Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнемСкачати 122.98 Kb.
Дата конвертації31.03.2016
Розмір122.98 Kb.
#30
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП НЗ 2.1.2.13)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Остафійчук Тетяна Василівна, доцент кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___


Вступ

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Психологія управління” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «Психологія».Предметом вивчення курсу є система наукових знань про теоретико-методологічні підходи до вивчення особливостей процесу взаємодії людей в системі управлінських відносин, психологічні закономірності управлінської діяльності, сукупність явищ і відносин в організації.

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, соціальна психологія, соціологія, основи економічної теорії, організація психологічної служби, профорієнтація та профвідбір, психологія праці та інженерна психологія, психологія підприємницької діяльності.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:Змістовий модуль 1. Теоретичні основи психології управління.

Змістовий модуль 2. Особистість в психології управління.

Змістовий модуль 3. Практичні аспекти психології управління.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Психологія управління” є засвоєння загальних понять і закономірностей психології управління; опанування основним інструментарієм вивчення закономірностей і специфіки управлінської діяльності; оволодіння навичками управління окремим працівником та групою; створення теоретичного підґрунтя для поглибленого вивчення проблематики психології управління та використання набутих знань на практиці.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологія управління” є засвоєння загальних понять і закономірностей психології управління; опанування основним інструментарієм вивчення закономірностей і специфіки управлінської діяльності; оволодіння навичками управління окремим працівником та групою; створення теоретичного підґрунтя для поглибленого вивчення проблематики психології управління та використання набутих знань на практиці.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати: предмет, об’єкт та завдання психології управління; зміст основних категорій психології управління; актуальні проблеми психології управління; основні етапи розвитку психології управління; особливості взаємодії суб’єктів управлінської діяльності; соціально-психологічні особливості управління; психологію керівника, його ролі в управлінні; стилі керівництва; методи психології управління та специфіку їх застосування.

вміти: самостійно активізувати власну пізнавальну діяльність в процесі оволодіння знань з навчальної дисципліни; користуватись адекватними прийомами і методами для якісного засвоєння знань; організовувати творчий пошук шляхів вирішення проблемних ситуацій в межах навчальної дисципліни; реалізовувати теоретичні знання на практиці; планувати і організовувати самостійну роботу над першоджерелами; організувати психолого-педагогічне вивчення особистості та колективу в системі управління; організовувати та планувати діяльність окремої людини та колективу;здійснювати самопізнання, самовиховання та самоосвіту; аналізувати психолого-педагогічні ситуації та пропонувати оптимальні вирішення проблемних завдань.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / 2 кредитів ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Змістовий модуль І. Теоретичні основи психології управління

Тема 1. Теоретичні основи психології управління.

Міждисциплінарний характер психології управління. Місце психології управління в системі сучасного соціогуманітарного знання. Психологія управління як галузь психологічної науки. Предмет, об’єкт і задавдання психології управління. Рівні психолого-управлінської проблематики; напрямки використання психолого-педагогічних знань в діяльності керівників. Зв’язок психології управління з іншими науками. Методи психології управління. Поняття управлінської діяльності та її сутність. Соціально-психологічні витоки управління організацією; функції і принципи управління. Еволюція систем управління. Проактивний підхід до управління; психологічні особливості ефективного управління.


Тема 2. Пcихологічні аспекти процесу управління.

Психологія підготовки та прийняття управлінських рішень і управління інформаційною взаємодією. Психологічна характеристика управлінського рішення керівника. Різновиди управлінських рішень, їх основні ознаки. Умови та чинники, які визначають ефективність рішення. Управлінське рішення та делегування повноважень. Етапи опрацювання та прийняття управлінського рішення: актуалізація проблемної ситуації; визначення мети, засобів, методів та суб'єктів реалізації рішення; забезпечення його адекватного сприйняття виконавцями. Наслідки управлінських рішень. Брейн-стормінг та синектика.


Тема 3. Спілкування і міжособистісні відносини в системі управління.

Комунікативна природа управління. Сутність і особливості міжособистісних (ділових) відносин в системах управління. Види та функції управлінського спілкування. Структура та засоби управлінського спілкування, його стратегії та рівні. Розвиток комунікативних умінь та навичок як умова успішної управлінської діяльності. Етика та етикет ділового спілкування керівника. Поняття про психологічний вплив в управлінні.


Змістовий модуль ІІ. Особистість в психології управління

Тема 4. Особистість працівника та колектив як об’єкт управління.

Особистість – поняття, структура, ознаки. Рольова поведінка в управлінні. Психологічні теорії особистості. Особистість в організації. Детермінація поведінки особистості в управлінській діяльності. Макро- і мікросередовище особистості. Психологічні регулятори особистості: сприйняття; воля; мотиви; темперамент. Властивості особистості та їх вияви в поведінці, діяльності, спілкуванні. Взаємозалежність успіху в діяльності та психічного стану особистості.

Методи вивчення особистості підлеглого. Психологічний відбір персоналу. Вивчення, оцінка і стимулювання роботи персоналу. Безперервне навчання і розвиток персоналу. Професійна деформація працівників, її витоки, прояви та методи профілактики.
Тема 5. Особистість керівника як об’єкт психологічного аналізу.

Професійна придатність до управлінської діяльності керівників: зміст, структура. Управлінські ролі керівника. Психологічні особливості стилів керівництва. Якості і риси керівника. Феномен керівника в історії розвитку суспільства. Труднощі, вимоги та обмеження у роботі керівників. Проблема статі в управлінні. Ортобіоз особистості керівника. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація. Мотиваційна сфера особистості керівника.Психологічна готовність до управлінської діяльності; психологія праці, мотивація праці керівника. Моральні традиції, моральні принципи, соціально-моральна зрілість особистості, моральне здоров'я керівників, методи морального впливу, моральні якості (загальні конкретні, специфічні), етикометрія.
Тема 6. Психологія суб’єкта управлінської діяльності.

Професіограма менеджера. Поняття про професіограму та психограму керівника. Психологічні вимоги до керівника: діагностичні, прогностичні, проектувальні, організаторські, комунікативні, мотиваційні, емоційно-вольові, оцінювальні, гностичні, моральні, мовні, фізіологічні, фізичні. Психічні процеси та якості особистості керівника. Групи якостей особистості керівника: моральна зрілість, професійно-ділові, організаторські, адміністраторські, соціально-психологічні.


Змістовий модуль ІІІ. Практичні аспекти психології управління

Тема 7. Взаємодія особистості і групи в системах управління.

Соціально-психологічні характеристики колективу. Формальні й неформальні групи. Соціально-економічні особливості трудового колективу та психологічний потенціал групи. Механізми групового впливу. Ефект синергії.

Принципи формування колективу. Етапи розвитку колективу. Сутність та стадії згуртованості колективу. Психологічні закономірності розвитку групи.

Роль керівника у формуванні колективу. Особливості управління персоналом на етапах розвитку трудового колективу.

Психологічна сумісність працівників в організаціях. Вимоги до психологічних якостей працівників та керівників сучасних організацій.

Тема 8. Психологія управління конфліктними ситуаціями

Проблема конфлікту в психології. Поняття конфліктна ситуація та конфлікт в діяльності організації, їх класифікація. Основні причини виникнення конфліктних ситуацій в організації. Причини організаційних конфліктів Форми й типи поведінки людини в конфліктній ситуації. Соціально-психологічний клімат.Методи та етапи управління конфліктними ситуаціями в діяльності керівника.


Тема 9. Стреси в управлінській діяльності.

Поняття про стрес та дистрес. Роль управлінця в подолання стресів. Саморегуляція та самовиховання керівника. Поняття про психологічний захист та його механізми. Умови та чинники розвитку самоконтролю та самовладання. Методи та прийоми саморегуляції та самовиховання керівника.


3. Рекомендована література.

Основна (базова) література

 1. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л. Управление персоналом: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003.

 2. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления: учебное пособие – Харьков: Титул, 2007. – 532с.

 3. Барко Вадим Іванович та інші Робоча книга керівника органу внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект) : Навч. посіб. // МОН України. В.І. Барко, В.І. Зелений, Ю.Б. Ірхін. - Вінниця: Книга-Вега, 2009 р.- 243с. (Ю9 Б252)

 4. Барко В. І., Ірхін Ю. Б., Никифорчук Д.Й., Підюков П.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ (психолого-педагогічний аспект). Навчальний посібник. – К.: Київський юридичний інститут, 2005.

 5. Волуйко О.М. та Гошкодеря О.В. Управління професійним стресом керівників органів внутрішніх справ : Навч. посіб. - Київ: Видавничий дім "Скіф", КНТ, 2008 р.- 107с. (Ю9 Ц687)

 6. Джуэл Л. Индустриально – организационная психология. Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2001.

 7. Дзвінчук Дмитро Іванович Психологічні основи ефективного управління : Навч. посібник. Рек. М-вом освіти і науки України // Наук. ред.: В.А.Козаков. - Київ: НІЧЛАВА, 2000 р.- 279с. (Ю9 Д43)

 8. Журавлев П. В. Менеджмент персонала: Учебное пособие / П. В. Журавлев. – М.: Издательство «Экзамен», 2004.

 9. Карамушка Л. М. Психологія управління: Навч. посібник. – К.: Міленіум. 2003.

 10. Карамушка Л. М., Коломінський Н. Л., Войнович М. В., Андрос М. Є., Винославська О. В. Основи психолого-управлінського консультування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Людмила Миколаївна Карамушка (ред.). – К. : МАУП, 2002.

 11. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. - К. : Либідь, 2004.

 12. Кишкель Е. Н. Управленческая психология: Учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. и менеджменту. - М. : Высшая школа, 2002.

 13. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 292 с. (Ю9 К903)

 14. Лозниця Віктор Стефанович Психологія менеджменту : Навч. посібник - К.: ЕксОб, 2003 р. - 511с. (Ю9 Л723)

 15. Макаренко С.С. Психологічні чинники розвитку професійної кар'єри майбутнього керівника : метод. посіб. // ЛьвівДУВС, ННІППтаЕ. - Львів: 2013 р.- 219с. (Ю9 М151)

 16. Мельник Людмила Павлівна Психологія управління : Курс лекцій // МАУП. - К: МАУП, 2002 р.- 175с. (Ю9 М482)

 17. Орбан-Лембрик Лідія Ернестівна Психологія управління : Посібник // МОН України. - Київ: Академвидав, 2003 р.- 567с. (Ю9 О-636)

 18. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений: Учебное пособие / Жуков Б.М., Романов А.А., Басенко В.П. – М.: Дашков и К, 2012 г.

 19. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во „Речь”, 2002.

 20. Прикладная юридическая психология: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Проф. А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 21. Психологические основы управления: Учебное пособие / Райзберг Б.А., Тутунджян А.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г.

 22. Ричи Ш., Мартин П. Управление мотивацией: 12 факторов мотивации: Учеб. пособие / Е. Э. Лалаян (пер.с англ.). - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 23. Светлов В.А. Конфликт: модели, решения, менеджмент: Учеб. пособие - СПб. : Питер, 2005.

 24. Социальная психология управления: Учебник / Шуванов В.И. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010 г.

 25. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. зал. та слухачів ін-тів після диплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005.

 26. Ходаківський Євгеній Іванович Психологія управління : підруч. для студ. ВНЗ // Є.І.Ходаківський (ред.), Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар; МОН України. - Київ: ЦУЛ, 2011 р.- 663с. (Ю9 Х690)

 27. Щёкин Г. В.  Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод, пособие. - К.: МАУП, 2002.

Додаткова (допоміжна) література

 1. Барко В. І. Психологія управління персоналом органів внутрішніх справ (проактивний підхід): Монографія. – К.: Ніка–Центр, 2003.

 2. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К.: МАУП, 2005.

 3. Гуменюк О. Є. Психологія впливу. – Т. : Економічна думка, 2003.

 4. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006.

 5. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004.

 6. Карамушка Л. М., Чеботарьова О. А. Психологічні особливості прийняття управлінських рішень українськими менеджерами: результати крос-культурних досліджень. – К.: Проблеми загальної та педагогічної психології. 2002. – Т. 4. – ч. 1. – С. 90-95.

 7. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально- психологічний аспект) / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2000.

 8. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.: Дело, 1992.

 9. Організаційна культура управління державною установою: соціально-психологічний аспект / Л. Литвинова // Соц. психологія. - 2009. - N 5. - С. 126-131.

 10. Психология управления : Раб. программа дис. // Акад. упр. МВД России. Каф. психологии педагогики и организации работы с кадрами; Авт. кол.: Я.Я.Белик и др.. - Москва: 2001 р.- 29с. (Ю9 П863)

 11. Остафійчук Т.В. Аутопсихологічна компетентність у розвитку керівника ОВС // Становлення особистості професіонала: перспективи й розвиток: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса, 20 лютого 2009 р.). – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 272-276.

 12. Остафійчук Т.В. Мотиваційні умови успішної реалізації управлінських рішень / Успішність особистості: потенціал та обмеження: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2010 р.) За редакцією М.Л. Смульсон, Л.М.Зінченко. – К., 2010. – С. 198-201.

 13. Остафійчук Т.В., Штанько Н.А. Сучасні підходи у дослідженні лідерства // Юридична психологія та педагогіка. №1(7), 2010., К.: КНУВС. – С. 116-126

 14. Остафійчук Т.В. Творче використання зарубіжного досвіду підготовки управлінського персоналу // Вісник академії управління МВС, №4(16), 2010. – К.: Академія управління МВС. - С. 219-223.

 15. Остафійчук Т.В. Культура спілкування керівника // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи [Текст] : тези доп. УІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 4 листоп 2011 р.)/ [редкол. : В.В. Коваленко, О.М. Джужа, М.В. Костицький та ін.]. – К. : Нац. акад.. внутр.. справ, 2011. – С. 99-101.

 16. Остафійчук Т.В. Психолого-педагогічні аспекти організації безперервної підготовки фахівців ОВС: системний підхід // Юридична психологія та педагогіка. №2(8), 2010., К.: КНУВС. – С. 137-149.

 17. Остафійчук Т.В. Теоретико-методологічні основи педагогіки підвищення кваліфікації // Кадровий вісник №1(3), 2012. – К. : РВЦ НАВС – С.22-30.

 18. Остафійчук Т.В. Особливості спілкування у процесі діагностики та психокорекції девіантних особистостей // [Текст] Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи : Матер. VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції “”, м. Київ, НАВС, 22.11.2013 – К. : Нац.акад. внутр. справ, 2013. - С. 67-69.

 19. Робинс С. П., Коултер М. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004.

 20. Стадник А. Оценка персонала. – М.: ООО «Бегин групп», 2005.

 21. Шавкун І. Г. Філософія менеджменту. – Запоріжжя : Тандем Арт Студія, 2007.

Інтернет-ресурси

 1. http://chitalka.info/psy.html – Електронні підруч. онлайн «Психологія».

 2. http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/lang-1/referat-109/

 3. referatpart-4/index.html – Вісник психології і соціальної педагогіки.

 4. http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua.

 5. http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.

 6. http://management.com.ua.

 7. http//www.lib.ru/poisk.dir – Lib.Ru – пошукові системи в Інтернеті.

 8. http//www.google.com – пошукова система Google.


4. Вид підсумкового контролю успішності навчання – залік.
5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення спецкурсу. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі виконання студентами завдань, передбачених змістом курсу.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kppd -> nav progr
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Скачати 122.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка