Програма курсу для учнів 11 класів загальноосвітніх та профільних навчальних закладівСкачати 140.39 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір140.39 Kb.
#869
ТипПрограма


Глобалізація

Програма курсу для учнів 11 класів

загальноосвітніх та профільних навчальних закладів

(Н. І. Гражевська, Ю. В. Бицюра, Г. І. Карпюк, Н. І. Чанцева)


Пояснювальна записка

Головною ознакою сучасного світогосподарського розвитку є глобалізація, феномен якої виходить за суто економічні межі, охоплює всі сфери суспільного життя та трансформує міжнародні відносини у відкриту цілісну систему інформаційно-технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних та соціально-культурних взаємозв’язків і взаємозалежностей. Розуміння складних та суперечливих процесів глобалізації, володіння знаннями і навичками, необхідними для конкуренції в глобальній економіці, є необхідною компонентою освітнього рівня випускника ХХІ ст. як компетентного споживача, ефективного виробника, підприємця, інвестора, відповідального громадянина світу та патріота України.

«Глобалізація» є інтегрованим курсом, сформованим на стику змістових ліній навчальних дисциплін освітніх галузей «суспільствознавство», «природознавство» та «технології». Програму курсу «Глобалізація» для учнів 11 (11, 12) класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблено відповідно до «Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти України» (постанова Кабінету Міністрів України №24 від 14.01.2004 р.).

Метою курсу є збагачення світогляду, економічної культури, а також розвиток базових компетентностей учнівської молоді на основі формування системи знань щодо глобалізації як всеохоплюючого, багаторівневого, багатовимірного, складного і суперечливого процесу.

Основні завдання курсу «Глобалізація»:

формування цілісного уявлення про передумови, найважливіші чинники, сутність та закономірності глобалізаційних процесів;

розкриття суперечливого впливу глобалізації на соціально-економічний розвиток та національну безпеку;

виявлення взаємозв’язку глобалізації та регіональної інтеграції;

висвітлення місця України в глобальній економіці, проблем та перспектив її гармонійної інтеграції до загальногуманітарного світогосподарського середовища.

Вивчення курсу «Глобалізація» розраховано на 35 (70) год, у т.ч. 5 (10) год резервних у 11 або 11, 12 класах за рахунок використання годин варіативної частини навчального плану. Рекомендується вивчати цей курс у загальноосвітніх навчальних закладах суспільно-гуманітарного, природничо-математичного та технологічного профілю навчання.

Програма курсу охоплює чотири розділи. Перший – присвячено висвітленню сутності глобалізації як об’єктивного та закономірного процесу світового розвитку. Теми цього розділу розкривають основні підходи до визначення поняття «глобалізація», найважливіші чинники глобалізаційного процесу, співвідношення глобалізації та інтернаціоналізації, розвитку міжнародного поділу праці та формування світового господарства, історичні етапи інтернаціоналізації суспільного життя та еволюції міжнародної торгівлі.

Другий розділ передбачає вивчення найважливіших проявів глобалізації та її суперечливого характеру. Основну увагу приділено глобалізації виробництва, обміну, фінансів, міжнародній міграції робочої сили, розвитку планетарної інформаційної мережі, геополітичної та соціокультурної глобалізації. Аналіз нових можливостей, які відкриваються перед людством у зв’язку з інтенсифікацією зазначених процесів, доповнюється виявленням загроз та суперечностей, пов’язаних із загостренням глобальних проблем.

Змістом третього розділу програми є проблеми глобалізації та регіональної інтеграції. Теми цього розділу розкривають сутність та етапи регіональної інтеграції, специфіку основних регіональних інтеграційних утворень, модифікацію місця та ролі держави в умовах глобалізації та регіональної інтеграції. Четвертий розділ присвячено проблемам розвитку України за умов глобальних трансформацій, її виходу на глобальні ринки товарів, послуг, капіталу, робочої сили, науково-технічних розробок та інформації з метою гармонійної інтеграції у глобальний простір.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів необхідно керуватись критеріями, затвердженими МОН України. Формами перевірки і контролю компетентностей учнів можуть бути: усні відповіді, підготовка рефератів, фіксованих виступів, розв’язання тестових завдань, вправ, задач, виконання практичних робіт, проведення ділових ігор тощо.

Робота з програмою передбачає врахування загальної логіки викладання матеріалу, взаємозв’язку між проблемами і темами, відповідності змісту окремих тем меті та завданням вивчення курсу, його зв’язку з реальними економічними процесами та ринковими перетвореннями в Україні, практичну спрямованість навчання, націленість на формування компетентностей та розвиток особистості учня. Для поглибленого вивчення навчального матеріалу доцільно використовувати рекомендовані джерела інформації.


11 клас

35 (70) год, 1 год на тиждень, з них 5 (10) год резервнихК-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

2


Розділ І. Глобалізація як об’єктивний і закономірний процес світового розвитку.

Тема 1. Сутність глобалізації та основні підходи до її визначення.

Глобалізація як ключова проблема світового розвитку.

Сутність глобалізації. Інтернаціоналізація та глобалізація.

Формування світового господарства.

Історичні етапи інтернаціоналізації суспільного життя.

Формування центрів світового розвитку.Учень:

розуміє сутність поняття «глобалізація»;

ознайомився з різними підходами до визначення змісту поняття «глобалізація»;

співвідносить поняття «глобалізація» та «інтернаціоналізація»;

наводить приклади прояву глобалізації;

знає основні етапи інтернаціоналізації суспільного життя;

називає і показує на карті центри світового розвитку;

пояснює переміщення центрів світового розвитку в історичному аспекті.

Практичні роботи

Дискусія навколо глобалізації.3

Тема 2. Чинники та показники глобалізації.

Чинники глобалізації:

поглиблення інтернаціоналізації виробництва та міжнародної кооперації;

розвиток міжнародної транспортної інфраструктури;

інформаційна революція та формування мережі Інтернет;

лібералізація міжнародних економічних відносин,

зростання експорту капіталу, транснаціоналізація економіки,

розпад соціалістичної системи та демократизація суспільного життя.

Рівень глобалізації. Індекс глобалізації.


Учень:

називає основні чинники глобалізації;

пояснює вплив цих чинників на рівень глобалізованості країн;

знає основні складові індексів глобалізації та людського розвитку;

наводить приклади країн з високим та низьким рівнями глобалізації;

порівнює рівні глобалізації, людського розвитку та бідності в різних країнах;

будує та використовує графіки та діаграми для аналізу чинників глобалізації і з’ясування залежності між рівнем глобалізації та якістю життя в різних країнах.Практичні роботи

Порівняння темпів розвитку світового виробництва, торгівлі, інвестицій у світі.

Аналіз динаміки та співставлення частки користувачів Інтернетом в країнах світу.

Порівняння рівня глобалізованості різних країн світу. Визначення залежності між

ІЛР та ІГ.


3

Розділ ІІ. Прояви глобалізації та її суперечливий характер.

Тема 1. Глобалізація виробництва.

Поглиблення міжнародного поділу праці. ТНК як головні суб’єкти господарської діяльності в епоху глобалізації.

Прискорення процесу поширення нових виробничих та управлінських технологій із центрів світового розвитку до периферії.

Зростання продуктивності праці, розширення асортименту товарів і послуг, зниження собівартості продукції.

Поглиблення розриву між високорозвинутими країнами і країнами, що розвиваються.

Глобальний характер екологічних проблем.

Необхідність міжнародного співробітництва у розв’язанні проблем взаємодії природи та суспільства.


Учень:

пояснює суть процесу глобалізації виробництва;

наводить приклади розміщення різних складових виробничо-збутового процесу у різних країнах;

називає найбільші ТНК світу та сфери їх діяльності;

аналізує та порівнює динаміку ВВП на одну особу у розвинутих країнах та країнах що розвиваються;

аналізує як забруднення навколишнього середовища виробничими відходами впливає на третіх осіб, у т.ч. в інших країнах;

пояснює основні положення Кіотського протоколу та Базельської конвенції;

обґрунтовує необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем.


Практичні роботи

Розподіл ТНК за країнами походження та сферами діяльності.

Де це вироблено?

Де розмістити «брудне» підприємство?
3

Тема 2. Глобалізація торгівлі.

Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі. Формування глобальних ринків товарів і послуг.

Лібералізація та протекціонізм у міжнародній торгівлі. Зовнішньоторговельні бар’єри: тарифи, квоти, субсидії. Вигоди та втрати від запровадження зовнішньоторговельних бар’єрів.

Світова організація торгівлі.

Загрози та ризики глобалізації торгівлі: торгівля зброєю, «живим товаром», наркобізнес тощо.


Учень:

знає сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі;

порівнює вигоди і втрати від протекціоністської та ліберальної зовнішньоторговельної політики;

розуміє місце й роль СОТ у регулюванні глобальної торгівлі;

обґрунтовує власну точку зору щодо ризиків та загроз глобалізації торгівлі;

визначає на основі розрахунків спеціалізацію країни.

Практичні роботи

Зовнішньоторговельні бар’єри: хто виграє, а хто програє?

Визначення країн за структурою їх експорту та імпорту.

Аналіз графіків попиту і пропозиції при визначенні вигод та втрат від запровадження зовнішньоторговельних бар’єрів.

Міжнародні наслідки субсидування сільського господарства.


2

Тема 3. Фінансова глобалізація.

Кредитні ресурси, їх роль в економіці. Сутність та види іноземних інвестицій. Створення єдиного глобального ринку капіталу. Здешевлення кредитних ресурсів. Світові центри капіталу.

Лібералізація валютних операцій, формування офшорних зон.

Глобальні та регіональні фінансові кризи. Валютні спекуляції.

Роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у регулюванні глобального ринку капіталу.


Учень:

знає зміст понять «кредитні ресурси» та «іноземні інвестиції»;

розрізняє види іноземних інвестицій;

називає основні центри капіталу;

пояснює причини та наслідки здешевлення кредитних ресурсів;

аналізує роль міжнародних фінансово-кредитних організацій у регулюванні глобального ринку капіталу;

характеризує суперечливі наслідки фінансових відносин.

Практичні роботи

Порівняння обсягів інвестиційних потоків між регіонами світу2

Тема 4. Міжнародна міграція робочої сили.

Міжнародна трудова міграція. Чинники та суперечливі наслідки еміграції та імміграції. Міграція кваліфікованих та некваліфікованих робітників. Відплив інтелекту.

Роль Міжнародної організації праці (МОП) у регулюванні міжнародного ринку робочої сили.


Учень:

пояснює чинники міжнародної трудової міграції;

порівнює наслідки міграції кваліфікованих та некваліфікованих робітників;

аналізує соціально-економічні наслідки міграційних процесів для національних економік;

пояснює роль МОП у регулюванні міжнародного ринку робочої сили.

Практичні роботи

Аналіз карти міграційних потоків світу.

Визначення позитивних і негативних наслідків еміграції та імміграції.


2

Тема 5. Глобалізація туризму.

Туристичний потенціал країн, регіонів. Чинники міжнародного туризму. Види міжнародного туризму.

Обсяги туристичних послуг, їх динаміка та географія. Дохід від міжнародного туризму та його розподіл. Всесвітня туристична організація (ВТО).


Учень:

називає складові туристичного потенціалу країн, регіонів;

розрізняє види туризму;

пояснює вплив чинників міжнародного туризму на обсяги та асортимент туристичних послуг країн, регіонів;

аналізує розподіл доходів від міжнародного туризму;

характеризує суперечливі наслідки розвитку туризму в різних країнах світу;

розуміє роль Світової туристичної організації.

Практичні роботи

Аналіз динаміки та географії туристичних потоків.2

Тема 6. Геополітична глобалізація.

Демократизація політичних режимів,

зміцнення військової безпеки.

Глобальна проблема війни і миру. Міжнародний тероризм.

Міжнародні політичні і військові організації.

Роль НАТО у створенні системи колективної безпеки у світі.Учень:

наводить приклади зміни авторитарних та диктаторських режимів у країнах світу на демократичні;

розуміє загрози мілітаризації та тероризму у глобальному світі;

обґрунтовує власну позицію щодо ролі НАТО у процесах геополітичної глобалізації.

2

Тема 7. Соціокультурна глобалізація

Формування глобального ринку освітніх послуг. Сучасні тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Глобалізація культури. Гомогенізація культури, загрози витіснення національних культур, втрати національної ідентичності.

Суперечливий вплив глобалізації на соціокультурний розвиток народів світу.


Учень:

характеризує глобальний ринок освітніх послуг;

розуміє сучасні тенденції розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва;

наводить приклади суперечливого впливу глобалізації на національну культуру.

Практичні роботи

Визначення впливу глобалізації на національну культуру.


2


Розділ ІІІ. Глобалізація і регіональна інтеграція.

Тема 1. Сутність та етапи регіональної інтеграції.

Регіональна інтеграція. Співвідношення процесів глобалізації та регіональної інтеграції. Форми та види регіональної інтеграції. Суперечливі наслідки регіональної інтеграції.Учень:

пояснює передумови та цілі регіональної економічної інтеграції;

порівнює процеси глобалізації та регіональної інтеграції;

характеризує основні форми регіональної економічної інтеграції;

аналізує можливі наслідки регіональної інтеграції;

обґрунтовує переваги та недоліки регіональної інтеграції.

Практичні роботи

Аналіз основних форм регіональної інтеграції.

Наслідки створення митного союзу між двома країнами.


2

Тема 2. Основні регіональні інтеграційні угрупування.

Основні інтеграційні угрупування: ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, СНД, ГУАМ та інші.

Передумови та основні етапи євроінтеграції.

Розширення Євросоюзу: перспективи, наслідки, проблеми.Учень:

називає основні регіональні інтеграційні угрупування;

позначає на географічній карті світу основні регіональні економічні угрупування;

характеризує передумови економічної інтеграції ЄС;

визначає характерні ознаки етапів євроінтеграції та її сучасні тенденції;

аналізує можливі наслідки розширення ЄС.

Практичні роботи

Позначення на географічній карті світу основних регіональних економічних угрупувань.5Розділ ІV. Україна у глобалізаційних процесах.

Україна на геополітичній та економічній карті світу і Європи.

Природоресурсний, трудовий, виробничий, науковий потенціал України. Макроекономічні та соціальні показники розвитку.

Україна на світових товарних ринках. Обсяги, структура, динаміка зовнішньої торгівлі, торговельний баланс.

Місце України у глобальній та регіональних транспортних системах. Використання транзитного потенціалу території України.

Зовнішні інвестиції в Україні: обсяги, динаміка, структура, географія. Інвестиційний клімат України.

Україна на ринках позичкового капіталу. Зовнішній борг.

Україна у світових міграційних потоках. Чотири хвилі еміграції. Проблеми та наслідки нелегальної еміграції та імміграції.

Вплив глобалізації на науку, освіту в Україні. Міжнародні науково-технічні проекти. Україна і Болонський процес.

Проблема збереження національної ідентичності: історичні, економічні,

правові, ментальні аспекти.

Рівень глобалізованості України.

Співпраця України з міжнародними організаціями.


Учень:

оцінює потенціал України у Європі і світі;

доводить об’єктивність глобалізацій них процесів в Україні;

визначає місце України на

глобальних ринках;розраховує рівень глобалізації;

аналізує статистичні дані;

оцінює макроекономічні

показники України у зіставленні з відповідними показниками інших країн світу.
Практичні роботи

Аналіз структури експорту та імпорту України.

Аналіз торговельного та платіжного балансів України.

Розрахунок індексу глобалізації України.


Резерв часу 5 (10) год.Рекомендовані джерела інформації

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24. – Освіта України. – 2004. – № 5, 20 січ.

 2. Глобалізація. Навч. посібник для середньої школи / За ред. М. Уотса / Перекл. з англ. В. Алексашина / Адаптація: Н. Гражевська, Ю. Бицюра, Г. Карпюк, Н. Чанцева. – К.: Амадей, 2007. – 480 с.

 3. Економіка: Навч. посібник для 10–11 класів / З. Г. Ватаманюк, С. М. Панчишин, І. М. Грабинський та ін.; За ред. З. Г. Ватаманюка, С. М. Панчишина. – К.: Либідь, 1999. – 384 с.

 4. Економіка. Навч. посібник для ЗНЗ. За ред. С. В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001.

 5. Економічна і соціальна географія. Атлас для 10 кл. / Ред. В.В.Молочко. – К.: ДНВП «Картографія». – 2006. – С. 48.

 6. Економічна і соціальна географія світу. Підр. для 10 кл. / За ред. Б.П. Яценка. – К.: Прок-Бізнес. – 2004. – 350 с.

 7. Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / І. Ф. Радіонова, І. С.Кравченко, В.В.Радченко. За ред. І. Ф. Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005.– 368 с.

 8. Економіка: підручник для 10 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / Г.О. Ковальчук, В.Г. Мельничук, В.О. Огнев’юк. – К.: Навчальна книга, 2003. – 352 с.

 9. М а с л я к Б. П., Д а х н о І. І. Економічна і соціальна географія світу. Підр. для 10 кл. – К.; Вежа. – 2003. – 280 с.

 10. Міжнародна економіка. Навч.-метод. посібник. Дж. Дж. Линч, М. В. Уоттс, Д. Р. Вентверт / перекл. з анг. Олесневич Д. Л., Кузик П.С.,Стельмах Н. Л. За ред. Д. Л. Олесневич. – Львів. – 2000. – 260 с.

 11. Т о п у з о в О. М., Т и м е н к о Л. В. Економічна і соціальна географія світу. Підруч. для 10 кл. – К.: Зодіак-Еко. – 2005. – 208 с.

 12. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. Навчальний посібник. – К.: Либідь. – 2002. – 470 с.

www.imf.org

http://hdr.undp.org

www.me.gov.ua

www.ukrstat.gov.ua

www.worldbank.org.ru
Автори:

 1. Гражевська Надія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету імені Т. Шевченка, тел. дом. 8–294–78–6–27, роб. 526–39–70.

 2. Бицюра Юрій Васильович, ст. викладач Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова, тел. дом. 574–23–10.

 3. Карпюк Галина Іванівна, вчитель-методист Українського гуманітарного ліцею імені Т. Шевченка, м. Київ, тел. дом. 575–05–51.

 4. Чанцева Ніна Іванівна, ст. викладач Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінценка, тел. дом. 563–17–24Каталог: predmety -> geo -> media -> files
predmety -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
predmety -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
predmety -> Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
predmety -> Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів
predmety -> Оксана риндич, методист лабораторії національного виховання
predmety -> Концепція громадянської освіти в середній школі України
files -> Програма курсу за вибором Етногеографія 5-9 класи Пояснювальна записка
files -> Програма надання грантів для природоохоронної діяльності Фонд соціального страхування компанії
files -> Пояснювальна записка курс «Економічна І соціальна географія України»
files -> Завдання для III етапу Всеукраїнської олімпіади з географії на 2014/2015 навчальний рік 11 клас

Скачати 140.39 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка