Програма іспиту з дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»Скачати 306.23 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір306.23 Kb.
#12909
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут філології та соціальних комунікацій

Кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури

Програма

іспиту з дисципліни
«Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження»

Галузь: 0203 «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки : 6.020303 Філологія

2012 р.

Програма іспиту складена на основі навчальної програми «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження», та положень «Про європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в університеті», «Про моніторинг та контроль якості навчання», «Положення про організацію навчального процесу».

Розробник: старший викладач кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету Боговін О. В.

Програма обговорена та затверджена на засіданні зарубіжної літератури та теорії літератури протокол № 2 від «20» серпня 2012 р.

Завідувач кафедри _______________ проф. В. А. Зарва

Зміст


 1. Пояснювальна записка………………………………………………………с. 4

 2. Зміст навчальної дисципліни………………………………………….…….с. 5

 3. Питання до іспиту…………………………………………………….……..с. 11

 4. Критерії оцінювання………………………………………………………...с. 15

 5. Список рекомендованої літератури…………………………………….…..с. 16


1. Пояснювальна записка
Мета курсу: Метою викладання навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження» є вивчення найважливіших питань літературного життя переважно європейських країн Середніх віків та Відродження, розкриття специфіки естетичних проблем окресленої доби, специфіки образного мислення. Програмою курсу передбачено аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвагоміших письменників; вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному процесі; засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літературних жанрів, еволюції художньої форми. Отже, мета даного курсу – дати майбутнім учителям школи основи фахової підготовки з історії зарубіжної літератури Середніх віків та Відродження, розкрити її багатство в історичній зумовленості і художній цінності, показати поступ літературно-естетичної думки, її вплив на творчий пошук найвидатніших письменників. На лекціях та практичних заняттях виробити вміння та навички аналізу художнього твору, вчити самостійно працювати над темою. Сприяти гуманістичному вихованню студентів.

Завдання курсу:

Поставлена мета зумовлює наступні завдання: 1. Розкрити своєрідність епохи Середньовіччя та Відродження в історико-літературному процесі. Визначити типологічні особливості літератури Середньовіччя та Відродження.

 2. Показати вплив фольклору, античності та християнства на розвиток літератури. Зосередити увагу на аналізі найвизначніших явищ літератури, на еволюції концепції людини в художніх творах. Підкреслити специфіку образного мислення літератури Середньовіччя та Відродження.

 3. Розкрити ідейно-художню своєрідність творчості найвидатніших представників літератури цього періоду, ознайомити студентів зі змістом і поетикою їх провідних творів.

 4. Прищепити навички самостійної роботи з літературно-критичними джерелами: статтями, монографіями, підручниками, посібниками, енциклопедіями тощо.

 5. Розвинути навички філологічного аналізу художніх творів у єдності змісту та форми.

 6. Удосконалити вміння творчого виразного читання художніх творів напам’ять.

Інтегровані вимоги до знань і вмінь з навчальної дисципліни:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • особливості художньої літератури як виду мистецтва;

 • основні тенденції розвитку зарубіжної літератури 17 – 18 ст., дискусійні питання літератури означеного періоду, провідні факти літературного процесу;

 • основні положення творчих методів та літературних напрямів, різні погляди дослідників на явища літератури 17 – 18 ст.;

 • етапи життєвого і творчого шляху провідних митців доби;

 • місце і значення найвизначніших творів у творчому спадку письменника та в літературному процесі загалом;

 • літературознавчі критичні праці провідних дослідників та їх оцінку визначних творів авторів періоду, що вивчається.

повинен вміти:

 • робити аналітичний огляд літературно-критичних статей та досліджень творчості окремих письменників та літературного процесу загалом;

 • виявляти основні проблеми у творі, що вивчається;

 • з’ясовувати взаємозв’язок між подіями певної епохи та світоглядом і творчістю окремих письменників;

 • виявляти характерні ознаки творчих методів та літературних напрямів у текстах творів;

 • зіставляти різні погляди під час полеміки, виявляти здатність доводити власні твердження та особисту думку;

 • вільно оперувати фактичним та теоретичним матеріалом у рамках курсу;

 • користуватися довідковими джерелами, зокрема літературними енциклопедіями та словниками.


2. Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Література Середньовіччя (ІV – ХІV ст.)

Тема 1. Вступ. Латинська література раннього Середньовіччя та архаїчний епос.

Типологічні особливості середньовічної літератури. Місце західноєвропейських літератур у світовій літературі Середньовіччя.


Феодалізм у Західній Європі. Провідна роль католицької церкви у духовному житті західноєвропейського феодального суспільства. Аскетизм та схоластика, їхній вплив на культуру Середньовіччя.

Періодизація західноєвропейської середньовічної літератури.

Виникнення осередків нової латинської культури та особливості ранньохристиянської літератури. Особливе значення їх для всієї західно-європейської літератури. Середньовіччя колективної усної творчості народів, які зберегли найбільше рис первіснообщинного устрою.

Монополія духівництва в ранньосередньовічній писемності. Значення латинської мови для Західної Європи насамперед у часи раннього Середньовіччя.

Прагнення католицької церкви перетворити літературу в служницю богослів’я. Переслідування народних оповідачів. Переробка офіційною церквою фольклору та античної спадщини. Жанри клерикальної літератури та відхилення від релігійної ортодоксії в її найвизначніших пам’ятках.

Латинські хроніки як літературні пам’ятки. Відгуки епічних легенд у хроніках. Перші твори писемної літератури на мовах західноєвропейських народностей.

Середньовічна Ірландія – найвизначніший осередок кельтської культури. Кельтський епос та ірландські саги і проблема їхньої класифікації. Героїчні саги уладського циклу та їхні особливості. Образ Кухуліна. Ідейно-художня специфіка фантастичних саг. Саги циклу Фінна.

Стародавньоскандинавська література. Роль Ісландії в збереженні і розвитку ранньосередньовічного епічного фонду скандинавських народів. “Старша Едда”. Міфологічні пісні та переробка міфологічних мотивів і образів. Героїчні пісні: “Пісня про Велунда”, “Пісні про Нібелунгів”. Мотив скарбу. Образи Сигурда і Брюнхільди. Значення зразків скальдичної поезії. Скандинавські саги та їх класифікація. Саги про скальдів “Сага про Ньяла”. Особливості романічних саг.

Англосаксонська поема “Беовульф”, її історико-міфологічна основа. Відмінність першої частини від другої та проблема цілісної єдності поеми. Риси дружинного епосу, християнські елементи та інші особливості поеми, типові для ранньосередньовічних епопей. Образ Беовульфа.

Тема 2. Західноєвропейський героїчний епос. Пісні учасників народного руху та роль антифеодальних настроїв у естетичному збагаченні фольклору. Народна лірика. Генезис героїчного епосу зрілого середньовіччя як якісно нового етапу в розвитку середньовічної епопеї. Переробка стародавніх легенд в умовах зрілого феодалізму. Співвідношення колективного та індивідуально творчого елементу в поемах. Зв’язок розповідачів з масовою аудиторією. Втілення народних сподівань в образах ідеальних рицарів. Викриття типових феодальних рис в образах негативних персонажів. Відбиття формування національної свідомості в західноєвропейському героїчному епосі. Вплив феодально-рицарських та релігійних уявлень на свідомість розповідачів та переписчиків. Суперечність між народно-героїчною основою та рицарсько-церковними елементами поеми.

Французький героїчний епос. “Пісня про Роланда” та її історична основа. Свідчення про її існування до ХІІ ст. Аналіз редакції поеми в Оксфордському рукопису в зв’язку з суспільно-історичними обставинами у Франції другої половини ХІІ ст. Народність поеми та її сюжетно композиційна структура

Іспанський героїчний епос. Реконкіста як визвольна війна іспанського народу проти арабського гніту та її зв’язок з антифеодальним рухом. Виникнення та структура “Пісні про мого Сіда”. Образ Сіда та його історичний прототип. Засоби героїзації Сіда та його соратників. Антифеодальна спрямованість поеми та образи інфантів Карріонських. Характер патріотизму поеми і образ короля Альфонсо.

Німецький героїчний епос. Міжусобиці та загарбницькі війни німецьких феодалів у ХІІ-ХІІІст. і їхнє відбиття в “Пісні про Нібелунгів”. Переосмислення ранньосередньовічних мотивів та образів у поемі. Суспільне значення образу Зігфрида в умовах феодальної дійсності та засоби героїзації його образу. Відкриття феодальних уявлень про васальну вірність і честь в образі Хагена.

Образ Крімхільди та його еволюція. Відмінність німецького героїчного епосу від французького та іспанського.

Тема 3. Латинська література зрілого середньовіччя. Творчість вагантів, їхня ворожість церковним догматам та схоластиці. Пародіювання священного писання, антиаскетичні мотиви та фольклорні елементи в поезії вагантів.

Тема 4. Куртуазна (придворно-рицарська) література. Передумови виникнення в рицарському середовищі куртуазної літератури. Розробка кодексу придворно-рицарської моралі та куртуазних естетичних норм при феодальних дворах з метою захисту й виправдання суспільної нерівності у феодальному суспільстві. Появи теологічного світосприймання та станових уявлень у визначенні “високого” та “низького” почуття. Подолання придворно-рицарських етичних та літературних канонів у художній практиці творців куртуазної літератури. Боротьба феодальних-апологетичних та антифеодальних тенденцій у кращих творах куртуазної літератури. Зародження в них протесту проти придушення особистості у феодальному суспільстві. Проблема авторської індивідуальності у творах куртуазної літератури.

Куртуазна лірика та її значення в історії писемної поезії європейських народів. Зв’язок куртуазної лірики з народно писемною творчістю, поезію вагантів та античною літературною спадщиною. Своєрідність жанрової класифікації куртуазної лірики. Любовна та поетична рицарська лірика.

“Темний” та “світлий” стилі провансальної лірики. Жанри провансальної любовної та політичної лірики. Розвиток прогресивних течій у французькій куртуазній ліриці та її нові жанри Патріотичні мотиви, засудження феодальних воєн та антиаскетичні тенденції творчості кращих труверів ХІІ–ХІІІст.

Куртуазна лірика в Німеччині (міннезанг) та її звязок з німецькою народною поезією. Значення творчості Вальтера фон дер Фогельвейде. Антипапські та патріотичні мотиви в його “шпрухах”. Виклик рицарським уявленням у змалюванні “високого” кохання.

Рицарський роман та його місце у розвитку куртуазної літератури. Проблема поетичної вигадки у рицарських романах. Зародки психологічного аналізу в кращих рицарських романах та перші спроби їхніх творців розкрити анти гуманність феодальних відносин. Класифікація рицарських романів.

Характер переробки античних мотивів та образів у романах античного циклу. Фольклорні та книжкові джерела романів бретонського циклу. Переробка народними розповідачами кельтських легенд в умовах зрілого феодалізму. Роман про Трістана та Ізольду в реконструкції Ж. Бедьє. Новаторська трактова ранньосередньовічних мотивів та образів у романі. Функція любовної інтриги в романі. Образи Трістана та Ізольди й суперечності авторського ставлення до їхнього кохання. Образ короля Марка. Фольклорні мотиви на народні образи роману.

Особливості французького прозового роману про Трістана та Ізольду XVст. Значення кращих романів Кретьєна де Труа. “Мул без вузди” Пейєна де Мезьєра. Образи сенешаля Кая та рицаря Говена. Особливості романів східно візантійського циклу. Сатира на феодальні міжусобиці та поетизація кохання в романі “Оккасен і Нколетта”. Критика феодального свавілля та своєрідність кодексу рицарської етики в романі Вольфрама фон Ешенбаха “Парцифаль”. Демократичні тенденції роману Гартмана фон Ауе “Бідний Генріх”.

Тема 5. Міська та народна література. Середньовічні міста – осередок революційних елементів феодального суспільства та вогнища антифеодального вільнодумства. Роль міст у підриві всієї системи феодальних відносин. Характерне для міських верств ставлення до повсякденного життя як об’єкту, гідного поетизації. Суперечності міської ідеології як відбиття суспільної нерівності міського населення. Патриціанські та плебейські тенденції міської літератури. Вихід її кращих зразків за межі вузькоміщанської моралі. Посилення антифеодальної сатири та виникнення образу героя плебея в передовій міській літературі.

Селянський фольклор – найважливіше джерело міської літератури. Її взаємозв’язки з куртуазною та клерикальною літературою.

Усна новелістична міська література: фабльо та шванки, їхня антифеодальна спрямованість. Сатира на духівництво у фабльо “Заповіт віслюка” та в шванку Штріккера “Піп Аміс”. Прославлення життєвої винахідливості героя фабльо та шванки. “Роман про Лиса” та його жанрові особливості. Суспільна гостра і поетична виразність алегоричних образів роману. Розробка в ньому казкової та байкової традицій. Сатира на світських і церковних правителів середньовіччя в творі. Змалювання королівської влади та двоїстість авторського ставлення до Лиса.

Структура “Романа про Троянду” і проблема його авторства. Антифеодальні та антиклерикальні тенденції твору. Функції алегорії в творі.

Фольклорні джерела міської середньовічної драматургії та її основні жанри (містерія, міракль, мораліте). Фарс як власно міський театральний жанр. Сатира на феодальний суд у фарсі про адвоката Патлена. Образи Патлена та Аньоле. Комічні колізії та буфонада у фарсі.

Розвиток народної самосвідомості в селянському середовищі та його відбиття в пізньосередньовічній літературі. “Видіння про Петра Орача”. У Легленда та повстання Уота Тайлера в Англії. Особливості алегорії в поемі.

Художні відкриття кращих творів середньовічної літератури, які готують гуманізм та реалізм літератури доби Відродження.
Змістовий модуль 2. Італійська література епохи Відродження

Тема 1. Вступ. Література Передвідродження (кінець ХІІІ – початок ХІV ст.).


Періодизація епохи Відродження. Проблема “Передвідродження”. Гуманізм літератури Високого Відродження. Зв’язок “життєрадісного вільнодумства” філософів та художників-гуманістів з народним світоглядом епохи. Подолання середньовічно-аскетичних уявлень. Протест проти будь-яких форм соціальної нерівності і проблема особистої цінності людини.

Народність творчості письменників – гуманістів. Обґрунтування суспільної функції мистецтва та соціального покликання художника в естетиці та філософії епохи Відродження. Антична спадщина і культура Відродження.

Нерівномірність розвитку літератури Відродження в різних країнах Західної Європи. Взаємозв’язок і взаємодія національних літератур епохи.

Критика сучасних буржуазних концепцій Відродження (медієвізація Відродження, ототожнення антифеодального культу особистості й сучасного буржуазного індивідуалізму, тлумачення гуманізму як механічного відродження античної культури тощо).

Флоренція та школа “солодкого нового стилю” як основне вогнище й початок проторенесансної культури. Психологічні тенденції “Нового життя”. Політичні та науково-лінгвістичні трактати Данте (“Про монархію”, “Про народну мову”). “Божественна комедія” – вершина творчості Данте. Структура та ідейно-художні особливості поеми. Її громадський пафос та ліричний і драматичний струмені. Система та функції образів поеми (Вергілій, Франческа, Фаріната, Капаней Улісс, Уголіно), місце образу автора в поемі. Світове значення творчості Данте. Данте на Україні.

Тема 2. Література раннього Відродження. Ф. Петрарка – перший гуманіст і найвизначніший лірик раннього Відродження. Наукова і літературна діяльність Петрарки та місце “Канцоньєре” в його спадщині. Відбиття багатства внутрішнього світу людини нової епохи в поетичній сповіді Петрарки, її гуманізм та реалістичні тенденції. Політична поезія Петрарки. Його роль як творця нового поетичного стилю в розвитку світової лірики.

Основні етапи життя і творчості Боккаччо, своєрідність його творчої еволюції. Місце “Фьяметти” – першого європейського психологічного роману – в творчій еволюції Боккаччо. Історико-літературні передумови задуму “Декамерона”, його гуманізм та народність. Проблема цілісної єдності “Декамерона”. Функція обрамовуючого оповідання та образу оповідачів. Класифікація новел “Декамерона”, їхній антиклерикальний та антидворянський зміст. Типи та образи позитивних персонажів “Декамерона”. Реалістичні тенденції новел Боккаччо. Місце “Декамерона” в розвитку європейської новелістики пізніших часів.

Тема 3. Загальна характеристика зрілого Відродження в Італії та його літератури. Особливості поезії Лоренцо Медічи. Основні проблеми творчості Л. Аріосто. Місце поеми “Несамовитий Роланд” в історії літератури європейського Відродження. Історичні передумови контрнаступу феодально-світської та католицької реакції в Італії кін. ХІV поч. ХVІІ ст. і основні проблеми пізнього Відродження. Місце Н. Макіавеллі в культурі європейського Відродження. Трагічна суперечливість спадщини Т. Тассо. Значення досвіду італійської ренесансної літератури для інших європейських культур епохи.Змістовий модуль 3. Французька та англійська літератури Відродження

Тема 1. Література раннього та зрілого Відродження у Франції (кінець ХV – перша половина ХVІ ст.). Науково-просвітительська діяльність гуманістів при дворі Франціска І та придушення абсолютизмом гуманістичного вільнодумства. Придворний гуманізм і творчість Маргарити Наварської. Її «Гептамерон» у співставленні з «Декамероном» Боккаччо. Патріотичні мотиви, антифеодальна сатира та фольклорні елементи в творчості К. Маро. Жанрові особливості його поезії. Плебейське вільнодумство та фольклорні мотиви в творчості Б. Деперьє.

Виклик середньовічному світосприйманню в поезії Ф. Війона та її антиаскетичні мотиви. Суперечливість спадщини Війона та її зв’язок з настроями низів. Значення скептицизму Війона. Місце спадщини Війона в світовій ліриці.

Діяльність і творчість Ф. Рабле – вершина французької гуманістичної літератури. Жанрово-художні особливості роману, його стиль і мова.

Тема 2. Література пізнього Відродження у Франції (1540 – 1590-ті рр.). Внутрішні та зовнішні причини активізації феодально-католицької реакції. Громадянські та релігійні війни 1560-1590-х рр., їхня ворожість народним та національним інтересам Франції.

Розвиток гуманізму й реалізму в ліриці пізнього Відродження. Творчість поетів Плеяди та її вершина. Естетика Плеяди (Дю Белле) та її роль у розвитку національної літератури й літературної мови.

Ідейно-теоретична еволюція П. Ронсара. Протипоставлення гуманістичних ідеалів придворно-абсолютистській повсякденності. Подолання петрарківських традицій та лірико-філософські тенденції в любовній поезії Ронсара. Патріотичні та антифанатичні мотиви поезії Ронсара.

Криза французького гуманізму та її філософсько-літературні свідчення (Монтень).

Тема 3. Література раннього та зрілого Відродження у Англії (кінець ХІV – середина ХVІ ст.). Поглиблення кризи феодальної системи після повстанця Уота Тайлера. Завершення Столітньої війни та війни Червоної і Білої троянд і їхні суспільно-історичні наслідки. Створення матеріальних та духовних передумов для національного об'єднання. Формування англійської національної літератури. Дж. Чосер і його шлях до “Кентерберійських оповідань”. Критичне засвоєння куртуазної та міської літератури. Роль французької культури пізнього середньовіччя та італійської культури Відродження у формуванні гуманізму й реалізму Чосера. Чосер та Боккаччо. “Кентерберійські оповідання” як відбиток змін в англійському суспільстві після повстання У. Тайлера. Антиклерикальні та антибуржуазні тенденції в змалюванні різноманітних соціальних типів прочан. Функція вставних оповідань.

Розквіт народно-пісенної творчості в ХV ст. Ідейно-художнє багатство англійських та шотландських народних балад. Ренесансне світосприймання, дух протесту й боротьби в баладах про Робін Гуда. Епічні особливості балад та їхні лірико-драматичні тенденції. Своєрідність образів ідеального розбійника та його оточення.

Виникнення нового дворянства та особливості формування англійської буржуазії. Поняття про огороджування. Розорення селянських мас та народні рухи і їхній вплив на англійську літературу епохи.

Т. Мор – перший виразник ідей утопічного соціалізму в епоху Відродження. Ставлення Мора до абсолютизму та буржуазних перспектив розвитку. Жанрова специфіка та сюжетно-композиційна структура “Утопії”. Суспільно-викривальні тенденції твору та засоби їхнього художнього втілення. Новаторські ідейно-художні риси гуманізму.

Тема 4. Література пізнього Відродження в Англії (друга половина ХVІ – початок ХVІІ ст.). Загострення соціальних конфліктів в Англії епохи початку колоніальної експансії. Посилення абсолютистського деспотизму та виникнення суперечностей між абсолютизмом і пуританською буржуазією. Формування матеріалістичної філософії (Ф. Бекон). Ворожість абсолютизму й пуританства гуманістичному вільнодумству. Початок підготовки буржуазної революції в країні.

Суперечності придворно-аристократичної літератури та значення творчості найвизначніших поетів-гуманістів дворянського походження (Ф. Сідней, Е. Спенсер). Поняття про “університетські уми” та місце Дж. Лілі в художній прозі англійського Відродження.

Передумови та основні етапи розвитку англійської гуманістичної драми. Відбиття в ній піднесення національної та народної самосвідомості. Роль театру в духовному житті суспільства та місце драматургії в англійській літературі епохи Відродження. Роль античної спадщини, традицій італійської драматургії та досвіду народного театру в формуванні англійської гуманістичної драми.

Місце попередників Шекспіра в розвитку національного театру. Драматизація баладно-фольклорних мотивів та тема народного протесту у творчості Р. Гріна. Новаторство ідейно-художнього змісту драми К. Марло. Заперечення монархічного свавілля та “макіавеллізму” в трагедіях Марло.

Проблеми біографії У. Шекспіра. “Шекспірівське питання”. Матеріалістичні тенденції та гуманізм світосприймання Шекспіра. Естетичні та етичні погляди Шекспіра. Народність і реалістична майстерність Шекспіра-поета й драматурга. Періодизація та еволюція творчості Шекспіра. Проблематика сонетів Шекспіра та місце 66 сонету в ідейно-творчій еволюції Шекспіра. Своєрідність образу ліричного героя сонетів. Тема дружби і образ Друга в сонетах. Образ смаглявої леді та його відмінність від петрарківської Лаури.

Жанрова різноманітність та багатоплановість драматургічної спадщини Шекспіра. Динамізм і багатогранність характерів шекспірівських персонажів. Новаторство стилю й мови Шекспіра-драматурга.

Загальні особливості драматургії першого періоду. Джерела та жанрова своєрідність історичних хронік Шекспіра. Відбиття в них історичного досвіду англійського народу та піднесення його національної самосвідомості. Своєрідність суспільно-політичних та історичних поглядів Шекспіра. Проблема народу і державної влади в хроніках та їхні утопічні мотиви.

Прославлення життєвої активності людини та повноти її світовідчуття в кращих комедіях Шекспіра. Протиставлення Героїв комедій представникам феодально-середньовічної та пуританської моралі. Місце жіночих образів комедії у пошуках Шекспіром позитивного героя. Жанрова своєрідність та ідейно-художні особливості “Венеціанського купця” як першої антибуржуазної п’єси Шекспіра. Особливості трагічної колізії та специфіка системи образів у “Ромео і Джульєтті” як “оптимістичної трагедії” Шекспіра.

Ідейно-жанрові особливості п'єс Шекспіра другого періоду та їхній зв'язок з загостренням суспільних суперечностей в Англії початку ХVІІ ст. Своєрідність гуманістичної концепції Шекспіра в цей період. Посилення суспільно-викривальних тенденцій та розкриття несумісності гуманістичних ідеалів з реальною дійсністю в зрілих трагедіях Шекспіра. Викриття монархічно-абсолютистського свавілля та індивідуалістичної буржуазної моралі в “Гамлеті”, “Отелло” й “Королі Лірі”. Образно-художнє втілення ідеї про особисту відповідальність людини перед суспільством у зрілих трагедіях Шекспіра. Своєрідність розуміння героїчного ентузіазму та пошуки позитивного героя в творчості Шекспіра другого періоду. Проблема народу в трагедіях Шекспіра.

Ідейно-жанрова своєрідність п’єс Шекспіра третього періоду. Характер гуманізму, утопічні риси та елементи маньєризму в пізній творчості Шекспіра. “Буря” як ідейно-етичний заповіт Шекспіра: непримиренність до суспільного зла, заперечення втечі від реальної дійсності, віра в поступальний розвиток науки та всього людства, Специфіка художнього методу “Бурі”.

Боротьба народно-гуманістичного напрямку в післяшекспірівській драматургії проти дворянсько-монархічного театру та пуританської обмеженості. Місце спадщини Ф. Бомонта, Дж. Флетчера та Бен Джонсона в історії англійського ренесансного театру.

Змістовий модуль 4. Розвиток іспанської, германської та західнослов’янської літератури доби Відродження.

Періодизація іспанської літератури Відродження. Основні проблеми іспанської літератури Передвідродження (ХІV – перша половина ХV ст.) та місце новелістичної спадщини Х. Мануеля в літературі іспанського гуманізму.

Література раннього та зрілого Відродження (друга половина ХV – середина ХVІ ст.). Три напрямки в іспанській поезії ХV – ХVІ ст. Зародження іспанської драми та гуманістичної прози (Л. де Руеда, Ф. Рохас). Рицарський роман, його відмінність від середньовічних рицарських романів та його еволюція.

Великі географічні відкриття, колоніальна експансія та їхнє відбиття в творчості А. Ерсільї й португальця Л. Камоенса. Поняття про пікареску та її суспільні джерела. “Життя Ласарільо з Тормеса” як перше визначне досягнення пікарески. Змалювання ворожих людській природі суспільних відносин у повісті. Образ її героя та авторське ставлення до нього. Значення повісті для розвитку іспанського реалістичного роману.

Тема 1. Творчість М. де Сервантеса Сааведри в контексті іспанської літератури пізнього Відродження (середина ХVІ – перша половина ХVІІ ст.). Боротьба іспанських гуманістів проти шкідливого впливу рицарських романів на народну свідомість. Етапи ідейно-творчої еволюції М. де Сервантеса Сааведри. Естетичні погляди Сервантеса. Історія створення “Дон Кіхота”, його еволюція від літературної пародії на рицарські романи до новаторської трансформації їхніх традицій. Співвідношення в романі пародійно-полемічного та конструктивно-гуманістичного змісту. Особливості гуманізму й реалізму “Дон Кіхота”. Взаємовідносини головних персонажів роману та їхній зв’язок з конкретно-історичним суспільним середовищем. Героїчний ентузіазм як основа образу Дон Кіхота – гуманіста та трагікомічний характер його образу. Авторське ставлення до героя роману. Фольклорні джерела образу Санчо Панси та його еволюція. Народно-гуманістична утопія в образі Санчо Панси та історичний оптимізм розв’язки його сюжетної лінії. Характер художньоузагальненого змалювання іспанської дійсності в романі та його сатиричні тенденції, ідейно-художнє новаторство “Дон Кіхота” і його місце в історії світового реалістичного роману.

Тема 2. Значення літературної спадщини Лопе де Веги. Естетичні погляди Лопе де Веги на національну драму. Проблема жанрової класифікації його п’єс. Ідейно-художнє новаторство народно-героїчних драм. Викриття феодального деспотизму та проблема народу в “Овечому джерелі”. Система образів драми та своєрідність її розв’язки.

Комедії “плаща і шпаги” та їхній гуманістичний зміст. Класифікація комедій. Функція інтриги в боротьбі героїв комедій проти дворянсько-клерикальної моралі. Система образів комедій та їхній зв’язок з традиційними персонажами народного театру. Прославлення життєлюбства та безкорисливих почуттів у образах героїв комедій. Образи слуг та проблема народності комедій. “Собака на сіні” як комедія характерів. Своєрідність образів позитивних героїв комедії. Роль Лопе де Веги в розвитку світового театру.

Тема 3. Еволюція іспанського гуманістичного театру та творчість Тірсо де Моліни. Особливості комедій Моліни та відбиття в них початку кризи іспанського гуманізму. Драма “Севільський ошуканець” та її зв'язок з народними легендами й романсами. Система образів драми та особливості її художнього методу. “Передбарочні” тенденції драми.

Тема 4. Німецька та нідерландська ренесансна література. Суспільно-історичні передумови найвизначніших явищ німецької гуманістичної культури. Піднесення революційних настроїв селянсько-плебейської опозиції феодалізму. Велика селянська війна та Реформація в Німеччині. Лютерансько-міщанська обмеженість німецького бюргерства, його зрадницька роль в антифеодальному русі епохи.

Розвиток народно-гуманістичної свідомості та місце фольклору у формуванні німецької літератури епохи Реформації. Різниця між нею та літературою Відродження в інших країнах Західної Європи. Гострота суспільно-викривальних тенденцій – характерна особливість кращих пам’ятників німецької літератури епохи Реформації. Її періодизація.

Література зрілого гуманізму (кін. ХV – поч. ХVІ ст.). Особливості пісенного фольклору селянсько-плебейської опозиції феодалізму. Розквіт німецької народно-революційної та ліричної поезії. Попередники та однодумці Гуттена (Т. Мюнцер, Сгрант). Історія створення, проблема авторства та ідейно художні особливості “Листів темних людей”. Сатира на обскурантизм та захист гуманістичних ідеалів у “Листах....”.

Місце М. Лютера в суспільно-політичній та ідеологічній боротьбі Німеччини епохи Реформації. Роль Лютера в створенні німецької літературної мови. Основні проблеми та найвизначніші представники німецької літератури пізнього гуманізму (Г. Сакс, Й. Фішарт). Німецькі народні книги після Великої селянської війни та їхній гуманістичний зміст. Народна книга про Фауста та її гуманістичне вільнодумство. Образ Фауста та його історичний прототип. Переробка тексту книги в лютеранському дусі в редакції Ф.Шпіса.


Своєрідність нідерландського гуманізму. Місце Еразма Роттердамського в історії європейського гуманізму. Інтернаціональні зв’язки Еразма Роттердамського та значення його філологічної діяльності. Антифеодальна та антибуржуазна сатира в “Похвалі глупоті”. Гуманістичний зміст та образно-художні особливості твору. Ставлення Еразма до Реформації та його боротьба з богословсько-схоластичним обскурантизмом. Енциклопедичний характер спадщини Еразма Роттердамського.


Тема 5. Гуманістичні ідеї доби Відродження у Чехії та Польщі. Рівень політичного, економічного та культурного життя цих країн. Літературна і громадська діяльність Яна Гуса. Його образ в поемі “Єретик” Т. Шевченка. Гуманістичний зміст літературної спадщини Яна Амоса Коменського.

Національна спадщина ренесансної літератури у Польщі в творчості Миколая Рея. Фіглики гумориста-мораліста М. Рея. Дидактично-алегоричні поеми. Сатиричний характер збірки “Звіринець”. Утвердження рідної мови в польській поезії Яном Кохановським: поеми “Сатир”, “Згода”, фрашки та їх співзвучність зі співомовками С. Руданського, шедевр лірики – “Трени”.


3. Питання до іспиту для студентів денної та заочної форми навчання


 1. Середньовіччя як нова історична та культурна епоха.

 2. Періодизація західноєвропейської середньовічної літератури.

 3. Кельтський епос. Тематика і поетика ірландських саг.

 4. Кухулін – улюблений герой стародавніх ірландців, його характерні риси.

 5. Ісландський епос. Класифікація пісень. Особливості поезії скальдів.

 6. Характер епічного героя в “Пісні про Роланда”. Образ Роланда, Ганелона, Карла Великого, Марсілія.

 7. Тематика “Пісні про Роланда”.

 8. Зв’язок “Пісні про Роланда” з фольклором, історико-поетична контамінація.

 9. Тема реконкісти в “Пісні про Сіда”.

 10. “Пісня про Нібелунгів”, сюжетні джерела, вплив куртуазної культури.

 11. Реалії та фантастика в “Пісні про Нібелунгів”.

 12. Відмінність німецького героїчного епосу від французького та іспанського.

 13. Поезія вагантів, її тематика, жанри.

 14. Історико-міфологічна основа англосаксонської поеми “Беовульф”.

 15. Причини появи клерикальної літератури. тематика, жанри.

 16. Куртуазна лірика. Причини появи. Авторство, тематика, жанри.

 17. Міннезанг. Значення творчості Вальтера фон дер Фогельвейде. Виклик рицарським уявленням у змалюванні “високого” кохання.

 18. Класифікація лицарського роману.

 19. Концепція любові у романі “Тристан та Ізольда”.

 20. Пошуки духовності в романах про Грааль.

 21. Міська література, причини появи, жанри, тематика, новий герой.

 22. Художні особливості фабліо.

 23. “Роман про Лиса” – зразок тваринного епосу.

 24. “Роман про Троянду” як любовно-алегоричний роман.

 25. Жанри середньовічної драми.

 26. Фарс – провідний народний жанр середньовічного театру.

 27. Поезія Ф.Війона як породження перехідної доби від Середньовіччя до Відродження. Ідейно-художня проблематика “Великого Заповіту”.

 28. Життєвий і творчий шлях Данте Аліг’єрі.

 29. Зв'язок “Нового життя” Данте з поезією “солодкого нового стилю”, нові ренесансні риси.

 30. Внутрішній конфлікт в “Новому житті” Данте.

 31. “Божественна комедія” Данте як твір епохи Проторенесансу.

 32. Особливості жанру та композиції “Божественної комедії” Данте.

 33. Проблематика “Божественної комедії”, її вирішення на персонажах: Вергілій, Франческа, Паоло, Фаріната, Беатріче, Уліс.

 34. Образ автора в “Божественній комедії”.

 35. Зміна художньої парадигми у літературі епохи Відродження.

 36. Життєвий і творчий шлях Франческо Петрарки.

 37. Гуманістичний зміст “Канцоньєре” Ф. Петрарки.

 38. Значення творчості Ф. Петрарки для розвитку європейської лірики.

 39. Основні етапи життя і творчості Дж. Боккаччо, своєрідність його творчої еволюції.

 40. Місце “Фьяметти” – першого європейського психологічного роману – в творчій еволюції Дж. Боккаччо.

 41. Гуманістичні погляди Дж. Боккаччо.

 42. Особливості композиції “Декамерона” Дж. Боккаччо.

 43. Класифікація новел “Декамерона”, їхній антиклерикальний та антидворянський зміст.

 44. Художня майстерність Дж. Боккаччо-новеліста.

 45. Особливості поезії Лоренцо Медічи.

 46. Торквадо Тассо – видатний представник італійської літератури Пізнього Відродження. Поема “Звільнений Єрусалим”, відбиття в ній кризи гуманізму.

 47. Ідейно-художні особливості поеми Людовіко Аріосто “Шалений Роланд”.

 48. Місце Ніколо Макіавеллі в культурі європейського Відродження.

 49. Особливості німецького Відродження.

 50. Історія написання “Листів темних людей”, сатири на схоластику.

 51. Місце Мартіна Лютера в ідеологічному житті Німеччини періоду Реформації.

 52. Жанрова своєрідність “Похвального слова Глупоті” Еразма Роттердамського.

 53. Сатирична картина феодальної дійсності в “Похвальному слові Глупоті”.

 54. Німецькі народні книги про Фауста та їх гуманістичне вільнодумство. Образ Фауста та його історичний прототип.

 55. Особливості французького Відродження.

 56. Історія створення, фольклорні джерела роману Франсуа Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”. Тема життєрадісної плоті.

 57. Два типи виховання – схоластичне і гуманістичне в романі Ф. Рабле.

 58. Критичне зображення різних сторін феодального суспільства у романі Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”.

 59. Характеристика головних образів роману Ф. Рабле (Грангуз’є. Гаргантюа, Пантагрюель, Панург).

 60. Широке використання прийомів народної карнавально-сміхової культури. Особливості сміху Рабле.

 61. Суспільство майбутнього в романі Ф. Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”.

 62. “Плеяда” та її маніфест.

 63. Еволюція творчості П’єра Ронсара.

 64. “Проби” Монтеня: жанр, ідейний зміст, художня своєрідність.

 65. Життя і творчість Сервантеса.

 66. Особливості жанру “Дон Кіхота” Сервантеса

 67. Сюжетно-композиційні особливості роману Сервантеса “Дон Кіхот”.

 68. філософський зміст образу Дон Кіхота.

 69. Характеристика образу Санчо Панси.

 70. Естетичні погляди Лопе де Веги на національну драму. Проблема жанрової класифікації його п’єс.

 71. Комедії “плаща і шпаги” та їхній гуманістичний зміст. Класифікація комедій.

 72. “Собака на сіні” як комедія характерів.

 73. Еволюція іспанського гуманістичного театру та творчість Тірсо де Моліни. Драма “Севільський ошуканець” та її зв'язок з народними легендами й романсами.

 74. Особливості англійського Відродження.

 75. Сутність «шекспірівського питання» та теорії щодо його вирішення у сучасному літературознавстві.

 76. Періодизація творчості В. Шекспіра та систематизація літературного спадку автора.

 77. Сонети В. Шекспіра як сюжетний цикл.

 78. Порівняльна характеристика сонетів Ф. Петрарки і сонетів В. Шекспіра.

 79. Історичні хроніки В. Шекспіра. Джерела, жанрова специфіка, проблематика (аналіз однієї з хронік: “Ричард ІІІ”, “Генріх ІV”).

 80. Комедії В.Шекспіра: ренесансний сміх у комедіях, жанрові особливості, побудова творів, засоби комічного (аналіз однієї з комедій: “Сон літньої ночі”, “Приборкання норовливої”).

 81. Своєрідність трагічного конфлікту в трагедії В. Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.

 82. Трагічний конфлікт в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”: характер постановки і вирішення трагічних проблем буття.

 83. Гуманістичний пафос образу Гамлета.

 84. Трагедія В. Шекспіра “Отелло”: специфіка трагічного конфлікту та неможливість його позитивної розв’язки, психологічний максималізм героїв.

 85. Трагічний конфлікт в трагедії В. Шекспіра “Венеціанський купець”: характер постановки і вирішення трагічних проблем буття.

 86. Жанрово-композиційна своєрідність трагедії В. Шекспіра “Король Лір”.

 87. Особливості творчого методу В. Шекспіра.

 88. Реформація і гуманізм в Чехії. Ян Гус і Ян Амос Коменський.

 89. Національна спадщина ренесансної літератури у Польщі в творчості Миколая Рея. Сатиричний характер збірки “Звіринець”.

 90. Утвердження рідної мови в польській поезії Яном Кохановським: поеми “Сатир”, “Згода”, фрашки та їх співзвучність зі співомовками С. Руданського, шедевр лірики – “Трени”.4. Критерії оцінювання

Семестровий екзамен з дисципліни «Історія зарубіжної літератури


Середніх віків та Відродження» проводиться в усній формі по білетах. Кожен білет складається з трьох теоретичних, теоретико-практичних чи проблемних питань, які передбачають висвітлення наукового підходу до розв’язання певної історико-літературної теми, аналіз та обґрунтування шляхів реалізації поставленого завдання, вимагають творчого осмислення набутих наукових знань, демонстрації готовності вести пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу.

Максимальна оцінка за відповідь на екзамені – 50 балів.40-50 балів ставиться, коли студент:

 • глибоко й повно розкриває зміст питання;

 • зіставляє різні думки, аргументує власну;

 • демонструє вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни;

 • грамотно ілюструє твердження прикладами, спостереженнями;

 • системно, логічно й повно викладає матеріал;

 • творчо застосовує набуті вміння й навички під час виконання теоретико-практичного завдання;

 • володіє культурою мовлення, демонструє багатство словникового запасу, знання спеціальної термінології;

 • допускає 1–2 неточності у викладі матеріалу, які не знижують його інформаційної цінності і не впливають на правильність відповіді.

20-39 балів ставиться, коли студент:

 • достатньо повно розкриває зміст питання;

 • вміє зіставляти думки, твердження, відстоювати свою точку зору й ілюструє теоретичні положення прикладами, результатами власних спостережень;

 • демонструє достатньо високий рівень сформованості вмінь та навичок під час виконання теоретико-практичного завдання;

 • стиль викладу характеризується єдністю й достатньою виразністю;

 • має багатий словниковий запас;

 • використовує термінологію, але не завжди доцільно;

 • допускає 2–3 неточності в обґрунтуванні висновків, узагальнень.

1-19 балів ставиться, коли студент:

 • майже повно й правильно відповідає на питання;

 • мало наводить прикладів, допускає помилки у висновках і узагальненнях;

 • викладає матеріал непослідовно;

 • демонструє достатній рівень сформованості вмінь та навичок під час виконання теоретико-практичного завдання;

 • вирішує поставленні завдання фрагментарно;

 • мало користується спеціальною термінологією, допускає помилки у вживанні термінів.

Бали не нараховуються, якщо студент:

 • демонструє незнання вивченого матеріалу;

 • не вміє систематизувати та узагальнювати матеріал;

 • не може аргументувати власну думку;

 • не використовує теоретичні знання для розв’язання завдань;

 • не володіє спеціальною термінологією;

 • допускає фактичні помилки.

Розроблені критерії оцінювання дають можливість об’єктивно виявити рівень набутих знань студентів.Загалом екзамен із зазначеної вище дисципліни повністю відповідає меті його проведення і дозволяє виявити якість філологічної підготовки студентів. Отже, позитивна оцінка, отримана на екзамені, свідчитиме про належну професійно-методичну підготовку студентів-філологів з історії зарубіжної літератури.
5. Список рекомендованої літератури

Базова:


 1. Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Історія зарубіжної літератури середніх віків та Відродження. – Львів, 1992.

 2. История зарубежной литературы: Средневековье й раннее Возрождение / Под ред. В.Жирмунского. – 4–е изд. – М., 1987.

 3. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ століття: Іст.-естет. Нарис. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 360 с.

 4. Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения: Учеб для студентов высш. учеб. заведений: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Т. 1. – 208 с.

 5. Давиденко Г.Й., Акуленко В.Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

 6. Література західноєвропейського середньовіччя / за загальною редакцією Н.О.Висоцької. Навчальний посібник. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 464 с.


Допоміжна:

 1. Братко В. О. Загальна характеристика культури і літератури доби Високого Відродження (продовження). Матеріали спецкурсу “Сонет в історії світової літератури” / В. О. Братко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №1. – С. 51–54.

 2. Гузь О. О. Система уроків з вивчення творчості Вільяма Шекспіра. Картина світу і людини у сонетах Шекспіра. 8 клас. / О. О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С. 7–12.

 3. Гузь О. О. Система уроків з вивчення творчості Вільяма Шекспіра. 8 клас / О. О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №1. – С. 4–10.

 4. Іваненко З. М. Система інтерактивних уроків з вивчення “Божественої комедії” Данте Аліг’єрі. 8 клас. / З. М. Іваненко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С. 2–6.

 5. Коваленко Н. М. Гра “найрозумніших”. За темою “Середньовічний героїчний епос”. 8 кл. / Н. М. Коваленко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №1. – С. 48–49.

 6. Островська Г. О. Філософсько-художній синтез середньовічної культури у поемі “Божественна комедія” Данте, її алегоричний зміст (матеріали до вивчення творчості Данте) / Г. О. Островська // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – №11. – С. 34–37.

 7. Паламар С. П. До вивчення сонетів В. Шекспіра в школі / С. П. Паламар // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №10. – С. 50–51.

 8. Паламар С. П. Загадка Шекспіра. Творчість великого англійського поета на тлі епохи Відродження / С. П. Паламар // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №10. – С. 48–50.

 9. Ціко І. Г. Конспекти уроків до вивчення доби Відродження. 8 клас. / І. Г. Ціко // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №1. – С. 43–47.

 10. Шкаруба Л. М. Английский театр шекспировского времени: предшественники далекие и близкие, современники / Л. М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С. 59–64.Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> zltl
ifsk -> Лекція 1 Теорія виховання як наука й навчальна дисципліна
ifsk -> Інститут філології та соціальних комунікацій
ifsk -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
ifsk -> Кафедра іноземних мов
ifsk -> Форма № н 04 Бердянський державний педагогічний університет
zltl -> «УкраїнськА народнА казкА як жанр фольклору»
zltl -> Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів
zltl -> 14. Рекомендована література Базова
zltl -> Програма іспиту з дисципліни «Шкільний курс світової літератури та методика його викладання»

Скачати 306.23 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка