Програма навчальної дисципліни фінанси підприємств галузь знань 0305 Економіка та підприємництво напрям підготовки 030508 Фінанси І кредитСторінка2/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2

Завдання для самостійної роботи - 106 год.


  1. Організація фінансів у формі акціонерних товариств.

  2. Організація фінансів у державних підприємствах.

  3. Організація фінансів у казенних підприємствах.

  4. Принцип діяльності неприбуткових організацій.

  5. Методи нарахування амортизації.

  6. Організація фінансового аналізу на підприємстві.

  7. Методи та моделі фінансового аналізу підприємства.

  8. Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства.

  9. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

  10. Критерії і принципи оцінювання фінансових показників.

  11. Методика підготовки аналітичного висновку і звіту про проведений аналіз.

  12. Методика порівняльної рейтингової оцінки діяльності підприємств.

  13. Податкова звітність як джерело фінансового аналізу.

  14. Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.

  15. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства.

  16. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємства, розповсюджені у вітчизняній і закордонній практиці.

  17. Переваги та недоліки застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства підприємства.

  18. Взаємовідносини підприємств України з ЄБРР.

  19. Кредитування малого бізнесу в Україні.

  20. Оцінка фінансового стану комерційного банку.

  21. Джерела фінансування санації.

  22. Функціональні сфери та завдання менеджменту санації підприємства.

  23. Санаційний контролінг: суть, інструменти та методи.

  24. Санаційний аудит: роль, мета та методи.

  25. Визначення санаційної спроможності підприємства.

  26. Напрями поліпшення та відновлення платоспроможності підприємства.

  27. Форми рефінансування дебіторської заборгованості.

  28. Санація балансу.

  29. Альтернативна санація.

  30. Двоступінчаста санація.

  31. Пролонгація та реструктуризація кредиторської за­боргованості.

  32. Фінансова участь персоналу в санації підприємств.

  33. Практика використання різних форм фінансової санації.


7. Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Сутність і функції фінансів підприємств.

 2. Підприємство – як господарюючий суб’єкт.

 3. Основи організації фінансів підприємств.

 4. Сфери фінансових відносин підприємств.

 5. Сутність і значення грошових розрахунків в діяльності підприємства.

 6. Безготівкові розрахунки підприємства та їх форми.

 7. Готівкові розрахунки підприємства.

 8. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 9. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 10. Доходи від операційної діяльності.

 11. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової ті іншої звичайної діяльності підприємств.

 12. Формування валового і чистого доходу.

 13. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

 14. Прибуток від реалізації продукції та його формування.

 15. Розподіл і використання прибутку.

 16. Показники витрат по основних видах діяльності, собівартості продажів і витрат періоду.

 17. Собівартість та її вплив на величину продажів.

 18. Система оподаткування підприємств.

 19. Пряме оподаткування підприємств.

 20. Платежі за ресурси.

 21. Система непрямих податків ті їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

 22. Обов’язкові платежі з підприємств.

 23. Місцеві податки і збори.

 24. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

 25. Сутність необоротних активів та їх відтворення.

 26. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 27. Знос і амортизація основних засобів.

 28. Сутність і склад капітальних вкладень.

 29. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

 30. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

 31. Сутність і основи організації оборотних коштів.

 32. Джерела формування оборотних засобів.

 33. Визначення потреби в обігових коштах.

 34. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

 35. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

 36. Методи фінансування і кредитування. Види кредитів, що надаються підприємствам.

 37. Банківське кредитування підприємств.

 38. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово - кредитних інститутів.

 39. Комерційне кредитування підприємств.

 40. Лізингове кредитування підприємств.

 41. Факторинг.

 42. Порівняння переваг банківського факторингу та послуг факторингових компаній.

 43. Кредитування малих та середніх підприємств.

 44. Фінансовий стан підприємства.

 45. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 46. Показники фінансового стану підприємства.

 47. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

 48. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

 49. Аналіз факторів, показників і кінцевих результатів господарської діяльності.

 50. Загальна характеристика методів комплексної оцінки господарської діяльності.

 51. Сутність фінансового планування.

 52. Фінансова стратегія підприємства.

 53. Принципи і методи фінансового планування.

 54. Порядок розробки фінансового плану.

 55. Оперативне фінансове планування.

 56. Поняття „банкрутство”, його сутність та критерії.

 57. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

 58. Фінансові джерела санації підприємств.

 59. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 60. Задоволення претензій кредиторів.

 61. Фінансова санація на ухвалу господарського суду.

 62. Мирова угода.

 63. Санація через реорганізацію (реструктуризацію).


8. Індивідуальні завдання

Виконання довгострокового завдання на тиждень самостійної роботи за таким планом:

Провести дослідження та оформити його у вигляді есе на 5-6 сторінок з використанням достатньої кількості аналітичного матеріалу на одну із запропонованих тем.

Тематика досліджень 1. Сучасні засоби та форми розрахунків: електронні системи типу «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інші.

 2. Взаємовідносини підприємств України з ЄБРР.

 3. Кредитування малого бізнесу в Україні на основі використання зарубіжного досвіду.

 4. Кредитування середнього бізнесу в Україні на основі впровадження зарубіжного досвіду.

 5. Дебіторська заборгованість підприємства та форми її рефінансування.

 6. Кредиторська заборгованість її пролонгація та реструктуризація.

 7. Використання зарубіжного досвіду при здійснені фінансової санації підприємств.


Завдання для студентів, які навчаються за індивідуальним планом

 1. Бути присутнім при написанні контрольної роботи та іспиту.

 2. Виконати довгострокове завдання і захистити його.


9. Методи навчання

У процесі вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» викладачами використовуються традиційні (лекції, демонстрації, практичні завдання та ін.) та інтерактивні (кейс-методи, рольові ігри, дискусії та ін.) методи навчання.


10. Методи контролю

У процесі вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» викладачами використовуються наступні методи контролю:

а) виконання підсумкової контрольної роботи;

б) виконання та захист довгострокового завдання;

в) іспит.

11. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Іспит

Сума

50

100

Т1Т5

довгострокове

Т6Т9

Т14

Контрольна робота2

2

2

10

2

2

2

12КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичувальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, виконання довгострокового завдання, написання контрольної роботи та відвідування лекцій – поточний контроль - 60 балів, підсумковий контроль (іспит) – 40 балів.На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

   1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

   2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

91 – 100

А

відмінно

Зараховано83-90,9

В

добре

76-82,9

С

68-75,9

D

задовільно

61-67,9

Е

22-60,9

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-21,9

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Методичне забезпечення

1. Навчальний комплекс з курсу «Фінанси підприємств».


13. Рекомендована література

Базова:

 1. Господарський кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua

 2. Податковий кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua

 3. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” від 30.06.1999 р.// www.rada.gov.ua

 4. Закон України „Про лізинг ” в редакції Закону України від 11.12. 2003 р. // www.rada.gov.ua

 5. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000 р.// www.rada.gov.ua

 6. Закон України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000 р. // www.rada.gov.ua

 7. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» // www.rada.gov.ua

 8. Інструкція НБУ „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22// www.rada.gov.ua

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р. // www.teraudit.com.ua

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р. // www.teraudit.com.ua.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України №87 від 31 березня 1999 р. // www.teraudit.com.ua

 12. Постанова НБУ „Про затвердження змін до інструкції про порядок та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 5.12.01. // www.rada.gov.ua

 13. Постанова Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».// www.rada.gov.ua

 14. Постанова Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» // www.rada.gov.ua

 15. Указ Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998р. №727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємництва”// www.rada.gov.ua

 16. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 17. За ред. Г.Г. Кірейцева. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.

 18. Зятковський І.В, Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – К.:Кондор – 2003. – 364 с.

 19. Онисько С.М. Фінанси підприємств: Підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2006.

 20. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. – М.: Финансы, Юнити, 1998. - 659 с.

 21. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін. Фінанси підприємств: Підручник /; - 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2008. – 546 с.

 22. Под. Ред. Е.И. Бородиной. Финансы предприятий: Учеб. Пособие. – Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

 23. Под. ред. Н.В. Колчиной. Финансы предприятий: Учебник для вузов. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 24. Потій В.З., Бабяк Н.Д., Жолнерчик Г.Ю. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посіб./ За ред.. В.З.Потій. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с.

 25. Рудюк Л.В. Фінанси підприємств-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання/ За наук.ред. Романенко Л.Ф. – К.: Університет «Україна», 2006. – 186 с.

 26. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. К.: ЦУЛ, 2002.

 27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007

 28. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 538 с.

 29. Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. -2-е изд. – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2000. – 752 с.

Допоміжна:

 1. Аранчій В. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 265 с.

 2. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. — К.: «Знання», 1999. — 312 с.

 3. Буряк П. Ю., Беркита К. Ф., Ярема Б. П. Податкова система:те-орія і практика застосування активних методів навчання.— К.: ВД «Професіонал», 2004. — 171 с.

 4. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством.: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2003. — 504 с.

 5. Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник. — К.: КІОС, 2001.— 416 с.

 6. Вахрин П. И. Финансовый практикум. — М.: Дайлков и Ко, 2002. — 172 с.

 7. Гривківська О. В. Збірник задач та тестів з дисципліни «Фінанси підприємств». — К.: Видавництво Європейського університету, 2003. — 99 с.

 8. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий слов-ник. — 2-ге видання, виправлене і доповнене. — Львів: Видавни-цтво «Центр Європи», 1997. — 576 с.

 9. Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика. — К.: Лібра, 2002. — 71 с.

 10. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. — К.: МАУП,2001. — 148 с.

 11. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор інвестиций. Анализ отчетности.— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512 с.

 12. Ковалева А. М., Лапуста М. Г., Скамай Л. Г. Финансы фирмы: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 416 с.

 13. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.

 14. Маккоен Пол и Гох Лео. Пособие по финансам для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ. под ред. О. Б. Максимовой.— Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. — 320 с.

 15. Мельник В. М., Грицаєнко І. А., Івашина О. С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посібник.— К.: Кондор, 2003. — 160 с.

 16. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мусієнка. — К.: Основи, 1993. — 383 с.

 17. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

 18. Партин Г. О., Завгородній А. Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — Львів: ЛБІНБУ, 2003. — 265 с.

 19. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

 20. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 307с.

 21. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций. — К.: Максимум, 2001. — 600 с.

 22. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. — Навч. посібник. — К.: «Каравела», 2003. — 432 с.

 23. Терещенко О. Фінансова санація та банкрутство підприємства: Навчально-методичний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 412 с.

 24. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

 25. Финансы предприятий: Учебник / Под редакцией Н. В. Каличиной. — М: ЮНИТИ, 1998. — 413 с.

 26. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчально-методичний посібник. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 206 с.

 27. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч. посібник / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1993. — 247 с.

 28. Худолій Л. М. Викладання фінансових дисциплін: Навчальний посібник. — К.: Видавництво Європейського університету, 2005. — 75 с.

 29. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 300 с.

 30. Шило В. П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — 216 с.
 1. Інформаційні ресурси

Періодичні видання

1. Економіка, фінанси, право

2. Економіст

3. Урядовий кур’єр

4. Фінанси України

5. Вісник НБУ6. Банківська справа

Електронні ресурси

 1. www.rada.gov.ua

 2. www.ukrstat.gov.ua

 3. www.kmu.gov.ua

 4. www.bank.gov.ua

 5. www.sta.gov.ua

 6. www.ac-rada.gov.ua

 7. www.rada.gov.ua

 8. www.sokrat.kiev.ua.

 9. www.pfts.com.

 10. www.utis.mk.ua.

 11. www.ramle.ru

 12. www.finmarket.info

 13. www.unia.com.ua

 14. www.rada.kiev.ua

 15. www.e-xecutive.ru

 16. www.me.gov.ua

 17. www.fg.gov.ua

 18. www.minfin.gov.ua

 19. www.unlease.ru

 20. www.finservice.com.ua

 21. www.ueplac.kiev.ua

 22. www.ier.kiev.ua

 23. www.teraudit.com.ua


1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка