Програма курсу «Кримінально-виконавче право»Сторінка1/2
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
#802
ТипПрограма
  1   2
Самостійна робота для студентів соціально-правового факультету

І. Програма курсу «Кримінально-виконавче право»

(62 годин)

Тема 1. Поняття, предмет, система кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавче законодавство. Кримінально-виконавча політика. Історія становлення та розвитку пенітенціарної системи. (6 годин)

1. Особливості кримінально-виконавчих правовідносин.

2. Кримінально-виконавче законодавство України: структурний аналіз

3. Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими навчальними дисциплінами.

5. Зародження та розвиток систем виконання кримінальних покарань.

6. Зародження радянської в’язничної системи.

7. Соловецькі острови та їх роль у формуванні радянської в’язничної системи.

8. Створення Головного управління виправно-трудових таборів і колоній та подальший розвиток радянської виправно-трудової системи.

9. Етапи розвитку радянської виправно-трудової системи.

10. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.

11. Суб’єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики, її завдання та функції.

Теми рефератів:

1.  Історичні етапи розвитку кримінально-виконавчої політики України.

2. Особливості кримінально-виконавчої політики окремих зарубіжних країн.

3. Особливості взаємозв’язків кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.

4. Спеціальні принципи кримінально-виконавчого права: поняття та загальна характеристика.

5. Д. Говард та його роль у становленні та розвитку перших пенітенціарних систем.

6. Н. А. Френкель та його роль у створенні та розвитку радянської виправно-трудової системи.

7. Розвиток радянської виправно-трудової системи у роки великої Вітчизняної війни.8. Особливості розвитку кримінально-виконавчої системи незалежної України.
Література:


 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

 2. Абрамкин В. Поиски выхода. Преступность, уголовная политика, места заключения в постсоветском пространстве. – М.: Права человека, 1996. – 240 с.

 3. Бойко І.Й. Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 408 с.

 4. Григор’єв О.М. Історіоргафія проблеми розвитку пенітенціарної системи та законодавства України (до 1917 р.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 22 (61). - №1, 2009. – С.26-36

 5. Грозовський І. М. Феномен Козацького права / І.М. Грозовський// Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №3 (10). – С.121-130.

 6. Денисов О. Пенитенциарная система И.Бентама // Вестник университета Российской академии образования. - 2003. - №4. - С.53-69

 7. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

 8. Исправительно-трудовое право: учебно-методическое пособие. – Одесса: изд-во ОГУ им. Мечникова, 1994. – 37 с.

 9. Іваньков І.В. Історико-правовий аналіз створення та становлення системи місць розбавлення волі на території Російської імперії // Вісник Запорізького національного університету., №4. – 2011. – С. 171-176

 10. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: автореф. дис…. д-ра юрид. наук: 12.00.01 / М.М. Яцишин; Нац. акад. внутр. – К., 2010. – 32 с.

 11. Карман О.Л. Репресивний та філантропічний етапи розвитку соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в історії зарубіжних і вітчизняних пенітенціарних систем // Соціальна педагогіка: теорія і практика., №1, 2010. – С.72-80

 12. Конопельський В.Я. Система установ та органів виконання кримінальних покарань у період 1917-1934 років // Право і суспільство. - №5/2009. – С.76-84

 13. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В.М. Трубников, В.М. Харченко, О.В. Лисодід, Л.П. Оника, А.X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

 14. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А.X., Яковець І.С. За заг. ред. Степанюка А.Х. – Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

 15. Макарчук В.С. Історико-правове дослідження кримінально-виконавчої політики / В. С. Макарчик // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 169.

 16. Марисюк К. Становлення пенсільванської та обернської пенітенціарних (в’язничних) систем // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2010. Вип.50. – С.294-298.

 17. Назимко Є.С. Розвиток інституту покарання в Україні: історичний метод пізнання / Є.С. Назимко// Часопис академії адвокатури України. – 2011. - №11(2). – С.28-35

 18. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 19. Плужнік О. І. Кримінально-виконавче право в таблицях і схемах: Навч. посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2006. - 144 с.

 20. Рагимов И.М. Преступность и наказание. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.

 21. Степанюк А. X. Кримінально-правові відносини як форма кримінально-виконавчої діяльності / Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 2. - С. 182-193.

 22. Степанюк А.Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинністю: 36. наук. пр. / Редкол.: В. /. Борисов та ін. - X.: Право, 2004. - № 9. - С. 60-94.

 23. Степанюк А.Х., Яковець І.С. Система кримінального законодавства потребує узгодження та доопрацювання // Пробл. пенітенц. теорії і практики: Щорічн. бюл-нь / За заг. ред. д-ра юрид. н., проф. A.A. Музики. - К.: КЮІ КНУВС, 2005. - С. 290-302.

 24. Савчин Г.Я. Становлення й основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України (перша половина 20 ст.) // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ., №4. – 2012. – С.71-81.

 25. Спицнадель В. Пенитенциарная система и ее соотношение с пенитенциарным правом // Юридический мир. - 2005. - № 7. - С.63-68.

 26. Трубников В. М. Актуальне дослідження сучасної політики в галузі виконання покарання / В. М. Трубников // Право України. – 2010. – № 5. –С. 251–254.

 27. Уголовно-исполнительное право: Учебник / А. С. Михлин, П.Г. Пономарев и др. Под. ред. И. В. Шмарова. - М.: Новый Юрист, 1998. - 368 с.

 28. Филимонов В.Д., Филимонов О.В. Правоотношения. Уголовные правоотношения. Уголовно-исполнительные правоотношения. - М.: "Юр Инфо Р-Пресс". - 2007. - С. 43-56.

 29. Чухин И. Каналоармейцы. История строительства Беломорканала в документах, цифрах, фактах, фотографиях, свидетельствах участников и очевидцев. – Петрозаводск, 1990. – 247 с.

 30. Шинальський О.І. Покарання у системі засобів протидії злочинності : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шинальський Олександр Іванович. – К., 2003. – 196 с.

 31. Ягунов Д. Політичні повстання як один з чинників кризи державного управління радянською в’язничною системою // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – №2 (26). – С. 39-45.

 32. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

 33. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

 34. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176с.

 35. 14. Яковець І.С. Про деякі аспекти концепції державної політики у сфері виконання покарань // Аспект. Інформ. бюл-нь. -Д.: Вид. "Схід. вид. дім", 2007. - № 1. - С. 37-40.

 36. Яцишин М. М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України / Яцишин М. М. – Луцьк: Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2010. – 448 с.

Тема 2. Державне управління пенітенціарною системою. Органи і установи виконання покарань. Правовий статус персоналу органів та установ виконання кримінальних покарань (6 години)

1. Система органів та служб, що виконують кримінальні покарання в Україні, та їх відомча належність.

2. Загальна характеристика Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України».

3. Правовий статус Державної пенітенціарної служби України, її завдання та функції.

4. Співвідношення між поняттями «Державна пенітенціарна служба України» та «Державна кримінально-виконавча служба України».

5. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

6. Моделі державного управління пенітенціарними системами: світова та європейська практика.


Теми рефератів:

1. Місце та роль органів та установ виконання покарань, у системі органів державної влади, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.

2. Проблема відомчого підпорядкування вітчизняних пенітенціарних установ Міністерству юстиції України в аспекті дотримання Україною європейських стандартів.

3. Правовий статус працівників органів та установ виконання покарань.


Література:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями) : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 2. Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 3. Закон України «Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України» від 2 березня 2000 року № 1526-III : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 4. Положення про Державну пенітенціарну службу України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року №225 : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 5. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І. Г. Богатирьов, О. М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 6. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект : Навч. посіб. / Ред. колегія: В.П. Пєтков (голова) та ін. – К. : КНТ, 2011. – 648

 7. Алієв Р.В. Діяльність кримінально-виконавчих інспекцій на сучасному етапі /Р.В. Алієв// Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. - №1. – С.39-43

 8. Алієв Р.В. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Алієв Роман Вагіфович/ Київ, 2009. – 214 с.

 9. Автухов К.А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К.А. Автухов, О.В. Ткачова, І.С. Яковець ; за ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2012. – 152 с.

 10. Автухов К.А. Реінтеграційний напрям діяльності персоналу установ виконання покарань : наук. – практ. посіб. / К. А. Автухов, І.С. Яковець; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 148 с.

 11. Бараш Є.Ю. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Є.Ю. Бараш. - Харків, 2006. – 189 с.

 12. Богатирьов І.Г. Державна кримінально-виконавча служба України (Історія і сучасність) / І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьова. – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007. – 352 с.

 13. Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт запобігання злочинам : монографія / І.Г. Богатирьов, С.І. Халимон. – Х. : Харків юрид., 2009. – 320 с.

 14. Богатирьова О.І. Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова. - Київ, 2009. – 250 с.

 15. Галай А.О. Проблеми підбору персоналу пенітенціарних установ / А.О. Галай // проблеми пенітенціарної теорії та практики. Бюлетень КІВС. – 2002. - №7. – С.65-72

 16. Кримінально-виконавче право: підручник / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; за ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2005. – 256 с.

 17. Кримінально-виконавче право України : підручник / за ред. В.М. Трубнікова. – Х. Право, 2001. – 384 с.

 18. Кримінально-виконавче право України : навч. посіб. / за ред. Т.А. Денисової. – К. : Істина, 2008. – 400 с.

 19. Плужнік О.І. Кримінально-виконавче право в таблицях та схемах: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2009. – 113 с.

 20. Організаційно-правові засади діяльності Державної пенітенціарної служби України в установах виконання покарань : навч. посіб. / К.А. Автухов, І.С. Яковець ; за заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х. : Право, 2013. – 160 с.

 21. Ягунов Д. В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 251 с.

 22. Ягунов Д. В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. - Одеса: Фенікс, 2010. - 176с.

 23. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.

 24. Ягунов Д. Моделі державного управління пенітенціарними системами // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 12. Випуск 25, ч.2: збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. - Одеса: Видавець В. П. Букаєв, 2009. - С.191-198.

 25. Ягунов Д. В. Місце кримінально-виконавчої служби в структурі органів влади України відповідно до європейських стандартів // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.9-12.

 26. Ягунов Д. Реформування структури державного управління пенітенціарною системою України в світлі європейських стандартів // Зона вільної торгівлі Україна – Європейський Союз та європейська інтеграція: правові та економічні аспекти: Зб. ст. учасн. конф. (м. Одеса, 8 червня 2007 року). / Відп. редактор. М.Орзіх // Одеська національна юридична академія, Британська Рада в Україні та ін. – Б-ка журн. «Юридичний вісник». – Одеса: Фенікс, 2007. – С.230-236.

 27. Ягунов Д. Державний департамент України з питань виконання покарань або Міністерство юстиції України: проблемні питання державного управління вітчизняною пенітенціарною системою в світлі європейських стандартів // Європейський Союз: 50 років після Римських угод. Євроінтеграційні перспективи України: нові моделі: Зб. ст. та тез доповідей за підсумками науково-практичного семінару 12 травня 2007 року / За ред. Г.Алавацького, В.Кривцової та Д. Ягунова. – Одеса, 2007. – С.121-126.

 28. Ягунов Д. Державне управління та пенітенціарна система України: проблеми співвідношення // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2002. - №11. – С. 278-288

Тема 3. Основи правового статусу засуджених (8 години) 1. Особливості правового положення засуджених у місцях позбавлення волі в сучасній Україні в розрізі міжнародних стандартів.

 2. Порівняльна характеристика прав засуджених в Україні та міжнародно-правових стандартів (Мінімальні стандартні правила поводження з засудженими, Європейські пенітенціарні правила).

Література:

 1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

 2. Богатирьов І.Г. Соціально-правовий статус засуджених до кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (актуальні проблеми) // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім.10-річчя незалежності України. – Луганськ. – 2004. – № 3. – С.91–99.

 3. Кримінально-виконавче право: Навч. посiбник : Рекомендовано МОН України / Ін-т права ім. В. Сташиса Класич. приват. ун-ту ; За ред. Т.А. Денисової . - 2-ге вид., змін. і доповн. - К. : Істина, 2010 . - 400 с.

 4. Пустобаєва Ю.А. Загальне визначення поняття правового статусу людини та громадянина і співвіднесення його з поняттям правового становища засуджених //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Харків: 2003. – Вип.. № 22. – С. 213-218.

 5. Пустобаєва Ю.А. Зміст правового статусу засуджених //Держава та регіони. Науковий журнал.- Запоріжжя:НВЖ, 2004.-№1-С.147-150.

 6. Чеботарьова Ю. А. Правовий статус засуджених до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд.юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально"виконавче право» / Ю. А. Чеботарьова. — Х., 2005. — 22 с.

 7. Яцишин М.М. Регламентація правового статусу засуджених за вчинені злочини у місцях позбавлення волі (повторні злочини)Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. - № 19. - http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19.htm

Тема 4. Особливості організації виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі (8 години)

1. Правовий статус засудженого до покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

3. Правовий статус засудженого до покарання у виді конфіскації майна.

4. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна.

5. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

6. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

7. Правовий статус засудженого до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

8. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Теми рефератів:

1. Порядок виконання покарання у виді штрафу.

2. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна. Досвід зарубіжних країн щодо виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

2. Проблеми застосування кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі на сучасному етапі.

3. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

4. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

5. Поняття та наслідки ухилення від відбування покарань у виді громадських робіт, виправних робіт, позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю.

6. Особливості обчислення строків під час виконання покарань у виді громадських робіт, виправних робіт, позбавлення права займати певні посади чи займатись певною діяльністю.7. Історичний розвиток системи виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.
Література:


 1. Про пробацію: Закон України від 5 лютого 2015 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2015. - № 13. - ст. 93.

 2. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань» від 19.12.2003 р. №270/1560 : Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

 3. Богатирьов І.Г. Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. (Монографія). – К.: "МП Леся", 2002. – 139 с.

 4. Богатирьов І.Г. Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теоретичні аспекти) // Підприємництво, господарство і право. наук.-практ. господарсько-правовий журнал. – 2003. – № 6. – С.84–87.

 5. Богатирьов І.Г. Загальна характеристика кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теорія і практика їх упровадження // Пробл. пенітенціарної теорії і практики: Бюлетень Київського ін-ту внутр. справ. – 2004. – № 9. – С.229–235.

 6. Богатирьов І.Г. Методологія впровадження кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2004. – № 7. – С.21–26.

 7. Богатирьов І.Г. Нові види покарань в Україні як альтернатива позбавленню волі (проблеми і перспективи) // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. Вип.23. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С.444–448.

 8. Богатирьов І.Г. Поняття виховно-профілактичного впливу на засуджених, які перебувають на обліку інспекції виправних робіт // Наук. вісник Укр. акад. внутр. справ. – 1997. – С.180–183.

 9. Богатирьов І.Г. Соціальне призначення та виконання кримінальних покарань, альтернативних позбавлень волі // Наук. вісник Юрид. Акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2004. – № 1. – С.197–202.

 10. Богатирьов І.Г. Соціально-правовий статус засуджених до кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (актуальні проблеми) // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС ім.10-річчя незалежності України. – Луганськ. – 2004. – № 3. – С.91–99.

 11. Богатирьов І.Г. Теоретичні основи запобігання злочинності серед засуджених до покарань, альтернативних позбавленню волі // Наук. вісник Юрид. акад. Міністерства внутр. справ: Зб. наук. пр. – 2005. – № 1. – С.290–297.

 12. Богатирьов І.Г. Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі: Монографія. – К.: Атіка, 2005. – 312 с.

 13. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – Київ: Український центр порозуміння – Міжнародний Фонд «Відродження». – 64 с.

 14. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика: институциональная теория криминализации общества: монографія. – О. : Юрид. лит-ра. – 2009. – 616 с.

 15. Дрьомін В.М. Альтернативні покарання в механізмі деїнституціоналізації в’язниці та перспективи створення служби пробації в Україні В кн.: Керівник, учений, педагог… Збірник матеріалів, присвячених 60-річчю з дня народження Георгія Радова / За заг. ред. В.П. Пєткова. – Кировоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. – С. 155-186.

 16. Дрьомін В.М. Деякі питання удосконалення діяльності органів, що виконують покарання, не пов'язані з позбавленням волі // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2000. - №3.

 17. Дрьомін В.М. Динаміка та структура застосування покарань, не пов'язаних із позбавленням волі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 2. – С. 28-30.

 18. Дрьомін В.М. Еволюція покарань в контексті превентивних можливостей: від позбавлення волі до пробації Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – №32 – С.265-271.

 19. Дрьомін В.М. Зменшення тюремного населення: пошук нових шляхів // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. – О. : Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10-11. – С.238-244.

 20. Дрьомін В.М. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісник прокуратури України. – 2001. – №3. – С. 97-101.

 21. Дрьомін В.М. Каральна політика держави та проблеми деїнституціалізації тюремного середовища // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. – О. : Юрид. л-ра. – 2009. – №47.– С. 131-15%.

 22. Дрьомін В.М. Кримінологічні аспекти призначення та виконання покарань // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – №1. – С. 160-162.

 23. Дрьомін В.М. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.

 24. Дрьомін В.М. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Право України. – 2000. – №6. – С. 27-31.

 25. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 (з наступними змінами та доповненнями).

 26. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г. Богатирьов, О.М. Джужа, О.І. Богатирьова, Є.М. Бодюл та ін..; За заг. ред. І.Г. Богатирьова. – К.: Атіка, 2010. – 344 с.

 27. Козирєва В.П. Майнові покарання як альтернатива позбавлення волі. Другі юридичні читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2005. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 217– 220.

 28. Козирєва В.П. Ефективність застосування майнових покарань // Право і безпека. – Харків: Національний університет внутрішніх справ. – 2005. – Т. 4. – № 1. – С.128 – 130.

 29. Козирєва В.П. Штраф за кримінальним законодавством зарубіжних країн // Науковий вісник Національної академії ДПС України (економіка, право). – № 5(27). – 2004. – С. 276 – 282.

 30. Кримінально-виконавче право України: Підручник / В. М. Трубников, В. М. Харченко, О. В. Лисодід, Л. П. Оника, А X. Степанюк; За ред. В.М. Трубникова. - Харків: Право, 2001. - 384 с.

 31. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. X., Яковець І. С. За заг. ред. Степанюка А.Х.-Х.:ТОВ "Одіссей", 2005.-560 с.

 32. Проект Закону України «Про пробацію» / Вступна стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.

 33. Черкасов С.В. Кримінальна політика та проблеми альтернативних покарань // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 828-831.

 34. Черкасов С.В. Проблеми застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2002. – Вип. 16. – С. 699-702.
 1. Черкасов С.В. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі (історичний нарис) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2004. – № 3 (Ч. ІІ). – С. 141-145.

 2. Виконання покарань у виді виправних та громадських робіт : автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / О. В. Ткачова; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2006. – 20с.

 3. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Северин; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.

 4. Богатирьов О.І.Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.І. Богатирьова; Київ. нац. ун-т. внутр. справ. – К., 2009. – 20 с.

 5. Попрас В. О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю. Збірник наукових праць. Вип. 14 / Ред. кол.: Ю. В. Баулін (голов. ред.) та ін. – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.

 6. Попрас В. О. Загальні засади призначення штрафу як виду покарання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 38-42.

 7. Попрас В. О. Щодо визначення розмірів штрафу як виду покарання // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 135-138.

 8. Черненок М. П. Проблеми теорії і практики виконання майнових покарань.- Автореф. дисертації канд. юрид. наук: X., -2003.-19 с.

 9. Черненок М.П. Виконання майнових покарань: Монографія. - Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. -176 с .

 10. Ягунов Д. Законодавча робота над створенням системи пробації в Україні: підсумки за 2009 рік // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. - Одеса: Фенікс, 2009. - С.622-623.

 11. Ягунов Д. Пробація: трансформація концептуальних засад та перспективи створення національної моделі в Україні // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник наукових праць з питань європейської інтеграції та права. Випуск третій. За ред. В. М.Кривцової та Д. В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2008. – С.437-460.

 12. Ягунов Д. Трансформація підходів до проблеми ресоціалізації злочинців у наукових працях та пенітенціарній практиці зарубіжних країн (ХХ століття) // Збірник наукових праць Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми кримінології і кримінальної психології» (Кримінологічні читання, присвячені 80-річчю з дня народження А.Ф.Зелінського (Одеса, Одеська національна юридична академія, 19 жовтня 2006 року).

 13. Ягунов Д. Альтеративні санкції в сучасному пенальному ландшафті: тенденції, проблеми та перспективи // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2007. – Випуск 30. – С.204-211.

 14. Ягунов Д. Глобалізація пробації або глобалізація соціального контролю? Перспективи розвитку концепції пробації у ХХІ ст. // Актуальні проблеми політики. – Одеса: Юридична література, 2008. – Випуск 34. – С115-121.

 15. Ягунов Д. Деякі проблеми визначення місця пробації в системі соціальних послуг // Актуальні проблеми державного управління. – Одеса: ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 2008. – Випуск №3 (35). – С.156-162.

 16. Ягунов Д. Пробація у ХХІ столітті: перевинахід, модернізація або знищення // Закон і обов’язок. – 12 лютого 2009 року.

 17. Ягунов Д. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура // Відновне правосуддя в Україні. – 2007. – №1(5). – С.60-64.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр
2013 -> Практична робота №1: Психічні властивості і процеси особистості


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка