Програма гуртка «Юні музеєзнавці»Скачати 297.17 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір297.17 Kb.
Програма гуртка «Юні музеєзнавці»

Пояснювальна записка

Актуальність програми гуртка «Юні музеєзнавці» пов’язана із зростанням ролі шкільних музеїв, у виховному процесі навчальних закладів при яких вони працюють. Виховати громадянина і патріота – ось головне завдання школи. Шкільний краєзнавчий музей повинен стати центром виховної роботи, ефективною формою організації і подання краєзнавчого навчального матеріалу, базою поглибленого вивчення історії рідного краю, свого села, роду, масового залучення вихованців до краєзнавчої та пошукової роботи.

Музей не випадково називають «чарівною машиною часу». Зібрані в музеї документи й предмети зберігають пам'ять минулого, передають її як естафету нащадкам, підтримують і розвивають зв'язок часів і поколінь. Мова музею – мова оригіналу, першоджерела історичної інформації. Документальні матеріали яскраво, доказово й переконливо розповідають про події минулого, допомагають відтворити, «реконструювати» їх, воскресити справи і вчинки людей, дати їм правильну оцінку, дозволяють виробити наукові погляди й переконання, формувати політичну й моральну культуру. Документи, матеріали експозицій створюють своєрідну модель подій минулого.

Тому саме музей покликаний сприяти формуванню громадськості й патріотизму в учнів, розширенню світогляду й вихованню пізнавальних інтересів і здібностей, оволодінню практичними навичками пошукової, дослідницької діяльності, удосконаленню освітнього процесу.  Музейне освітнє середовище виконує не тільки виховні функції, але і формує практичні навички пошукової, дослідницької діяльності розвиває ініціативу, суспільну активність школярів, надає більше можливостей для організації самостійної і творчої роботи школярів. В сучасній школі навчаються школярі із новим світосприйняттям. Звичайна річ, що забезпечити реалізацію їхніх життєвих здібностей і бажань загальноосвітній школі досить проблематично. Тому сьогодні дуже важливо використовувати методи і засоби, які мають найбільший вплив на підростаюче покоління. В школах ведеться пошук методичний прийомів і форм, новітніх підходів до навчальної та позаурочної роботи для залучення підлітків до норм та правил суспільного життя. Історико-краєзнавче виховання засобами шкільного музею має величезне значення в становленні особистості, є ефективним методом вдосконалення навчального середовища.

Створення даної програми обумовлено відсутністю програм по музейній справі для позашкілля.

Програму складено відповідно до вимог навчальних програм і підручників та загально-дидактичних принципів сучасної педагогічної науки. При підготовці змісту програми враховано нові підходи до соціальної ролі музею, трансформації його надбань в освіту у двох аспектах: як сукупності форм, методів навчання та засобів формування громадянсько-патріотичної позиції учнівської молоді.

Мета навчальної програми: залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю, формування у її свідомості системи поглядів, принципів та цілісного уявлення про історико-культурний потенціал українського народу.

Завдання: • Ознайомлення учнів з особливостями формування музеїв як соціокультурного інституту суспільства на загальносвітовому, державному та регіональному рівнях.

 • Вивчення основних етапів історичного розвитку музеїв в Україні та створення музейної мережі у своєму регіоні.

 • Оволодіння навичками організації громадських музеїв.

 • Засвоєння основ музейної термінології, функцій та напрямів діяльності музеїв.

 • Оволодіння системою знань про рідний край, його пам'ятки історії та культури.

 • Ознайомлення з різними формами і методами музейної роботи.

 • Набуття загальноосвітньої культурологічної профільної підготовки, навичок самостійної історико-краєзнавчої діяльності.

 • Поглиблення знань з навчальних дисциплін, реалізація завдань особистісно-орієнтованого навчання та розвитку здібностей дітей.

 • Виховання національно свідомого громадянина, грамотної освіченої людини.

 • Розвиток і продовження кращих краєзнавчих традицій краю.

 • Виробленні в учнів умінь практично застосовувати здобуті знання та користуватися історичними джерелами.

 • Усвідомлення учнями особистої причетності до подій сьогодення, формування активної громадянської позиції.

 • Набуття навичок орієнтування у потоці інформації.

 • Розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації, що надходить.

Побудована програма за лінійно-концентричним принципом. Створена програма для учнів 8-11 класів і розрахована на три роки навчання. Програма основного рівня. Навчальна програма реалізується у гуртках позашкільних начальних закладів, що працюють на базі діючих музеїв або у процесі їх створення. Загальна кількість годин курсу: І рік навчання – 144 години, ІІ і ІІІ роки – 216 годин.

Під час занять у гуртку учні мають можливість поглибити свої знання з навчальних предметів, отримати практичні уміння і навички, що є важливим складником гуманістичного виховання, культурно-духовного розвитку дітей та молоді.І рік навчання (основний рівень)
Навчально-тематичний план
Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретич-них

Практич-них

1.

Вступ. Музей – скарбниця історичної пам'яті українського народу. Основи музейної термінології

10

6

4

2.

Історія музеїв, їх класифікація. Шкільний музей

10

6

4

3.

Основи організації та створення музею

20

10

10

4.

Пам'яткознавство. Вивчення бази джерел з історії краю

30

10

20

5.

Історія музейної справи свого регіону. Відомі колекції краю

10

4

6

6.

Пошукова діяльність музею: форми та методи

10

6

4

7.

Експозиційна робота музею

10

4

6

8.

Просвітницька діяльність музеїв

10

6

4

9.

Організація діяльності музейного активу

14

6

8

10.

Участь у всеукраїнських та місцевих краєзнавчих акціях

20

10

10

11.

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-
Всього:

144

68

76


Зміст програми


 1. Вступ. Музей – скарбниця історичної пам'яті українського народу. Основи музейної термінології

Роль музеїв у збереженні історичного спадку поколінь та культурних надбань України. Музей, його функції. Сучасне українське джерелознавство. Поняття: історичне джерело, джерельна інформація, пам'ятка історії та культури. Класифікація пам'яток. Основи музейної термінології: музеї, фонди, експозиція, музейний предмет тощо.

Практична робота: відвідування державних музеїв. Екскурсії до пам'яток археології, архітектури краю. Термінологічні диктанти.


 1. Історія музеїв, їх класифікація. Шкільне музеєзнавство

Історія музеїв України. Державні музеї. Музеї, що працюють на громадських засадах. Профільна класифікація. Музеї-заповідники, музеї просто неба, меморіальні, музеї-садиби. Шкільне музеєзнавство. Особливості музеїв при закладах освіти як осередку освіти та виховання. Географічне розташування музеїв України та їх профільна специфіка. Музеї на карті регіону.

Практична робота: відвідування державних та шкільних музеїв, зустрічі з їх керівниками, гуртківцями, музейним активом. Виготовлення карт-схем музеїв краю з визначенням їх профілів. Ознайомлення з експозиціями музеїв різних профілів. Дидактичні ігри з визначення профілів музейних експозицій.


 1. Основи організації та створення музею

Законодавство України про музейну справу. Концепція музею (визначення профілю, ідеї). Концепція музею як всебічне обґрунтування мети і завдань, засобів створення, функціонування і дальшого розвитку конкретного шкільного музею. Етапи розвитку концепції: підготовка та аналіз вихідних даних (особливості регіону – історичні, географічні, економічні, національні, культурні а також стану розвитку шкільної музейної справи в районі; визначення місця майбутнього музею в навчально-виховному процесі, громадському житті, його мети, завдань, обґрунтування потреби в такому музеї). Теоретична розробка «ідейного задуму» музею. Опрацювання структури та засад майбутнього музею. Матеріальна база. Шляхи комплектування фондів. Акт прийому музейних предметів. Рекламна інформація про музей. Оформлення експозицій. Принципи організації та діяльності шкільних музеїв. Основні етапи та методика створення шкільного музею. Роль учнівського та педагогічного колективу, громадськості у створенні музею. Керівник музею, його права та обов'язки. Музейна рада. Формування громадського активу музею, робочих груп, визначення їх функцій. Ознайомлення членів ради із методикою музейної роботи у школі. Допомога методистів-музеєзнавців, фахівців у розробці плану створення музею. Виділення приміщення для музею, забезпечення необхідними меблями, документацією. Комплектування музейного зібрання. Організація періодичних звітних виставок нових надходжень. Робота зі створення експозиції та підготовки музейного активу до її популяризації. Складання документів для реєстрації. Урочисте відкриття. Перспективний план подальшого використання та розвитку.

Практична робота: складання паспорту музею. Ділова гра «Створимо музей у школі».


 1. Пам'яткознавство. Вивчення бази джерел з історії краю

Пам'ятки історії та культури, їх значення, наукова, історична та художня цінність. Види пам'яток, джерела. Сучасні підходи до їх класифікації. Писемні, речові зображувальні джерела з історії краю, їх охорона та використання. Пам'ятки природи. Ставлення до пам'яток як показника цивілізованості суспільства. Проблеми дослідження і збереження пам'яток в Україні. Діяльність державних та громадських пам'яткоохоронних організацій. Сучасні періодичні видання, часописи. Державна служба охорони культурної спадщини. Державний реєстр культурної спадщини. Внесок видатних державних діячів та представників громадськості у справу збереження історико-культурної спадщини України.

Практична робота: екскурсії до архіву, фондів музеїв та бібліотек, до нерухомих архітектурних та археологічних пам'яток, відвідування виставок відомих колекцій, творів художників, народних майстрів. Складання описів пам'яток. Приклади заповнення опису музейних предметів у реєстраційних картках.


 1. Історія музейної справи свого краю. Відомі колекції краю

Перші музейні зібрання. Видатні музеєзнавці. Втрати музейних колекцій під час революції, громадянської війни, культурної революції, репресій, Великої Вітчизняної війни. Музейне будівництво в повоєнні роки. Класифікація музеїв: загальноісторичні, військово-історичні, історико-етнографічні, меморіальні, природничі. Розвиток музеїв навчальних закладів на Україні, в області. Музеї, що мають звання «Зразковий», «Народний». Відомі колекції краю.

Практична робота: відвідування музеїв, ознайомлення з колекціями, зустрічі з керівниками музеїв та музейними активами. Складання біографічних нарисів видатних краєзнавців краю, вивчення їх творчих доробків, заповнення облікових карток.


 1. Пошукова діяльність музею: форми та методи

Мета та завдання пошукової роботи. Методи комплектування фондів: тематичний, систематичний, комплексний. Форми комплектування: експедиція, походи, подорожі, краєзнавчі екскурсії, поточне комплектування, зустрічі та опитування населення, листування. Форми збору матеріалів під час літньої експедиції.

Практична робота: робота з архівними матеріалами та літературою. Проведення польових робіт під час одноденних походів. Виявлення та збирання рухомих пам'яток історії та культури, вивчення середовища їх побутування. Ведення польової документації. Запис спогадів і розповідей учасників та очевидців подій. Анкетування. Первинна обробка зібраних матеріалів.


 1. Експозиційна робота музею

Основні етапи створення експозиції. Загальнотеоретичні положення щодо створення експозиції. Принципи історичності, проблемності, предметності, локальності. Використання в експозиції дидактичних принципів: науковості, системності, послідовності, наступності, вірогідності, переконливості, доступності, наочності. Функції музейної експозиції у навчально-виховному процесі, просвітницькій та культурно-освітній роботі. Етапи опрацювання змісту експозицій в процесі їх проектування: (підготовчий – вивчення матеріалів щодо теми експозиції; визначення мети та завдань, обґрунтування ідей (провідних та головних), тематичної структури і особливостей змісту; характеристика джерелознавчої бази; формування основних вимог до просторово-художнього оформлення). Складання тематико-експозиційного плану. Архітектурно-художнє проектування, вимоги та прийоми показу.

Практична робота: знайомство із проектно-експозиційною документацією у музеях. Ділові ігри з проблем формування тематико-експозиційних планів експозицій. Робота творчих груп. Створення індивідуальних проектів тематичних виставок.


 1. Просвітницька діяльність музею

Напрями, зміст та форми просвітницької діяльності музею: масові, групові, індивідуальні. Організація культурно-освітньої діяльності, методи та форми: екскурсії, виставки, вечори, тематичні ранки, зустрічі, дидактичні ігри, презентації, творчі майстерні, уроки, позакласні заходи, заняття гуртка, краєзнавчі години, лекції, лекторії, конференції, конкурси, вікторини, брейн-ринги, зустрічі з земляками, вечори та свята, дні відкритих дверей, подорожі, тижні музею, участь в передачах на радіо, публікації в пресі. Екскурсія – основна форма масової роботи в музеї.

Практична робота: складання сценаріїв масових заходів з використанням музейної збірки. Підготовка елементів екскурсій для різних категорій дітей.


 1. Організація діяльності музейного активу

Громадська та учнівська рада музею закладу освіти, їх функції. Координація діяльності робочих груп та комісій. Зв'язок ради музею з державними музеями, архівами та іншими організаціями. Фондова комісія музею, організація її роботи.

Практична робота: ознайомлення з роботою фондової комісії одного з державних музеїв. Організація роботи ради музею та творчих (дослідницьких) груп. Складання перспективного плану діяльності ради музею методом суспільно-корисних проектів. 1. Участь у всеукраїнських і місцевих краєзнавчих акціях

Всеукраїнські та обласні історико-краєзнавчі конференції, конкурси, акції. Методика підготовки та участі в них: вивчення Положення, визначення напрямку і теми дослідження, складання плану, опрацювання джерел. Етапи підготовки роботи, підбір ілюстрацій, оформлення результатів.

Практична робота: зустрічі та консультації з фахівцями-краєзнавцями. Складання описів об'єктів та їх фотографування, позначення на картах. Моделювання та узагальнення результатів досліджень. Складання звіту.
11. Організація та проведення підсумкової експедиції

1. Підготовка. Визначення теми, мети, завдань та маршруту. Отримання завдань від державних та громадських організацій. Складання плану підготовки та графіка роботи на маршруті. Розподіл обов'язків між учасниками. Вивчення району подорожі, визначення та вивчення краєзнавчих об'єктів. Отримання консультацій у фахівців. Підготовка картографічного матеріалу. Матеріальне забезпечення експедиції. Методика організаційно-підготовчих занять. Батьківські збори. Оформлення документів експедиції.

2. Проведення. Організація роботи груп дітей та збору ними матеріалів, проведення польових досліджень. Особливості пошуково-дослідницької роботи в польових умовах, населених пунктах. Форми і методи досліджень: фотофіксація, аудіозапис, опитування жителів, зустрічі з учителями та учнями шкіл, краєзнавцями, колекціонерами, самостійне обстеження краєзнавчих об'єктів, збір рухомих пам'яток, опрацювання літератури та інших джерел у місцевих бібліотеках, відвідування музеїв, складання та заповнення таблиць, графіків, найпростіших карт-схем, збір статистичних даних в органах місцевої влади, виготовлення замальовок та ескізів. Порядок фіксування результатів досліджень на відео- та фотоносіях. Правила ведення польового щоденника.

3. Підведення підсумків. Складання звіту, обробка зібраних матеріалів, складання описів краєзнавчих об'єктів, поповнення картотек. Аналіз стану виконання завдань. Форми узагальнення матеріалів та представлення широкому загалу. Оформлення виставок про результати експедиції. Проведення конференцій. Підготовка творчих робіт, їх представлення загалу. Випуск стінгазет, репортажів. Написання сценарію та проведення підсумкового вечора учасників експедиції. Представлення результатів на батьківських зборах. Участь у конкурсах. Самоаналіз діяльності керівника експедиції.Основні вимоги до знань і умінь гуртківців
Гуртківці повинні знати:

 • основні поняття та терміни, нормативні акти, класифікацію музеїв;

 • етапи історичного розвитку музеїв та формування музейної мережі в регіоні;

 • основи організації та діяльності музеїв на громадських засадах;

 • функції та напрями діяльності музеїв при закладах освіти;

 • основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів;

 • етапи та прийоми побудови музейної експозиції.


Гуртківці повинні вміти:

 • здійснювати облік та створювати умови для зберігання музейних предметів;

 • організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;

 • виконувати наукову обробку зібраного матеріалу;

 • створювати та оформляти музейну експозицію;

 • Працювати з архівними джерелами, довідниками, путівниками, картосхемами;

 • Володіти основами культури мовлення.


ІІ рік навчання (основний рівень)
Навчально-тематичний план
Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретич-них

Практик-них

1.

Історія музейної справи в Україні. Туристські можливості краю

10

4

6

2.

Сучасна нормативно-правова база музейної справи. Положення про музей при закладі освіти

10

4

6

3.

Музейна діяльність відомих вчених-краєзнавців. Музеї при навчальних закладах краю

20

10

10

4.

Основні етапи дослідження історії краю

30

10

20

5.

Фонди музею. Інструкція з обліку і збереження музейних фондів

10

4

6

6.

Дослідницька та пам'ятко-охоронна діяльність музею

10

6

4

7.

Побудова та оновлення музейних експозицій

10

4

6

8.

Екскурсія – основна форма роботи музею

10

4

6

9.

Планування роботи музею

10

4

6

10.

Музей та сучасні інформаційні технології

20

8

12

11.

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-

Всього:

216

86

130

Зміст програми
1. Історія музейної справи в Україні. Туристські можливості краю

Перші спроби колекціонування унікальних та рідкісних речей на території України. Виникнення і розвиток музеїв у ХІХ столітті. Перші згадки про використання пам'яток з освітньою метою. Роль навчальних закладів при університетах, гімназіях, реальних училищах, школах. Музеї громадських організацій; губернських та повітових земств. Зв'язок музеїв з національно-культурним та краєзнавчим рухом. Роль видатних вчених, культурних та громадських діячів у збереженні історико-культурної спадщини (М. Біляшівський, Д. Антонович, І. Франко, М. Грушевський, Д. Яворницький). Піднесення музейної справи в роки УНР. Заснування музеїв національного значення у 20-х роках. Зародження та розвиток шкільних музеїв в системі єдиної трудової школи. Реорганізація музейних закладів у 30-их роках ХХ століття. Репресоване краєзнавство. Формування музейної мережі у повоєнні роки. Умови присвоєння музею звання «Народний». Формування профільної мережі музеїв. Розвиток музейної справи в незалежній Україні. Рекреаційно-туристичні можливості та районування краю. Пам’ятки історії та культури краю. Пам’ятки природи. Маршрути екскурсій. Музеї області. Мережа шкільних музеїв.Практична робота: ознайомлення з літературою, документами. Бесіди з працівниками музеїв, колекціонерами, представниками державних та громадських організацій. Опрацювання матеріалів періодичних видань, проспектів туристичних маршрутів.
2. Сучасна нормативно-правова база музейної справи. Положення про музей при закладі освіти

Закони України «Про музеї та музейну справу» та «Про охорону культурної спадщини». Положення про музей при закладі освіти. Функції шкільного музею, його роль і місце в діяльності навчального закладу.Практична робота: вивчення фрагментів документів про музейну діяльність. Проблемні завдання на порівняння особливостей діяльності державних та громадських музеїв. Ділові дидактичні ігри.


 1. Музейна діяльність відомих учених-краєзнавців. Музеї при навчальних закладах

Внесок у розвиток історичної регіоналістики видатних українських вчених: М. Грушевського, І. Франка, Д. Багалія, Н. Полонської-Василенко, М. Біляшівського, П. Тронька, П. Толочка, Р. Маньковської та інших. Історія краєзнавчих досліджень у нашому краї. Музеї у навчальних закладах області: статистика, географія, профіль. Історія створення та діяльності відомих музеїв при закладах освіти.

Практична робота: перегляд відеофільмів про життя та діяльність видатних учених краєзнавців. Зустрічі з місцевими краєзнавцями, працівниками музеїв. Підготовка рефератів, елементів екскурсій, виступів. Відвідування музеїв.


 1. Основні етапи дослідження історії краю

Сучасна хронологія подій з історії краю. Дописемний період, археологічні пам’ятки краю, занесені до Державного реєстру культурної спадщини. Проблеми історії заселення краю, формування адміністративного устрою. Територія краю у складі різних адміністративних одиниць Російської імперії, УРСР. Створення області. Сучасний розвиток області та перспективи. Вивчення історії села, селища, міста, району.

Практична робота: збір та первинна обробка матеріалів щодо історичних періодів розвитку краю, їх класифікація та опис. Складання картотек. Оформлення експозиції.


 1. Фонди музею. Інструкція з обліку і збереження музейних фондів

Склад фондів - основний та допоміжний. Правила обліку складання актів прийому, реєстрація в книзі обліку, облікові позначки, облік матеріалів у польових умовах, допоміжні форми обліку. Зберігання предметів основного фонду в запасниках та експозиції. Зразки каталогів. Облік фондів музею на громадських засадах. Реєстрація та опис музейних надходжень.

Практична робота: робота з документами. Ділова гра. Заповнення актів прийому-видачі. Зразки опису предметів, облікових карток, каталогізація. Тренінг зі збереження музейних предметів з посиланням на Інструкцію.


 1. Дослідницька та памяткоохоронна діяльність музею

Краєзнавчий пошук. Зв'язок профілю і теми. Етапи організації пошукової роботи: визначення напряму, теми дослідження, підбір джерел та об’єктів, розробка плану, програми, складання запитальників. Методика краєзнавчих досліджень, підготовка та проведення експедиції. Розробка програми пошукової роботи, збирання матеріалів та маршруту. Матеріальне забезпечення. Підготовка польової документації, щоденника, спеціального спорядження для збереження пам’яток в умовах експедиції.

Практична робота: тренінг. Організація пошуку за конкретною темою. Дослідження елементів теми під час походів та експедицій. Робота з архівними матеріалами та літературою. Проведення польових робіт під час дво-, триденних походів та експедицій. Збирання пам’яток для музею, визначення середовища їх використання. Польовий щоденник, обік, опис і шифрування музейних предметів. Робота із запитальниками.


 1. Побудова та оновлення музейних експозицій

Обрання теми музейної експозиції. Розробка плану. Організація збору матеріалів для експозиції. Методи побудови експозиції. Постійні та змінні експозиції. Виставки з фондів музею. Причини втрати актуальності та шляхи оновлення експозицій.

Практична робота: приклади оформлення експозицій з окремих тем. Підбір матеріалів, ілюстрацій.


 1. Екскурсія – основна форма роботи музею

Підготовка та проведення шкільної музейної екскурсії. Поняття музейної екскурсії, її основні ознаки. Класифікація екскурсій. Підготовка екскурсовода та учнів. Складання плану та опрацювання змісту. Етапи індивідуальної роботи під керівництвом педагога над за змістом екскурсії, визначення і формулювання теми, мети, основних питань змісту; виявлення експозиційних комплексів та окремих музейних предметів-об’єктів показу, їх вивчення; розробка плану екскурсії, робота над тезами змісту; пошук логічних зв’язків між частинами, вивчення екскурсійного маршруту і часу, що відводиться на її окремі структурні елементи; знайомство із правилами проведення екскурсії і набуття практичних навичок; прослуховування екскурсії педагогом та членами музейної ради. Подальше удосконалення музейної екскурсії.

Практична робота: підготовка нових екскурсій по експозиціях музею, опрацювання окремих елементів.


 1. Планування роботи музею

Завдання планування роботи музею при закладі освіти. Форми планування, перспективне і поточне відображення в планах: основних напрямів і тематики пошукової роботи, участі в експозиціях; основних об’єктів та джерел комплектування; проведення культурно-просвітницьких заходів, екскурсій, співпраця з державними та громадськими організаціями.

Практична робота: ознайомлення з формами і методикою планування роботи одного з державних або громадських музеїв. Складання проекту плану роботи свого музею.


 1. Музей та сучасні інформаційні технології

Інформатизація фондів, сучасні підходи до класифікації музейних предметів. Світові музейні зібрання в системі Інтернет. Банк даних про музеї України. Навчальні програми. Демонастрація матеріалів в Інтернет. Музейні ігрові програми.

Практична робота: робота з краєзнавчим матеріалом на електронних носіях. Відвідування Інтернет-сторінок та сайтів українського музеєзнавства.


 1. Організація та проведення підсумкової експедиції

Основні вимоги до знань і умінь гуртківців
Гуртківці повинні знати:

 • основні поняття та терміни, нормативні акти, класифікацію музеїв;

 • основи організації та діяльності музеїв на громадських засадах;

 • функції та напрями діяльності музеїв при закладах освіти;

 • основні поняття про теорію екскурсійної роботи;

 • основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів;

 • етапи та прийоми побудови музейної експозиції;

 • основні роботи дослідників історії рідного краю.


Гуртківці повинні вміти:

 • здійснювати облік та створювати умови для зберігання музейних предметів;

 • організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;

 • виконувати наукову обробку зібраного матеріалу;

 • створювати та оформляти музейну експозицію;

 • складати план екскурсії та контрольний текст екскурсії;

 • володіти основами культури мовлення;

 • працювати з архівними джерелами, довідниками, путівниками, картосхемами;

 • використовувати технічні засоби в польових умовах і при оформленні музейних експозицій.


ІІІ рік навчання (основний рівень)
Навчально-тематичний план
Назва теми

Кількість годин

Всього

Теоретич-них

Практич-

них


1.

Українське народознавство. Краєзнавство і туризм в Україні

30

20

10

2.

Особливості діяльності профільних музеїв

22

10

12

3.

Шкільний музей в системі роботи навчального закладу та громадській діяльності населеного пункту

20

8

12

4.

Українська регіоналістика. Діяльність сучасних вчених-краєзнавців

20

8

12

5.

Історія музеїв світу

20

14

6

6.

Музейна збірка – основа музею. Шляхи і форми комплектування музейної збірки. Виставкова діяльність музею

20

10

10

7.

Сучасні технології підготовки екскурсій

30

12

18

8.

Основи менеджменту та маркетингу в музейній справі

20

10

10

9.

Перспективний план діяльності музею, участь у всеукраїнських та регіональних культурологічних програмах

14

4

10

10.

Зв'язки музею з державними та громадськими організаціями. Презентація діяльності

20

6

14

11.

Підсумкова краєзнавчо-пошукова експедиція

-

-

-

Всього:

216

94

122

Зміст програми

 1. Українське музеєзнавство. Краєзнавство і туризм в Україні

Розвиток українського музеєзнавства як науки. Наукові центри України, що займаються вивченням історико-культурної спадщини. Відомі музеї України. Громадські пам'яткоохоронні організації. Туризм як один з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки. Закон України «Про туризм». Державні та регіональні програми розвитку туризму. Особливості туристичних регіонів України, туристичні потоки. Організація внутрішнього та дитячого туризму в Україні.

Практична робота: зустрічі з науковцями, музеєзнавцями, представниками місцевих організацій та установ, що займаються справами охорони історико-культурної спадщини регіону. Опрацювання рекламних проспектів туристичних агенцій, ознайомлення з популярними туристичними маршрутами України та регіону. Відвідування музеїв України.


 1. Особливості діяльності профільних музеїв

Типи і профілі музеїв: історичні, краєзнавчі, художнього профілю, меморіальні природничі, галузеві (технічні, сільськогосподарські, медичні, педагогічні тощо). Музейно-архітектурні комплекси, музеї під відкритим небом.

Практична робота: ознайомлення зі специфікою фондів, експозицій та форм діяльності профільних музеїв краю. Екскурсії та зустрічі з працівниками музеїв. Виконання індивідуальних завдань. Збір матеріалів для шкільного музею.


 1. Шкільний музей у системі роботи навчального закладу та громадській діяльності населеного пункту

Урок в музеї. Використання музейних матеріалів для позакласної роботи. Краєзнавчі читання. Викладання факультативів та спецкурсів. Співпраця музею та бібліотеки, підготовка спільних заходів. Діяльність краєзнавчих та музеєзнавчих гуртків. Масові заходи школи. Участь активу музею у збереженні пам'ятників, пам'яток історії та культури краю. Видавнича діяльність музею. Музей як культурно-просвітницький центр села, містечка, мікрорайону.

Практична робота: підготовка матеріалів музею до участі у загальношкільних святах, масових заходах. Виконання індивідуальних завдань при розробці нових екскурсій для школярів різного віку, батьків, гостей.


 1. Українська регіоналістика. Діяльність сучасних учених-краєзнавців

Сучасні поняття історичної регіоналістики. Формування поняття «регіон» у науці. Наукові школи. Розвиток та здобутки українського краєзнавства у радянські часи. Діяльність Товариства охорони пам'яток історії та культури та Всеукраїнської спілки краєзнавців. П. Тронько – патріарх українського краєзнавства.

Практична робота: підготовка повідомлень, рефератів про життя та діяльність видатних вчених та краєзнавців України. Зустрічі з місцевими краєзнавцями. Збір матеріалів для шкільного музею, їх опис та систематизація.


 1. Історія музеїв світу

Всесвітньо відомі музеї: Афінський акрополь, Лондонський Тауер, Ватіканські музеї, Лувр, Дрезденська галерея, Ермітаж, Британський національний музей, Музей Прадо в Мадриді, Єгипетський музей в Каїрі, музей мадам Тюссо та інші. Роль музею у збереженні традиційної культури країни. Дитячі музеї світу.

Практична робота: перегляд відеофільмів та програм на компакт-дисках. Складання заочних подорожей та реферативниий опис музейних колекцій відомих музеїв.


 1. Музейна збірка – основа музею. Шляхи і форми комплектування музейної збірки. Виставкова діяльність музею

Джерелознавчі і дидактичні особливості музейної збірки. Поняття та характеристика музейного фонду. Предмет музейного значення, його цінність. Музейний предмет як засіб навчання, його загальні властивості. Музейний предмет: оригінал, справжня пам'ятка, раритет, реліквія. Музейні колекції, їх види. Види виставок: комплексні, тематичні, ювілейні тощо. Організація та проведення виставок.

Практична робота: робота з колекціями. Систематизація та опис музейних предметів. Підготовка тематичних планів виставок. Виконання індивідуальних творчих завдань.


 1. Сучасні технології підготовки екскурсій

З історії екскурсійної справи. Основи екскурсознавства. Ознаки та функції екскурсії. Класифікація екскурсій. Методика підготовки та проведення екскурсії.

Практична робота: вибір теми екскурсії, підбір об'єктів, їх опис. Складання маршруту, плану екскурсії. Підготовка та опрацювання тексту екскурсії. Апробація тематичних та оглядових екскурсій з різними категоріями дітей та дорослих.


 1. Основи менеджменту та маркетингу в музейній справі

Поняття менеджменту та маркетингу в музейній справі. Проблеми конкуренції на ринку дозвілля та туризму. Додаткові можливості музею для освіти молоді. Складання перспективного плану діяльності музею. Розширення можливостей для його фінансування. Використання методу проектної діяльності. Зв'язки з громадськістю. Організація реклами. Організація клубної роботи при музеї.

Практична робота: розробка перспективного плану музею методом проектної діяльності. Підготовка матеріалів музею для прес-релізів, буклетів, статей, повідомлень з метою співпраці із засобами масової інформації. Розробка проектів сувенірної продукції музею, символіки та матеріалів для презентації діяльності. Складання презентаційних карток для презентації музею в мережі Інтернет.


 1. Перспективний план діяльності музею, участь у всеукраїнських та регіональних культурологічних програмах

Врахування змісту та напрямів всеукраїнських та регіональних програм щодо дослідження та збереження культурної спадщини. Перспективи розвитку навчального закладу. Програма дослідження та вивчення регіону.

Практична робота: підготовка дослідницьких та творчих робіт з метою участі у Всеукраїнських та місцевих краєзнавчих конкурсах, акціях, культурних програмах.


 1. Зв'язки музею з державними та громадськими організаціями. Презентація діяльності

Вивчення та визначення кола партнерів та друзів музею. Форми і правила звернень до державних та громадських організацій. Планування співпраці. Участь у регіональних проектах, програмах, акціях. Очно-заочні форми презентації діяльності музею. Написання сценаріїв. Опрацювання фрагментів презентації. Творчі звіти. Співпраця з засобами масової інформації.

Практична робота: надання матеріалів про музей до постійних рубрик, циклів передач засобів масової інформації. Творчий звіт музею.


 1. Організація та проведення підсумкової експедиції


Основні вимоги до знань і умінь гуртківців
Гуртківці повинні знати:

 • основні поняття та терміни, нормативні акти, класифікацію музеїв;

 • етапи історичного розвитку музеїв та формування музейної мережі в регіоні;

 • основи організації та діяльності музеїв на громадських засадах;

 • функції та напрями діяльності музеїв при закладах освіти;

 • основні поняття про екскурсійну роботу;

 • основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів;

 • етапи та прийоми побудови музейної експозиції;

 • вимоги до масово-просвітницької діяльності громадських музеїв.


Гуртківці повинні вміти:

 • складати плани роботи музею;

 • здійснювати облік та створювати умови для зберігання музейних предметів;

 • організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;

 • виконувати наукову обробку зібраного матеріалу;складати план екскурсії та контрольний текст екскурсії;

 • створювати та оформлювати музейну експозицію;

 • здійснювати науково-просвітницьку роботу;

 • володіти основами культури мовлення.

 • працювати з архівними джерелами, довідниками, путівниками, картосхемами.

 • використовувати технічні засоби в польових умовах і для музейної експозиції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Артемчук Г. Методика організації науково-дослідницької роботи. – К.: Фортуна, 2000. – 272 с.

 2. Бойко А.М., Охріменко І.В. Національно-культурні традиції українського народу у виховній діяльності загальноосвітньої школи. – Полтава, 2000. – 244 с.

 3. Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М. Мадзігона та Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 276 с.

 4. Демідієнко О.Я. Основи краєзнавства: Навч. посібник. – Х.: Світ дитинства, 1999. – 96 с.

 5. Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. Зб. наукових праць / За заг. ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитка. Х.: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2000. – Вип. 13. – 184 с.

 6. Описи Київського намісництва 70-80-х років XVIIІ століття. – К.: Наукова думка,1989.

 7. Описи Лівобережної України кінця XVIІI ст. – поч. XIX ст. – К.: Наукова думка,1997.

 8. Панченко В.О. Міські та містечкові герби України. – К.: Просвіта, 2000.

 9. Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. – Ленинград: Наука, 1991.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка