої республіки у Франції. Соціальні конфлікти і політична боротьба в лютому-червні 1848 р. Конституція Другої республіки у Франції. Утворення Другої імперії. Економічний і політичний розвиток Франції в період Другої імперії. Зовнішня політика Другої імперії у Франції. Політична криза 1870-1871 рр. у Франції. Французька «республіка без республіканців». Перехідний період 1871-1875 рр. Конституційне законодавство Третьої республіки у Франції. Політична боротьба у Франції в останній чверті ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Третьої республіки в 1871-1914 рр. Французька колоніальна імперія.Тема 8. Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

Німецькі держави після завершення Наполеонівських воєн. Німецький союз. Соціально-економічний розвиток німецьких держав у першій половині – середині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи в німецьких державах у першій половині – середині ХІХ ст. Рух за національне об’єднання в Німеччині в 1830-1840-х рр. Фрідріх Ліст. Діяльність загальнонімецьких Установчих зборів у Франкфурті в 1848-1849 рр. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії. Внутрішня політика уряду О. фон Бісмарка. Політичний розвиток Німецької імперії наприкінці ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Німецької імперії. Колоніальна політика Німецької імперії. Німецька імперія під час Першої світової війни.Тема 9. Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи та міжнаціональні суперечки в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст. Революційне повстання у Відні в 1848 р. Угорська революція 1848-1849 рр. Імперія Габсбургів в епоху неоабсолютизму (50 - перша половина 60-х рр. ХІХ ст.). Утворення дуалістичної Австро-Угорської імперії. Конституційна реформа 1867 р. Міжнаціональні конфлікти в Австро-Угорській імперії. Економічний і політичний розвиток Австро-Угорської імперії в період «ліберальної ери» (1867-1879 рр.). Політичні суперечки в австрійській частині Австро-Угорської імперії 1879-1914 рр. Імперія Габсбургів під час Першої світової війни.Тема 10. Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

Система італійських держав і політичні рухи в 1815-1848 рр. Ідеологія Рісорджименто (Дж. Мадзіні, В. Джоберті). Революційні повстання в Італії у 1848-1849 рр. Національна політика Сардинського королівства. Перша «війна за незалежність». Піднесення Сардинського королівства. Друга «війна за незалежність» 1859 р. Утворення Італійського королівства. Завершення національного об’єднання. Соціально-економічний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Політичний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика Італійського королівства в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Колоніальні завоювання. Італійське королівство під час Першої світової війни.Тема 11. Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний розвиток Іспанського королівства в першій половині – середині ХІХ ст. Суспільно-політичні рухи і політична боротьба в Іспанії в першій половині – середині ХІХ ст. Іспанія в період «революційного шестиріччя» (1868-1874 рр.). Перша республіка. Соціально-економічний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Політичний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. Зовнішня політика. Іспанія під час Першої світової війни.Тема 12. США в ХІХ-початку ХХ ст.

Соціально-економічний і політичний розвиток США в першій половині ХІХ ст. Зовнішня політика і територіальна експансія США в першій половині – середині ХІХ ст. Громадянська війна у США. Аболіціоністський рух у США. Скасування рабства. Боротьба за землю в США в середині ХІХ ст. «Гомстед акт». Законодавство і політична боротьба у США в період Реконструкції. Індустріалізація США в останній третині ХІХ-початку ХХ ст. «Індіанські війни» у США в середині – другій половині ХІХ ст. Політична боротьба у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Теодор Рузвельт. Зовнішня політика і територіальна експансія США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

Інд

Ср

Модуль

Змістовий модуль 1. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Західної Європи і Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст. Міжнародні відносини

Предмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

5

0

-

-

3

Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

5

2

-

-

3

Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

16

2

4

-

-

4

Перша світова війна

14

0

6

-

-

4

Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

8

2

0

-

-

2

Змістовий модуль 2. Країни Західної Європи та Північної Америки в ХІХ-початку ХХ ст.

Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

4

-

-

3

Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

4

-

-

3

Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

15

2

4

-

-

3

Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

15

0

06

Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

15

2

43

Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

10

2

42

США в ХІХ-початку ХХ ст.

15

4

42

Британська Північна Америка в ХІХ – на початку ХХ ст.

10

2

02

Усього годин

108

34

34

0

0

40


5. Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

ГодинПредмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

5Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст..

5Колоніальна політика європейських держав у ХІХ – на початку ХХ ст.

2Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

2Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

4Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

4Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

2Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

2Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

2США в ХІХ-початку ХХ ст.

4Британська Північна Америка у ХІХ – на початку ХХ ст.

2
Усього годин

34


6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

Годин

1.

Геополітичне становище на Заході після Віденського конгресу

4

2.

Між «Революцією» й «Давнім порядком»: пошук альтернативи

8

3.

«Весна народів»

4

4.

Об’єднання Німеччини

4

5.

Об’єднання Італії

4

6.

Громадянська війна та Реконструкція США

4

7.

Перша світова війна

6
Усього годин

34


7. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

Годин

1.

Предмет, мета та завдання курсу. Головні риси соціально-економічного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

3

2.

Головні риси політичного розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст..

3

3.

Міжнародні відносини в країнах Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.

4

4.

Перша світова війна

4

5.

Розвиток культури у ХІХ – на початку ХХ ст.

2

6.

Велика Британія в ХІХ-початку ХХ ст.

3

7.

Франція в ХІХ-початку ХХ ст.

3

8.

Німецькі держави в ХІХ-початку ХХ ст.

3

9.

Імперія Габсбургів у ХІХ-початку ХХ ст.

6

10.

Італія в ХІХ-початку ХХ ст.

3

11.

Іспанія в ХІХ-початку ХХ ст.

2

12.

США в ХІХ-початку ХХ ст.

2

13.

Британська Північна Америка в ХІХ – на початку ХХ ст

2
Усього годин

408. Питання, які винесено на іспит з дисципліни
1. Сучасні підходи до періодизації нової історії

2. Особливості економічного розвитку: залишки «старого» економічного порядку.

3. Особливості економічного розвитку: британська і французька моделі промислового перевороту.

4. Особливості економічного розвитку: розвиток засобів транспорту і зв’язку.

5. Особливості економічного розвитку: технічний переворот та індустріалізація.

6. Особливості економічного розвитку: свобода торгівлі та протекціонізм.

7. Демографічні процеси в країнах Західної Європи ХІХ – початку ХХ ст.

8. Головні тенденції політичного розвитку: лібералізм.

9. Головні тенденції політичного розвитку: консерватизм.

10. Головні тенденції політичного розвитку: соціалізм і анархізм.

11. Головні тенденції політичного розвитку: націоналізм.

12. Міжнародні відносини в Європі в 1815-1830 рр.

13. Міжнародні відносини в Європі в 30-40-х рр. ХІХ ст.

14. Зміна в розстановці сил у Європі в 50-х – початку 70-х рр. ХІХ ст.

15. Колоніальні суперечки великих держав наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

16. Утворення ворогуючих блоків у Європі: Троїстий Союз.

17. Утворення ворогуючих блоків у Європі: Антанта.

18. Початок Першої світової війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр.

19. Перебіг Першої світової війни у 1916 р.

20. Заключний етап Першої світової війни (1917-1918 рр.).

21. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.

22. Завершення промислового перевороту та зміни в соціальній структурі населення Великої Британії в першій половині – середині ХІХ ст.

23. Соціальні конфлікти та політичні рухи у Великій Британії в 1815-1830 рр. Парламентська реформа 1832 р.

24. Чартистський рух.

25. Зовнішня політика Великої Британії в першій половині – середині ХІХ ст.

26. Економічний розвиток і структура британського суспільства в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.

27. Соціальні програми лібералів і консерваторів у Великій Британії в другій половині ХІХ ст.

28. Парламентські реформи у Великій Британії 1867 і 1884 рр.

29. «Ірландське питання» у внутрішній політиці Великої Британії в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

30. Зовнішня політика Великої Британії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Зміцнення колоніальної імперії.

31. Німецькі держави після завершення Наполеонівських воєн. Німецький союз.

32. Соціально-економічний розвиток німецьких держав у першій половині – середині ХІХ ст.

33. Суспільно-політичні рухи в німецьких державах в першій половині – середині ХІХ ст.

34. Рух за національне об’єднання в Німеччині в 1830-1840-х рр. Фрідріх Ліст.

35. Діяльність загальнонімецьких Установчих зборів у Франкфурті в 1848-1849 рр.

36. Революція в Пруссії. Урядові реформи 1848-1849 рр.

37. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк.

38. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії.

39. Соціально-економічний розвиток Німецької імперії.

40. Внутрішня політика уряду О. фон Бісмарка

41. Політичний розвиток Німецької імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

42. Зовнішня політика Німецької імперії.

43. Колоніальна політика Німецької імперії.

44. Соціально-економічний розвиток Австрійської імперії в першій половині ХІХ ст.

45. Суспільно-політичні рухи та міжнаціональні суперечки в Австрійській імперії в першій половині ХІХ ст.

46. Угорська революція 1848-1849 рр.

47. Утворення дуалістичної Австро-Угорської імперії. Конституційна реформа 1867 р.

48. Імперія Габсбургів в епоху неоабсолютизму (50-і – перша половина 60-х рр. ХІХ ст.).

49. Національне питання в Австро-Угорській імперії у 1867-1914 рр.

50. Економічний і політичний розвиток Австро-Угорської імперії в період «ліберальної ери» (1867-1879 рр.).

51. Політичні суперечки в австрійській частині Австро-Угорської імперії в 1879-1914 рр.

52. Французька монархія в період Реставрації. Хартія 1814 р.

53. Економічний і політичний розвиток «липневої монархії» у Франції.

54. Зовнішня політика «липневої монархії» у Франції. Колоніальні завоювання.

55. Проголошення Другої республіки у Франції. Соціальні конфлікти і політична боротьба в лютому-червні 1848 р.

56. Конституція Другої республіки у Франції. Луї Наполеон.

57. Криза республіканського режиму у Франції. Утворення Другої імперії.

58. Економічний і політичний розвиток Франції в період Другої імперії.

59. Зовнішня політика Другої імперії у Франції.

60. Політична криза 1870-1871 рр. у Франції.

61. Французька «республіка без республіканців». Перехідний період 1871-1875 рр.

62. Конституційне законодавство Третьої республіки у Франції.

63. Політична боротьба у Франції в останній чверті ХІХ – початку ХХ ст.

64. Зовнішня політика Третьої республіки в 1871-1914 рр. Французька колоніальна імперія.

65. Створення та політичний розвиток Королівства Об’єднаних Нідерландів у першій половині ХІХ ст.

66. Революція 1830 р. і утворення незалежної Бельгії.

67. Система італійських держав і політичні рухи в 1815-1848 рр.

68. Ідеологія Рісорджименто (Дж. Мадзіні, В. Джоберті).

69. Революційні повстання в Італії у 1848-1849 рр.

70. Національна політика Сардинського королівства. Перша «війна за незалежність».

71. Піднесення Сардинського королівства. Друга «війна за незалежність».

72. Утворення Італійського королівства. Завершення національного об’єднання.

73. Соціально-економічний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

74. Політичний розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

75. Зовнішня політика розвиток Італійського королівства в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

76. Соціально-економічний розвиток Іспанського королівства в першій половині – середині ХІХ ст.

77. Суспільно-політичні рухи і політична боротьба в Іспанії в першій половині – середині ХІХ ст. Конституційне триріччя

78. Іспанія в період «революційного шестиріччя» (1868-1874 рр.). Перша республіка.

79. Соціально-економічний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

80. Політичний розвиток Іспанії в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

81. Соціально-економічний і політичний розвиток США в першій половині ХІХ ст.

82. Зовнішня політика і територіальна експансія США в першій половині – середині ХІХ ст.

83. Громадянська війна у США.

84. Аболіціоністський рух у США. Скасування рабства.

85. Боротьба за землю в США в середині ХІХ ст. «Гомстед акт».

86. Законодавство і політична боротьба у США в період Реконструкції.

87. Індустріалізація США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

88. «Індіанські війни» у США в середині – другій половині ХІХ ст.

89. Політична боротьба у США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Теодор Рузвельт.

90. Зовнішня політика і територіальна експансія США в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.


9. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни “Історія Західної Європи та Північної Америки (ХІХ – початок ХХ ст.)” використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

 • контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях;

 • контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;

 • контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами підсумкової контрольної роботи зі змістових модулів.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту.

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.


10. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на екзамені – 50 балів.
Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль № 1


Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4


Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

50


100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

20

30

50

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.
Сумарна оцінка (сума поточних і залікових балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90–100

А

Відмінно

Зараховано


81–89

В

Дуже добре

71–80

С

Добре

61–70

D

Задовільно

51–60

Е

Достатньо

0–50

FX

Не достатньо

Не зараховано


Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

Оцінка “відмінно”:

 • студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,

 • вільно і логічно-аргументовано висвітлює проблеми історії країн Західної Європи та Північної Америки в ХІХ – початку ХХ ст.,

 • бачить місце питання, яке розглядається, в контексті загальної теорії історії,

 • при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу,

Оцінка “добре”:

 • студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки,

 • висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,

 • відсутні посилання на додаткову літературу,

Оцінка “задовільно”:

 • студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,

 • не в змозі самостійно робити чіткі, закінчені висновки й узагальнення, та пов’язати теоретичні знання з практикою,

 • виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

Оцінка “незадовільно”:

 • студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці,

 • при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,

 • не може зробити жодних висновків та узагальнень,


12. Методичне забезпечення

Плани семінарських занять із методичними порадами та рекомендаціями (електронний варіант).13. Рекомендована література

Джерела

Бисмарк О. Мысли и воспоминания. В 3-х т. – Москва: Соцэкгиз, 1940-1941.

История Германии: учебное пособие: в 3 тт. /Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 3: Документы и материалы. — 592 с.

Консерватизм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2008. – 788 с. – (Політичні ідеології).

Лібералізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2009. – 1128 с. – (Політичні ідеології).

Націоналізм: Антологія. 2-ге вид. / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К. : ВД «Простір», «Смолоскип», 2006. – 684 с. – (Політичні ідеології).

Хрестоматия по истории международных отношений. Книга 1: Новое время / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2013. – 1007 с.

Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки. Книга 1: Внутриполитическое развитие. Часть 2: ХІХ век / Сост. Д. Кузнецов. – Благовещенск, 2010. – 294 с.

Хрестоматия по новой истории 1789-1870 / Сост. А. Ефимов. – М., 1941. – 368 с.

Основна

Дейвіс Н. Європа: Історія / Норман Дейвіс [пер. з англ. П. Таращука]. – Київ : Основи, 2006. ‒ 1464 с.

История Европы. Т. 5. От Французской революции конца XVIII века до Первой мировой войны. – Москва: Наука, 2000. – 676 с.

Согрин В. Идеология в американской истории: от отцов-основателей до конца ХIХ века / Владимир Согрин. – Москва: Наука, 1995. – 238 с.Тишков В. История Канады / В. Тишков, Л. Кошелев. – Москва: Мысль, 1982. – 268 с.

Тіндалл Дж. Історія Америки /Дж. Б. Тіндалл, Е. Д. Шай [пер. з англ. Л. Притула, Г. Сташків, О. Щур]. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
Додаткова:

Айзенштат М.П. Британия Нового времени. Политическая история: учебное пособие / М. П. Айзенштат. – Москва: КДУ, 2007. – 204 с.

Алентьева Т.В. Начало формирования политического образа Авраама Линкольна на Севере // Всеобщая история. Современные исследования. 25 лет кафедре всеобщей истории БГУ. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 16 / Под ред. С.Ф. Блуменау. – Брянск: Изд-во БГУ, 2007. – С. 96-105.

Алентьева Т.В. Образ Линкольна на Юге // Всеобщая история. Современные исследования. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 12. / Под ред. С.Ф. Блуменау. Брянск: Изд-во БГУ, 2003. – С.64-76.

Американские президенты: 41 исторический портрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона / под ред. Ю. Хайдекинга. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 640 с.

Воцелка К. История Австрии. Культура, общество, политика / Карл Воцелка [пер. с нем. В. Ковалева]. ‒ М. : Весь Мир, 2007. – 512 с. – (Национальная история).

Вульф Е. Європа і народи без історії / Ерік Вульф [пер. з англ. І. Пошивайла]. ‒ К. : Вид. дім “КМ Академія”, 2004. ‒ 535 с.

Галкин А. Консерватизм в прошлом и настоящем / А. Галкин, П. Рахшмир. – М. : Наука, 1987. – 192 с. – (История и современность).

Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Т. 1: Священный союз. – М., 1947. – 482 с.

Дебидур А. Дипломатическая история Европы от Венского до Берлинского конгресса (1814-1878). Т. 2: Революция. – М., 1947. – 544 с.

Дюверже М. Политические партии / Морис Дюверже. – Москва: Академический проект, 2002. – 560 с.

История Германии: учебное пособие: в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. – М.: КДУ, 2008. — Т. 1: С древнейших времен до создания Германской империи. — 544 с.

История Германии : учебное пособие : в 3 тт. / Под общ. ред. Б. Бонвеча. — М.: КДУ, 2008. — Т. 2: От создания Германской империи до начала XXI века. — 672 с.

Історія Норвегії / К. Гелле, Р. Даніельсон, Е. Говланд, Т. Ґрьонлі [пер. з норв. Н. Іваничук]. ‒ Львів : Літопис, 2001. ‒ 336 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 2 : От Реставрации до Национальной революции [пер. с итал. В. Бондарчука]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1961. – 572 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 3 : Национальная революция [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Издательство Иностранной Литературы, 1962. – 632 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 4 : От Национальной революции до Объединения [пер. с итал. К. Георгиевской, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1966. – 616 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 5 : Создание единого государства 1860-1871 [пер. с итал. В. Бондарчука, Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1971. – 616 с.

Канделоро Дж. История современной Италии. Т. 6 : Развитие капитализма и рабочего движения 1871-1896 [пер. с итал. Ю. Фридмана]. – М. : Прогресс, 1975. – 584 с.

Кареев Н. Политическая история Франции в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1902.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К. : Либідь, 1999. – 352 с.

Кауфман Г. Политическая история Германии в ХIХ веке. – С.-Петербург, 1909.

Ковальская М. Движение карбонариев в Италии 1808-1821 гг. – М. : Издательство «Наука», 1971. – 268 с.

Либерализм Запада ХVІІ-ХХ века / под ред. В. Согрина. – М. : Институт всеобщей истории РАН, 1995. – 228 с.

Маккормак Дж. Історія Ірландії / Джон Маккормак [пер. з англ. А. Олійник]. ‒ К. : Юніверс, 2006. ‒ 296 с.

Малахов В. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. – Москва: КДУ, 2005. – 320 с.

Мейнандер Х. История Финляндии. Линии, структуры, переломные моменты / Хенрик Мейнандер [пер. со швед. З. Линден]. ‒ М. : Весь Мир, 2008. – 248 с. – (Национальная история).

Мовчан С. П., Кипаренко Г. М. Велика Британія: географія, історія, культура. – Львів : ПАІС, 2012. – 496 с.

Национализм в мировой истории / Под ред. В. Тишкова, В. Шнирельмана. – М. : Наука, 2007. – 601 с.

Пискорскій В. Исторія Испаніи и Португаліи. – Санкт-Петербург, 1909. – 282 с.

Робин К. Реакционный дух. Консерватизм от Эдмунда Бёрка до Сары Пейлин [пер. с англ. М. Рудакова, И. Кушнаревой, К. Бандуровского]. – М. : Издательство Института Гайдара, 2013. – 312 с.

Руткевич А. Что такое консерватизм? / Алексей Руткевич. – Москва, Санкт-Петербург : Университетская книга, 1999. – 224 с.

Сказкин С. История Италии. Т. 2. – Москва: Наука, 1970. – 602 с.

Сухий О. Історія Бельгії / Олексій Сухий. ‒ Львів : ЛА “Піраміда”, 2005. ‒ 260 с.

Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы. Эволюция партий и политических форм. – С.-Петербург, 1908.

Тейлор А. Габсбурзька монархія. 1809–1918. Історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Тейлор [пер. з англ. А. Портнов, С. Савченко].– Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 268 с.

Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории [пер. с англ. А. Крушинской, К. Татариновой]. – Смоленск, Русич, 2001. – 624 с.

Хобсбаум Э. Век революции. Европа 1789-1848 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.

Хобсбаум Э. Век капитала. 1848-1875 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 480 с.

Хобсбаум Э. Век империи. 1875-1914 / Эрик Хобсбаум [пер. с англ. Л. Якуниной]. ‒ Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1999. ‒ 512 с.

Цьольнер Е. Історія Австрії / Еріх Цьольнер. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с.

Чубинский-Надеждин В. В. Бисмарк. Политическая биография / В. В. Чубинский-Надеждин. – М. :Мысль, 1988. – 414 с.

Шатохина-Мордвинцева Г.А. История Нидерландов: учебное пособие для вузов / Г. А. Шатохина-Мордвинцева. – Москва: Дрофа, 2007. – 510 с.

Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм . Карл Маркс проти Фрідріха Ліста. – Київ: Основи, 1998. – 480 с.

Blanc-Chaléard M.-C. Histoire de l’immigration / Marie-Claude Blanc-Chaléard. – Paris : Éditions la Découverte, 2007. – 128 p.
Науково-популярна

Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789-1918 / Линн Абрамс [пер. с англ. Е. Незлобиной]. ‒ М. : Изд. Дом Гос. Ун-та ‒ Высшей школы экономики, 2011. ‒ 408 с. ‒ (Исследования культуры).

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке [пер. с франц. В. Бабинцева]. ‒ Екатеринбург : Изд-во Урал. у-та, 1999. ‒ 416 с. ‒ (Серия “Другая история”).

Диттрич Т. Повседневная жизнь Викторианской Англии. ‒ М. : Молодая гвардия, 2007. ‒ 382 с. ‒ (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

Кинг Д. Битва дипломатов, или Вена, 1814 / Дэвид Кинг [пер. с англ. И. Лобанова]. ‒ М. : АСТ Астрель, 2010. ‒ 477 с.

Пюимеж Ж. Шовен, солдат-землепашец: Эпизод из истории национализма / Жерар де Пюимеж [пер. с франц. В. Мильчиной]. ‒ М. : Языки русской культуры, 1999. ‒ 400 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка