Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»Скачати 317.1 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір317.1 Kb.
#38932
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтва

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Загальна психологія»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 «Початкова освіта»

2011

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.

1. Пояснювальна записка2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

1. Пояснювальна записка

Модель сучасної української людини, у контексті Європейської інтеграції, не обмежується формальними показниками освіченості - засвоєнням сукупності професійних знань і умінь, що відповідають державним освітнім стандартам, а навпаки дає нові можливості самоактуалізації, формування та розвитку компетенцій, ініціативи, саморегуляції.

Впровадження європейських норм і стандартів освіти неминуче веде до змін старої парадигми освіти на нову, яка б відповідала вимогам часу і тому неможлива без змін філософської, психологічної рефлексії, світоглядних уявлень, культивування зкофасилітативного мислення педагогів і психологів. Вироблення нової адаптивної системи навчання, яка б відповідала актуальним загальноосвітнім запитам, передбачає перебудову змісту, методів навчання і виховання висококваліфікованих психолого-педагогічних кадрів.

Вивчення психологічних дисциплін студентами педагогічного ВНЗ починається з ознайомлення з "Загальною психологією". Загальна психологія, як базова наука, є центральною ланкою предметної області психології і становить теоретичну та методологічну основу для оволодіння теоретичними, практичними та прикладними дисциплінами психолого-педагогічного циклу.

Засвоєння основ загальної психології визначає професійну підготовку майбутнього фахівця, готовність до творчої життєдіяльності особистості в соціокультурному просторі, творчого ставлення до праці, сприяє розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфери його особистості та формуванню стійкої життєвої позиції з орієнтацією на принципи природовідповідності, культуровідповідності, гуманізму.

Мета курсу: розкриття методологічних основ побудови загальної психології, її призначення, структури та особливостей змісту відповідно професійної спрямованості.

- В дидактичному плані мета викладання курсу полягає у засвоєнні студентом основних понять сучасної психології.

-В розвиваючому плані сприяти формуванню методологічного мислення студентів, виробленню уміння орієнтуватися у різноманітті напрямків та психологічних шкіл, трактуваннях суті психологічних явищ, яки представлені у різних психологічних теоріях.

-Виховна мета зводиться до прищеплювання наукового підходу до вивчення психологічної феноменології; культивування інтересу самостійної дослідницької діяльності, прищеплювання психологічної культури та етики.Завдання курсу: - дати повну інформацію про сучасні психологічні категорії, основні теорії та концепції;

 1. навчити розбиратися у сутності психологічних явищ і сферах їх практичного застосування;

 2. ознайомити з працями відомих вітчизняних і зарубіжних психологів.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Загальна психологія є базовим курсом для вивчення всіх психолого- педагогічних дисциплін. Знання основ психології є важливим чинником становлення професійної компетентності, ініціативи, психологічної культури.Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення курсу «Загальна психологія» повинен:

-знати визначення основних психологічних понять, механізми психологічних явищ, їх природу, функції, зміст, види, особливості практичної реалізації;

-мати уявлення про основні психологічні напрямки, концепції, теорії;

-володіти способами наукового психологічного дослідження.

Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни: філософія, педагогіка, вікова анатомія та фізіологія, вікова та педагогічна психологія, історія психології, , методологічні проблеми психології.

2. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Психологія як наука

Поняття про психіку як предмет психології. Структура психіки. Психічне – відображувальна функція мозку. Рефлекторна природа психічного. Вища нервова діяльність, її орган. Методи психології. Етапи становлення психології як науки.

Тема 2. Структура завдання і напрямки світової психології

Виникнення психіки як результат еволюції матерії. Розвиток психіки в тваринному світі. Умови походження людини та її свідомості як вищої форми відображення дійсності. Несвідомі форми: сон, медитація, гіпноз, галюцинація.

Тема 3. Особистість

Поняття про особистість в психології. Теорії особистості. Особистість, індивід, індивідуальність. Структура особистості: спрямованість особистості, здібності, характер, блок «Я». Спрямованість, як центральне утворення особистості. Формування особистості.

Тема 4. Діяльність

Поняття про діяльність, інтеріоризація та екстеріоризація. Структура діяльності: рух, дія, знання, вміння, потреби, інтереси, мета, мотив, навички, звички, операції, вчинки. Формування вмінь та навичок. Види діяльності: гра, навчання, праця. Поняття про ведучу діяльність.

Тема 5.Спілкування

Поняття про спілкування, його функції та умови. Структура спілкування: комунікативна, інтерактивна, перцептивна підструктури спілкування. Види спілкування: міжособистісне, міжгрупове, особистісно-групове; безпосереднє та опосередковане; короткочасне та довготривале; інтимне, ділове, соціально-рольове. Педагогічне спілкування, такт.

Тема 6. Міжособистісні стосунки

Групи ії виненктнення та розвиток як процес становлення, формування та задоволення суспільних потреб. Види груп: офіційні, неофіційні; умовні та реальні; мікрогрупи, малі та великі.

Поняття про асоціаціі, корпораціі, колектив. Механизми розвитку особистості в групах: ідентифікація, інгібіція, конформізм і нонконформізм.

Методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія.

Тема 7.Увага.

Поняття про увагу. Фізіологічна природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня; індивідуально-групова; мимовільна, довільна, післядовільна увага. Основні властивості уваги: об’єм, концентрація, розподіл, переключення, стійкість.

Тема 8. Пізновальні процеси

Поняття про увагу. Природа уваги. Види уваги: зовнішня та внутрішня, мимовільна, довільна, післядовільна увага.

Поняття про відчуття. Процес виникнення відчуття. Види відчуттів. Зорові відчуття. Слухові відчуття. Нюхові відчуття. Смакові відчуття. Тактильні відчуття. Температурні відчуття. Больові відчуття. Органічні відчуття. Кінестетичні відчуття. Статичні відчуття. Загальні властивості відчуттів.

Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймання. Взаємозв'язок аналізаторів у процесі сприймання. Виділення об'єкта в сприйманні. Роль попереднього досвіду в сприйманні. Роль мови в процесі сприймання. Активний характер сприймання; Спостереження. Види сприймання. Сприймання простору. Сприймання часу. Сприймання руху. Сприймання тексту. Властивості сприймань.

Визначення пам'яті. Теорії пам'яті. Асоціації та їх види. Види пам'яті. Мимовільна і довільна пам'ять. Мимовільне і довільне запам'ятовування. Смислове і механічне запам'ятовування. Умови продуктивності мимовільного запам'ятовування. Умови продуктивності довільного запам'ятовування. Збереження. Види відтворення. Впізнавання. Згадування. Спогади. Уявлення пам'яті, їх характерні особливості. Забування, його причини і боротьба з ним. Індивідуальні відміни в пам'яті.

Визначення мислення. Значення мислення в житті людини. Чуттєва та логічна ступені пізнання. Мислення та мовлення. Мислителі пі дії та операції. Аналіз і синтез. Абстрагування. Порівняння і узагальнення. Судження. Умовиводи. Поняття. Засвоєння понять. Процес розв'язування задач. Види мислення. Індивідуальні відмінності в мисленні людей.

Поняття про уяву. Уява і об'єктивна дійсність. Процес створення образів уяви. Мимовільна і довільна уява. Види уяви залежно від характеру діяльності людини. Види уяви за її змістом. Мрія. Індивідуальні особливості уяви людини.

Тема 9 Емоції та почуття.

Поняття про емоції і почуття. Властивості почуттів: полярність, сила, якість. Характерні особливості емоцій і почуттів. Природа емоцій і почуттів. Почуття і діяльність людини: стенічні та астенічні почуття Види емоцій і почуттів. Прості емоції. Складні емоції. Афекти. Настрої. Пристрасті. Моральні почуття. Інтелектуальні почуття. Естетичні почуття. Практичні почуття.

Тема 10 Воля

Загальне поняття про волю. Мимовільні і довільні дії. Специфічно людські довільні дії. Власне вольові дії людини. Основні фази складної вольової дії. Вольові якості особистості.

Тема 11. Темперамент.

Поняття про темперамент. Фізіологічні основи темпераменту. Взаємозв’язок між властивостями нервової системи і типами темпераменту. Характеристика основних типів темпераменту. Темперамент і умови життя, діяльності, виховання.

Тема 12. Характер.

Поняття про характер. Фізіологічні механізми характеру. Структура характеру. Типове і індивідуальне в характері людини.. Умови формування характеру особистості. Зв'язок характеру з темпераментом.

Тема 13. Здібності.

Поняття про здібності. Структура здібностей. Здібності та знання, вміння і навички. Здібності та інші психічні властивості. Види здібностей. Задатки їх роль у формуванні здібностей, таланту, геніальності. Умови формування здібностей людей.3. Питання до іспиту

 1. Психологія як наука.

 2. Основні завдання психології як науки.Структура сучасної психології.

 3. Психіка і мозок.Психічне та фізіологічне.

 4. Нервова система: структура, принципи діяльності, функції.

 5. Виникнення психіки як результат еволюції живої матерії.

 6. Свідомість, її сутність, виникнення, функції.

 7. Свідоме та несвідоме. Основні форми несвідомого.

 8. Структура свідомості.

 9. Етап елементарного сенсорного розвитку психіки.

 10. Етап перцептивного розвитку психіки.

 11. Етап інтелектуального розвитку психіки.

 12. Основні етапи становлення та розвитку психології як науки.

 13. Сучасні напрямки світової психології.

 14. Принципи та загальна організація психологічних досліджень.

 15. Характеристика основних методів дослідження.

 16. Характеристика допоміжних методів дослідження.

 17. Сутність лангітюдних та порівняльних методів дослідження.

 18. Розвиток психологічної науки на Україні.

 19. Загальне уявлення про діяльність.

 20. Поняття про спілкування , його специфіку та функції.

 21. Спрямованість особистості та ії активність. Самосвідомість.

 22. Особистість в психології.

 23. Поняття про відчуття.

 24. Особливості основних закономірностей відчуттів.

 25. Групи, іх становлення, розвиток і класифікація.

 26. Класифікація відчуттів.

 27. Поняття про сприймання. Рефлекторна природа сприймань.

 28. Поняття про увагу. Значення уваги у пізнавальній діяльності.

 29. Проблема мислення і психології і логіці.

 30. Види мислення. Індивідуальні особливості мислення.

 31. Механізми уяви психології.

 32. Види уваги та їх порівняльна характеристика.

 33. Властивості уваги та їх зумовленість.

 34. Види почуттів.

 35. Структура особистості.

 36. Фізіологічні механізми процесу відчуттів.

 37. Класифікація сприймань.

 38. Структура спілкування.

 39. Ігрова діяльнясть.

 40. Уява, ії специфічна роль у пізнавальній діяльності людини.

 41. Мислення та мовлення.

 42. Поняття про мислення як найвищу форму пізнавальної діяльності людини.

 43. Поняття про здібності.

 44. Види спілкування.

 45. Фізіологічні основи уваги.

 46. Загальна характеристика процесів пам"яті.

 47. Властивості відчуттів.

 48. Структура вольового акту

 49. Властивості сприймань.

 50. Види пам"яті.

 51. Загальна характеристика почуттів.

 52. Поняття про характер.

 53. Характеристика методів дослідження міжособистісних стосунків.

 54. Задатки , їх роль у формуванні здібностей.

 55. Структура діяльності.

 56. Навчальна діяльність.

 57. Трудова діяльність.

 58. Навички. Етапи формування навичок.

 59. Педагогічне спілкування.

 60. Механізми пом"яті.

 61. Структура характеру.

 62. Форми прояву емоцій.

 63. Мислення як діяльність людини. Операції мислення.

 64. Структура здібностей.

 65. Фізіологічні основи почуттів.

 66. Талант та геніальність . їх природа, особливості.

 67. Співвідношення типів вищої нервової діяльності і видів темпераменту.

 68. Процес формування характеру, його умови.

 69. Мовлення як діяльність.

 70. Види уяви.

 71. Поняття про темперамент.

 72. Виховання та самовиховання волі.

 73. Фізіологічні механізми характеру. 3в’язок характеру з темпераментом.

 74. Поняття про волю.

 75. Вольові якості особистості.

 76. Психологічні умови міжособистісних відносин.

 77. Характеристика основних типів темпераменту.

 78. Пам"ять, ії функції.


4. Критерії оцінювання

Підсумкова оцінка успішності засвоєння дисципліни «Загальна психологія» виставляється на підставі суми балів, набраних за виконання завдань для самостійної роботи, балів які отримані при опитуванні на практичних заняттях, балів які отримані при складанні екзамену в усній формі та бали за творчу роботу. Сума балів розраховується за формулою:

∑ (100) = СР(36) +ПЗ(12) + Е(50) + ТР(2)

де ∑ - загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні дисципліни;

в дужках вказується максимально можлива кількість балів з кожного параметра.

Відповідно за шкалою:

90 і вище – відмінно

65-89 – добре

50- 64 – задовільно

1 – 49 – незадовільно.

До екзамену допускаються особи, які набрали не менше 21 бала за виконання самостійних робіт та за відповіді на практичних заняттях.

Завдання для самостійної роботи представлені у вигляді теоретичних (СРТМ) і практичних (СРПЗ) завдань.

СРТМ – це самостійне письмове виконання ряду завдань для засвоєння теоретичного матеріалу. Можливі види завдань:


 • відповіді на запитання;

 • формулювання висновків та підсумків;

 • заповнення таблиць;

 • наведення прикладів, опис ситуацій;

 • завдання на аналіз, доведення, порівняння, узагальнення, інтерпретацію теоретичного матеріалу.

СРПЗ - це самостійне письмове виконання практичних завдань. Можливі види:

 • розв’язання задач;

 • аналіз та вирішення ситуацій;

 • вправи;

 • психодіагностика, аналіз результатів психодіагностики.

Оцінювання самостійних робіт та відповідей на практичних заняттях здійснюється за наступними критеріями:

 • змістовність та повнота виконаного завдання;

 • культура оформлення роботи;

 • самостійність та вміння навести приклади;

 • обґрунтованість та вміння викласти власну точку зору;

 • термін подачі роботи.

Максимально можлива кількість балів за кожну самостійну роботу і за участь в обговоренні питань на практичних заняттях – 2 бали, що відповідає оцінці «відмінно»; 1,5 – «добре»; 1 – «задовільно»; 0 – «незадовільно».

5. Список рекомендованої літератури

Основна література:

1.Загальна психологія / За ред. С.Д. Максименка. — К.: Форум 2000.

2.Максименко С.Д. Общая психология. — М.: Рефл-бук, К.: Вак-лер, 2001.

3.Немов Р.С. Психология. — М.: Просвещение, 1995.

4.Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977.

5.Психологія / За ред. Г.С. Костюка. — К.: Рад. школа, 1968.

6. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — М.: Педагогика, 1989.

Додаткова література:

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. — М, 1980.

2. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М., 1991.

3. Айсмонта Б.Б. Педагогическая психология. Схемы и тесты.Москва. Владос. Пресс. 2006 (с. 127).

4. Актуальные проблемы возрастной и педагогической психологии /Под общ. ред. Ф.И.Иващенко, Я.Л.Коломинского. - Мн., 1980.

5. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання.-К., 2001.

6. Алексеева M.I. Мотиви навчання учнів. — К., 1974.

7. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - СПб., 2001.

8. Анастази А. Психологическое тестирование. - В 2 т. - М., 1982.

9. Анкудинова Н.Е. Об особенностях оценки и самооценки учащихся 1-3 классов в учебной деятельности //Вопросы психологии. - 1968. - № 3.

10.Анненков В.П. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді. - К., 1999.

11.Анцыферова Л.И. Системный подход в психологии личности //Принцип развития в психологии. - М., 1978.

12.Анцыферова Л.И. Эпигенетическая концепция развития личности Э.Эриксона //Принцип развития в психологии. - М, 15'78.

13.Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. - М. 2000. - С. 116.

14.Аракелова Г.Г. Учителям и родителям о психологии подростка. - М., 1990.

15.Аснін В.І. Шляхи розвитку волі дитини в світлі вчення І.П.Павлова //Дошкільне виховання. - 1953. - № 3.

16.Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. - К., 1986.

17. П.Байярд Р., Байярд Дж. Ваш беспокойный подросток. - М, 1995.

18.Балацька Л.К. Розвиток уяви в молодших школярів. - К., 1969.

19.Бархаев Б.П. Педагогическая психология. Питер. 2007.

20.Басов М.Я. Избранные психологические произведения. - М, 1975.

21.Безруких М.М. Проблемные дети. - М., 2000.

22.Беличева С.А. Сложный мир подростка. - Свердловск, 1984.

23.Беличева С.А. Этот «опасный» возраст. - М, 1982.

24.Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М, 1986.

25.Берн Е. Игры, в которые играют люди. Люди, которыг играют в игры. М., 1988.

26.Бех І.Д. Від волі до особистості. - К., 1995.

27.Блонский П.П. Избранные психологические произведения. - М., 1964.

28-Блонский П.П.Педология. - М., 1934.

29.Богданова О.О., Черенкова СВ. Нравственное воспитание старшеклассников. - М, 1988.

30.Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1959. 347 с.

31. Божоаич Л.И.Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.

32. Божович Л.И. Психологические особенности развития личности подростка. -М., 1979.

33. Божович Л.И. Развитие воли в онтогенезе //ФормироЕание личности в онтогенезе.- М., 1991.

34-Божович Л.И., Славина Л.С., Ендовицкая Т.В. Опыт экспериментального изучения произвольного поведения //Вопросы психологии — 1976.

35.Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей. -К., 1979.

36 .Братусь БС. К проблеме развития личности в зрелом возрасте //Вестник 37.Брушлинский А.В. О природных предпосылках психического развития человека. - М., 1977.

38.Брунер Дж Психология познания: Пер. с англ. — М., 1977.

39.Бурлачук Л.Ф.Психодиагностические методы исследования интеллекта. -К., 19IS5.

40.Бурменскал Г.В., Обухова Л.Ф., Подольская А.И. Современная американская психология развития. - М., 1986.

41.Бютнер К. Жизнь с агрессивными детьми /Перевод с нем. - М., - 1991. -141с.

42.Веденов О.В. Виховання волі у дитини в сім'ї. - К., 1954.

43.Вовчик-Бліікитна М.В. Підготовка молоді до сімейного життя. - К., 1984.

44.Вовчик-Бліікитна М.В. Сімейне виховання. Юнацтво. — К., 1982.

45.Возрастная и педагогическая психология. Тексты /Составитель Шуаре М.-М., 1992.

46.Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков /Под ред. Д.Б.Эльконина, Т.В. Драгуновой. - М., 1967.

47.Гамезо М.Н., Герасимова B.C., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психологи*: личность от молодости до старости. - М., 1999.

48.Гарбер Л.А. Начальная стадия развития способностей /Проблемы способностей. - М., 1962.

49.Г'арбузов В .И. От младенца до подростка: Размышления о развитии и воспитании ребенка. - СПб, 1996. ,г

50.Гильбух Ю.З. Внимание одаренных детей. - М., 1991.

51.Гильбух Ю.З.Учитель и психологическая служба школы. - К., 1993. -142 с.

52.Гильбух Ю.З. Как выявить и взращивать первые ростки. Киев, 1992 г. с. 47-50.

53.Головаха ІЇ.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. — к., 1986.

54.Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. - К., 1988.

55.Гончарук П.А. Психологія навчання. - К., 1940.

56.Григорович Л.А. Педагогическая психология. - М., 2003.

57.Гроф С. Области человеческого бессознательного. — М., 1994. — 220 с.

58.Гуткина Н.Я. Психологическая готовность к школе. — П., 1993.

59.Гуцаленко Л.А.Универсальное развитие человека: Предпосылки и перспективы. — Минск, 1988.

60.Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте

//Вопросы психологии. - 1991. - № 1.

61.Давыдов В.В., Эльконин Д.Б., Маркова А.К. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста //Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. - М.,1978.

62.Демиденко М.В., Клюева А.И. Педагогическая психология. Методики и

тесты. Бахрам. - М., 2004.

63. Дубровина И.В. Об индивидуальных особенностях школьников. - М.,

1975.


64. Дьяков Д.В., Самойлов М.Ф. К вопросу о взаимосвязи потребности в достижении с уровнем развития воли личности //Проблемы взаимосвязи эмоции, мышления и воли.- Рязань, 1994.

65.Еберлейн Г. Страхи здорових дітей /Переклад з нім. Ю.Лук'янова. -

1991.-130-с.

66.Жизненные проблемы и способы их разрешения школьниками 12-18 лет/Кросскультурное сравнение. Потсдам - СПб. /Отв. ред. Л.А. Регуш и др. - Рос. госпедун-т им. А.И.Герцена. Потсдамский ун-т, Институт психологии. - СПб, 2000.

67.3абрамна С.Д. Наглядный материал для психолого-педагогического обследования детей в медико-педагогических комиссиях. К. «Рад.школа», - 1988, стр. 7-49.

68-Зак А.З. Развитие теоретического мышления у младших школьников. -

М., 1984.

69.3алкинд А.Б. Основные вопросы педологии. — М., 1930.

70.3аслуженюк B.C., Семиченко В.А. Родители и дети: взаимопонимание

или отчуждение. - М., 1996.

71.Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков. - Л., 1988.

72.3еньковский В.В .Психология детства /Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. -

М., 1996.

73.Зимняя И.А. Педагогическая психология. - Ростов-на-Дону, 1997. 74.3латів Л.М., Мельничайко В.Я. Уроки рідної мови. 7 клас. Книга для

вчителя. - Тернопіль. 2003.

75.Ересь Е.П., Силенко И.М.Воспитание характера. - Минск, 1961. 76.Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. - М.,

1998.

77.Иващенко А.В. и др. Я-концепция личности в отечественной психологии. - М., 2000.78.Избранные психологические произведения (воля, ее развитие и воспитание) /Под ред. В.И.Селиванова. - Рязань. 1992.

79.Изучение мотивации поведения детей и подростков: Сборник научных трудов /Под ред. Л.И. Божович и др. - М., 1972.

80.Ильин Е.Н. Путь к ученику. - М., 1988.

81.Истомина З.М. Возрастные и индивидуальные различия в соотношении разных видов и сторон памяти в дошкольном возрасте //Возрастные и индивидуальные различия памяти. - М., 1957.

82.Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системного анализа). — М., 1974.

83.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - М., 1987.

84.Каптерев П.Ф.Детская и педагогическая психология /Отв. ред. Н.С.Лейтес. - М., 1999.

85.Карсаевская Т.В. Прогресс общества и проблемы целостного биосоциального развития современного человека. - М., 1978.

86.Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків. - К.,2001.

87.Киричук О.В. Формування в учнів активної життєвої позиції. - К., 1984.

88.Ковалев А.Г. Воля и ее воспитание. — Симферополь, 1949.

89.Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии подростка. - М., 1988.

90.Кон И.С. Психология ранней юности. - М., 1988.

91.Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: Социально-психологические и психиатрические аспекты. - Мн., 1988.

92.Костюк Г.С. Избранные психологические труды. - М., 1988.

93.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.-К., 1989.

94.Котырло В.К. Развитие воли у дошкольников. — К., 1969.

95.Кротов В.М.Идущему на первые уроки. Москва. «Педагогика», 1977.

96.Крайг Г. Психология развития. - СПб., 2000. >

97.Краковский А.П. О подростках. - М., 1970.

98.Краковский А.П. Трудный возраст. - М., 1966.

99.Кривцова СВ., Мухаматулина Е.М. Навыки конструктивного взаимодействия с подростками. — М., 1993. ,

100. Крутеций В.А. Основы педагогической психологии. - М., 1972.

101. Кузьменко В.Ч.Відверті розмови дитячого психолога з батьками. — К., 2002.

102.Кулачківська С.Є., Ладивір СО. Особливості психічного розвитку в умовах екологічної кризи. - К., 1995.

103. Кулюткин Ю.Н. Психология обучения взрослых. - М., 1985.

104.Кульневич СВ. Педагогика личности: От концепции до технологии. ТЦ «Учитель», 2001.

105.Кульчицька О.І. Розвиток моральних почуттів у дітей середнього віку.-К., 1968.

106. Курс общей, возрастной и педагогической психологии /Под ред. М.В. Гамезо.-М., 1982.

107. Лавров К.Н. Улица. Компания. Подросток. - М, 1987.

108.Лейтес Н.С. К проблеме сензитивности периодов психического развития человека //Принцип развития в психологии. - М., 1979.

109. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. - В 2 т. /Под ред. В.В.Давыдова, А.А. Леонтьева, В.П.Зинченко. - Т.2. - М., 1983.

110. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1977.

111. Лешинский В.И., Кульневич B.C. Учимся управлять собой и детьми: Педагогический практикум. М., 1995.

112. Ливер Б.Лу. Обучение всего класса. - М., 1995.

113. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. - М, 1986.

114. Лисовский В.Т., Дмитриев А.З. Личность студента. - Л., 1974.

115. Личко А.Е. Подростковая психиатрия. - Л.: Медицина, 1985. - 305 с.

116. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у лодростков. - Л., 1983.

117. Личко А.Е. Психология и акцентуация характера у подростков. - М, 1983.

118. Логвинов И., Сарычев С.,Силаков А. Педагогическая психология в схемах и комментариях. - СПб.: Питер, 2003.

119.Лозниця B.C. Психологія і педагогіка. - К., 1999.

120. Ломов Б.Ф. Теоретические и методологические проблемы психологии. -М., 1984.

121. Лукашонок О.М., Щуркова Н.Е. Конфликтологический этюд для учителя. М., 1998.

122.Максименко С.Д. Психологічна організація умов суб'єкта учіння. -К., 1996.

123.Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження.-К., 1990.

124. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки. -- К., 2002.

125. Манова-Томова В. Психологічна діагностика раннього віку: переклад з болгарської. - К.: Вища школа. - 1978. - 170 с

126. Маркова А.К. Психология пола и возраста. - СПб., 2000.

127. Маркова А.К. Психология труда учителя. - М., 1993.

128. Маркова А.К., Машис Т.А.,Орлов А.Б.Формирование мотивации уче-ния.Книга для учителя. — М. 1990.

129. Масару Ибука. После трех уже поздно: перевод с английского. М.: LDT, 1991.-100 с.

130. Матюшкчн A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М.: Педагогика. 1972.210 с.

131.МаховФС.Подростоки свободное время.-Л., 1982.

132.Менегетти А. Онтопсихологическая педагогика /пер. с итальян. Д. Петрова. - Пермь, 1993.

133.Менчинская Н.А., Моро М.И. Вопросы методики и обучения в начальных классах.-М., 1965.

134. Методологические и теоретические проблемы психологии /Отв. ред. Е.В. Шор охова.-М., 1969.

135.Мисловсісий Ю.А. Саморегуляция и активность в юношеском возрасте. -М., 1995.

136. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998.

137. Мир детства. Юность /Под ред.А.Г. Хрипковой. - М., 1991. 138.Михальч-ік Т.С., Патрина К.Т. Психология младшего школьника. М.,

1976.

139.Молодцова М.Г. Практикум по педагогической психологии. Питер. 2007.140. Моргун В.Ф. Проблема періодизації розвитку особистості в творчості Г.С.Костюка //Психологія. - К., 1985.

141. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации личности в психологии. - М., 1981.

142.МудрикА.В. О воспитании старшеклассников. - М., 1981.

143.Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. -М., 1990.

144. Мудрик А.В. Социализация и «смутное время». - М., 1991.

145. Мухина B.C. Изобретательская деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. - М., 1981.

146. Мухина B.C. Проблемы генезиса личности. - М., 1985.

147. Нагаев ВВ., Бендас Т.В. Психология акселерации. - Пермь, 1979.

148. Нечаев М.П. Диагностика воспитанности школьников. Учебно-методическое пособие. М., 2006.

149. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. - М., 1992.

150. Нестерова О.В.Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах. Москва. Айрис Пресс. 2006.

151. Нефедова Н.В. Дневник матери. - М., 1966.

152. Ніколенко Д.Ф., Проколієнко Л.М.Важкий вік. - К., 1966.

153. Никольская А.А. Возрастная и педагогическая психология в дореволюционной России. - Дубна, 1995.

154. Обозов Н.Н.Возрастная психология: юность и зрелость. — СПб., 2000.

155. Обухова Л.Ф. Концепция Ж.Пиаже: за и против. - М, 1981.

156. Обухова Л.Ф. Психология детства. - М, 1995.

157.Особистісні кризи студентського віку: Збірник наукових праць /За

ред. Т.М.Титаренко. — Волинь, 2001.

158. Опыт системного исследования психики ребенка /Под ред. Н.И.Непомнящей.-М, 1975.

159. Орбан Л.Э. Становление личности. - М., 1992.

160. Оржеховська В.М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх.-К., 1996.

161. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет /Под ред. И.В.Дубровиной, Б.С.Кругловой. - М., 1988.

162. Очерки психологии детей (младший школьный возраст) /Под ред. А.Н. Леонтьева и Л.И.Божович. - М., 1950.

163. Педология юности /Под ред. И.Арямова. - М.-Л., 1931.

164. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. - М., 1994.

165. Пискун В.М. Психологические условия формирования ответственного поведения старшеклассников. - К., 1986.

166. Питання дитячої та педагогічної психології /За ред. П.Р.Чамати, Д.Ф.Ніколенка. - К., 1956.

167. Подросток /Под ред. А.Г.Хрипковой. - М, 1982.

168. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. - М., 1977.

169. Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов. - М., 2000.

170. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякденна і стереотипи. -Глухів, 2004.

171.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ „Видавництво А.С.К." 2004.

172,Поташник М.М., Вульфов Б.З. Педагогические ситуации. М., Педагогика. 1983.

173 .Проблемы психологии современного подростка /Под ред. Д.И. Фельдтейна. - М., 1988.

174,Практические занятия по психологии. Под ред.А.И.Пуни. - М.,1977.

175 .Принцип развития в психологии /Отв.ред. Л.И.Анцыферова. - М., 1978.

176.Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Подросток в учебнике и в жизни. - М., 1990.

177.Проколієнко Л.М., Ніколенко Д.Ф. Сімейне виховання. Підлітки. К.,

1981.


178.Про становище сімей в Україні. - К., 1999.

179.Психолог на педраді. (Упорядник О.Главник). К.. 2003. 180.Психогигиена детей и подростков /Под ред. Г.Н. Сердюковской,

Г.Гельнипа. - М., 1985.

181.Психологія життєвої кризи /Відп, ред. Т.М. Титаренко. - К., 1998. 182.Психология личности: Сборник статей /А.Б. Орлов (сост.). - М., 2001.

183 .Психологія розвитку Л.В.Калашникова, О.М.Гурова, В.Г.Зубченко, І.Л.Уличний. - Кіровоград, 1999.

184 .Психологическая диагностика: Проблемы и исследования /Под ред. Гуревича. - М., 1982.

185.Психологические особенности формирования личности школьника /Под ред. И.В. Дубровиной. - М., 1983.

186.Психологическое развитие младших школьников. Экспериментально-психологическое исследование /Под ред. В.В. Давыдова. - М., 1990.

187.Психология формирования и развития личности /Отв. ред. Л.И.Анцыферова. - М., 1981.

188.Психология человека от рождения до смерти. - СПб., 2002.

189.Радянська психологічна наука за 40 років Радянської влади /За ред. Г.С. Костюка. - К., 1958.

190.Развитие и современное состояние психологической науки в СССР /Под ред. А.А.Смирнова. - М., 1975.

191.Развитие и современное состояние зарубежной психологии /Под ред. Л.М. Анцыферовой, М.Г. Ярошевского. -М., 1974.

192. Развитие психики школьников в процессе учебной деятельности: Сборник научных трудов /Отв. ред. В.В. Давыдов. - М.,1983.

193. Распоров П.П. Характер и его воспитание. - Киров, 1959.

194. Рейнвальд Н.И.Психология личности. -М., 1987.

195. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблема становления личности. -М., 1994. >

196. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. - М. Просвещение. 1991.

197. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека /Под ред. И.В. Равич-Щербо. - М., 1983.

198.Роменец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. - К., 1989.

199. Сапогова Е.Е. Шестилетний ребенок: вопросы и ответы. - Тула, 1992.

200. Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности. - Свердловск, 1981.

201. Северов А.П. Психологические особенности асоциального поведения несовершеннолетних. - К., 1979.

202. Селецький АЛ. Психопатологія дитячого віку. К., „Вища школа",1987. С. 120-123.

203. Селли Дж. Очерки по психологии детства. - М, 1904.

204. Селли Д. Педагогическая психология /Под ред. А.А Громбаха. - М., 1916.

205. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Психолого-' педагогічний аналіз уроку.-К.,1999.

206. Скрипченко О.В. Психічний розвиток учнів. - К., 1974.

207. Скрипченко О.В. Розумовий розвиток молодшого школяра. - К.,1971.

208. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека. Введение в психологию субъективности. — М., 1995.

209. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека //Вопросы психологии. - 1986. - № 2.

210. Слуцкий В.И. Элементарная педагогика или как управлять поведением человека. Кн. для учителя. М. Просвещение. 1992.

211. Спок Бенджамин. Ребенок и уход за ним. - Екатеринеіург, 2001.

212. Станкин М.И. Профессиональные способности педагога. Акмеология воспитания и обучения. М., 1998.

213. Столин В.В. Самосознание личности. - М., 1983.

214.Стратегии формирования антикризисного поведения подростков и молодежи /Ульяновский госпедун-т им. И.Н.Ульяноиа, Институт по-выш. квалиф. и перепод. работн. образов., НИИ псю:олого-пед. и социолог, диагностики. - Ульяновск, 2001.

215. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину //Вибр.твори: В 5 т. - К. Рад.шк, 1976. - Т.2.

216. Талызина Н.Ф.Формирование познавательной деятельности младших школьников. -М., 1988.

217. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. - К., 1996.

218. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. - К., 2003.

219. Титаренко Т.М. Такие разные дети. - К., 1989.

220. Ткаченко О.М. Принципи і категорії психології. - К., 1979.

221. Туріщева Л.В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків. Видавнича група „Основа", 2007.

222. Урланис Б.У. История одного поколения. - М., 1968.

223. Ушаков Г.К. Профілактика нервово-психічних розладів у дітей. - М., 1973, с 35.

224. Фельдштийн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии. -1VL 1995.

225. Фельдштийн Д.И. Психология развития личности в онтогенезе. — М: Педагогика, 1989. - 208 с.

226. Фельдштсйн Д.И. Психология развивающейся личности. - Москва-Воронеж, 1996.

227. Фельдштсйн Д.И. Психология современного подростка. - М., 1987.

228. Фельдштийн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков. — М., 1982.

229. Фигурин И.Л., Денисова М.П. Этапы развития поведения детей в возрасте от рождения до 1 года. - М., 1948.

230. Формирозание личности в переходный период от подросткового к юношескому возрасту /Под ред. И.В.Дубровиной. - М., 1987.

231. Формирование личности старшеклассника /Под ред. И.В.Дубровиной. -М„ 1981).

232. Франкл І). Человек я поисках смысла жтни. - М., 1990.

233. Фрейд А. І Іеихологня «Я» и шщитные механизмы. - М., 1993.

234. Фридман Л.М., Кулигини И.К). Психологический справочник учителя. М.. 991.

235. Фридман JI.M. Психологии детей и подростков. - М., 2001.

236. Фромм ) Анатомия чслоисчсской леструктиппости. ~М., 1989.

237. Химич II. Кнінтесенція духонної педиіоііки //Рідна школа. № 2. К. 2002.

238. Черныше я А.'Г. 1 Ірактикум по решению конфликтных педагогических ситуаций М. 1999.

239.Чернокоч И.И. Профессиональная этика учителя. - К., 1983. 240.Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности: Психологическое исследование. -М., 1981.

241.Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Из опыта работы учителей

г.Донецка.»Педагогика». 1980.

242.Шилова Т.А. Психологическая типология школьников с отставаниями

в учении і отклонениями в поведении. М. 1995.

243.Экспери1ментальные исследования по проблемам педагогической

психологии: Сборник научных трудов /Под ред. М.И. Лисиной. -

М,1979.


244.Экспериментально-психологические исследования /Под ред. М.В.

Зверевой. -М., 1983.

245.Эльконин Д.Б. Детская психология. — М., 1960.

246.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Проблемы возрастнойи педагогической психологии /Под ред. Д.И.Фельдштейна. - М., 1995.
Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy -> zhuk -> z psy
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Психологія управління»
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»
zhuk -> Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання
zhuk -> Тема Історія формування соціально-психологічних ідей
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Тема Суспільні відносини та міжособистісні стосунки
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Питання до самоперевірки
z psy -> Методи дослідження міжособистісних стосунків: соціометрія, референтометрія

Скачати 317.1 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка