Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предметДата конвертації11.09.2017
Розмір74.9 Kb.
Програма курсу

1. Професійна педагогіка - наука і навчальний предмет.

Роль і місце профпедагогіки в системі наук про людину і виробництво. Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії профпедагогіки: профосвіта, профнавчання, профвиховання. Зміст та структура курсу, рекомендації з вивчення.


2. Системний підхід до формування основ професійної освіти.

Кібернетична теорія в професійній педагогіці. Загальні основи кібернетики: основні поняття та визначення, їх педагогічне тлумачення. Поняття про педагогічну систему (ПС). Структура і функціональні компоненти ПС. Закони функціонування ПС. Стислий огляд організації і діяльності кращих зразків педагогічних систем.

Професійно-технічний заклад освіти як педагогічна система. Стисла характеристика структурних і функціональних компонентів.

Загальні положення теорії управління . Суб'єкти і функції управління, та їх реалізація у педагогічному процесі професійно-технічних закладів освіти (ПТЗО).


3. Історико-еволюційний розвиток профпедагогіки та її тезаурус.

Соціально-економічні передумови виникнення і розвитку профпедагогіки. Сутність понять професія, спеціальність, кваліфікація, компетентність, компетенція.


4. Організаційна структура системи професійної освіти і характеристика її
елементів.

Підготовка трудових ресурсів держави як соціальна і наукова проблема. Сучасний стан проблеми. Основне протиріччя і шляхи його розв'язання. Безперервний характер системи професійної освіти: ПТО, її мета, завдання і функції. ВНЗ та рівні їх акредитації: технікуми, коледжі, інститути, університети, академії, кваліфікаційно-освітні рівні випускників. Форми не стаціонарно професійної освіти. Заклади підвищення кваліфікації.


5. Теорія і практика підготовки кваліфікованих робітників.

Уявлення сучасної науки про кваліфікованого виробничника. Кваліфікаційна характеристика - основа організації підготовки робітника. Професіографічна документація, її типи та значення: професіограми, психограми, психолого-педагогічні профілі професій. Акмеологічні основи ПТО: предмет акмеології, її роль і місце. Авторська система діяльності професіонала (АСД).


6. Аналітичний огляд систем підготовки кваліфікованих робітників в Україні та за кордоном.

Стислий історичний огляд становлення, розвитку і сучасного стану підготовки робітників в Україні, Англії, Германії, Франції, США, Японії та в країнах СНД.


7. Організаційно-змістовна характеристика закладів професійно-технічної освіти

Характеристика традиційних закладів ПТО (ПТУ, НКК, відділи підготовки

кадрів на підприємствах, навчальні цехи), - їх місце, завдання, функції.

Перспективні заклади ПТО: ВПУ, ВПТУ, ППЛ (професійні профільні ліцеї),

МЦ (модульні центри), - порівняльний аналіз їх цілей, завдань та змісту підготовки. Правові основи реформування системи ПТО - перетворення ПТУ в ВПТУ та інші типи закладів.
8. Типові підходи до класифікації професій та політехнічне значення їх у

системі профорієнтаційної роботи

Сутність класифікації професій за чотирма основними ознаками: суб'єкт-об'єктних зв'язків, метою професійної діяльності, умовами праці, характером засобів праці. Групи та підгрупи професій. Піраміда та умовні формули професій. Використання інженером-педагогом класифікаційного підходу в роботі з абітурієнтами ПТНЗ.


9. Змістовно-методична сутність системи профорієнтаційної роботи та її

структура

Обґрунтування системи профорієнтації трикутником її завдань. Профосвіта: її сутність і структура. Професіографія - специфічна підсистема профорієнтації. Профконсультація - центральна ланка в системі профорієнтації. Профвиховання в системі профорієнтації. Профвідбір та роль інженера - педагога в процесі профвідбору учнів ПТНЗ. Профадаптація - заключний етап профорієнтаційної роботи. Педагогічне керівництво процесами професійної адаптації учнів ПТНЗ на довиробничому і виробничому етапах.


10. Професійна діагностика в системі роботи в ПТНЗ.

Значущість попередньої, поточної і остаточної професійної діагностики в підготовці кваліфікованих кадрів в системі професійної освіти. Діагностика біопсихічних властивостей: методика та технологія їх здійснення. Діагностика особливостей психічних процесів учнів. Психологічне тестування як метод профдіагностики. Технологія використання методів діагностики досвіду діяльності. Технологія педагогічного експерименту з діагностики спрямованості особистості. Обробка результатів профдіагностики та інтерпретація висновків.11. Теоретико-методологічні основи системи профорієнтації

на сучасному етапі.

Державні документи, що регламентують систему профорієнтаційної роботи. Принципи профорієнтації як системи організаційно-педагогічних закономірностей: група принципів самоорганізації оптантів, загальнодидактичні та частково-методичні принципи, група принципів інтеграції чинників, група принципів управління профорієнтацією. Специфіка функцій ПТНЗ в системі профорієнтаційної роботи.


12. Загально - педагогічна та нормативно-правова основа визначення змісту освіти в ПТНЗ

Основні положення Закону про професійно-технічну освіту щодо змісту професійної освіти. Державний стандарт професійно-технічної освіти - основа відбору її змісту. Принципи відбору змісту. Порівняльна характеристика нормативів і коефіцієнтів когнітивного і операційного компонентів змісту освіти. Типові та робочі навчальні плани і програми.13. Педагогічні основи керівництва процесом професійного навчання у ПТНЗ.

Загальна характеристика процесу навчання на суб'єкт-суб'єктних засадах. Закономірнісна сутність принципів професійного навчання. Організаційні форми навчального процесу та форми організації навчальної діяльності учнів. Узагальнена характеристика методів професійного навчання. Специфічна сутність професійно значущих знань, умінь та навичок. Педагогічні основи індивідуалізації професійного навчання. Педагогічне керівництво виробничим навчанням, виробничими та переддипломними практиками: планування, організація безпосереднього проведення, здійснення поточного та підсумкового контролю.

14. Педагогічні закономірності контролю когнітивного і операційного компонентів підготовки учнів ПТНЗ.

Об'єктивний характер методики контролю (поточного, рубіжного, кінцевого) знань та умінь учнів як педагогічно-правова норма. Значущість методів контролю в реалізації стандарту ПТО. Педагогіка кваліфікаційної атестації учнів ПТНЗ. Спеціальні методи дидактичних досліджень у професійній освіті: біомеханічні , психофізіологічні, інтелектульно-креативні.


15. Педагогічні закономірності виховної роботи в ПТНЗ.

Поняття про мету професійного виховання. Детермінанти мети професійного виховання і критерії вихованості професіонала.


16. Виховна робота інженера-педагога в навчальній групі ПТНЗ.

Індивідуальна виховна робота як основа виховання учнів ПТНЗ. Загальна характеристика учасників виховного процесу. Особливості контингенту учнів та урахування майстром виробничого навчання і класним керівником. Перспективні напрямки реформування виховної роботи. Специфіка застосування методів вивчення особистості в умовах ПТНЗ. Планування, організація, контроль і облік результатів виховної роботи у навчальній групі.


17. Зміст, форми і методи роботи інженера-педагога з батьками учнів.

Сім'я і роль батьків у вихованні загальнолюдських і професійно значущих якостей особистості учня. Основні чинники впливу на особистість підлітка в сім'ї: навіювання, копіювання, протистояння, колегіальність, надмірна опіка, нехтування тощо. Врахування цих чинників інженером-педагогом. Роль і функції педагога у батьківському педагогічному всеобучі. Методи і форми залучення батьків до процесів корегування поведінки учнів.


18. Технічна творчість та продуктивна праця учнів - потужні чинники

виховання.

Сутність і педагогічна значущість технічної творчості і продуктивної праці учнів в аспекті естетичного і соціально-економічного виховання. Принципові закономірності організації ТТ і ПП учнів. Рівні технічної творчості та продуктивної праці, їх стисла характеристика і функції педагогічних керівників на окремих рівнях.

19. Педагогічні особливості організації виховної роботи з учнями "групи
ризику".

Поняття "група ризику" та критерії розпізнавання учнів, що потенційно належать до неї. Характеристика соціально та психологічно акцентуйованих особистостей учнів. Загальна характеристика алкоголізації, наркотизації, криміналізації молоді та завдання інженера-педагога по їх профілактиці. Психофізіологічні підстави виникнення алкогольної і наркотичної залежності. Правове виховання як шлях зменшення "групи ризику". Специфіка індивідуальної роботи педагогів з учнями "групи ризику".


20.Структура керування та контролю системи профосвіти на

загальнодержавних та внутрішньозакладних рівнях.

Багаторівневість управління системою професійної підготовки на Україні. Функціональні сфери діяльності управлінських підсистем в ПТНЗ. Педагогічний такт як провідна умова оптимізації управління і контролю.


21. Система принципів управління в профосвіті.

Сутність і значущість принципів управління взагалі. Сутність, значення та шляхи реалізації принципів: конкретності управління; науковості управління; комплексності управління; ієрархічності управління; зворотного зв'язку; оптимальності управління; інтеграції дій управлінських ланок; плановості управління і контролю.


22. Планування - найважливіший компонент реалізації ефективного

менеджменту професійної освіти.

Теоретико-методологічні основи механізму планування навчально-виховної діяльності ПТНЗ. Типи планів за ознакою часу, їх характеристика та значення. Типи планів за ознакою змісту, їх характеристика та значення. Теорія і практика об'єднання планів за ознакою часу та ознакою змісту в єдину менеджментську систему дій.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка