Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнемСкачати 96.01 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір96.01 Kb.
#465
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки
ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ

Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030102 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП 1.3.11.)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Кущенко Ірина Вікторівна, завідувач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук, доцент
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___

Вступ


Програму вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму підготовки «Психологія».

Предметом навчальної дисципліни «Історія психології» є уявлення на природу психічного на різних етапах становлення людської цивілізації в їх хронологічній послідовності.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, філософія, соціологія, політологія.

Забезпечувані дисципліни: вікова психологія, соціальна психологія, психотерапія, психологічне консультування, соціально-психологічний тренінг.

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістовних модулів:

1. Психологічні погляди в період з 6 ст. до н.е. по 16 ст. – 46 годин.

2. Психологічні погляди в період з 16 по 20 ст. – 58 годин.

3. Психологічні погляди в 20-21 ст. – 58 годин.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою навчальної дисципліни «Історія психології» є ознайомлення студентів з історично закономірною зміною поглядів на психічне від прадавніх часів до сьогодення.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія психології» є:

- засвоєння студентами знань про особливості становлення психологічних знань на різних етапах становлення розвитку науки;

- отримання студентами навичок об’єктивного аналізу суті психологічних категорій на різних історичних етапах з урахуванням їх сучасного звучання;

- отримання студентами навичок прогнозування подальшого розвитку психологічної науки;

- формування студентами наукового світогляду та розуміння історичних основ і передумов становлення психологічних знань.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- сутність, зміст та особливості розвитку наукових знань з проблем психології,

- наукову цінність теоретичних досягнень основних психологічних шкіл, вчень, вчених,

- місце і роль основних психологічних теорій в історії психології, їх вплив на становлення сучасної психологічної науки,

- фактори та умови формування, становлення та еволюції психологічних ідей, способи та умови їх використання в практичній діяльності психологів;

вміти:

- здійснювати інформаційний пошук наукових джерел з психології та працювати з ними,

- орієнтуватися в системі наукових поглядів на природу психічного,

- здійснювати порівняльний аналіз еволюції наукових психологічних вчень в різні періоди розвитку,

- використовувати теоретичні знання для оцінки внеску психологічних вчень різних часів для сучасного розвитку психологічної думки.

На вивчення навчальної дисципліни «Історія психології» заплановано 5 кредитів ECTS / 3 змістовних модуля / 162 години.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологічні погляди в період з 6 ст. до н.е. по 16 ст.

Тема 1. Пояснювальні принципи та підходи історії психології

Предмет, об'єкт і методи історії психології. Виникнення історії психології як окремої галузі психологічної науки та етапи її становлення. Рушійні сили та причини історичного розвитку психологічних ідей. Принципи історико-психологічного аналізу. Джерела історії психології. Значення вивчення історії психології для становлення майбутніх психологів.


Тема 2. Донаукові погляди на психіку. Психологічні погляди в епоху Античності.

Психологія в Стародавньому Сході. Філософія і наука в країнах Стародавнього Сходу. Природничонаукові уявлення про організм і його функції в східній медицині та їх значення для розуміння психіки. Основні психологічні школи Стародавньої Індії, Китаю. Психологічні вчення Єгипту та Халдеї. Антична психологія. Основні положення матеріалістичного вчення про душу в античній психології (Демокрит, Епікур, Лукрецій Кар та ін.). Ідеалістичне вчення Платона. Вчення Аристотеля про душу. Вчення античних лікарів (Гіппократ, Герофіл, Клавдій Гален та ін.).


Тема 3. Психологічні погляди в епохи Середньовіччя та Відродження.

Психологія середньовіччя. Вчення про душу і пізнання у схоластичній філософії (Фома Аквінський, Майстер Екхарт та ін.). Психологічні ідеї епохи Відродження (Роджер Бекон, Леонардо да Вінчі, Ніколо Макіавелі та ін.). Психологія Френсіса Бекона.


Змістовий модуль 2. Психологічні погляди в період з 16 по 20 ст.

Тема 4. Психологічні погляди в епоху Нового часу.

Виділення свідомості як критерію психіки. Психологічне вчення Рене Декарта. Філософсько-психологічні погляди епохи Нового часу. Рух Реформації (Мартін Лютер, Жан Кальвін). Раціоналістична психологія у філософських вченнях Р.Декарта, Б.Спінози. Г.Лейбница. Емпірична психологія у філософських вченнях Т.Гоббса, Дж.Локка.


Тема 5. Психологічні погляди в епоху Просвітництва.

Становлення емпіричного напрямку у французькій психології XVIII ст. (Конділ’як, К.А.Гельвецій, Д.Дідро, Ж.-Ж. Руссо та ін.). Психологічна думка Росії XVIII ст. (М.В.Ломоносов, О.М.Радіщев). Психологічні ідеї німецької класичної філософії кінця XVIII – першої половини IX ст. (Х.Вольф, І.Кант, Й.Фіхте, Ф.Шеллінг, Ф.Гегель, Л.Фейєрбах).


Тема 6. Передумови оформлення психології в самостійну науку.

Розвиток фізіології нервової системи та органів відчуття в ХІХ ст. (Г.Мюнстерберг, Ч.Белл, Ф.Мажанді, Е.Вебер, Г.Гельмгольц, Ф.Й.Галь, П.Флуранс та ін.). Виникнення психофізики та психометрії (Г.Т.Фехнер, Ф.Бесселем, Ф.К.Дондерс та ін.). Еволюційні ідеї в біології та їх значення для психології (Ч.Р.Дарвин, Е.Торндайк, В.Штерн, Е.Тейлор та ін.).


Тема 7. Перші програми з психології як самостійної науки.

Перші програми психології як самостійної науки (В.Вунд, Ф.Бретано. І.М.Сеченов, К.Д.Каверін та ін.). Теоретична боротьба періоду становлення психології як самостійної науки (Е.Тітченер, Х.Еренфельс, К.Штумпф, У.Джеймс, Дж.Дьюї, О.І.Веденський, М.М.Троїцький, М.Я.Грот, Г.І.Челпанов, С.Л.Франк, М.М.Ланге, В.М.Бехтерєв, І.П.Павлов та ін.). Розвиток експериментальних та прикладних галузей психології (Г.Еббінгауз, Г.Е.Мюллер, О.Зельц, Ф.Гальтон, Ч.Е.Спірмен, Ж.М.Шарко, Т.А.Рібо та ін.).


Змістовий модуль 3. Психологічні погляди в 20-21 ст.

Тема 8. Зарубіжна психологія періоду відкритої кризи (поч. ХХ ст. )

Криза в психології. Періодизація кризи в психології. Основні психологічні школи періоду відкритої кризи. Біхевіоризм (Дж.Уотсон, Е.Толмен, К.Халл та ін.). Гештальтпсихологія (М.Вертгеймер, К.Коффка, К.Левін та ін.). Глибинна психологія (З.Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, К.Хорні, Е.Фромм та ін.). Французька соціологічна школа (Е.Дюркгейм, Л.Леві-Брюль та ін.). Описова психологія (В.Дільтей, Е.Шпрангер).


Тема 9. Виникнення і розвиток психології в радянські часи.

Радянська психологія у 20-ті роки (К.М.Корнілов, Л.С.Виготський, М.Я.Басов, М.О.Берштейн, В.О.Вагнер, О.О.Ухтомський та ін.). Марксизм та радянська психологія. Репресії у радянській психологічній науці. Радянська психологія післявоєнного періоду. Вітчизняна психологія у радянські часи (Д.М.Узнадзе, О.Р.Лурія, С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, П.Я.Гальперін, Б.Г.Ананьєв, Б.М.Теплов, І.А.Соколянський, А.І.Мещеряков, Н.О.Менчинська, Д.Б.Ельконін, Л.Божович, Ж.Шиф та ін.).


Тема 10. Сучасний стан розвитку зарубіжної психології

Когнітивна психологія (У.Найссер, Т.Ньюк, Ф.Хайдер та ін.). Гуманістична психологія (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл). Трансактний аналіз (Е.Берн). Логотерапія (В.Франкла). Стадії розвитку інтелекту Ж.Піаже. Проблема історичної природи людської психіки у між культурних дослідженнях (К.Леві-Строс, А.Валлон, Ж.Політцер).


Тема 11. Сучасний стан розвитку української та російської психології

Проблемне поле російської психології: пошуки та результати. Специфіка розвитку сучасної психології в Україні. Психологічні погляди І.Сікорського, Д.Ніколенка, О. Раєвського. Наукова школа академіка Г.С.Костюка (1945-1973 рр.). Ідеї креативної конструктології В.Моляко. Основи генетичної психології С.Максименко. Психодіагностичні дослідження Л.Бурлачука. Практична психологія в Україні.3. Рекомендована література


Основна (базова) література

 1. Гальперин П.Я., Ждан А.Н. История психологии: ХХ век: Хрестоматия. – Изд-во: Академический проспект, М., 2005. – 830 с.

 2. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 576 с. – («Gaudeamus», «Классический университетский учебник»).

 3. История зарубежной психологии конца ХІХ-нач. ХХ века. Хрестоматия. – Изд-во: Флинта, МПСИ, – 2009. – 136 с. (Серия: Библиотека зарубежной психологии)

 4. История отечественной психологии конца ХІХ-нач. ХХ века. Хрестоматия. – Изд-во: Флинта, МПСИ, – 2009. – 152 с. (Серия: Библиотека отечественной психологии)

 5. Кольцова В.А. Теоретико-методологические основы истории психологии. - М.: Изд-во «Института психологии РАН», 2004. – 416 с.

 6. Корольчук М.С., Криворучко П.П. Історія психології: навчальний посібник. – Ельга, Ніка-центр. – К., 248 с.

 7. Роменець В.А. Історія психології стародавнього світу і середніх віків: Навч. посібник для ун-тів   – К.:  Вища шк.,   1983 р. - 415с. – шифр Ю9 Р70

 8. Роменець В.А. Історія психології XVII століття: Навч. посібник для ун-тів    К.:  Вища школа,   1990.  365с. - шифр Ю9 Р69

 9. Роменець В.А. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження: Навчальний посібник для студентів ВНЗ   - Київ:  Либідь,   2005. 915с. шифр Ю9 Р691

 10. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття : Навчальний посібник для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "Психологія"   - Київ:  Либідь,   1998 р. 989с. Рух світової психологічної думки ХХ століття. Наукові напрями, школи. Особистості, котрі зумовили вибудову знання про людину та її внутрішній світ. шифр Ю9 Р70

 11. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навчальний посібник для ВНЗ   К.:  Либідь, 2003.- 989с. - шифр Ю9 Р691

 12. Роменець В.А. Історія психології XIX - початку XX століття. – К.: Либідь, 2001.

 13. Роменець В.А. Історія психології: XVII століття. Епоха просвітництва: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004.

 14. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – Київ, 1998.

 15. Фролов С.В., Карелин А.А. История психологии. Конспект лекций. – М.: Высшее образование, 2007. – 183 с.

 16. Ярошевский М.Г. История психологии  – Москва:  Мысль,   1966. – 564с. –шифр Ю9 Я77

 17. Ярошевский М.Г.История психологии  – М.:  Мысль,   1976. – 463 с. – шифр Ю9 Я77

 18. Ярошевский М.Г.История психологии  – М.:  Мысль,   1985. – 575 с. – шифр Ю9 Я77

 19. Ярошевский М.Г. История психологии. – М., 2004.

 20. Петровский А.В.  Психология и время. – Питер: СПб, 2007 – 448 с. 

Додаткова (допоміжна) література

 1. Кезина Л.П., Романова Е.С., Рябов В.В., Рыжов Б.Н., Хисамбеев Ш.Р. Энциклопедии истории психологии. – М.: Изд-во "Школьная книга", 2004.

 2. Курен Н. История ликвидации педалогии и психологи. – М: Алтея, 2004.

 3. Лихи Т. История современной психологии (пер. с англ. Зуева Н., Малкова И.). Изд. 3-е. – 2003.

 4. Логинова Н. А. Опыт человекознания: История комплексного подхода в психологических школах В.М.Бехтерева и Б.Г.Ананьева.— СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. —285 с.

 5. Марцинковская Г.Д. История психологии. - М.: Изд. центр «Академия», 2001.- 554 с.

 6. Мортон Х. История психологии. – Изд-во: АСТ, Харвест. – М., 2009. – 864 с.

 7. Саугстад Пер. История психологии. От истоков до наших дней. - Пер. с норвежского Э. Панкратовой. - Самара: Бахрах-М, 2008. - 544 с.

 8. Розен П. Фрейд и его последователи. – Изд-во: Восточно-Европейский Интститу Психоаналіз . М., 2005. - 672 с.

Інформаційні ресурси

 1. http://psychlib.com.ua/

 2. http://pidruchniki.ws

 3. http://psylib.ukrweb.net/books/beloo01/index.htm

 4. http://www.bookzone.com.ua/books/psychology/

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, виконання практичних та тестових завдань.

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання студентами завдань для модульного контролю.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.


Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kppd -> nav progr
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
nav progr -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

Скачати 96.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка