Програма курсу "мікроекономіка" (150 год) Мета та завдання курсу "Мікроекономіка" є складовою сучасної економічної теорії І призначена для вивчення цієї дисципліни студентами, які навчаються за спеціальністю "Скачати 137.88 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір137.88 Kb.
#10931
ТипПрограма
МІКРОЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА КУРСУ "МІКРОЕКОНОМІКА"

(150 год)
1. Мета та завдання курсу
"Мікроекономіка" є складовою сучасної економічної теорії і призначена для вивчення цієї дисципліни студентами, які навчаються за спеціальністю “економіка підприємства”.

Мета вивчення дисципліни - сформувати ринково-орієнтований економічний світогляд учасника суспільного виробництва, здатного до самостійної підприємницької дія¬льності в умовах динамічної ринкової кон’юнктури; допомогти йому оволодіти універсальним інструментарієм прийняття раціональних господарських рішень в умовах обмеженості ресурсів та наявності альтернативних варіантів їх використання.

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішень окремими економічними мікросистемами, які прагнуть досягти поставлених цілей. Серед основних питань, які висвітлюються в курсі „Мікроекономіка”, є: механізм взаємодії окремих елементів ринкового механізму та встановлення рівноваги, характер економічних зв’язків між домогосподарствами, підприємствами (фірмами) та суспільством в ринкових умовах; основи теорії виробництва та витрат; фактори, що впливають на формування ринкових ситуацій; закономірності поведінки господарюючих суб’єктів в умовах різних типів ринкових структур; механізм ціноутворення на ринках виробничих ресурсів, проблеми часткової та загальної рівноваги тощо.

Одне із важливих завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту, а й від знання закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати.

Мікроекономіка є базовою дисципліною при підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економіки.
2.Зміст курсу
Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і методологія

Мікроекономіка як складова частина сучасної економічної теорії. Економічні відносини на мікро- і макрорівнях. Взаємозв’язок мікроекономіки і макроекономіки. Предмет та функції мікроекономіки Основні проблеми, які вивчає мікроекономіка. Етапи еволюційного розвитку мікроекономічного аналізу. Мікросистема та її основні характеристики. Суб’єкти мікросистем: індивід, домашнє господарство, фірма, професійні спілки, держава. Об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Види виробничих ресурсів, які використовуються в економіці. Суть простої моделі кругообігу ресурсів, товарів та доходів.

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Поняття економічної ефективності. Модель і крива виробничих можливостей, їх основні функції в економічному аналізі. Вплив технологій на виробничі можливості суспільства. Альтернативна вартість економічного блага. Вплив цін на розподіл ресурсів. Поняття трансакційних витрат та їх види.

Методологія мікроекономічного аналізу. Види моделей. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу. Граничний аналіз. Мікроекономічне моделювання. Позитивна та нормативна економічна теорія. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

Мета та завдання мікроекономіки. Застосування та межі мікроекономічної теорії.
Тема 2. Основи теорії попиту та пропозиції

Основні елементи ринкового механізму: попит, пропозиція і ціна. Попит та закон попиту. Індивідуальний та ринковий попит (означення, побудова графіків). Сутність закону попиту. Функція та крива попиту. Зміна попиту та зміна обсягу попиту. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Пропозиція та функція пропозиції. Закон пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Фактори зміни: економічний, алгебраїчний, графічний аналіз.

Ринковий механізм збалансування попиту та пропозиції. Поняття рівноваги. Зрівноважуючи функція ціни. Рівноважний обсяг. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу, взаємодія змін попиту та пропозиції. Відхилення від рівноважної ціни та дисбаланс ринку. Поняття надлишку, дефіциту. Поняття про надлишок споживача та виробника.

Практичне застосування аналізу рівноваги. Наслідки державного регулювання ринкового ціноутворення. Директивні ціни. Нецінове нормування дефіциту.
Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції

Концепція еластичності. Види еластичності. Поняття еластичності попиту. Еластичність попиту за чинниками впливу: цінова еластичність попиту; перехресна еластичність попиту; еластичність попиту за доходом.

Еластичність попиту за власною ціною блага та способи її обчислення. Види цінової еластичності попиту та фактори, що її визначають. Вплив цінової еластичності попиту на загальний доход виробника.

Нецінова еластичність попиту та її використання. Еластичність попиту за ціною взаємодоповнюючих та взаємозамінних благ (перехресна еластичність). Можливі значення коефіцієнта перехресної еластичності. Еластичність за доходом споживача. Застосування еластичності попиту по доходу.

Еластичність пропозиції. Фактори впливу на еластичність пропозиції. Еластичність пропозиції за власною ціною блага, еластичність пропозиції за цінами факторів виробництва.

Еластичність попиту і пропозиції та розподіл податкового тягаря.


Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

Методологія маржиналізму та її застосування в мікроекономічному аналізі. Потреба, корисність товару та уподобання як економічні категорії. Економічні блага та їх види. Економічні потреби. Корисність споживача в економічній теорії. Суверенітет споживача. Фактори обмеження свободи споживчого вибору: ефект натовпу, ефект „сноба”, ефект Веблена (престижу). Гіпотеза раціональної поведінки споживача.

Кардиналістський (кількісний) підхід до аналізу поведінки споживача, корисності і попиту. Поняття сукупної (загальної) та граничної корисності. Адитивна функція корисності. Сутність закону спадної граничної корисності економічного блага (І закон Госсена). Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Правило максимізації корисності (ІІ закон Госсена). Обґрунтування закону попиту.

Ординалістська (порядкова) теорія поведінки споживача. Уподобання споживача. Побудова кривих байдужості (індиферентності). Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості (індиферентності). Окремі випадки кривих індиферентності. Поняття взаємозамінних, взаємодоповнюючих і нейтральних благ, благ з від'ємною корисністю. Гранична норма заміщення.


Тема 5. Моделювання поведінки споживача

Бюджетні обмеження і можливості споживача. Рівняння та кут нахилу лінії бюджетних обмежень. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача.

Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання. Методи знаходження точки рівноваги.

Зміна споживання при зміні доходу. Крива "дохід-споживання". Функція попиту від доходу: крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива "ціна-споживання". Виведення кривої індивідуального попиту. Окремі випадки побудови цих кривих для взаємозамінних та взаємодоповнюючих благ.

Ефект заміни та ефект доходу. Взаємодія ефектів заміни та доходу. Напрямок дії ефекту заміни, напрямок дії ефекту доходу. Поняття звичайних благ та благ Гіффена.

Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Умови схильності та несхильності споживача до ризику. Ризик та ефективність економічних рішень.
Тема 6. Теорія виробництва

Основи теорії виробництва. Підприємство як ринково-виробнича система. Мотивація поведінки підприємства (фірми). Економічні періоди функціонування фірми та множина можливих комбінацій ресурсів. Миттєвий, короткостроковий та довгостроковий періоди функціонування підприємства (фірми).

Виробнича функція як параметрична модель технологічного процесу. Поняття технічно-ефективного та економічно ефективного способів виробництва. Способи побудови виробничої функції (табличний, алгебраїчний, графічний). Загальні властивості виробничих функцій.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Поняття ізокванти. Карта ізоквант. Властивості ізоквант. Взаємозаміна факторів. Гранична норма технічного заміщення. Межі заміщення виробничих факторів.

Виробництво в миттєвому періоді. Характер зміни виробничої функції з одним змінним фактором. Основні показники діяльності фірми. Сукупний, середній та граничний продукт у короткостроковому періоді: означення, графічний аналіз взаємного розміщення кривих. Закон спадної продуктивності факторів виробництва. Показники ефективності використання ресурсів. Стадії виробництва. Оптимальна стадія виробництва.

Розширення виробництва та ефект масштабу у довгостроковому періоді. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу. Залежність доходу від масштабу виробництва. Зміна економічної ефективності при розширенні виробництва.


Тема 7. Витрати виробництва

Особливості оцінки витрат виробництва в ринковій економіці. Концепція витрат втрачених можливостей. Склад та оцінка альтернативних витрат. Явні та неявні витрати, внутрішні та зовнішні витрати. "Нормальний прибуток" як елемент витрат. Вимірювання прибутку: економічна та бухгалтерська концепції.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Постійні та змінні витрати. Поняття сукупних, середніх та граничних витрат. Означення, графічний аналіз особливостей взаємного розташування та закономірностей зміни кожного з видів витрат. Точки мінімуму витрат та їх взаємне розташування. Закон зростаючих граничних витрат.

Оптимальна комбінація факторів виробництва. Поняття ізокости: означення, побудова, властивості. Карта ізокост. Оптимум виробника: вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна та економічна інтерпретації.

Динаміка довгострокових витрат. Конфігурація кривої довгострокових середніх витрат. Середні та граничні витрати фірми у довгостроковому періоді. Взаємозв’язок витрат у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми. Оптимальна комбінація ресурсів для різних обсягів виробництва. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.


Тема 8. Теорія ринку досконалої конкуренції

Поняття ринкової структури. Визначення базових моделей ринкових структур: ідеальних і реальних. Критерії розмежування ринкових структур.

Ознаки та умови ринку досконалої конкуренції. Досконало конкурентна фірма та умови її функціонування. Особливості кривої попиту на продукцію конкурентної фірми. Крива ринкового попиту в умовах досконалої конкуренції. Особливості ціноутворення на ринку.

Конкурентна стратегія фірми у короткостроковому періоді. Показники діяльності конкурентної фірми. Умови максимізації прибутку: сукупний та граничний аналіз. Графічний аналіз впливу ринкової ціни на взаємне розташування кривих сукупних витрат, сукупного доходу та прибутку досконало конкурентної фірми.

Дослідження умов прибутковості та збитковості фірми в умовах динамічності ринкової кон’юнктури. Вплив зміни ринкової ціни на умови прибутковості, беззбитковості, збитковості та припинення виробництва фірмою у короткостроковому періоді. Короткострокова рівновага фірми і галузі.

Конкурентна стратегія фірми у довгостроковому періоді. Умови довгострокової рівноваги. Парадокс прибутку.

Пропозиція фірми і галузі у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Досконала конкуренція та ефективність: виробнича ефективність та ефективність розподілу ресурсів. Застереження в оцінці ефективності ринку досконалої конкуренції.


Тема 9. Теорія монополії та монопольний ринок

Модель чистої монополії та її характеристика. Причини виникнення та існування монополій в економічній системі. Різновиди монополій. Природна монополія. Адміністративна та економічна монополія. Порівняльна характеристика монополії та монопсонії.

Монополія і монопольна влада. Джерела монопольної влади. Показники виміру монопольної влади.

Характеристика основних бар'єрів входу на монопольний ринок та виходу з ринку.

Ціноутворення на монопольному ринку. Умова максимізації прибутку на монопольному ринку. Точка Курно. Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва: графічний та алгебраїчний аналіз. Математичні методи обчислення граничного доходу, граничних витрат та рівноважної ціни в умовах монополії. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція фірми-монополіста та особливості її формування.

Поняття цінової дискримінації. Цінова дискримінація першого, другого та третього ступенів. Переваги та недоліки застосування цінової дискримінації монополістом.

Рівновага фірми-монополіста у довгостроковому періоді. Реалізація та утримання монопольної влади. Лімітуюче ціноутворення.

Економічні наслідки діяльності монополій: переваги та недоліки. Соціальна ціна монополії. „Х-неефективнсть” в умовах монополії. Порівняльний аналіз досконалої конкуренції та монополії. Обмеження влади над ринком: антимонопольна політика. Державне регулювання діяльності природних монополій.


Тема 10. Ринок монополістичної конкуренції

Ознаки та умови функціонування ринку монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Методи конкуренції. Диференціація продукції.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Визначення ціни та обсягу виробництва фірмою на ринку монополістичної конкуренції. Короткострокова та довгострокова рівновага галузі: графічна інтерпретація.

Сутність, види та передумови розвитку нецінової конкуренції. Рекламно-пропагандистська діяльн6ість та її вплив на обсяги виробництва та витрати. Оцінка економічної доцільності реклами.

Монополістична конкуренція та економічна ефективність. Порівняльний аналіз з ринком досконалої конкуренції та монопольним ринком.
Тема 11. Олігополістична структура ринку. Антимонопольна політика

Олігополія, її сутність та основні ознаки. Показники концентрації ринку. Теорія олігополії. Основні причини існування олігополії. Сучасні форми олігополій.

Стратегічна поведінка фірм на олігополістичному ринку. Загальна взаємозалежність і складність аналізу поведінки на ринку. Рівновага Неша.

Олігопольний ринок гомогенного блага. Цінова війна та її наслідки в умовах олігополії. Теорія ігор та конкуруючі стратегії фірм, що діють на олігопольному ринку. Дуополія. Модель Курно. Модель Бертрана: конкуренція цін на однорідні товари. Формальні умови моделі. Оптимізація обсягу виробництва в умовах дуополії. Перевага ініціатора – модель Штакельберга. Модель ціноутворення ламаної кривої попиту. Олігопольний ринок гетерогенного блага. Модель олігополістичного ціноутворення „лідерство у цінах”.

Конкуренція чи таємна змова: „дилема ув’язнених”. Картель та легальні угоди. Передумови створення картелю. Аналіз картельного ціноутворення. Ціноутворення за принципом: "витрати плюс ...". Основний зміст нецінової конкуренції в умовах олігополії.

Оцінка економічної ефективності олігопольного ринку. Гіпотеза Шумпетера-Гелбрейта.

Необхідність державного регулювання діяльності монополізованих ринків. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Антимонопольна політика в Україні.
Тема 12. Ринки факторів виробництва

Загальна характеристика та особливості ринку виробничих ресурсів. Формування попиту на фактори виробництва. Похідний попит. Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробництва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку продукту на похідний попит.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку продукту. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Зміна обсягу попиту та попиту загалом. Цінова еластичність попиту на виробничі ресурси. Фактори, що впливають на еластичність попиту на ресурси.

Монопольний похідний попит. Монопольний ринок продукту та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора. Співвідношення ресурсів і максимізації прибутку. Правило оптимізації структури ресурсів з метою мінімізації витрат та максимізації віддачі. Основна умова максимізації прибутку.


Тема 13. Ринок праці і зарплата

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Граничний виграш виробника від найму праці. Обґрунтування рішення про найм додаткової робочої сили.

Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обгрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.

Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю та. монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки праці, їх особливості.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.
Тема 14. Ринок капіталу і природних ресурсів

Капітал як фактор виробництва. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу.

Попит та пропозиція капіталу. Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперішніми та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Попит та пропозиція капіталу. Вступ до аналізу інвестиційних рішень. Поняття дисконтованої вартості. Види процентних ставок. Реальна та номінальна процентні ставки. Рівень дохідності, прибуток на капітал. Показники теперішньої та майбутньої вартості у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Ринок природних ресурсів (землі). Особливості землі як фактору виробництва. Специфіка формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.


Тема 15. Загальна ринкова рівновага та ефективність

Часткова рівновага ринку. Модель загальної економічної рівноваги ринку. Загальна рівновага і взаємодія ринків продуктів та ресурсів. Ефект зворотного зв’язку.

Ефективність розміщення ресурсів. Ефективність у виробництві, обміні та споживанні. Модель загальної економічної рівноваги Вальраса.

Економічна теорія добробуту. Функції суспільного добробуту. Функція суспільної корисності Бентама. Парадокс Кондорсе. Теорема економіки добробуту Ерроу. Критерії оцінки добробуту.

Перша та друга теореми теорії суспільного добробуту. Парето-ефективність в обміні. Умова оптимальності за Парето у виробництві. Ящик Еджуорта.

Загальна рівновага: аналіз затрат та результатів. Конфлікт між економічною ефективністю та соціальною справедливістю. Перерозподіл добробуту через систему оподаткування.


Тема 16. Неспроможність ринку: асиметрична інформація, зовнішні ефекти та суспільні блага

Прояви неспроможності ринку: асиметрична інформація, природна монополія, зовнішні ефекти та суспільні блага. Сутність поняття „асиметрична інформація”. Неефективність ринку внаслідок асиметричної інформації. Діагностика асиметричної інформації. Асиметрична інформація на ринках праці.

Економічний зміст позитивних та негативних екстерналій (зовнішніх ефектів). Суспільні та приватні витрати (вигоди). Шляхи корекції неспроможності ринку. Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза-Стіглера.

Поняття суспільних благ. Визначальні особливості товарів індивідуального споживання (приватних благ) та суспільних благ. Попит на суспільні блага та ефективний їх обсяг. Особисті уподобання і суспільні блага. Забезпечення суспільними благами: можливість ринку і держави.

Економічна роль держави у ринковій економіці. Необхідність та причини втручання держави в економічні процеси за ринкових умов. Функції держави. Позитивний (описовий) аналіз поведінки уряду. Застосування теорії громадського вибору в поведінці уряду.
Література
1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 1997. – 248с.

2. Будаговська С. та інші. Мікроекономіка та макроекономіка. - К.: Основи, 1998. - 518с.

3. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. – СПб., 1998.

4. Гребенников П. И, Леусский А. И., Тарасович Л. С. Микрозкономика. Учебник. 2-е изд., СПб.: Спбуэф, 1998. - 447с.

5. Долан Э. Дж. Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. /Под общ. ред. Б. Лисовика и В, Лукашевича. -СПб.: Экон. шк., 1994. - 448с.

6. Задоя О. Мікроекономіка. Дніпропетровськ, 2001.

7. Ивашковский С. Микроэкономика. Учебник. -М.: Дело, 1998. - 416с.

8. Ивашковский С. Экономика: микро- и макроанализ. - М.: Дело, 1999.-360с.

9. Ивченко Б. Информационная мнкроэкономика. В 2-х ч. - СПб.: Нордмедиздат, 1998. - 300 с.

10. Кириленко В. Мікроекономіка. Навч. посібник. - К.: Таксон, 1998 - 334с.

11. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Част. 2. Мікроекономіка: / Пер. з англ. 13 вид. Наук. ред. перекладу Т. Панчишина. - Львів: Просвіта, 1999. - 650с.

12. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципи, проблеми и политика: Пер. с англ. 2-го изд. В 2 т. - М.: Республика, 1992. - Т. 1.- 399с.; Т.2.-400с.

13. Микроэкономика /Под. ред. Яковлевой Е./ 2-е изд. - М.: Поиск, 1998.-368с.

14. Микроэкономика в таблицах и графиках / Под ред. Прикина /М.: ЮНИТИ, 1999. - 503с.

15. Нуреев Р. Курс микроэкономики. Учеб. для вузов. - М.: ИНФРА-М, 1998.-572с.

16. Піндайк Р. С. Рубінфельд Д. Л. Мікроекономіка: / Пер. з англ. А. Олійника та Р. Скільського. - К.: Основи, 1996. - 646с.

17. Самуельсон П. А., Нордхауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Під ред. С. Панчишина. - К.: Основи. 1998. - 676 с.

18. Сио К. К. Управленческая экономика. Пер. с англ.- М. ИНФРА-М, 2000.- 671с.

19. Слухай С. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки.- К.: Лібра, 1998. - 256с.

20. Фальцман В. ОСНОВЫ микроэкономики. - М.: Теис, 1999. - 81с.21. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение: Пер. с англ. В 2 т. - М.: Финансы и статистика, 1992. Т. 1. - 384 с.; Т.2.- 384с.

22. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки. - К.: Знання, 1998. - 674с.

Скачати 137.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка