Програма курсу: «Історія української державності (Історія України)» для студентів юридичного факультетуСторінка3/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3
Тема 10. Державність на землях України між двома світовими війнами. Політико-правове становище Української РСР

Лекція – 2 год.
Проголошення 12(25) грудня 1917 р. Української Народної Республіки рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів в Харкові. Обрання Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Радянської України. Утворення ВУЦВК Радянської України уряду - Народного Секретаріату (грудень 1917 р.). Місцеві Ради. Надзвичайні органи радянської влади революційні і військово-революційні комітети. II Всеукраїнський з’їзд Рад (березень 1918 р.) та його рішення. Резолюція з’їзду “Про державний устрій”. III Всеукраїнський з’їзд Рад. Прийняття 14 березня 1919 р. Конституції УСРР.

Державні зв'язки УСРР з РСФРР та іншими радянськими республіками. Воєнно-політичний союз радянських республік 1919 р. Воєнно – господарська угода УСРР і РСФРР 1920 р. Органи управління народним господарством. Націоналізація засобів виробництва. Створення засад соціалістичної економіки. Політика “воєнного комунізму”.

Злам старої судової системи. Народні суди. Ради (з'їзди) народиих суддів. Військові трибунали. Залізничні трибунали. Верховний касаційний суд. Принципи нового судоустрою. Створення Центрального управління надзвичайних комісій для боротьби з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами за посадою. Позасудові репресії. "Червоний терор". Створення радянської міліції. Кримінальний розшук. Органи робітничого контролю. Будівництво радянських збройних сил.

Перехід від війни до миру. Запровадження нової економічної політики та її законодавче оформлення. Правове регулювання багатоукладної економіки. Політика управління державно-соціалістичною економікою.

Курс на створення федерації радянських республік. Передумови утворення СРСР. І Всесоюзний з'їзд Рад. Декларація і договір про утворення СРСР.

Державно-правове положення України за Конституцією СРСР 1924 р. Конституція УСРР 1929 р. Формування адміністративно-командної системи управління. Всеукраїнський з'їзд Рад. Структура та компетенція ВУЦВК, його Президії та РНК УСРР. Положення про ВУЦВК від 12 жовтня 1924 р. Наказ про порядок роботи Президії ЦУЦВК (липень 1926 р.) Положення про Раднарком УСРР від 12 жовтня 1924 р. Українська економічна Рада. Наркомати. Постійне представництво УСРР при уряді СРСР. Реформа адімністративно-територіального устрою України. Скорочення у 1922 р. кількості губерній. Скасування у 1923 р. волостей і повітів. Утворення районів. Ліквідація у 1925 р. губерній і створення округів. Перехід від чотириступневої (губернія-повіт-волость-село) до триступеневої (округ-район-село) системи управління. Реорганізація комнезамів. Реформа збройних сил.

Національні аспекти у державному будівництві Радянської України. Українізація державного і господарського апарату УСРР. Утворення у складі Радянської України Молдовської автономної республіки. Національні адміністративно-територіальні одиниці - районні, сільські та селищні Ради.

Перебудова юстиції та правоохоронних органів. Судова система. Положення про Судоустрій УСРР 1922, 1925 та 1929 р.р. Реорганізація ВУЧК. Утворення Державного Політичного Управління (ДПУ). Доктрина "революційної законності". Репресії 1920-х р.р. Боротьба Радянської держави з церквою.

Зміни в суспільно-економічному ладі 1930 - 1941 р.р. Деформація політичної та державної системи. Формування партійно-бюрократичної диктатури. Культ особи Й.Сталіна. Ліквідація правових основ багатоукладної економіки. Примусова колективізація сільських господарства. Голодомор на Україні 1933 р. Кредитно-фінансові реформи. Реорганізація управління промисловістю. Подальший процес формування адміністративно-командної системи управління народним господарством:

Центральні органи влади і управління УСРР. Реорганізація вищих органів державного управління. Місцеві органи державного управління. Перехід у 1932 р. до обласного поділу. Перебудова державного апарату УРСР на основі Конституції УРСР 1937 р. Подальше зростання централістичних тенденцій в СРСР. Зрощування партійного та адміністративного апарату. Верховна Рада і Раднарком УРСР. Місцеві Ради депутатів трудящих. Військове будівництво. Судове система, прокуратура, НКВС. Закон про судоустрій УРСР 1938 р. Створення єдиної централізованої системи прокурорських органів. Утворення у 1934 р. загальносоюзного НКВС. Позасудовий орган - Особлива нарада при наркомі внутрішніх справі Каральні органи - спеціальні "трійки".

Надзвичайний порядок судочинства у справах про терористичні акти. Масові репресії на Україні. Державно правове становище українських земель у складі Речі Посполитової (1920 – 1939 р.р.), Чехословачини (1918-1939 р.р.), Румунії (1918-1940 р.р. ).

Державний Центр УНР в екзилі.


Самостійна робота – 2 години.

1. Коренізація в УРСР.

3. Українізація поза межами УСРР.

Тема 11. Історико-правові аспекти Голодомору 1932-1933 років та його демографічні наслідки.

Лекція – 2 год.

Причини штучного голодомору в УСРР. Репресії голодом проти українського населення за межами УСРР. Спільні ознаки й відмінності між голодом в хліборобських районах СРСР. Згортання українізації поза межами УСРР як відповідь на українське національне відродження. Правова оцінка голодомору за рубежем і в Україні.
Самостійна робота – 2 години.


  1. Голодомори в УСРР в ХХ ст.: 1921 – 1923, 1932 – 1933 і 1946 – 1947.


Тема 12. Зміни в державній системі Радянської України в роки Другої світової війни.

Лекція – 2 год.

Проголошення Карпатської України як держави українського народу.

Радянсько-німецькі договори про розподіл сфер впливу в Європі 1939 р.

Приєднання до УРСР Волині, Галичини, Північної Буковини та Південної Бессарабії. Відмова українському населенню Берестейщини обирати делегатів на Українські Народні Збори у Львові.

Напад гітлерівської Німеччини на Радянський Союз. Спроба відновлення Української держави в окупованому німцями Львові 30 червня 1941 р. Українське Державне Правління на чолі з Я. Стецьком. Рада Сеньйорів як дорадчий орган при Українському Державному Правлінні. Утворення Української Національної Ради в Києві під проводом М. Величківського. Розчленування території України і встановлення окупаційного режиму. Рейхскомісаріат "Україна". Трансністрія. "Підкарпатська територія”, „Дистрикт Галичина”.

Перебудова державного апарату УРСР на воєнний лад. Постанова ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР від 23 червня 1941 р. Директива ЦК ВКП(б) та Раднаркому СРСР партійним і радянським органам прифронтових областей від 29 червня 1941 р. та звернення Президії Верховної Ради, Раднаркому та ЦК КП(б) У від 6 липня 1941 р. "До українського народу". Надзвичайні органи влади та управління. ДКО. Уповноважені ДКО. Органи спеціального призначення. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 22 червня 1941 р. "Про воєнний стан". Діяльність місцевих органів державної влади і управління в період війни. Правовий режим воєнного стану і стану облоги. Реорганізація органів суду і прокуратури в зв'язку з введенням воєнного стану. Положення від 22 червня 1941 р. „Про військові трибунали в місцевостях, оголошених на воєнному стані і в районах воєнних дій”. Види військових трибуналів та розширення їх підсудності.

Звільнення України від нацистських загарбників. Відновлення органів радянської влади в Україні. Утворення нових наркоматів, комітетів та управлінь. Відновлення місцевого державного апарату.

Правові аспекти діяльності УПА й УГВР.

Передача Закарпатської України від Чехословаччини до УРСР.


Семінарське заняття– 4 год.

1. Проголошення незалежної Карпатської України.

2. Юридичне оформлення приєднання Волині, Галичини, Північної Буковини і Південної Бессарабії до УРСР.

3. Проголошення Акта про відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 року. Спроби поширення української влади в умовах гітлерівської окупації (червень - вересень 1941 року).

4. Створення Української Головної Визвольної Ради як вищого органу влади національно-визвольного руху українського народу.

5. Зміни в державній системі та праві Радянської України в роки війни:

а). надзвичайні органи державної влади:

б). перебудова конституційних органів влади і управління на військовий лад.

5. Історико-правові наслідки Другої світової війни для українського народу. Включення Закарпаття до складу УРСР.
Самостійна робота – 2 години.

1. Радянський партизанський рух і комуністичне підпілля.

2. Боротьба ОУН і УПА проти гітлерівського і сталінського режимів за відродження української незалежної держави.


Тема 13. Держава і право УРСР в повоєнний час. Періоди відбудови, “відлиги”, застою та перебудови (1945-1991 рр.)

Лекція – 4 год.


Україна після Другої світової війни. Зміни на політичній карті світу. Розширення міжнародних зв’язків УРСР. Відбудова народного господарства. Активізація суспільного життя України. Повоєнний сталінський режим.

Ліквідація надзвичайних державно-правових інституцій в УРСР. Поступове відновленні конституційних форм суспільно-політичного життя. Вибори у Верховну Раду УРСР та місцеві Ради депутатів трудящих. Перетворення РНК УРСР у Раду Міністрів УРСР і наркоматів УРСР в міністерства. Створення міністерства іноземних справ УРСР та Міністерства оборони УРСР. Входження УРСР до ООН. Продовження процесу інтеграції партійного та державного апарату. Зміни в системі органів юстиції, прокуратури, державної безпеки і внутрішніх справ.

Зовнішньополітичний та внутрішній стан УРСР в другій половині 50-х – першій половині 60-х р.р. ХХ ст. М.Хрущов і лібералізація суспільного життя. Ревізія політики сталінського періоду. Політична боротьба в керівництві партії. Спроби удосконалити форми управління промисловістю, будівництвом, сільським господарством, розвитком науки і культури. Система територіально-економічних об’єднань-раднаргоспів. 3міни суспільному ладі. Передача Кримської області до складу УРСР.

Розширення прав Радянської України у розв'язанні питань її адміністративного устрою, в державному плануванні та фінансуванні її господарства, видання законів та інших нормативних актів. Вищі органи державної влади та управління. Нові організаційні форми управління промисловістю. Місцеві органи державної влади і управління. Перебудова судової системи та посилення прокурорського нагляду. Реорганізація органів держбезпеки і внутрішніх справ.

Зміна партійного керівництва СРСР в середині 60-х років. Курс на реанімацію командно-адміністративної системи сталінського зразка та пошуки прогресивними силами шляхів суспільного оновлення. Спроби економічних та суспільно-політичних реорганізацій. Деяка лібералізація та демократизація господарської системи. ХХІІ з’їзд КПРС і програма побудови комунізму. Доктрина "загальнонародної держави". Реорганізація системи Рад.

Зростання застійних явищ в економіці. Єдиний народногосподарський комплекс СРСР та місце в ньому УРСР. Поступове посилення темпів занепаду економіки республіки. Кризові явища в промисловому та сільськогосподарському виробництві. Посилення ідеологічного диктату партійного апарату. Поглиблення "культівської" ідеології. Придушення проявів національної свідомості.

Правовий статус УРСР як союзної республіки. Закон СРСР від 2 жовтня 1965 р. „Про зміни системи органів управління промисловістю країни”. Ліквідація республіканських Рад народного господарства та рад народного господарства економічних районів. Збільшення кількості союзних міністерств та відомств. Декларативність положень Конституції СРСР 1977 р. про правовий статус союзної республіки як суверенної держави. Розробка та прийняття Конституції УРСР 1978 р., її зміст і значення.

Спроби удосконалення державного апарату УРСР. Верховна Рада УРСР. Президія Верховної Ради УРСР. Рада Міністрів УРСР. „Закон Про Раду Міністрів УРСР” від 19 грудня 1978 р. Державні комітети, міністерства та відомства. Місцеві органи державної влади і управління, їх виконавчі і розпорядчі органи. Відділи та управління виконкомів. Нові нормативні акти УРСР, що регулювали організацію і діяльність місцевих Рад: закон „Про порядок відкликання депутата” 1979 р., закон „Про районну, міську та районну в місті, селищну, сільську Ради народних депутатів” 1979 р., Закон „Про обласну Раду народних депутатів” 1980 р., положення „Про організацію роботи з наказами виборців в Українській РСР” 1981 р.

Судова система УРСР. Закон „Про судоустрій УРСР” 1981 р. Державний арбітраж. Прокуратура. Органи внутрішніх справ. Адвокатура. Нотаріат.

Зміни внутрішньої та зовнішньої політики, проголошені М. Горбачовим. Курс соціалістичних реформ на ХІХ партійній конференції КПРС (червень 1988 р.). Поворот народного господарства до ринкових відносин. Програма прискорення соціально-економічного розвитку країни. Закон від 3 серпня 1990р. "Про економічну самостійність Української РСР".

Посилення суспільно-політичної активності населення. Громадські організації: партії, рухи, профспілки, товариства. Конституційні зміни в період перебудови: з'їзди народних депутатів, введення президентства, соціалістичний парламентаризм, реформ державного апарату, створення органів конституційного контролю. Доктрина "соціалістичної правової держави". Зміни у правовому статусі союзної республіки. Закон СРСР від 26 квітня 1990 р. "Про розмежування повноважень між Союзом РСР і суб'єктом федерації", Референдум 17 березня 1991 р.

Реконструювання державного апарату УРСР. Закон УРСР від 27 жовтня 1989 р. "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) УРСР". Демократизація виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих Рад народних депутатів (березень 1990 р.). Діяльність новообраної Верховної Ради в парламентському режимі. Прийняття 16 липня 1990 р. „Декларації про державний суверенітет України”. Зміни у політичній системі республіки: скасування статті про керівну і спрямовуючому роль КПРС у суспільному та державному житті. Розмежування повноважень між представницькими, виконавчими та судовими органами. Зміни в структурі вищої виконавчої влади республіки. Заснування поста Президента УРСР. Конституційний статус Кримської Автономної республіки. Реформування судової системи.


Самостійна робота – 2 години.

1. Національно-визвольний рух у повоєнний час.

2. Передача Криму УРСР у 1954 році.

3. Дисидентський рух в УРСР.

4. Зусилля діаспори щодо відродження української державності.

5. Українська радянська культура в другій половині ХХ ст.
Тема 14. Розпад СРСР. Розбудова незалежної державності і становлення правової системи України в 1991 - 2010 роках

Лекція – 2 год.

Горбачовський курс на перебудову суспільного життя в СРСР. Демократизація виборчого процесу. Декларація про Державний суверенітет УРСР 16 липня 1990 року. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. Всеукраїнський референдум на підтримку Акта проголошення незалежності України та вибори Президента 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР як федеративної держави. Угода про створення СНД. Принципи участі України у міждержавних об'єднаннях. Прийняття Конституції України 1996 р. Структура, основні положення та значення Основного Закону держави.

Конституційна форма правління, державного устрою та політичного режиму України. Державна символіка. Територіальний устрій. Декларація прав національностей України. Закон про національні меншини в України. Основи виборчої системи України. Референдуми. Правовий статус народних депутатів.

Верховна Рада України. Президент України. Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади. Місцеві державні адміністрації. Місцеве самоврядування. Прокуратура. Правосуддя. Конституційний суд України. Закон України "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. Гуманізація правових відносин у суверенній Україні.

Реалізація ринкових реформ. Промислове піднесення в перші роки XXI ст. Формування концепцій зовнішньополітичного курсу держави. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України. Західний напрям зовнішньої політики. Україна та СНД. Прийняття Конституції 1996 року.

Основні тенденції розвитку сучасної української культури. Характерні риси релігійного життя. Особливості демократичних процесів в Україні наприкінці XX - на початку XXI ст. Президентські (2004 р.) вибори.

Зміна зовнішньо-політичних пріоритетів України після виборів Президента в 2010 році. Роль української діаспори у розбудові держави.Семінарське заняття– 2 год.

  1. Причини та передумови відродження незалежної України в 1991 році.

  2. Вищі та місцеві органи влади та управління за Конституцією 1996 року. 3. Принципи виборчої системи за Конституцією України.

4.Формальні та реальні права та обов'язки громадян України після прийняття Конституції 1996 року.

Самостійна робота – 2 години.

1. Геополітичне становище України і його вплив на розвиток міжнародних стосунків у світі.

2. Економічна криза в України та шляхи її подолання.

3. Відродження духовності українців та національних меншин.


Підсумковий модульний контроль - 1 година

Орієнтовні теми для підсумкового модульного контролю.

1. Утворення Центральної Ради.

2. Формування органів української влади в 1917 – 1920 роках.

3. Українські землі у складі Другої Речі Посполитої.

4. Постать Симона Петлюри в історії українського державотворення.

5. Українізація поза межами УСРР.

6. Голодомори в Україні в ХХ столітті.

7. Правові аспекти голодомору-геноциду 1932-1933 років.

8. Карпатська Україна як держава українського народу.

9. Соборницькі плани Микити Хрущова щодо українських земель у 1939 – 1945 роках.

10. Передача Криму до УРСР.

11. Постать Степана Бандери в історії українського національного державотворення.

12. Значення Української Головної Визвольної Ради для відродження української державності.

13. Дисидентський рух як одна з форм боротьби за відродження української державності.

14. Проголошення Декларації про державний суверенітет УРСР.

15. Значення Всеукраїнського референдуму (1991) для відродження української державності.

Список рекомендованої літератури.

ДЖЕРЕЛА


Василенко М.П. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського права в ХУІІ-ХУІІІ в.в. - К., 1927.

Василенко М.П. Матеріали до історії українського права. - К., 1929.

Збірник законів Української РСР." К., 1974. - т.1-2.

Історія держави і права України. Хрестоматія. - К., 1996.

Конституційні акти України. 1917-1920 р.р. - К., 1992.

Конституція України. – К., 1996.

Літопис нескореної України. Документи, матеріали, спогади: В 2 кн. - Львів, 1997.

Національні відносини в Україні у XX ст. Збірн. документів і матеріалів. - К., 1994. - Кн. 1, 2.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. У 2 част. - К., 1997.

Образование Союза Советских Социалистических Республик: Сб.док.-М., 1972.

Україна. Антологія пам’яток державотворення. – К.: Основи, 2009. - Тт. VІІ - Х.

Українська Центральна Рада: Док. і мат. У двох томах. - К., 1996.

Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і додаткові матеріали. – К., 1993.

Хрестоматія з історії держави і права України: У 2 т. Київ: 1997.

Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду Української РСР. - К., 1963. -т.1-8.

Чорнобильська трагедія. Документи і матеріали. - К., 1996.


Література

Баран В. К. Україна після Сталіна; Нарис історії 1953—1985 рр. Львів, 1992. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектипа та сучасний стан. К., 1994. Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953 рр. Київ, 1994.

Варфоломеєва Т.В., Святоцький О.Д. та інші. Історія адвокатури України. - К., 1992.

Верстюк В. Махновщина. –К., 1991.

Верстюк В. Українська Центральна Рада. –К., 1997.

Відновлення Української держави в 1941 році. Нові документи і матеріали. – К., 2001.

Воронцов І., Пилявець Ю. Голод в Україні в 1946-1947 рр. –К., 1993.

Гарань О. Убити Дракона. З історії Руху та нових партій України. - К., 1993. Голод 1932-1933 р.р. на Україні: очима істориків, мовою документів. - К., 1990.

Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. — К., 1995.

І'рицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української

нації XIX—XX ст. Київ, 1996.

Гунчак Т. Українська революція. Документи 1919-1921 р.р. -Нью-Йорк, 1984.

Гуренко М.М., Калиновський В.С. та ін. Історія держави і права України (в схемах). - К„ 1995.

Гуржій О. Українська козацька держава у другій полопині ХVІІ—XVIII ст: кордони, населення, право Київ, 1996.

Гунчак Т. Україна в першій половині ХХ ст.: Нариси політичної історії. –К., 1993.

Державний центр Української Народної Республіки в екзилі. Статті і матеріали. - Філадельфія; Київ; Вашингтон, 1993.

Донцов Д. Історія розпитку української державної ідеї. - Київ, 1991

Дорошенко Д. Нарис історії України. - К., 1991. -Т. 1-2.

Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991.

Заставний Ф. Східна українська діаспора. –Львів, 1992.

Заставний Ф. Українська діаспора. –Львів, 1991.

Іванченко Р. П. Історія без міфів. Бесіди з історії української держав­ності. Київ, 1996.

Історія держави і права України / Під ред. Гончаренка В.Г. Курс лекцій. - К. 1996.

Історія держави і права України / Під ред. Рогожина А.Й.: У 2-х ч. - Харків, 1993-1996. Перевидання: К., 1996.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.). –Львів, 1992.

Історія української еміграції. – К, 1992.

Клеандрова В.М., Яковлев Л.С. История государства и права России ХУІІ-ХХ в.в. (до октября 1917). Курс лекций. - М., 1992.

Конституційні акти України 1917 - 1920 рр. - К., 1992.

Копиленко О. Л., Копиленко М. Л. Держава і право України 1917— 1920. Київ, 1997.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. –Львів, 1993.

Костюк Г. Сталінізм в Україні: генеза та наслідки. – К., 1995.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності. -Львів, 1992.

Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - Львів, 1996.

Кучма Л. Україна не Росія.- М., 2004.

Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942-1952. – Львів, 1992.

Малик Я.. Вол Б . Чуприна В. Історія української державності -Львів, 1995.

Музиченко П Історія держави і права України. — К., 1999.

Нариси з історії українського національного руху. Київ, 1994.

Олесіюк Т. Соборна Україна. – К., 2004.

Панюк А . Рожин М Історія становлення української державності - Львів. 1995

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - К., 1999. -Т.ІІІ.

Петлюра С. Статті. Листи. Документи. - К., 2006. -Т.ІУ.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини.- К., 2002.

Петрів В. Військово-історичні праці. Листи.- К., 2004.

Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900-1923. –К., 1991.

Реєнт О.П. Українська революція і робітництво: Соціально-політичні та економічні зміни 1917-1920 рр. – К., 1996.

Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944 – 1953 роках. - К., 1998.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України.- К., 2000.

Сергійчук В. Неусвідомлення України. Ставлення світу до української державності: погляд у 1917 – 1921 роки з аналізом сьогодення.- Львів, 2002.

Сергійчук В. Новітня каторга. Військовополонені та інтерновані Другої світової війни на території УРСР.- К., 2002.

Сергійчук В. Правда про "золотий вересень" 1939-го.- К., 1999.

Сергійчук В. Радянські партизани проти ОУН-УПА.- К., 2000.

Сергійчук В. Тавруючи визвольний прапор. Діяльність спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА. – К., 2006.

Сергійчук В. Українська соборність. - К., 1999.

Сергійчук В. Український здвиг. 1939-1955. У 5 томах (Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина).- К., 2004-2005.

Сергійчук В. Український Крим.- К., 2001.

Сергійчук В. "Українізація" Росії. Політичне ошуканство російської більшовицької влади в 1923-1932 роках. – К., 2000.

Сергійчук В. Українські державники: Симон Петлюра.- К., 2004.

Сергійчук В. Як нас морили голодом.- К., 2006.

Сливка Ю. Сторінки історії КПЗУ. –Львів, 1990.

Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. - К., 1993.

Субтельний О. Україна: Історія. –К., 1991.

Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. –К., 1993.

Українська державність: історія і сучасність. Тези доповідей наукової конференції 21-22 січня 1992 року Київ, 1992.

Українська державність у XX ст. Історико-політологічний аналіз. Київ, 1996

Українська ідея. Історичний нарис. Київ, 1995.

Чайковський А.С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр.: мовою документів, очима історика. –К., 1994.

Чернега П.М., Кучер В.І., Дробот І.І. та ін. Український народ у Другій світовій війні. – К, 1998.

Чубатий М. Огляд історії українського права. - К., 1994.

Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995.

Шевчук В., Тараненко М. Історія української державності.- К., 1999.

Шморгун О. Україна. Шлях відродження: економіка, політика, культура. –К., 1994.

Якимович В Збройні сили України - Львів, 1996.

Ярош Б. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях. 30 - 50-ті роки XX століття. - Луцьк, 1995.

8. Проблемні питання, які виносяться для обговорення під час заліку

1. Перші державні утворення на території України.

2. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

3. Суспільно-політичне і економічне життя східнослов’янських племен доби перших державних утворень і Київської Русі (IV – перша половина ХІІІ ст.). 5. Культура Київської Русі.

4. Розвиток Галицько-Волинської держави.

4. Устрій, господарство, побут українських земель в складі Литви.

7. Кревська унія.

8. Люблінська унія.

9. Берестейська унія та її вплив на розвиток українського державотворення в майбутньому.

10. Постать Дмитра Вишневецького як державника України.

11. Постать Петра Сагайдачного в історії України.

12. Військово-територіальний устрій як спосіб поширення реєстрового козацтва на городову Україну.

13. Військово-територіальний устрій реєстрового козацтва як основа створення органів влади на місцях в період Хмельниччини.

14. Перші кроки дипломатичної служби Богдана Хмельницького.

15. Формування збройних сил Гетьманщини.

16. Козацька старшина як українська політична еліта доби Гетьманщини.

17. 24. Підготовка українсько-московського союзу.

18. Статті Богдана Хмельницького 1654 року.

19. Березневі статті 1654 року.

20. Віленське перемир"я 1656 року.

21. Підготовка українсько-шведсько-угорського союзу в 1656-1657 роках.

22. Постать Юрія Немирича в історії України.

23. Проект нового московсько-українського договору після смерті Богдана Хмельницького.

24. Гадяцький трактат 1658 року.

25. Конотопська битва в історії України.

26. Переяславський договір 1659 року.

27. Чорна рада 1663 року.

28. Московські статті 1665 року.

29. Андрусівський договір 1667 року.

30. Гетьман Петро Дорошенко.

31. Батуринський переворот 1672 року.

32. Гетьманування Івана Самойловича.

33. Постать Івана Сірка в історії України.

34. Обрання Івана Мазепи на гетьманство.

35. Полтавська битва в історії України.

36. Нова Січ.

37. Гетьманування Кирила Розумовського.

38. Друга Малоросійська колегія.

39. Ліквідація Запорозької Січі 1775 року.

40. Участь українського козацтва в освоєнні Слобожанщини та Кубані.

41. Крим у складі Катеринославського генерал-губернаторства.

42. Українські землі в складі Австрійської імперії.

43. Українська культура в добу Гетьманщини.

44. Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій.

45. Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ ст.

46. Суспільно-політичний рух в українських землях в другій половині ХІХ ст.

47. Значення творчості Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесі Українки для відродження української державності.

48 Постать Миколи Міхновського в історії України.

49. Український національно-визвольний рух під час Першої російської революції.

50. Вплив українців Петрограду на революційні події 1917 року.

51. Українізація російської армії.

52. Центральна рада в боротьбі за відродження української держави. ІІІ і ІУ Універсали.

53. Берестейський договір 1918 року.

54. Гетьманський переворот.

55. Відновлення Української Народної Республіки. Директорія УНР.

56. Селянські повстання проти більшовицького режиму.

57. Радянська Росія і демократична Україна: проблема взаємовідносин.

58. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях.

59. Злука ЗУНР і УНР. Акт Соборності.

60. Варшавський договір 1920 року.

61. Зимовий похід 1921 року.

62. Входження УСРР до складу СРСР.

63. Суспільно-політичне і культурне життя українського народу в 20-ті роки.

64. Становлення адміністративно-командної державної системи управління.

65. Насильницька колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років та його наслідки.

66. Суперечливий характер культурного будівництва на Україні в 30-роки.

67. Згортання українізації.

68. Коренізація в УРСР.

69. Українізація поза межами УСРР.

70. Конституція УРСР 1937 року.

71. Проголошення Карпатської України самостійною державою.

72. Включення Галичини і Волині до складу УРСР.

73. Приєднання до УРСР Північної Буковини та Південної Бессарабії.

74. Україна в загарбницьких планах фашистської Німеччини.

75. Оборонні бої на території України в 1941-1942 роках.

76. відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 року.

77. Діяльність комуністичного та націоналістичного підпілля.

78. Боротьба ОУН і УПА проти гітлерівського і сталінського режимів за відродження української незалежної держави.

79. Демократичні процеси в Україні після смерті Сталіна, їх суперечливий і непослідовний характер.

80.Загострення соціальних проблем радянського суспільства. Неосталінізм.

81.Духовне життя українського народу в 70-80 рр.

82.Застійні явища в науці, літературі та мистецтві. Опозиційний рух.

83. Основні напрямки перебудови М. Горбачова та її наслідки.

84. Зусилля діаспори щодо відродження української державності.

85. Проголошення незалежності України.

86. Прийняття Конституції України.

87. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України.

88. Основні тенденції розвитку сучасної української культури.

89. Релігійне життя сучасної України.90. Роль української діаспори у розбудові держави.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка