Програма конкретного соціологічного дослідження. Метод опитування. Анкетне опитуванняСкачати 56.97 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір56.97 Kb.
#10158
ТипПрограма
Питання на іспит з курсу “Соціологія”

для економістів


 1. Соціологія як соціально-гуманітарна наука.

 2. Соціологія у системі суспільних та гуманітарних наук.

 3. Структура соціології.

 4. Функції соціології.

 5. Розвиток протосоціологічної думки в Європі.

 6. Класичний (академічний) період у розвитку світової соціології.

 7. Розвиток соціологічної думки в Україні: етапи та особливості.

 8. Розвиток протосоціологічної думки в Україні.

 9. Українська академічна соціологія.

 10. Соціологічне дослідження: поняття, функції, види.

 11. Програма конкретного соціологічного дослідження.

 12. Метод опитування.

 13. Анкетне опитування.

 14. Особливості поштового, пресового, телефонного опитувань.

 15. Метод соціологічного інтерв’ю.

 16. Вибірковий метод.

 17. Поняття суспільство.

 18. Поняття особистості.

 19. Соціальний статус особистості та її соціальна роль.

 20. Соціалізація особистості.

 21. Соціальна мобільність.

 22. Соціальна стратифікація.

 23. Соціальна стратифікація за Е.Гідденсом.

 24. Теорії соціальної стратифікації К.Маркса та М.Вебера.

 25. Предмет і категорії соціології конфлікту, типологія конфліктів.

 26. Попередження та розв’язання соціальних конфліктів.

 27. Предмет і об’єкт економічної соціології.

 28. Роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.Завдання до іспиту
Розробити анкету соціологічного дослідження на одну із запропонованих тем:

 1. Рівень довіри до соціологічних досліджень серед населення України

 2. Активність українців на парламентських виборах

 3. Ставлення до урбанізаційних процесів в Україні молоді

 4. Соціальні проблеми сучасного села.

 5. Роль Інтернету у процесі навчання.

 6. Місце релігії у сучасному житті

 7. Ставлення українців до трудової міграції закордон

 8. Проблеми екології в державі.

 9. Проблема вільного часу пенсіонерів України.

 10. Якість транспортних послуг в державі

 11. Вплив реклами на вибір товарів та послуг

 12. Ставлення громадян до усиновлення сирітДодаткові завдання для ліквідації академічної заборгованості
Написати реферат на запропоновану тематику:

 1. Вимоги до соціолога як дослідника.

 2. Політична соціологія М.Вебера.

 3. Соціологія міста.

 4. Соціальні проблеми сучасного села.

 5. Натовп – як важлива категорія соціологічного дослідження.

 6. Соціологія нації як спеціальна соціологічна теорія.

 7. Соціальний контроль та його елементи.

 8. Поняття соціальних процесів, їх характеристика та різновиди.

 9. Проблема вільного часу.

 10. Метод фокус-груп в соціології.

 11. Методика проведення телефонного інтерв’ю.

 12. Методи аналізу соціологічної інформації.

 13. Концепції соціології управління

 14. Роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.

 15. Соціологія міграції – практика досліджень в Україні.

 16. Внесок М.Вебера у дослідження соціології релігії.

 17. Основні школи зарубіжної соціології.

 18. О.Конт – основоположник соціології.

 19. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма

 20. Теорія дій М.Вебера

 21. Г.Спенсер – засновник органічної школи у соціології.

 22. Теорія еліт В.Парето

 23. Американська соціологія: Т.Парсонс і Р.Мертон

 24. Теорія стратифікації П.Сорокіна

 25. Соціальна мобільність.

 26. Розвиток соціології в Україні в добу незалежності.

 27. Соціальний статус особистості та її соціальна роль.

 28. Соціалізація особистості.

 29. Соціологія молоді.

 30. Соціологічні дослідження політичних процесів в Україні.

 31. Соціальне управління як предмет соціологічного аналізу.

 32. Роль соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем.

 33. Предмет і проблематика соціології міста.

 34. Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії.

 35. Девіація як соціальне явище.

 36. Релігія як соціальний інститут.Список літератури

з читального залу Наукової бібліотеки НаУОА:


 1. Борыснев С. Социология коммуникации: Учеб. Пособие для вузов. – М., 2003. – 270 с.

 2. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.

 3. Вербець В. Соціологічне дослідження: Методика організації та проведення. – Острог, 2000. – 65 с.

 4. Верховин В., Зубков В. Экономическая социология. Монография. – М., 2002. – 459 с.

 5. Волович В., Юренко О. Видатний політичний діяч України, фундатор вітчизняної соціології Микита Юхимович Шаповал // Шаповал М. Загальна соціологія. – К., 1996. – С. 4-18.

 6. Гіденс Е.Соціологія. – К., 1999. – 726 с.

 7. Головатый Н., Социология молодежи: Курс лекций. – К., 1999. – 224 с.

 8. Гречин А. Социология правового сознания. – М., 2001. – 256 с.

 9. Дмитриев А. Социальный конфликт. Общее и особенное. – М., 2002. – 526 с.

 10. Добреньков В., Кравченко А. Фундаментальная социология. В 15 т. – Т. 1: Теория и методология. – М., 2003. – 908 с.

 11. Дюркгейм Е. Социология: Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995. – 349 с.

 12. Ерышев А., Лукашевич Н. Социология религии: Учеб. Пособие. – К., 1999. – 177 с.

 13. Западноевропейская социология ХIХ века. – М., 1996.

 14. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології (від античності до поч. ХХ ст.). – К., 1993. – 336 с.

 15. Кравченко А. Социология. Учебник для вузов. – М., 2001. – 508 с.

 16. Курганов С., Кравченко А. Социология для юристов. Учебное пособие. – М., 1999. – 255 с.

 17. Лубський В. Соціологія релігії. – К., 1999. – 203 с.

 18. Лукашевич Н., Солодков В. Социология образования: Конспект лекций. – К., 1997. – 224 с.

 19. Общая социология: Учебное пособие / под ред. А.Эфендиева. – М., 2002. – 654 с.

 20. Основы социологии: Учебное пособие / под общ. ред. М.Прокопова. – М., 2001. – 192 с.

 21. Паніна Н. Технологія соціологічного дослідження. - К., 1996. – 232 с.

 22. Парсонс Т. О социальных системах / под ред. В.Чесноковой, С.Белановского. – М., 2002. – 832 с.

 23. Погорілий. Соціологічна думка ХХ ст.. – К., 1996.

 24. Попова И. Социология: Введение в специальность. – К., 1997. – 287 с.

 25. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс. - К., 1996. – 272 с.

 26. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин. – К., 1993. – 253 с.

 27. Радаев В., Шкаратан О. Социальная стратификация. – М., 1996.

 28. Радугин А., Радугин К. Социология: Курс лекций. – М., 1996. – 206 с.

 29. Ритцер Дж. Современные социологические теории. – СПб., 2002. – 688 с.

 30. Рубин Дж. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. – СПб., 2002. – 352 с.

 31. Ручка А., Танчер В. Курс історії теоретичної соціології. - К., 1995. – 224 с.

 32. Смелзер Н. Соціологія. – М., 1994. – 687 с.

 33. Соколов С. Социальная конфликтология: Учеб. пособие. – М., 2001. – 327 с.

 34. Социология права. Учебное пособие / под ред. Н.Сырых. – М., 2001. – 480 с.

 35. Социология: Учебник для вузов / под ред. В.Лавриненко, Н.Нартов, О.Шабанова. – М., 2003. – 407 с.

 36. Соціологічна думка України: Навч. посібн. / ред. Захарченко М. та ін. – К., 1996. – 424 с.

 37. Соціологія культури: Навч. посібник / за ред. О.Семашка, В.Пічі. – К., 2000. – 334 с.

 38. Соціологія молоді. Програма, методи, результати досліджень. – Рівне, 1993. – 37 с.

 39. Соціологія. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.Городяненка. – К., 1999. – 384 с.

 40. Соціологія: Конспект лекцій для студентів гуманітарних вузів. – К., 1992. – 176 с.

 41. Соціологія: Короткий енциклопедичний словник / під ред. В.Воловича. – К., 1998. – 736 с.

 42. Соціологія: Курс лекцій / за ред. В.Пічі. – Л., 2002. – 312 с.

 43. Соціологія: Курс лекцій / за ред. І.Старовіра. – Тернопіль, 1999. – 176 с.

 44. Соціологія: Навч. посібник / за ред. С. Макєєва. – К., 1999.

 45. Соціологія: Підручник / за заг. ред. проф. В.Андрущенка, проф. М.Горлача. – Харків; К., 1998. – 624 с.

 46. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник / уклад. В.Піча, Ю.Піча, Н.Хома та ін. – К., Львів, 2002. – 480 с.

 47. Сурмин Ю.П. Теория общественного мнения: Курс лекций. – К., 1999. – 72 с.

 48. Сурмин, Туленков. Методология и методы социологического исследования.

 49. Сурмін Ю. Соціологія: Методичний посібник. – Кіровоград, 1995. – 55 с.

 50. Федотова Л. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. – СПб., 2003. – 400 с.

 51. Филатова. Методика социологического исследования.

 52. Херпевик О. Социологический метод. – М., 2002. – 192 с.

 53. Циба В. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз). – К., 2000. – 199 с.

 54. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

 55. Шаповал М. Загальна соціологія: Підручник / за ред. О.Юренка. – К., 1996. – 368 с.

 56. Шаповал. Соціологія українського відродження. – К., 1994.

 57. Якуба. Соціологія: Навч. посібник. – Харків, 1996.

Каталог: doc -> programu
doc -> Економічний факультет
doc -> Дослідження професійних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу в управлінській діяльності
doc -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
doc -> Розділ Інженерна психологія як наука дисципліни
programu -> Програма навчальної дисципліни „ Центральний банк І грошово-кредитна політика
programu -> Робоча програма з курсу "Українська мова" для підготовчого
programu -> Робоча програма з курсу „Документознавство для студентів заочного відділення спеціальності
programu -> Програма з курсу: „Політичний менеджмент" для студентів магістеріуму спеціальності „Політологія"

Скачати 56.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка