Програма комплексного державного екзамену за фахом «Туризм» для студентів напряму підготовки 140103Скачати 294.6 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір294.6 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних відносин

та туристичного бізнесу

Кафедра туристичного бізнесу

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Ректор
Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна


________________акад. В.С. Бакіров


«_______» _________________2015 р.ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ «Туризм»
для студентів напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»

(ОКР бакалавр, денна та заочна форми навчання)ЗАТВЕРДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри

методичною комісією

туристичного бізнесу

факультету міжнародних
економічних відносин та

протокол № 8 від 19.02. 2014 р.

туристичного бізнесу


протокол № 7 від 19.02. 2015 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні Вченої ради факультету
міжнародних економічних відносин
та туристичного бізнесу


протокол № 9 від 19.02. 2014р.

Харків – 2015

Програма державного екзамену за напрямом підготовки 6.140103 — «Туризм» освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(денна та заочна форми навчання)

Укладачі:

к.е.н., доц. О.В.Євтушенко

к.і.н., доц. А.Ю. Парфіненко

к.і.н., доц. І.С. Посохов

к.г.н., проф. С.О. Юрченко

к.біолог.н.,доц.. Г.М. ТимченкоМета комплексного державного екзамену за напрямком підготовки — визначення рівня підготовленості студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Туризм».
Характеристика змісту програми. Програма державного екзамену спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки бакалавра з туризму.

Загальні положення
Державний екзамен встановлює фактичну відповідність рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Професійні компетенції фахівців бакалаврського рівня підготовки за напрямом підготовки «туризм»:

 • здатність самостійно знаходити і використовувати різні джерела інформації за проектом туристичного продукту;

 • готовність до реалізації проектів у туристичній індустрії;

 • здатність до реалізації туристичного продукту з використанням інформаційних і комунікативних технологій;

 • уміння розрахувати і оцінити витрати на організацію діяльності підприємства туристичної індустрії;

 • здатність використовувати нормативні документи з якості, стандартизації та сертифікації у туристичній індустрії;

 • здібність до ефективного спілкування із споживачами туристичного продукту;

 • здатність використовувати методи моніторингу ринку туристичних послуг;

 • володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, навички роботи з комп'ютером як засобом забезпечення інформацією у туристичній діяльності, здатність працювати у глобальних комп'ютерних мережах;

 • володіння основними методами організації безпеки життєдіяльності людей, їх захисту від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та інших ситуацій у туристичній діяльності;

Порядок створення, організації та роботи державної екзаменаційної комісії регламентується Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженим Наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА

КОМПЛЕКСНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЕКЗАМЕНІ

З ТУРИЗМУ


Час виконання – 45 хвилин

Критерії оцінювання:

«5» - 20 – 18 вірних відповідей

«4» - 16 – 14 вірних відповідей

«3» - 13 – 10 вірних відповідей

«2» - 9 – 0 вірних відповідей

Тести – 100% ( 20 тестових завдань )


УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0%).
За підсумками екзамену студент може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінки переводиться в 4-балову та в шкалу за системою ЕСТS у такий спосіб:

Кількість вірних відповідей

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS


Кількість балів

20

5 (відмінно)


A


100

19

95

18

90

17

4 (добре)


B


85

16

80

15

C

75

14

70

13

3 (задовільно)D

65

12

60

11

E

55

10

50

9

2 (незадовільно)


F, FX


45

8

40

7

35

6

30

5

25

4

20

3

15

2

10

1

5


ПРОГРАМА ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР» / «СПЕЦІАЛІСТ»
Тестові завдання для вступних випробувань включають:

1. Тести.

Тестові завдання для вступних випробувань складаються з наступних дисциплін: • «Географія туризму »

 • «Організація туристичних подорожей»

 • «Туроперейтінг»

 • «Організація готельного господарства»

 • «Маркетинг в туризмі»

 • «Економіка підприємства»

 • «Рекреаційні комплекси світу»

 • «Охорона праці»


ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
Дисципліна 1: ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ
Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Інфраструктура купально-пляжного туризму. Географія центрів купально-пляжного туризму в Україні, Європейському туристичному регіону, світі.

Географічна характеристика лікувально-оздоровчого туризму. Види лікувально-оздоровчого туризму. Типологія курортів. Географія основних курортів та центрів лікувально-оздоровчого туризму України, Європейського регіону, світу.

Географічна характеристика розважального туризму. Різновиди розважального туризму. Географія центрів розважального туризму України, Європейського регіону, світу.

Географічна характеристика круїзного туризму. Види круїзів. Круїзні судна. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів круїзного туризму в світі.

Географічна характеристика гірськолижного туризму. Історія, види та інфраструктура гірськолижного туризму в Україні, Європейському туристичному регіону, світі.

Географічна характеристика дайв-туризму. Види дайвінгу. Інфраструктура дайвінгу. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму в Україні, Європейському туристичному регіону, світі.

Географічна характеристика гольф-туризму. Географія центрів та регіонів розвитку гольф-туризму в Європейському туристичному регіону та світі.

Географічна характеристика екстремального і пригодницького туризму. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види екстремального туризму. Види пригодницького туризму. Географія центрів та регіонів розвитку екстремальних та пригодницьких видів туризму в Україні, Європейському туристичному регіону та світі.


Географічна характеристика культурно-пізнавального (екскурсійного) туризму. Види культурно-пізнавального туризму. Географія найбільш атрактивних маршрутів та регіонів розвитку культурно-пізнавального туризму.

Географічна характеристика подієвого туризму. Класифікація подієвого туризму. Географія турів, центрів та регіонів подієвого туризму в Україні, Європейському туристичному регіону і світі. Перспективи та потенціал розвитку подієвого туризму.

Видова структура ділового туризму. Класичні ділові поїздки та МІСЕ-поїздки. Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму. Географія центрів та країн розвитку конгресно-виставкового туризму. Характеристика інсентив туризму. Організатори МІСЕ-заходів. Географія центрів ділового туризму в Україні та світі.

Підходи до визначення релігійного туризму. Паломництво та релігійний туризм культурно-пізнавального характеру. Види, функції та особливості паломництва. Релігійні та культові центри. Релігійні організації. Географія центрів та регіонів паломництва та релігійного туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, іудаїзмі.


Дисципліна 2: ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ
Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності. Етапи створення туристичного підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання туристичних послуг. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми. Туроперейтинг. Агентський бізнес та формування агентської мережі. Агентський бізнес в туризмі. Види та форми агентської роботи.

Характеристика асортименту послуг туристичної фірми. Планування туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, реалізації та проведення туру. Аквізиція туристів та засоби залучення туристів. Культура обслуговування та основні правила прийому клієнтів. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. Особливості формування психологічного комфорту при здійсненні групових подорожей. Завдання та обов'язки керівника туристичної групи.

Поняття та основні види туристичних формальностей. Перелік основних нормативних документів, які забезпечують спрощення туристичних формальностей та встановлення візового режиму в ряді країн світу. Вплив туристичної політики на спрощення туристичних формальностей.

Правила оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон. Оформлення в'їзних віз. Шенгенська угода та шенгенська віза: правила оформлення документів туристів. Міжнародна туристична візова політика України. Поняття митних формальностей та органи, що забезпечують їх виконання. Процедура митного догляду та правила оформлення митної декларації. Визначте поняття «Валютні формальності». Правила перевезення валюти та інших цінностей через державний кордон України.

Медико-санітарні формальності для туристів. Епідеміологічно небезпечні території та правила поведінки туристів при здійсненні подорожей. Вимоги щодо приготування їжі та споживання питної води в закордонних країнах. Місцеві туристичні формальності та збори.

Види страхування в туризмі. Обов'язкові види страхування. Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум. Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування. Дії застрахованого в настання страхового випадку. Основні види туристичних документів. Ваучер як основний туристичний документ. Правила оформлення туристичних ваучерів. Порядок заповнення та використання бланку туристичного ваучеру. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи. Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств. Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг. Компенсація та штрафні санкції в разі несвоєчасної ануляції.


Дисципліна 3: ТУРОПЕРЕЙТІНГ
Суб’єкти ринку виробника, їх класифікація та характеристика. Основні функції туроператорів. Класифікація та види туроператорів. Зовнішні та внутрішні фактори туроперейтингу. Нормативно-правові вимоги організації туроператорського та турагентського бізнесу. Вимоги щодо ліцензування туроператорської діяльності. Характер контрактних стосунків між туроператором і турагентством. Види та форми агентської роботи. Класифікація турагентів. Основні функції турагентів. Формування збутової мережі туроператорів.

Етапи формування та реалізації туристичного продукту фірми. Зміст робіт з туристичного проектування. Асортимент послуг туроператорів. Етапи розробки туру. Позиціонування турів та туроператорів на конкурентному ринку. Стадії планування туристичного пакету. Договірний план та переговори з постачальниками послуг. Перелік технологічної документації при формуванні турів. Калькулювання вартості туру. Програма туристичного обслуговування. Програмний туризм та особливості формування пакетних турів. Принципи створення та умови виконання програм перебування туристів. Принципи формування туристсько-екскурсійних програм обслуговування. Перелік робіт по створенню туристичної пропозиції фірми. Фактори, які впливають на структуру туру та комплектацію програм перебування туристів.

Поняття та зміст рецептивного туроперейтингу. Туристичні центри та дестинації рецептивного туропейтингу. Види туризму рецептивного українського туропейтингу. Формування взаємовідносин з продуцентами (підприємствами-виробниками) туристичних послуг. Форми співпраці рецептивних туроператорів з продуцентами туристичних послуг. Особливості формування програм прийому та організації відпочинку іноземних туристів. Оцінка туристичного ринку країни-партнера. Мета та критерії оцінювання туристичного ринку закордонної країни. Брендування, просування та організація збуту продукту ініціативного туроператора

Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між туроператорами та представниками - рецепціоністами (транспортним підприємством, закладами готельного господарства). Типова форма (зміст) договору (угоди) про співробітництво. Процес бронювання послуг транспортних, екскурсійних підприємств. Наземне обслуговування. Особливості доступу, пошуку, підбору та реалізації пакетних турів на основі агентського договору. Види та форми розрахунків за туристичне обслуговування. Суть і значення якості туристських послуг. Критерії оцінки якості послуг.


Дисципліна 4: ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Поняття «готель», «готельне господарство», «гостинність». Готельна послуга: види та характерні риси. Головні риси готельного продукту. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарств. Характеристика основних типів засобів розміщення. Класифікація підприємств готельного господарства України. Міжнародні готельні мережі та їх особливості.

Особливості системи управління готелем. Функціональна організація приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень житлової групи. Організація нежитлових груп приміщень підприємства готельного господарства.

Технологія прийому та розміщення туристів в засобах розміщення. Організація роботи служби прийому і розміщення, та обслуговування. Організація обслуговування на житлових поверхах. Технологія прибиральних робіт навколишньої території, вестибюльної і житлових групах приміщень. Організація надання додаткових послуг в підприємстві готельного господарства. Культура обслуговування в готельному господарстві .

Особливості організації праці в підприємстві готельного господарства. Робочий час працівників підприємства готельного господарства. Методи вивчення робочого часу Раціональна організація праці робітників підприємства готельного господарства. Нормування праці в підприємствах готельного господарства.Дисципліна 5: МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМІ
Сутність, зміст, основні поняття маркетингу в туризмі. Сутність і завдання маркетингових досліджень. Методичні основи маркетингових досліджень. Форми організації маркетингових досліджень. Напрямки маркетингових досліджень. Концепція маркетингу в туризмі. Система маркетингової інформації туристського підприємства. Класифікація маркетингової інформації. Система внутрішньої маркетингової інформації. Система зовнішньої маркетингової інформації. Система збору первинної маркетингової інформації. Експертні оцінки як джерело маркетингової інформації. Метод фокус-групи в маркетингових дослідженнях. Система аналізу маркетингової інформації

Сутність та структура туристичного ринку. Оцінювання кон’юнктури туристичного ринку. Визначення ємності туристичного ринку. Сегментація туристичного ринку.

Характеристика туристичного продукту. Аналіз структури продуктів виробництва. Життєвий цикл туристичного продукту. Позиціювання туристичного продукту. Оцінка конкурентоспроможності туристичного продукту.

Конкурентне середовище туристичного підприємства. Аналіз конкурентів .Створення конкурентної карти ринку. Чинники , які впливають на споживачів туристичних послуг. Мотиви поведінки споживачів. Дослідження процесу прийняття рішення щодо купівлі туристичних послуг. Оцінка ступеню задоволеності/незадоволеності споживачів.

Основні концепції системи управління ринковою діяльністю. Цілі функціонування системи маркетингових комунікацій. Схема взаємодії фірми-комунікатора з основними адресатами маркетингових комунікацій. Реклама. Прямий маркетинг. Паблик рилейшенз. Стимулювання збуту. Брендінг. Спонсорство. Участь у виставках та ярмарках. Інтегрування маркетингових комунікацій у містах продажу.
Дисципліна 6: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Поняття підприємства, цілі і завдання його створення. Підприємство як господарча система і форма реалізації підприємництва. Методи вимірювання та показники обсягу діяльності підприємства, їх специфіка за галузями господарювання. Виробнича програма туристичного підприємства. Експлуатаційна програма готелю. Планування товарообігу закладу ресторанного господарства.

Фактори, що визначають обсяги виробництва продукції та послуг. Показники планування виробничої програми. Виробнича потужність підприємства. Планування виробничої потужності. Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-технологічної бази, найефективніші способи її формування на підприємстві. Особливості формування виробничої бази на підприємствах різних галузей.

Загальна характеристика, види та чинники формування (нарощування) виробничої потужності підприємства. Основні методичні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.


Поняття персоналу в контексті економічних понять трудових ресурсів, кадрів, трудового потенціалу та ін. Категорії персоналу підприємства (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями і кваліфікацією.

Визначення чисельності окремих категорій працівників.

Кадрова політика й система управління персоналом підприємств. Сучасні вимоги держави й фірми до ділових якостей різних категорій персоналу.

Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці на виробничих підприємствах. Чинники зростання продуктивності праці. Наявні резерви зростання продуктивності праці та заходи для їх використання в сучасних умовах господарювання. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці за рахунок окремих і певної сукупності чинників.

Мотивація як процес стимулювання людей до ефективної трудової діяльності. Методи мотивації трудової діяльності.

Поняття оплати праці. Основна заробітна плата й додаткова оплата праці. Функції оплати праці та їх реалізація.

Мінімальна заробітна плата. Тарифна система. Єдина тарифна система розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

Матеріальні активи як сукупність виробничих фондів та іншого майна підприємства. Поділ виробничих фондів на основні й оборотні, їх роль у здійсненні процесу виробництва продукції або надання послуг. Майно підприємства соціального призначення.

Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах. Структура основних фондів та її види.

Первісна, відновна й залишкова вартість основних фондів.

Відтворення основних виробничих фондів. Характеристика процесу відтворення основних фондів. Розширене відтворення основних фондів за допомогою їх технічного переозброєння, реконструкції, розширення і нового будівництва.

Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Техніко-економічне старіння засобів праці та його наслідки. Амортизація основних фондів та методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

Сутнісна характеристика обігові коштів як сукупності поточних витрат фінансових коштів. Виокремлення обігових коштів, що обслуговують сфери виробництва й обігу. Нормовані й ненормовані обігові і кошти.

Призначення нормування (розрахунку нормативів) обігові коштів. Методи розрахунку нормативів обігові коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).

Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування й розвитку суб’єктів господарювання. Класифікація інвестицій підприємства. Джерела формування реальних інвестицій.

Роль фінансових інвестицій у системі господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску й обігу. Державне регулювання й масштаби обігу цінних паперів в Україні.

Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень.

Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання. Стисла характеристика інвестиційного проекту.

Поточні витрати, собівартість продукції як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками (ступенем однорідності, зв’язком з обсягом виробництва, способом обчислення на одиницю продукції). Структура поточних витрат за окремими групами первинних елементів на підприємствах різних галузей і тенденція її зміни з часом.

Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами.

Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання й калькуляційні одиниці.

Обґрунтування й вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

Поняття, роль і функції ціни в ринковій економіці. Види цін та сфери їх застосування. Методи встановлення ціни: собівартість плюс прибуток; забезпечення фіксованої величини прибутку; за рівнем поточних цін (конкуренції); за рівнем попиту тощо. Шляхи вдосконалення ціноутворення на продукцію (послуги) в Україні.

Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Джерела формування загальної величини прибутку (доходу) підприємства. Типова схема використання прибутку (доходу) підприємства.

Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.
Дисципліна 7: РЕКРЕАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ СВІТУ
Фактори розвитку рекреаційного господарства в регіоні. Оцінка комплексу рекреаційних ресурсів. Особливості та етапи розвитку рекреаційного обслуговування, його сучасний стан. Групи країн Європи за характером і рівнем рекреаційного розвитку. Найбільші національні рекреаційні системи: високорозвинених урбанізованих країн Європи. Характеристика Середземноморського, Альпійського, Північноєвропейського, Причорноморського рекреаційних регіонів. Основні їх курорти та туристичні центри.

Склад регіону та його місце у світі за основними рекреаційно-туристичними показниками. Умови формування і розвитку рекреаційної індустрії, її територіальна диференціація, проблеми ресурсозбереження. Досвід США в організації національних парків. Туристські стежини як форма рекреаційного використання території. Значення внутрішнього туризму в розвитку рекреаційних комплексів Північної Америки. Характеристика основних рекреаційних регіонів США і Канади. Основні принципи управління та розвитку галузі дозвілля в США. Своєрідність рекреаційного потенціалу і його значення в економіці країн Латинської Америки. Проблеми рекреаційного освоєння Карибського регіону. Рекреація і туризм Центральноамериканського регіону. Можливості розвитку рекреаційних комплексів країн Південної Америки. Специфіка розвитку рекреаційної діяльності окремих країн (Бразилії,

Мексики, Куби, Аргентини тощо).

Особливості розвитку рекреаційного господарства в країнах Африки на сучасному етапі. Рекреаційні ресурси та соціально-економічні фактори формування та розвитку: рекреаційних комплексів країн Африки. Функціональні типи домінуючих рекреаційних комплексів та їх характеристика. Територіальна структура рекреаційно-туристичної індустрії. Аналіз розвитку рекреаційних регіонів (Північного, Східного, Західного, Південного й Острівного). Економічні проблеми рекреаційного природокористування.

Місце і значення регіону в розвитку рекреації і туризму світу. Нерівномірність рекреаційного розвитку країн Азії. Рекреаційно-ресурсний потенціал і соціально-економічні фактори розвитку рекреаційних комплексів. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційних комплексів Азії: Південно-Західного, Південно-Східного, Центрального, Південноазіатського регіонів. Характеристика рекреаційного комплексу окремих країн (Китаю, Індії, Індонезії, Японії тощо). Умови і фактори формування рекреаційних комплексів. Аналіз ресурсно-рекреаційного потенціалу. Види та рівень розвитку рекреаційно-туристського обслуговування в Австралії. Регіональна структура приїжджаючих рекреантів і туристів. Основні рекреаційні райони та центри Австралії. Спеціалізація рекреаційних комплексів Океанії.

Характеристика рівня розвитку рекреаційної галузі, її функціональна структура та територіальна організація. Значення розвитку рекреації та туризму для підвищення рівня економічного розвитку регіонів України. Регіональні особливості розвитку іноземного туризму. Основні рекреаційні системи України, регіони та комплекси: Карпатський, АР Крим, Азово-Причорноморський регіон, Дніпровський, Поділля та Полісся. Характеристика їх курортів та туристських центрів, перспективи подальшого розвитку. Мета і шляхи подальшого рекреаційного освоєння території України. Екологічні проблеми попередження нераціонального використання рекреаційних ресурсів. Особливості координаційної й управлінської діяльності в роботі суб'єктів рекреації й туризму.Дисципліна 8: ОХОРОНА ПРАЦІ
Основні поняття в галузі охорони праці (важкість та напруженість праці, умови праці, шкідливі та небезпечні фактори, виробнича травма, професійне захворювання).

Визначення поняття небезпеки. Номенклатура та таксономія небезпек. Джерела небезпеки та їх класифікація. Квантифікація небезпек. Небезпечні та шкідливі фактори. Класифікація небезпечних та шкідливих факторів. Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними небезпечних та шкідливих факторів. Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний і соціальний ризик. Оцінка ступеню ризику. Аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини.

Законодавство України про охорону праці. Конституція України. 3аконодавство України про охорону здоров'я.

Санітарно-гігієнічні вимоги у професійній діяльності. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Вимоги безпеки праці на виробництві. Організація безпечного виконання робіт. Вимоги до робочого місця. Раціональні умови життєдіяльності людини. Робота з персональним комп’ютером. Шкідливі чинники при роботі з комп’ютером.

Соціальні та психологічні фактори, що впливають на безпеку життєдіяльності людини.

Природні небезпеки. Техногенні небезпеки. Дія шкідливих речовин. Поняття про граничне допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі, воді та продуктах харчування.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.

Засоби та заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктних ситуацій.Комбіновані небезпеки: природно-техногенні, природно-соціальні, соціально-техногенні.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 1. Об’єкт, предмет і завдання географії туризму.

 2. Географія туризму і рекреаційна географія: спільні риси та відмінності.

 3. Методи, які використовуються в географії туризму.

 4. Підходи до визначення туристичних та туристично-рекреаційних ресурсів.

 5. Підходи до класифікації туристичних ресурсів.

 6. Класифікація туристичних ресурсів по П. Деферу.

 7. Природні та антропогенні ресурси. Класифікація О. Бейдика.

 8. Ресурси природно-заповідного фонду.

 9. Туристична привабливість природно-антропогенних біотичних ресурсів.

 10. Культурна спадщина як ресурс туризму.

 11. Географічна оцінка археологічних туристичних ресурсів.

 12. Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх географічна характеристика.

 13. Сучасні види культурно-історичних ресурсів.

 14. Форми та види туризму.

 15. Географічна характеристика конгресно-виставкового туризму.

 16. Характеристика інсентив туризму.

 17. Паломництво та географія центрів паломництва.

 18. Релігійний туризм культурно-пізнавального характеру.

 19. Екологічний туризм та географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму. Види екологічного туризму.

 20. Сільський туризм та географія регіонів та країн розвитку сільського туризму.

 21. Законодавчі та нормативні умови провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.

 22. Етапи створення туристичного підприємства та запровадження підприємницької діяльності з надання туристичних послуг.

 23. Особливості функціонування туристичних підприємств в Україні різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання.

 24. Ліцензування та сертифікація туристичних послуг в Україні.

 25. Матеріальна база та кадрове забезпечення туристичної фірми.

 26. Обладнання та оформлення офісу туристичної фірми.

 27. Туроперейтинг та види туроператорів.

 28. Агентський бізнес та формування агентської мережі.

 29. Туристична освоєність території України. Основні туристичні регіони та райони України.

 30. Основні таксономічні одиниці: турцентр, туркомплекс, курорт.

 31. Поняття та основні види туристичних формальностей.

 32. Паспортно-візові формальності

 33. Поняття «Віза» та її види. Шенгенська віза.

 34. Паспортно-візові формальності для іноземних громадян.

 35. Митні формальності.

 36. Валютні формальності.

 37. Медико-санітарні формальності.

 38. Вимоги щодо приготування їжі та споживання питної води в закордонних країнах.

 39. Види страхування в туризмі.

 40. Правила і порядок страхування туристів та їх майна та порядок виплати страхових сум.

 41. Основні види туристичних документів.

 42. Правила оформлення туристичних ваучерів.

 43. Інформаційні, облікові, розрахункові та звітні туристичні документи.

 44. Процес бронювання послуг готельних, транспортних, екскурсійних підприємств.

 45. Основні види автоматизованих систем бронювання та резервування в туризмі.

 46. Своєчасна та несвоєчасна ануляція туристичних послуг.

 47. Туроператор як суб'єкт туристичного ринку: сутність поняття, класифікація та функції.

 48. Організація туроператорского бізнесу: основні нормативно-правові документи здійснення діяльності, характеристика організаційно-правових форм

 49. Особливості співпраці туристичного агентства і туроператора.

 50. Охарактеризувати основних етапів розробки туристичного продукту.

 51. Охарактеризувати канали просування та реалізації тур продукту.

 52. Розкрийте сутність та основні завдання рецептивного та ініціативного туроперейтингу.

 53. Особливості оформлення міжнародних договорів (контрактів) між туроператорами та представниками – рецепціоністами.

 54. Форми співпраці рецептивних туроператорів з продуцентами туристичних послуг.

 55. Суть і значення якості туристських послуг.

 56. Готельна послуга: види та характерні риси.

 57. Характеристика основних типів засобів розміщення (готелі сімейного типу, ділові готелі, курортні готелі, транзитні готелі).

 58. Характеристика основних типів та категорій номерів.

 59. Основа класифікації готельного господарства України.

 60. Технологічний цикл обслуговування клієнтів у готелях.

 61. Технологія обслуговування гостей службою прийому та розміщення.

 62. Особливості організації праці в підприємстві готельного господарства.

 63. Технологія прибиральник (клінінгових) робіт навколишньої території, вестибюльної і житлових групах приміщень.

 64. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку міжнародного та національного ринку готельних послуг.

 65. Особливості функціонування міжнародних готельних ланцюгів.

 66. Підприємство, цілі та напрямки його діяльності. Класифікація підприємств.

 67. Поняття виробничої програми та правила її розробки.

 68. Система показників, що вимірюють виробничу програму.

 69. Фактори, що визначають виробничу програму.

 70. Поняття основних фондів підприємства. Класифікація основних фондів за ознакою функціонального призначення та участі у виробничих процесах.

 71. Поняття обігових коштів. Нормовані й ненормовані обігові і кошти.

 72. Методи розрахунку нормативів обігові коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого рахунку).

 73. Основні показники рівня ефективності використання обігових коштів.

 74. Витрати підприємства та їх класифікація.

 75. Собівартість підприємства та продукції.

 76. Показники собівартості продукції та порядок їх обчислення.

 77. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.

 78. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.

 79. Поняття інвестицій та їх класифікація.

 80. Джерела формування інвестицій підприємства.

 81. Поняття капіталовкладень. Визначення їх ефективності.

 82. Інвестиційний проект. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту.

 83. Продуктивність праці як економічна категорія. Методичні підходи до розрахунку продуктивності праці.

 84. Чинники зростання продуктивності праці.

 85. Мотивація та стимулювання праці.

 86. Форми і системи оплати праці на підприємствах.

 87. Характеристика Середземноморського, Альпійського, Північноєвропейського, Причорноморського рекреаційних регіонів.

 88. Характеристика Північноамериканського рекреаційного регіону.

 89. Проблеми рекреаційного освоєння Карибського, Центральноамериканського та Південноамериканського регіонів.

 90. Аналіз розвитку Північного, Східного, Західного, Південного й Острівного рекреаційних регіонів Африки.

 91. Аналіз розвитку рекреаційних регіонів Африки (Північного, Східного, Західного, Південного й Острівного).

 92. Особливості формування, спеціалізація і розвиток рекреаційних комплексів Азії: Південно-Західного, Північно-Східного, Південно-Східного, Південного регіонів.

 93. Основні рекреаційні райони та центри Австралії та спеціалізація рекреаційних комплексів Океанії.

 94. Основні рекреаційні системи України, регіони та комплекси: Карпатський, АР Крим, Азово-Причорноморський, Дніпровський, Поділля та Полісся, Слобожанський.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. 2007 р. - 288 с.

 2. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2008. – 252 с.

 3. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство: организация управление, обслуживание: учебное пособие для вузов. – 3–е изд., стереотип.. – К. : Дакор, 2008 . – 286 с.

 4. Барышев АФ Маркетинг в туризме и гостеприимстве: учеб пособие / АФ Барышев - М: Финансы и статистика, 2007 -160 с.

 5. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія і методика аналізу, термінологія, районування: Монографія / О. О. Бейдик. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 395 с.

 6. Березін О.В., Березіна Л.М., Бутенко Н.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2009. – 390с.

 7. Боголюбова В.С., Орловская В.П. Экономика туризма; Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2005.

 8. Бондар Н.М. Економіка підприємства. – К: АСН, 2004.- 400с.

 9. Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное дело: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2006.

 10. География туризма: ученик / И.Г. Филиппова, В.Л. Погодина, Е.А. Лук’янов. – Спб: Узд. Дом «Бизнес-пресса», 2007. – 264 с.

 11. География туризма: учебник / кол. авторов под ред. А.Ю. Александровой. – М.: КНОРУС, 2008. 592 с

 12. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги

 13. ДСТУ 4269.2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

 14. ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення

 15. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Новое знание, 2001. - 495с.

 16. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л.Г. – Суми: 2004. 648с.

 17. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й.М. – Львів: Новий Світ , 2004. – 680с.

 18. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 614с.

 19. Економіка підприємства: Підручник / За заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. – ( вид. 4-те, перероб. і доп.). – К.: КНЕУ, 2009. – 816с.

 20. Ильина Е. Туризм - путешествия. Создание туристической фирмьі. Агентский бизнес: учеб. для турист, колледжей и вузов. - М. : 1998. - 170 с.

 21. Ильина Е. Туроперейтинг. Организация деятельности. - М. : ФИС, 2007. - 480 с.

 22. Квартальнов в. Туризм : учебник. - М. : ФИС, 2002. - 320 с.

 23. Кусков А.С. Гостиничное дело: учебное пособие : / Кусков, Алексей Сергеевич . – М. : ИТК "Дашков и Ко", 2009 . – 327 с.

 24. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посіб. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003.-300 с.

 25. Кусков А.С. Туристическое ресурсоведение. / А.С. Кусков. – М.: Академия, 2008. – 208 с.

 26. Кусков А.С., Голубева В.Л. Туроперейтинг : учебник. - М. : ФОРУМ, 2009. - 400 с. 1. Любіцева О.О. Методика розробки турів : навч. посіб. - К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с.

 2. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України: навчальний посібник. / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І.Стафійчук – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.

 3. Мальська М. П., Пандяк І.Г. Готельний бiзнес: теорiя та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472с.

 4. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. - К. : Знання, 2008 р. - 661 с.

 5. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей : навч. посібник. - К.:КНТЕУ, 2003 р. - 156 с.

 6. На допомогу підприємцеві туристичної галузі : методичний посібник. Частина 1, 2. - К. : Ін-т туризму ФПУ, 2005 р.

 7. Организация туризма : ученик / под редакцией Кабушкина Н.И. Мн.: новое знание, 2003.-632 с.

 8. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / під ред. В.К. Федорченко. - К.: Х- Інтер, 2002 р. - 635 с.

 9. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178с.

 10. Пуцентайло П. Р. Економіка і організація туристично–готельного підприємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентайло. – К. : Центр навч л–ри, 2007. – 344 с.

 11. Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. - М.: Совет. спорт, 2003.

 12. Рекреаційні комплекси світу і України : практикум / укл. Н.П. Ващенко. - К.: КНТЕУ, 2007.

 13. Сальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. / М.П. Сальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661 с.

 14. Скобкин С. С. Практика сервиса в индустрии гостеприимства и туризма : учеб. пособие / С. С. Скобкин. – М. : Магистр, 2007. – 493 с.

 15. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу. / І.В. Смаль. – Ніжин: Вид-во Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя, 2010. – 336 с.

 16. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах / Т.Г. Сокол. – К. : Альтерпрес, 2009. – 447 с.

 17. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: підручник. - К. : Грамота, 2006. - 264 с.

 18. Стафійчук В.І. Рекреалогія. Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2006.

 19. Стаханов В.Н., Стаханов Д.В. Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие. - М.: Экспертное бюро, ПРИОР, 2001. - 155с.

 20. Страны и регионы мира : стат. справ. Всемир. банка. - М .: Весь мир, 2004.

 21. Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономика туризма. – М.: Советский спорт, 2003.

 22. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 537 с.

 23. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченка, Л.Г. Лук'янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К. : Вища шк., – 2001. – 129 с.

 24. Ушаков Д . С Технологии выездного туризма [Текст] : учеб. пособие / Д. С. Ушаков. - М. : МарТ ; Ростов н/Д : МарТ, 2010. - 448 с. 

 25. Ушаков Д.С.   Технологии въездного туризма / Д. С. Ушаков. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2006. - 383 с.

 26. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія.Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007.

 27. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: навчальний посібник. - К .: Атіка, 2006. - 254 с..

 28. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2005. – 568с.

В.о. завідуючого кафедрою

туристичного бізнесу к.і.н. доц. А.Ю. Парфіненко


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка