Програма І плани семінарських занять з курсу " етичний кодекс" для студентів I курсу денноїСкачати 395.7 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір395.7 Kb.
#10052
ТипПрограма
1   2   3   4

Вимоги до контрольної роботи

1. Тему роботи розкривають згідно з планом, розробленим самостійно, що складається з трьох питань. Робота повинна мати вступ, висновок і список використаної літератури.

2. Базою для написання контрольної роботи є ознайомлення з темою навчального курсу, з основною та додатковою літературою та курсом лекцій.

3. У роботі повинні використовуватися різноманітні фактичні дані.


4. Обсяг контрольної роботи становить 20-25 сторінок рукописного тексту.

У письмовій роботі не допускається дослівний перепис підручника. Текст роботи пишуть самостійно, згідно з правилами оформляють висновки, посилання, цитати.

Приступаючи до вивчення літературних джерел, доцільно попередньо ознайомитися з обраною темою контрольної роботи за конспектами лекцій (якщо лекція за темою була прочитана), навчальним і навчально- методичним посібником. Слід обдумати, на які питання звернути увагу, як підійти до вивчення найважливіших положень теми, правильно їх викласти. Така попередня праця дозволить студенту свідомо засвоювати зміст тем, що розкриваються у науковій і навчальній літературі.

Послідовне засвоєння матеріалу з “Етичного кодексу” буде неможливе, якщо студент – заочник намагається написати контрольну роботу на основі ознайомлення з окремою темою, відкладаючи вивчення всього курсу на “потім”, коли до екзамену залишиться обмаль часу. Такий шлях загрожує тим, що студент отримає такі пропуски у своїх знаннях, які буде важко компенсувати. Слід пам'ятати, що “Етичний кодекс” відноситься до числа гуманітарних наук, які формують спеціаліста з вищою освітою, вона вивчається у всіх вищих навчальних закладах. Навіть зміст цієї науки диктує необхідність дотримання строгої логічної послідовності і наполегливості у вивченні навчального курсу.

Вдумливе вивчення літературних джерел слід супроводжувати записами у формі розгорнутого плану, тез, виписок, конспектів, виділяючи при цьому ті проблеми, що відносяться до вибраної теми контрольної роботи.

Обмірковуючи вибрану інформацію і готуючись до письмового викладу своїх думок, студент повинен пам'ятати, що для успішного виконання контрольної роботи з “Етичного кодексу” чергове значення має не її обсяг, а ті питання, логічна послідовність висвітлення яких дозволяє більш - менш повно розкрити тему.

Тому, працюючи над літературою і орієнтуючись на навчальну програму, треба виділити головні, вузлові й другорядні питання теми, зрозуміти взаємозв'язок основних питань між собою, скласти цілісне уявлення по кожному з них і по всій темі.

При правильному розумінні логіки курсу “Етичний кодекс”, питання теми будуть уявлятися не уривчастими, не пов'язаними одне з одним, а в єдиній системі, як необхідні її ланки.

Зведення основних питань теми в систему, по суті, становить собою план роботи, який повинен включати не більше 3-4 питань (не рахуючи вступ і закінчення). Кожне з питань виступає логічним продовженням і розвитком попереднього.

Складання плану є творчою справою. Він повинен відображати основний зміст теми, логіку її викладання.

План, який виконаний добре, налаштовує студента на правильне висвітлення теми, допомагає йому глибше засвоїти рекомендовану літературу, систематизувати матеріал і написати якісну роботу, не припускаючи повторень, відступів від теми, помилок.

У тексті роботи всі питання плану необхідно виділяти, що допомагає студенту поділити матеріал на логічні частини, побачити зв'язок між ними.

Кінцевим результатом роботи має стати краще засвоєння змісту теми.

Робота повинна бути здана до деканату заочного факультету не пізніше 2 тижнів до початку сесії.

Робота, що не відповідає вказаним вимогам, не зараховується і повертається студенту без перевірки і рецензії.

Студент, який вчасно не виконав контрольну роботу, до екзамену не допускається.

Контрольна робота оцінюється “зараховано” чи “не зараховано”. Якщо робота не зарахована, студент, залежно від зауважень рецензента, переробляє її або пише по-новому.
На екзамен студент зобов'язаний принести зараховану контрольну роботу з рецензією викладача.

Критерії оцінювання

«5» – заслуговує студент, який дав аргументовану й повну відповідь на всі питання, поставлені в завданнях; вільно володіє програмним матеріалом, правильно розкриває сутність понять навчального курсу, аналізує і коментує причинно-наслідкові зв'язки та особливості історичного розвитку, вміє логічно формувати думки, дотримуватися точності й послідовності викладу історичного матеріалу, пов'язувати історичні проблеми з проблемами інших дисциплін гуманітарного циклу, робити аргументовані висновки згідно з отриманими знаннями та опрацьованою навчальною літературою, історичними джерелами.

«4» – заслуговує студент, який правильно відповів на всі питання, у відповідях на завдання виявив володіння навчальним матеріалом, але припустився окремих недоліків у послідовності викладу, повноті аналізу чи коментуванні історичних явищ або у висновках, припустив незначні фактичні й хронологічні помилки.

«3» – заслуговує студент, який в основному опанував проблеми навчального курсу, дав в цілому правильні відповіді хоча б на два запитання, але допустив помилки у формулюваннях, зробив нечіткі висновки, виклав матеріал недостатньо повно й послідовно, аналізуючи історичні події та процеси, допустив значні помилки в хронології історичних подій

«2» – одержує студент, який виявив незнання основного матеріалу, виклав його непослідовно й нечітко, не дав відповіді на жодне з контрольних запитань, запропонованих у завданні, допустив грубі помилки у визначенні понять та аналізу фактів, не зміг застосувати отриманні знання в конкретній ситуації для вирішення фактичних завдань.

Варіанти контрольних робіт для студентів заочного навчання з предмету «Етичний кодекс»
Варіант 1

1.Професійні етичні кодекси : їх сутність і вплив на формування особистості майбутнього менеджера.

2.Культура мови.

3.Способи покращення пам`яті.


Варіант 2

1.Корпоративна культура організації та її призначення.

2.Співвідношення понять етики та етикету.

3.Духовний саморозвиток.Варіант 3


1.Правила поведінки студентів у ХНАМГ.

2.Поняття етикету та його види.

3.Кар`єризм і етичні норми.

Варіант 4


1.Історія розвитку європейського етикету.

2.Етикет в місцях культури й відпочинку (театр, концертний зал).

3.Правила паління.

Варіант 5


1.Вимоги до зовнішнього вигляду студента –менеджера.

2. Ораторське мистецтво у Давній Греції.

3.Етикет в місцях культури й відпочинку (музей, вернісаж).

Варіант 6


1.Національні традиції і мода в сучасному одязі.

2.Цілі, планування і життєві пріоритети.

3.Правила користування бібліотекою.
Варіант 7

1.Ораторське мистецтво в Давньому Римі.

2.Етикет у сфері обслуговування (банк).

3.Моделі спілкування у студентському колективі.Варіант 8


1.Звертання, знайомство, рекомендація і прощання (громадянський етикет).
2.Етикет у сфері обслуговування (крамниця).

3.Самоосвіта.Варіант 9


1.Етикет у дорозі (потяг, літак, пароплав).

2.Український менталітет та його вплив на формування суспільної свідомості.

3.Сучасне ораторське мистецтво.
Варіант10

1.Етикет у сфері обслуговування (ресторан).

2.Етапи підготовки студентом доповіді.

3.Кар`єра та її планування.Варіант11


1.Етикет і сфері обслуговування (готель).

2.Правила написання студентом реферату.

3.Етичні вимоги до керівника.

Варіант12


1.Етикет у дорозі (автомобіль).

2.Етичні відносини всередині студентської групи.

3.Типологія свят в Україні.

Варіант 13


1.Етикет у храмі (церква).

2.Сувеніри, подарунки, квіти.

3.Формальне і неформальне лідерство у студентському колективі.

Варіант 14


1.Етикет у храмі (костел).

2.Сервіровка столу і загальні засади.

3.Культура навчання.

Варіант15


1.Етикет у храмі (синагога).

2.Культура праці.

3.Здоров`я менеджера.

Варіант16


1.Етикет у храмі (мечеть).

2.Загальні засади студентської промови.

3.Етичні традиції українського народу.

Варіант 17


1.Етичний кодекс студента.

2.Етикет для Вас і Ваших гостей.

3.Історія виникнення банківських платіжних карток і дорожніх чеків.

Варіант18


1.Етичні норми суспільства в Україні.

2.Корпоративна культура ХНАМГ.

3.Етикет в місцях культури й відпочинку (стадіон, пікнік).

Варіант19


1.Пам`ять і її види.

2.Український національний костюм: історія розвитку.

3.Основи самоаналізу.

Варіант20


1.Історія розвитку східного етикету (на прикладі окремої країни).

2.Професійні етичні кодекси й корпоративна культура: порівняльна характеристика.

3.Саморозвиток.

Варіант 21


1.Правила поведінки у громадських місцях.

2.Національні традиції звертання, рекомендації і прощання (на прикладі окремих народів).

3.Етикет подарунків.

Варіант 22


1.Етикет між чоловіком і жінкою.

2.Правила поведінки для пасажирів і пішоходів.

3.Головні принципи сервіровки.
Варіант 23

1.Правила користування читальними залами й каталогами бібліотеки.

2.Види кар`єри та їх характеристика.

3.Етикет відносин студент-викладач.Варіант 24


1.Класифікація професійних етичних кодексів.

2.Принципи громадянського етикету.

3.Методика ораторського виступу

Варіант 25


1.Історія створення етичних кодексів.
2.Дослідницька робота студента.

3.Гостевий етикет.Варіант 26


1.Сучасний одяг: американізація.

2. Історія розвитку етикету в Україні.

3.Планування життя і кар`єри.

Варіант 27


1.Історія розвитку риторики в період Античності.

2.Етика відносин у студентському колективі.

3.Сучасні погляди на місце етики у професійній діяльності.

Варіант 28


1.Корпоративна культура і правила поведінки.

2.Професійний саморозвиток.

3.Основи громадянського етикету.

Варіант 29


1.Психічне здоров`я студента.

2.Сучасне мистецтво красномовства.

3.Етичний кодекс студентів ХНАМГ.

Варіант 30


1.Створення позитивного морального клімату в студентській групі.

2.Правила поведінки в громадському транспорті.

3.Видатні оратори сучасності.

ЗМІСТ
Стор.


Передмова………………………………………………………………....3
Календарно – тематичний план.........................................……………....4
Програма курсу “Етичний кодекс”............................................................5
Плани семінарських занять........................................................................6
Список літератури......................................................................................12
Вимоги і рекомендації до написання реферату................................…..14
Тематика рефератів....................................................................................16
Питання до іспиту/заліку...........................................................................18
Оцінювання роботи студентів з курсу “Етичний кодекс” за модульно-
рейтинговою системою..............................................................................20
Оцінювання знань студентів за шкалою ЕСТS........................................22

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з курсу


“Етичний кодекс” для студентів заочного навчання.......................... ….23
Критерії оцінювання.............................................................................…...26
Варіанти контрольних робіт для студентів заочного навчання...............28

Навчальне виданняПрограма, плани семінарських занять і методичні вказівки з курсу "Етичний кодекс" ( для студентів I курсу (для студентів I курсу спеціальностей денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - «Менеджмент»,6.020107 - «Туризм», 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа»)

Укладач: Майя Станіславівна Лисенко


Відповідальний за випуск: В.В. Жигло

План 2008, поз. 414

___________________________________________________________________
Підп. до друку 22.02.2008 Формат 60x84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн. – друк. арк. 1,5 Обл. – вид.арк. 1,8

Тираж 200 прим. Зам №

___________________________________________________________________

61002. Харків, ХНАМГ, вул. Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
Скачати 395.7 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка