Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з практичної психології для студентів заочної форми навчанняСторінка1/10
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


«____» _____________2015р.
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

З ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Для студентів заочної форми навчання

Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Мелітополь – 2015

УДК 159.9 (079.1)

ББК
Програма «Комплексного державного іспиту з психології» /Укладачі: Т.С.Троїцька, Н.М.Фалько, Н.В.Гузь. – Мелітополь: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2015.- 66с.
Програма комплексного державного іспиту з психології для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань: 0301 Соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» допомагає зосередити увагу на повторенні та систематизації раніше вивченого матеріалу з питань психологічної науки з урахуванням надбань сучасної думки та практики діяльності психолога.

Рецензенти:

Т.В.Ткач, доктор психологічних наук, професор Класичного приватного університету (м.Запоріжжя)
Л.Ю.Москальова, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти.
Затверджено на засіданні кафедри практичної психології

(протокол №5 від 23 грудня 2014року)


Ухвалено на засіданні навчально-методичної комісії ННІ СПМО

(протокол № 4 від 11 березня 2015 року)Пояснювальна записка
Освіта є пріоритетним напрямком державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, спрямований на поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, створення умов для самореалізації кожної особистості. Головною метою національної стратегії розвитку освіти є забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними задатками, здібностями, потребами на основі навчання.

Масштабні перетворення, які відбуваються сьогодні в усіх сферах суспільного буття, зумовили потребу розробки нових підходів і шляхів до вирішення особистісних проблем людини. Все більшої актуальності у цьому контексті набуває професія психолога. Допома­гати людині реалізовувати свій потенціал, жити на по­вну силу, досягати злагоди з довкіллям, знайти своє місце у суперечливому світі – неповний перелік зав­дань, які стоять перед психологом на сучасному етапі розвитку суспільства. Підготовка фахівців з даної спеціальності здійснюється в Україні, починаючи з кінця XX століття, однак ще й сьогодні триває процес її ста­новлення, вироблення основних концептуальних засад і постійний пошук змісту підготовки спеціалістів та ефективних форм навчання.

Підготовка фахівців напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія» освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" здійснюється у відповідності до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положень про державний вищий за­клад освіти, про організацію навчального процесу у ви­щих навчальних закладах, на основі Галузевого стандарту вищої освіти – Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0301 Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030103 "Практична психологія".

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:  • цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

  • цикл дисциплін природничо-наукової підготовки;

  • цикл дисциплін професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки.

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді комплексного кваліфікаційного екзамену з психології або захисту кваліфікаційної роботи з психології, які мають своєю метою з'ясування рівня підготовленості випускника для виконання професійних завдань, передбачених цим стандартом вищої освіти, і продовження освіти.

Комплексний державний іспит з психології проводиться для встанов­лення рівня сформованості певних умінь (якості вирішення окремих задач діяльності або рівня сформованості певних здатностей).

Варіанти завдань відповідають програмним вимогам, вони містять весь обсяг матеріалу, який вивчається згідно з навчальним планом та Галузевим стандартом вищої освіти - Освітньо-професійної програми підготовки галузі знань: 0301 Соціально-політичні науки, напряму підготовки 6.03010301 «Практична психологія». Структура завдань дозволяє виявити всебічність підготовки студентів, їх вміння обгрунтовувати, аналізувати теоретичний матеріал, розкриває їх творчу розумову діяльність. Практичні питання мають професійне спрямування. Це дозволяє виявити вміння студентів застосовувати свої теоретичні знання на практиці. Питання дають можливість висловити і обґрунтувати власну думку,, відношення| до конкретного факту чи| явища|.Білет містить: 2 теоретичних питання, 1 практичне та 25 тестових завдань. Відповіді на перші| два теоретичних питання| оцінюються| по 25 балів| кожне|. Третє завдання – практичне завдання – 25 балів. Четверте| складається| з 25 ситуаційних тестів які доповнюють визначення знань теоретичного матеріалу (кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 бал).

Градація оцінок| за національною шкалою наступна: «відмінно» - 90-100 балів; «добре» - 74-89 бали; «задовільно» - 60-73 балів; «незадовільно» - нижче 60 балів. Така градація дає можливість об'єктивно оцінити відповіді студентів.

Порядок проведення і програма комплексного кваліфікаційного екзамену з психології, порядок проведення захисту кваліфікаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом на основі методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, на основі Галузевого стандарту вищої освіти - Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0301 - Соціально-політичні науки напряму підготовки 6.030103 "Практична психологія".

Комплексний державний іспит з психології проводиться як комплексна перевірка знань і умінь випускників з дисциплін, передбачених навчальним планом.

- володіти необхідними навичками, вміннями, здібностями до організації та виконання суспільної, соціальної, професійної діяльності, яка сприяє прогресу нашого суспільства;

- здібностями до розуміння глобальних проблем у відповідності з соціально-економічними умовами, культурними та національними традиціями, вміння науково мислити, відстоювати власну точку зору й активно впроваджувати її в життя;

- мати нахил до аналітичного мислення, постійного самовдосконалення, прагнення до підвищення своєї педагогічної майстерності, психологічної компетентності, культурного рівня, він повинен володіти основами вітчизняної та світової культури, мати потребу до постійного духовного та фізичного самовдосконалення;

- досконало володіти письмовою та усною державною мовою, розвиненим мовленням, вміти використовувати знання однієї з іноземних мов у своїй діяльності, грамотно вірно, логічно та послідовно доносити до слухачів свою думку;

- мати достатній рівень науково-практичного розуміння своєрідності, унікальності й особливої ролі становлення особистості на різних вікових етапах, супідрядності мотивів, довільності поведінки, внутрішніх інстанцій, самосвідомості особистості;

- володіти нормами спілкування, вміти наладжувати їх і керувати системами взаємовідносин діти - батьки, діти - вихователі, діти - люди;

- володіти інтегрованим підходом до особистісно-орієнтованої моделі освіти;

- знати та вміти виконувати вимоги Положення про психологічну службу в системі освіти України;

- керуватися у своїй діяльності Етичним кодексом психолога, дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагандувати здоровий спосіб життя, при розв'язанні всіх питань виходити з інтересів дитини;

- знати права та обов'язки практичного психолога у закладах освіти і бути готовим до їх виконання;

- володіти повним обсягом умінь та навичок щодо мети, завдань, змісту, засобів та методів роботи практичного психолога в закладах освіти;

- вільно орієнтуватися у психологічній та методичній літературі, ефективно використовувати надбані знання у роботі з дітьми, педагогами та батьками;

- мати навички дослідницько-пошукової роботи, поглибленого вивчення особистості дитини та забезпечення психологічних умов для розвитку нахилів та здібностей дітей;

- володіти навичками та вміннями проведення роботи з психологічної профілактики, запобігання можливих відхилень у психічному розвитку та становленні особистості дитини, міжособистісних стосунків, запобігання конфліктів та інше;

- мати необхідні знання, вміння та навички до успішного проведення психодіагностики готовності дітей до навчання в школі та в період переходу з однієї вікової групи до іншої;

- володіти формами здійснення психолого-педагогічних корекційних заходів для усунення відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці дітей і вміннями впливати на процес виховання особистості та індивідуальності дитини;

- досконало володіти методикою проведення психологічної освіти та консультування з питань виховання дитини, створення психологічних умов для їх розвитку та підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

- освоїти юридичну та правову основу роботи психолога закладів освіти;

- вміти організувати своє робоче місце та вміти співпрацювати з педагогічним колективом, створюючи позитивний соціально-психологічний клімат;

- знати перелік обов'язкової документації практичного психолога, вимоги до її оформлення та збереження.
Зразок білету:
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Богдана Хмельницького


Код та напрям підготовки: 6.03010301 Практична психологія.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Назва державного іспиту: Комплексний державний іспит з психології

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка