Програма іспиту з дисципліни «Психологія управління»Сторінка1/2
Дата конвертації07.09.2017
Розмір0.49 Mb.
#34471
ТипПрограма
  1   2
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський Державній педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технології

Кафедра психології

Програма

іспиту з дисципліни

«Психологія управління»

Галузь: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Економіка»

2012

Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0101 – «Педагогічна освіта» (галузевий стандарт вищої освіти), «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу БДПУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів БДПУ»Розробник: Доцент, канд. психол. наук Жук Н.В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри психології.

Протокол № 1 від 29.08.2011.

Завідувач кафедри О.В. Горецька

Зміст.

1. Пояснювальна записка2. Зміст навчальної дисципліни

3. Питання до іспиту

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури1. Пояснювальна записка

Успішне виконання завдань Національної доктрини розвитку освіти та інших чинних державних актів стосовно освітньої галузі, переходу школи України на новий зміст і 12-річний термін навчання, запровадження інноваційного характеру освітнього процесу на всіх його ланках і рівнях у значній мірі залежить від вдосконалення управлінської діяльності. Адже йдеться про шляхи кращої організації діяльності не лише працівників освіти, а й всього суспільства, місцевих та центральних державних органів по створенню та забезпеченню найсприятливіших умов навчання і виховання підростаючих поколінь, молоді та дорослих. Серед цих умов одне з найважливіших місць належить психологічному фактору управління,де вплив на людей, взаємодія з ними мають бути особистісно зорієнтованими. У пропонованій програмі передбачено актуальні питання психології управління, знання яких допоможе керівникові на практиці успішно вирішувати професійні проблеми.Головна мета курсу полягає передусім у розкритті сутності та структури управлінського процесу в системі середньої освіти, видокремленні в ньому, поряд з „класичними”, традиційними елементами (планування, організація та контроль) власне психологічих складових ( психологічний аспект прийняття управлінських рішень, комунікація, вплив на людей, мотивація).

Завдання курсу:

 • ознайомити з основними категоріями психології управління;

 • розглянути основні етапи становлення психології управління як самостійної наукової галузі;

 • розкрити психологічні фактори, умови та шляхи оптимізації управління установами середньої освіти;

 • з’ясувати специфіку управління в системі середньої освіти яка полягає у забезпеченні гуманізації управлінського та навчально-виховного процесу;

 • сформувати у студентів психологічну готовність до управлінської діяльності, психолого-управлінську культуру фахівців.

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Знання про загальні психологічні закономірності процесу управління, аналіз специфіки праці в різних сферах сприяє психології управління стати важливим фактором в досягненні майбутніми фахівцями більш високого рівня в керівництві учнями, персоналом організацій, установ, підприємств і ін.Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення курсу «Психологія управління»студент має знати:

 • зміст, структуру і психологічні компоненти процесу управління;

 • психологічні характеристики суб’єкта управління;

 • психологічні фактори успішності управлінської діяльності;

 • психологічні особливості суб’єкта і об’єкта управління;

 • психодіагоностичні методики дослідження значущих психологічних показників управлінської діяльності;

студент має вміти:

 • аналізувати стосунки між керівником і підлеглими;

 • розв’язувати виробничі ситуації;

 • використовувати методики дослідження значущих психологічних показників управлінської діяльності;

 • здійснювати консультування з метою підвищення культури персоналу організації.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, соціологія, політологія, соціальна психологія, політична психологія, загальна психологія, психологія праці, інженерна психологія, акмеологія, етнопсихологія, психологія кар’єри.

2. ЗМІСТ КУРСУ
Тема 1. Об’єкт, предмет, завдання психології управління.

Визначення об’єкта та предмета психології управління, її завдань на сучасному етапі розбудови державності України, переходу до ринкових відносин. Психологія управління в системі галузей психологічної науки. Структура психології управління: загальна теорія управління, загальні теоретичні засади психології, спеціальні психологічні управлінські теорії, методи психологічних досліджень. Функції психології управління: теоретико-пізнавальна функція, інформаційна функція, соціокультурна функція, етнопсихологічна функція, соціально-психологічна функція, гуманістична функція, прикладна функція, міжнародна функція. Основні категорії психології управління.

Тема 2. Основні джерела та передумови виникнення психології управління як самостійної галузі знання.

Розроблення ідей психології управління в надрах філософії: Конфуцій про розв’язання проблем управління, осмислення системи управління Платоном та Аристотелем, погляди представників епохи Відродження (Ніколо Макіавелі, Томас Гоббс, Бенедикт Спіноза, Джон Локк, Жан Жак Руссо, Іммануіл Кант). Розвиток психології управління в Україні: Володимир Мономах, Данило Галицький, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Петро Людій, Яків Ковельський, Михайло Максимович, Тарас Шевченко, Михайло Драгоманов, Михалі Грушевський. Розгляд проблем психології управління в межах соціології: ідеї Гюстава Лебона і Габріеля Тарда, думки Чарльза Хортена Кулі, Макса Вебера. Розвиток психології управління: традиційний етап (до XVII ст.), перехідний етап (XVII ст.), науковий етап (з ХІХ ст.). Внесок психології у розвиток психології управління: наукові дослідження Елтона Мейо, Миколи Вітке, Я. Улицького, С. Стрельбицького.Тема 3. Становлення і розвиток вітчизняної психології управління.

Зародження і розвиток психології праці і психології управління в 20 – 30 роки ХХ ст.: професійний добір та консультування в межах психотехніки. Стагнація психології праці і психології управління в 30 – 50 роки ХХ ст.: неузгодженість світових досягнень з комуністичною методологією. Відродження психології праці і психології управління та їх розвиток на основі соціалістичної орієнтації (з другої половини 50-х до кінця 90-х років ХХ ст.), умови які сприяли розвитку. Розвиток психології управління в певних напрямках: поведінковий підхід, акмеологічний підхід (визначення закону невизначеності відгуку, закону неадекватності відображення людини людиною, закону неадекватності самооцінки, закону розщеплення змісту управлінської інформації, закону самозбереження, закону компенсації), дослідження кар’єри, кадровий менеджмент. Розвиток сучасної вітчизняної психології управління на основі нової соціально-економічної парадигми, суверенності, незалежності України: дослідження етнопсихологічних особливостей управління, ефективного забезпечення керівників інформацією, проблеми стратегічного мислення, проблеми організаційної культури, дослідження психологічних особливостей командної роботи і розвитку професійної кар’єри. Створення в Україні Міжнародного інституту менеджменту, Міжрегіональної академії управління персоналом, поширення міжнародних контактів.Тема 4. Особистість в психології управління.

Поняття про особистість, індивід, індивідуальність. Особливості прояву типів темпераменту в управлінській діяльності; типи характеру («мислитель», «практик», «співрозмовник»; «одержимі роботою», «панікери», «пугачі», «пацифісти», «пустельники», «дилетанти», «невдахи»; «мазохіст-садист», «руйнівник», «конформіст-автомат»), типи неідеальних працівників

Здібності, їх структура, закономірності компенсування здібностей, яких не вистачає. Поняття про волю та емоції, вплив вольових якостей особистості та емоційних станів на її поведінку.

Особливості поведінки особистості в групі залежності від її статусу, позиції, соціальної ролі; залежність поведінки особистості від групових норм, групової згуртованості, міжособистісної сумісності.Тема 5 . Психологія особистості керівника.

Теоретичне осмислення ролі і місця керівника в інженерній психології, в соціальній психології, психології кар’єри. Сучасні концепції стосовно керівництва: теорія рис, конкурентний підхід, факторний підхід, порціальні концепції, концепція «сила особистості», ситуаційна теорія лідерства (керівництво), поведінковий підхід, системний підхід.

Управлінські ролі керівника: міжособистісні ролі (головний керівник, лідер, сполучний варіант), інформаційні ролі (приймальник інформації, розповсюджувач інформації, оратор) і ролі, пов’язані з прийняттям рішень (підприємець, той, хто усуває порушення, розподільник ресурсів, здійснювач переговорів). Керівник як лідер організації: схожість і відмінності. Керівник як новатор, керівник як вихователь.

Мотиваційна сфера керівника: потреби керівника (досягнення успіху, відчуття соціальної значущості, самоствердження, розвитку), цілі керівника.

Поняття про стиль керівництва як систему принципів,норм, методів впливу. Класифікація стилів: авторитарний (директивний), демократичний (колегіальний), ліберальний. Суб’єктивна і об’єктивна основа стилів керівництва: орієнтація на об’єктивні чинники в управлінні і орієнтація на структуру особистісно-ділових якостей керівника. Традиційні концепції стилів керівництва. Сучасні концепції стилів керівництва: прихований, відкритий, уважний стиль, ініціювання структури, невтручання, стиль керівництва «сільським клубом», стиль «золотої середини», командний стиль.

Поняття про психологічний тип керівника. Типи керівників за К. Г. Юнгом: думають свідомо, відчувають свідомо, думають інтуітивно, відчувають інтуітивно. Основні типи керівників: «Майстри», «Борці з джунглями», «Люди компанії», «Гравці». Типи за Ю. Красовським: «Опорні» і «Ожурні». Якості які необхідні кар’єрному росту: історичний досвід, аналіз, передбачення.

Поняття про якості особистості керівника. Узагальнений портрет керівника: біографічні характеристики, здібності, особистісні риси, вікові особливості. Ділові та професійні якості керівника: компетентність, комунікабельність, стійкість до стресу, морально-етичні і підприємницькі якості. Професійні якості за І. Мангутовою і Л. Уманською: психологічна вибірковість, практично-психологічний розум, психологічний такт, суспільна енергійність, вимогливість, критичність, організованість. Якості особистості керівника за В. Третьяченко: адаптаційна мобільність, емоційне лідерство, здатність до інтеграції соціальних ролей, стійкість до стресу.

Умови розвитку в дитинстві, які сприяють формуванню керівника: сім’я, самоусвідомлення, загальна і професійна освіта, неформальний управлінський досвід. Джерела та закономірності управлінського розвитку керівника. Розвиток особистості керівника як його активна адаптація, ідивідуалізація і інтеграція.Тема 6. Психологія організації в управлінні.

Сутність організації. Поняття про організацію з погляду структурного, динамічного, регуляційного підходів. Класичні (Ф. Тейлор, А. Файол, Макс Вебер) і неокласичні теорії (Ч. Бернард, Е. Голднер, Г. Левіт) організації. Поняття про організаційну структуру управління, функціональний та системно-цільовий підхід побудови організаційної структури управління.

Види структур: формальна і неформальна; висока і плоска. Типи організацій: патерналістський, бюрократичний, автократичний, авторитарний, демократичний, новаторський.

Соціально-психологічні функції організації: адаптації, актуалізації, групової інтеграції, активізації діяльності.

Характеристика групи як структурного елементу організації, її структура: організаційна (корпоративний рівень, керівний рівень, керівництво середньої ланки), соціальна, функціональна, соціально-демографічна, професійно-кваліфікаційна, комунікативна.

Поняття про спільну діяльність в організації, про колективний суб’єкт управління та його ефективність і стадії розвитку.

Психологія відповідальності в організації; мотиваційні, пізнавальні, характерологічні, ситуативні чинники відповідальності в спільній діяльності; совість як складова відповідальності, усвідомленя відповідальності як розуміння смислу і значення дій і наслідків.

Психологічний вплив керівника на підлеглих, авторитет і влада як чинники впливу; поняття про владні стосунки.Тема 7. Психологія управлінської діяльності.

Управління діяльності, її зміст та закономірність. Структурні компоненти управління: мета, управлінська діяльність, управлінський процес, учасники управлінського процесу, стосунки, засоби й умови досягнення мети, соціокультурна середовище, результат. Чинники, що зумовлюють необхідність управлінської діяльності.

Індивідуальна та групова управлінська діяльність, технічне та соціально спрямоване управління.

Умови ефективності управлінської діяльності.

Морально-психологічні засади управлінської діяльності. Етика стосунків усередині організації, її принципи. Етика зовнішніх стосунків. Професійна етика керівника, причини неетичної поведінки керівника. Методи морального впливу керівника: моральне переконання, моральний приклад, етична консультація, етична експертиза, іміджування.

Моральні якості керівника як основа його професіоналізму в управлінській діяльності. Професіоналізм управлінської діяльності, його структурні компоненти. Умови психологічної готовності до управлінської діяльності.

Соціокультурна зумовленість управлінської діяльності. Врахування національно – психологічних особливостей поведінки людей у сфері ділових стосунків. Явище Етно центризму. Культурні відмінності різних етнічних груп.

Поняття про культуру управління керівника. Символи, ритуали, традиції як цінності, основні елементі культурі управління.Тема 8. Психологічний зміст функцій управління.

Провідні функції діяльності керівника.

Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень керівником. Етапи розроблення і реалізації стратегії організації. Етапи розроблення та прийняття управлінського рішення. Психологічні принципи прийняття у ефективних управлінських рішень в умовах групи.

Характеристика типів управлінських рішень (імпульсивні рішення, рішення з ризиком, врівноваженні, обережні та інертні рішення) Залежність ефективності управлінських рішень від психологічних якостей керівника.

Класифікація управлінських функцій. Види функцій за Д.Кречем і Р. Кратчфілдом за Є. Кузьминим і І. Волковим, за Р. Сакуровим за О. Бондарка та С. Бочаровою.

Організація діяльності, мотивація, соціально психологічна та контролююча як основні функції управління.Тема 9. Соціально-психологічні параметри управління.

Комунікативна природа управління її аспекти. Управління керівником соціальної інформацією. Комунікація в управлінської діяльності як форма забезпечення здійснення функції управління. Комунікативний потенціал особистості керівника, його складові та характеристики. Комунікативні можливості керівника як складові його професійного становлення та розвитку. Умови реалізації комунікативного потенціалу керівника. Поняття про соціально-психологічне середовище організації. Параметри впливу соціально-психологічного простору: цілісність, структурність, автономія під структур. Дослідження Джекова Морено про залежність психологічного благополуччя особливості від її місця у системі між особистісних стосунків.Тема 10. Психологія ділового спілкування в управлінні.

Поняття про ділове спілкування. Структура ділового спілкування: інтерактивна, перцептивна, комунікативна, складові; способи перцепції: ідентифікація, емпатія, рефлексія, егоцентризм, каузальна атрибуція; комунікація вербальна: культура говоріння та слухання; комунікація невербальна, її чинники: конгруентність, значення жесту, сукупність жестів, індивідуальність особистості, її соціальний статус, національні особливості та власний досвід.

Рівні ділового спілкування: конвенціональний, примітивний, маніпулятивний, стандартизований, ігровий, діловий, духовний. Макрорівень, мезорівень, мікрорівень.

Труднощі та бар’єри ділового спілкування: особистісні риси учасників, організаційні аспекти, зміст повідомлень.

Організація робочого простору керівника: зона особистої роботи, зона колегіальної діяльності, зона дружнього спілкування. Розташування учасників ділової взаємодії: кутове розташування, позиція ділової взаємодії, конкуруючо-оборонна позиція, незалежна позиція.

Типи ділового спілкування. Діалогічний тип спілкування: діалогічні стосунки, анти діалогічні стосунки, індиферентні стосунки; в залежності від стилю управлінської діяльності: менторський тип, інформативний тип, конфронтаційний тип, ліберальний тип.

Реалізація управлінського спілкування в формі субординаційного спілкування, службово-товариського спілкування, дружнього спілкування.

Чинники ефективного впливу керівника в процесі ділового спілкування: переконаність, навіювання, наслідування, емоційне зараження. Чинники ефективного психологічного впливу керівника на підлеглих.Тема 11. Психологія ділових переговорів.

Поняття про ділові переговори. Функції ділових переговорів: інформаційно-комунікативна, регулятивна, координаційна, контролююча. Види переговорів: за функціональним значенням, за процесуальним аспектом, за предметом.

Стадії ведення переговорів. Підготовка до переговорів: психологічна, організаційна, змістова, тактична. Власне переговорний процес: уточнення інтересів і концепцій, обговорення проблеми. Завершення переговорів: аналіз і оцінювання результатів, письмовий звіт.

Методи підготовки і ведення переговорів. Метод складання балансових аркушів, метод «мозкового штурму», метод проведення ділових індивідуальних бесід, метод проведення ділових нарад. Психологічні механізми переговорного процесу.

Тактичні прийоми ведення переговорів: «відхід», «очикування», «висунення вимог в останню хвилину», «пакетування», «відмовчування», «блеф», «сюрприз», «вимога», «подвійне тлумачення», «висунення вимог по висхідній».
Тема 12. Психологія конфліктів в управлінні.

Сутність конфлікту як зіткнення протилежних поглядів, інтересів і дій окремих людей та груп. Поняття про конфліктну ситуацію, її склад: учасники конфлікту і об’єкт конфлікту; інцидент як привід конфліктної ситуації. Предмет конфлікту.

Види конфліктів за безпосередніми причинами, за ознакою «об’єктивність – суб’єктивність причини», за формою їх вияву, за тривалістю їх перебігу, за ступенем впливу на колектив, за джерелом виникнення, за службово-комунікативними напрямами взаємодії між ієрархічними рівнями.

Недосконале виробництво і неправильне керівництво як джерело конфлікту. Психологічні особливості учасників управлінського процесу як причини виникнення конфлікту.

Форми перебігу конфлікту: відкритий конфлікт, прихований конфлікт, «сліпий» конфлікт, «невідомий» конфлікт. Форми спільних дій щодо подолання конфлікту: відхід від конфліктної ситуації, переговори.

Типи поведінки людей в конфліктній ситуації: конкуренція, уникання, пристосування, співробітництво, компроміс.

Принципи подолання конфліктів: урахування суті суперечностей, урахування мети конфліктуючих сторін, урахування емоційних станів сторін, урахування психологічних особливостей учасників, урахування динаміки конфлікту.

Методи опанування принципів подолання конфлікту: формування в колективі громадської думки про сторони, що конфліктують; звернення до «третейського судді», організація співробітництва, звернення до посередника, роз’яснення вимог, координація та інтеграція діяльності, спрямування зусиль учасників на досягнення загальних цілей, створення системи винагород, застосування адміністративних методів.Тема 13.Управління людськими ресурсами як психологічна проблема.

Урахування і використання психологічних особливостей і можливостей працівників як умови ефективного управління організацією. Сучасні підходи до управління людськими ресурсами. Необхідність впровадження сучасних технологій у процес управління кадрами в Україні.

Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами. Основні принципи які забезпечує ефективність досягнення мети і вирішення завдань. Етапи індивідуальної програми розвитку.

Психологічні особливості добору кадрів. Найсуттєвіші способи і методи добору кадрів. Поняття про професійну придатність та психологічні професійно важливі якості. Етапи проведення профвідбору, методи профвідбору.

Постійне оцінювання діяльності персоналу умова їх професійного розвитку. Види оцінювання: індивідуальне, групове, кадрове, експертне і психологічне.

Вимоги ефективності оцінювання: доступність інформації, несуперечливість оцінок, сприятлива ситуація, своєчасність оцінювання, систематичність авторитетність суб’екта оцінювання.Тема 14. Психологічні особливості освіти, навчання та формування управлінських кадрів.

Освіта і навчання управлінських кадрів як не обхідна умова висококваліфікованого спеціаліста. Основні тенденції сучасної освіти кадрів: гуманізація і безперервна професійна освіта.

Принципи особистісно орієнтовної безперервної освіти управлінських кадрів. Соціально психологічні чинники ефективного навчання управлінських кадрів.

Основні напрями комунікативної підготовки персоналу вимоги до формування умінь та навичок спілкування.

Основні елементи системи формування кадрів управління.

Тема 15. Психологічне консультування персоналу організації.

Значення психологічного консультування у психологічному забезпеченні управлінського процесу. Особливості психолого-управлінського консультування, його етапи. Завдання психологічного консультування.

Види персональних консультації, пасивне, інформування про результати досліджень. Формуючи консультування, корекція. Особливості психолого-акмеологічного консультування.

Роль психологічної служби в організації. Сучасній стан психологічної служби в організації в Україні.Тема 16. Психологія управління рекламною діяльністю організації та її співробітників

Реклама як соціально-економічне явище. Сутність реклами в психології. Мотиви звернення до рекламми: утилітарні мотиви, естетичні мотиви, мотиви пристижу, мотиви досягнення, мотиви традиції.

Ефективність реклами за формулою Левіса, її елементи: увага, інтерес, мотив, потреба, дія.

Формули ефективності рекламного впливу Г. Гольдамна, Рас сели Коллі Теорія “базису відліку”.

Рекламна діяльність організації. Види реклами в організації: реклама в середені організації, рекламма з метою створення престижу організації, реклама з метою поширеня збуду продукції.

Принципи організації рекламної діяльності. Планування рекламної компанії. Контроль за ефективністю реклами.

3.Питання до іспиту

1.Поняття про психологію управління, її завдання та значення.

2.Зміст і основні етапи прийняття управлінських рішень.

3.Поняття про психологічний клімат.

4.Методи психології управління.

5.Поняття про стилі управління.

6.Запобігання конфліктів та їх розв’язання в колективі.

7.Специфіка та зміст процесу управління.

8. Шляхи організації ефективної комунікації в освітніх закладах.

9. Комунікативні бар’єри та їх подолонання.

10.Функції управління.

11.Вимоги до прийняття управлінських рішень.

12.Поняття про конфліктні ситуації.

13.Сутність принципів гуманізації та демократизації управління.

14.Етичні норми поведінки керівника, їх психологічне значення.

15.Поняття про мотивацію та її значення для процесу управління.

16.Про психологічну готовність керівника до управління.

17. Індивідуальний стиль управління. Фактори, що на нього впливають:суб’єктивні, об’єктивні.

18. Умови комфортного спілкування.

19.Структура, функції та основні категорії психології управління.

20. Психологічні типи керівників.

21. Принципи і методи подолання конфліктів в управлінні.

22. Індивід, індивідуальність, особистість в управлінні.

23. Психологічні особливості планування людських ресурсів.

24. Проблема статі в управлінні.

25. Особливості поведінки особистості в групі.

26.Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація.

27.Психологічні складові іміджу організації та персоналу.

28.Керівник як об’єкт психологічного дослідження.

29. Психологічний зміст функцій управління.

30. Психологія рекламної діяльності організації.

31. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості, професіоналізму.

32. Комунікативна природа управління.

33. Психологічне забезпечення системи формування кадрів управління.

34. Управлінські ролі керівника.

35. Класифікації функцій управління.

36. Психологічна служба в організації.

37. Мотиваційна сфера особистості керівника.

38. Співвідношення «індивідуального» і «групового» в управлінні організаціями.

39. Психологічні засади оцінювання діяльності персоналу.

40. Труднощі, вимоги та обмеження в роботі керівників.

41. Комунікативний потенціал особистості керівника.

42.Психологічні особливості добору кадрів.

43. Якості і риси керівника.

44. Психологічні особливості спільної діяльності в організації.

45. Призначення, функції і види ділових переговорів.

46. Сутність, роль і місце організації в управлінні.

47. Сутність і особливості ділового спілкування.

48. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами.

49. Психологічна характеристика групи як структурного елементу організації.

50. Форми і типи поведінки людини в конфліктній ситуації.

51. Соціально-психологічна специфіка ділового спілкування в управлінській діяльності.

52.Морально-психологічні засади управлінської діяльності.

53.Стадії ведення ділових переговорів.

54. Етнопсихологічні особливості учасників переговорного процесу.

55. Психологія управління нововведеннями в організації.

56. Психологічна структура управлінської діяльності.

57. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

58. Психологія впливу керівника на підлеглих як вияв його влади і авторитету в організації.

59. Соціокультурний і етнопсихологічний контексти управлінської діяльності.

60. Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки і ведення ділових переговорів.


Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ippom -> psy -> zhuk -> psy upr -> day
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Соціальна психологія»
zhuk -> Завдання до самосійної роботи Дати письмові відповіді на запитання і виконати завдання
zhuk -> Тема Історія формування соціально-психологічних ідей
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Тема Суспільні відносини та міжособистісні стосунки
zhuk -> Програма іспиту з дисципліни «Загальна психологія»
zhuk -> 1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацювання
zhuk -> Питання до самоперевірки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка