Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 8 Питання для самостійної роботи студентів 12 список літератури 18Скачати 401.43 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.04.2016
Розмір401.43 Kb.
  1   2   3
Матеріали для студентів

Теоретичні і практичні основи призначення та проведення судових експертиз

Спеціальність «Правознавство» 7.03040101

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(V курс)

ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

Програма навчальної дисципліни 2

Теми семінарських занять 8

Питання для самостійної роботи студентів 12

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 18

БАЗОВА 18

ДОПОМІЖНА 18

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДЖЕРЕЛА 18

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 27

Програма навчальної дисципліни


ТЕМА 1.

Загальні процесуальні і організаційні положення судових експертиз

Сутність криміналістичної експертизи, її предмет, об’єкт, підстави призначення.

Поняття судової експертизи та її роль у розкритті злочинів.

Поняття, зміст, форми і мета використання спеціальних знань в кримінальному судочинстві. Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Значення використання спеціальних знань у різних формах для розкриття і розслідування злочинів. Тактика залучення спеціалістів для участі в слідчих діях. Відмінність експерта від спеціаліста.

Підстави для призначення експертизи у кримінальному процесі. Випадки обов’язкового призначення експертизи.

Класифікація судових експертиз. Процесуальне положення експертизи.

Висновок (висновки) експертів під час проведення комісійної та комплексної експертиз.
ТЕМА 2.

Судовий експерт: обов’язки, права, відповідальність

Система експертних установ. Організація, структура і функції судово-експертних установ системи МВС, МЮ, МОЗ України. Виконання експертизи в експертній установі. Категорії судових експертів. Присвоєння кваліфікації судового експерта.

Права, обов’язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення.
ТЕМА 3.

Предмет, об’єкт, методика і методи судових експертиз

Науковий предмет судової експертизи. Закономірності, що його обумовлюють. Предмет рода (вида) судовой експертизи. Предмет конкретної експертизи. Об’єкти судової експертизи. Об’єкти рода (вида) експертизи. Неопосредований об’єкт експертного дослідження. Типова експертна методика рода (вида) експертизи. Конкретна (частна) методика судової експертизи. Загальний метод дослідження. Загальноекспертній метод. Частноекспертний метод. Спеціальні методи дослідження.


ТЕМА 4.

Тактика підготовки та призначення експертизи. Тактика вилучення зразків для порівняльного дослідження

Правові основи призначення судових експертиз. Вимоги закону до призначення та проведення експертизи. Межі питань, щодо яких може бути призначена експертиза. Формулювання питань експерту. Тактика підготовки та призначення судової експертизи. Поняття і види зразків для експертного дослідження. Тактика їх одержання. Дотримання законності і етичних норм. Використання допомоги спеціалістів.


ТЕМА 5.

Тактика проведення експертизи. Стадії експертного дослідження

Правові основи проведення експертиз. Задачі, методи і стадії експертного дослідження. Методичні основи криміналістичних досліджень. Ввідна частина акту експертизи, дослідницька частина та висновки. Методи та технічні засоби експертних досліджень.

Особливості призначення комісійної, комплексної, додаткової і повторної експертиз.

Взаємодія слідчого з експертом під час проведення експертизи.

Процес експертного дослідження, його стадії. Види висновків експерта.
ТЕМА 6.

Оцінка висновку експертизи слідчим і судом

Висновок експерта, його предмет, значення, форма і зміст.

Перевірка та оцінка висновку експерта.

Забезпечення прав учасників досудового розслідуван­ня. Вирішення особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором клопотань учасників процесу щодо експертизи.

Оцінка і використання заключення експерта.

Наукові критерії оцінки висновку експерта слідчим, органами досудового розслідування та судом.


ТЕМА 7.

Трасологічна експертиза

Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система трасології.

Поняття слідів в трасології, їх загальне групування.

Механізм утворення слідів і їх класифікація. Сліди-відображення, механізм утворення і класифікація їх. Слідоутворюючий та слідоприймаючий об’єкти. Динамічні та статичні сліди. Поверхневі та об’ємні, локальні та периферійні сліди, сліди нашарування та відшарування.

Сліди людини (антроскопія), їх види.

Сліди ніг (взуття). “Дорожка” слідів ніг.

Інші сліди людини: зубів, нігтів, інших частин тіла (губ, носа), одягу.

Сліди знарядь, інструментів, виробничих механізмів (механоскопія). Групи знарядь злому і інструментів. Види слідів знарядь, інструментів, виробничих механізмів.

Сліди транспортних засобів. Види транспортних слідів.

Сліди тварин.

Поняття слідів – предметів. Групування предметів як слідів злочинів.

Загальні правила, засоби, прийоми і методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів.

Формування на основі слідів, вилучених з місць нерозкритих злочинів, криміналістичних обліків. Перевірка виявлених слідів за відповідним обліком.

Трасологічні дослідження. Питання, що вирішуються вивченням слідів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами. Підготовка матеріалів для провадження експертних досліджень слідів.

Значення результатів, отриманих шляхом перевірки слідів за криміналістичними обліками і трасологічних досліджень для розкриття, розслідування злочинів. Питання, вирішувані при дослідженні слідів.
ТЕМА 8.

Дактилоскопічна експертиза

Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система дактилоскопії.

Механізм утворення слідів пальців і долонів рук, їх класифікація. Сліди рук (дактилоскопія). Будова шкіри на долонях рук. Типи і види папілярних узорів пальців рук. Властивості папілярних узорів пальців рук і інших частин шкіряного покриву людини.

Загальні правила, засоби, прийоми і методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів рук.

Питання, вирішувані при дослідженні слідів папілярних візерунків.
ТЕМА 9.

Балістична і вибухотехнічна експертизи

Поняття криміналістичного дослідження вогнепальної зброї і слідів її застосування як галузі криміналістичної техніки, її предмет, зміст, завдання. Поняття судової балістики, її характеристика. Об'єкти судово-балістичних досліджень: зброя, боєприпаси і сліди застосування зброї.

Критерії вогнепальної зброї та її класифікація. Постріл. Уражаюча дія снаряду. Механізм слідоутворення при пострілі з вогнепальної зброї. Сліди, що виникають на цілі при ураженні її з вог­непальної зброї. Види пострілів: одиночний, довільний, випадковий, без натискання на спусковий гачок, впритул, з близької відстані. Штанцмарка. Поняття боєприпасу. Класифікація боєприпасів. Основні вимоги до огляду зброї та боєприпасів. Вияв­лення слідів пострілу, іх фіксація, вилучення та збереження.

Засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення і забезпечення схоронності обєктів криміналістичного дослідження вогнепальної зброї і слідів її застосування.

Формування криміналістичних обліків балістичних об’єктів. Перевірка куль, гільз, патронів, вогнепальної зброї за цими обліками. Дослідження вогнепальної зброі, боєприпасів, слідів застосування зброї. Питання, які вирішуються вивченням перелічених об’єктів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами.

Поняття вибуху. Завдання криміналістичної вибухотехніки. Об’єкти криміналістичної вибухотехніки. Вияв­лення слідів вибуху, іх фіксація, вилучення та збереження. Основні питання, що вирішуються дослідженням вибухотехніки.

Дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин, слідів застосування вибухових речовин. Питання, які вирішуються вивченням перелічених об’єктів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами.

Значення результатів криміналістичних досліджень балістичних об’єктів, вибухових пристроїв і слідів їх використання для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.


ТЕМА 10.

Експертиза холодної зброї

Поняття криміналістичного дослідження холодної зброї і слідів її застосування як галузі криміналістичної техніки, її предмет, зміст, завдання. Поняття і класифікація холодної зброї. Критерії холодної зброї. Об’єкти криміналістичного дослідження холодної зброї, характеристика об’єктів.

Засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення і забезпечення схоронності об'єктів криміналістичного дослідження зброї і слідів її застосування.

Дослідження холодної зброі. Питання, які вирішуються вивченням її об’єктів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами.

Значення результатів криміналістичних досліджень холодної зброї і слідів її використання для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.
ТЕМА 11.

Почеркознавча і авторознавча експертиза

Поняття та предмет дослідження доку­ментів і його об'єкти. Визначення документу. Класифікація документів. Реквізити документу Матеріали документів. Правила поводження з документами – речовими доказами. Прийоми перевірки, попереднього вивчення, слідчого огляду документів. Використання техніко-криміналістичних засобів.

Види криміналістичного дослідження документів.

Поняття та наукове обгрунтування судового почеркознавства. Криміналістичне дослідження письма. Криміналістичне почеркознавство і авторознавство, поняття, наукові засади. Основні питання, що вирішуються авторознавчим дослідженням.

Письмо, письмова мова, почерк, їх властивості. Зміст документу, граматичні, лек­сичні та стилістичні ознаки письма, письмової мови, почерку. Топографія письма. Загальний тип та загальний напрям почерку, його розмір, нахил, розгін та ступінь зв’язаності. Індивідуальні ознаки почерку.

Поняття, мета створення розшукової таблиці за рукописним документом.

Криміналістичні експертні дослідження письма. Підготовка матеріалів на експертизу. Види зразків, вимоги, що предявляються до них. Питання, які вирішуються експертизами письма. Перспективи використання ЕОМ в криміналістичних дослідженнях письма.

Значення дослідження документів для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.


ТЕМА 12.

Техніко-криміналістична експертиза документів

Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів і його об’єкти. Види криміналістичного дослідження матеріалів документів.

Поняття і основні завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.

Встановлення способу виготовлення документу та його окремих частин. Технічні засоби, використовувані для виготовлення документів.

Основні способи зміни змісту документу і методи їх встановлення. Види підроблення документів. Підчистка, дописка, додрукування, дорисовка, травлення, змивання та їх виявлення візуальним оглядом, хімічними, фізичними, хіміко-фізичними методами. Дослідження у ренгенівських, інфрачервоних, ультрафіолетових променях.

Відновлення змісту пошкоджених документів, тайнописних і шифрованих текстів.

Дослідження машинописних документів. Ознаки друкарської машинки.

Дослідження поліграфичної продукції. Дослідження документів, що підготовлені за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки.

Питання, які вирішуються техніко-криміналістичною експертизою документів. Особливості підготовки матеріалів на експертизу в залежності від об'єктів дослідження та характеру поставлених перед експертом питань. Сучасні методики і засоби аналізу, що застосовуються в перебігу експертного технічного дослідження документів.
ТЕМА 13.

Сучасні методи і можливості спеціальних видів експертиз Фототехнічна; технічна експертиза матеріалів і засобів відео-звукозапису; комп’ютерної техніки та програмних продуктів; пожежно-технічна; будівельно-технічна; агротехнічна; автотехнічна; судово-бухгалтерська; планово-економічна; товарознавча; технологічна; експертиза матеріалів і речовин (волокон і волокнистих матеріалів і покриттів; нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів), наркотичних засобів і сильнодіючих речовин; рідин, що містять спирти; металів і сплавів, полімерів, пластмаси та скла; харчових продуктів; спиртомістних речовин; одорологічна та ДНК-аналізу; фармацевтична; судовомедична; медико-біологічна; психіатрична; психологічна та інши види експертиз

Поняття криміналістичного дослідження речовин і матеріалів як галузі криміналістичної техніки, її предмет, зміст, завдання. Поняття речовин і матеріалів як джерела інформації про злочинця и обставини події, характеристика об’єктів. Види інструментальних методів дослідження речовин і матеріалів.

Звукові сліди (криміналістична фоноскопія). Поняття, властивості звукових слідів, засобиі і прийоми їх фіксації. Наукові засади і сучасні можливості дослідження звукових слідів і використання їх для розшуку і ототожнення джерела звуку. Джерела інформації про ознаки голосу людини, способи її одержання. Криміналістичні методи, засоби і прийоми фіксації голосу людини. Ідентифікація людини за фонограмами. Основні питання, що вирішуються фоноскопічною експертизою. Підготовка матеріалів на експертизу; основні методи експертного дослідження.

Предмет одорології, її природно-наукові засади. Поняття одорології, її елементів і ознак. Наукові засади криміналістичного дослідження запахових слідів. Основні завдання криміналістичного дослідження запахових слідів. Об’єкти одорологічних досліджень. Джерела інформації про ознаки запаху людини, способи його одержання.

Критерії обґрунтування спеціальних досліджень комп’ютерної техніки та програмних продуктів як нового виду криміналістичних досліджень.

Об’єкти дослідження лакофарбуючого покриття і матеріалів. Об’єкти дослідження матеріалів волокнистого походження. Об‘єкти дослідження нафтопродуктов і паливно-мастильних матеріалів. Об’єкти дослідження металів і сплавів. Об’єкти дослідження полімерних матеріалів. Об’єкти дослідження наркотичних засобів і сильнодіючих речовин.

Засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення і забезпечення схоронності обєктів криміналістичного дослідження.

Питання, які вирішуються вивченням перелічених об’єктів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами.Значення результатів криміналістичних досліджень для розшуку злочинців, розкриття і розслідування злочинів.

Теми семінарських занятьСемінарське заняття № 1 - 2 години

Тема 1.

Загальні процесуальні і організаційні положення судових експертиз

План заняття:

 1. Поняття судової експертизи.

 2. Ознаки судової експертизи.

 3. Поняття і форми спеціальних знань.

 4. Принципи судово-експертної діяльності.

 5. Правова основа судово-експертної діяльності.

 6. Класифікація судових експертиз.


Семінарське заняття № 2 - 2 години

ТЕМА 2.

Судовий експерт: обов’язки, права, відповідальність

План заняття:

 1. Система експертних установ. Організація, структура і функції судово-експертних установ системи МВС, МЮ, МОЗ України та ін.

 2. Виконання експертизи в експертній установі.

 3. Категорії судових експертів. Присвоєння кваліфікації судового експерта.

 4. Права, обов’язки та відповідальність експерта. Підстави для відводу експерта, порядок його вирішення.


Семінарське заняття № 3 - 2 години

ТЕМА 3.

Предмет, об’єкт, методика і методи судових експертиз

План заняття:

 1. Науковий предмет судової експертизи. Закономірності, що його обумовлюють.

 2. Предмет рода (вида) судовой експертизи. Предмет конкретної експертизи.

 3. Об’єкти судової експертизи. Об’єкти рода (вида) експертизи. Неопосредований об’єкт експертного дослідження.

 4. Типова експертна методика рода (вида) експертизи. Конкретна (частна) методика судової експертизи.

 5. Загальний метод дослідження. Загальноекспертній метод. Частноекспертний метод. Спеціальні методи дослідження.


Семінарське заняття № 4 - 2 години

ТЕМА 4.

Тактика підготовки та призначення експертизи. Тактика вилучення зразків для порівняльного дослідження

План заняття:

 1. Правові основи призначення судових експертиз.

 2. Вимоги закону до призначення та проведення експертизи. Межі питань, щодо яких може бути призначена експертиза.

 3. Формулювання питань експерту.

 4. Тактика підготовки та призначення судової експертизи.

 5. Поняття і види зразків для експертного дослідження. Тактика їх одержання. Дотримання законності і етичних норм. Використання допомоги спеціалістів.


Семінарське заняття № 5 - 2 години

ТЕМА 5.

Тактика проведення експертизи. Стадії експертного дослідження

План заняття:

 1. Правові основи проведення експертиз.

 2. Задачі, методи і стадії експертного дослідження.

 3. Методичні основи криміналістичних досліджень. Ввідна частина акту експертизи, дослідницька частина та висновки. Методи та технічні засоби експертних досліджень.

 4. Особливості призначення комісійної, комплексної, додаткової і повторної експертиз.

 5. Процес експертного дослідження, його стадії. Види висновків експерта.


Семінарське заняття № 6 - 2 години

ТЕМА 6.

Оцінка висновку експертизи слідчим і судом

План заняття:

 1. Висновок експерта, його предмет, значення, форма і зміст.

 2. Перевірка та оцінка висновку експерта.

 3. Забезпечення прав учасників досудового розслідуван­ня. Вирішення особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором клопотань учасників процесу щодо експертизи.

 4. Оцінка і використання заключення експерта. Наукові критерії оцінки висновку експерта.


Семінарське заняття № 7 - 2 години

ТЕМА 7.

Трасологічна експертиза

План заняття:

1. Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система трасології. Поняття слідів в трасології, їх загальне групування.

2. Сліди людини (антроскопія), їх види.

3. Сліди ніг (взуття).

4. Інші сліди людини: зубів, нігтів, інших частин тіла (губ, носа), одягу.

5. Сліди знарядь, інструментів, виробничих механізмів (механоскопія).

6. Сліди транспортних засобів. Види транспортних слідів.

7. Сліди тварин.

8. Трасологічні дослідження. Питання, що вирішуються вивченням слідів в ході слідчих дій, попередніми дослідженнями, експертизами. Підготовка матеріалів для провадження експертних досліджень слідів.
ТЕМА 8.

Дактилоскопічна експертиза

План заняття:

1. Поняття, предмет, завдання, наукові засади і система дактилоскопії.

2. Сліди рук (дактилоскопія). Типи і види папілярних узорів пальців рук. Властивості папілярних узорів пальців рук і інших частин шкіряного покриву людини.

3. Питання, вирішувані при дослідженні слідів папілярних візерунків.4.Методика ідентифікаційного дослідження слідів рук.

 1. Методика неідентифікаційного дослідження слідів рук.

 2. Пороеджеоскопічна експертиза.


Семінарське заняття № 8 - 2 години

ТЕМА 9.

Балістична і вибухотехнічна експертизи

План заняття:

 1. Поняття вогнепальної зброї і слідів її застосування.

 2. Об’єкти судово-балістичних досліджень.

 3. Механізм слідоутворення при пострілі з вогнепальної зброї.

 4. Дослідження вогнепальної зброї і боєприпасів.

 5. Питання, які вирішуються балістичною експертизою.

 6. Дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин, слідів вибуху.

 7. Питання, які вирішуються вибухотехнічною експертизою.


ТЕМА 10.

Експертиза холодної зброї

План заняття:

 1. Поняття холодної зброї .

 2. Класифікація холодної зброї. Критерії холодної зброї.

 3. Дослідження холодної зброї.

 4. Питання, які вирішуються експертизою холодної зброї.

Семінарське заняття № 9 - 2 години

ТЕМА 11.

Почеркознавча і авторознавча експертиза

План заняття:

 1. Слідчий огляд документів, його завдання, методи, фіксація ре­зультатів

 2. Поняття та наукове обґрунтування судового почеркознавства і авторознавства.

 3. Криміналістичне дослідження письма.

 4. Види зразків, вимоги, що пред’являються до них.

 5. Загальні та індивідуальні ознаки почерку.

 6. Питання, які вирішуються почеркознавчою експертизою.

 7. Питання, які вирішуються авторознавчою експертизою.


ТЕМА 12.

Техніко-криміналістична експертиза документів

План заняття:

 1. Поняття та предмет техніко-криміналістичного дослідження доку­ментів і його об’єкти.

 2. Види криміналістичного дослідження документів.

 3. Основні способи зміни змісту документу.

 4. Методи виявлення факту та способів внесення змін до змісту до­кументу.

 5. Питання, які вирішуються техніко-криміналістичною експертизою документів.


ТЕМА 13.

Сучасні методи і можливості спеціальних видів експертиз

План заняття:

 1. Види спеціальних експертиз

 2. Питання, які вирішуються експертизою речовин і матеріалів

 3. Питання, які вирішуються фоноскопічною експертизою

 4. Питання, які вирішуються фототехнічною експертизою

 5. Питання, які вирішуються технічною експертизою матеріалів і засобів відео-звукозапису

 6. Питання, які вирішуються експертизами комп’ютерної техніки та програмних продуктів

 7. Питання, які вирішуються пожежнотехнічною експертизою

 8. Питання, які вирішуються автотехнічною експертизою

 9. Питання, які вирішуються експертизами наркотичних засобів і сильнодіючих речовин

 10. Питання, які вирішуються експертизами одорологічною та ДНК-аналізу

 11. Питання, які вирішуються експертизами металів і сплавів, полімерів, пластмаси та скла

 12. Питання, які вирішуються транспортно-трасологічною експертизою

 13. Питання, які вирішуються товарознавчою та автотоварознавчою експертизамиПитання для самостійної роботи студентів
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка