Програма навчальної дисципліни демографічна статистика для студентів галузь знань 0305 Економіка та підприємництвоСкачати 77.08 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір77.08 Kb.
КИЇВСЬКий НАЦІОНАЛЬНий УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Економічний факультет

Кафедра статистики та демографії


«Затверджую»

Заступник декана

з навчальної роботи
_____________ Р.В. Пікус

«___»____________2014 р.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Демографічна статистика
для студентів
галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
напрям підготовки 6.030506 Прикладна статистика

КИЇВ – 2014  

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль І. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Тема 1. Методологічні засади і перспективні напрями демографічної статистики (9 год.)

Демографічна статистика як складова демографії і, як самостійна галузева статистика. Теоретичні засади та методи демографічної статистики. Статистичні аспекти вивчення демографічної ситуації і перебігу демографічних процесів. Закони населення. Демографічний перехід, концепція другого демографічного переходу. Статистичні індикатори депопуляції населення. Сучасні світові та національні демографічні проблеми. Стратегія демографічного розвитку України. Напрями гармонізації національної демографічної статистики відповідно з міжнародними стандартами.


Тема 2. Сучасні види і способи статистичного спостереження демопроцесів (11 год.)

Переписи населення, як основний вид спостереження чисельності та соціально-демографічного і економічного складу населення. Міжнародна практика організації переписів населення останнього раунду. Комбінування перепису та вибіркового спостереження. Особливості неперервних переписів. Програма сучасного перепису населення та порівняння з попереднім. Реєстри населення,

Демографічний реєстр населення України. Поточний облік природного та механічного руху населення. Акти цивільного стану, сучасна процедура їхньої реєстрації. Комплексне використання регулярних та одноразових вибіркових обстежень населення у поєднанні з державними реєстрами.
Тема 3. Статистика чисельності та складу населення (21 год.)

Категорії чисельності населення, особливості статистичного застосування. Джерела статистичної інформації про чисельність та склад населення. Система показників структури та збалансованості населення за статтю і віком. Статево-вікова піраміда, правила її побудови у середовищі EXCEL. Тип статево-вікової структури, її еволюція і сучасний стан. Статистичні показники старіння населення. Соціальний склад населення. Економічно активне населення, його розподіл за сферами діяльності, рівнем освіти, професіями.


Тема 4. Статистичний аналіз смертності населення (19 год.)

Поняття смертності. Джерела статистичної інформації про кількість смертей та демографічну структуру померлих. Система показників структури, збалансованості та узагальнюючих характеристик віку померлих. Загальні, спеціальні та вікові коефіцієнти смертності. Екстенсивний та інтенсивний аналіз смертності з урахуванням причин смертності. Факторний індексний аналіз смертності. Роль структурних чинників та способи оцінювання впливу.

Надсмертність, її вимірювання. Прийоми стандартизації показників смертності, європейська вікова структура. Особливості статистичної оцінки смертності немовлят і дитячої смертності. Материнська смертність, особливості обліку та аналізу. Сучасні тенденції смертності у світі та в Україні.

Тема 5. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя (19 год.)

Таблиці дожиття, їхня сутність та основні показники. Середня очікувана тривалості життя, напрямки її статистичного аналізу. Сила смертності, табличний коефіцієнт смертності, коефіцієнт дожиття, загальна тривалість життя. Еволюція методів побудови таблиць дожиття, метод Кетле-Фарра. Прийоми статистичного аналізу вікової імовірності дожиття та практичного застосування порогових коефіцієнтів дожиття. Компонентний аналіз внеску вікових груп у середню очікувану тривалість життя при народженні.

Демографічна сітка, її елементи. Сітка Пресса, порядок її застосування. Побудова таблиць дожиття з вихідним qx. Методика побудови таблиць дожиття з вихідним параметром mx.

Змістовий модуль ІІ. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Тема 6. Статистичний аналіз шлюбності і розлучуваності (15 год.)

Шлюбний стан і шлюбний процес як об’єкти статистичного вивчення. Джерела статистичної інформації про шлюбність, розлучуваність і шлюбний стан. Типи шлюбності. Особливості шлюбності за традиційного і сучасного типу відтворення. Показники екстенсивного аналізу шлюбності і розлучуваності. Аналіз сезонних коливань кількості укладених шлюбів. Побудова рядів Фур’є. Система коефіцієнтів інтенсивності шлюбності і розлучуваності. Багатофакторні індексні моделі шлюбності та кількості зареєстрованих шлюбів. Статистичний аналіз сучасних тенденцій матримоніальної поведінки у світі та в Україні.


Тема 7. Статистика народжуваності і плідності. Моделі народжуваності. (16 год.)

Народжуваність і плідність: особливості статистичного тлумачення та визначення. Джерела статистичної інформації. Гармонізація вітчизняної реєстрації новонароджених з міжнародними критеріями живонародження. Статистичний аналіз структури новонароджених та матерів за соціально-демографічними ознаками. Оцінювання впливу екстенсивних і структурних чинників на динаміку кількості народжених. Система показників інтенсивності народжуваності і плідності. Індексний аналіз народжуваності та абсолютної зміни кількості народжених.

Моделі народжуваності за традиційного, сучасного та ультрасучасного режиму, їхні статистичні характеристики. Сучасні тенденції народжуваності у світі та в Україні. Статистичний аналіз регіональної диференціації народжуваності. Перевірка статистичних гіпотез щодо розбіжностей дітородної поведінки. Показники планування сім’ї та обмеження народжуваності.
Тема 8. Статистичні характеристики режиму відтворення населення (19 год.)

Загальне відтворення населення та його складові. Сучасний і традиційний типи відтворення населення. Загальні показники природного відтворення населення, їхня еволюція та територіальний аналіз.

Статистичні характеристики відтворення материнського покоління. Сумарні показники режиму відтворення населення. Нетто- і брутто- коефіцієнти відтворення. Факторний індексний аналіз чистих сумарних коефіцієнтів відтворення. Особливості обчислення та інтерпретації показників середньої довжини жіночого покоління, приросту населення і співіснування поколінь.
Тема 9. Моделі населення (4 год.)

Сутність теоретичних моделей. Кількісні параметри теоретичних моделей. Практичне використання моделей населення. Теоретичні моделі та реальне населення. Стаціонарне населення, його властивості. Показники відтворення стаціонарного населення.

Модель стабільного населення, її параметри. Порядок визначення та інтерпретації показників природного руху стабільного населення.
Тема 10. Статистичний аналіз міграції (13 год.)

Поняття міграції та її види. Міграційні потоки та сукупності мігрантів. Демографічний та соціальний склад мігрантів. Джерела статистичної інформації про мігрантів та міграційні потоки. Система статистичних показників міграції. Методи статистичного аналізу міграційних потоків та сукупності мігрантів. Сучасні проблеми статистичного обліку мігрантів. Аналіз інтенсивності міграційних процесів в Україні.


Тема 11. Регіональна диференціація демографічного розвитку (11 год.)

Демографічний розвиток і демографічний потенціал регіонів. Сутність, мета і задачі статистичного аналізу регіональної диференціації демографічного потенціалу. Обґрунтування системи показників демографічного розвитку регіонів. Методика оцінювання нерівномірності демографічного розвитку. Статистичні методи побудови регіональної типології. Розробка стратегії демографічного розвитку регіонів на підставі їхньої типологіїТема 12. Демографічні прогнози (19 год.)

Демографічні прогнози, їхнє призначення та види. Прогнози-застереження та аналітичні прогнози. Суть і мета перспективних розрахунків населення. Розрахунки населення з постійними і змінним режимом відтворення. Перспективні розрахунки населення за динамічними моделями. Перспективні розрахунки чисельності з урахуванням впливу міграції. Ретроспективні розрахунки населення за статтю і віком у міжпереписні періоди

Суть імітаційного моделювання показників відтворення населення. Розробка сценаріїв прогнозу. Визначення гіпотетичної чисельності та статево-вікового складу населення методом імітаційного моделювання. Система комп’ютерних модулів програми «Спектрум» та її застосування для імітаційного моделювання і прогнозування. Модуль «Демпродж» його характеристика та навігація. Модуль «Фемплен», його аналітичні можливості.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вернадський І. Витоки. Творча спадщина у контексті економічної думки в Україні / за ред.В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 [ 2] с. – (Славетні постаті).

 2. Єріна А.М., Пальян З.О. Статистика: підручник /А.М.Єріна, З.О.Пальян. – К: КНЕУ, 2010. – 351 с.

 1. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: практикум /А.М.Єріна, З.О.Пальян.– 6-те вид., стер .– К: Товариство “Знання”, 2008. – 255 с.

 2. Ковтун Н.В. Теорія статистики: підручник / Н.В.Ковтун. – К .: Знання, 2012. – 399 с.

 3. Пальян З.О. Демографічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / З.О. Пальян – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с.

 4. Стеценко С.Г.Демографічна статистика: Підручник . / С.Г.Стеценко – К.: Вища шк., 2005. – 415 с.

 5. Дарский Л.Е., Тольц М.С. Демографические таблицы: учебное пособие / под ред. М.Б.Денисенко. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 104 с.

 6. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В.С.Стешенко. – К.: НАН України, Ін-т економіки, 2001. – 560 с.

 7. Зовнішня трудова міграція населення України – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 120 с.

 8. Курило І. О. Соціально-економічна структура населення: еволюція, сучасність, трансформації / Курило І. О. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2006. — 472 с.

 9. Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків (колективна науково-аналітична монографія) / За ред. Е.М.Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, Держкомстат України, 2010. – 496 с.

 10. Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава: аналіз управління зовнішніми міграціями: [монографія] / О.А. Малиновська – К.: ВД НАДУ, 2004. – 236 с.

 11. Населення України // Регіональні аспекти демографічного розвитку – 2004 : [щорічна аналіт. доп.] / [за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2004. — 83 с.

 12. Населення України //Трудова еміграція в Україні / за ред. Е.М.Лібанової – К.:Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2010. – 265 с.

15. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь /

за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

16. Романюк А. І. Демографічні студії : Вибрані праці / А.І. Романюк. — К. : Ін-т економіки НАН України, 1997. — 303 с.

17. Сайт Держкомстату України: План дій Україна-ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з титул. екрана.

18. Сайт Євростату [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://epp.eurostat.ec.europa.eu — Назва з титул. екрана.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка