Програма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психологіїСкачати 240.51 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір240.51 Kb.
Соснюк О.П.,

к.психол.н, доцент

кафедри соціальної психології

e-mail: sprf_2013@ukr.net

Телефон кафедри: (044) 522-16-48
Програма курсу «Соціальна психологія»

для студентів 4 курсу радіофізичного факультету
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Тема 1. Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології.
Лекція 1. Предмет, завдання та історія розвитку соціальної психології.

Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи становлення та розвитку соціальної психології. Дискусія про предмет соціальної психології. Особливості розвитку вітчизняної соціальної психології.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте сутність дискусії 20-х років про предмет соціальної психології.

 2. Охарактеризуйте сутність дискусії 60-х років про предмет соціальної психології.

 3. Охарактеризуйте особливості міждисциплінарних зв’язків соціальної психології.


Рекомендована література
Основна література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. М., 2001.

 3. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 5. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 6. Социальная психология. История. Теория. Эмпиричекские исследования / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. Л., 1979.

 7. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.


Додаткова література

 1. Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975.

 2. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.

 3. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1988.

 4. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.

 5. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979.

 6. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. М., 1985.


Лекція 2. Основні напрями досліджень та методологічні школи в соціальній психології.

Основні напрями соціально-психологічних досліджень. Провідні теоретико-методологічні школи в зарубіжній соціальній психології (психоаналіз, біхевіоризм, когнітивізм, гуманістична психологія, символічний інтеракціонізм).Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте сучасні напрями прикладних соціально-психологічних досліджень.

 2. Напишіть есе, проаналізувавши ситуацію конфлікту поколінь (батьків та дітей) з позицій психоаналізу, біхевіоризму, когнітивізму, гуманістичної психології або символічного інтеракціонізму.


Рекомендована література
Основна література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. М., 2001.

 3. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 5. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 6. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.

 7. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2005.


Додаткова література

 1. Адлер А., Теория и практика индивидуальной психологии, М., 1995.

 1. Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975.

 2. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.

 3. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М., 1988.

 4. Социальная психология. История. Теория. Эмпиричекские исследования / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. Л., 1979.

 5. Франкл В. Человек в поисках смысла, М., 1990.

 6. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ, М., 1990.

 7. Фрейд З. Психология бессознательного, М., 1990.

 8. Фромм Э. Иметь или быть, М., 1989.

 9. Фромм Э. Человек для себя, М., 1992.

 10. Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969.

 11. Шихирев П.Н. Современная социальная психология США. М., 1979.

 12. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в Западной Европе. М., 1985.

 13. Эриксон Э., Идентичность: юность и кризис, М., 1996.

 14. Юнг К., Психологические типы, М., 1995.


Лекція 3. Методи соціальної психології.

Загальна характеристика та класифікація методів соціально-психологічних досліджень. Основні методи соціально-психологічних досліджень (метод спостереження, метод експерименту) та спеціальні методи соціально-психологічних досліджень (метод опитування – анкетування, інтерв’ю, метод вивчення документів, проективні методи, тестування, біографічний метод, ігрові методи, методи активного соціального навчання, методи консультування та корекції, методи моделювання, психосемантичні методи). Методи дослідження міжособистісних відносин і групових процесів (соціометричний тест, референтометрія).Завдання для самостійної роботи:

 1. Складіть анкету для проведення письмового on-line опитування з метою визначення найкращого викладача/студента факультету.

 2. Проведіть порівняльний аналіз методів соціометрії та референтометрії.


Рекомендована література
Основна література

 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андреева Г.М. К построению теоретической схемы социально-психологического исследования // Вопросы психологии. – 1977. – №2.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. К., 1989.

 4. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. Л., 1970.

 5. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія, К., 2006.

 6. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 7. Методы социальной психологии / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. Л., 1977.

 8. Социальная психология / Под ред. А.В.Петровского. М., 1987.

 9. Свенцицкий А.Л, Семенов В.Е. Социально-психологическое исследование // Методы социальной психологии. Л., 1977.


Додаткова література

 1. Белановский С.А. Метод фокус-групп, М., 1996.

 2. Белановский С.А. Методика и техника фокусированного интервью, М.,1993.

 3. Бурлачук Л.Ф. Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. - К.. 1989.

 4. Жуков Ю.М., Гржегоржевская И.А. Эксперимент в социальной психологии: проблемы и перспективы // Методология и методы социальной психологии. – М., 1977.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 6. Коломинский Я.Л. Социометрия в социально-психологическом исследовании: ее возможности и ограничения // Методология и методы социальной психологии. – М., 1977.

 7. Мельникова О.Т. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач // Введение в социальную психологию, М., 1996.

 8. Петренко В.Ф. Основы психосемантики., М., 1997

 9. Социальная психология. История. Теория. Эмпиричекские исследования / Под ред. Е.С.Кузьмина, В.Е.Семенова. Л., 1979.

 10. Социальная психология / Под ред. П.М.Предвечного, Ю.М.Щарковина. М., 1976.

 11. Франселла Ф., Баннистер Д. Новый метод исследования личности, М.: Прогресс, 1987


Тема2. Психологія спілкування.
Лекція 4. Проблема спілкування в соціальній психології.

Головні підходи до трактовки поняття “спілкування”. Основні етапи розвитку спілкування в онтогенезі. Проблеми психічного розвитку дітей з «Синдромом Мауглі». Структура і функції спілкування. Спілкування як форма вияву активності особистості. Соціальна детермінація активності особистості. Виокремлення особистості в спілкуванні.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте особливості моральної спрямованості соціальної активності особистості у спілкуванні.

 2. Охарактеризуйте проблеми психічного розвитку дітей з «Синдромом Мауглі».Рекомендована література

Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.

 3. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

 4. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 6. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М., 1999.

 7. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986. С.31–57.

 8. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

Додаткова література


 1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человека. Воронеж, 1996.

 2. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К.,1989.

 3. Донченко Е.А., Титаренко Т.Н. Личность: конфликт, гармония. К., 1989.

 4. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М., 1999.

 5. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1979.

 6. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. М., 1986.

 7. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

 8. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. К., 1990.

 9. Проблема общения в психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. М., 1981.

 10. Семиченко В.А. Психология общения. К., 1998.

 11. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.

 12. Юсупов И.М., Психология взаимопонимания, Казань, 1990.


Лекція 5. Спілкування як обмін інформацією.

Поняття комунікації. Специфіка людської комунікації. Комунікація як функція спілкування. Специфічні риси людської комунікації. Тезаурус як єдина система значень, прийнята всіма членами групи. Значення і смисл. Спонукальна і констатуюча інформація. Аксіальна і ретиальна комунікація. Одиниці комунікативного процесу. Засоби комунікації. Вербальна комунікація. Невербальна комунікація. Бар’єри спілкування та способи їх подолання. Риторичні прийоми, психологічні техніки та компліменти як засоби підвищення ефективності комунікації.Завдання для самостійної роботи:
 1. Проведіть порівняльний аналіз підходів А.Піза та В.Лабунської до аналізу невербальної комунікації.

 2. Охарактеризуйте особливості верифікації брехні за невербальними ознаками (за П.Екманом).

 3. Запропонуйте по 3 варіанти психологічних компліментів, які можна використовувати для спілкування з викладачами, керівниками, батьками.
Рекомендована література
Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. СПб: Питер, 2004.

 3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как развить уверенность в себе... Как перестать беспокоиться и начать жить. М.: ДСК, 2004. – 608 с.

 4. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 5. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М., 1999.

 6. Лабунская В.А. Невербальное общение: социально-психологический аспект. Ростов-н/Д., 1986.

 7. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 8. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. М., 2003.

 9. Шостром Эверетт. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. Пер. с англ. ТПЦ «Полифакт», Минск, Моск. изд. группа, 1992.

 10. Экман П. Психология лжи. СПб: Питер, 1999.

 11. Юсупов И.М., Психология взаимопонимания, Казань, 1990.


Додаткова література

 1. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

 2. Дронов Михаил. Талант общения. Дейл Карнеги, или авва Дорофей? М.: «Новая книга», «Ковчег», 1998.

 3. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. - М., 1988.

 4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 5. Лабунская В.А. О «практичности» социальной психологии невербального общения // Психологический вестник. – 1996. Вып. 1, ч. 1.

 6. Лабунская В.А. Проблема обучения кодированию и интерпретации вербального поведения // Психологический журнал. 1997. № 5.

 7. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1979.

 8. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. М., 1986.

 9. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

 10. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. К., 1990.

 11. Семиченко В.А. Психология общения. К., 1998.

 12. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.


Лекція 6. Спілкування як взаємодія (інтеракція).

Поняття взаємодії. Внутрішній (змістовний) бік взаємодії. Кон’юнктивні та диз’юнктивні почуття. Зовнішній (формальний) бік взаємодії. Різновиди взаємодії. Позиції партнерів у спілкуванні (транзактний аналіз спілкування Е.Берна). Види транзакцій: додаткові (рівні і нерівні), перетину та приховані. Спілкування та діяльність. Спільна групова діяльність. Головні ознаки міжособистісної взаємодії: предметність, ситуативність, рефлексивність, експлікованість.Завдання для самостійної роботи:
 1. Опишіть, як можна використовувати ідеї транзактного аналізу Е.Берна для оптимізації міжособової взаємодії.

 2. Охарактеризуйте особливості підходу Р.Бейлза до вивчення особливостей взаємодії у спілкуванні.

Рекомендована література
Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди. М., 1987.

 3. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

 4. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. СПб: Питер, 2004.

 5. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 6. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М., 1999.

 7. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 8. Юсупов И.М., Психология взаимопонимания, Казань, 1990.Додаткова література


 1. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. М., 2001.

 2. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. К.,1989.

 3. Донченко Е.А., Титаренко Т.Н. Личность: конфликт, гармония. К., 1989.

 4. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. - М., 1988.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 6. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. М., 1979.

 7. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы. М., 1986.

 8. Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973.

 9. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. К., 1990.

 10. Проблема общения в психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. М., 1981.

 11. Семиченко В.А. Психология общения. К., 1998.

 12. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.Лекція 7. Спілкування як сприймання людьми одним одного (соціальна перцепція).

Трактування терміну “соціальна перцепція” в соціальній психології. Вплив установки на процес сприймання іншої людини. Поняття каузальної атрибуції та її помилки. Стереотипізація як механізм сприймання іншої людини. Ідентифікація, емпатія та рефлексія як механізми взаєморозуміння та підвищення точності соціальної перцепції. Ефекти сприймання. Формування першого враження та його помилки. Атракція. Підвищення точності соціальної перцепції засобами соціально-психологічного тренінгу.Завдання для самостійної роботи:
 1. Проведіть порівняльний аналіз підходів Д.Карнегі та Е.Шострома до оптимізації міжособистісного спілкування.

 2. Охарактеризуйте можливі наслідки ефектів сприймання в сфері ділового спілкування та запропонуйте варіанти профілактичних засобів (як можна запобігти їх негативного впливу).

Основна література


 1. Агеев В.С., Тугарева Е.В. Методика исследования межгрупповой дифференциации Г.Тэджфела и ее модификация // Вестник Моск.ун-та. Серия: Психология. – 1985. - № 5.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 3. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.

 4. Дерябо С., Ясвин В. Гроссмейстер общения. СПб: Питер, 2004.

 5. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как развить уверенность в себе... Как перестать беспокоиться и начать жить. М.: ДСК, 2004. – 608 с.

 6. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 7. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 8. Фомічова В.М. Проблема міжособистісної аттракції у психології. - К.. 1998.

 9. Шостром Эверетт. Анти-Карнеги, или человек-манипулятор. Пер. с англ. ТПЦ «Полифакт», Минск, Моск. изд. группа, 1992.


Додаткова література


 1. Агеев В.С. Механизм социального восприятия // Психол. журнал.- 1989. - №2.

 2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М., 2000.

 3. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980.

 4. Дронов Михаил. Талант общения. Дейл Карнеги, или авва Дорофей? М.: «Новая книга», «Ковчег», 1998.

 5. Жуков Ю.М. Эффективность делового общения. - М., 1988.

 6. Келли Г. Процесс каузальной атрибуции // Современная зарубежная социальная психология. – М., 1984.

 7. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 8. Крыжанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. М., 1999.

 9. Семиченко В.А. Психология общения. К., 1998.

 10. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.


Лекція 8. Психологічні способи впливу в процесі спілкування.

Соціально-психологічні механізми та способи впливу, Зараження та паніка як способи впливу. Навіювання та наслідування як способи впливу. Маніпуляційні техніки впливу на масову свідомість. Чутки та плітки.. Мода. Феномен трендсеттерства. Соціально-психологічні особливості та способи здійснення рекламного впливу.Завдання для самостійної роботи:
 1. Проведіть соціально-психологічний аналіз фільму Wag the Dog (визначте маніпуляційні техніки та механізми впливу, наведіть приклади їх використання героями фільму).

 2. Напишіть есе «Психологічний портрет трендсеттера серед української молоді».

 3. Охарактеризуйте особливості вияву паніки під час Чорнобильської катастрофи.

Рекомендована література

Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андрианов В.И. Левашов В.К. Хлопьев А.Т. «Слухи» как социальный феномен//Социол. исслед. 1993. № 1.

 3. Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. М., 1994.

 4. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб., 2000.

 5. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 6. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 7. Моляко В.А. Психологические последствия Чернобыльской катастрофы // Психологический журнал. 1992. Том. 13. № 1. С. 135 - 146.

 8. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В. О. Васютинський. – К.: ДОК-К, 1997. – 164 с.

 9. Ольшанский Д.В. Массовые настроения в политике. — М., 1995.

 10. Соснюк О.П. Психологічні особливості профілактики використання маніпулятивних технік в мас-медіа//Вісник Харківського університету, Серія: Психологія. №771, частина 1, Харків, 2007. – С. 254-258.

 11. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.. 1999.


Додаткова література

 1. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения. Повседневное использование и злоупотребление. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. – 384 с.

 2. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Р. Барт. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. - 511 с.

 3. Власов А.И. Политические манипуляции: История и практика средств массовой информации США. - М.. 1982.

 4. Доценко Е.Л. Психология манипуляций. - М., 1996.

 5. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием, М. – 2000 (поздние версии 2005 или 2008).

 6. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 7. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологии. — СПб. : Питер, 2003. — 368 с.

 8. Линдстром М. Вынос мозга. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 178 с.

 9. Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия // Психологический журнал. 1992. Том. 13. № 2. С.66 – 74.

 10. Почепцов Г.Г. Информационные войны. - М.; К., 2000.

 11. Психология масс. Хрестоматия. М., 1999.

 12. Соснюк О.П. Психологічні технології протидії використанню маніпуляційних технік// Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України., Том 10, Випуск 6, Частина 2, Київ. – 2008. С. 241-244.

 13. Социальная психология // Под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. М., 2001.

Модульна контрольна робота № 1. 30 тестових завдань та 1 творче завдання. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка за виконання тестових завдань – 30 балів. Виконання творчого завдання оцінюється за шкалою від 1 до 10 балів. Максимальна оцінка за виконання модульної контрольної роботи – 40 балів.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Тема 3. Психологія груп.
Лекція 9. Проблема групи в соціальній психології.

Проблема групи в соціальній психології. Головні ознаки групи: зміст та характер спільної діяльності, цілі та завдання діяльності, типи відносин між членами групи, зовнішня та внутрішня організація, групові норми та цінності, наявність “ми-почуття”, наявність групових атрибутів. Класифікація груп. Умовні та реальні групи. Великі та малі групи. Середні групи. Організовані та неорганізовані.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте особливості підходів до визначення поняття групи в соціальній психології.

 2. Охарактеризуйте основні відмінності між організованими та неорганізованими групами.Рекомендована література
Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Донцов А.И. О понятии «группа» в социальной психологии // Вестник Моск.ун-та. Серия: Психология. – 1977. - №4.

 3. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 4. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладные аспекты. М., 1991.Додаткова література

 1. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. К., 1993.

 2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 3. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 4. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 5. Межличностное восприятие в группу / Под ред. Г.М.Андреевой, А.И.Донцова. М., 1981.

 6. Совместная деятельность: методология, теория, практика. М., 1988.

 7. Социальная психология в трудах отечественныхпсихологов / Сост. А.Л.Свенцицкий. – М., 2000.

 8. Социальная психология (под ред. Петровского А.В. и др.), М., 1987.

 9. Социальная психология: Хрестоматия / Сост. Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.

Лекція 10. Психологічні характеристики великих соціальних груп.

Психологічні характеристики великих соціальних груп. Загальні ознаки великих організованих спільностей. Психологічні особливості великих неорганізованих груп. Натовп та маса як неорганізовані спільності людей. Психологія поведінки людини в неорганізованій групі. Психологічні особливості етнічних груп. Психічний склад нації. Національний характер. Поняття національного характеру. Психологічні особливості українського національного характеру.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте особливості соціального контролю на рівні великих груп.

 2. Опишіть зміни, що можуть відбуватися з людиною, яка перебуває в неорганізованій групі.

 3. Напишіть есе, проаналізувавши головні риси українського національного характеру.Рекомендована література

Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983.

 3. Гнатенко П.И. Национальный характер. Днепропетровск, 1992.

 4. Дилигенский Г.Г. Некоторые методологические проблемы исследования психологии больших социальных групп // Методологические проблемы социальной психологии. – М., 1975.

 5. Душков Б.А. Актуальные проблемы этнической психологии // Психологический журнал. – 1981. - № 5.

 6. Етнічна психологія / за ред Л.Е.Орбан. – Івано-Франківськ, 1994.

 7. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 8. Кульчицький О. Український персоналізм. – Мюнхен-Париж, 1985.


Додаткова література

 1. Грушин Б.А. Массовое сознание. – М., 1987.

 2. Бахарева Н.В. Социально-психологическое изучение национальных особенностей // Социальная психология. Л., 1979.

 3. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.

 4. Кцоева Г.У. Опыт эмпирического исследования этнических стереотипов // Психол.журнал. – 1986. - №2.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 6. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 7. Леонтьев А.А. Национально-культурная специфика вербальной коммуникации. – М., 1977.

 8. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 9. Плахов В.Д. Об образовании традиций и обычаев // Философские и социологические исследования. – Л., 1973.

 10. Психология масс. Хрестоматия. М., 1999.

 11. Психология толп: Хрестоматия. – М., 1999.

 12. Рощин С.К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего дня // Психол.журнал.-1990.- №5.

 13. Саракуев Э.А., Крысько В.Г. Введение в этнопсихологию. – М., 1996.


Лекція 11. Психологія малих груп.

Психологія малих груп (поняття про малу групу, головні ознаки малої групи. головні підходи до визначення малої групи). Поняття про групову динаміку, її процеси та механізми. Лідерство і керівництво в малих групах. Проблема прийняття групового рішення.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте основні теорії лідерства в соціальній психології.

 2. Опишіть основні механізми групової динаміки та наведіть приклади їх прояву.

 3. Опишіть феномен групового мислення та охарактеризуйте його вплив на прийняття групових рішень.

Рекомендована література

Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1988.

 2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы. М., 2001.

 3. Дуберман Ю.Е. Малые группы: структура и процессы // Современная психология за рубежом. 1074. – Вып. 1.

 4. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 5. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. – М., 1983.

 6. Кричевский Р.Л., Дубровская Е.М. Психология малой группы: теоретический и прикладные аспекты. М., 1991.

 7. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями, СПб, 1999.Додаткова література

 1. Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства // Вопросы психологии. 1991. - №3.

 2. Блейк Р., Мутон Дж. Научные методы в управлении. – К., 1990.

 3. Десев Л. Я. Психология малых групп. – М., 1979.

 4. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 1976.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. К., 1995.

 6. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 7. Кричевский Р.Л. Если Вы руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. М., 1996.

 8. Кудряшов Е.В. Лидер и лидерство. – М., 1996.

 9. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 10. Парыгин Б.Д. Руководство и лидерство. – Л., 1973.

 11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992.

 12. Совместная деятельность: методология, теория, практика. М., 1988.

 13. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.

 14. Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.

 15. Шутц У. Комплементарная функция лидерства // Современная зарубежная социальная психология: Тексты. – М., 1984.Лекція 12. Конфлікти та способи їх розв’язання в групах.

Поняття конфлікту. Різновиди конфліктів (внутрішньоособові, міжособистісні). Джерела виникнення, психологічна структура та динаміка міжособистісних конфліктів. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Особливості саморегуляції у конфліктних ситуаціях. Способи та умови розв’язання конфліктів. Управління конфліктами. Шляхи запобігання та профілактики конфліктів в сфері міжособової та професійної взаємодії.Завдання для самостійної роботи:
 1. Охарактеризуйте можливі стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях.

 2. Охарактеризуйте можливі засоби профілактики конфліктів в сфері професійної взаємодії.
Рекомендована література

Основна література


 1. Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций: Учеб. Пособие. – М., 2001.

 2. Гірник А., Бобро А. Конфлікти: структура, ескалація, залагодження: Навч. посібн. – К., 2004.

 3. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2002.

 4. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К., 1996.

 5. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 6. Конфліктологія: Підручн. для студ. вищ. навч. зал. / За ред. Л.М.Герасіної, М.І.Панова. – Харків, 2002.

 7. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2007.

 8. Скотт Дж.Г. Конфликты. Пути их преодоления - К , 1991.Додаткова література


 1. Бородкин Ф.М. Коряк Н.М. Внимание: конфликт! - Новосибирск, 1988.

 2. Донченко Е.А.. Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. - К.. 1987.

 3. Зигерт В.. Ланге Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.

 4. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб., 2000.

 5. Коваленко И.Н., Коваленко Н.П. Поведение и власть в организации: Кн. для руководителей. – Одесса, 2003.

 6. Козер Л. Функции социального конфликта. – М., 2000.

 7. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб., 2003.

 8. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. – СПб., 2000.

 9. Лурия А.Р. Природа человеческих конфликтов. Объективное изучение дезорганизации поведения человека. – М., 2002.

 10. Майерс Д. Социальная психология, СПб: Питер, 2007.

 11. Пірен М.І. Основи конфліктології: Навч. посібн. – К., 2003.

 12. Рубин Дж., Пруйт Д., Ким Хе Сунг. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб., 2003.

 13. Свенцицкий А.Л. Психология управления организациями, СПб, 1999.

 14. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. М.І.Пірен, Г.В.Ложкіна. – Чернівці-Київ, 1996.

Тема 4. Особистість як об’єкт і суб’єкт спілкування.
Лекція 13. Психологічна та соціально-психологічна структура особистості.

Головні підходи до трактовки поняття “особистість”. Психологічна та соціально-психологічна структура особистості. Поняття “індивід”, “суб’єкт”, “індивідуальність” в психології. Особистість в структурі групових відносин.Завдання для самостійної роботи:

    1. Охарактеризуйте головні підходи до трактовки поняття “особистість”.

 1. Охарактеризуйте відмінності між психологічною та соціально-психологічною структурами особистості.

Рекомендована література

Основна література


 1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1988.

 2. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. - М.,1986.

 3. Божович Л.И. Проблема формирования личности. - М., 1995.

 4. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 5. Рейнвальд Н.И. Психология личности. – М., 1987.

 6. Социальная психология личности / Под ред. М.И.Бобневой, Е.В.Шороховой. – М., 1979.

 7. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2005.


Додаткова література

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1967.

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 3. Каган М.С. К построению философской теории личности // Филос.науки. – 1971. - № 5.

 4. Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

 5. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К., 1995.

 6. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.

 8. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности. – М., 1986.

 9. Мясищев В.Н. Проблема личности и ее роль в вопросах соотношения физиологии и психологии // Исследование личности в клинике и экстремальных условиях. – Л., 1969.

 10. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.

 11. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961.

 12. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.


Лекція 14. Становлення та розвиток особистості в процесі соціалізації.

Соціалізація індивіда як присвоєння суспільного досвіду. Різновиди соціалізації. Психологічні механізми соціалізації. Інститути соціалізації. Особливості первинної та вторинної соціалізації. Ресоціалізація (сутність, особливості та різновиди). Псхологічні умови успішної соціалізації особистості. Професіоналізація. Особливості професіоналізації в гуманітарних та технічних галузях.Завдання для самостійної роботи:
 1. Охарактеризуйте відмінності між первинною та вторинною соціалізацією.


 2. Опишіть умови успішної професіоналізації в технічних галузях.
 3. Проведіть соціально-психологічний аналіз фільму про авторську школу М.Щєтініна та визначте особливості соціалізації вихованців цієї школи.

 4. Охарактеризуйте умови успішної соціалізації особистості в період навчання у ВНЗ.

Рекомендована література

Основна література


 1. Ананьев Б.Г. О психологических эффектах социализации // Человек и общество. - 1971. - Вьшуск. 9.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1988.

 3. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. - М.,1986.

 4. Бернс Р., Развитие Я-концепции и воспитание, М., 1986

 5. Божович Л.И. Проблема формирования личности. - М., 1995.

 6. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 7. Рейнвальд Н.И. Психология личности. – М., 1987.

 8. Ядов В.А. Личность как предмет изучения // Социальная психо­логия в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. - СПб., 2000.Додаткова література

 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1967.

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 3. Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

 4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К., 1995.

 5. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 6. Психология развивающейся личности. / Под ред. А.В. Петровского. - М.. 1970.

 7. Социальная психология личности / Под ред. М.И.Бобневой, Е.В.Шороховой. – М., 1979.

 8. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.

 9. Фельштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. -М.. 1989.

 10. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2005.

 11. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.

 12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, М., 1996.


Лекція 15. Соціально-психологічні умови розвитку та самореалізації особистості.

Соціально-психологічні умови формування характеру особистості. Задатки та здібності. Умови розвитку здібностей. Особливості розвитку мотиваційної сфери особистості (інтереси, переконання). Поняття особистісного потенціалу та особливості його реалізації в соціальній та професійній сферах. Імідж. Соціальний та репутаційний капітал особистості.Завдання для самостійної роботи:

 1. Охарактеризуйте особливості розуміння поняття імідж в соціальній психології.

 2. Охарактеризуйте соціальний особистості як соціально-психологічний феномен.

 3. Охарактеризуйте репутаційний капітал особистості як соціально-психологічний феномен.Рекомендована література

Основна література

 1. Ананьев Б.Г. О психологических эффектах социализации // Человек и общество. - 1971. - Вьшуск. 9.

 2. Андреева Г.М. Социальная психология. - М., 1988.

 3. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. - М.,1986.

 4. Бернс Р., Развитие Я-концепции и воспитание, М., 1986

 5. Божович Л.И. Проблема формирования личности. - М., 1995.

 6. Коваленко А.Б., Корнєв М.Н. Соціальна психологія. К., 2006.

 7. Рейнвальд Н.И. Психология личности. – М., 1987.Додаткова література


 1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1967.

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

 3. Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

 4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. - К., 1995.

 5. Корнєв М.Н., Фомічова В.М. Проблеми групи та особистості у соціальній психології // Курс лекціїю – К., 2004.

 6. Психология развивающейся личности. / Под ред. А.В. Петровского. - М.. 1970.

 7. Социальная психология личности / Под ред. М.И.Бобневой, Е.В.Шороховой. – М., 1979.

 8. Социальная психология. Хрестоматия. Сост. Е.П.Бе­линская, О.А.Тихомандрицкая. М., 1999.

 9. Фельштейн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. -М.. 1989.

 10. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб: Питер, 2005.

 11. Хрестоматия по социальной психологии. М., 1994.

 12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис, М., 1996.

 13. Ядов В.А. Личность как предмет изучения // Социальная психо­логия в трудах отечественных психологов: Хрестоматия. - СПб., 2000.


Модульна контрольна робота № 2. 30 тестових завдань та 1 творче завдання. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка за виконання тестових завдань – 30 балів. Виконання творчого завдання оцінюється за шкалою від 1 до 10 балів. Максимальна оцінка за виконання модульної контрольної роботи – 40 балів.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка