Програма навчальної дисципліни фінанси підприємств галузь знань 0305 Економіка та підприємництво напрям підготовки 030508 Фінанси І кредитСторінка1/2
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.5 Mb.
#10971
ТипПрограма
  1   2
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

напрям підготовки 6.030508 – Фінанси і кредит

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Заочна форма навчання

Кількість кредитів 5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництвоНормативна навчальна Дисципліна циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки

Напрям підготовки

6.030508 Фінанси і кредитМодулів (у формі контрольної роботи) – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Модуль № 2 (у формі іспиту) – 1

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Триместр

Загальна кількість годин – 180 год.

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


8 год.

Практичні, семінарські

6 год.

Консультація

2 год.

Самостійна робота

106 год.

Індивідуальні завдання:

 • год.

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 41/59

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення курсу “Фінанси підприємств” полягає у формуванні системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Завданнями вивчення курсу є: з’ясування сутності й функцій фінансів підприємств; фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, банкрутства підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати: сутність і принципи організації фінансів підприємств, види розрахунків і кредитування підприємств, способи формування і розподілу прибутку, оподаткування підприємств, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану підприємства, проведення фінансової санації підприємств.

вміти: визначати потребу в оборотних коштах і виявляти джерела фінансування відтворення основних фондів, здійснювати комплексну оцінку фінансового стану підприємства та складати план його фінансової санації.
3. Програма навчальної дисципліни

3.1. Лекційний курс – 38 год.
Тема 1: Основи фінансів підприємств.

Лекція №1 (2 год.) 1. Сутність і функції фінансів підприємств.

 2. Основи організації фінансів підприємств.

 3. Сфери фінансових відносин підприємств.

Література: 1, 2, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.
Тема 2: Грошові розрахунки на підприємстві.

Лекція № 2-3 (4 год.) 1. Грошовий оборот на підприємстві.

 2. Безготівкові розрахунки підприємства та їх форми.

 3. Готівкові розрахунки підприємства. Касова дисципліна.

 4. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Література: 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.
Тема 3: Грошові надходження підприємств.

Лекція № 4-5 (4 год.) 1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 2. Доходи від операційної діяльності.

 3. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової ті іншої звичайної діяльності підприємств.

 4. Формування валового і чистого доходу.

Література: 3, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.
Тема 4: Прибуток підприємства.

Лекція № 6 (2 год.) 1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

 2. Фактори, що впливають на прибуток підприємства.

 3. Прибуток від реалізації продукції та його формування.

 4. Розподіл і використання прибутку.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.
Тема 5: Собівартість продажів та їх оцінка.

Лекція № 7 (2 год.) 1. Характеристика собівартості та її складові.

 2. Показники витрат по основних видах діяльності, собівартості продажів і витрат періоду.

 3. Аналіз впливу собівартості на величину прибутку від продажів.

 4. Аналіз поведінки витрат і взаємозв’язку обсягу виробництва, собівартості і прибутку.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32.
Тема 6: Оподаткування підприємств.

Лекція № 8-9 (4 год.) 1. Система оподаткування підприємств.

 2. Пряме оподаткування підприємств.

 3. Платежі за ресурси.

 4. Система непрямих податків ті їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

 5. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29.
Тема 7: Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Лекція № 10-11 (4 год.) 1. Сутність необоротних активів та їх відтворення.

 2. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Знос і амортизація основних засобів.

 3. Сутність і склад капітальних вкладень.

 4. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32.
Тема 8: Організація оборотних коштів на підприємстві.

Лекція № 12-13 (4 год.) 1. Сутність і основи організації оборотних коштів.

 2. Структура оборотних коштів на підприємстві.

 3. Джерела формування оборотних засобів.

 4. Визначення потреби в обігових коштах. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29.
Тема 9: Основи кредитування підприємств.

Лекція № 14 (2 год.) 1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

 2. Методи фінансування і кредитування.

 3. Види кредитів, що надаються підприємствам. Банківське кредитування підприємств.

 4. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово - кредитних інститутів.

Література: 2, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.
Тема 10: Небанківське кредитування підприємств.

Лекція № 15 (2 год.) 1. Комерційне кредитування підприємств.

 2. Способи надання небанківських кредитів.

 3. Лізингове кредитування підприємств. Види лізингу.

 4. Кредитування малих та середніх підприємств.

Література: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32.
Тема 11: Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки.

Лекція № 16 (2 год.) 1. Фінансовий стан підприємства.

 2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства.

 3. Показники фінансового стану підприємства.

 4. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

 5. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Види фінансової стійкості підприємства.

Література: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.
Тема 12: Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Лекція № 17 (2 год.) 1. Аналіз факторів, показників і кінцевих результатів господарської діяльності.

 2. Рентабельність підприємства.

 3. Загальна характеристика методів комплексної оцінки господарської діяльності.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.
Тема 13: Фінансове планування на підприємстві.

Лекція № 18 (2 год.) 1. Сутність фінансового планування.

 2. Фінансова стратегія підприємства.

 3. Принципи і методи фінансового планування.

 4. Оперативне фінансове планування та його види.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33.
Тема 14: Фінансова санація підприємства та банкрутство.

Лекція № 19 (2 год.)

1. Поняття „банкрутство”, його сутність та критерії.

2. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

3. Економіко-правові аспекти банкрутства підприємств.

4. Способи оцінки банкрутства підприємства.Література: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.
4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п

Назва теми

Кількість годин, відведених на:

заочна форма

Всього

Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

1

2

3

4

5

6

1.

Основи фінансів підприємств

11

1

-

7

2.

Грошові розрахунки на підприємстві

16

2

1

8

3.

Грошові надходження підприємств

13

2

1

8

4.

Прибуток підприємства

11

1

1

7

5.

Собівартість продажів та їх оцінка

10

1

1

7

6.

Оподаткування підприємств

17

1

-

9

7.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

17

1

1

9

8.

Організація оборотних коштів на підприємстві

15

1

1

9

9.

Основи кредитування підприємств

11

1

1

7

10.

Небанківське кредитування підприємств

11

1

1

7

11.

Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки

11

1

1

7

12.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

11

1

1

7

13.

Фінансове планування на підприємстві

11

1

1

7

14.

Фінансова санація підприємства

11

1

1

7
Контрольна робота (Т.№1 – Т.№14)

2

Консультація

2

Всього

180

8

6

106


5. Теми практичних занять
Практичне заняття № 1 (2 год.)

Тема 1. Основи фінансів підприємств.

 1. Сутність і функції фінансів підприємств.

 2. Підприємство – як господарюючий суб’єкт.

 3. Основи організації фінансів підприємств.

 4. Сфери фінансових відносин підприємств.

Література: 1, 2, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.

Ключові поняття: грошові відносини, грошові засоби, грошові фонди, фінанси підприємств, комерційний розрахунок, підприємство, приватне, комунальне, державне підприємство, підприємство, що діє на основі колективної та змішаної форми власності, підприємство з іноземними інвестиціями, іноземне підприємство, державне унітарне, комерційне, казенне підприємство, акціонерне товариство (ВАТ (ПАТ), ЗАТ (ПрАТ)), товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариство з додатковою відповідальністю, повне, командитне товариство, унітарне, корпоративне підприємства, велике, мале, середнє підприємства, материнські (головні), дочірні, орендні товариства, філії, представництва, організація фінансів підприємств, фінансова інвестиція, фінансова діяльність підприємств, фінансовий механізм (фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне забезпечення, інформаційне забезпечення), фінансові ресурси, фінансова робота на підприємстві, функції фінансів підприємств, управління фінансами підприємств.

Контрольні запитання

 1. Сформулюйте визначення фінансів підприємств та вкажіть яку роль виконують фінанси підприємств в умовах трансформації економіки?

 2. Які загальні та специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

 3. Дайте характеристику функцій фінансів підприємств.

 4. Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і фінансових ресурсів

 5. Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності?

 6. Назвіть умови, за яких грошові відносини можуть перетворюватися на фінансові.

 7. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

 8. Назвіть джерела та склад фінансових ресурсів підприємств.

 9. Що включається в поняття "організація фінансів підприємства" та "фінансова діяльність"?

 10. Як галузева специфіка та форми власності впливають на особливості організації фінансів підприємств (на прикладі приватних, комунальних, державних підприємств, підприємств, що діють на основі колективної та змішаної власності, підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних підприємств, державних унітарних, комерційних та казенних підприємств, акціонерних товариств (ВАТ (ПАТ) та ЗАТ (ПрАТ)), товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариств з додатковою відповідальністю, повних та командитних товариств).

 11. Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві.

 12. Розкрийте зміст і завдання управління фінансами підприємства.

 13. Розкрийте зміст фінансового механізму та його структуру на підприємстві.

 14. Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

 15. Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Господарський кодекс України (Статті 42 - 50, 55 - 58, 62 – 72, 73 – 78, 79 – 90, 93 – 107, 111, 113 – 117, 118 – 127).

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 2 (2 год.)

Тема 2. Грошові розрахунки на підприємстві.

 1. Сутність і значення грошових розрахунків в діяльності підприємства.

 2. Безготівкові розрахунки підприємства та їх форми.

 3. Рахунки підприємств у банках.

 4. Порядок відкриття рахунків у банках.

Література: 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29.

Ключові поняття: грошовий оборот, безготівкова та готівкова форма розрахунків, активні та пасивні гроші, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, безготівковий грошовий оборот, розрахунки за товарними операціями, розрахунки за нетоварними операціями, місцеві, внутрідержавні, міждержавні, міжміські, міжнародні розрахунки, прямі, транзитні розрахунки, гарантовані, негарантовані розрахунки, організація грошових розрахунків, розрахунковий документ, платіжне доручення, гарантоване платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, платіжна вимога, розрахунковий чек (акцептований, не акцептований банком), грошовий чек, чекова книжка (лімітована, не лімітована), чекодавець, чекодержатель, банк-емітент, акредитив (покритий, непокритий, гарантований, відзивний, безвідзивний), вексель (казначейський, приватний, податковий; фінансовий, товарний (комерційний); простий (соло-вексель), переказний (тратта); забезпечений, незабезпечений; на пред’явника, строковий; такий, що індосується, такий, що не індосується; доміцильований, не доміцильований; паперова, безпаперова), вексельна сила, трасант, трасат, ремітент, доміцилянт, індосанти, презентант, індосат, банківський рахунок (в національній та іноземній валюті), поточний рахунок, бюджетний рахунок, кредитний рахунок, депозитний (вкладний) рахунок, розподільчий рахунок, електронна система типу «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Контрольні запитання

 1. У чому полягає сутність грошового обороту підприємства і з якими напрямками діяльності він пов'язаний?

 2. Назвіть форми грошового обороту на підприємстві.

 3. Розкрийте сутність безготівкових розрахунків і окресліть сферу їх застосування.

 4. За якими ознаками можна класифікувати безготівкові розрахунки?

 5. Охарактеризуйте принципи організації безготівкових розрахунків.

 6. Охарактеризуйте розрахунки за допомогою платіжного доручення.

 7. Охарактеризуйте розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

 8. Які особливості розрахунків чеками, назвіть сферу їх використання?

 9. Дайте характеристику розрахунків за акредитивами.

 10. Назвіть види акредитивів, розкрийте їх сутність і умови застосування.

 11. Назвіть причини недостатнього застосування акредитивної форми розрахунків між суб’єктами господарювання?

 12. Дайте характеристику вексельної форми розрахунків.

 13. Охарактеризуйте види векселів за ознаками їхньої класифікації.

 14. Яке головне призначення векселя і в чому відмінність переказного векселя від простого?

 15. Назвіть види рахунків, які може мати підприємство в національній та іноземній валюті, та охарактеризуйте їх.

 16. У чому полягає сутність розподільчого рахунка в іноземній валюті?

 17. Назвіть зміни в системі грошових розрахунків між підприємствами після 1997 року.

 18. Назвіть та охарактеризуйте сучасні засоби та форми розрахунків: електронні системи типу «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» та інші.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Інструкцію НБУ „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22.

 2. Опрацювати Постанову Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 3 (2 год.)

Тема 3. Готівкові розрахунки на підприємстві.

 1. Готівкові розрахунки підприємства.

 2. Ліміт залишку готівки в касі та його визначення.

 3. Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 4. Види санкцій та пеня.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.

Ключові поняття: готівкові розрахунки, готівка, готівковий обіг, касові операції, розрахункові документи, касовий видатковий ордер, касовий прибутковий ордер, касова книга, ліміт залишку готівки в касі, видача готівки під звіт, понадлімітні суми готівки, фінансово-господарська діяльність підприємства, розрахунково-платіжна дисципліна, дебіторсько-кредиторська заборгованість, клірингова система обслуговування, штрафні санкції (договірні, банківські (кредитні), фінансові), неустойка, пеня.

Контрольні запитання

 1. Назвіть основні принципи організації обороту готівки суб’єктами господарювання.

 2. Яка гранична сума готівкового розрахунку підприємства з іншими суб’єктами господарювання протягом одного дня?

 3. З якою метою встановлюється граничний обсяг зберігання готівки в касі підприємства?

 4. Що таке ліміт каси і які санкції передбачені законодавством за його перевищення?

 5. Які вимоги висуваються до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій?

 6. Окресліть сферу застосування готівкових розрахунків.

 7. Охарактеризуйте спосіб розрахунків через залік взаємної заборгованості.

 8. Дайте характеристику клірингових розрахунків.

 9. Дайте визначення поняття «розрахунково-платіжна дисципліна» та охарактеризуйте наслідки її порушення.

 10. Назвіть способи зміцнення платіжної дисципліни.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Постанову Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

 2. Опрацювати ЗУ „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (ст.16-17).

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 4 (2 год.)

Тема 4. Грошові надходження підприємств.

 1. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

 2. Доходи від звичайної (операційної, інвестиційної, фінансової та іншої звичайної) та надзвичайної діяльності.

 3. Формування валового і чистого доходу.

 4. Собівартість продажів.

Література: 3, 5, 6, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.

Ключові поняття: грошові надходження підприємства, грошові потоки (вхідні, вихідні), операційна, основна, інвестиційна, фінансова, звичайна та надзвичайна діяльність підприємства, надзвичайна подія, дохід (виручка) від реалізації продукції, ціна, фіксовані ціни, вільні ціни, методи ціноутворення (витратний метод («витрати + прибуток»), отримання цільової норми прибутку, оцінка споживної вартості, пропорційне ціноутворення, метод «очікуваного прибутку», метод швидкого повернення витрат), розрахунок виручки від реалізації продукції методом прямого рахунку, укрупненим методом, комбінованим методом, валовий дохід, доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, інші операційні доходи, лізинг (фінансовий, оперативний), лізингова плата, валютний курс, курсові різниці, обсяг реалізації, позареалізаційні доходи, доходи від фінансових операцій, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи від фінансових операцій, інші доходи, витрати, інші операційні витрати, чистий дохід.

Контрольні запитання

 1. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для підприємств.

 2. Назвіть види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел.

 3. Як формуються грошові надходження підприємства відповідно до П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати»?

 4. Як ціна реалізації впливає на обсяг грошових надходжень?

 5. Дайте пояснення визначення доходу за бухгалтерським і податковим обліком.

 6. Назвіть методи планування виручки від реалізації продукції, їх переваги та недоліки.

 7. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції.

 8. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції.

 9. Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них впливають.

 10. Поясніть порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

 11. Поясніть порядок визначення цін на продукцію.

 12. Які показники слід використовувати для оцінки акцій та облігацій перед їх придбанням?

 13. Дайте визначення фінансової та інвестиційної діяльності.

 14. Охарактеризуйте доходи підприємства від фінансової та інвестиційної діяльності.

 15. Назвіть форми та дайте характеристику капітальних та фінансових інвестицій.

 16. Охарактеризуйте довгострокові та поточні фінансові інвестиції.

 17. Назвіть умови, за яких підприємство отримує доходи від курсових різниць, та вкажіть особливості перерахунків за бухгалтерським та податковим обліком.

 18. Охарактеризуйте доходи підприємства від надзвичайних подій.

 19. Дайте визначення валового і чистого доходу підприємства.

 20. У чому полягає відмінність понять „собівартість” і „витрати”?

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати», №4 «Звіт про рух грошових коштів», № 5 «Звіт про власний капітал», № 10 «Дебіторська заборгованість», № 15 «Дохід», № 16 «Витрати», № 21 «Вплив змін валютних курсів».

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

 3. Підготуватися до розв’язування задач.


Практичне заняття № 5 (2 год.)

Тема 5. Прибуток підприємства.

 1. Сутність, види та функції прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємства.

 2. Етапи формування прибутку підприємства.

 3. Розподіл і використання прибутку підприємства.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.

Ключові поняття: прибуток, валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, собівартість продукції, методи розрахунку прибутку від реалізації продукції (метод прямого розрахунку, розрахунок прибутку на підставі показника витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод (розрахунок прибутку за порівнянною та непорівнянною продукцією)), фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток), рентабельність, розподіл та використання прибутку, нерозподілений прибуток, резервний капітал, дивіденди, фонд нагромадження, фонд споживання.

Контрольні запитання

 1. Розкрийте економічну сутність прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємства.

 2. Охарактеризуйте сутність та склад чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 3. Дайте характеристику формування прибутку від реалізації продукції.

 4. Назвіть методи розрахунку прибутку від реалізації продукції та розкрийте їх зміст.

 5. Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації товарної продукції.

 6. Назвіть витрати підприємств, які не можна відносити на собівартість товарної продукції.

 7. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від операційної діяльності.

 8. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

 9. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від звичайної діяльності.

 10. Дайте визначення й охарактеризуйте економічну сутність рентабельності.

 11. Сформулюйте визначення чистого прибутку підприємства.

 12. Назвіть показники, які слід використати для обчислення чистого прибутку підприємства.

 13. Охарактеризуйте зміст розподілу і використання прибутку.

 14. Дайте характеристику розподілу і використання прибутку відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

 15. Дайте визначення нерозподіленого прибутку та охарактеризуйте його використання.

 16. Дайте характеристику використання прибутку для виплати дивідендів.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати».

 2. Навчитися заповнювати Звіт „Про фінансові результати” та розв’язувати задачі з визначення та планування прибутку на підприємстві.

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 6 (2 год.)

Тема 6. Оподаткування підприємств.

 1. Сутність і призначення системи оподаткування підприємств.

 2. Пряме оподаткування підприємств.

 3. Платежі за ресурси, обов’язкові платежі з підприємств.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29.

Ключові поняття: система оподаткування підприємств, загальнодержавні податки і збори, прямі податки, внески, збори, місцеві податки і збори, база оподаткування, фіскальна функція податків, регулювальна функція податків, штрафні санкції за порушення податкового законодавства, оподаткування прибутку підприємств, амортизаційні відрахування, пільги за оподатковування прибутку, податковий тиск, ставки оподаткування, термін сплати податку, оподаткування дивідендів, платежі за ресурси (плата за землю, фіксований сільського господарський податок, податок із власників транспортних засобів, податок на нерухоме майно), внески в державний інноваційний фонд, цільові державні фонди, внески (відрахування) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування.

Контрольні запитання

  1. Дайте характеристику регулювальної функції податків та особливостей впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

  2. Який із елементів оподаткування забезпечує в найбільшій мірі здійснення регулювальної функції податків?

  3. Яке джерело сплати податків найбільше сприяє здійсненню регулювальної функції податків?

  4. Яка з методик визначення ставок оподаткування більш позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

  5. Який метод надання податкових пільг більш позитивно впливає на здійснення регулювальної функції податків?

  6. За якого порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків?

  7. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток.

  8. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платника податку за обчислення оподаткованого прибутку.

  9. Що відноситься до джерел сплати податку на прибуток ?

  10. Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований у бюджет.

  11. Назвіть показники, які будуть використані за обчислення суми податку на прибуток.

  12. Назвіть фактори, що впливають на розмір ставки податку на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва (ставка з одиниці земельної площі).

  13. Назвіть фактори, що впливають на розмір ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі).

  14. Яке основне призначення податку із власників транспортних засобів?

  15. Які фактори впливають на розмір ставки податку із власників транспортних засобів (автомобілів)?

  16. Охарактеризуйте участь суб’єктів господарювання у формуванні державного пенсійного фонду: визначення об’єкта оподаткування; нормативи, терміни і джерела здійснення відрахувань.

  17. Дайте характеристику відрахувань суб’єктів господарювання на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття: визначення об’єкта оподаткування; нормативи, терміни і джерела здійснення відрахувань.

  18. Розкрийте механізм впливу відрахувань суб’єктів господарювання на обов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування на їх фінансово-господарську діяльність.

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Податковий кодекс України (статті, що стосуються оподаткування підприємств).

 2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин податкових платежів підприємства та відрахувань на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 7 (2 год.)

Тема 6. Оподаткування підприємств.

 1. Система непрямих податків ті їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 2. Місцеві податки і збори.

 3. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29.

Ключові поняття: непрямі податки, регулювальна функція податків, система оподаткування, скоригований валовий дохід, ставки податків, суспільне призначення податків, термін сплати податків, функції податків, база оподаткування, акцизний збір, універсальні акцизи, податок з продажу, податок з обороту, податок на додану вартість, специфічні акцизи, митна вартість, валові витрати виробництва й обігу, валовий дохід, джерела сплати податків, мито (ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне), місцеві податки і збори (комунальний податок, податок з реклами, збір за право використання місцевої символіки, ринковий збір, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, готельний збір, збір за проїзд по території прикордонних областей автомобільним транспортом, що проїжджає за кордон, збір за проведення гастрольних заходів), нульова ставка оподаткування, об’єкт оподаткування, податковий кредит, податкові пільги, суб’єкт малого підприємництва, оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте економічну сутність непрямих податків та механізм їх впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.

 2. Назвіть платників, об’єкт оподаткування, терміни сплати до бюджету ПДВ.

 3. Назвіть об’єкт оподаткування за обчислення ПДВ на вироблену продукцію.

 4. Що відноситься до джерел відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві ?

 5. Назвіть наслідки негативного впливу сплати вхідного ПДВ для фінансової діяльності підприємства-платника податку (вхідний ПДВ відшкодовується підприємством).

 6. У чому полягає позитивний вплив застосування нульової ставки ПДВ для підприємства — платника податку?

 7. Дайте характеристику сутності податкового кредиту, його формування та відшкодування суб’єктами підприємництва.

 8. Розкрийте сутність та механізм впливу ПДВ на результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.

 9. Дайте характеристику податку «акцизний збір» (платники податку до бюджету, підакцизні товари, визначення об’єкта оподаткування, строки сплати до бюджету).

 10. Які фактори впливають на термін сплати податку «акцизний збір»?

 11. Назвіть об’єкт оподаткування за обчислення акцизного збору на основі використання відсоткової ставки.

 12. Розкрийте механізм впливу сплати податку «акцизний збір» суб’єктами підприємницької діяльності на їхню фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан.

 13. Дайте характеристику податку «мито» та його впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

 14. Дайте характеристику місцевих податків і зборів, що їх сплачують суб’єкти господарювання.

 15. Охарактеризуйте сутність і значення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва: умови переведення, визначення об’єкта оподаткування, ставки податку, терміни сплати.

 16. Розкрийте механізм впливу спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва на їх фінансово-господарську діяльність.

Домашнє завдання:

  1. Опрацювати Податковий кодекс України щодо сплати підприємством непрямих податків. Ознайомитися із Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. та «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р.

  2. Опрацювати діючу нормативно-законодавчу базу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємницької діяльності.

  3. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин податкових платежів підприємства, місцевих податків та зборів.

  4. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 8 (2 год.)

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

 1. Сутність необоротних активів та їх відтворення.

 2. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

 3. Знос і амортизація основних засобів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття: необоротні активи, відтворення необоротних активів, основні засоби, знос, амортизація, групи основних засобів, норми амортизації, методи нарахування амортизаційних відрахувань, прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод, метод «50% на 50%», метод «відразу 100%».

Контрольні запитання

 1. Які фактори впливають на структуру основних засобів?

 2. Які є групи основних засобів?

 3. Дайте визначення зносу та амортизації.

 4. Назвіть норми амортизаційних відрахувань для кожної з груп основних засобів.

 5. Які є методи нарахування амортизації?

 6. Охарактеризуйте прямолінійний метод нарахування амортизації.

 7. Розкрийте суть методу зменшення залишкової вартості основних засобів.

 8. У чому особливості застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості?

 9. Охарактеризуйте кумулятивний метод нарахування амортизації.

 10. В чому виявляються особливості застосування виробничого методу нарахування амортизації?

Домашнє завдання:

 1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин амортизаційних відрахувань за різними бухгалтерськими методами.

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 9 (2 год.)

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

 1. Сутність і склад капітальних вкладень.

 2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

 3. Визначення мобілізації фінансових ресурсів підприємства.

 4. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття: капітальні вкладення, джерела капітальних вкладень, порядок фінансування капітальних вкладень, мобілізація фінансових ресурсів підприємства, витрати на поліпшення основних засобів.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення капітальних вкладень і охарактеризуйте їх склад.

2. Назвіть джерела капітальних вкладень.

3. Розкрийте порядок фінансування капітальних вкладень.

3. Що розуміють під мобілізацією фінансових ресурсів підприємства?

4. Що являє собою процес іммобілізації фінансових ресурсів підприємства?5. Розкрийте сутність фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

Домашнє завдання:

 1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин фінансування капітальних вкладень.

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 10 (2 год.)

Тема 8. Організація оборотних коштів на підприємстві.

 1. Сутність і основи організації оборотних коштів.

 2. Джерела формування оборотних засобів.

 3. Визначення потреби в обігових коштах.

 4. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Ключові поняття: брак власних оборотних коштів, власні оборотні кошти, вивільнення оборотних коштів, дебіторська заборгованість, джерела формування оборотних коштів, економічний метод розрахунку оборотних коштів, залучені оборотні кошти, кредиторська заборгованість, надлишок власних оборотних коштів, наявність власних оборотних коштів, норма оборотних коштів, норматив оборотних коштів, оборотний капітал, оборотні виробничі фонди, показники використання оборотних коштів, показники стану оборотних коштів, розміщення оборотних коштів, склад оборотних коштів, структура оборотних коштів, фонди обігу.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення оборотних коштів підприємства.

 2. Що розуміють під оборотними виробничими фондами підприємства?

 3. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?

 4. Назвіть принципи організації оборотних коштів.

 5. Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?

 6. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?

 7. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?

 8. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?

 9. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

 10. Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом?

 11. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?

 12. Які існують показники використання оборотних фондів?

 13. Які оборотні кошти можна віднести до високоліквідних активів?

 14. Які оборотні кошти можна віднести до середньоліквідних активів?

 15. Які оборотні кошти можна віднести до низьколіквідних активів?

 16. Які показники можна вважати прийнятнішими для визначення впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства?

Домашнє завдання:

  1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення показників стану і ефективності використання оборотних коштів.

  2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 11 (2 год.)

Тема 9. Основи кредитування підприємств.

 1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

 2. Методи фінансування і кредитування.

 3. Види кредитів, що надаються підприємствам.

 4. Банківське кредитування підприємств.

Література: 2, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Ключові поняття: авальний кредит, акцептний кредит, банківський кредит, відсотки за кредит, дисконтний кредит, комерційний кредит, консигнація, консорціональний кредит, контокорентний кредит, кредитна лінія, кредитоспроможність, кредитування.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення комерційного кредиту.

 2. Що належить до об’єктивних факторів індивідуального кругообороту коштів підприємства?

 3. Що належить до суб’єктивних факторів індивідуального кругообороту коштів підприємства?

 4. Як визначається період залучення кредиту?

 5. За яких умов надаються кредити за рахунок Державного позабюджетного фонду приватизації ?

 6. Які особливості здійснення контролю за цільовим використанням кредиту?

 7. Яких умов повинно дотримуватися підприємство для отримання кредитів у вільно конвертованій валюті в іноземного кредитора?

 8. На що спрямовуються кредитні кошти ЄБРР?

Домашнє завдання:

 1. Навести конкретний приклад кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

 2. Скласти порівняльну таблицю вартості банківського кредитування підприємств.

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 12 (2 год.)

Тема 10. Небанківське кредитування підприємств.

 1. Комерційне кредитування підприємств.

 2. Лізингове кредитування підприємств.

 3. Кредитування малих та середніх підприємств.

Література: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття: комерційний кредит, кредит із фіксованим терміном погашення, кредит із погашенням після фактичної реалізації позичальником одержаних товарів, кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту, здійснюється до моменту погашення попередньої заборгованості, бюджетні позики, державний кредит, лізинг, лізинговий кредит, об’єкти кредитування, овердрафт, сезонний кредит, факторинг.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення небанківського кредитування підприємств.

 2. Що являє собою комерційний кредит?

 3. Які є види комерційного кредиту та в чому їх особливості?

 4. Як визначається відсоткова ставка за користування бюджетними коштами ?

 5. Що не належить до об’єктів лізингу?

 6. На кого покладається організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх обліку і проведення розрахунків з позичальниками?

 7. Назвіть особливості кредитування малих та середніх підприємств.

Домашнє завдання:

 1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення особливостей небанківського кредитування підприємств.

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 13 (2 год.)

Тема 11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки.

 1. Фінансовий стан підприємства та інформаційне забезпечення його оцінки.

 2. Показники фінансового стану підприємства.

 3. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

 4. Визначення фінансової стійкості підприємства.

Література: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.

Ключові поняття: акціонерний капітал, аналіз фінансового стану, ділова активність підприємства, ліквідність підприємства, майновий стан підприємства, методи фінансового аналізу, платоспроможність підприємства, прийоми фінансового аналізу, фінансова звітність, фінансова стійкість підприємства, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства.

Контрольні запитання

 1. У чому проявляється роль фінансового аналізу?

 2. Дайте визначення фінансового стану підприємства.

 3. Назвіть основні групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

 4. Назвіть основні моделі фінансового аналізу.

 5. Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності?

 6. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

 7. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

 8. До якої групи показників належать показник маневреності власного капіталу?

 9. Які показники характеризують майновий стан підприємства?

 10. Як визначається коефіцієнт автономії (незалежності)?

Домашнє завдання:

  1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення показників фінансового стану підприємства.

  2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 14 (2 год.)

Тема 12. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

 1. Аналіз факторів, показників і кінцевих результатів господарської діяльності.

 2. Загальна характеристика методів комплексної оцінки господарської діяльності.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.

Ключові поняття: акціонерний капітал, аналіз фінансового стану, ділова активність підприємства, ліквідність підприємства, майновий стан підприємства, методи фінансового аналізу, платоспроможність підприємства, прийоми фінансового аналізу, фі­нансова звітність, фінансова стійкість підприємства, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства, комплексна оцінка фінансового стану підприємства, методи комплексної оцінки господарської діяльності підприємства.

Контрольні запитання

 1. Назвіть екзогенні та ендогенні фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

 2. Що відноситься до кінцевих результатів господарської діяльності підприємства?

 3. Якими основними показниками характеризується господарська діяльність підприємства?

 4. Які групи показників використовуються при здійсненні комплексної оцінки фінансового стану підприємства?

 5. Назвіть та охарактеризуйте основні методи комплексної оцінки господарської діяльності підприємства.

Домашнє завдання:

 1. Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності самостійно обраного підприємства за три роки, використовуючи комплекс розглянутих показників фінансового стану.

 2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення ймовірності настання банкрутства підприємства.

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вище зазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 15 (2 год.)

Тема 13. Фінансове планування на підприємстві.

 1. Сутність, принципи та методи фінансового планування.

 2. Фінансова стратегія підприємства.

 3. Порядок розробки фінансового плану.

 4. Оперативне фінансове планування.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Ключові поняття: баланс доходів і витрат, бізнес-план, оперативний фінансовий план, перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка), платіжний календар, фінансовий план, фінансове планування, фінансова стійкість.

Контрольні запитання

 1. Що таке фінансове планування?

 2. Дайте визначення перспективного фінансового плану.

 3. Що являє собою поточний фінансовий план?

 4. Розкрийте суть та призначення оперативного фінансового плану?

 5. Охарактеризуйте балансовий метод фінансового планування.

 6. Вкажіть призначення оперативного фінансового планування?

 7. У чому суть поточного фінансового планування?

 8. Яка роль та призначення перспективного фінансового планування?

Домашнє завдання:

 1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо фінансового планування діяльності підприємства.

 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.


Практичне заняття № 16 (2 год.)

Тема 14. Фінансова санація підприємств та банкрутство.

 1. Поняття „банкрутство”, його сутність та критерії.

 2. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

 3. Фінансові джерела санації підприємств.

 4. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

 5. Порядок оголошення підприємства банкрутом та задоволення претензій кредиторів.

 6. Фінансова санація на ухвалу господарського суду.

 7. Мирова угода.

 8. Санація через реорганізацію (реструктуризацію).

Література: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Ключові поняття: банкрутство, доарбітражне врегулювання фінансових спорів, джерела покриття збитків підприємств, зворотний лізинг, комітет кредиторів, контролінг, ліквідаційна комісія, ліквідаційний баланс, ліквідація підприємства (добровільна, примусова), мирова угода, модель санації, платоспроможність підприємства, проект фінансового оздоровлення підприємства, реорганізація, реструктуризація, реєстр неплатоспроможних підприємств, рефінансування заборгованості, санаційний аудит, санаційна спроможність, система раннього попередження та реагування, стратегія санації, фіктивне банкрутство, фінансова криза, фінансова санація, чиста санація, модель санації, платоспроможність підприємства, проект фінансового оздоровлення підприємства.

Контрольні запитання

 1. Назвіть складові моделі проведення санації підприємств.

 2. Які заходи включає в себе фінансова санація?

 3. Що передбачає та включає в себе система раннього попередження та реагування?

 4. Назвіть основні функції контролінгу.

 5. Що належить до основних інструментів контролінгу?

 6. За яких умов здійснюється примусова ліквідація підприємства?

 7. Коли підприємство вважатиметься неплатоспроможним?

 8. Що характеризує показник Cash-Flow?

 9. Що може бути підставою для порушення справи про банкрутство підприємства?

 10. Дайте визначення ліквідаційної комісії.

 11. Ким, коли і для чого вона призначається?

 12. Назвіть причини визнання боржника банкрутом.

 13. Що передовсім відшкодовується за банкрутства підприємства під час задоволення претензій кредиторів?

 14. За яких умов можна досягти збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел ?

 15. З якою метою акціонерне товариство може викупити акції власного випуску?

 16. Як і за рахунок яких джерел може здійснюватися збільшення статутного фонду акціонерного товариства ?

 17. Розкрийте особливості порядку оголошення підприємства банкрутом та черговості задоволення претензій кредиторів.

 18. Дайте визначення мирової угоди в процесі провадження справи про банкрутство.

 19. Які санкції може застосувати до боржника господарський суд?

 20. Який процес розуміють під реструктуризацією та реорганізацією підприємства?

 21. Яке поняття ширше реструктуризація чи реорганізація?

 22. Що передбачає реорганізація боржника злиттям або приєднанням його до іншого, більш стійкого підприємства?

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” від 30.06.1999 р. із змінами та доповненнями.

 2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо проведення фінансової санації підприємств.

 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 17 (2 год.)

Написання контрольної роботи (Тема №1 – Тема №14).

6. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1.

Основи фінансів підприємств

7

2.

Грошові розрахунки на підприємстві

8

3.

Грошові надходження підприємств

8

4.

Прибуток підприємства

7

5.

Собівартість продажів та їх оцінка

7

6.

Оподаткування підприємств

9

7.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

9

8.

Організація оборотних коштів на підприємстві

9

9.

Основи кредитування підприємств

7

10.

Небанківське кредитування підприємств

7

11.

Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки

7

12.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

7

13.

Фінансове планування на підприємстві

7

14.

Фінансова санація підприємства

7
Всього

106

Каталог: doc
doc -> Програма навчальної дисципліни психологія управління галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки 030102 Психологія
doc -> Назва установи, організації
doc -> Кваліфікація – 040200 бакалавр соціології
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка