Програма навчальної дисципліни історія української культуриСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра теорії та історії культури
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення___________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___


Історія української культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: д-р філос. наук, проф. В.П. Мельник; канд. філос. наук, проф. А.В. Яртись; канд. філос. наук, доц. В.І. Стеценко; канд. філос. наук, доц. Л.М. Пітусь


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою теорії та історії культури


Д-р філос.н., професор ________________ (Мельник В.П.)

“_____”___________________ 20___ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р.
Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

__________, 20__ 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань
(шифр, назва)

НормативнаМодулів –

Напрям
(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)


Курсова робота

Семестр

Загальна

кількість годин - 72Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18 год.

18 год.

Практичні, семінарські

18 год.

18 год.

Самостійна робота

36 год.

36 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета . Ознайомити студентів із особливостями розвитку української культури на різних етапах історії України.
Завдання. Дослідити закономірності виникнення та джерела формування української культури, з’ясувати сутнісні ознаки духовної культури нашого народу, її гуманістичну спрямованість, відкритість перед культурами інших народів, глибокий демократизм, творчий характер. Навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.

В результаті вивчення даного курсу студент повинензнати:

 • цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;

 • сутність українських національно-культурних проектів;

 • світоглядні особливості української культури та їхній зв’язок із національним характером;

 • основні етапи формування художніх стилів в українській культурі.вміти:

 • аналізувати різноманітні явища української культури;

 • оцінювати значення культурних досягнень українського народу та внесок у них видатних діячів культури України;

 • охарактеризувати художні стилі в українській літературі, архітектурі, театрі, образотворчому мистецтві та музичній культурі;

 • узагальнювати висновки про особливості історичних етапів та головних

 • тенденцій розвитку української культури.
 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ..........
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка