Програма курсу: «Історія української державності (Історія України)» для студентів юридичного факультетуСторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3
Тема 4. Роль українського козацтва у національному відродженні в ХУІ - першій половині ХУІІ ст.

Лекція – 2 години.

Виникнення українського козацтва. Роль князя Дмитра Вишневецького в заснуванні Запорозької Січі. Політико-соціальний та військовий устрій Запорозької Січі. Боротьба козацтва з іноземними загарбниками.

Формування військових відділів козацького війська. Реєстрове козацтво як форма поширення запорозького устрою на городову Україну.

Козацько-селянські повстання наприкінці XVI- в першій половині XVII ст.
Самостійна робота – 4 години.


  1. Козацька символіка.

  2. Морські походи запорожців.

  3. Князь Костянтин Острозький як оборонець українського православ”я.

  4. Берестейська унія 1596 року.

  5. Постать Петра Сагайдачного в історії України.

Тема 5. Формування української національної державності в період Хмельниччини (1648 - 1657).

Лекція – 4 год.

Соціально-економічне і політичне становище України напередодні повстання 1648 р. Причини, антикріпосницький і національно-визвольний характер народної війни. Державницька програма Б. Хмельницького.

Зміни у суспільних відносинах. Ліквідація польського магнатського та шляхетського землеволодіння. Зміцнення українського старшинського, шляхетського та православного церковного землеволодіння. Тимчасове послаблення феодально-кріпосницької системи на Лівобережній Україні. Вольні військові маєтності. Козацтво, його поділ та правове становище. Міське населення. Духовенство.

Знищення польської адміністративно-політичної системи управління. Формування української феодальної держави, її політична форма. Органи центральної і місцевої влади та управління. Закріплення в органах військового управління адміністративно-політичних, фінансових, судових та поліцейських функцій. Оформлення прийняття України до складу російської держави. Юридична природа і зміст рішень Земського собору 1651 р. та 1653 р., Переяславської ради від 18 січня 1654 р. Правовий статус України у складі Московської держави згідно з „Березневими статтями” 1654 р. та царськими жалуваними грамотами від 27 березня та 12 квітня 1654 р.
Семінарське заняття – 2 год.

1. Державна організація Гетьманської України.

а) адміністративний – територіальний поділ;

б) вищі органи влади і управління;

в) місцеві органи влади і управління;

г) судові органи;

2. Юридичне оформлення прийняття України до складу Московської держави.

3. Адміністративно – судовий устрій Запорозької Січі.
Самостійна робота – 2 години.

1. Формування органів нової влади й адміністративно-територіального устрою Хмельниччини.

2. Зміни у формах власності та їх вплив на економіку і суспільне життя.

3. Зовнішня політика гетьманської держави Б. Хмельницького.


Тема 6. Руїна та її вплив на державність України.

Лекція – 2 год.

Гетьманування Івана Виговського. Гадяцький трактат. Гетьманування Юрія Хмельницького. Переяславський договір і Слободищенський трактат. Чорна Рада 1663 року як розчленування України. Продовження боротьби українського народу проти Польщі і Московії за повне національне визволення. П. Дорошенко. Андрусівський договір. Гетьманування Івана Самойловича. Остаточний розподіл українських земель між Москвою та Польщею.
Самостійна робота – 2 години

1. Московські статті 1665 року.

2. Соборництво Петра Дорошенка.

3. Батуринський переворот 1672 року.Тема 7. Соціально-економічний розвиток та політичне становище українських земель у складі Московської держави і Речі Посполитої наприкінці ХУІІ – на початку ХУІІІ ст.

Лекція – 2 год.

Спроби гетьмана Івана Мазепи відновити українську державність під протекторатом Швеції. Полтавська битва в історії української державності.

Гетьманування Пилипа Орлика. Бендерська конституція 1710 року.

Заселення та суспільно-політичний розвиток Південної України. Три поділи Речі Посполитої та входження Правобережної України і Волині до складу Російської держави. Поділ українських земель на Лівобережну та Правобережну Україну. ”Вічний мир” 1986 р. Буковина та Закарпаття під австрійським пануванням.

Правове становище соціальних груп. Кріпосницька політика козацької старшини. Збільшення старшинсько-шляхетського та монастирського землеволодіння. Бунчукове та значкове військове товариство. Українська родовита шляхта. Зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством.

Особливості державницького устрою Слобідської України та її зв’язки з Гетьманщиною. Державний устрій Гетьманщини.

Адміністративно-територіальний поділ на полки, сотні. Загальновійськова рада. Рада старшини. Гетьман. Наказний гетьман. Генеральний уряд. Полкові уряди: полковник та полкова рада. Сотенний уряд: сотник та його помічники. Місцеве управління: виборні міські старшини та сільські отамани. Міське самоврядування: магістрати та ратуші. Організація судів. Період козацьких судів. Судова реформа 1760-1763 рр. Переклад статутних судів: гродські, земські та підкоморські суди. Організація управління Запорозької Січі. Паланки і паланкова старшина.

Обмеження автономії Гетьманської України і посилення колонізаторської політики московського царизму. Органи самодержавного управління Україною-Гетьманщиною: Посольський приказ, Малоросійський приказ 1663 р., Колегія іноземних справ, Сенат І Малоросійська колегія (1722-1727 р.р.), Правління гетьманського уряду (1734-1750 р.р.). Остаточне скасування гетьманської влади у 1764 р. Ліквідація козацького самоврядування на Слобідській Україні й Лівобережжі (1765-1783 р.р.), Запорозькій Січі та її паланок (1775 р.).Самостійна робота – 4 години.

1.Роль української православної церкви в становленні релігійного життя в Росії.

2. Внесок українських культурних діячів у розвиток освіти слов”янських народів.

3. Вплив української музики, театру, живопису на розвиток мистецтва Росії.


Тема 8. Правове становище земель України в складі Російської і Австрійської імперій (кін. XVIII – поч. XX ст. ст.)

Лекція – 2 год.

Землі України у складі Росії. Поділ на губернії: на Лівобережжі – Полтавська, Слобідсько-Українська (з 1835 - Харківська) і Чернігівська; на Правобережжі – Волинська, Київська і Подільська; на півдні – Катеринославська, Таврійська і Херсонська. Генерал-губернаторства: Малоросійське (лівобережні губернії), Київське (правобережні), Новоросійсько-Бесарабське (південні губернії і Бесарабська область).

Суспільний устрій кінця XVIII – першої половини XIX століть. Дворянство. Зрівняння українського дворянства в правах з російським. Надання пільг російському дворянству, яке проживало в Україні. Духовенство. Міське населення (міські обивателі). Купці. Почесні громадяни. Міщани. Цехові та робочі люди. Кріпосні селяни. Панщина – основний обов’язок кріпаків. Урочна система. Місячина. Інвентарні правила 1847 – 1848 рр. на Правобережній Україні. Державні селяни. Військові поселення. Державний лад кінця XVIII – першої половини XIX ст. ст.

Компетенція генерал-губернаторів та губернаторів. Губернське правління. Повітовий апарат управління. Губернські і повітові дворянські зібрання. Панська юрисдикція. Державний лад та буржуазне реформаторство 60 – 70 р.р. Контрреформи 80 – 90 років.
Зміни в суспільний відносинах у пореформеній Російській імперії. Правова основа селянської реформи 1861 року та її специфіка реалізації в Правобережній Україні. Перетворення поміщицьких селян на «вільних сільських обивателів». Поширення державної реформи на удільних та державних селян, дворових людей. Національний склад дворянства. Дві верстви дворянства в пореформений період. Фабрично-заводські робітники. Буржуазія, промислова і торгівельна. Поділ населення імперії за різницею “присвоєних прав” на “природних обивателів” та “інородців”. Міщани. Духовенство. Суспільно-політичні течії в Україні та створення українських політичних партій.

Надзвичайна юстиція (воєнно-польові суди) 1906-1907 рр.

Державний лад та буржуазне реформаторство 60-70 рр. ХІХ ст. Скасування кріпосного права в Російській імперії та особливості проведення Селянської реформи 1861 року в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управління: Фінансова 1860-1864рр.; Земська 1864р.; Міська 1870р.; Судова 1864 -1865 рр.; Народної освіти 1863-1864 рр.; Військова 1864-1874 рр., та їх законодавче забезпечення. Контрреформи 80-90 рр. ХІХ ст.

Буржуазні реформи початку ХХ ст. в Росії взагалі і в Україні безпосередньо. Реформа центральних органів влади та управління 1905-1907 рр. Аграрна реформа Столипіна та її вплив на Україну. Законодавчі акти земельної реформи: Указ від 9 листопада 1906р. та Закон про землевлаштування 29 травня 1911р. Селянський поземельний банк. Переселенська політика.

Система пореформеного державного управління в Україні. Розширення повноважень генерал-губернаторів і губернаторів. Апарат губернського і повітового державного управління. Волосні управи. Селянська громада, Формування всестанового місцевого самоврядування. Губернські та повітові збори та їх виконавчі органи – губернські та повітові земські управи. Міські думи та міські управи. Система виборів до органів самоврядування. Особливості еволюції самодержавства на початку ХХ ст. Зміна в центральному апараті самоврядної влади. Імператор. Державна дума. Державна рада. Рада міністрів та міністерства. Мілітаризація економіки та державного управління в роки Першої світової війни. Особливі наради. Центральні і місцеві воєнно-промислові комітети. Надзвичайна юстиція (воєнно-польові суди).

Загарбання західноукраїнських земель Австрією. Утворення коронного краю з центром у Львові. Революція 1848 р. і створення Головної Руської Ради у Львові. Австро-угорська угода 1867 р. та утворення Австро-угорської монархії. Ціслетанія і Транслейтанія. Західна Україна в часи першої світової війни.

Суспільний лад. Магнати, рицарі та трудова шляхта. Кріпосні селяни. Скасування кріпосного права. Міське населення. Державний лад. Органи урядової адміністрації. Органи крайового і місцевого самоврядування. Повітові, міські і сільські ради. Організація управління Львова і Чернівців за статутом 1870 р. Судова система.


Семінарське заняття. Особливості проведення державних реформ 60 – 70 –х р.р. XIX ст. в Україні в складі Російської імперії – 2 год.
1. Передумови, мета та основні завдання і напрямки буржуазних реформ Російської імперії другої половини XIX.

2. Основні положення державних реформ

а) селянської;

б) фінансова;

в) земського самоврядування;

г) міського самоврядування;

д) судової системи

3. Характеристика контр реформи 70 – 80-х р.р. XIX ст.Самостійна робота – 2 години.

1. Роль Івана Франка в національному відродженні України.

2. Український молодіжний національний рух в Галичині.

Підсумковий модульний контроль - 1 годинаОрієнтовні теми для підсумкового модульного контролю.

1. Утворення Київської Русі. Основні етапи її розвитку.

2. Формування та розквіт Галицько-Волинської держави.

3. Українські землі у складі Речі Посполитої. Посилення експансії феодальної Польщі.

4. Вплив українського права на підготовку Литовських статутів.

5. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.

6. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

7. Україна за часів Руїни.

8. Гетьманщина на початку XVIII ст. Іван Мазепа.

9. Наступ царизму на автономію України. Скасування гетьманського устрою.

10. Три поділи Польщі. Входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій.

11. Суспільно-політичний рух в українських землях в першій половині ХІХ ст.

12. Значення Головної Руської Ради (1848) для відродження української державності.

Соціально-економічний розвиток українських земель в другій половині ХІХ ст.

14. Суспільно-політичний рух в українських землях в другій половині ХІХ ст.

15. Значення творчості Тараса Шевченка, Михайла Драгоманова, Івана Франка та Лесі Українки для відродження української державності.
Основна література до змістового модуля 1.

Джерела

Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба. - К., 2002.- Т. 2.

Антологія української юридичної думки. В 6 томах. Історія держави і права України: Руська правда. - К., 2002.- Т. 3.

Боплан Г. Опис України. – К., 1990. – 256 с. http://litopys.kiev.ua

Величко С. Літопис.- К., 1991.- Том перший.- 374 с.; том другий.

Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб.док-тів. - К., 1993.

Документы об Освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. – К., 1965.

Документи Богдана Хмельницького (1648-1657). – К., 1961.

Воссоединение Украины с Россией: Док. и материалы в 3 т. – М., 1953 - 1954. – Т. 1. – 587 с.; Т. ІІ.- с.; Т. 3.

Жерела до історії України-Руси.- Львів, 1913.- Т. VІ; 1908.- Т. VІІІ.

Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVII в.в. -Л, 1936.

Історія держави і права України: Хрестоматія / За ред. О.О.Шевченка. – К., 1996.

Історія Русів.- К., 1991.

Памятники русского права. В восьми выпусках. - М., 1952-1961.

Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – К.: Україна, 2003. Повість врем'янних літ. - К., 1990.

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. – К., 1997.

Січинський В. Чужинці про Україну: Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. – К., 1992.

Україна. Антологія пам’яток державотворення. – К.: Основи, 2008. - Тт. І – VІ.

Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – К., 1998.

Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. –К., 1960.

література

Антонович. Про козацькі часи на Україні. –К., 1991.

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року: Міфи і реальність. – К.: Варта, 1994.

Багалій Д. Історія Слобідської України. –Харків, 1991.

Баран В. Давні слов”яни.- К., 1998.

Бойко І. Держава і право Гетьманщини. Навч. посібник.- Львів, 2000.

Бондаревський А. Волосне управління та становище селян на Україні після реформи 1861 р. – К., 1961.

Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К.: Наукова думка, 1986. – 264 с.

Брадович М. Переяславська осторога.- Мюнхен – Нью-Йорк, 1954.

Брайчевський М. Приєднання чи возз’єднання? (Критичні замітки з приводу однієї концепції) // Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки. – К.: Просвіта, 2003. – С. 23-67. Переяславська Рада: Очима істориків, мовою документів. – К.: Україна, 2003. – С. 264-290 (фрагменти).

Вегеш М. Августин Волошин і Карпатська Україна.- Львів – Хуст, 2004.

Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

Гвоздик-Пріцак Л. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її реалізація в державі Військо Запорозьке. – К.: Обереги, 1999. http://litopys5.freeservers.com/coss2/gvpr.htm; http://litopys.kiev.ua/

Герасимчук В. Виговщина і Гадяцький трактат. – Львів, 1909.

Гой П. Дипломатичні стосунки України з Московщиною. 1648-1651.- Мюнхен – Львів, 1996.

Горобець В.М. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини 17 – першої чверті 18 ст. – К., 1995.

Грабовський С. Що принесла Україні Переяславська рада? – К., 2003.

Грабовський С, Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення.- К., 1995.

Грушевський М. Ілюстрована історія України. –К-Л., 1913. Репринтне відтворення. –К., 1990.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. –К., 1996.

Дорошенко Д. Петро Дорошенко. – Нью-Йорк, 1965.

Дорошенко Д. Нариси історії України. –Львів, 1990.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури 16-18 ст. – К., 1966.

Історія держави і права України (з найдавніших часів до кінця XIX ст.) // Історія держави і права Української РСР. (1917 - 1960 рр.). - К , 1960

Історія русів. - К., 1991.

Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст..).- Львів, 1992.

Історія української культури: У 5 т. – Т. 2: Українська культура XIII – першої половини XVII століть. – К.: Наукова думка, 2001.

Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури(ХУІІ – ХУІІІ ст.). – К., 2005.

Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. Навч. посібник: У 3 кн. – Кн. 3: Кінець XVI – середина XIX століття. – К.: Либідь, 1994.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

Кульчицький В. Державний лад і право в Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.. – Львів, 1965.

Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

Липинський В. Україна на переломі. 1657-1659. Замітки до історії українського державного будівництва в XVII-ім столітті. – Філадельфія - Київ, 1991.

Літопис руський. - К., 1990.

Літопис Самовидця. - К., 1971.

Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність. 17 ст. – К., 1995.

Мицик Ю.А. Як козаки воювали. –Дніпропетровськ, 1990.

Музиченко П., Єрошкін С., Нагуш С. Суд та процес в Київській Русі.- Одеса, 1995.

Нагаєвський І. Історія української державності. – К., 1994.

На чолі козацької держави (До 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького). Збірник наукових праць. – Рівне, 1996. - Випуск 2.

Нольде Б. Автономія України з історичного погляду. – К.: Україна, 1995. .

Окиншевич Л. Рада Старшинська на Гетьманщині // Хроніка-2000. – 1998. – Вип. 6-7. – С. 192-210.

Окиншевич Л. Лекції з історії українського права. - Мюнхен, 1954.

Падох Я. Суди і судовий процес старої України.- Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто – Львів, 1990.

Панашенко В.В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина 17 – 18 ст.). – К., 1995. – 212 с.

Панашенко В.В. Полкове управління в Україні (середина 17 – 18 ст.). – К., 1997. – 74 с.

Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини.- К., 2002.

Петрів В. Військово-історичні праці. Листи.- К., 2004.

Петров В. Походження українського народу. –К., 1992.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. –К., 1972.

Плохій С. Наливайкові віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. – К.: Критика, 2005. – 496 с. / Критичні студії.

Плохій С. Крила протекції: До визначення правового змісту переяславської угоди 1654 р. // Мediaevalia ucrainica: Ментальність та історія ідей. – Т. 4 (5 – ?). – К., 1995. – С. 76-85. http://www.ukrhistory.narod.ru/

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Т. 2: Від середини ХVII ст. до 1923 р. – К., 1992.

Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець 16 – перша половина 17 ст.): Навч. посібник. – К., 1998.

Сас П.М. Козаки // Історія української культури: У 5 т. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. – К.: Наукова думка, 2003.

Семчишин М. Тисяча років української культури. –К., 1993.

Сергійчук В. Національна символіка України.- К., 1992.

Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2006.

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних відносинах 16 – середини 17 ст. – К., 1991.

Сергійчук В.І. Армія Богдана Хмельницького. – К., 1996.

Сергійчук В. І. Переяславська рада як трагедія України і програш Європи.- К., 2004.

Сергійчук В. Українські державники: Дмитро Вишневецький.- К., 2003.

Сидоренко О.Ф. Торгівля // Історія української культури: У 5 т. – Т. 3: Українська культура другої половини XVII – XVIII століть. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 1056-1086.

Сиза Н. Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000.

Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні XVII – початку XVIII ст. – К.: Задруга, 1996. – С. 151 с.

Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної гетьманщини 1669 – 1726 рр. – К., 2006. – 280 с.

Софроненко К. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХІ – ХІІІ в. – М., 1955.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К., 1995. – 621 с.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея XVII-XVIII ст.: Проблеми формування, еволюції, реалізації. – К.: Альтернативи, 1997.

Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. - К., 1997.

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні українського народу середини XVII ст. – Кн. 1: Воєнні дії 1648 – 1652 рр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1996. – 320 с.

Субтельний О. Україна: Історія. –К., 1991.

Терлецький Л. Етногенез українського народу.- Львів, 2007.

Терлюк І. Литовські статути та їх застосування в Україні. – Львів, 1999.

Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького.- Мюнхен, 1954; К., 1994.

Ткаченко М.Н. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в 17 – 18 вв. – К., 1931. – Т. 1.

Токаржевський-Карашевич І. Хмельниччина з погляду права//Визвольний шлях. - Лондон, 1957, 1958. – Т. ІХ-Х.

350-річчя Української держави Богдана Хмельницького. Матеріали міжнародної наукової конференції 15-16 грудня 1998 р.-К., 1998.

Турченко Ф. Микола Міхновський: життя і слово.- К., 2006.

Українська дипломатична енциклопедія.- К., 2004.- Т. І. Т. ІІ.

Українська ідея. Історичний нарис. –К., 1995.

Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали республіканських читань). –К., 1991.

Українська культура. Лекції за редакцією Д. Антоновича. –К., 1993.

Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К. – Запоріжжя, 2002.

Харишин М.В. Богдан Хмельницький та Українська православна Церква (1648-1657 рр.) // УІЖ. – 1995. – № 4. – С. 92-100; № 5. – С. 57-66.

Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.). – Рівне, 1993.

Чмихов М. та ін. Археологія та стародавня історія України: Походження українського народу. Курс лекцій. –К., 1992.

Чубатий М. Огляд історії українського права: Історія джерел та державного права.- Мюнхен – Київ, 1994.

Щербак В. Українське козацтво: Формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К.: Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 300 с. http://litopys5.freeservers.com/coss1/shch.htm http://litopys.kiev.ua/

Щербаківський В. Формація української нації. - Прага, 1941.

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. У 3-х т. –К., 1991.

Яковенко Н. Вступ до історії України.- К., 2008.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця 14 до середини 17 ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.

Яковлєва Т. Гетьманщина в др. пол. 50-х рр. 17 ст.: Причини і початок Руїни. – К., 1998. .

Яковлєва Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Ради-2 до Андрусівської угоди (1659 – 1667 рр.). – К.: Основи, 2003.

Яковлів А. Українсько-московські договори в 17 – 18 віках. – Варшава, 1934. Ярмиш О. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.. – Харків, 2001.

Змістовий модуль 2. Історія української державності в ХХ ст.Тема 9. Державно-правове відродження України в період національної революції 1917-1920 рр. УНР, Українська Держава, УНР періоду Директорії, ЗУНР.

Лекція – 4 год.

Державно-політична криза 1916-1917 р.р. Повалення самодержавства. Створення нових органів влади. Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів. Тимчасовий уряд на чолі з князем Львовим. Двовладдя. Питання про Установчі збори. Політичні Партії. Проголошення республіки. Державна нарада. Предпарламент. Створення автономій та незалежних держав на території бувшої Російської імперії.

Реформа центрального і місцевого державного апарату.

Органи земського і міського самоврядування. Формування охоронного апарату. Адміністративна юстиція. Тимчасові суди.

Боротьба за національно - державне відродження України. Утворення Центральної Ради на чолі з М.Грушевським та еволюція її юридичного статусу. Всеукраїнський національний конгрес (5-7 квітня 1917 р.). Наказ Центральної Раді від 5 травня 1917 р. Підтримка Центральної Ради з боку всеукраїнських військового, селянського і робітничого з'їздів. Українізація існуючої системи місцевого самоврядування й утворення губернських, повітових та міських "українських рад". Перший універсал Центральної Ради від 10 (23) червня 1917 р. Мала Рада і Генеральний Секретаріат. Переговори з петроградськими міністрами. Другий універсал Центральної Ради 3(16) липня 1917 р. Взаємне визнання Центральної Ради і Тимчасового уряду. Статут вищого управління України, затверджений Малою Радою 29 липня 1917 р. "Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріату" Тимчасового уряду від 4 серпня 1917р.

Законодавство Тимчасового уряду. Демократизація політичного життя. Перші законодавчі акти Центральної Ради.

Ліквідація влади Тимчасового уряду та встановлення більшовицької влади у Петрограді. Проголошення Центральної Ради найвищим органом революційної демократії в Україні; поповнення складу Генерального Секретаріату і поширення його компетенції на всю територію України. Третій універсал Центральної Ради від 7 (20) листопада 1917 р. і проголошення Української Народної Республіки як частини демократичної федеративної Росії. Програма соціально-економічних перетворень. Організація центральної та місцевої влади. Компетенція Центральної Ради, Малої Ради та Генерального Секретаріату. Зміни у структурі уряду. Сільські, містечкові та волосні адміністративні органи, земські управи, повітові комісари, міські думи, губернські комісари; Органи революційної демократії, комісари Центральної Ради, місцеві комітети. Ради робітничо-селянських і солдатських депутатів. Судові органи. Органи захисту революції. Військове будівництво.

IV універсал Центральної Ради 9 (22) січня 1918 р. Проголошення самостійності і незалежності УНР. Створення нового уряду - Ради Народних Міністерств та зміни в його складі. Берестейський мирний договір між Україною і Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною.

Діяльність Центральної Ради в умовах окупації австро-німецькими військами. Розгін Центральної Ради та її навчальні політико-правові уроки. Законотворча діяльність Центральної Ради, Малої Ради, Генерального Секретаріату і Ради Народних Міністрів.

Переворот 29 квітня 1918 р. і його правове закріплення. Проголошення П .Скоропадського гетьманом Української держави. „Грамота до всього українського народу” та Закони „про тимчасовий державний устрій України” від 29 квітня 1918 р., їх зміст. Політичний режим Української держави. Внутрішня і зовнішня політика гетьмана. Організація влади гетьманату. Гетьман, його повноваження. „Тимчасовий закон про верховне управління державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами держави ... гетьмана” від 1 серпня 1918 р. Рада Міністрів на чолі з головою (Отаманом-міністром). Міністерства. Фінансова Рада. Місцеві органи. Судові органи. Військове будівництво. Відносини між державою і церквою. Організація козацтва як окремого стану населення і резерву війська. Створення опозиційного Українського Національного Союзу, початок повстання проти гетьмана. Відмова 14 грудня 1918 р. гетьмана П.Скоропадського від влади; падіння гетьманату.

Створення Директорії як тимчасового революційно-державного органу, його склад, політико-правова платформа. Відновлення назви держави - УНР та її законів. Створення першого уряду Директорії - Ради Народних Міністрів на чолі з В.Чеховським. Трудовий принцип розбудови держави. Реорганізація Директорії та її взаємовідносини з урядом. Зовнішня і внутрішня політика Директорії; урядові кризи. Судові органи Директорії. Законодавство Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР, його правове оформлення та юридичні наслідки. Наступ більшовиків на Україну. Оголошення війни Радянській Росії. Міжнародні та внутріпартійні протиріччя між членами Директорії. Зміни в Директорії та встановлення особистого режиму С.Петлюри. Варшавський договір від 21 квітня 1920 р., та його політико-правова оцінка. Українсько-польська воєнна конвенція. Наступ польсько-українських військ і органи тимчасового управління в місцевостях України, які були визволені від більшовицької влади. Контрнаступ більшовиків. Утворення Галицько-Радянської Республіки, її державний апарат. Ризький мирний договір від 18 березня 1921 р., його політико-правові наслідки для України. Кінець легального існування Директорії та її органів. Уряд УНР в екзилі та його політико-правова платформа.

Маніфест 18 жовтня 1918 р. про перетворення Австро-Угорщини в федеративну державу. “Коронні землі” та їх представницькі органи - Національні ради. Збори 18 жовтня 1918 р. всіх українських послів австрійського парламенту галицького і буковинського сеймів, представників політичних партій та громадських організацій. Обрання Української Національної Ради. Проголошення української держави у складі Австро-Угорщини. Розпад Австро-Угорщини. Взяття українцями влади у Львові 1 листопада 1918 р. Рішення Всебуковинського віча 3 листопада 1918 року про входження до складу ЗУНР. Створення 9 листопада 1918 р. першого уряду - Державного Секретаріату. Тимчасовий Основний закон від 13 листопада 1918р. Надання назви держави - Західноукраїнська Народна Республіка. Організація і структура державного апарату. Центральні органи державної влади і управління. Українська Національна Рада. Відділ Української Національної ради. Президія Ради. Президент. Державний Секретаріат: структура і персональний склад, повноваження. Місцеві органи державної влади і управління. Повітові комісари. Громадські (сільські і містечкові) і міські комісари. Повітові національні ради. Громадські та міські ради. Судово-прокурорські органи. Поділ території держави на судові округи і судові повіти. Створення системи державної жандармерії. Організація збройних сил. Об'єднання ЗУНР і УНР в єдиній соборній українській державі. Західна область УНР. Соціально-політичні та економічні перетворення у ЗУНР. Конституційне законодавство. Ухвала Народних зборів Закарпаття від 21 січня 1919 року про входження до складу ЗУНР і УНР.

Польсько-українська війна. Дипломатична діяльність ЗУНР. Варшавський договір 21 квітня 1920 року. Проголошення диктатури Є. Петрушевича і створення колегії уповноважених. Визнання Радою послів Антанти за Польщею права на окупацію Східної Галичини Еміграційний уряд ЗУНР. Причини падіння Західноукраїнської Народної Республіки.


Семінарське заняття – 2 год.

1. Передумови відродження української державності в ХХ ст.  1. Державний лад Української Народної Республіки.

  1. Суспільно-політичний устрій Української держави (Гетьманату Павла Скоропадського).

  1. Організація державної влади і адміністративно-судовий устрій Української Народної Республіки періоду Директорії.

  1. Організація, структура і функції державного апарату Західно-Української Народної Республіки.


Самостійна робота – 4 години.

1. Утворення Центральної Ради: програма дій, соціальна база, практична діяльність.

2. Жовтневі події 1917 року в Петрограді та ставлення до них різних політичних сил в Україні.

3. Радянська Росія і демократична Україна: проблема взаємовідносин.

4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях.

5. Проголошення ЗУНР.

6. Злука ЗУНР і УНР. Акт Соборності.

7. Варшавський договір 1920 року.

8. Зимовий похід 1921 року.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка