Програма комплексного державного екзаменуСкачати 276.19 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір276.19 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Інститут іноземних мов

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

(АНГЛІЙСЬКА МОВА, ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА,

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ)ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ „СПЕЦІАЛІСТ”

КВАЛІФІКАЦІЯ:

Філолог. Вчитель англійської мовита зарубіжної літератури”

ДРОГОБИЧ 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Курс практики усного та писемного мовлення в поєднанні з теоретичними курсами, передбаченими навчальними планами, має забезпечити всебічну підготовку вчителя іноземної мови, здатного засобами свого навчального предмету навчати та виховувати підростаюче покоління, а також закласти основу для подальшого професійно орієнтованого вдосконалення володіння цією мовою. У зв'язку з цим навчання іноземної мови в цьому курсі передбачає комплексну реалізацію практичної, виховної, освітньої, розвиваючої та професійно-педагогічної цілей. При цьому ці цілі досягаються в процесі практичного оволодіння іноземною мовою.

Практична мета полягає у формуванні в студентів лінгвістичної, комунікативної та країнознавчої компетенції. Лінгвістична компетенція охоплює знання системи мови та правил її функціонування в процесі іншомовної комунікації; комунікативна компетенція передбачає здатність сприймати та породжувати іншомовне мовлення до норм і умов мовленнєвої комунікації; лінгвокраїнознавча компетенція включає в себе знання про основні особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до них. Таким чином, практична мета курсу полягає в тому, щоб забезпечити достатньо вільне, нормативно вірне та функціонально адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності іноземною мовою.

На заняттях з практики усного та писемного мовлення студент повинен уміти використовувати навички та вміння, якими він оволодів при вивченні інших нормативних та елективних практичних і теоретичних курсів: країнознавства, історії літератури, методики тощо.

Державна атестація студентів ОКР „Спеціаліст” передбачає один іспит, який включає 1. Основну іноземну мову

 2. Теорію і практику навчання і виховання.

Екзаменаційний білет з основної іноземної мови та теорії і практики навчання та виховання складається з наступних питань:

1. Переклад, переказ і філологічний аналіз художнього тексту англійських (американських) авторів.

2. Розвиток проблемної ситуації на задану тему.

3. Питання з однієї з теоретичних дисциплін, передбачених Програмою державних іспитів.

4. Теоретичне питання з "Теоретичних основ педагогіки"

5. Теоретичне питання з "Психології"

6. Теоретичне питання зі "Шкільного курсу іноземної мови” чи „Зарубіжної літератури та методики їх викладання"
Роз'яснення до виконання філологічного аналізу художнього тексту

Філологічний аналіз включає розгляд двох аспектів художнього прозового твору:

а) його змісту /теми, ідеї/, головного персонажа як носія ідеї твору, авторського бачення реальної дійсності;

б) стилю твору взагалі, або його основних характеристик.

У роботі над текстом слід керуватись літературно-стилістичним методом аналізу художнього тексту. Базою для аналізу художнього тексту виступають курси* „Вступ до літературознавства”, „Стилістика”, „Інтерпретація тексту”, „Лексикологія" та ін.

При філологічному аналізі художнього тексту слід звернути увагу на такі аспекти:

1) ідея і тема твору;

2) характеристика головного героя;

3) точка зору автора чи персонажа;

4) ставлення оповідача до зображуваних подій і людей;

5) значення паратексту та сильних позицій тексту (заголовок, епіграф, початок і кінець тексту тощо).

Філологічний аналіз включає і лінгвістичний аспект, оскільки художній текст охоплює лексикологічні явища /етимологію, синонімію, антонімію, омонімію, архаїзми, жаргонізми, просторіччя, варваризми тощо/, що мають пряме відношення до характеристики персонажів; фонетичні явища /алітерацію, асонанс, ономатопею і ін./ і граматичні /інверсію, еліптичні конструкції, відокремлені слова та речення, паралелізми тощо/, що стосуються експресивності художнього тексту; та лінгвістичні явища /часи дієслова, його способи, форми іменника і прикметника, запозичення, структуру і багатозначність слова, типи речень тощо./


ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА

АНГЛІЙСЬКА МОВА


СХЕМА СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ

* The text (extract, excerpt, episode, passage, piece, paragraph) under consideration comes from the book (novel, story, short story) ...(name of the work) written by ... (name of the author)

* The author (writer, poet) is famous for (a bit of information about the author and his works, style of writing) *The extract is devoted to...

*The basic theme is...

*The message of the text is (define the mam idea of the analyzed text) The central idea is disclosed through the following collision (internal/ external) conflict between...

* From the point of view of presentation the text is: the 1st/ 3rd person narrative;

*as to the literary presentative forms it is:

- rather a description than a narration;

- rather a narration than a description;

- a mixture of narration and description with some insertions of (direct/ interior/) represented speech;*as to the devices of presentational sequencing it is (lyrical / critical / philosophical digression / retardation / foreshadowing / flashbacks to the past).

The plot is (simple/ complex/ intricate) It centres around...

The setting of the events is (realistic/ historical/fantastic/ exotic/ rural}.

The span of time the extract covers is...

*As to the plot structure here we distinguish (exposition, rising actions, climax, falling actions and denouement) the exposition of the text comprises the place ...and time... of the events. rising actions are (...). falling actions are (...).

the climax of the plot development is presented in ...

the denouement is shown in ...

The text segmentation is realized by the following graphic means:...

The sentence structure is: (simple/ composite/ complicated by the following predicative complexes, homogeneous/heterogeneous enumeration of ). It is aimed at evoking a feeling of (. ).

The tone of the text is formal/ semiformal/ informal/ conversational/ casual/ sympathetic/ cheerful/ vigorous/ serious/ humorous/ mock-serious/ lyrical/ dramatic/ excited/ agitated/ passionate/ impassive/ detached/ matter-of-fact/ dry/ impartial/ melancholy/ moralizing/ unemotional/ pathetic/ sarcastic/ ironical/ sneering/ bitter/ reproachful, etc. It becomes obvious owing to (explain; prove your point).

There are (number) characters, depicted in the text.

* They are (name the characters)

* According to the specific way it is presented in the text it can be regarded as (protagonist) antagonist/villain/ type/foil)

*According to its importance in the text it is (simple/ complex, static/ dynamic, flat/well-rounded). the character is characterized (directly/ indirectly) indirectly (through his/her actions, speech characteristics)

The direct/ indirect characterization of the person-image/ landscape-image/ animal-image/ object-image (mention the person / non-person image) is achieved by a number of stylistic devices. Thus, thanks to the

* (associated/unassociated) epithets ...

(dead/original, nommational /imaginative, simple/sustained) metaphors.

(similes, hyperbole, metonymy, ) the author makes use of the following expressing means and stylistic devices.* The attitude of the narrator is (optimistic/ involved/ critical/ contemptuous/ ironical/ cynical)

* A deliberate exaggeration ... an unexpected comparison (simile); metonymic (metaphoric) way of (portraying revealing, rendering, bringing out) the main character produces the effect of...

* stimulate the readers imagination (to arouse warmth/ affection/ compassion/ delight/ admiration/ dislike/ disgust/ aversion/ resentment/ antipathy),

* to increase the credibility of the plot;

* to stimulate the reader to make his own judgment.


ЗРАЗОК ЛІНГВО-СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ

1.Information about the author, which should provide a deeper insight into the message and style of the text

under analysis.

2 Message of the text- the mam idea (ideas) of the text and its contents in brief, main thematic lines and turns of the plot.

3. General character of the text:

1) its slant, vein, tone (humorous, tragic, dramatic, ironical, satirical, romantic, poetic etc.);

2) type of narration and narrator: subjectivized (in the first person), objectivized (in the third person);

3) the choice of the point of view: the author's point of view, the character's point of view, the onlooker's point of view;

4) form of presentation (or the combination of forms):

a) the author's narrative : narration / expository speech (meditations) / description (panoramic, general view, close-up);

b) reported (represented, non-personal direct speech): inner (unuttered) or outer (uttered):-ported speech;

c) direct speech : conversation, monologue, dialogue.4. Composition of the text ( and its partitioning into episodes and logical parts);

- exposition

- beginning of the plot

- plot complications

- climax (culmination)

- denouement

- concluding part (ending).

5. Characters and type of characterization:

direct (through description by the author or another character) indirect (through action and speech characteristics).6. Stylistic effect and means employed.

Each compositional part, logical part, episode, form of presentation, form of characterization should be characterized from the point of view of its stylistic coloring and the means used to achieve it - choice of the vocabulary, syntactic constructions, troupes (metaphor, metonymy, simile) used.7. Summing up - synthesis of the text.

Message of the text and leading stylistic means, which are employed


IDIOMS

 1. All thumbs

 2. Bull in a china shop

 3. Buy for a song

 4. Beat a dead horse

 5. Call a spade a spade

 6. Cry over spilled milk

 7. Dutch treat

 8. The eternal triangle

 9. Feel the pinch

 10. Food for thought

 11. Get a fair shake

 12. Get the sack

 13. Go up in smoke

 14. In full swing

 15. In the chips / money

 16. Let the cat out of the bag

 17. In the pink

 18. On the go

 19. Once in a blue moon

 20. Put the cart before the horse

 21. Speak of the devil

 22. Take the bull by horns

 23. To have one's hand full

 24. Stand one's ground

 25. To give a hard time

 26. Head over heels

 27. To hit the jackpot

 28. To keep one's cool

 29. Let sleeping dog lie

 30. To save for rainy day.

СПИСОК РОЗМОВНИХ ТЕМ*

 1. State System and Government in Great Britain and in Ukraine.

 2. Election, Political Parties and Movements in Great Britain. The Latest Political Events in Ukraine.

 3. System of Higher Education in Great Britain.

 4. System of Higher Education in the USA.

 5. Trails and Courts in the USA and Ukraine.

 6. Environmental Problems and their Solution in the World.

 7. Problem of Bringing up Children.

 8. English School of Painting.

 9. National Festivals and Family Celebrations in Great Britain.

 10. Musical Culture in Great Britain and Ukraine.

 11. 11..Mass Media: Press, Radio and Television in Great Britain.

 12. System of Secondary Education in Britain.

 13. Economic Development of Great Britain. Big Cities.

 14. Cultural Life of the British People. Cities, Places of Interest.

 15. Youth Organizations in Great Britain and in Ukraine, their Problems.

 16. Promoting Lifestyles in Great Britain and in Ukraine.

 17. International Contacts of our Country with other States.

 18. Sports and Games Popular in Great Britain and in Ukraine.

 19. Health Service in Great Britain and in Ukraine.

 20. Teaching Career in the English Speaking Countries and in Ukraine.

 21. History of Cinema. The Role of Cinema in Great Britain and in Ukraine.

 22. Olympic Movement and Ukrainian Sportsmen on the International Arena.

 23. Shopping in Great Britain and in Ukraine.

 24. British Traditional Cuisine Compared with Ukraine.

 25. Great Britain on the Political Map of the World.

 26. Student movement and organization in Great Britain.

 27. British Theatre.

 28. Information Technologies and their Use in the Process of Education.

 29. Holiday Making in Great Britain and in Ukraine.

 30. American Ways of Life.

* Порядковий номер розмовної теми відповідає номеру екзаменаційного білету 27.03.2008р.

СПИСОК СИНОНІМІВ І ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ

SYNONYMS

 1. to look, to gaze, to stare, to glimpse, to glance, to glare, to peep;

 2. pay, payment, wages, salary, fee, rent, fare;

 3. bare, empty, blank;

 4. beautiful, handsome, pretty, showy, elegant, cute, stunning, glamorous, picturesque;

 5. take, seize, capture, grasp, grab, clasp, catch;

 6. to worry, to be anxious, to trouble, to bother;

 7. piece, lump, slice, fragment (cake, bar);

 8. journey, voyage, trip, tour, cruise;

 9. neat, tidy, trim, spick-and-span, orderly;

 10. to address, to apply to, to appeal to, to turn to, to consult, to claim, to request;

 11. aged, elderly, old, ancient, antique, outdated, obsolete;

 12. ailment, illness, disease, infection, bug, condition;

 13. to surprise, to astonish, to be struck;

 14. work, occupation, profession, trade, task, duties, house work, job;

 15. to shake, to tremble, to shiver, to shutter;

 16. to put, to lay, to hang, to pile;

 17. dark, dim, obscure, vague, dull, gloomy, dusky, murky;

 18. to flash, to sparkle, to glitter, to glisten, to twinkle, to glance, to flicker;

 19. big, enormous, large, huge, vast, great, high, gigantic, spacious;

 20. financial, economic, economical, greedy, materialistic;

 21. modern, the latest, up-to-date, advanced, high-tech, contemporary, progressive;

 22. mark, spot, stain, patch, smudge;

 23. manager, boss, foreman, supervisor, deputy, director, chief executive officer/ CEO, president / chairman;

 24. famous, well-known, legendary, notorious;

 25. false, artificial, imitation, fake, forged, insincere, hypocritical;

 26. teacher, tutor, instructor, coach, lecturer, professor;

 27. to talk, to chat, to gossip, to visit, to discuss, to talk over, to negotiate, to debate, to mention;

 28. to value, to estimate, to evaluate, to appreciate, to appraise, to esteem, to cherish;

 29. to walk, to wander, to stride, to march, to wade, to stroll, to tiptoe, to creep, to limb, to stagger, to trudge;

 30. dirty, filthy, muddy, dusty, greasy, dingy, unhygienic, polluted, contaminated.

PHRASAL VERBS

1. break;

2. go;


3. get;

4. look;

5. talk;


6. put;

7. do;


8. hold;

9. come;

10. turn;


1 1 . bring;

12. give;

13. fall;

14. take;

15. stand;


16. set;

17. hand;

18. shake;

19. make;

20. beat;


2 1 . catch;

22. cast;

23. find;

24. let;

25. mark;


26. carry;

27. fill;

28. add;

29. bear;30. lose.

ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE


 1. The monuments of the Anglo-Saxon literature. “Beowulf” – the most important poem of the Anglo-Saxon period, the oldest of all European epics.

 2. English literature of the Middle Ages. Geoffrey Chaucer’s literary work. “The Canterbury Tales” as a panorama of the 14th century England.

 3. Renaissance in England. Predecessors of W. Shakespeare. Thomas More – the first English humanist and his “Utopia”. “University Wits” writers and their creative activity.

 4. Life story of William Shakespeare. Three periods of poet’s literary work. Central themes of Shakespeare’s sonnets. Shakespeare’s comedies and their optimistic character (“Twelfth Night”). “Dark” tragedies of W. Shakespeare (“Hamlet”).

 5. Enlightenment in England. Daniel Defoe – the founder of the English realistic novel. Defoe’s “Robinson Crusoe” as a study of man. Man and nature in the novel.

 6. R. Burns’ life and literary work. Democratic character of the poet, his love for Scotland. Lyrical, humorous and satirical poems by R. Burns.

 7. Romanticism in England. “The Lake School” poets: W. Wordsworth, R. Southey and S. T. Coleridge.

 8. The XIXth century Realism in English literature. Ch. Dickens and his role in the development of the realistic novel. “Dombey and Son” by Ch. Dickens. System of characters in the novel.

 9. Rudyard Kipling as a poet, a novelist and a short-story writer. The best of Kipling’s prose works - “The Jungle Book”. Glorification of the universal human values in the poem “If”.

 10. Oscar Wilde, the most talented representative of English aestheticism. Wilde’s fairy tales. System of characters in the novel “The Picture of Dorian Gray”. The idea of art in the novel.

 11. Bernard Shaw’s creative activities on a new stage of the English drama development. “Pygmalion” – the most popular and successful play by Bernard Shaw. System of characters in “Pygmalion”.THEORETICAL QUESTIONS

 1. English Phraseology. The Difference between a Free-word Combination and a Phraseological Unit. Classification of Phraseological Units.

 2. Functional Styles of the English Language

 3. Ways of Enriching the English Vocabulary. Types of Word-building: Derivation, Composition

 4. Life story of William Shakespeare. Three periods of his literary work. Shakespeare’s sonnets. Shakespeare’s tragedies. “Hamlet”: the plot and main characters.

 5. Contrastive analysis and language teaching. Error analysis. The research by R. Lado and Ch. Fries

 6. Typological classification of languages

 7. The System of Education in Great Britain. University Education.

 8. The Enrichment of the English Vocabulary. Word-making: Shortening, Conversion, Blending

 9. The life and literary work of R.Burns. R.Burns’s lyrics. Ukrainian translations from R.Burns.

 10. The 19th century linguists and their contribution to contrastive studies

 11. Daniel Defoe, his life and work. “Robinson Crusoe” as an embodiment of individuality and practicality. “Robinson Crusoe” in Ukraine

 12. The notion of semasiological stylistic means and devices: figures of substitution (metaphor, metonymy, hyperbole)

 13. The notion of semasiological stylistic means and devices: figures of combination (simile, oxymoron, climax, zeugma)

 14. Verner‘s Law. The shift of stress

 15. Etymological Background of the English Vocabulary. The Fundamental Features of the Basic Word-Stock

 16. The Publicistic Style

 17. Etymological Sources of the English Vocabulary. The Place of Loan-Words in Modern English. Assimilation of Loan-Words

 18. Lexical Layers in the English Vocabulary. Synonyms. Antonyms. Homonyms

 19. G.G. Byron. His biography. “Don Juan” as a brilliant satire of the English life. The main characters of the poem. Lyrical poems of Byron. Byron in Ukrainian translations.

 20. Figures of Speech: Hyperbole. Litotes. Taboo. Metaphor. Metonymy

 21. The 20th century linguists (E. Sapir, B. Whorf, J. Greenberg, N. Chomsky) and their contribution to typological and contrastive linguistics

 22. English Literature at the turn of the century: O.Wilde, B.Shaw

 23. The system of the English verb. The notion of time and the grammatical category of tense. Otto Jespersen’s scheme of time and tenses

 24. Functional Styles. The Formal and Informal Vocabularies

 25. Customs and Traditions of the British People

 26. British press, Television and Radio

 27. English Lexicography. Types of Dictionaries.

 28. Oscar Wilde, the most talented representative of English aestheticism and his fairy tales. The novel “The Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde.

 29. Bernard Shaw’s creative activities on a new stage of the development of English drama. The comedy “Pygmalion” by Bernard Shaw.

 30. The dominant morphological and syntactic features distinguishing the structural types of present-day English and Ukrainian.


LEXICOLOGY

1. Ways of Enriching the English Vocabulary. Types of Word-building: Derivation, Composition.

2. The Enrichment of the English Vocabulary. Word-making: Shortening, Conversion, Blending.

3. English Phraseology. The Difference between a Free-word Combination and a Phraseological Unit. Classification of Phraseological Units.

4. Etymological Background of the English Vocabulary. The Fundamental Features of the Basic Word-Stock.

5. Etymological Sources of the English Vocabulary. The Place of Loan-Words in Modern English. Assimilation of Loan-Words.

6. Lexical Layers in the English Vocabulary. Synonyms. Antonyms. Homonyms.

7. Figures of Speech: Hyperbole. Litotes. Taboo. Metaphor. Metonymy

8. Functional Styles. The Formal and Informal Vocabularies.

9. English Lexicography. Types of Dictionaries.


COUNTRY STUDIES


 1. The Physical Background of Great Britain. Climate.

 2. Historical Survey of Britain. The First Inhabitants.

 3. The Celtic Invasion of Britain. The Roman conquest and its Influence on the English Language.

 4. The Danish Attacks. The Wedmore Treaty.

 5. The Norman conquest of Britain and its Influence on the English Language.

 6. The State System in Britain. The Political Role of Monarchy. Functions of the Queen.

 7. British Parliament. The House of Lords. The House of Commons.

 8. The System of Education in GB. University Education. Types of Universities.

 9. The Legal System in GB. Types of Courts. Types of Punishment. The Work of the Police Forces in GB.HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE


 1. Proto-Germanic Old Germanic Dialects.

 2. Grimm's Law. Verner's Law. The Shift of Stress.

 3. Phonetic Changes in the System of Vowels in OE and ME.

 4. Changes in the System of Consonants in ME. Spelling changes in ME.

 5. The Great Vowel Shift. Some interpretation of the Great Vowel Shift.

 6. The Verbal System in OE. Strong and weak verbs in OE.

 7. The Nominal System in OE and ME.

 8. The Principal Written Records in OE. OE Alphabet.

STYLISTICS

 1. Functional styles in modern Stylistics.

 2. The notion of semasiological stylistic means and devices: figures of substitution (metaphor, metonymy, hyperbole)

 3. The notion of semasiological stylistic means and devices: figures of combination (simile, oxymoron, climax, zeugma)

 4. The basic notions of Stylistics: stylistic means and devices , style, norm, context, text.

 5. The role of stylistic syntax in creating expressiveness in literary text.

 6. Phonetic and Graphic expressive means and stylistic devices.

 7. Morphological expressive means and stylistic devices.

 8. Stylistic syntax (nominal sentences, different types of relations, parallel constructions).


LITERARY TEXT INTERPRETATION

1. Plot structure of a literary text.

2. The system of images in a literary text.Character typology.Types of characterisation.

3. Narrative methods and different types of narrators.

4. The notion of message of a literary work. Types of messages.

5. The notion of plot in literary text interpretation: event vs action.THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION


 1. Basic translation theories (transformational, denotative and communicational approach).

 2. Ways of translating (verbal, word-for word, literary, literal, interlinear).

 3. Kinds of equivalents. The importance of semantic and pragmatic similarity.

 4. Units of international lexicon and ways of rendering their meaning and lingual form.

 5. The ways of rendering phraseological units.

 6. Translating of English Verbals and Verbal constructions.

 7. Ways and means of explaining modality in English.

 8. Translation and translators during the late 19th-20th century.


TYPOLOGY

1. Contrastive analysis and language teaching. Error' analysis. The researches by R. Lado and Ch. Fries.

2. Typological classification of languages.

3. The 19!century linguists and their contribution to contrastive studies.

4. The 20th century linguists (E.Sapir, B.Whorf, J.Greenberg, N.Chomsky) and their contribution to typological and contrastive linguistics.

5. The dominant morphological and syntactic features distinguishing the structural types of present-day English and Ukrainian.

6. The distinguishing of parts of speech in English And Ukrainian.

7. The notions of grammatical meaning and grammatical form. The diversity of grammatical categories across languages. 1. 8. Isomorphism and allomorphism in the system of verbals of English and Ukrainian.


ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 1. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. - М., 1984.

 2. Аникин Г.В., Михальская Н.П.История английской литературы.-М., 1995.

 3. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. -Л., 1993.

 4. Баран Я.М., Зимомря МЛ. Теоретичні основи фразеології. - Ужгород, 1999.

 5. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. - М., 1960.

 6. Жлуктенко Ю.О., Яворська Т.А. Вступ до германського мовознавства. - К., 1978, 1986.

 7. Засурский Я.Н. Американская литература 20 века. - М., 1984.

 8. Sopiena P.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. - Львіз, 1983.

 9. Ивашева В. Английская литература 19 века. - М.,1997.

 10. История американской литературы. Ч. 1-2. / Под ред. Самохвалова Н.И. -М., 1974.

 11. Коптілов В.В. Теорія i практика перекладу. - К., 1982.

 12. Костюченко Ю.П. 1сторія англійської мови. - К., 1993.

 13. Кузнец М.Д., Скребнев Ю.М.Стилистика английского языка. - Л., 1960.

 14. Литература Англии. 20 век / Под ред. К.А.Шаховой. - К., 1987.

 15. Мороховский А.Н. и др. Стилистика английского языка. - К:, 1984.

 16. Мостовий М. I. Лексикологя англіськоі мови. - Харків, 1993.

 17. Практический курс английского язика / Под ред.В.Д.Аракина. 5 курс.- М.,1999.

 18. Практический курс английского язика / Под ред. В.Д.Аракина. 4 курс.- М.,1999.

 19. Практический курс английского языка / Под ред.В.Д.Аракина. 3 курс.- М.,1999.

 20. Смирнитский А.И. Морфология английского языка - М., 1959.

 21. Antrushina G.B. and others. English lexicology. - M, 1985.

 22. Arbekova T.I.. Correct English for Everyday Use. - M., 1990.

 23. Arnold I.V. The English word . - M., 1986.

 24. Encyclopedia of Ukraine. - Toronto, 1983.

 25. Galperin I.R. Stylistics. Higher School Publishing House. - M., 1971.

 26. 26. Ilyish B. The Structure of Modern English. - L., 1971.

 27. Korunets I.V. A Course in the Theory and Practice of Translation. - K., 1996.

 28. Komissarov V.N., Koralova A.L. A Manual of Translation from English into Russian. - M., 1990.

 29. Kukharenko V.A. Seminars in Style. -Higher School Publishing House. - M., 1981

 30. Rayevska N.Modern English Grammar. Part I. - K., 1997.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

КУРС «ПЕДАГОГІКА»

1. Предмет і завдання педагогіки (20 балів) 1. Предмет і завдання педагогічної науки (10 балів).

 2. Основні категорії педагогіки («освіта», «зміст освіти», «структура освіти», «навчання», «виховання», «розвиток» (5 балів).

 3. Роль видатних педагогів у становленні педагогічної науки (5 балів).

2. Професія педагога та його роль в суспільстві (20 балів) 1. Складові професійної підготовки вчителя у педагогічному університеті (фахова, психолого-педагогічна та загальнокультурна) (10 балів).

 2. Ступені професійного росту вчителя: педагогічна вмілість, майстерність, творчість, новаторство (5 балів).

 3. Професійні якості та обов’язки вчителя (5 балів).

3. Система освіти в Україні та шляхи її реформування (20 балів) 1. Стратегічні завдання та пріоритетні напрямки реформування освіти в Україні (10 балів).

 2. Структура системи освіти в Україні: дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта (аспірантура, докторантура, позашкільна освіта, самоосвіта, курси підвищення кваліфікації) (5 балів).

 3. Демократизація структури освіти. Утворення нових типів навчальних закладів (5 балів).

4. Пріоритети сучасної української школи (20 балів) 1. Створення умов для морально-духовного, інтелектуального, соціального та фізичного розвитку дитини (10 балів).

 2. Патріотичне і громадянське виховання (загальне визначення) (5 балів).

 3. Утвердження нового педагогічного мислення (партнерство, гуманізація стосунків, педагогічне спілкування) (5 балів).

5. Реформування структури навчально-виховного процесу (20 балів). 1. Складові структури навчального процесу (10 балів).

 2. Учень як суб’єкт діяльності та його орієнтація на предмет. Вчитель як суб’єкт організації навчального процесу (вчитель - «актор» і вчитель -«режисер») (5 балів).

 3. Суб’єкт-суб’єктні стосунки як втілення педагогіки співробітництва (5 балів).
  1. Інформованість, розвиток і вихованість як «продукт» власної діяльності учня (20 балів).

 1. Поняття інформованості («навченості»), розвитку і вихованості (5 балів).

 2. Збалансованість процесів навчання, розвитку і виховання як загальна мета освіти (10 балів).

 3. Реалізація триєдності навчання, виховання і розвитку у позаурочній діяльності (5 балів).

7. Інформативний (навчальний) аспект діяльності учня на уроці (20 балів). 1. Проблема інформативного перевантаження учнів у школі (5 балів).

 2. Знання, уміння, навички як рівні засвоєння інформації (10 балів).

 3. Основні етапи засвоєння інформації: сприймання, осмислення, узагальнення, закріплення, застосування (5 балів).

8. Розвиток особистості як педагогічна проблема (20 балів). 1. Розвиток як удосконалення психічних, духовних, соціальних і фізичних функцій людини (5 балів).

 2. Участь в діяльності функцій людини на межі їх можливостей як умова їх удосконалення (10 балів).

 3. Навчальна задача як педагогічний засіб розвитку. (5 балів).

9. Виховання і вихованість особистості (20 балів). 1. Вихованість як механізм орієнтації (модель поведінки) людини в зовнішньому середовищі (5 балів).

 2. Джерела ціннісних орієнтацій (10 балів).

 3. Організаційно-виховні функції вчителя. Виховні можливості уроку (5 балів).

10. Принципи навчання (20 балів). 1. Поняття про дидактичний принцип як категорію історичну (5 балів).

 2. Традиційне трактування дидактичних принципів (науковості, систематичності, виховного навчання, зв’язку з життям, природовідповідності, індивідуалізації, активності, наочності) (10 балів).

 3. Дидактичні принципи, що випливають з сучасного педагогічного замовлення (демократизація навчально-виховного процесу, орієнтація на самостійну творчу діяльність учня, орієнтація на національні цінності, гуманізація, принцип проблемності) (5 балів).

11. Зміст освіти (20 балів). 1. Інформативний та діяльнісний компоненти змісту освіти (5 балів).

 2. Втілення змісту освіти у навчальних планах, програмах, підручниках (10 балів).

 3. Демократизація змісту освіти та навчального процесу (5 балів).

12. Урок як основна форма навчання (20 балів). 1. Класно-урочна система: історія виникнення (Я.А.Коменський та ін.); перспективи її розвитку в контексті ідеї розширення вибору предметів та пріоритетної уваги до розвитку дитини (10 балів).

 2. Основні дидактичні вимоги до побудови сучасного уроку (5 балів).

 3. Інтелектуалізація навчальної діяльності учня на уроці та проблема типології уроків (5 балів).

13. Позаурочні форми навчання (20 балів). 1. Різноманітність позаурочних форм навчання (10 балів).

 2. Домашня навчальна робота та передумови її успішної організації (5 балів).

 3. Організація і методика проведення факультативних занять, гуртків, семінарів, практикумів (5 балів).

14. Форми діяльності вчителя та учня на уроці (20 балів). 1. Особливості фронтальної діяльності вчителя (5 балів).

 2. Форми самостійної діяльності (10 балів).

 3. Індивідуально-масове вирішення навчальних задач. Робота в парах. Робота в групах. Технологічні функції вчителя (5 балів).

15. Методи і засоби навчання (20 балів). 1. Поняття методу як способу діяльності. Класифікація методів навчання (10 балів).

 2. Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання (5 балів).

 3. Функціональна оцінка засобів навчання з точки зору різних концепцій навчальної діяльності (фронтальні форми, самостійна робота учнів тощо). Нові засоби навчання в сучасній школі (5 балів).

16. Передумови успішної діяльності учнів на уроці (20 балів). 1. Мотивація діяльності вчителя та учнів. Джерела мотивації навчання. Диференціація та індивідуалізація навчання (5 балів).

 2. Види диференціації, їх переваги та недоліки (10 балів).

 3. Психологічний клімат на уроці досягнень учнів (5 балів).

17. Контроль та оцінювання навчальної діяльності учнів (20 балів). 1. Функції контролю (10 балів).

 2. Вимоги до контролю та оцінювання (об’єктивність, систематичність, індивідуалізація, єдність вимог, позитивність намірів тощо) (5 балів).

 3. 12-бальна шкала оцінювання як засіб діагностики компетенції учня (5 балів).

18. Філософські засади сучасного українського виховання (20 балів) 1. Реформування освіти і проблеми становленні системи сучасного українського виховання (5 балів).

 2. Духовність як чинник виховання. Віра в українській виховній традиції (10 балів).

 3. Національний характер системи виховання (К. Ушинський, Г. Ващенко та ін.) (5 балів).

19. Зміст сучасного українського виховання (20 балів) 1. Цінності як орієнтир духовного самовизначення суспільства. Способи опредмечення цінностей (5 балів).

 2. Система цінностей сучасного українського виховання (10 балів).

 3. Основні принципи сучасного українського виховання (духовність, демократизація, гуманізація тощо) (5 балів).

20. Моральне виховання (20 балів). 1. Сутність морального виховання (5 балів).

 2. Моральне виховання в українській виховній традиції (5 балів).

 3. Зміст морального виховання. (10 балів).

21. Патріотичне виховання (20 балів). 1. Поняття «українське виховання» і «національне виховання» (10 балів).

 2. Особливості української виховної традиції (5 балів).

 3. Етапи формування національно-патріотичного самоусвідомлення (5 балів).

22. Громадянське виховання (20 балів). 1. Цінності громадянського виховання (свобода, соціальна справедливість, рівність громадян, самовідповідальність людини, ставлення до приватної власності, права і свободи, правова свідомість тощо) (10 балів).

 2. Християнство і цінності демократії (5 балів).

 3. Сутність громадянського виховання (5 балів).

23. Виховання родинності (20 балів). 1. Традиції і особливості родинного виховання в Україні (5 балів).

 2. Планетарні (антропоцентризм, руйнування осідлості, погоня за наживою тощо) та національні (етноцид, труднощі перехідного періоду тощо) чинники деградації родини (10 балів).

 3. Пріоритети і чинники відродження родинного життя (духовність, національне самоусвідомлення, гуманізація, демократизація стосунків, розвиток самостійності та ініціативи дитини тощо) (5 балів).

24. Валео-екологічне виховання (20 балів) 1. Людина як «споживач» і як «партнер» природи (10 балів).

 2. Власна природа людини і обов’язок догляду за своїм здоров’ям (валеологічне виховання) (5 балів).

 3. Споживацьке і духовне спілкування з природою. Оберігання життя флори і фауни (5 балів).

25. Зміст і форми позаурочної діяльності учнів та педагогів (20 балів) 1. Характеристика різноманітних видів позаурочної діяльності учнів і педагогів (пізнавальної, художньо-творчої, доброчинної, трудової, громадсько-патріотичної, спортивно-оздоровчої та ін.) (5 балів).

 2. Форми позаурочної діяльності (5 балів).

 3. Технологія організації виховного заходу (10 балів).

26. Методи виховання (самовиховання) і розвитку (20 балів) 1. Загальне поняття про методи виховання (10 балів)

 2. Традиційні методи виховання (5 балів).

 3. Методи духовного самовиховання (5 балів).

27. Інститути та чинники виховання (20 балів) 1. Сім'я як головний інститут виховання (5 балів).

 2. Спілкування як чинник виховання (5 балів).

 3. Українознавство та його виховне значення(10 балів).

28. Класний керівник як організатор позаурочної діяльності дітей (20 балів) 1. Завдання та основні функції класного керівника (15 балів).

 2. Вивчення учнів та індивідуальна робота з ними (5 балів).

 3. Планування та облік позаурочної діяльності (10 балів).

29. Наукові основи управління школою (20 балів) 1. Наукові основи управління школою: поняття «управління», «керівництво», «організація» (10 балів).

 2. Принципи управління школою (5 балів).

 3. Основні напрямки демократизації управління школою в сучасних умовах (5 балів).

30. Основи кореційної педагогіки (20 балів) 1. Об’єкт, суб’єкт, предмет, мета і завдання корекційної педагогіки (5 балів).

 2. Основні поняття, терміни корекційної педагогіки (10 балів).

Галузі корекційної педагогіки (5 балів).
ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

 1. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич, 1997.

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава. -1994. - С. 101-138.

 1. Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К., 1997.

 2. Ващенко Г. Організаційні форми навчання (ксерокопія).

 3. Вишневський О. Методи і чинники сучасного українського виховання. -Дрогобич, 1996.

 4. Вишневський О., Кобрій О., Чепіль М. Теоретичні основи педагогіки: Дидактичні аспекти. -Дрогобич, 1997.

 5. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528с.

 6. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів, 2003. – 528 с.

 7. Закон України «Про освіту» // Освіта. - 1995.- 7 липня.

 8. Ігнатенко П.Р. та ін. Виховання громадянина: Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти. - К., 1997. - С.66-77, 87-115.

 9. Кобрій О., Чепіль М. Методика позаурочної діяльності. - Дрогобич, 1999.

 10. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. - К., 1997.

 11. Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи. - «Освіта», №38, 30 серпня -6 вересня 2000 р.

 12. Кузьмів Я. Напрямні національного виховання. // Перший український педагогічний конгрес. 1935. - Львів, 1938. - С.191-194.

 13. Пантюк М., Пантюк Т. Опорні схеми з педагогіки. Дидактика. Ключові поняття та терміни. Модуль 1. – Дрогобич: „Коло”, 2005. - 88с.

 14. Помиткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. - К.,1996. - С.13-15.

 15. Русова С. Нова школа. // Вибрані педагогічні твори. - К., 1996. - С.207-218.

 16. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - Івано-Франківськ, 1997. -С.53-

 17. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибрані твори: в 5-ти томах. - Т.2.К., 1979. - С.452-463, 488-507; 1976. - С.463-470, 478-481.

 18. Ушинський К.Д. Вибрані твори: в 2-х томах. Т.1.- С.192-194, 205.

 19. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. - М., 1986.

 20. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник.- К.: Либідь, 2002. – 560 с.
 • Студент ознайомлюється з Програмою не пізніше, ніж за місяць до початку державних іспитів.

 • Під час консультацій та оглядових лекцій викладач дає рекомендації щодо літератури до курсу, а також, на прохання студентів, висвітлює окремі розділи програми.

 • Іспит проводиться у формі проблемного діалогу (співбесіди) між викладачем і студентом. При цьому викладач має право ставити запитання в будь-якому формулюванні, але не відходячи за інформативні межі теми.

 • Хід іспиту: студент традиційним способом визначає для себе номер теми і відразу (без підготовки) приступає до співбесіди з екзаменатором.

 • Члени державної іспитової комісії можуть пропонувати студентові свої запитання, але, як правило, в межах теми.

 • Якщо студент виявив незадовільне володіння інформацією обраної теми, то за рішенням комісії йому може бути дозволено традиційним способом вибрати іншу тему для співбесіди. При цьому відповідь не може бути оцінена на «відмінно».

 • Під час співбесіди студент має право користуватися цією Програмою.


ПРОГРАМА ДЕК З ПСИХОЛОГІЇ ДЛЯ ІНСТИТУТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Пояснювальна записка

У процесі навчання в педагогічних вузах майбутні вчителі іноземних мов мають не тільки засвоювати систему психологічних знань, закономірності психічного розвитку людини, умови становлення і розвитку особистості, але і навчитися активно взаємодіяти і впливати на неї, враховуючи її потенціальні, вікові та індивідуальні психологічні особливості засоби впливу.

Важливо, щоб майбутній вчитель став «природнім психологом», який глибоко розуміє внутрішній світ учнів, здійснює навчально-виховний процес у відповідності з психологічними вимогами. Від рівня психологічної грамотності вчителя іноземної мови залежить практична успішність у вирішенні педагогічних проблем навчання, виховання та розвитку гармонійно розвиненої творчої особистості. Пізнання психологічних закономірностей в процесі засвоєння іноземної мови, здійснюваних в органічному зв'язку з розумовим, моральним, трудовим, естетичним вихованням, являє собою найважливіше завдання наукового забезпечення навчально-виховного процесу.

Метою державного іспиту з «Психології» є визначення рівня теоретичної й практичної підготовки студентів до навчально-виховної діяльності у школі; сформованості уявлень про розвиток психіки та свідомості, про психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості, про особливості поведінки особистості у діяльності та спілкуванні.

Питання, винесені на державний іспит, охоплюють матеріал з наступних курсів: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна психологія» та «Психологія фізичного виховання». Усього на державний іспит пропонується 15 питань, які забезпечують можливість об'єктивно оцінити готовність випускників університету до професійної діяльності.Студент повинен знати:

- зміст основних понять: психологія, психіка, психічні процеси, психічні стани, психічні властивості, особистість, активність особистості, потреби, мотиви, темперамент, характер, здібності, діяльність, пізнавальна сфера особистості, афективна сфера особистості, відчуття, сприймання, пам’ять, уява, увага, мислення, емоції, почуття, воля, саморегуляція, довільність, настрій, стрес, афект;Студент повинен вміти:

а) загальна компетентність:

- аналізувати психічні явища і процеси, встановлювати причинно-наслідкові, смислові та синергетичні зв’язки між ними, виявляти їх тенденції, шляхи розвитку;

- аналізувати умови, механізми та чинники розвитку психіки та особистості;

- знаходити адекватні засоби впливу на психіку та особистість людини з метою зміни тих чи інших психічних явищ та утворень;

- знаходити адекватні засоби впливу, підтримки та сприяння розвитку людської психіки та особистості утворень;

- уміти аналізувати здатності, властивості та атрибутивні властивості особистості;

- складати та реалізувати програму особистісно-професійного розвитку.

б) предметна компетентність:

- уміти діагностувати психічні процеси, стани і властивості особистості;

- добирати відповідні методики й тести для оцінки психічних явищ, станів та процесів у процесі фізичної діяльності;

- уміти моделювати, планувати, організувати, проводити психологічні дослідження;

- вміти аналізувати і узагальнювати інформацію, формулювати висновки та рекомендації;

- вміння проводити спостереження за психічними станами та поведінкою особистості;

- уміти виявляти нахили та здібності (зокрема іншомовні) людини, резерви її розвитку;

- використовувати механізми психічного відображення, регулятивні, спонукальні, проектування, у своїй практичній діяльності;

- свідомо користуватися деякими мнемотехнічними прийомами;

- характеризувати особливості сприймання (властивості, ілюзії, фон і фігура тощо);

- за допомогою психологічних механізмів пояснювати закономірності психічних процесів;

- визначати рівень розвитку самосвідомості, спонукальної, інтелектуальної, емоційної та вольової сфер людини.


ПИТАННЯ ДЛЯ ІСПИТУ

1. Психологічна характеристика темпераменту, врахування властивостей та типів темпераменту на уроках іноземної мови.

а) психологічна характеристика темпераменту, його типи – 5 балів;

б) психологічні властивості темпераменту – 7 балів;

в) врахування особливостей типів темпераменту при вивченні іноземної мови – 8 балів.2. Поняття про характер, його структура. Врахування особливостей та якостей характеру при вивченні іноземної мови.

а) типове та індивідуальне в характері людини, загальна структура характеру – 5 балів;

б) риси характеру, передумови та умови становлення і розвитку характеру – 7 балів;

в) роль школи та соціального оточення у становленні характеру – 8 балів.3. Психологічна характеристика здібностей. Психологічні умови розвитку іншомовних здібностей.

а) психологія здібностей, їх види – 5 балів;

б) структура здібностей та їх генезис (розвиток) – 7 балів;

в) іншомовні здібності та особливості їх розвитку – 8 балів.4. Психологія мислення: природа, форми, операції, властивості. Умови розвитку мислення на уроках іноземної мови.

а) психологія мислення та його види – 6 балів;

б) форми та операції мислення – 7 балів;

в) індивідуальні особливості мислення та їх вплив на вивчення іноземної мови – 8 балів.5. Загальні властивості та види сприймання. Індивідуальні відмінності у сприйманні іншомовного матеріалу.

а) загальна характеристика сприймання як пізнавального процесу – 5 балів;

б) властивості та види сприймання – 7 балів;

в) індивідуальні відмінності сприймання іншомовного тексту – 8 балів.6. Психологія пам'яті. Умови ефективного запам’ятовування на уроках іноземної мови.

а) психологічні особливості пам’яті – 5 балів;

б) процеси та види пам’яті – 7 балів;

в) прийоми заучування іншомовного матеріалу – 8 балів.7. Свідомість та самосвідомість особистості. Особливості розвитку основних складових самосвідомості в засвоєнні іноземної мови.

а) свідомість та самосвідомість як психологічний центр особистості – 5 балів;

б) структура свідомості та її функції – 7 балів;

в) роль складових самосвідомості у засвоєнні іноземної мови – 8 балів.8. Психологія уваги, її види та властивості. Розвиток уваги при вивченні іноземної мови.

а) психологічна характеристика уваги, її функції – 5 балів;

б) види та властивості уваги – 7 балів;

в) уважність та її розвиток на уроках іноземної мови – 8 балів.9. Емоційна сфера особистості. Емоції, почуття їх характеристика та роль у вивченні іноземної мови.

а) психологія емоцій, види емоційних станів – 5 балів;

б) емоції та почуття, зміст вищих почуттів – 6 балів;

в) вплив емоційних станів на засвоєння іншомовного матеріалу – 8 балів.10. Психологія спілкування, його структура. Соціально-психологічні основи взаємодії на уроках іноземної мови.

а) визначення спілкування та його функції – 5 балів;

б) структура спілкування та його види – 7 балів;

в) роль комунікативного, перцептивного та інтерактивного компонентів спілкування у сприйнятті та розумінні іншомовного матеріалу – 8 балів.11. Психологія підлітка. Психологічні основи забезпечення розвитку новоутворень підлітка на уроках іноземної мови.

а) соціальна ситуація розвитку і проблема провідного виду діяльності у підлітковому віці – 6 балів:

б) особливості та показники розвитку спонукальної сфери підлітків – 6 балів;

в) новоутворення підліткового віку як предмет педагогічної уваги вчителя іноземної мови – 8 балів.12. Психологія юності. Новоутворення старшокласників і їх вплив на вивчення іноземної мови.

а) соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність старшокласника – 6 балів;

б) психологічні особливості розвитку самосвідомості й інтелектуальної сфери на етапі юності – 6 балів;

в) новоутворення у ранній юності та психологічні основи забезпечення їх розвитку при вивченні іноземної мови – 8 балів.13. Психологічна характеристика різних видів навчання. Оцінка їх ефективності при вивченні іноземної мови.

а) визначення навчання, його види – 6 балів;

б) критерії виділення видів навчання, механізми навчання – 6 балів;

в) фактори ефективності навчання при вивченні іноземної мови - 8 балів.14. Характеристика педагогічної діяльності, її структура, зміст. Стилі педагогічної діяльності на уроках іноземної мови.

а) зміст педагогічної діяльності, педагогічні дії та мотиви – 6 балів;

б) структура педагогічної діяльності та аналіз стилів педагогічної діяльності – 6 балів;

в) оптимальний стиль педагогічної діяльності на уроках іноземної мови, його переваги – 8 балів.15. Структура педагогічних здібностей вчителя іноземної мови.

а) педагогічні здібності як складова спеціальних здібностей – 6 балів;

б) види педагогічних здібностей – 6 балів;

в) умови розвитку педагогічних здібностей вчителя іноземної мови – 8 балів.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Білозерська С.І. Загальна психологія. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів: навчально-методичний посібник. – 110с.

2. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій: Навч. посібник для студ. вузів / В. П. Кутішенко ; МОН України. Ін-т соц. роботи та упр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К. : ЦНЛ, 2005. – 128 с.

3. Орбан –Лембрик Л.Є. Соціальна психологія. У 2-х кн. Підручник. К., 2004. -298с.

4. Психологічна енциклопедія/ Автор-упорядник О.М.Степанов. – К.: «Академвидав», 2006. -424с.

5. Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М. В. Савчин. – К. : Академвидав, 2007. – 424 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-51-9.

6. Савчин М.В. Соціальна психологія. -Дрогобич, «Відродження», 2000. – 208с.

7. Савчин М.В. Загальна психологія. / М.Савчин. – К.: Академвидав, 2011. – 438с.8. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія. – К.: Академвидав. 2005.- 360 с.

 1. 9. Степанов О. М. Педагогічна психологія : навч. пос.[для студ. ВНЗ] / О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2011. – 416 с.


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

КУРС «ШКІЛЬНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ»

 1. Characteristic features of levels of language proficiency and competence.

 2. Modern approaches to language learning: communicative language teaching.

 3. Modern approaches to language learning: suggestopedia and audio-lingual approach.

 4. Modern approaches to language learning: learning by teaching, collaborative learning.

 5. Project work and role-play.

 6. Learning Contexts: large classes and managing mixed ability.

 7. Learner autonomy. Learning strategies.

 8. Characteristic of the self-access centre.

 9. Language Portfolio and learner’s diaries

 10. Using websites and web quests in the classroom.

 11. Blogs, wikis, chats and pod casts in language learning.

 12. Interactive whiteboard. Power Point presentations.

 13. Testing in language learning.

 14. Out of class activities in the senior forms. Forms and principles.

 15. Role and function of a teacher at the lesson. The structure of an English lesson at the senior stage.ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

КУРС ШКІЛЬНИЙ КУРС ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА МЕТОДИКА ЇЇ ВИКЛАДАННЯ»

 1. Обсяг на зміст програми курсу зарубіжної літератури. Принципи побудови шкільного курсу зарубіжної літератури.

 2. Проблеми типології уроків зарубіжної літератури. Основні принципи викладання літератури в школі.

 3. Система методів та прийомів навчання зарубіжної літератури.

 4. Основні етапи роботи над художнім твором у школі, формування цілісного підходу до тексту.

 5. Значення та роль між предметних зв’язків при вивченні зарубіжної літератури у школі.

 6. Урок зарубіжної літератури та вимоги до нього. Структура уроку.

 7. Формування теоретико-літературних понять у учнів із зарубіжної літератури.

 8. Жанри шкільних творів, методика їх проведення.

 9. Позакласна робота із зарубіжної літератури та проблема формування читача.

 10. Наочність на уроках зарубіжної літератури. Методика роботи з наочними засобами на уроках зарубіжної літератури.

 11. Освітньо-виховне значення та методика вивчення біографії та творчого шляху письменника на уроках зарубіжної літератури.

 12. Вивчення епічного твору в школі. Методика роботи над характеристикою образа-персонажа у процесі вивчення епічного твору.

 13. Вивчення драматичного твору на уроках зарубіжної літератури в школі.

 14. Методика вивчення ліричного твору на уроках зарубіжної літератури в школі.

 1. Вимоги до особистості та професійного підготовки вчителя зарубіжної літератури.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка