Програма курсу «Кримінально-виконавче право»Сторінка2/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2
Тема 5. Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту та обмеження волі. (6 години)

1. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді обмеження волі.

2. Правовий статус засуджених до покарання у виді обмеження волі.

3. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.

4. Сутність та соціальне обґрунтування покарання у виді арешту.

5. Правовий статус засуджених до покарання у виді арешту.

6. Порядок виконання покарання у виді арешту.

Теми рефератів:

1. Характеристика основних засобів забезпечення ізоляції під час виконання покарання у виді арешту.

2. Досвід зарубіжних країн щодо виконання покарання у виді арешту

3. Характеристика виправного центру як установи виконання покарань

4. Правові підстави та порядок короткострокових виїздів за межі виправних центрів

5. Характеристика колоній поселень: позитивні та негативні аспекти


Література:


 1. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 2. Бодюл Є.М. Юридична природа інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 1999. – №4. – К.: РВВ КІВС. – С. 15–21.

 3. Бодюл Є.М. Специфічні завдання інституту колоній-поселень // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2000. – №5. – С. 42–49.

 4. Бодюл Є.М. Особливості ізоляції в колоніях-поселеннях // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2001. – №6. – С. 193–198.

 5. Бодюл Є.М. Особливості та деякі проблеми виконання покарання у виді обмеження волі за новим Кримінально-виконавчим кодексом України // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2004. – №9. – С. 185–192.

 6. Бодюл Є.М., Джужа О.М. Концептуальні засади і загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України // Право України. – 2004. – №7. – С. 80–84. (особистий внесок – 50%).

 7. Кримінально-виконавче право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. – 2-е вид., перероб. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 448 с. (особистий внесок – 1,5 д.а.).

 8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384с.

 9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

 10. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 11. Шинкарьов Ю. В. Окремі особливості притягання до праці засуджених до арешту // Вісник Харків, нац. ун-ту ім. В. Н. Кара-зіна. - "Громадянське суспільство". - 2006. - № 735. - С. 96-99.

 12. Шинкарьов Ю. В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості правового регулювання його виконання та відбування. - Львів., 2007. - Автореф. дисертації канд. юрид. наук. -2007.-16 с.

 13. Богатирьов І., Сокоринський Ю. Тримання в дисциплінароному батальйоні військовослужбовців (проблеми і пропозиції) // Вісник Львівськго університету. Серія юридична, 2011. Вип. 52. – С. 262-266Тема 6. Загальні засади виконання покарання у виді позбавлення волі. Міжнародно-правові стандарти поводження із засудженими до позбавлення волі. (6 годин)

1. Соціальні та психологічні проблеми покарання у вигляді позбавлення волі.

2. Правові засади виконання покарання у виді позбавлення волі.

3. Основи правового статусу осіб, засуджених до позбавлення волі.

4. Поняття, класифікація та загальна характеристика міжнародно-правових стандартів поводження із засудженими до позбавлення волі.

5. Порівняльна характеристика Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та Європейських пенітенціарних правил.Теми рефератів:

1. Зарубіжний досвід застосування засудженим короткочасних виїздів (тюремних відпусток) за межі колонії.2. Зарубіжний досвід приватизації тюрем
Література:


 1. Кримінально-виконавчий кодекс України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 2. Про схвалення Концепції Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на період до 2017 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1511-р

 3. Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими (1957 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 4. Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного персоналу - головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі України

 5. Роз'яснення Міністерства юстиції України від 11.07.2012

 6. Декларація про захист всіх осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (1975 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 7. Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1984р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 8. Кодекс поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку (1979 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 9. Принципи медичної етики, що визначають роль працівників охорони здоров'я, особливо лікарів, у захисті ув'язнених чи затриманих осіб від катувань і інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів поводження й покарання (1982 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 10. Заходи, що гарантують захист прав тих, хто засуджений до страти (1984 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 11. Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються відправлення правосуддя відносно неповнолітніх (Пекінські правила, 1985 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 12. Звід принципів захисту всіх осіб, підданих затриманню та ув'язненню в будь-якій формі (1989 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 13. Мінімальні стандартні правила ООН стосовно заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські правила, 1990 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 14. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі (1990р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 15. Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками від ЗО листопада 1964 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 16. Європейська конвенція про захист прав та основних свобод людини 1950р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 17. Європейська конвенція з попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 18. Європейські тюремні правила, оголошені рекомендацією № К (87) З Комітету міністрів Ради Європи від 12 лютого 1987 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 19. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи від 9 березня 1976 р. «Про деякі міри покарання, альтернативні позбавленню волі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 20. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи стосовно виборчих, громадянських та соціальних прав ув'язнених від 1 лютого 1962 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 21. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про працю ув'язнених від 18 вересня 1975 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 22. Резолюція Комітету міністрів Ради Європи про освіту в тюрмах від 13 жовтня 1989р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 23. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно системи ув'язнення та поводження з небезпечними злочинцями від 24 вересня 1982р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 24. Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи стосовно надання короткотермінових відпусток ув'язненим від 24 вересня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 25. Європейські правила щодо громадських санкцій та заходів, оголошені рекомендацією № К. (92) 16 Комітету міністрів Ради Європи[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua..

 26. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 27. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 4.ХІ.1950), ратифікована Законом України № 475/ 97-ВР від 17.07.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 28. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VІІІ від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. Безпалюк О., Гель А. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі / Безпалюк О., Гель А // Вісник прокуратури. – 2006. – №12. – С. 56-65.с.

 29. Бочелюк В.Й. Особливості психічних станів осіб, позбавлених волі // Право та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право 2009 р., № 2 с. 31–38 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/pravo/2009_2/

 30. Попередні зауваження Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Заява від 06.12.2011[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 31. Беца О.В. Психолого-педагогічна класифікація засуджених як основа диференційного та індивідуального підходу до них у процесі перевиховання / Беца О.В // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 1999. – №4. – С. 73-85.

 32. Гель А., Ковганич В. Визначення виду виправної установи засудженим / Гель А., Ковганич В // Вісн. прокуратури – 2003. - № 3 (21). – С. 56-59.

 33. Дотримання прав ув‘язнених в Україні – 2011. Щорічна сьма доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1259484883.

 34. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

 35. Дрьомін В.М. Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями / Дрьомін В.М. К // Оцінка, шляхи подальшого реформування в’язничної системи України. – К., 1999. – С. 161-186.

 36. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деінституціалізації тюремного середовища / Дрьомін В.М // Актуальні проблеми держави i права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 2009.. – С. 131-136.

 37. Закоморна К. О. Інститут омбудсмана як засіб забезпечення прав і свобод людини та громадянина (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.02 «Конституційне право» / К. О. Закоморна ; Нац. юрид. акад. України. – Х., 2000. – 16 с.

 38. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

 39. Кримінально-виконавче право: Підручник. / За заг. ред. А.Х.Степанюка. – Х.: Право, 2005. – 256 с.

 40. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х. - Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

 41. Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика. Курс лекций. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2004. – 400 с.

 42. Марчук А.І. Значение криминологических данных при классификации и распределении осужденных в исправительных учреждениях: постановка проблемы / Марчук А.І // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнарод.наук. – практ. конф., Луцьк, 29-30 травня. 2009р /Уклад. Т.Д. Климчик. - Луцьк, 2009.-С.592-595.

 43. Марчук А.І. Роль персоналу в механізмі управління пенітенціарними установами та класифікації засуджених / Марчук А.І. // Митна справа. - 2011. -№ 1. - С.300-307

 44. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 45. Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічн. бюл. Київськ. ін-ту внутр. справ.– К.: КІВС, «МР Леся», 2002. – С. 59-64.

 46. Прасов О.О. Межі права засуджених до позбавлення волі на побачення з членами своєї сім’ї та родичами // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_4/files/LA411_24.pdf

 47. 52. Пузирна Н. С. Упровадження іноземного досвіду діяльності пенітенціарних омбудсманів // Право та управління. Електронне наукове фахове видання. - 2011. - №3. - С. 219-223.

 48. Саленков І.В. Поняття режиму позбавлення волі у кримінально-виконавчому праві України. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди "Право" . – 2007. - Вип. 9 – С.140-145 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_pravo/2007_9/ Salenkov.pdf

 49. СкіцьА. В. Виправлення та ресоціалізація засуджених у місцях позбавлення волі як соціально-педагогічна проблема: науково-історичний аналізНауковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2009 — № 21, Педагогічні науки. - С.65-70 // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/ped/2009_21/R2/Skits.pdf

 50. Хохряков Г. Парадоксы тюрмы / Г. Хохряков. – М. : Юрид. лит., 1991. – 224 с.

 51. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

 52. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

 53. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

 54. Яковець І.С. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань: Автореф. дис. канд. юрид. наук (12.00.08). – Х., 2006. – 20 с.

 55. Яковець І.С. Проблеми визначення виду режиму установи виконання покарань // Право України. – 2003. – № 11. – С. 120-123.

 56. Яцишин М.М. Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини)Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. - № 19. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19.htmТема 7. Режим у колоніях, його функції, основні вимоги та засоби забезпечення. Праця, освіта, соціально-виховна робота у місцях позбавлення волі та інші ресоціалізаційні інструменти. (8 годин)

1.Поняття режиму у колоніях та засоби його забезпечення.

2. Ресоціалізація засуджених: поняття, практичне значення та відмежування від суміжних понять.

3. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі до праці, її форми, принципи, цілі та оплата.

4. Поняття і зміст соціально-виховної роботи із засудженими. Особливості організації загальноосвітнього та професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі.

5. Заходи заохочення та стягнення: види, підстави і порядок їх застосування до засуджених.Теми рефератів:


 1. Режим у механізмі виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

 2. Правообмеження засуджених до позбавлення волі, передбачені вимогами режиму.

 3. Нагляд і контроль за засудженими: мета, засоби та нормативне регулювання.

 4. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності у виправних установах.

 5. Правова сутність залучення засуджених до праці: право чи обов’язок?.

 6. Праця як один з основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених

 7. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі жінок, неповнолітніх та осіб,засуджених до довічного позбавлення волі до суспільно корисної праці.

 8. Основні форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими.

 9. Правове регулювання та організація загальноосвітного і професійного навчання засуджених до позбавлення волі.

 10. Шляхи вдосконалення заходів заохочення і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 11. Умови ефективності заходів заохочення до осіб, позбавлених волі, і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 12. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання


Література:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями за 2014 р.).

 2. Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого від 08.04.2014  1186-VII / Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/657091

 3. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230

 4. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451

 5. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 року Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 32, ст.215.

 6. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 2011 року // Голос України вiд 14.04.2011 - № 68

 7. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 8. Про затвердження Інструкції про охорону та нагляд за засудженими у виховно-трудових колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань: Наказ Держдепартаменту вик.покарань вiд 03.10.1999 № 140. Зареєстровано: Мін'юст України вiд 16.11.1999 № 790/4083 (з наступними змінами та доповненнями).

 9. Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.
  Наказ Міністерства юстиції України від 12.02.2014 № 324/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 10. Наказ ДПтСУ N 191 «Про затвердження Інструкції з оплати праці засуджених до обмеження та позбавлення волі» від 4 жовтня 2004 року // Офіційний вісник України вiд 05.11.2004 - 2004 р., № 42, стор. 190, стаття 2791

 11. Наказ Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань N 154/55 «Про затвердження Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи» від 01.03.2002 // Офіційний вісник України вiд 12.04.2002 - 2002 р., № 13, стор. 217, стаття 677, код акту 21945/2002

 12. Наказ Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань N 153/32 «Про затвердження Положення про навчальний центр при установі виконання покарань» від 26.02.2004 // Офіційний вісник України вiд 02.04.2004 - 2004 р., № 11, стор. 92, стаття 680

 13. Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2013№ 1304/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

 14. Андрушко І. Досвід організації соціально-психологічної роботи із засудженими в установах виконання покарань Київської області // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. - №1. – С. 64-71.

 15. Бадира В.А. Виправлення жінок, засуджених до позбавлення волі, як мета покарання: Автореф. дис.. … канд. юрид. наук. – Львів, 2006. – 17с.

 16. Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых учреждениях [Текст] : автореф. дис... д-ра юрид. наук / Беляев Н. А. ; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. - Ленинград, 1963. - 41 с.

 17. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / І.Г. Богатирьов . - К. : Прав. єдність, 2008 . - 352 с.

 18. Бочелюк В.Й., Денисова Т.А. Кримінально-виконавча психологія: Підручник. – К.: Істина, 2008. – 328 с.

 19. Василець В.Б. Правові та кримінологічні проблеми попередження втеч засуджених з виправно-трудових установ [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Василець Володимир Борисович ; Українська академія внутрішніх справ. - К., 1996.. - 20 с.

 20. Ващенко Р.В. Організаційно-правові питання ресоціалізації засуджених / Р.В. Ващенко, В.В. Сулицький // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ: [редкол.: В.М. Синьов (голов. ред.) та ін.]. – К.: КІВС, „МП Леся”, 2003. – № 8. – С. 29-37.

 21. Велько Н.В. Режим виконання та відбування покарання у вигляді позбавлення волі (історія та сьогодення) / Н.В. Велько // Держава і право: Юридичні і політичні науки : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 38 . 776 с. - С. 587-592.

 22. Гель А.П. Кримінально-виконавче право України : Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; За ред. А.Х. Степанюка . - К. : Юрінком Інтер, 2008 . - 624 с.

 23. Горенко С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи [Текст] : дис...канд. пед. наук: 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2004..

 24. Гумін О.М. Теоретичні основи боротьби з наркотизмом серед засуджених до позбавлення волі [Текст] / О. М. Гумін, П. В. Мельник. - К. : [б.в.], 2000.. - 418 с.

 25. Дзюба А. Використання вимог режиму в місцях позбавлення волі та працезабезпечення засуджених // Вісник прокуратури* : Загальнодерж. фахове юрид. вид. 2002. №5. - C.68-74.

 26. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики – 2001. – Вип. 10-11. – С. 238-244.

 27. Іваньков І.В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Іваньков Ігор Володимирович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005.. - 204 арк

 28. Карп С.Т. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в пенитенциарных учреждениях [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Карп Семен Терентьевич ; Академия им. "Штефан чел Маре". - Кишинев, 2003.. - 23 с.

 29. Козлов П.П. Режим виконання кримінальних покарань : Монографія / П.П. Козлов, Ю.В. Нікітін, Л.О. Стрелков . - К. : КНТ, 2008 . - 272 с.

 30. Колб О.Г. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі [Текст] : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : Вежа, 2007.. - 513 с.

 31. Колб О.Г. Установа виконання покарань як суб'єкт профілактики злочинів [Текст] : моногр. / О. Г. Колб. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006.. - 464 с..

 32. Кримінально-виконавче право: Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; За ред. Т.А. Денисової . - 2-ге вид., змін. і доповн. - К. : Істина, 2010 . - 400 с.

 33. Кримінально-виконавче право України : Підручник / За ред. В.М. Трубникова . - М. : Право, 2001 . - 384 с.

 34. Кримінально-виконавче право України : Підручник : Рекомендовано МОН України / За ред. А.Х. Степанюка . - 2-ге вид., випр. і доповн. - Х. : Право, 2006 . - 256 с.

 35. Кучера Г.Н. Оценка эффективности деятельности исправительно-трудовых учреждений, исполняющих наказание в отношении лиц, осужденных впервые к лишению свободы [Текст] : дис...канд.юрид.наук:12.00.08 / Кучера Григорий Николаевич ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1993.

 36. Лукашевич, С. Ю. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Лукашевич Сергій Юрійович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001.. - 19 с.

 37. Марчук А.І. Гуманізація кримінально-виконавчого законодавства в контексті адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів // Правове життя сучасної України: матер. Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 16-17 травня 2014 року). Т.2 /відп. за випуск. д.ю.н., проф.В.М.  Дрьомін / Національний ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2013. – С. 627-630

 38. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 39. Плужнік О.І.. Кримінальна відповідальність за порушення режиму відбування покарання у виправних установах та тримання під вартою [Текст] / О. І. Плужнік ; Одеський юридичний ін-т Національного ун-ту внутрішніх справ. Кафедра кримінального права та кримінології. - О. : Вид-во Одеського юрид. ін-ту НУВС, 2005.. - 139 с.

 40. Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації [Текст]: навч.-метод. посіб. / заг. ред. М. І. Мельник ; Громадська організація "Відділення Українського фонду сприяння пенітенціарним реформам в м.Києві", Міжнародний фонд "Відродження". - К. : ПП "Арарат-Центр", 2000.. - 140 с.

 41. Соболь Є.Ю. Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і крімінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Соболь Євген Юрійович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2009.. - 20 с.

 42. Степанюк А. X., Трубников В. М. Режим відбування позбавлення волі в установах виконання покарань: Конспект лекції. – X., 1994.

 43. Стефанов С.О. Організаціно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Стефанов Сергій Олександрович.– Одеса, 2002. – 191 с.

 44. Стоматов Е.Г. Протидія створенню та функціонуванню груп негативної спрямованості в місцях позбавлення волі [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стоматов Едуард Григорович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2010.. - 16 с.

 45. Фицула М.Н. Теория и практика перевоспитания несовершеннолетних осужденных в воспитательно- трудовых колониях [Текст] : дис...д-ра пед.наук:13.00.01 / Фицула Михаил Николаевич ; Тернопольский педагогический ин-т им. Я.А.Галана. - Тернополь, 1991..

 46. Чекулаев С. Режим исполнения наказания / С. Чекулаев // Законность: Генеральная прокуратура Российской Федерации. 2009. № 10. - С. 48-50.

 47. Шулежко Т.А. Особенности карательно-воспитательного воздействия на неоднократно судимых к лишению свободы женщин, отбывающих наказание в исправительно- трудовых учреждениях [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Шулежко Тетьяна Андреевна ; Украинская академия внутренних дел. - К., 1996.

 48. Яцишин М. Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України / Михайло Яцишин // Юридична Україна : Щомісячний правовий часопис. 2009. № 3. - С. 111-115.

 49. Ягунов Д. Ресоціалізація засуджених як напрямок соціальної політики держави. Аналітична записка // Вироблення державної політики. – Київ: НАДУ при Президентові України – Канадське бюро міжнародної освіти – Центр досліджень адміністративної реформи, 2003. – С.177-191.

 50. Ягунов Д.В. Категорія «небезпечний злочинець» у сучасному кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2010. – Випуск 39. – С.352-361.

 51. Ягунов Д.В.Глобалізаційна обумовленість "кризи покарання": аналіз сучасних пенальних практик наоснові кримінологічних поглядів Мішеля Фуко // Правова держава. - 2010. - №12. - С.325-330.


Тема 8. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми. (6 годин)

1. Особливості правового статусу неповнолітніх, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

2. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх.

3. Особливості виховної з неповнолітніми злочинцями у виховних колоніях.

4. Особливості правового статусу жінок, засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

5. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо жінок.

6. Особливості проведення соціальної роботи із засудженими жінками.
Теми рефератів:

1. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років.

2. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань.

3. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок.4. Сучасні проблеми відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.
Література:

 1. Бадира В.А., Богатирьов І.Г. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань. Навчальний посібник. – Чернігів: ПОД Чернігівського ДЦНТІ, 2003. – 168 c.

 2. Бадира В.А.Альтернативні позбавленню волі види кримінальних покарань – шлях до виправлення засуджених //Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3-х т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 28-29 жовтня 2004 р. − Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. − Т. 3. − С. 54 − 55.

 3. Бадира В.А. Введення альтернатив, як питання вибору цінностей // Матеріали науково-практичної конференції „Проблеми застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі”. – Чернігів, 2004. - С.82-86.

 4. Бадира В.А. Виправлення засуджених як opinio moralis // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – № 1 (23) – С. 77-83.

 5. Бадира В.А. Виправлення засуджених жінок шляхом застосування альтернативних покарань: світовий досвід //Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2005. - № 1.- С.103-106.

 6. Бадира В.А. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок // Вісник Запорізького юридичного інституту: Зб. наук. праць. – 2005. - № 2. – С.132-139.

 7. Дремин В.Н. Лишение свободы в механизме уголовно-правового воздействия на несовершеннолетних преступников Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: матеріали Міжнародної наук. конф. (Одеса, 21-22 вересня 2007 р.). – О. : Фенікс, 2007. – С. 310-315.

 8. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

 9. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 10. Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.

 11. Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.

 12. Резніченко Г.С. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років / Г. С. Резніченко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 4 (II). — С. 10-15.

 13. Резніченко Г.С. Особливості застосування заходів заохочення до жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Право і безпека. — 2006. — Т.5. — № 2. —С. 66-70.

 14. Резніченко Г.С. Міжнародні правові стандарти щодо виконання покарання у вигляді позбавлення волі щодо вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей (проблеми імплементації) / Г. С. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2006. — № 2. — С. 74-77.

 15. Резніченко Г.С. Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2006. — Вип.32. — С. 48-55.

 16. Резніченко Г.С. Окремі аспекти кримінально-правової характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2007. — Т. 10. — Вип. 14. — Ч.I. — С. 208-214.

 17. Резніченко Г.С. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі засудженими жінками відповідно до вікових особливостей / Г. С. Резніченко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2007. — № 3. — С. 81-83.

 18. Резніченко Г. С. Особливості виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок: деякі аспекти чинного законодавства / Г.С. Резніченко // Основні напрямки реформування ОВС в умовах розбудови демократичної держави : Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовтня 2004 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. — С. 60-62.

 19. Резніченко Г. С. Деякі аспекти доцільності та ефективності спільного утримання повнолітніх та неповнолітніх жінок, засуджених до позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Делінквентна поведінка дітей та молоді: сучасні технології протидії : Міжнар. наук.-практ. конф., 31 березня – 1 квітня 2006р., Ч.1. : тези доп. — Одеса : МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Одеськ. юрид. ін-т, 2006. — С. 156-161.

 20. Резніченко Г. С. Деякі проблеми ресоціалізації жінок, звільнених з місць позбавлення волі / Г. С. Резніченко // Соціалізація молоді в умовах розбудови демократичної правової держави : Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 16 лютого 2007р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т ХНУВС, 2007. — С. 162-165.

 21. Резніченко Г. С. Деякі проблеми застосування до засуджених жінок положень ст. 142 КВК України / Г. С. Резніченко // Проблеми реалізації кримінальної відповідальності: кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти : Регіональн. наук.-практ. конф., 2 квітня 2007 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т ХНУВС, 2007. — С. 73-75.

 22. Резніченко Г.С. Деякі проблеми застосування до жінок, засуджених до позбавлення волі положень ст. 93 КВК України / Г. С. Резніченко // IV звітна конференція наук.-пед. складу Одеськ. юрид. ін-ту Харк. нац. ун-ту внутр. справ : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. юрид. ін-т Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. — С. 127-129.

 23. Резніченко Г. С. Проблеми застосування інституту переведення на поліпшені умови утримання щодо засуджених до позбавлення волі жінок / Г. С. Резніченко // V звітна конференція наук.-пед. складу Одеськ. держ. ун-ту внутр. справ, 16 травня 2008 р. : тези доп. — Одеса : МВС України, Одеськ. держ. ун-т внутр. справ, 2008. — С. 129-131.

 24. Яцун О. Застосування до неповнолітніх позбавлення волі. Ефективність цієї міри покарання / О.С. Яцун // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 106–108.

 25. Яцун О. Особливості врахування особи неповнолітнього припризначенні покарання / О.С. Яцун // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 20–24.

 26. Яцун О. Особливості кримінального покарання неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн / О.С. Яцун // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 165–169.


Тема 9. Особливості відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі. (6 годин)

1. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

2. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

4. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.
Теми рефератів:

1. Довічне позбавлення волі або смертна кара: плюси та мінуси покарань

2. Становлення та розвиток довічного позбавлення волі як виду кримінальних покарань.

3. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.


Література:

 1. Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого від 08.04.2014  1186-VII / Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/657091

 2. Є. Барабаш Організаційно-правові засади виконання покарання та відбування покарання жінками, яких засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення //Право України. - 2009.- № 4

 3. Сулицький В. Соціально-психологічні аспекти утримання засуджених на довічне позбавлення волі [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.politik.org.ua.

 4. Гель А. Інститут зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі в межах однієї установи в кримінально-виконавчому законодавстві України: історичний та порівняльний аспекти // Підприємництво, господарство і право. - 2006. — № 5

 5. Дремин В.Н. Лишение свободы: пенитенциарные и криминологические проблемы // Юридический вестник. – 1999 – № 1. – С.35-37.

 6. Лёвочкин В.А. Пути реформирования уголовно-исполнительной системы Украины // Кримінально-виконавча система України: теорія, практика, законодавство. – К. РВВ КІВС при УАВС. – 1994 – С. 13–17.

 7. Льовочкін В.А. Вплив Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями на формування змісту національного кримінально-виконавчого законодавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 4 – С. 21–24.

 8. Льовочкін В.А., Осауленко О.І. Проблеми реалізації нового Кримінального кодексу кримінально-виконавчою системою України // Право України. – 2001. – № 11. – С. 125–128.

 9. Льовочкін В.А. Формування міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2001. – № 5 – С. 56–60.

 10. Льовочкін В.А. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство України // Право України – 2002. – № 2. – С. 24–25.

 11. Мостепанюк Л.О. Відбування довічного позбавлення волі в Україні та за кордоном: проблеми і перспективи // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 121 – 125.

 12. Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі: історія і сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 8. – С. 131 – 133.

 13. Мостепанюк Л.О. Місце довічного позбавлення волі в системі кримінальних покарань // Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування. – Хмельницький: ХІУП. – 2003. – С. 188 – 191.

 14. Мостепанюк Л.О. Правове регулювання умов і порядку помилування осіб, засуджених до довічного позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 20 – 22.

 15. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 16. Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - 2002. - Вип. 37

 17. Колб О. Г. Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі : [навч. посібник]. – Луцьк: РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – 494 с.

 18. Колб О. Г. Організація індивідуального запобігання злочинам у кримінально-виконавчій установі : [монографія] / Колб О. Г., Яцишин М. М., Кондратішина В. В. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ.. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 513 с.

 19. Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.

 20. Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.

 21. Скоков С.І. Виконання покарань у виді, довічного позбавлення волі: правові та соціальні аспекти // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щоріч. бюл. - Вип. 10. - К: КЮІ КНУВС, 2005

 22. Степанюк А. Довічне позбавлення волі як еквівалент смертній карі // Вісник академії правових наук України. - 2000. - № 4

 23. Царюк С. Особливості виконання покарання у виді довічного позбавлення волі / С. Царюк // Юридична Україна. – 2008. − № 10 (70). – С. 95–101.

 24. Царюк С. В. Ресоціалізація засуджених до довічного позбавлення волі: міжвуз. науково-практ. конференція [„Актуальні питання підвищення ролі громадськості в процесі виправлення та ресоціалізації осіб, які відбувають покарання в органах та установах Державної кримінально-виконавчої служби України”], (Чернігів, 15 квітня 2008 р.). – Чернігів : ЧЮК ДДУ ПВП, 2008. – С. 199–201.


Тема 10. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі. Здійснення постпенітенціарного впливу на засуджених. (8 годин)

1. Правові основи, підстави та порядок звільнення від відбування покарання.

2. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.

3. Забезпечення соціальної адаптації засудженими після відбуття покарання.

4. Механізм соціальної адаптації осіб, що відбули покарання відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

5. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: поняття, сутність та соціальне обґрунтування.

6. Категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд.

7. Порядок встановлення, продовження та припинення адміністративного нагляду.


Теми рефератів:

1. Особливості ресоціалізації злочинців у зарубіжних країнах.

2. Правова основа адміністративного нагляду за особами звільненими з місць позбавлення волі.

3. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній.


Література:


 1. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 52, ст.455.

 2. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 17 березня 2011 року // Голос України вiд 14.04.2011 - № 68

 3. Дремин В.Н. Идеи социальной реабилитации в Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред С.В. Ківалов. – 2000. – № 9. – С. 423-426.

 4. 4. Дремин В.Н. Правовая природа и применение международных стандартов обращения с заключенными // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра, 1999. – №6. – С. 3-8.

 5. Наливайко В.С. Кримінологічні проблеми ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НАВС України. ― К., 2000. — 20 с.

 6. Наливайко В. С. Проблеми ресоціалізації особистості злочинця // Науковий вісник ВДУ 1998. № 9 С 115-117.

 7. Наливайко B.C. Ресоціалізація злочинців за кордоном та її особливості // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. Бюлетень КІВС. - 1999. - № 4 - С. 65-67.

 8. Наливайко B.C. Досвід ресоціалізації злочинців за кордоном і її принципи // Науковий вісник НАВСУ. - 1999. - № 2 - С 135-138.

 9. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

 10. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176 с.

 11. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

 12. Ягунов Д. Категорія соціального виключення як елемент концепції ресоціалізації засуджених та ув’язненнях // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ, 2003. - № 4 (16) – С. 196-204.

 13. Яровий О.А. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: Автореф дис…канд. юр. наук: 12.00.08 / НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. ― К., 2002. — 20 с.

 14. 14. Яровий А.О. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх // Право України, № 9, 1999, м. Київ. - С. 104-108.

 15. Яровой А.А. К вопросу о преступности несовершеннолетних //Проблеми законності. Вип. 41: Респ.міжвідом. наук. зб.- Х.: НЮАУ, 2000. - С. 196-202.

 16. Яровой А.А. Создание центров социальной адаптации // Проблеми законності. Вип. 43: Респ. міжвідом. наук. зб. - Х.: НЮАУ, 2000. - С. 175-179.

 17. Яровий А.О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених із місць позбавлення волі // Науковий вісник. Вип. 3, Науково-теоретичний журнал, - Київ, НАВСУ, 2000. - С. 167-174.

 18. Яровий А.О. Теоретичні і практичні аспекти вдосконалення процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених від покарання // Держава і право. Вип. 9: Збірник наукових праць, ІДП ім. Корецького НАН України, 2001, Київ. - С. 407- 411.

 19. Багреева Е. Анализ понятий "социализация" и "ресоциализация" осужденных // Закон и право. - 2007. - № 3 . - С.96-97.

 20. Вяткин Д. Начальный этап развития института ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы // Вестник Саратовской государственной академии права. - 2007 - №2. - С.99-101.

 21. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 237 с.

 22. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Криженко; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 19 с.

 23. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України : автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. О. Клевцов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2009. – 20 с

 24. Проблеми соціальної адаптації осіб, звільнених з кримінально-виконавчих установ на підставі закону України про амністію або акта помилування: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Б.М. Телефанко; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 16 с.

 25. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Дащенко; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 19с.Тема 11. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань (6 годин)

1. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань.

2. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.

3. Участь спостережних комісій в діяльності установ і органів виконання покарань.


Теми рефератів:

1. Правова основа та особливості прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.

2. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.
Література:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.

 2. Кримінально-виконавчий кодекс України. Офіційне видання. – К.: Атіка, 2004. – 96 с.

 3. Закон Україні “ від 27 серпня 1994 року. “ Про внесення змін і доповнень до законодавчих актів України з урегулювання деяких питань, що пов’язані з умовами відбування покарання засудженими" («Голос Україні» №162 від 27.08.94 р.)

 4. Кримінально-виконавче право України. Загальна та Особлива частина. За загальною редакцією О.М.Джужи, доктора юридичних наук, професора. Київ. Юрінком Інтер. 2002.

 5. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. проф. А.Х. Степанюка – Харків: «Право», 2005.

 6. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково – практичний коментар/ За заг.ред. д.ю.н., проф.. А.Х. Степанюка – Харьків: «Одісей», 2005.

 7. „Кримінально – виконавче законодавство України. Кримінально – виконавчий кодекс України. Нормативно – правові акти / Упоряд.: В.С. Ковальський, Ю.М. Хахуда. – К.: Юринком Інтер,2005


Тема 12. Порядок і умови виконання кримінальних покарань відносно військовослужбовців (8 годин)

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

3. Порядок звільнення із дисциплінарного батальйону.

4. Особливості виконання інших покарань щодо військовослужбовців.
Теми рефератів:

1. Загальна характеристика органів і установ виконання покарань стосовно військовослужбовців2. Особливості правового статусу засудженого військовослужбовця до покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.
Література:

 1. Кримінально-виконавчий Кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003.- № 33.- Ст. 1767.

 2. Кримінальний Кодекс України // Відомості Верховної ради України. - 2001.- № 25-26.-Ст.131.

 3. Положення ”Про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України” (Затверджено Указом Президента України від 5 квітня 1994 року № 139/94

 4. Кримінально-виконавче право України під редакцією В.М. Трубникова Харків “ПРАВО”- 2001.

 5. Уголовно-исполнительное право России учебник и основные нормативне правовые акти. Москва 2000 ЮрИнфор.

 6. Кримінально – виконавче право України загальна та особлива частина. Навчальний посібник За загальною редакцією О.М. Джужи Київ Юрінком Інтер 2002.

 7. Кримінально-виконавче право України: Навчально-методичний посібник / За заг.ред. С.О.Стефанова – Одеса: «Юридична література», 2004.

 8. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. проф. А.Х. Степанюка – Харків: «Право», 2005.

 9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково – практичний коментар/ За заг.ред. д.ю.н., проф.. А.Х. Степанюка – Харьків: «Одісей», 2005.


Тематика рефератів


 1. Особливості кримінально-виконавчої політики зарубіжних держав (на конкретному прикладі).

 2. Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України

 3. Кримінально-виконавче право у системі галузей права.

 4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та характеристика.

 5. Беломор-балтійський канал та його значення для формування розвитку радянської виправно-трудової системи.

 6. Н.А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки Другої світової війни.

 7. Масштаби репресій у Радянському Союзі.

 8. Повстання у радянських в’язницях.

 9. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.

 10. Взаємодія між органами та установами виконання покарань та іншими правоохоронними органами.

 11. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.

 12. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 13. Проблеми застосування кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на сучасному етапі.

 14. Пробація: поняття та сучасний стан розвитку в Україні.

 15. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

 16. Сучасні проблеми виконання покарань у виді арешту в Україні

 17. Соціальна зумовленість застосування покарання у виді арешту.

 18. Зарубіжний досвід застосування засудженим короткочасних виїздів (тюремних відпусток) за межі колонії.

 19. Зарубіжний досвід приватизації тюрем

 20. Соціально-правове значення класифікації засуджених до позбавлення волі.

 21. Проблемні аспекти діяльності Регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.

 22. Міжнародний досвід класифікації засуджених до позбавлення волі.

 23. Переосмислення ролі персоналу установ виконання покарань в механізмі управління пенітенціарними системами та класифікації засуджених.

 24. Режим у механізмі виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі.

 25. Правообмеження засуджених до позбавлення волі, передбачені вимогами режиму.

 26. Нагляд і контроль за засудженими: мета, засоби та нормативне регулювання.

 27. Особливості проведення оперативно-розшукової діяльності у виправних установах.

 28. Правова сутність залучення засуджених до праці: право чи обов’язок?

 29. Праця як один з основних засобів виправлення та ресоціалізації засуджених

 30. Порядок залучення засуджених до позбавлення волі жінок, неповнолітніх та осіб, засуджених до довічного позбавлення волі до суспільно корисної праці.

 31. Основні форми та методи соціально-виховної роботи із засудженими.

 32. Правове регулювання та організація загальноосвітнього і професійного навчання засуджених до позбавлення волі.

 33. Шляхи вдосконалення заходів заохочення і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 34. Умови ефективності заходів заохочення до осіб, позбавлених волі, і практика їх застосування в кримінально-виконавчих установах.

 35. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання.

 36. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі вагітними жінками та жінками, які мають дітей у віці до трьох років.

 37. Корекція поведінки засуджених жінок в установах виконання покарань.

 38. Стадії виправлення засуджених до позбавлення волі жінок.

 39. Сучасні проблеми відбування покарання у виді позбавлення волі неповнолітніми.

 40. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.

 41. Порядок виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

 42. Правовий статус засудженого до покарання у виді довічного позбавлення волі.

 43. Міжнародній досвід виконання покарання в виді довічного позбавлення волі.

 44. Особливості ресоціалізації злочинців у зарубіжних країнах.

 45. Правова основа адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.

 46. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній.

 47. Правова основа та особливості прокурорського нагляду за виконанням кримінальних покарань.

 48. Відомчий контроль за виконанням кримінальних покарань.

 49. Зарубіжний досвід отримання освіти засудженими .

 50. Особливості функціонування служб пробації у зарубіжних країнах .

 51. Особливості правовідносин, які виникають під час попереднього ув’язнення.

 52. Права та обов’язки осіб, попередньо ув’язнених в слідчих ізоляторах.

 53. Проблемні питання утримання осіб у дисциплінарному батальйоні.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Задача 1. Громадянин С. був засуджений за ч.2 ст. 296 КК України до 3 років позбавлення волі. Початок строку відбування 24.08.2014 року. Назвіть дату і час звільнення.

Задача 2. Засуджений Т., який відбуває покарання у виправній колонії мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання, 12.09.15 року звернувся до начальника колонії з клопотанням про надання йому можливості виїзду за межі колонії у зв’язку з важкою хворобою його батька, що підтверджується відповідними медичними документами. Строк відбування позбавлення волі Т. закінчується 16.09.15 року. Яке рішення має прийняти начальник установи?

Задача 3. Громадянин С., засуджений до покарання у виді конфіскації майна, звернувся до суду зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця, який вилучив у нього телевізор, придбаний після постановлення вироку суду. Оцініть дії державного виконавця.

Задача 4. Після планової відпустки за основним місцем роботи засуджений до виправних робіт Л. звернувся до кримінально-виконавчої інспекції з клопотанням про зарахування цієї відпустки до строку відбуванням покарання. Яке рішення повинен прийняти інспектор. Роз’ясніть порядок уі умови зарахування відпустки до строку покарання у виді виправних робіт.

Задача 5. Чи має місце ухилення від відбування покарання у наступних ситуаціях:

  • засуджений до виправних робіт був звільнений з місця роботи у зв’язку зі скороченням штатів, закриттям підприємства;

  • засуджений до службових обмежень військовослужбовець був звільнений із Збройних Сил за станом здоров’я;

  • засуджений до громадських робіт з’явився до визначеного місця роботи у стані алкогольного сп’яніння.

Задача 6. Громадянин С., який раніше два рази відбував покарання у виді позбавлення волі, був засуджений за сукупністю злочинів до 10 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виправну колонію мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 7. Громадянин М. у віці 17 років вчинив розбійний напад. Через рік він був засуджений за ч.1 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виховну колонію. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 8. Громадянка З. була засуджена за ст. 196 КК України до 2 років позбавлення волі. Який вид УВП має бути визначений для засудженої?

Задача 9. Засудженому Х., який відбуває покарання у виховній колонії, виповнилося 18 років. Він навчається у ПТУ при цій колонії. До його звільнення залишилось 3 роки. Постановою начальника колонії засудженого Х. для подальшого відбування покарання переводять до виправної колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Проаналізуйте рішення начальника колонії.

Задача 10. Засуджений Г., який раніше відбував покарання у виді позбавлення волі, відбуває покарання у виправній колонії максимального рівня безпеки. Він звернувся до начальника колонії з проханням перевести його у небезпечне місце, тому що співкамерники вимагають у нього повернути карточний борг і загрожують йому вбивством. Яке рішення повинен прийняти начальник колонії?

Задача 11. Громадянин М. у віці 17 років вчинив розбійний напад. Через рік він був засуджений за ч.1 ст. 187 КК України до 5 років позбавлення волі. Він був направлений для відбування покарання у виховну колонію. Чи правильно визначено вид колонії? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 12. Громадянка З. була засуджена за ст. 196 КК України до 2 років позбавлення волі. Який вид УВП має бути визначений для засудженої?

Задача 13. Л. був засуджений за ч. 3 ст. 286 КК України до 9 років позбавлення волі. Л. для відбування покарання визначена виправна колонія середнього рівня безпеки. Чи правильно визначена установа відбування покарання?

Задача 14. 15 жовтня 2014 р. Н. був засуджений до позбавлення волі за ч.2 ст.286 КК України до 5 років, за ч. 1 ст.135 КК України до 2 років, а за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України до 7 років. Н. визначена виправна колонія мінімального рівня безпеки з загальними умовами тримання. Раніше Н. відбував покарання у вигляді позбавлення волі за вироком суду від 10 жовтня 1995р. за ч.2 ст.215 КК України, за яким він був засуджений до одного року позбавлення волі. Чи правильно визначена виправна колонія цій особі?

Задача 15. К. було засуджено до 5 років позбавлення волі за ст. 187 КК України і направлено до колонії середнього рівня безпеки. На момент винесення вироку йому виповнилося 60 років. Через тиждень після прибуття до колонії виявилося, що К. раніше 20 років тому відбував покарання за такий самий злочин, крім того коли він був неповнолітнім, притягався до кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 140 КК України (1960 р.) до одного року позбавлення волі у колонії. Як слід діяти у цьому випадку? У якій колонії Кравченко повинен відбувати покарання?

Задача 16. 12 червня 2015 р. Р. було засуджено за ч.2 ст.189 КК України і за ч.1 ст.186 КК України остаточно до 4-х років позбавлення волі з відбуванням покарання у ВК середнього рівня безпеки. Раніше, 12 грудня 2008р. Раков притягався до кримінальної відповідальності за ст.194 КК України до 1-го року виправних робіт. 20 квітня 2009р. він був направлений до ВК загального рівня безпеки на невідбутий строк покарання у зв'язку з тим, що злісно порушував вимоги режиму під час відбування виправних робіт . Чи правильно визначено Ракову вид колонії?

Задача 17. Перевіряючи стан дотримання законності у ВК середнього рівня безпеки прокурор встановив що у цій колонії тримається засуджена М., яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за ст.185 та 186 КК України і знову була засуджена за ч.2 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі. Чи на законній підставі Мірошникова відбувала покарання у цій колонії?

Задача 18. М. був засуджений за ч. 3 ст.296 КК України до 3 років позбавлення волі і направлений для відбування покарання у ВК мінімального рівня безпеки. Через 3 місяці адміністрація ВК встановила, що Марченко неодноразово був засуджений до позбавлення волі, відбував покарання у місцях позбавлення волі, але всі судимості були погашені. Адміністрація колонії повідомила про це прокурора. Яких заходів має вжити прокурор? Чи є Марченко особою, яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі?

Задача 19. Засуджений М., 1970 року народження, який навчався у 11 класі загальноосвітньої школи, систематично пропускав заняття, а пізніше заявив, що він надто старий для навчання і навчатися більше не буде. Тоді начальник соціально-психологічної служби застосував до засудженого М. заходи стягнення у виді дисциплінарного штрафу у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати. Проаналізуйте правомірність дій начальника соціально-психологічної служби.

Задача 20. Засудженому до позбавлення волі Ф. було призначено відбування покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки, але за його згодою він був залишений у слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування. Функції якого виду виправної колонії повинен виконувати слідчий ізолятор, в якому Федорик залишився для роботи з господарського обслуговування?

Задача 21. С. було засуджено до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Хто і в якому порядку повинен виконати вирок у частині конфіскації майна?


Задача 22. Чи має право державний виконавець забезпечити виконання штрафу як виду кримінального покарання, здійснивши відрахування розміру штрафу із заробітної плати засудженого?

Задача 23. У засудженого А., який відбуває покарання у виді позбавлення волі в дільниці ресоціалізації виправної колонії середнього рівня безпеки, тяжко захворіла бабуся у Казахстані. Він звернувся до начальника виправної колонії з проханням дозволити йому короткочасний виїзд за межі колонії, щоб допомогти бабусі, яка виховувала його. У проханні засудженому було відмовлено. Чи обґрунтована з точки зору чинного законодавства відмова засудженому Андрійку?

Задача 24. Корольов був засуджений до 2-х років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки. Через півтора року він скоїв крадіжку індивідуального майна, за що був засуджений на 2 роки позбавлення волі. Враховуючи, що Корольов засуджений вдруге до позбавлення волі, йому було призначене відбування покарання у виправній колонії середнього рівня безпеки. Чи правильно призначено вид виправної колонії?
1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка