Програма навчальної дисципліни Львівський національний університет імені Івана ФранкаСкачати 363.02 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір363.02 Kb.
#10944
ТипРобоча програма
  1   2   3

Робоча програма навчальної дисципліни


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з науково-педагогічної роботи


___________________________
“______”_______________20___ р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНормативний курс
Всесвітня історія
галузь знань 0301 – соціально-політичні науки
напрям підготовки 6.030101 – соціологія
історичного факультету

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Львів 2014Всесвітня історія
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
за напрямом підготовки 6.030101 – соціологія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.– 18 с.
Розробник: к.і.н. Васьків Назар Андрійович.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Протокол № 1 від “28 ” серпня 2014 р.

Завідувач кафедрою проф. Качараба С.П.


“_____”___________________ 20___ р.
Схвалено Вченої радою історичного факультету

Протокол № 1 від “29”серпня 2014 р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 Васьків Н.А., 2014 р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

0301 – соціально-політичні науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 2

6.030101 – соціологія

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2
1-йКурсова робота – немає

Семестр

Загальна кількість годин – 144

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2
Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

34 год.Практичні, семінарські

0 год.Лабораторні

0 год.Самостійна робота

110 год.ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути основні аспекти суспільно-політичного, соціально-економічного та культурно-освітнього розвитку країн Західної Європи та Північної Америки наприкінці XV – початку XXI ст.

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій історичних процесів в умовах конкретної історичної епохи.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати перебіг основних подій суспільно-політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, основні етапи духовного і культурного життя країн Західної Європи та Північної Америки; біографічні дані видатних представників політичного життя, культури, освіти і науки; загальні тенденції формування системи міжнародних відносин. Зміст понять: Ренесанс, Реформація, ідеологія, абсолютизм, політичні партії та рухи, революція, Просвітництво, лібералізм, соціалізм, фашизм, націоналізм, демократія, консерватизм, громадянська війна, диктатура, Холодна війна, тоталітаризм, “тетчеризм”, “рейганоміка”.

вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; визначати й аналізувати соціально-економічне, політичне становище та культурний розвиток країн Заходу – США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії наприкінці XV – початку XXI ст.; з’ясувати зміни в економічному розвитку та соціальній структурі, особливості урбанізаційних процесів, партійно-політичні відносини, зовнішньополітичні процеси у контексті формування геополітичної карти світу.
3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ
Тема 1. Вступ до курсу

План


  1. Вимоги до курсу. Термінологія.

  2. Криза християнського світу.

  3. Доба Ренесансу. Ідеологія гуманізму.

  4. Епоха Великих географічних відкриттів.


Тема 2. Реформація та війна за віру

План


2.1. Зародження реформаційного руху. Лютеранство.

2.2. Кальвінізм та його поширення.

2.3. Поміркована течія протестантизму. Цвінгліанство.

2.4. Радикальні напрями протестантизму: анабаптисти, меноніти.

2.5 Селянська війна 1524-1526 рр.
Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.

План


3.1. Внутрішньополітичне становище Англії напередодні революції.

3.2. Конституційний період протистояння між королем та парламентом.

3.3. Громадянські війни.

3.4. Англія в часи протекторату.

3.5. Друга республіка в Англії та реставрація Стюартів.
Тема 4. Французьке Просвітництво

План


4.1. Французьке Просвітництво в системі європейської культури XVIII ст.

4.2. Світогляд Вольтера.

4.3. Суспільно-політичні погляди Шарля Монтеск’є та Жана Жака Руссо.

4.4. Енциклопедисти та фізіократи.


Тема 5. Війна за незалежність та утворення США

План


5.1. Причини війни за незалежність 1775-1783 рр.

5.2. “Декларація незалежності” та формування держави.

5.3. Конституція 1787 р. і Білль про права.
Тема 6. Велика Французька революція

План


6.1. Криза французького абсолютизму. Початок Революції.

6.2. Законодавча діяльність Установчих зборів.

6.3. Повалення монархії та проголошення республіки.

6.4. Встановлення якобінської диктатури.

6.5. Переворот 27 липня 1794 р.
Тема 7. Франція періоду Консульства та Першої імперії (1799-1814)

План


7.1. Реорганізація системи державного управління періоду консульства та імперії.

7.2. Кодекси Наполеона.

7.3. Наполеонівські війни в Європі.

7.4. Воєнна кампанія 1813-1814 рр. Перша реставрація Бурбонів.Тема 8. Віденський конгрес 1814-1815 рр.

План


8.1. Скликання Віденського конгресу.

8.2. Територіальні претензії держав-учасниць європейського форуму.

8.3. Заключний генеральний акт Віденського конгресу від 9 червня 1815 р.
Тема 9. Німеччина на шляху до національного об’єднання

План


9.1. Рух за національне об’єднання у 1830-1840-х рр. Фрідріх Ліст.

9.2. Революція у Пруссії. Урядові реформи 1848-1849 рр.

9.3. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк.

9.4. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії


Тема 10. Перша світова війна (1914-1918)

План


10.1. Початок Першої світової війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр.

10.2. Перебіг Першої світової війни 1916 р.

10.3. Заключний етап військових дій.

10.4. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ФОРМУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ І НОВОЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Тема 11. Завершення Першої світової війни та облаштування повоєнного світу

План


11.1. Нова геополітична розстановка сил у світі по війні.

11.2 Паризька мирна конференція 1919-1920 рр. Версальський мирний договір.

11.3 Рішення Вашингтонської конференції.

11.4. Українське питання в політиці західних держав (1918-1923).


Тема 12. Соціально-економічний розвиток країн Заходу у міжвоєнний час. “Велика депресія” (1929-1933)

План


12.1 Реконверсія та структурна перебудова економіки у перші повоєнні роки.

12.2. Репараційне питання. Плани Дауеса та Юнга.

12.3. Перебіг та особливості “великої депресії” 1929-1933 рр. в країнах Заходу.

12.4. Шляхи подолання наслідків економічної кризи у світі. “Новий курс” Ф. Рузвельта.


Тема 13. Ідейно-політичні зміни в Західному світі у міжвоєнний період

План


13.1. Послаблення позицій “традиційних” політичних ідеологій (консерватизм та лібералізм).

13.2. Соціал-демократія і державна влада

13.3 Італійський фашизм: ґенеза та ідейні засади.

13.4. Доктрина німецького націонал-соціалізму.


Тема 14. Криза системи міжнародних відносин 1936-1939 рр.

План


14.1. Зовнішньополітичні доктрини Італії та Німеччини.

14.2. Агресія Італії проти Ефіопії та Албанії.

14.3. Громадянська війна в Іспанії: реакція міжнародної спільноти.

14.4. Аншлюс Австрії: позиції Західних держав

14.5. Політика “умиротворення”. Мюнхенська года 1938 р.

14.6. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 р. та таємний додаток до нього


Тема. 15. Друга світова війна

План


15.1. Агресивні загарбання 1939-1942 рр.

15.2. Гітлерівський “новий порядок” у Європі.

15.3. Створення антигітлерівської коаліції. Проблеми союзницьких держав.

15.4. Роль національно-визвольних рухів у розгромі агресорів.

15.5. Соціально-економічні та політичні наслідки Другої світової війни.
Тема 16. Формування повоєнного міжнародного порядку

План


16.1. Наслідки Другої світової війни

16.2. Повоєнні міграції.

16.3. Покарання воєнних злочинців.

16.4. Мирні договори з сателітами Німеччини і утворення ООН


Тема 17. Загострення суперництва між СРСР і США після Другої світової війни. “Холодна війна”

План


17.1 Берлінські кризи 1948-1949 та 1958-1963 рр.

17.2. Корейська війна.

17.3. Карибська криза.

17.4. Період розрядки 1970-х рр. та її крах.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

Модуль

Змістовий модуль 1. Особливості розвитку країн Західної Європи та Північної Америки в період Нового часу.

Тема 1. Вступ до курсу.
2

-

-

-
Тема 2. Реформація та війна за віру.
2

-

-

-

8

Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.
2

-

-

-

6

Тема 4. Французьке Просвітництво
2

-

-

-

6

Тема 5. Війна за незалежність та утворення США
2

-

-

-

6

Тема 6. Велика Французька революція.
2


8

Тема 7. Франція періоду Консульства та Першої імперії (1799-1814).
2


6

Тема 8. Віденський конгрес 1814-1815 рр.
2


6

Тема 9. Німеччина на шляху до національного об’єднання.
2


6

Тема 10. Перша світова війна (1914-1918).
2


8
Змістовий модуль 2. Формування повоєнного світового порядку і нової системи міжнародних відносин у ХХ – початку ХХІ ст.

Тема 11. Завершення Першої світової війни та облаштування повоєнного світу.
2

-

-

-

10

Тема 12. Соціально-економічний розвиток країн Заходу у міжвоєнний час. “Велика депресія” 1929-1933 рр.
2


6

Тема 13. Ідейно-політичні зміни в Західному світі у міжвоєнний період.
2

-

-

-

6

Тема 14. Криза системи міжнародних відносин 1936-1939 рр.
2

-

-

-

6

Тема. 15. Друга світова війна
2

-

-

-

8

Тема 16. Формування повоєнного міжнародного порядку
2

-

-

-

6

Тема 17. Загострення суперництва між СРСР і США після Другої світової війни. “Холодна війна”.
2


8

Усього годин

144

34

0

0

0

110


5. Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годинТема 1. Вступ до курсу.

2Тема 2. Реформація та війна за віру.

2Тема 3. Англійська революція середини XVII ст.

2Тема 4. Французьке просвітництво

2Тема 5. Війна за незалежність та утворення США

2Тема 6. Велика французька революція.

2Тема 7. Франція періоду Консульства та Першої імперії (1799-1814).

2Тема 8. Віденський конгрес 1814-1815 рр.

2Тема 9. Німеччина на шляху до національного об’єднання.

2Тема 10. Перша світова війна (1914-1918).

2Тема 11. Завершення Першої світової війни та облаштування повоєнного світу.

2Тема 12. Соціально-економічний розвиток країн Заходу у міжвоєнний час. “Велика депресія” 1929-1933 рр.

2

13.

Тема 13. Ідейно-політичні зміни в Західному світі у міжвоєнний період.

2

14.

Тема 14. Криза системи міжнародних відносин 1936-1939 рр.

2

15.

Тема. 15. Друга світова війна

2

16.

Тема 16. Формування повоєнного міжнародного порядку

2

17.

Тема 17. Загострення суперництва між СРСР і США після Другої світової війни. “Холодна війна”.

2
Усього

34


6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1. Контрреформація та її наслідки

6

2

Тема 2. Тридцятилітня війна (1618-1648)

6

3

Тема 3. Утворення Австро-Угорської імперії

6

4

Тема 4. Політичний розвиток Великої Британії у першій половині ХІХ ст.

6

5

Тема 5. Рух афроамериканців США за громадянські права 1950–1960-х рр.

6

6

Тема 6. Інтеграційні процеси в Європі у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

6

7

Тема 7. Крах європейських тоталітарних режимів і розпад СРСР.

6

8

Підготовка до іспиту

38

9

Опрацювання спеціальної літератури

30
Усього годин

1107. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни “Всесвітня історія” використовуються методи поточного, проміжного та підсумкового контролю.Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється за напрямами:

 • контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами аудиторних занять;

 • контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді індивідуальних завдань.

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами перевірки ведення конспектів та відвідування лекційних занять.

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється за результатами тестових робіт зі змістових модулів.

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, проміжного та підсумкового контролю.


8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів:

Тестування № 1 ‒ 25 балів.

Тестування № 2 ‒ 25 балів.

До іспиту не допускаються студенти, які набрали менше 31 бала. Структура екзаменаційного білета. Екзаменаційний білет складається з двох частин: перша – тестові питання (20 балів), покликані продемонструвати знання студентами головних фактів історії; друга – два теоретичних питання (кожне по 15 балів; сумарно 30 балів), де враховуватиметься розуміння історичних подій і процесів, уміння їх критично осмислювати, логічно і грамотно викладати. У випадку відсутності відповіді на теоретичні питання, результати тестових завдань не враховуватимуться.

Сумарна оцінка (сума поточних і залікових балів) виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS):Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

90–100

А

Відмінно

Відмінно


81–89

В

Дуже добре

Дуже добре


71–80

С

Добре

Добре


61–70

D

Задовільно

Задовільно


51–60

Е

Достатньо

Достатньо


0–50

FX

Не достатньо

Не достатньо


Загалом, оцінювання знань студента ґрунтується на таких критеріях:

Оцінка “відмінно”:

 • студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом,

 • бачить місце питання, яке розглядається, в контексті загальної теорії історії,

 • при відповіді на питання посилається на рекомендовану програмою курсу додаткову науково-монографічну літературу,

Оцінка “добре”:

 • студент володіє фактичним матеріалом курсу, але допускає окремі неістотні помилки,

 • висновки й узагальнення, які він зробив, не є вичерпними,

 • відсутні посилання на додаткову літературу,

Оцінка “задовільно”:

 • студент в основному володіє фактичним матеріалом курсу, але в окремих аспектах питань припускається істотних помилок,

 • не в змозі самостійно робити чіткі, закінчені висновки й узагальнення, та пов’язати теоретичні знання з практикою,

 • виклад матеріалу утруднений, неповною мірою використовується категоріальний апарат навчальної дисципліни;

Оцінка “незадовільно”:

 • студент не володіє матеріалом курсу, не орієнтується в його проблематиці,

 • при спробі викладу матеріалу припускається грубих помилок,

 • не може зробити жодних висновків та узагальнень,


9. Перелік питань на іспит

 1. Передумови, причини та наслідки Великих географічних відкриттів.

 2. Експедиції Х. Колумба та Васко да Гами.

 3. Епоха Відродження. Ідеологія гуманізму.

 4. Зародження реформаційного руху. Головні постулати вчення Мартіна Лютера та Томаса Мюнцера.

 5. Кальвінізм та його поширення.

 6. Радикальні напрями протестантизму: анабаптисти та меноніти.

 7. Контрреформація та її наслідки.

 8. Криза англійського абсолютизму в роки правління Якова І та Карла І.

 9. Громадянські війни в Англії 17 ст.

 10. Індепендентська республіка в Англії.

 11. Англія в часи протекторату Кромвеля.

 12. Реставрація Стюартів та відновлення режиму абсолютної монархії.

 13. Ідеологія Просвітництва та її місце в розвитку суспільної свідомості європейських народів.

 14. Французьке Просвітництво.

 15. Причини війни північно-американських колоній за незалежність.

 16. Війна американських колоній Англії за незалежність.

 17. “Декларація незалежності” США та формування держави.

 18. Конституція США 1787 р. та Білль про права.

 19. Початок Великої Французької революції.

 20. Політична боротьба в Законодавчих зборах.

 21. Встановлення якобінської диктатури.

 22. Переворот 18 брюмера. Реорганізація системи державного управління періоду Консульства та Першої імперії у Франції.

 23. Наполеонівські війни в Європі: Прессбурзький та Тільзитський мирні договори.

 24. Віденський конгрес 1814-1815 рр.

 25. Чартиський рух.

 26. Пруссія на шляху до лідерства. Отто фон Бісмарк.

 27. Північнонімецький союз і утворення Німецької імперії.

 28. Зовнішня політика Німецької імперії.

 29. Утворення дуалістичної Австро-Угорської імперії. Конституційна реформа 1867 р.

 30. Початок Першої світової війни. Бойові дії на Східному і Західному фронтах у 1914-1915 рр.

 31. Перебіг Першої світової війни 1916 р.

 32. Заключний етап Першої світової війни.

 33. Завершення Першої світової війни. Комп’єнське перемир’я.

 34. Плани великих держав на Паризькій мирній конференції

 35. Рішення Паризької мирної конференції. Версальський договір.

 36. Паризька мирна конференція. Договори із союзниками Німеччини.

 37. Основні чинники економічного розвитку міжвоєнного часу (20-30-ті рр. ХХ ст.)

 38. Вашингтонська конференція та її рішення.

 39. Особливості світової економічної кризи кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст..

 40. “Новий курс” адміністрації Ф. Рузвельта в США (1933-1939)

 41. Встановлення націонал-соціалістичної диктатури у Німеччині.

 42. Приєднання Австрії до Німеччини та античехословацька політика націонал-соціалістичного режиму.

 43. Мюнхенська угода та її наслідки.

 44. Пакт Молотова-Рібентропа 1939 р. та його наслідки.

 45. Громадянська війна в Іспанії та політика європейських держав (1936-1939 рр.)

 46. Перебіг Другої світової війни 1939-1941 рр.

 47. Війна Тихому океані (1941-1942).

 48. Капітуляція Німеччини. Потсдамська конференція та її рішення.

 49. Капітуляція Японії.

 50. Утворення Організації Об’єднаних Націй.

 51. Загострення протистоянь між СРСР і країнами Заходу в 40-50-х рр. ХХ ст. Утворення військово-політичних блоків.

 52. Рух афроамериканців США за громадянські права 1950–1960-х рр.

 53. “План Шумана”. Європейське об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС).

 54. Інтеграційні процеси в Європі: Європейське економічне співтовариство (ЄЕС).

 55. Берлінські кризи 1948–1949 та 1958–1963 рр.

 56. Корейська війна 1950–1953 рр.

 57. Карибська криза 1962 р.

 58. Участь США у в’єтнамській війні та ставлення до неї американської громадської думки.

 59. Крах європейських тоталітарних режимів і розпад СРСР.

 60. Події 11 вересня 2001 р. у США.

10. Рекомендована література

10.1. Історія Західної Європи і Північної Америки, кінець XV – початок ХІХ ст.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи слухачів курсів підвищення педагогічної кваліфікації Херсон 2015
2014 -> Урок 1 Здоровий спосіб життя. Принципи здорового способу життя. Практична робота Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття
2014 -> Положення про навчальні кабінети І лабораторію звукозапису Херсонського музичного училища Херсон 2008 положення про навчальні кабінети І лабораторію Херсонського музичного училища Загальні положення
2014 -> План роботи кабінету історії Старосалтівського професійного аграрного ліцею Завідуючий кабінетом
2014 -> Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби І пмпк
2014 -> Черкасова Любов Михайлівна, заступник директора з виховної роботи у 2013/2014 навчальному році набув чинності новий державний стандарт
2014 -> Соціальна робота з агресивними підлітками

Скачати 363.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка