Програма навчальної дисципліни історія української культури


Тематика і завдання для самостійної роботиСторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.67 Mb.
#952
ТипПрограма
1   2   3   4


Тематика і завдання для самостійної роботи

Тема 1. Феномен української культури. Джерельна база та методологічні

засади її вивчення

 1. Джерельна база і методологічні засади вивчення історії української культури

 2. Культура як суспільний і духовний феномен. Взаємодія світової та національної культури

 3. Українська культура як соціокультурний феномен, її особливості, характерні риси й ознаки

 4. Предмет історії української культури, основні етапи на шляху її розвитку


Тематика наукових рефератів і творчих есе:

Еволюція поглядів на українську культури в історії українознавства.

Зіставлення понять “етнічне”, “національне” в українській культурі.

Предмет історії української культури.

Періодизація української культури.

Методологічні засади вивчення історії української культури.


Питання для самостійної роботи:

Який зміст вкладається у поняття “Українська культура”?

Історія походження етноніму “Україна”.

Назвіть духовні складники української культурної самобутності.

Розкрийте зміст понять “етнічна” та “національна” культура. Порівняйте відмінності між ними.

Охарактеризуйте роль мови в українській національній самоідентифікації.


Рекомендована література:

Антонович Дм. Українська культура /Дм.Антонович. – К., 1993.

Брюховецька Л. Іван Миколайчу / Л.Брюховецька. – К., 2004.

Дорошевич В. Ментальність України і проблеми її державності /В. Дорошевич // Розбудова держави. – 1993. – № 7.

Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися, проф. В. Мельника. – Л., 2005. – Розд.1.

Малахов Л.А. Нація в полі культури /Л.А.Малахов/ // Філос. і соціолог. думка. – 1991. – №8.

Попович М. Національна культура наці / М.Попович. – К., 2001.

Попович М.В. Нарис історії культури України /М.В.Попович. – К., 1998.

Теорія та практика формування української національної ідеї. – К., 2008.

Українська культура: лекції / за ред. Дм. Антоновича. – К., 1993.

Шинкарук С.Б. Поняття культури. Філософські аспекти /С.Б.Шинкарук/ // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.


Тема 2. Історичні передумови виникнення та джерела формування української

культури


 1. Українська культура як складова та невід’ємна частина світової культури, її сутність, характерні риси й ознаки

 2. Походження українського народу. Міграційна й автохтонна теорії

 3. Історіософія української культури та її джерела:

а) праслов’янське населення України, його матеріальна та духовна культура;

б) слов’янська доба в історії стародавньої України: від Держави антів до Княжої Русі. 1. Матеріальна та духовна культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі.


Тематика наукових рефератів і творчих есе:

Історичні джерела про походження назви “Україна”.

Автохтонна та міграційна теорії походження предків українців.

Феномен трипільської культури.

Кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як одне із автохтонних джерел української культури.

Зарубинецька та черняхівська культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі.


Питання для самостійної роботи:

Проаналізуйте процес формування давньоруської народності.

Назвіть основні етапи на шляху етногенезу українського народу.

Язичницькі релігійні вірування дохристиянської Русі – важливе джерело духовної культури українського народу.

Античні (грецькі) колонії-поліси у Північному Причорномор’ї, їхній вплив на стародавню культуру України.

Який зміст вкладається у поняття “ямна”, “зрубна”, “катакомбна” культура?


Рекомендована література:

Воропай О. Звичаї нашого народу / О.Воропай. – К., 1993.

Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури. – К., 2000.

Історія української культури: у 5-ти т. – К., 2000. – Т.1.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л, 2005.

Лозко Г. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1993.

Макарчук С.А. Український етнос: виникнення та історичний розвиток / С.А.Макарчук. – К., 1992.

Наулко В. Культура і побут населення України / В.Наулко. – К., 1997. – Розд.1.

Новиченко Л. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє / Л.Новиченко, В.Русанівський, П.Толочко. – К., 1990.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. – К., 1998.

Смолій В.А. Як і коли почала формуватися українська нація /В.А.Смолій, О.І.Гуржій. – К., 1991.

Толочко П.П. Давньоруська народність: міф чи реальність?/ П.П.Толочко/ // Київська старовина. – 2000. – №1.Тема 3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

1. Запровадження християнства та його вплив на культуру Київської Русі

2. Розвиток писемності й освіти, запровадження церковнослов’янської мови як літературної мови Київської Русі

3. Архітектура, образотворче мистецтво й іконопис Київської Русі

4. Галицько-Волинська Русь – спадкоємниця культури Київської Русі, її здобутки в галузі матеріальної та духовної культури
Тематика наукових рефератів та творчих есе:

Запровадження християнства та його значення для культурного прогресу Київської Русі.

Остромирове євангеліє – визначна пам’ятка духовної культури.

Визначні пам’ятки архітектури Київської Русі.

Образотворче мистецтво й іконопис Київської Русі.

Літописання Київської Русі в системі духовної культури.

“Слово о полку Ігоревім” – визначна пам’ятка духовної культури Київської Русі.
Питання для самостійної роботи:

Назвіть основні пам’ятки писемності та літератури Київської Русі.

Охарактеризуйте короткий зміст “Літопису временних літ”.

Сформулюйте головні ідеї праці Іларіона Київського “Слово про Закон, Благодать і Істину” – першої пам’ятки філософської думки Київської Русі.

“Руська правда” як перша пам’ятка правової думки Київської Русі.

Архітектура й іконопис Галицько-Волинської Русі.

Хто є автором Галицько-Волинського літопису? Назвіть час його написання.
Рекомендована література:

Александрович В. Мистецтво Галицько-Волинської Русі /В.Александрович – Л., 1999.

Горський В.І. Нариси з історії філософської культури Київської Русі В.І.Горський. – К., 1991.

Греченко В. Історія світової та української культури / В.Греченко, І.Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К., 2000.

Іларіон Київський “Слово про закон. Благодать і Істину” (Іларіон Київський) // Україна: філософський спадок століть. Хроніка. – 2000. – К., 2000. – № 39-40.

Історія української культури. у 5 т. – К., 2000. – Т.1.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство / І.Крип’якевич. – К., 1989.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Макарчук С.А. Джерелознавство історії України / С.А. Макарчук. – Л., 2008. – Розд. 2-3.

Митрополит Іларіон (Огієнко І.) Візантійська культура і Україна // Митрополит Іларіон / // Україна: філософський спадок століть. Хроніка – 2000 /Іларіон (Огієнко І.). – К., 2000. – №137-138.

Новиченко Л. Українська національна культура: минуле, сучасне, майбутнє / Л. Новиченко, Русанівський В., Толочко Т. – К., 1990.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В.Попович. – К., 1998.

Повість временних літ. – К., 1990.

Сінькевич О.Б. Культура Галицько-Волинської Русі /О.Б.Сінькевич. – Л., 2000.

Стебельський Б. Християнство і українська культура (Б.Стебельський) // Україна: філософський спадок століть. Хроніка. – 2000. – №39-40.

Толочко П.П. Київська Русь / П.П.Толочко. – К., 1996.Тема 4. Духовна культура українського народу XVI – першої половини XVII ст. Український Ренесанс, його особливості

1. Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури 1. Український Ренесанс у духовній культурі, його особливості й періодизація

3. Відгуки ідей Ренесансу і гуманізму в Україні. Олельковецький ренесанс 40– 70-х років XV ст.

4. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Культурно-просвітницька діяльність братських шкі.

5. Архітектура й образотворче мистецтво України епохи Ренесансу.

6. Музична культура та театральне мистецтво.


Тематика наукових рефератів і творчих есе:
Поширення ідей раннього гуманізму в Україні: Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський.

Острозька вища школа, її внесок у духовну культуру України.

Діяльність Львівської братської школи на ниві освіти та духовної культури України.

Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

Золотий вік львівського архітектурного ренесансу.

Жовківська малярська школа та її внесок у духовну культуру України.


Питання для самостійної роботи:

Проблеми Відродження в українській культурі XV–XVI ст. у сучасних наукових дослідженнях (М. Кашуба, В. Литвинов, М. Попович).

Роль братств у збереженні національно-культурних традицій українського народу.

Коли була надрукована Острозька Біблія? Яка роль належала їй у розвитку духовної культури?

Роль полемічної літератури в духовному житті українського народу.

Іван Вишенський – видатний представник полемічної літератури.


Рекомендована література:

Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні XVІ–XVIІ ст. / М.С.Грушевський. – К., 1916.

Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. – К., 1990.

Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVІ–XVIІ ст./ П.М.Жолтовський. – К., 1983.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури в XVІ–XVIІ ст./ Я.Д. Ісаєвич. – К., 1969.

Культурне відродження в Україні: історія і сучасність. – Т.; Л., 1991.

Культура українського народу / за ред. В. Русанівського. – К., 1994.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – почату XVІI ст./ В.Литвинов. – К., 2000.

Матковська О. Львівське братство: культура, традиції / В.Матковська. – Л., 1997.

Мицько І.З. Острозька академія / І.З. Мицько. – К., 1991

Нічик В.М. Гуманістичні реформаційні ідеї на Україні (XV–початок XVІI ст.) / В.М.Нічик, В.Д. Литвинов, Я.М.Стратій. – К., 1991.

Овсійчук В.А. Українське мистецтво XV – першої половини XVIІ ст. Гуманістичні та визвольні ідеї / В.А.Овсійчук. – К., 1990.

Оріховський С. Напущення польському королеві (коментар М. Русина). Україна: філософський спадок століть / С.Оріховський. Хроніка. – 2000.

№ 35-38.

Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К., 1988.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К., 1998.

Українські гуманісти епохи Відродження : антологія у 2 т. – К., 1995.

Філософія Відродження на Україні / Відп. ред. М.В.Кашуба. – К., 1990.

Тема 5. Культура України епохи Бароко та доби Просвітництва (друга половина XVII-XVIII ст.).

1. Культура Козацької держави та її самобутні риси

2. Києво-Могилянська академія – важливий осередок духовної культури українського народу

3. Українське бароко в літературі, архітектурі й образотворчому мистецтві

4. Музична культура і театральне мистецтво
Тематика наукових рефератів і творчих есе:

Розвиток освіти та наукових знань у період існування Козацької держави.

Козацькі літописи – визначна пам’ятка духовної культури України.

Внесок гетьмана України Івана Мазепи у духовну культуру українського народу

Творчість Г. Сковороди в контексті українського бароко.
Питання для самостійної роботи:

Проаналізуйте самобутні риси духовної культури Запорозької Січі.

Сформулюйте основні ідеї, які прозвучали у козацьких літописах.

Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток освіти та наукових знань.

Розкрийте специфічні особливості українського бароко.

Чи можна стверджувати про епоху Просвітництва в українській культурі?


Рекомендована література:

Апанович О. Культура козацтва. Деякі аспекти розвитку культури Запорізької Січі / О.Апанович. Укр. культура. – 1991. – №1.

Багалій Д.І. Український мандрівний філософ Г. Сковорода / Д.І.Багалій. – К., 1992.

Білецький П.О. Нариси з історії українського мистецтва. Українське мистецтво другої половини XVII– XVIII ст. / П.О.Білецький. – К., 1988.

Величко С.В. Літопис: перекл. з книж.-укр. мови: у 2 т. / С.В.Величко. – К., 1991. – Т.1,2.

Жолтовський П. Художнє життя в Україні в XVII-XVIII ст. / П. Жолтовський. – К., 1983.

Культура Відродження в Україні. – К., 1994.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К., 1994.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К., 1998.

Овсійчук В.А. Майстри українського бароко / В.А. Овсійчук. – К., 1999.

Русин М.Ю. Історія української філософії / М.Ю. Русин, С.П.Огородник, С.В. Бондар. – К., 2008.

Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія / З.І. Хижняк. – К., 1988.Тема 6. Українська культура кінця XVIII – початкуXX ст. Національно-

культурне відродження в Україні.

 1. Ґенеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні.

 2. Дворянський період українського національно-культурного відродження, його особливості

 3. Народницький період українського національно-культурного відродження. Суспільно-політична діяльність Кирило-Мефодіївського братств

 4. Модерністський період національно-культурного відродження, його характерні риси й ознаки

 5. Національно-культурне відродження в Галичині


Тематика наукових рефератів і творчих есе:

Сутність та періодизація національно-культурного відродження в Україні.

Зародження національної ідеї у дворянський період національно-культурного відродження. Аналіз праці “Історія Русів”.

Ідеї наіонального визволення державності України у діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Юліан Бачинський та Микола Міхновський – виразники української національної ідеї.

Культурно-просвітницька діяльність “Руської Трійці” на ниві духовної культури Галичини.

Національні та культурні вимоги Головної руської ради.
Питання для самостійної роботи:

Який зміст вкладається у поняття національно-культурне відродження?

Сформулюйте програмні завдання Кирило-Мефодіївського братства.

Ваша оцінка діяльності М. Грушевського у Науковому товаристві імені Т. Шевченка.

Внесок І. Франка у розвиток української культури.

Творча спадщина Т.Шевченка як вищий символ національної волі та державності України.

Охарактеризуйте схеми національно-культурного відродження в Україні на основі праць М.Гроха, Р.Шпорлюка, І.Лисяка-Рудницького.
Рекомендована література:

Білецький П.О. Апостол України: життя і творчість Тараса Шевченка / П.О.Білецький. – К., 1998.

Горелов М. Передвісники незалежної України / М. Горелов. – К., 1996.

Греченко В. Історія світової та української культури / В.Греченко, І. Чорний, В.Кушнерук, В. Режко. – К., 2000.

Грицак Я. Українське національне відродження: тяглість і перервність традицій / Я.Грицак // Зустрічі. – 1991. – Вип.2.

Кондратюк К.К. Нариси історії українського національно-визвольного руху ХІХ ст. / К.К. Кондратюк. – Т., 1993.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Лобановський Б.Б. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – К., 1989.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у-т ,/ І. Лисяк-Рудницький. – К., 1994. Т.1.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К, 1997.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К., 1998.

“Руська Трійця” в історії суспільно-політичного руху та культури України. – К., 1987.

Свідзинський А. Речники української незалежності на зламі століть / А. Свідзинський/ // Розбудова держави. – 1997. – №4-5.

Українська та зарубіжна культура. Навч. посіб / за ред. проф. М.М. Заковича – К., 2000.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця XVIII – початкуXX ст. / Р. Шпорлюк / // Україна. Наука. Культура. – 1991. – Вип. 25.
Тема 7. Духовна культура України ХХ ст.

1. Періодизація української культури ХХ ст., тенденції її розвитку.

2. Здобутки української культури на шляху її національного відродження (1917– 1933)

3.“Розстріляне відродження” 20–30-х  років і його трагічні наслідки для української культури.

4.Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність шістдесятників.
Тематика наукових рефератів і творчих есе:

М. Грушевський та процеси державотворення в Україні (1917– 1918).

Українська національна ідея у творчій спадщині М. Хвильового.

О. Довженко – основоположник українського кіномистецтва.

Лесь Курбас – видатний діяч українського театрального мистецтва.

Творчість діячів української культури в еміграції


Питання для самостійної роботи:

Проаналізуйте ситуацію постмодерну в українській культурі.

Який зміст вкладається у поняття “українізація”?

Хто належав до групи українських письменників-неокласиків?

Що Ви знаєте про українську історичну школу? Назвіть її представників.

В чому виявилися особливості українського малярства (І. Бойчук, А. Горська)?

Назвіть представників української класичної музики.

Роль національної мови у розвитку культури.

У чому виявилася криза духовної культури України ХХ ст.?
Рекомендована література:

Грицак Я.Й. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. / Я.Й. Грицак. – К., 1996.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація / І. Дзюба. – К., 1991.

Довженко О. Україна в огні. Щоденник / О. Довженко. – К., 1990.

Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. – К., 1995.

Ільницький М. Від “Молодої музи” до “Празької школи”. – Л., 1995.

Касьянов Г.В. Невзгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980 рр./ Г.В. Касьянов. – К., 1995.

Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К., 1998.

Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: поезія-проза-драма-есе / за ред. М.К. Насика. – К., 2001.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів, 2005.

Лесь Курбас. Березіль: із творчої спадщини. К., 1988.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1997

Петров В.П. Діячі української культури 1920–1940 рр. Жертви більшовицького терору /В.П. Петров. – К., 1997.

Попович М.В. Нарис історії культури України / М.В. Попович. – К., 1998.

Репресоване відродження. – К., 1993.

Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – К., 1993.

 Хвильовий М. – Твори / Микола Хвильовий. – К., 1995.

Шлемкевич М. Загублена українська людина / М. Шлемкевич. – К., 1990.


Тема 8. Сучасна українська культура, перспективи її розвитку

1. Соціокультурна ситуація в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст., її характерні риси й особливості 1. Специфіка та головні тенденції розвитку української культури в сучасних умовах

 2. Художня культура та її особливості

4. Феномен масової культури
Тематика наукових рефератів і творчих есе:

Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні.

Постмодерн в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом.

Українські літературні традиції в творчості сучасних письменників.

Нова модерністська генерація в українській літературі.

Традиція та новації в сучасному українському театральному і кіномистецтві.

Сучасна українська музика
Питання для самостійної роботи:

Ваше розуміння особливостей сучасної масової культури в Україні.

Охарактеризуйте представників сучасної української естради.

Назвіть характерні риси сучасної української культури

Специфіка постмодернізму та його вияви у сучасній українській культурі.
Рекомендована література:

Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці. – Л., 1992.

Дзюба І. Між культурою і політикою / І Дзюба. – К., 1998.

Іванова-Горгієвська Н.А. Сучасна українська культура в світовому контексті пошуків справжності: мода на традицію / Н.А. Іванова-Горгівська / // Інтернет-джерело

Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова: народ, релігія, культура / Я.Д. Ісаєвич. – Л., 1996.

Кравець М.С. Культурологія: навч. посіб. / за ред. В.М. Пічі / М.С.Кравець, О.М.Семашко, В.М. Піча. – Львів, 2003.

Краснодембський О. На постмодерністських роздоріжжях культури / О. Краснодембський. – К., 2000.

Культурне відродження в Україні. – К., 1993.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури / за ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Л., 2005.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1997.

Пашук А.І. Українська церква і незалежність України / А.І. Пашук. – Л., 2003.

Феномен української культури: методологічні засади осмислення. – К., 1996.10. Методи контролю
Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, модульного (проміжного), підсумкового (семестрового) контролю.ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Поточний контроль – це оцінювання знань студента під час семінарських занять, якості виконання домашніх завдань, самостійної роботи та активності студента на занятті.

Поточній контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни «Історія української культури» оцінюється за п’ятибальною шкалою. Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме за відповідний поточний контроль 0 балів.

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

- Виступ з основного питання.

- Усна наукова доповідь.

- Доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ.

- Участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття.

- Аналіз джерельної і монографічної літератури.

- Письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо).

- Реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог).

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.2. МОДУЛЬНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (МК) проводиться двічі у семестрі відповідно до графіка навчального процесу.

Оцінка модульного контролю виставляється з урахуванням результатів проведеного контрольного заходу даного МК.

Контрольні заходи модульного контролю з «Історії української культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін. Вид контрольного заходу та методика урахування складових модульного контролю при визначенні оцінки за МК розробляється викладачам і затверджується кафедрою.

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю йому надається право на повторне складання в індивідуальному порядку. При цьому одержана позитивна оцінка модульного контролю виставляється в журнал обліку роботи академічної групи через дріб.

3. ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ

Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни «Історія української культури» передбачена така форма звітності, як іспит. Протягом семестру студент може набрати до 50 балів. На іспиті – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з «Історії української культури» і не може бути зведена до рівня поточних форм контролю. Оцінка за екзамен «автоматично» не виставляється.
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.12. Методичне забезпечення

1. ......13. Рекомендована література

Базова

 1. Бойко Ю.М. Культурологія: методичні матеріали з аудиторної та самостійної роботи студентів за модульною системою. – Вінниця, 2005.

 2. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.

 3. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: методичні матеріали для самостійної роботи студентів. – Вінниця, 2002.

 4. Енциклопедія українознавства. – Т. 1-4. –Львів, 1993 – 1994.

 5. Європейська та українська культура в нарисах / За ред. І.З. Цехмістро – К., 2003.

 6. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. А. Ї К.: Літера, 2002. – 463 с.

 7. Історія української та зарубіжної культури/ За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. − К.: Видавництво „Знання”, 2002 – 351c.

 8. Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 651 с.

 9. Історія української культури у 5 т. Т.1. Історія культури давнього населення України. Асєєв Ю.С., Баран В.Д., Баранов І.А. Ї К.: Наукова думка, 2001. – 1134 с.

 10. Історія української культури у 5 т. Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХУІІІ століть. Александрович В.С., Балушок В.Г., Боянівська М.Б. – К.: Наукова думка, 2001. – 846 с.

 11. Історія української культури у 5 т. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. Александрович В.С., Борисенко В.Й., Виврот Т.М. – К.:Наукова думка, 2003. – 1246с.

 12. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура. – К., 2003.

 13. Культура і побут населення України: Навч. посіб./ За ред. В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх. Ї Київ: Либідь, 1993. – 288 с.

 14. Культура і побут населення України. – К., 1991.

 15. Культура українського народу: Навч. посіб. /В.М.Русанівський, Г.Д.Вервес, М.В.Гончаренко та ін. – К., 1994

 16. Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.,1996.

 17. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – Київ: „Обереги”, 1992.

 18. Нельговський Б.П. Українське мистецтво: Від найдавніших часів до початку ХХ ст. – К., 1976.

 19. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Фірма „Довіра”, 1992

 20. Основи художньої культури: Теорія та історія української художньої культури: Навч. посіб. Ч. 2 / Л. В. Анучина, В. Г. Грицаненко, Н. О. Карпова та ін./ За ред. В.О.Лозового, Л.В.Анучиної. Ї Х.: Основа, 1999. – 442 с.

 21. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.

 22. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 23. Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.

 24. Теорія та історія світової і вітчизняної культури / За ред. Н.Я. Горбача – 1992.

 25. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій: Навч. посіб. / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К.: Либідь, 1992. Ї 390 с.

 26. Українська культура: Історія і сучасність: Навч. посіб. для студентів ун-тів та пед. ін-тів / С. О. Черепанова, В. Г. Скотний, І. В. Бичко та ін. – Львів: Світ, 1994. – 455 с.

 27. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича /Упор. С.В.Ульяновська. – К.: Либідь, 1993.

 28. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ За ред. М.М.Заковича. – К.: Знання, 2000.

 29. Українська минувшина. – К., 1993.

 30. Українська художня культура. – К.,1996.

 31. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навч. посіб. /

О. П. Рудницька, Л. А. Кондрацька, В. О. Смікал та ін./ За ред. О.П.Рудницької. К.: ЕксОб, 2000. Ї 207 с.

 1. Чмихов М.О. Давня культура. Навч. посіб. – Київ: Либідь, 1994.

 2. Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.

 3. Шейко, В.М., Тишевська, Л.Г. Історія української художньої культури : підручник. – Харків: ХДАК, 1999.

 4. Українська культура: історія та сучасність: Навч. посіб./ За ред. Черепанової С.О.– Львів: Світ, 1994.Допоміжна


 • Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. – Торонто-Львів, 1995.

 • Дзюба І. Між культурою і політикою. – К.,1997.

 • Донцов Д.І. Історія розвитку української державної ідеї. – К.,1992.

 • Драгоманов М.П. Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні // Вибране. –К., 1991.

 • Енциклопедія українознавства - Т. 1-4. – Львів, 1993 – 1994.

 • Історія української культури: Побут, письменство, мистецтво, театр, музика / За заг. ред. І.Крип’якевича.- К.: Либідь, 1994. Ї 651 с.

 • Історія України VІІІ − ХVІІІ ст. Першоджерела та інтерпретації // www.izbornyk.org.ua

 • Історія української культури у п’яти томах. - К.: Наукова думка, 2001.

 • Літопис Руський. – К., 1989.

 • Лозко Г.С. Українське народознавство- К., 1991.

 • Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К.: АТ „Обереги”, 1992.

 • Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Фірма „Довіра”, 1992

 • Попович М. В. Нарис історії культури України. – К.,1998.

 • Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 • Словник символів культури України: Навч. посіб./ За ред. В.П.Коцура; О.І.Потапенко, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.

 • Чижевський Д.І. Культурно-історичні епохи // Хроніка-2000.Ї–№ 35-36.– 2000. Культура і наука світу: внесок України. Вернадський В.І. Українське питання і російське суспільство //
  Хроніка-2000 № 35-36 2000. Культура і наука світу: внесок України.  

 • Гонський В.О. Український патріотизм і формування менталітету нації // Розбудова держави. –1993. – № 11. – С. 55.

 • Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. – Торонто-Львів, 1995.

 • Дзюба І. Між культурою і політикою. – К.,1997.

 • Додонов Р.А. Этническая ментальность: Опыт социально-философского исследования. – Запорожье: РА „Тандем-У”, 1998.

 • Додонов Р.О. Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності: Автореф. дис... докт. філос. наук: 09.00.03 / Ін-т філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди. – К., 1999.

 • Донцов Д.І. Історія розвитку української державної ідеї. – К.,1992.

 • Карцев А.С. Формування української особистості: духовно-ментальні фактори в контексті сучасності. // http/www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/1

 • Макарчук С.А. Український етнос. − К.,1992.

 • Плачинда С.П. Коли постала держава Україна // Столиця.— 1998.— № 12 (57).— С. 10.

 • Повторак І.М. Українці : звідки ми і наша мова. − К.,1998.

 • Слюсаревський М.М. Український менталітет: ретроспективи і перспектива // Слюсаревський М.М. Ілюзії і колізії. – К.: Гнозис, 1998.

 • Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности. Философские и политические статьи. Ї–Донецк: Донбасс, 1999.

 • Шевченко І.І. Україна між Сходом і Заходом. − Львів,2001.

 • Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К.: МП „Фенікс”, 1992.

 • Щербаківський В.М. Формація української нації.— Подебради, 1937.

 • Щербаківський В.М. Етнографічний тип українця.— Прага, 1941.

 • Явір В. Бо такий у нас менталітет // http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac

 • Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – К.: Таксон, 1997.

 • Kardash, Peter. Ukraine: Its History and Its Art/ With a Foreword by Professor Michael L. Lawriwsky. - Melbourne: Fortuna, 1991.

 • Kardash, Peter. Ukraine: Its History and Its Art/ With a Foreword by Professor Michael L. Lawriwsky. Ї Melbourne: Fortuna, 1991.14. Інформаційні ресурси

 • litopys.org.ua/krypcult

 • litopys.narod.ru/istkult

 • izbornyk.narod.ru

 • www.culturalstudies.in.ua

 • www.lib.ua-ru.net

 • www.book-ye.com


15. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З «ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
Письмова робота (модуль №1) з історії української культури.
Варіант перший.

1. Культура як суспільний і духовний феномен

2. Охарактеризуйте головні етапи на шляху етногенези українського народу

3. Історичне значення запровадження християнства в Київській Русі

4. Гуманістичні ідеї в духовній культурі України доби Ренесансу
Варіант другий.

1. Типологія культури. Матеріальна і духовна культура, їхня взаємодія

2. Феномен української культури, джерела її формування, характерні риси й ознаки

3. Література та письменство Київської Русі

4. Український Ренесанс на ниві духовної культури України
Варіант третій.

1. Світова та національна культура.

2. Зарубинецька й черняхівська культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі.

3. Архітектура й образотворче мистецтво України епохи Ренесансу. Золотий вік львівського архітектурного Ренесансу

4. Здобутки духовної культури Галицько-Волинської Русі
Варіант четвертий.

1. Архітектура й образотворче мистецтво Київської Русі

2. Функції культури, її роль у життєдіяльності людини та в історії людського суспільства

3. Трипільська культура як одне із автохтонних джерела української культури

4. Розвиток освіти та наукових знань в Україні. Культурно-просвітницька діяльність братських шкіл
Загальна кількість балів за контрольну роботу – 20 за правильної відповіді на запитання. Робота, яка отримала менше 10 балів, не зараховується.
Письмова робота (модуль №2) з історії української культури.
Варіант перший.

1. Періодизація національно-культурного відродження в Україні наприкінці XVIII – початку ХХ ст.

2. Козацьке бароко в архітектурі й образотворчому мистецтві

3. Культурно-просвітницька діяльність шістдесятників


Варіант другий.

1. Дворянський період національно-культурного відродження в Україні та його характерні риси

2. Періодизація духовної культури України ХХ ст., основні тенденції її розвитку

3. Козацькі літописи на ниві духовної культури України


Варіант третій.

1. Державотворчі й культурні процеси в Україні у період національно-культурного відродження (1917–1933 рр.)

2. Модерністський період національно-культурного відродження в Україні, його характерні риси й ознаки

3. Києво-Могилянська академія – важливий осередок духовної культури України


Варіант четвертий.

1. Культура Запорозької Січі та її самобутні риси

2. Народницький період національно-культурного відродження

3. Здобутки української культури на шляху її національного відродження (1917– 1933)


Тематика колоквіумів
1. Поняття феномену української культури та його особливості. Етапи еволюції української культури від витоків до XVIII ст.

1. Українська культура як самобутнє явище; її характерні риси й особливості

2. Витоки української культури

3. Культура Київської Русі IX-XIII ст.

4. Культура Галицько-Волинського князівства

5. Особливості українського Ренесансу

6. Українська культура козацької доби. Українське Просвітництво
2. Формування модерної української культури. Українська культура в умовах нової соціальної реальності (кінець XVIII – початок ХХІ ст.).

1. Національно-культурне відродження в Україні (кінець XVIII – початок XIX ст.): ґенеза, головні чинники, періодизація, здобутки.

2. Національно-культурне відродження в Галичині

3. Національно-культурні процеси в Україні 1917–1933 рр.

4. “Розстріляне відродження” 20-30 років ХХ ст. і його трагічні наслідки для української культури

5. Українська культура в умовах радянського тоталітарного режиму

6. Особливості розвитку культури в умовах незалежної Української держави
3. Українська культура як самобутній соціокультурний світ

1. Етногенез українців: природні, духовні, історичні й соціально-економічні передумови

2. Мовні та психологічні особливості українців. Українська ментальність. Український національний характер

3. Тип української культури: головні особливості

4. Духовні складники української культури

5. Самобутні риси української культури (релігія, етика, мистецтво)


4. Українське національно-культурне відродження.

1. Поняття “національно-культурного відродження”

2. Ґенеза, чинники та періодизація українського національно-культурного відродження кінця. XVIII – початку ХХ ст.

3. Друга хвиля національно-культурного відродження в Україні: 1917–1933 рр.

4. Національно-культурне відродження в Галичині періоду визвольних змагань

5. Національно-культурне відродження у незалежній Українській державі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка