Програма комплексного фахового вступного випробування на навчання заСторінка3/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.73 Mb.
1   2   3   4

ІІІ. КРИТЕРІЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ
Критерії оцінювання. Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів на освітньо-професійні програми спеціаліста та магістра оцінюється приймальною комісією за результатами письмового екзамену. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, які відображають зміст усіх поданих вище модулів.

Тривалість екзамену – 4 навчальні години.

Згідно з встановленою системою оцінювання екзаменаційних завдань зі спеціальності «Міжнародні відносини», кожне питання оцінюється за шкалою балів від 0 до 20. Тобто, максимальний бал за 5 завдань фахового вступного екзамену зі спеціальності «Міжнародні відносини» складає 100 балів.
Для оцінювання рівня відповіді використовуються такі критерії:
20 - 18 балів або оцінка «відмінно» виставляється за:


 • повне розкриття усіх питань тесту;

 • змістовний та логічний виклад матеріалу;

 • максимальне дотримання хронології подій і явищ;

 • вміння давати вичерпну характеристику джерелам щодо предмету, їх ролі і місцю в сучасному процесі;

 • вміння аналізувати матеріал, робити аргументовані висновки, розкривати зв’язок історичного минулого й сьогодення, враховуючи контекст світових тенденцій розвитку питання;

 • змістовні відповіді на додаткові запитання.


17 - 14 балів або оцінка «добре» виставляється за:

 • повне розкриття усіх питань тесту;

 • змістовний та логічний виклад матеріалу;

 • дотримання хронології подій і явищ;

 • вміння дати характеристику питань, їх ролі і місцю в сучасному процесі;

 • вміння робити аргументовані висновки.


13 - 11 балів або оцінка «задовільно» виставляється за:

 • неповне розкриття питань тесту;

 • певні знання хронології, подій та явищ дисципліни.


10 - 0 балів або оцінка «незадовільно» ставиться:

 • коли студент неспроможний давати правильні відповіді з матеріалу програми, допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших подій, явищ з питань, які відносяться до предмету.


Оцінка


за шкалою ECTS

Оцінка

за шкалою КГАОцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

82 – 89

4 (добре)

C

75 – 81

D

67 – 74

3 (задовільно)

E

51 – 66

F, FX

0 – 50

2 (незадовільно)

Якщо абітурієнт не проходить за конкурсом на навчання по програмі магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини», але набрав більше 50 балів, то він має право брати участь у конкурсі на навчання по програмі спеціаліста.У випадку, якщо абітурієнт за результатами екзамену набрав менше критичного рівня – 51 балу, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце в магістратурі або навчання по програмі спеціаліста за спеціальністю «Міжнародні відносини».

ІV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

МОДУЛЬ 1
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Алексєєв Ю.М, Вертегел А.Г., Козаков О.О. Всесвітня історія: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007.-240 с.

 2. Бойко О.Д. Історія України. Навч. посібник – К.: Академвидавництво, 2006. – 688 с.

 3. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ: Видавничий дім « Слово», 2003. – 472 с.

 4. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч. Посіб.- К.: Каравела, 2007. - 272 с.

 5. Гончар Б.М., Козицький М.Ю., Мордвінцев В.М., Слісаренко А.Г. Всесвітня історія : навч. посібник – К.: Знання, 2007.-694 с.

 6. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1995. - 903 с.

 7. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 – 1945) - Вінниця: Фоліант, 2004. - 464 с.

 8. История дипломатии т 2. – М.: Госполитиздат, 1963. – 820 с.

 9. История дипломатии т 3. – М.: Госполитиздат, 1965. – 832 с.

 10. Киссинджер Г. Дипломатия. - М.: Ладомир, 1997.-848с.

 11. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи та глобальний розвиток: Навч. посіб. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. – 314 с.

 12. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век. В з-х частях/ Под ред. А.М.Родригеса. - М.: ВЛАДОС, 2003. – ч. 1: 1900-1945 гг. - 368 с.

 13. Строганов А.И. Новейшая история стран Латинской Америки: Учебн.пособ. - М.: Высш. шк., 1995. - 415 с.

 14. Табачник Д. Історія української дипломатії в особах. – К.: Либідь, 2004. – 640 с.

 15. Табачник Д.В. Українська дипломатія: нариси історії. (1917-1990 рр.) – К.: Либідь, 2006.- 768 с.

 16. Трубайчук А. Дипломатична історія Другої світової війни. Курс лекцій. – К.: Асоціація «Істина», 2007.-202 с.

 17. Трубайчук А. Друга світова. – Київ, 2004.-344с.

 18. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т./ Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – т1. – 760 с.

 19. Українська дипломатична енциклопедія: У. 2х т./ Редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін. – К.: Знання України, 2004. – т 2. – 812 с.

 20. Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945рр.: Навч. посіб. - К.: Либідь, 1997. - 232 с.

 21. Черчилль У. Вторая мировая война В3-х кн.. – М.: Воениздат, 1991. - КН.2 – 671 с.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Блицкриг в Европе, 1939–1941: Польша. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 477 с.

 2. Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американського посла в СССР Джорджа Кеннана. – М.: ЗАО Центрополиграф. 2002.- 479 с.

 3. Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917 – 1991. – К.: Мегатайп, 2000. – 608 с.

 4. Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі. - Х.: ВД «Школа», 2007. - 592 с.

 5. Попович М. Червоне століття. – К.: АртЕк, 2007. – 888 с.

 6. Ротшильд Джозеф. Східно-Центральна Європа між двома світовими війнами. - К.: Мегатайп, 2001. - 496 с.

 7. Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии 1939-1941. – М.: Высш. шк., 1992. – 303 с.

 8. Славіч Б. Історія Балкан. ХХ століття. – К.: Свенас, 2004. -600 с.

 9. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. – К.: Асоціація істориків «Істина», 1993. – 336с.

 10. Черчилль У. Вторая мировая война В3-х кн.. – М.: Воениздат, 1991. - КН.1-592 с.


МОДУЛЬ 2
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1. Дипломатический словарь : В 3-х т .:4-е изд. – М.,1984-1986.

2. Дипломатія сучасної України (Енциклопедичний довідник).-К.,1997

3. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатія від 1919 року до наших днів. – К.,1995

4. Ежегодник ОБСЄ. – 1995 М., 1998

5. Ежегодник СИПРИ. – 1994. – М. ,1994.

6. Євроатлантичний вісник: інформаційне і довідкове видання. – К., 1996.

7. История международных отношений и внешней политики СССР: в 3-х т 3.: 1970 – 1987 – М., 1987.

8. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945. В. 2-х т. - М., 2000.

9. Міжурядові регіональні організації. Навчальний посібник. –К.,1996.

10. Нариси з історії дипломатії України. - К., 2001.

11. Шергін С.О. Азіатсько-тихоокеанський регіон: історія та сучасність. Навчальний посібник. - К, 1993.

12. Шубин Г. Южная Африка // Азия и Африка сегодня, № 3, 1997.

13. Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи: 40-ві – 90-ті роки. Навчальний посібник. –К.,1997.

14. Alliance atlantique. Donnees et structures. Bruxelles. 1989.

15. Palmer A. Dictionary of Twentieth-Century History 1900-1991. – London. 1992.
ДОКУМЕНТИ

16. Аннан К. Партнерство во имя всемирного сообщества. - 1998. ­ООН., Нью-Йорк, 1998.

17. Афганское урегулирование // Вестник МИД СССР. - № 8. ­1988.

18. Декларація Лісабонської зустрічі на найвищому рівні // Політика і час. - N2 1. - 1997.

19. Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. // Вестник МИД СССР. - № 10. ­1987.

20. За мир и безопасность народов. Документы внешней политики СССР. В 2-х кн. – М., 1985.

21. Лісабонська декларація про модель загальної і всеосяжної безпеки для Європи ХХІ століття. // Політика і час. -№ 1. -1997.

22. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до ДНЯЗ.// Політика і час. - №1. - 1995.

23. Мир в условиях мира. Всеобщая безопасность в ХХІ в. (Доклад Комиссии Пальме). - М., 1990.

24. От Хельсинки до Будапешта. История СБСЕ/ОБСЕ в документах. 1973-1994. В 3-х т. - М., 1996-1997.

25. Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів матеріалів (1980-1985). - К., 1986.


 1. Україна на міжнародній арені (1986-1990). - К., 1993.

27. Україна на міжнародній арені (1991-1995). В 2-х кн. - к., 1998.

28. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору. // Політика і час. -№ 8. - 1997.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

29. Арбатов А., Благоволин С. и др. Мир вступает в многополярность?// Международная жизнь. - №11-12. - 1997.

30. Арбатова Н.К. Средиземноморье: проблемы безопасности. - М., 1990.

31. Безопасность России. Черноморский регион. - М., 1997.

32. Белоконь Ю. открытость зкономики И зкономический прогресс: опыт Японии и азиатских НИС 11 Мировая зкономика и международные отношения. - № 1. - 1997.


 1. Беляєв В. У рамках СНД. // Політика і час. - № 1. - 1997.

 2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. - М., 1998.

 3. Білоусов М.М. Антипод війни. Роздуми про особливості дипломатії у ХХ столітті. // Політика і час. - № 9. - 1998.

 4. Брандт В. Воспоминания. - М., 1991.

 5. Брутенц КН. Тридцать лет на Старой площади. - М., 1998.

 6. Геген Д. У лабіринті Європейського Союзу. - К, 1995.

 7. Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира. - М., 1988.

 8. Громыко А.А. Памятное. - В 2-х кн. - М., 1988.

41. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичпої доби. - К, 1997.

42. Дерябин Ю. Парижский отсчет времени для Европи. // Международная жизнь. - №1. - 1991. 1. Добрынин А. Сугубо доверительно. - М., 1997.

 2. Елісеєв К. Вірний традиціям самооновлення. Рух неприєднання: адаптуючись до нових реалій. // Політика і час. - № 7 .• 1997.

 3. Исрюлян ВЛ. Дипломаты лицом к лицу. - М., 1990.

 4. Капица М.С. На разных параллелях. - М., 1996.

 5. Кашлев Ю. СБСЕ в политике Советского Союза. // Международная жизнь - №11-12. - 1995.

48. Квок Б. Ядерныее испьтания в Индии и Пакистане. //Международная жизнь. - №8. - 1998.

 1. Киссинджер Г. Дипломатия. - М., 1997.

 2. Лукин ВЛ. "Центры силы". - М., 1983.

 3. Маастрихтский процесс: реакция на новые вызовы.// Мировая эономика и международные отношения. - № 9. - 1993.

52. Мирус О. Для глобальної економічної лібералізації. Політика і час.№ 12. - 1994.

53. Моцик О. Гарантія незворотності міжнародного визнання. // Політика і час. - № 5-6. - 1997. 1. ООН у системі міжнародних відносин. - К, 1995.

 2. Мазуров В.М. От авторитаризма к демократии: практика Южной Кореи и Филиппин. - М., 1996.

56. Мальянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии. - М.,

57. Петляков С. Интеграционные процесы в Индийском океане. // Международная жизнь. - № 1. - 1997. 1. Петровский В.Ф. Безопасность в ядерно-космическую эру. - М., 1985.

Плешаков К. Геоидеологическая парадигма. // Международная жизнь. - №4-5. - 1995.

 1. Последствия ядерной войны. В 2-х т. - М., 1988.

 2. СССР в мировом сообществе. ~ М., 1990.

 3. Терехов В. Как "закрьrвался" германский вопрос. // Международная жизнь. - № 8. - 1998.

 4. Уткин А.И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. - М., 1990.

 5. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к обьединению. - М., 1993.

 6. Чернега В. Западноеrзропейский союз в тени НАТО. // Международная жизнь. - № 8. - 1998.

 7. Швейцер П. Победа. - Минск. - 1995.

 8. Шергін С. Світовий порядок: концепції і реальність. // Політика і час. - № 12. - 1997.

 9. Шустов В. Достижения ОБСЕ перспективы ОБСЕ. // Международная жизнь. - №11-12. - 1995.

 10. Цветков Г.Н. СССР и США: отношения, влияющие па судьбы мира. ­к., 1988.

 11. Gогdоп L., Вго\vп J.F. апd otl1. Егоdіпg Етріге. \Vеstегп Rеlаtіопs with Еаstеrn Europe.. Wаshіпgtоn. 1987.

 12. Oberdorfer О. Тhe Тurn. New York. 1991.

МОДУЛЬ 3
ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие. Ломагин Н.А., Кузнецов В.Е., Лисовский А.В., Павлов А.Ю.,

Сутырин С.Ф.- Санкт-Петербург.: Издательский дом “Сентябрь”, 2001.

2. Введение в теорию международных отношений.: Учеб. пособие. Отв. Ред. А.С.Маныкин. – М.; Изд-во МГУ, 2001.

3. Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: “Международные отношения”, 1998.

4. Говард М. Війна в європейській історії.- К.: “Мегатайп”, 2000.

5. Действующее международное право. В 3-х томах.- М.: Изд-во независимого института международного права, 1999.

6. Eнциклопедія політичної думки. Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000.

7. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.).- К.: “Либідь”, 1993.

8. Камінський А. Основи міжнародних відносин.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.

9. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій.- Львів.: “Світ”, 1995.

10. Кисинджер Г. Дипломатия.- М.: Научно-издательский центр “Ладомир”, 1997.

11. Лібералізм. Антологія. – К.: Смолоскип., 2002.

12. Лукашук И.И. Международное право.- М.: “БЭК”, 1997.

13. Мадисон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин.- К.: “Либідь”, 1997.

14. Міжнародні відносини і зовнішня політика.- К.: “Либідь”, 1999. 40

15. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002.

16. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин.- К.: „Кобза”, 2004.

17. Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000.

18. Політологічний енциклопедичний словник. К.: “Генеза”, 1997.

19. Пономарёва И. “Геополитические факторы внешней политики: современное видение” // МЭМО. №1.

20. Саати Т.Л. Математические модели конфликтных ситуаций.- М.:“Советское радио”, 1997.

21. Себайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997.

22. Словник іншомовних слів.- К.: “Довіра”, 2000.

23. Современные международные отношения. Под.ред. Торкунова А.В..- М.: РОССПЭН, 2001.

24. Теория международных отношений на рубеже столетий. Под.ред. Кена Буса и Стива Смита.- М.: “Гардарики”, 2002.

25. Тихомиров Ю.В. Геополитика.- М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998.

26. Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навчальний посібник.- К.: НМЦВО, 2000.

27. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право.: Навч.посібн.- 2-е вид.доповн.- К.: “Юрінком Інтер”, 2001.

28. Философский энциклопедический словарь.- М.: “Советская энциклопедия”, 1989.

29. Філософський енциклопедичний словник.- К.: “Абрис”, 2002.

30. Хрестоматия. Теория международных отношений. Под.ред. ЦыганковаП.А.- М.: “Гардарики”, 2002.

31. Цыганков П.А. Международные отношения.- М.: 41 “Новая школа” 1996.

32. Цыганков П.А. Теория международных отношений.- М.: “Гардарики”, 2002.

33. Чанышев А.А. История политических учений. Класическая западная традиция: Учеб.пособие.- М.: МГИМО, 1998.

34. Dougherty J.E., Pfaltzgraff R..L. Contending teories of International relations. – Harper Colins Publishers, 1990.

35. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych.- Warszawa-Kraków.: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

36. Encyklopedia politologii. T 5. Stosunki mędzynarodowe. / Pod red. T.Łoś-Nowak.- Zakamycze.: Kantor Wydawniczy, 2002.

37. Huntington S.P. Zderzenie cywilizacji. – Warszawa: MUZA SA, 2000.

38. Gilpin R.. The Political Economy of International Relations.- Princeton.: Princeton University Press, 1987.

39. Goldstein J.S. International Relations. Third Edition. – New York.: Longman, 1999.

40. Jackson R., Sørensen G. Inroduction to International Relations.- Oxford.: University Press, 1999.

41. Kondrakiewicz D. Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych.- Lublin.: Wydawnictwo UMCS, 1999.

42. Kennedi P. Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. – Warszawa.: Książka i Wiedza, 1995.

43. Klare M.T., Thomas D.C. World Security: Trends and Chellenges at Century End. – New York.: St.Martin´s Press, 1991.

44. Knutsen T.L. A history of International Relations theory. – Manchester-New York.: Manchester University Press, 1992.

45. Kukułka J. Teoria stosunków międzynarodowych.- 42 Warszawa.: SCHOLAR, 2000.

46. Kondrakiewicz D. Systemy równowagi sił w stosunkach międzynarodowych. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1999.

47. Krejčì O. Mezinárodni politica. – Praha: Victoria Publishing, 1997.

48. Łoś-Nowak T. Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy.- Wrocław.: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

49. Pietraś Z.J. Teоria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych.- Lublin.: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1997.

50. Pietraś Z.J. Zasady teorii stosunkow międzynarodowych.- Lublin.: UMCS, 1986.

51. Ray J.L. Global Politics. Third Edition.- Boston.: Houghton Mifflin Company, 1987.

52. Rosecranc R., Stein A.A. The Domestic Bases of Grand Strategy.- Cornell.: Cornell University Press, 1993.

53. Russet B. Starr World Politics. The Menu for Choice.: Fourth Edition.- New York.: W.H.Freeman and Company, 1992.

54. Stosunki międzynarodowe: geneza, struktura, funkcjonowanie. Podr. akadem. Pod. Haliżaka E., Kuźniara R.- Warszawa.: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994.

55. Stryjski K.J. Zarys teorii stosunków międzynarodowych.- Łódź.: WSSM, 2000.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Арістотель. Політика.- К.: Вид-во Соломії Павличко “ОСНОВИ”, 2003.

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: “Текст”, 1993.

3. Арон Р. Мир і Війна між націями.- К.: “Юніверс”, 2000.

4. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского комунизма.- М.: “Наука”, 1990.

5. Бжезинский З. Великая шахматная доска.- М.: “Международные отношения”, 1999.

6. Бовін А. Перестройка международных отношений: пути и подходы // Мировая экономика и международные отношения. М., 1989. №1.

7. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика.-К.: “Основи”, 1998.

8. Говард М. Війна в європейській історії. – К.: Мегатайп, 2000.

9. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до

наших днів.- К.: “Основи”, 1995.

10. Класики політичної думки: від Платона до Макса Вебера: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2002.

11. Клаузевиц К. О войне. В 2-х томах.- Москва –Санкт-Петербург.: “АКТ”, 2002.

12. Ковалёв А.Н. Азбука дипломатии (изд. 3-е, перераб. и доп.).- М.: “Международные отношения”, 1977.

13. Макиавелли Н. Государь; Рассуждение о первой декаде Тита Ливия; О военном искустве: Сборник / Пер. с ит.- Мн.: “Поппури”, 1998.

14. Мэхен А.Т. Влияние морской силы на историю: 1660 – 1783. – М; СПб.: АСТ Terra Fantastica, 2002.

15. Платон Держава.- К.: Вид-во Соломії Павличко “ОСНОВИ”, 2000.

16. Теория международных отношений на рубеже столетий. Под.ред. Кена Буса и Стива Смита. – М.: Гардарики, 2002.

17. Тихонравов Ю.В. Геополитика. – М.: ЗАО “Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1998.

18. Тоффлер Е. Третя хвиля. – К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2000.

19. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2001.

20. Тоффлер Э. Шок будущего. – М.: ООО “Изд-во АСТ”, 2001.

21. Тойнбі А. Дослідження історії. В 2-х томах.- К.: “Основи”, 1995.

22. Amin Samir. Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. - London: Zed Books, 1997.

23. Amin Samir. The Callenge of Globalization. // Review of International political Economy. - Nr.2(3). - 1996. - p.216-260.

24. Angell Norman. America and the New World-State: A Plan for American Leadership in International Organization. - New-York: G.P. Putnam’s Sons, 1915.

25. Angell Norman. Human Nature and the Peace Problem. - London: W. Collins Sons&Co., 1925.

26. Angell Norman. The Defense of the Empire. - London: Hamish Hamilton, 1937.

27. Angell Norman. The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to Their Economic and Social Advantage. - New-York: Garland, 1972.

28. Angell Norman. The Peace Treaty and the Economic Chaos in Europe. - London: Swarthmore Press, 1919.

29. Aron Raymond. Clausewitz, Den Krieg Denken. - Frankfurt: Propyläen, 1980.

30. Aron Raymond. Einführung in die Atomstrategie. Die atlantische Kontroverse - Köln: Kiepenheuer&Witsch, 1964.

31. Aron Raymond. Frieden und Krieg. Eine Theorie der Staatenwelt. - Frankfurt: Fischer, 1963.

32. Aron Raymond. On War: Atomic Weapons and Global Diplomacy. - London: Secker and Warburg, 1958.

33. Aron Raymond. The Evolution of Modern Strategic Thought. / Problems of Modern Strategy: Part One. - London: International Institute for Strategic Studies,

1969. - p.1-17.

34. Aron Raymond. The Great Debate: Theories of Nuclear Strategy. - Garden City, NY: Doubleday, 1965.

35. Bertalanffy Ludwig von. An Outline of General Systems Theory. // British Journal of the Philosophy of Science. - Nr.1. - 1950. - p.139-164.

36. Bertalanffy Ludwig von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. - New-York: George Braziller, 1969.

37. Bertalanffy Ludwig von. Perspectives on General System Theory. - New-York: Braziller, 1975.

38. Brzeziński Zbigniew. Plan gry: USA – ZSRR. – Warszawa.: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

39. Carr Edward Hallett. International Relations Since the Peace Treaties. - London: McMillan, 1937.

40. Carr Edward Hallett. Nationalism and After. - London: McMillan, 1945.

41. Carr Edward Hallett. Public Opinion as a Safeguard of Peace. // International Affairs. - Nr.4(15). - 1936. - p.846-862.

42. Carr Edward Hallett. The Future of Nations: Independence or Interdependence? - London: Kegan Paul, 1941.

43. Carr Edward Hallett. The Moral Foundations for World Order. / Ernest Llewellyn Woodward (ed.); Foundations for World Order. - Denver: University of Denver Press,

1949. - p.53-75.

44. Carr Edward Hallett. The Twenty Year’s Crisis, 1919-1939: An Introduction to the Study of International Relations. - London: McMillan, 1939.

45. Clark Ian. Globalization and Fragmentation: International Relations in the Twentieth Century. - Oxford: Oxford University Press, 1997.

46. Clark William Roberts. Agents and Structures: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions. // International Studies Quarterly. - Nr.2(42). - 1998. -

p.245-270.

47. Cline Ray S. World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s. - Boulder, Col.: Westview, 1980.

48. Cohen Raymond. Needed: A Disaggregate Approach to the Democratic-Peace Theory. / Review of International Studies. - Nr.3(21). - 1995. - p.323-325.

49. Cohen Raymond. Pacific Unions: A Reappraisal of the Theory that “Democracies Do Not Go to War with Each Other”. / Review of International Studies. - Nr.3(20). - 1994. - p.207-223.

50. Cox Robert W. Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method. // Millennium. - Nr.2(12). - 1983. - p.269-291.

51. Cox Robert W. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. - New-York: Columbia University Press, 1987.

52. Cox Robert W. Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory. // Millennium. - Nr.2(10). - 1981. - p.126-155.

53. Cox Robert W., Sinclair Timothy J. Approaches to World Order. - Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

54. Dickinson Goldsworthy L. Causes of International War. - Wesport, Conn.: Greenwood, 1984.

55. Dickinson Goldsworthy L. The European Anarchy. - London: Alen&Unwin, 1916.

56. Dickinson Goldsworthy L. The International Anarchy, 1904-1914. - New-York: Century, 1926.

57. Dougherty James E., Pfalzgraff Robert L. Jr. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey. - New-York: Addison Wesley Longman, 1997.

58. Easton David. A Framework for political Analysis. - Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1965.

59. Easton David. A Systems Analysis of Political Life. - New-York: Wiley, 1965.

60. Easton David. The New Revolution in Political Science. // American Political Science Review. - Nr.4(63). - 1969. - p.1051-1061.

61. Easton David. Varieties of Political Theory. - Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1966.

62. Fuchs Wilhelm. Formeln zur macht. Prognosen über Völker, Wirtschaft, Potentiale. - Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt, 1965.

63. Fukujama Francis. The End of History and the Last Man. - New-York: Free Press, 1992.

64. Galtung Johan (ed.). Co-operation in Europe. - Oslo: Universitetsforlaget, 1970.

65. Galtung Johan. A Structural Theory of Aggression. // Journal of Peace Research. - Nr.1(2). - 1964. - p.95-199.

66. Galtung Johan. A Structural Theory of Imperialism: Ten Years Later. // Millennium. - Nr.3(9). - 1980. - p.183-196.

67. Galtung Johan. A Structural Theory of Integration. // Journal of Peace Research. - Nr.4(5). - 1968. - p.375-395.

68. Galtung Johan. A Theory of Peaceful Co-operation. / Galtung Johan (ed.). Co-operation in Europe. - Oslo: Universitetsforlaget, 1970. - p.9-20.

69. Galtung Johan. Peace and World Structure. - Kopenhagen: Ejlers, 1980.

70. Galtung Johan. The True Worlds: A Transnational Perspective. - New-York: Free Press, 1980.

71. Gilpin Robert G. The Political Economy of International Relations. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981.

72. Gilpin Robert G. The Richness of the Tradition of Political Realism. // International Organization. - Nr.2(38). - 1984. - p.288-304.

73. Gilpin Robert G. The Theory of Hegemonic War. / Robert I. Rotberg, Theodore K. Rabb (ed.) The Origin and Prevention of Major Wars. - Cambridge: Cambridge University Press, 1989. - p.15-37.

74. Gilpin Robert G. U.S. Power and the Multinational Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment. - London: McMillan, 1975.

75. Gilpin Robert G. War and Change in World Politics. - New-York: Cambridge University Press, 1981.

76. Hanrieder Wolfram F. (ed.) Technology, and Arms Control. - Boulder, Col.: Westview, 1986.

77. Hanrieder Wolfram F. Actor Objectives and International Systems. // Journal of Politics. - Nr.1(27). - 1965. - p.109-132.

78. Hanrieder Wolfram F. Bipolar o Multibloc. // Journal of Conflict Resolution. - Nr.3(9). - 1965. - p.299-308.

79. Hanrieder Wolfram F. Dissolving International Politics: Reflections on the Nation-state. // American Political Science Review. - Nr.4(72). - 1978. - p.1276-1287.

80. Hanrieder Wolfram F. International Organizations and International Systems. // Journal of Conflict Resolution. - Nr.3(10). - 1966. - p.297-313.

81. Haushofer Karl, Fochler-Hauke Gustav (Hrsg.). Probleme der Weltpolitik in Wort und Bild. - Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1939.

82. Haushofer Karl. Geopolitik der Pan-Ideen. - Berlin: Zentral-Verlag, 1931.

83. Haushofer Karl. Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung. - Berlin: Vowinckel, 1927.

84. Haushofer Karl. Raumüberwindende Mächte. - Leipzig: Teubner, 1934.

85. Haushofer Karl. Weltmeere und Weltmächte. - Berlin: Zeitgeschichte-Verlag, 1937.

86. Haushofer Karl. Weltpolitik von heute. - Berlin: Zeitgeschichte-Verlag Wilhelm Andermann, 1934.

87. Hilferding Rudolf. Das Finanzkapital. - 2 Bde. - Frankfurt: Europäische Verlagsanstalt, 1968.

88. Holsti Kalevi J. Change in the International System: Essays on the Theory and Practice of International Relations. - Aldershot, Hants: Edward Elgar, 1991.

89. Holsti Kalevi J. International Politics: A Framework for Analysis. - Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1995.

90. Holsti Kalevi J. Retreat from Utopia: International Relations Theory, 1945-1970. // Canadian Journal of Political Science. - Nr.2(4). - 1971. - p.165-177.

91. Holsti Kalevi J. The Dividing Discipline: Hegemony and Diversity in International Theory. - Boston: Unwin Hyman, 1985.

92. Holsti Kalevi J. The State, War and the State of War. - Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

93. Huntington Samuel P. Strategic Planning and the Political Process. / Rosenau James N. (ed.) International 50 Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. - New-York: Free Press, 1961. - p.234-240.

94. Huntington Samuel P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs. - Nr.3(72). - 1993. - p.22-49.

95. Huntington Samuel P. The Common Defense: Strategic Programs in National Politics. - New-York: Columbia University Press, 1961.

96. Huntington Samuel P. The Lonely Superpower. // Foreign Affairs. - Nr.2(78). - 1999. - p.35-49.

97. Huntington Samuel P. The West: Unique, Not Universal. // Foreign Affairs. - Nr.6(75). - 1996. - p.28-46.

98. Kaplan Morton A. (ed.) New Approaches to International Relations. - New-York: St. Martin’s Press, 1968.

99. Kaplan Morton A. Balance of Power, Bipolarity and Other Models of International Systems. / Rosenau James N. (ed.) International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. - New-York: Free Press,

1961. - p.343-349.

100. Kaplan Morton A. System and Process in International Politics. - New-York: John Wiley&Sons, 1967.

101. Kaplan Morton A. Systems Theory and Political Science. // Social Research. - Nr.1(35). - 1968. - p.30-47.

102. Kaplan Morton A. Towards Professionalism in International Theory: Macrosystem Analysis. - New-York: Free Press, 1979.

103. Kissinger Henry A. A World Restored: Metternich, Castlereagh and Problems of Peace, 1812-1822. - Boston: Houghton Mifflin, 1957.

104. Kissinger Henry A. American Foreign Policy. - New-York: Norton, 1966.

105. Kissinger Henry A. Die sechs Säulen der Weltordnung. - Berlin: Siedler, 1992.

106. Kissinger Henry A. Diplomacy. - New-York: Simon&Schuster, 1994.

107. Kissinger Henry A. Kernwaffen und Auswärtige Politik. - München: Oldenbourg, 1959.

108. Kissinger Henry A. Problems of National Strategy: A Book of Readings. - New-York: Praeger, 1965.

109. Kissinger Henry A. The Troubled Partnership: A Re-appraisal of the Atlantic Alliance. - New-York: McGraw-Hill, 1965.

110. Linklater Andrew. Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations. - New-York: St. Martin’s Press, 1989.

111. Linklater Andrew. Men and Citizens in the Theory of International Relations. - New-York: St. Martin’s Press, 1982.

112. Linklater Andrew. Realism, Marxism, and Critical International Theory. // Review of International Studies. - Nr.4(12). - 1986. - p.301-312.

113. Linklater Andrew. The Question of the Next Stage in International Relations Theory. // Millennium. - Nr.1(21). - 1992. - p.77-98.

114. Linklater Andrew. The Transformation of Political Community. Ethical Foundations of the Post-Westphalian Era. - Cambridge: Polity Press, 1998.

115. Mackinder Halford J. The Geographical Pivot of History. - The Geographical Journal. - Nr.4(23). - 1934. - p.421-444.

116. Mahan Alfred Thayer. The Influence of Seapower Upon the French Revolution and Empire 1793-1812. - London: Sampson Low, Marston, 1893.

117. Modelski George (ed.) Exploring Long Cycles. - Boulder, Col.: Lynne Rienner, 1987.

118. Modelski George, Modelski Sylvia (ed.) DocumentingGlobal Leadership. - London: McMillan, 1988.

119. Modelski George. A Theory of Foreign Policy. - New-York: Praeger, 1962.

120. Modelski George. Comparative International Systems. // World Politics. - Nr.4(14). - 1962. - p.662-674.

121. Modelski George. Long Cycles in World Politics. - London: McMillan, 1987.

122. Modelski George. Principles of World Politics. - New-York: Free Press, 1972.

123. Morgenthau Hans Joachim. Dilemmas of Politics. - Chicago: University of Chicago Press, 1958.

124. Morgenthau Hans Joachim. Peace, Security and the United Nations. - Chicago: University of Chicago Press, 1946.

125. Morgenthau Hans Joachim. Politics Amond Nations: The Struggle for Power and Peace. - New-York: Alfred A.Knopf, 1948.

126. Morgenthau Hans Joachim. Positivism, Functionalism and International Law. // American Journal of International Law. - Nr.34. - 1940. - p.260-284.

127. Morgenthau Hans Joachim. Power as a Political Concept. / Roland Young (ed.). Approaches to the Study of Politics: 22 Contemporary Essays Exploring the

Nature of Politics and Methods by Which It Can Be Studied. - Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1963. - p.66-77.

128. Morgenthau Hans Joachim. Scientific Man versus Power Politics. - Chicago: University of Chicago Press, 1946.

129. Morgenthau Hans Joachim. The Purpose of American Politics. - New-York: Alfred A.Knopf, 1960.

130. Niebuhr Reinhold. Man’s Nature and His Communities: Essays on the Dynamic and Enigmas of Man’s Personal and Social Existence. - New-York: Scribners, 1965.

131. Niebuhr Reinhold. Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics. - New-York: Charles Scribner’s Sons, 1932.

132. Niebuhr Reinhold. The Essential Reinhold Niebuhr: Selected Essays and Addresses. / Robert McAfee Brown (ed.) - New Haven: Yale University Press, 1986.

133. Niebuhr Reinhold. The Illusion of World Government. // Foreign Affairs. - Nr.3(27). - 1949. - p.379-388.

134. Niebuhr Reinhold. The Self and the Dramas of History. - New-York: Charles Scribner’s Sons, 1955.

135. Nye Joseph S. American Strategy After Bipolarity. / International Affairs. - Nr.3(66). - 1990. - p.513-521.

136. Nye Joseph S. Nuclear Ethics. - New-York: Free Press, 1986.

137. Nye Joseph S. Soft Power. / Foreign policy. - Nr.80. - 1990. - p.153-171.

138. Nye Joseph S. What New World Order? / Foreign Affairs. - Nr.2(71). - 1992. - p.83-96.

139. Pfalzgraff Robert L. Jr. International Studies in the 1970s. // International Studies Quarterly. - Nr.1(15). - 1971. - p.104-128.

140. Rapoport Anatol (ed.). Game Theory as a Theory of Conflict Resolution. - Boston: D. Reidel, 1974.

141. Rapoport Anatol. General System Theory: Essential Concepts and Application. - Cambridge, Mass.: Abacus Press, 1986.

142. Rapoport Anatol. Strategy and Conscience. Introducted by Karl W. Deutsch. - New-York: Schocken, 1964.

143. Rapoport Anatol. Systems Analysis: General System Theory. / David L. Sills (ed.) International Encyclopedia of the Social Sciences. - London: McMillan, 1968. - Vol.15. - p.452-458.

144. Rapoport Anatol. Two-Person Game Theory: The Essential Ideas. - Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1966. 54

145. Rapoport Anatol. Various Meanings of Theory. // American Science Review. - Nr.4(52). - 1958. - p.972-988.

146. Ratzel Friedrich. Antropogeographie. 1. Teil: Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. - Stuttgart: Engelhorn, 1882.

147. Ratzel Friedrich. Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehrs und des Krieges. - München: Oldenbourg, 1897.

148. Ray James Lee. Democracy and International Conflict: An Evaluation of the Democratic Peace Proposition. - Columbia: University of South Carolina Press, 1995.

149. Ray James Lee. Understanding Rummel. // Journal of Conflict Resolution. - Nr.1(26). - 1982. - p.161-187.

150. Ray James Lee. Wars Between Democracies: Rare or Non-Existent? // International Interactions. - Nr.3(18). - 1993. - p.251-276.

151. Rosenau James N. (ed.) Domestic Sources of Foreign Policy. - New-York: Free Press, 1967.

152. Rosenau James N. (ed.) In Search of Global Patterns. - New-York: Free Press, 1976.

153. Rosenau James N. (ed.) International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. - New-York: Free Press, 1961.

154. Rosenau James N. Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990.

155. Rosenau James N., Thompson Kenneth W., Boyd Gavin (ed.) World Politics: An Introduction. - New-York: Free Press, 1976.

156. Singer J. David. Data-making in International Relations. // Behavioral Science. - Nr.1(10). - 1965.- p.68-80.

157. Singer J. David. Models, Methods and Progress in World Politics: A Peace Research Odyssey. - Boulder, Col.: Westview, 1990.

158. Singer J. David. The Scientific Study of Politics: An Approach to Foreign Policy Analysis. - Morristown, N.J.: General Learning Press, 1972.

159. Singer J. David. Theorizing About Theory in International Politics. // The Journal of Conflict Resolution. - Nr.4(4). - 1960.- p.431-442.

160. Spykman Nicholas J. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. - New-York: Harcourt, Brace, 1942.

161. Spykman Nicholas J. Geography and Foreign Policy. // American Political Science Review. - Nr.1(32). - 1938. - p.28-51.

162. Spykman Nicholas J. The Geography of Peace. Edited by Helen R. Nicholl. - New-York: Harcourt, Brace, 1944.

163. Sylwestrzak A. Historia doktryn politycznych i prawnych. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

164. Thompson Kenneth W. Towards a Theory of International Politics // American Political Science Review. – Nr.3(49). - 1955.

165. Toynbee Arnold J. A Study of History. - Oxford: Oxford University Press, 1946

166. Vasquez John A. (ed.) Classic of International Relations. - Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1996.

167. Vasquez John A. The Post-positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and IR Theory after Enlightenment’s Fall. / Booth Ken, Smith Steve (ed.) Internation Relations Theory Today. - University Park,

Penns.: The Pennsylvania State University Press, 1995. - p.217-240. 56

168. Vasquez John A. The Power of Power Politics: A Critique. - New Brunswick, N.J.: Ruttgers University Press, 1983.

169. Viotti P.R., Kauppi M.R. International Relations Theories: realism, pluralism, globalism. – New York-London.: Macmillan Publiching, 1987.

170. Wallerstein Immanuel M. Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century. - New York: New Press, 1998.

171. Wallerstein Immanuel M. (ed.) After Liberalism. - New York: New Press, 1995.

172. Wallerstein Immanuel M. (ed.) World Inequality: Origins and Perspectives on the World System. - Monreal: Black Rose Books, 1975.

173. Wallerstein Immanuel M. The Capitalist World-economy: Essays. - Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

174. Wallerstein Immanuel M. The Three Instances of Hegemony in the History of the Capitalist World-economy. // International Jornal of Comparative Sociology. - Nr.1-2(24). - 1983. - p.100-108.

175. Waltz Kenneth N. Evaluating Theories. // American Political Science Review. - Nr.4(91). 1997. - p.913-917.

176. Waltz Kenneth N. International Politics Is Not Foreign Policy. // Security Studies. - Nr.1(6). 1996. - p.54-57.

177. Waltz Kenneth N. International Structure, National Force and the Balance of World Power. // Journal of International Affairs. - Nr.2(21). - 1967. - p.215-231.

178. Waltz Kenneth N. Nuclear Myths and Political Realities. // American Political Science Review. - Nr.3(84). 1990. - p.731-745.

179. Waltz Kenneth N. Realist Thought and Neorealist Theory. // Journal of International Affairs. - Nr.1(44). - 1990. - p.21-37.

180. Waltz Kenneth N. The Emerging Structure of International Politics. // International Security. - Nr.2(18). - 1993. - p.44-89.

181. Waltz Kenneth N. The New World Order. // Millennium. - Nr.2(22). - 1993. - p.187-195.

182. Waltz Kenneth N. The Origins of War in Neorealist Theory. // Journal of Interdisciplinary History. - Nr.18. - 1988. - p.615-628.

183. Waltz Kenneth N. Theory of International Politics. - Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1979.

184. Watson Adam. The Evolutions of International Society: A comparative historical Analysis. – London-New York.: Routledge, 1992.

185. Wilson Woodrow. The Papers of Woodrow Wilson. / Artur S. Link (ed.) - 6 Vol. - Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1966-1994.

186. Wolfers Arnold (ed.) Alliance Policy in the Cold war. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1959.

187. Wolfers Arnold, Martin Laurence (ed.) The Anglo-American Tradition in Foreign Affairs. - New Haven: Yale University Press, 1956.

188. Wolfers Arnold. Discord and Collaboration: Essays on іnternational Politics. - Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1962.

189. Wolfers Arnold. Grenzen der nuklearen Abschreckung. / Europa-Archiv. - Nr.16. - 1960. - S.489-498.

190. Wolfers Arnold. The Pole of Power and the Pole of Indifference. / World Politics. - Nr.1(4). - 1951. - p.39-63.

191. Wright Quincy. (ed.) Neutrality and Collective Security. Lectures on the Harris Foundation 1936. - Chicago: University of Chicago Press, 1936.

192. Wright Quincy. A Study of War. - Chicago: University of Chicago Press, 1942.

193. Wright Quincy. Constitutionalism and World Politics. - Urbana, Ill.: University of Illinois, Institute of Government and Public Affairs, 1951.

194. Wright Quincy. The Causes of War and the Conditions of Peace. - London: Longmans, Green &Co, 1935.195. Wright Quincy. The Control of American Foreign Relations. - New York: Johnson, 1970.
МОДУЛЬ 4

ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка