Програма «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу»Скачати 125.6 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір125.6 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
КАФЕДРА ФІНАНСІВ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії ДонДТУ
_________________ М.І. Антощенко
ПРОГРАМА
фахового іспиту для отримання ОКР магістра
галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»
спеціальність 8.03050801 «Фінанси і кредит»

(магістерська програма «Фінансовий менеджмент в сфері бізнесу»)

Розглянуто і затверджено на

засіданні кафедри фінансів

Протокол № 8 від «_21_» _04_ 2015 р.

Зав. кафедрою

_____________________ Фесенко І.А.

Лисичанськ, 2015


Тема 1. Поняття і сутність фінансів

Об'єктивні передумови виникнення фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Необхідність фінансів в умовах товарного господарства. Сутність фінансів, їх специфічні ознаки та суспільне призначення. Функції фінансів, їх характеристика. Роль фінансів у суспільстві.

Функції фінансів як виявлення найважливіших ознак, особливостей, громадського призначення фінансів. Об'єкти і суб'єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту.

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове забезпечення процесу відтворення. Форми фінансового забезпечення.


Тема 2. Фінансові ресурси та фінансовий механізм

Поняття фінансових ресурсів, їх зміст, джерела формування. Склад і структура фінансових ресурсів.

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарчим механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового механізму.
Тема 3. Фінансова система і фінансова політика

Поняття фінансової системи, ознаки її побудови. Структура фінансової системи держави, її характеристика.

Сутність організаційної складової фінансової системи. Схема управління фінансовою системою держави.

Сутність фінансової політики, її мета і завдання. Елементи фінансової політики. Фінансова стратегія і фінансова тактика як складові фінансової політики держави. Види і типи фінансової політики, їх характеристика. Механізм реалізації фінансової політики.


Тема 4. Управління фінансами та фінансовий контроль

Поняття і методи управління фінансами. Сутність фінансового прогнозування, планування, регулювання і контролю. Система фінансових планів, їх характеристика. Органи управління фінансами держави.

Поняття фінансового контролю. Види, форми, методи і суб'єкти фінансового контролю. Державний і недержавний фінансовий контроль. Шляхи підвищення ефективності фінансового контролю.
Тема 5. Податкова політика держави

Сутність податкової політики та критерії її успішного проведення. Види податкової політики. Двуєдині завдання, які вирішуються податковою політикою. Широкий і вузький аспекти податкової політики. Вирішення проблеми бездефіцитного бюджету. Теорія А. Лаффера.

Податковий менеджмент на підприємстві. Податковий кодекс і його роль у проведенні податкової політики держави.

Тема 6. Бюджет і бюджетний устрій

Бюджет як економічна і юридична категорія. Місце і значення бюджету в загальній системі фінансових відносин. Функції бюджету. Бюджетний механізм фінансового регулювання в умовах переходу до ринкових відносин.

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи. Види бюджетів. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регульованих доходів.

Бюджетний процес і його основні елементи. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду і затвердження проектів державного та місцевих бюджетів.


Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету

Економічна сутність доходів і видатків бюджету. Форми їх прояву і матеріального втілення. Джерела формування бюджетних доходів. Форми та методи мобілізації грошових коштів до бюджету. Класифікація бюджетних доходів і витрат.

Формування доходів державного бюджету, їх склад і структура. Витрати державного бюджету.

Основні напрямки використання бюджетних коштів. Витрати державного бюджету на соціальний захист населення. Склад і структура видатків державного бюджету в соціально-культурній сфері.

Бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення. Проблеми скорочення і можливі джерела покриття бюджетного дефіциту.
Тема 8. Місцеві фінанси

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економіки адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи і видатки. Види неподаткових надходжень до місцевих бюджетів.

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування видатків місцевого господарювання. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

Збалансування місцевих бюджетів. Сутність вертикального і горизонтального фіскального дисбалансу, шляхи його усунення. Фінансове вирівнювання.


Тема 9. Фінансовий ринок

Сутність фінансового ринку, його роль в мобілізації та розподілі фінансових ресурсів. Класифікація фінансових ринків.

Грошовий ринок, ринок капіталів. Ризикові і безризикові фінансові ризики. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні, світові фінансові ринки. Первинні і вторинні фінансові ринки.

Структура та учасники ринку цінних паперів. Цінні папери та їх види. Основні характеристики цінних паперів. Міжнародні цінні папери. Формування вартості цінних паперів.

Структура та учасники ринку цінних паперів. Цінні папери та їх види. Основні характеристики цінних паперів. Міжнародні цінні папери. Формування вартості цінних паперів.
Тема 10. Грошово-кредитна політика і кредитна система

Центральний банк і його функції. Незалежність центрального банку. Сутність і основні цілі грошово-кредитної політики. Інструменти і механізм грошово-кредитної політики.

Поняття і організаційна структура кредитної системи. Банки, їх операції та функції. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові організації. Інвестиційні та страхові компанії, кредитні спілки, пенсійні фонди.
Тема 11. Основи фінансів підприємств

Поняття і сутність фінансів підприємств. Функції фінансів як внутрішня особливість і форма прояву їх сутності. Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між господарюючими суб'єктами, з державою, з банками, страховими компаніями.

Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. Методи і способи формування фінансових ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела. Власні, позикові та залучені кошти.

Фінансова діяльність підприємства. Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах. Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів.

Поняття фінансового механізму підприємства та характеристика його основних елементів.
Тема 12. Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Фактори, що впливають на величину виручки. Особливості формування виручки від реалізації на підприємствах окремих галузей економіки.

Розрахунок і планування виручки. Формування і розподіл валового і чистого доходу підприємства. Ціноутворення. Види цін на продукцію.


Тема 13. Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Загальний прибуток підприємства. Фактори, що впливають на формування прибутку.

Собівартість продукції та її вплив на прибуток. Сутність і методи визначення показників рентабельності.

Формування чистого прибутку підприємства і її використання. Фонди підприємства, створювані за рахунок чистого прибутку. Дивідендна політика підприємства. Нерозподілений прибуток і його використання.Тема 14. Активи підприємства

Сутність оборотних засобів та їх організація. Склад і розміщення оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів. Методи визначення потреби в оборотних коштах. Поняття норм і нормативів оборотних коштів, порядок їх визначення.

Показники стану оборотних коштів. Брак власних оборотних коштів, його визначення, причини виникнення та джерела поповнення. Показники ефективності використання оборотних коштів. Оборотність оборотних коштів і шляхи її прискорення.

Склад і структура основних засобів підприємств. Показники стану та ефективності використання основних виробничих засобів. Відтворення основних засобів. Знос і амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань.

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень. Залучення коштів від інших господарюючих суб'єктів: продаж акцій, пайові внески. Кредитування відтворення основних засобів. Ремонт основних засобів та його фінансове забезпечення.
Тема 15. Сутність фінансового аналізу

Сутність і значення фінансового аналізу: його основні цілі, завдання, особливості. Предмет, об'єкт та суб'єкти фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Класифікація методів аналізу.

Сучасна методика оцінки фінансових звітів. Зміст і методологія проведення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємства. Основні вимоги до складання фінансової звітності. Зміст, структура, призначення основних форм фінансової звітності.


Тема 16. Аналіз майна та джерел формування капіталу підприємства

Економічна сутність та структура майна підприємства. Методи аналізу майна підприємства та джерел його формування.

Аналіз показників наявності та стану необоротних активів. Аналіз показників ефективності використання необоротних і оборотних активів. Оцінка впливу ефективності використання активів на фінансові результати діяльності.

Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів підприємства. Ефективність управління структурою капіталу на підставі фінансового левериджу. Аналіз вартості капіталу. Ціна основних джерел фінансування діяльності підприємства. Оцінка ефективності використання власного і позикового капіталу. Ефект фінансового важеля.


Тема 17. Аналіз грошових потоків

Економічна сутність фінансового аналізу грошових активів. Класифікація вхідних і вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та інвестиційній діяльності підприємства.

Прямий і непрямий метод оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги та недоліки. Основні причини невідповідності величини грошових потоків сумі отриманого прибутку.

Оцінка стратегії управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами.


Тема 18. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення при оцінці фінансового стану підприємства. Зміст і послідовність аналізу ліквідності підприємства, основні стадії її оцінки.

Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за принципом терміновості погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Зіставлення елементів активів з відпо-відними елементами пасиву - основний спосіб оцінки ліквідності підприємства.

Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

Власний оборотний капітал - абсолютний показник ліквідності та платоспроможності, основні етапи його аналізу.

Зміст і основні напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства. Система критеріїв оцінки платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати). Умови визнання підприємства неплатоспроможним.


Тема 19. Аналіз фінансової стійкості підприємства

Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства. Заходи щодо підвищення фінансової стійкості підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання активів на фінансову стійкість підприємства.

Кількісна оцінка фінансової стійкості з позиції структури джерел коштів і витрат, пов'язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.

Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості. Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.


Тема 20. Аналіз ділової активності підприємства

Оцінка ринкової позиції підприємства: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища. Комплексний аналіз ефективності господарської діяльності.

Аналіз виробництва та реалізації продукції. Аналіз можливостей використання резервів зростання обсягів виробництва продукції.

Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собі вар-тості за статтями. Аналіз собівартості одиниці продукції. Аналіз динаміки показників собівартості продукції. Аналіз резервів зниження собівартості.

Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості економічного зростання підприємства.

Тема 21. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Інвестиції, їх класифікація, види, взаємозв'язок. Аналітичний метод розрахунку рентабельності інвестицій.

Поняття інвестиційного проекту та етапи його проведення. Основні задачі і методи оцінки інвестиційних проектів. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування.

Аналіз альтернативних проектів. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику.

Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжування конкуруючих інвестиційних проектів. Оптимізація розподілу інвестицій за кількома проектами. Оцінка інвестицій в інноваційну діяльність підприємств.

Аналіз факторів, що впливають на формування потреби в додаткових вкладеннях. Оцінка показників: відносної забезпеченості підприємства основними фондами, інвестиційної активності, інноваційної відповідальності. Аналіз інвестицій в облігації та акції.


Тема 22. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства

Значення і необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської діяльності. Загальні критерії оцінки кредитоспроможності підприємства.

Інтегральна та рейтингова оцінка фінансового стану підприємства.

Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. Сутність фінансової кризи та характеристика її параметрів. Сутність банкрутства та його основні ознаки. Види банкрутства. Моделі прогнозування банкрутства.

Сутність та порядок визначення поточної, критичної і надкритичної неплатоспроможності підприємства.

ЛІТЕРАТУРА


1. Аранчій В.І. Фінанси підприємства. Навчальний посібник. - К.: Професіонал, 2004. - 304 с.

2. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмаржіцька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - 2-е вид. без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 592 с.

3. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 328 с.

4. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. - Вид. 2-ге, змін. ї доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2005. - 528 с.

5. Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посібник. - К.: Знання, 2007. - 324 с.

6. Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз: теорія и практика: Підручник. - Вид. 2-е, перероб. - Львів, Магнолія, 2008. - 440 с.

7. Мец О.В. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003. - 278 с.

8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. - 2-е вид., Випр. и доп. - К.: Знання, 2005. - 662 с.

9. Стеців Л.П., Копілюк О.І. Фінанси: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2007. - 235 с.

10. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

11. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. 5 - ті вигляд., Перероб. ті доп. - К.: КНЕУ, 2005. - 560 с.

12. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія и практика: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.13. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

14. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2007. - 440 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка