Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів Укладач: Пахомова Тетяна Миколаївна, практичний психолог Миколаївського ліцеюСкачати 408.69 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір408.69 Kb.
#10315
ТипПрограма
Управління освіти Миколаївської міської ради

Миколаївський ліцей «Педагог»
Погоджено”

Науково-методичною радою

Науково-методичного центру

Протокол № ________від____________Схвалено:

науково-методичною радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

протокол № ____ від ___________


Затверджую:

Директор Миколаївського ліцею

________ Н.Л.Караченцева

«___»____________ 2013р.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

Програма


факультативного курсу

для учнів 10-11 класів

Укладач:Пахомова Тетяна Миколаївна,

практичний психолог

Миколаївського ліцею «Педагог»
Миколаїв – 2013

Пояснювальна записка

Програму факультативу «Основи педагогіки і психології» розроблено на основі Закону України "Про загальну середню освіту" й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392), який ґрунтується на засадах компетентнісного, когнітивно-комунікативного, особистісно зорієнтованого й діяльнісного підходів до навчання, що зумовлює чітке визначення результативного складника засвоєння змісту базової й повної загальної середньої освіти.

Компетентність сьогодні вважається передумовою успішної самореалізації випускника в суспільстві й передумовою розвитку самого суспільства, адже компетентнісний підхід передбачає активну участь ліцеїстів у процесі навчання, тобто спрямування освітнього процесу на формування й розвиток ключових і предметних компетентностей особистості.

На відміну від інших шкільних предметів програма факультативу «Основи педагогіки і психології» побудована з урахування таких компетентностей як:

- загальнокультурна компетентність — здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності;

- здоров’язбережувальна компетентність сприяє здатності учня застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей;

- інформаційно-комунікаційна, що дозволяє учням використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань;

- соціальна компетентність — здатність особистості продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Головним завданням загальної середньої освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, здатність до самоаналізу і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни.

У формуванні зазначених якостей важливе місце посідає підвищення психологічної та педагогічної культури, яке, насамперед, містить розуміння самого себе як особистості, усвідомлення свого місця у соціумі, формування навичок рефлексії, урахування потреб та інтересів інших, конструктивне вирішення проблем. Формування адекватної самооцінки, повага до себе - необхідна умова формування правової культури, вироблення власної позиції, соціальної активності.

Кожна людина колись у своєму житті так чи інакше виступає в ролі педагога, наприклад у виховані власних дітей. Виконання цієї ролі – одна із місій людини, оскільки вона несе відповідальність не тільки за себе, але й за майбутнє покоління. Ця роль потребує інтуїції, «здорового глузду», життєвої мудрості, певних умінь і обов'язково психолого-педагогічних знань.

Цими знаннями людина оволодіває ще в школі, де, навчаючись, опановує культурний досвід свого народу і людства. Важливою і значною частиною цього досвіду є суспільний і загальнолюдський досвід виховання і навчання дітей. Але спеціально організованого вивчення цього досвіду в школі немає. В навчальних планах відсутні психолого-педагогічні дисципліни. А це означає, що випадає дуже важлива частина. І це зрозуміло, якщо взяти до уваги зацікавленість сучасної цивілізації перш за все знаннями, що безпосередньо слугують науково-технічному прогресу. Таким чином, потреба в засвоєнні молодим поколінням психолого-педагогічної складової культурного досвіду є соціально обумовленою.

З метою ефективної реалізації цих освітніх завдань практичним психологом розроблено факультативний курс для учнів 10-11 класів «Основи педагогіки і психології».

Запропонована програма «Основи педагогіки і психології» побудована на підставі програм:


- Вареник С.В. Життєва компетентність особистості. Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів. – Первомайськ. – 2012.

- Грабовська В.Д. Основи психології: програма факультативного курсу для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Біла Церква. – 2010.


- Максименко С.Д. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія. 11 клас / С.Д. Максименко, С.І. Болтівець, О.В. Губенко, С.О. Мусатов, О.С. Науменко, О.С. Нечаєва, Я.Є. Стемківська, М.-Л.А. Чепа. – К., 2011.

- Методичні рекомендації щодо змістового наповнення програми під час навчання предмета «Психологія. 11 клас» (профільний рівень) / Укл.: К. О. Пінюгіна, В. В. Білецька, В. П. Ляхова. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 71с.

- Б.Н. Порус Основи педагогіки. Факультативний курс для учнів 10-11-х класів середньої загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації змістовий аспект. – Луганськ. – 2011.

- Склярук О.В. Основи педагогіки і психології. Навчальна програма спецкурсу для учнів педагогічних ліцеїв 10-11 класів. – Миколаїв. – 2009.Метою викладання факультативу «Основи педагогіки і психології» для учнів 10-11-х класів є засвоєння законів, закономірностей, цілей, принципів, змісту, методів і форм навчання, виховання, розвитку та оволодіння навиками самовдосконалення особистості; психологічна підготовка старшокласників до майбутнього самостійного життя.

Основними завданнями факультативу «Основи педагогіки і психології» є: • сприяння розвитку потреби у самопізнанні, саморозвитку, самовдосконаленні і самоактуалізації;

 • формування в учнів умінь та навичок рефлексії, аналізу поведінки оточуючих людей, розвитку здібностей, конструктивного вирішення конфліктних та проблемних ситуацій;

 • сприяння вдосконаленню навчально-пізнавальних здібностей;

 • формування уміння використання знань педагогіки та психології при вивченні інших дисциплін;

 • розвивати в учнів здатність робити свідомий вибір та нести відповідальність за нього;

 • розвиток творчого мислення, формування власного погляду та критичного ставлення до інформації;

 • відпрацювання навичок конструктивного міжособистісного, ділового і публічного спілкування;

 • сприяння допрофесійній підготовці учнів;

Програма розрахована на 70 годин: 10 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу), 11 клас – 1 година на тиждень (35 годин, 1 година – резерв навчального часу).

Зміст програми передбачає оволодіння теоретичними знаннями та відпрацювання їх у практичній діяльності.

Програмою передбачено проведення практичних робіт, що спрямовані на формування адекватної самооцінки, рефлексії, набуття практичних навичок розв’язання актуальних міжособистісних та внутрішніх конфліктів, конструктивного спілкування та взаємодії в різних сферах життя. Навички та вміння майбутнього педагога базуються на психологічних знаннях, тому програмою факультативу передбачено знайомство учнів з психологією розвитку особистості. Під час діагностичних досліджень на заняттях учні отримують можливість визначити власну особистість та основні психічні процеси. Заняття проводяться у формі: тренінговових занять, розвивальних, корекційних вправ, дискусій, аналізу ситуацій, «круглих столів», «мозкового штурму», ділових і рольових ігор.

Матеріал для практичних робіт психолог (педагог) добирає самостійно, виходячи зі змісту навчального матеріалу. Практичні роботи виконуються на занятті, але обмежена кількість їх дається на самостійне опрацювання учнів. Крім того, деякі завдання рекомендовано до самостійного виконання учнями у позаурочний час.

Доцільно застосовувати такі форми організації занять: індивідуальна, групова, фронтальна (лекційні і практичні заняття).

Показниками засвоєння навчального матеріалу є здатність учнів характеризувати і пояснювати основні поняття, аналізувати і виконувати запропоновані вправи та завдання, розуміти закономірності подій, що відбуваються. З огляду на це критеріями оцінювання навчально-виховних результатів факультативного курсу є: показник якості засвоєння теоретичних знань; показник практичного застосування набутих умінь. Підсумковим видом роботи передбачається захист проекту (індивідуального чи групового).Програма складається з чотирьох модулів:

 • Модуль 1. «Мій внутрішній потенціал» сприяє особистісному зростанню старшокласників, їх самопізнанню, визначенню свого подальшого життєвого шляху.

 • Модуль 2. «Мої стосунки з оточуючими» – направлений на розвиток комунікативних здібностей учнів, а саме володіння засобами комунікації та використання їх у діяльності, аналіз власної діяльності, опанування нових засобів ефективної комунікації.

 • Модуль 3. «Психологія міжособистісних відносин» - надає учням знання про функції і способи спілкування людей, ознайомлює з факторами психологічної сумісності людей у спілкуванні, відпрацьовує навички ділового спілкування, формування навички аналізу своїх вчинків і подій, вміння усвідомлювати своє ставлення до світу.

 • Модуль 4. «Психологія сімейних стосунків» – надає учням конкретні знання про сімейне життя, вчить терпимості і толерантності в стосунках з близькими людьми, допомагає опанувати шляхи вирішення проблемних ситуацій у сімейних взаєминах.

 • Модуль 5. «Проектування професійного життєвого шляху» – допомагає професійному самовизначенню молодих людей, вмінню об’єктивно оцінювати свої можливості, вихованню цілеспрямованої компетентної особистості, орієнтованої на життєвий успіх.

Модулі «Мій внутрішній потенціал» і «Мої стосунки з оточуючими» вивчаються в 10-х класах, а модулі «Психологія міжособистісних відносин», «Психологія сімейних стосунків» і «Проектування професійного життєвого шляху» - в 11-х класах.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Основи педагогіки і психології»

10 КЛАС

МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» ( 21 год.)

Розділ І. Предмет і завдання педагогіки і психології (4 год.)

Тема 1. Предмет педагогіки і психології

Учень ознайомлюється з предметом педагогіки і психології, психологічними факторами, закономірностями і механізмами; педагогічними категоріями, галузями психології.

Учень визначає значення педагогіки і психології в житті людини.

Тема 2. Історичні відомості з розвитку з педагогіки і психології.

Учень ознайомлюється з причинами зародження науки педагогіка і психологія.

Учень має уявлення про представників та їх вклад у розвиток науки.

Тема 3. Виникнення і розвиток психіки. Психіка людини та її функції.

Учень ознайомлюється з поняттям «психіка», її функції та проявами.

Учень має уявлення про свідомість та основні її характеристики, аналізує етапи психіки, розрізняє інстинктивну поведінку від розсудливої.

Тема 4. Мозок і психіка. Прийоми активізації роботи півкуль головного мозку.

Учень ознайомлюється з основними психічними процесами, міжпівкульовою асиметрією мозку, поняттями «Ліворукість» і «праворукість».

Учень вміє використовувати особливості функціонування правої й лівої півкуль в навчальній діяльності.
Розділ ІІ. Пізнавальні психічні процеси (4 год.)

Тема 5. Як Я пізнаю світ?Сприйняття. Увага. Пам’ять. Вікові та індивідуальні особливості розвитку.

Учень ознайомлюється з поняттями «сприйняття», «увага», «пам’ять», видами уваги та пам’яті.

Учень дає загальну характеристику психічних процесів

Учень визначає власний рівень розвитку сприйняття, пам’яті та уваги.

Учень використовує засоби розвитку пам’яті і уваги, прийоми мнемотехніки.

Тема 6. Відчуття – первинний сигнал дійсності.

Учень ознайомлюється з видами відчуттів та їх специфікою.

Учень знає як встановлюється зв’язок людини з середовищем.

Учень вміє відрізняти власні відчуття від їх інтерпретації.

Учень володіє прийомами розвитку відчуттів.

Тема 7. Здібності. Талант. Інтелект. Діагностика IQ.

Учень дає визначення поняттям “інтелект”, “здібності”, “талант”.

Учень знає, в чому полягає роль здібностей в процесі навчання людини, фактори, які впливають на розвиток інтелекту.

Учень вміє розкрити відмінності між здібностями і талантом, працювати з психологічними методиками по самодослідженню пізнавальних психічних процесів, визначити рівень власного інтелекту за методикою Айзенка.

Тема 8. Поняття про уяву. Шляхи розвитку уяви.

Учень розуміє сутність поняття «уява», розрізняє репродуктивну уяву від творчої.

Учень вміє застосовувати операції аналізу, синтезу, узагальнення в навчальній діяльності та працювати з психологічними вправами та завданнями.

Тема 9. Мислення. Природа і види мислення.

Учень дає визначення поняттю “мислення”, знає види розумових операцій,

оволодіває прийомами розвитку мислення.Учень визначає власний рівень розвитку процесів мислення.
Розділ ІІІ. Психологія творчості (3 год.)

Тема 10. Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

Учень оволодіває понятійним апаратом: «обдарованість», «креативність», «творчі здібності», «система».

Учень вміє аналізувати індивідуальні особливості розвитку творчого мислення та знаходити творчі шляхи вирішення проблем.

Учень розвиває власні творчі здібності.

Тема 11. Методи пошуку нового. Поняття про методи розвитку творчого мислення: мозковий штурм, метод гірлянд асоціацій, синтетика, методи теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

Учень ознайомлюється з поняттями і методами мозкового штурму, гірлянд асоціацій, синектики, ТРВЗ (теорії розв’язування винахідницьких задач).

Учень розвиває вміння творчо мислити та навчається розв’язувати задачі за допомогою згаданих методів.

Учень виконує творчі роботи: розв’язує технічну проблему за допомогою мозкового штурму, створює нові об’єкти методом гірлянд асоціацій, розвиває гнучкість мислення та вміння перебудовувати структуру пізнавальної ситуації за допомогою оператора РВВ(Розмір, Вага, Вартість), розв’язуючи задачу "Незвичайна планета”; складає казки з антисюжетом.
Розділ ІV. Загальні закономірності розвитку особистості (6 год.)

Тема 12. Загальні уявлення про особистість.

Учень дає визначення поняттям “особистість”, “індивід”, “індивідуальність”, “самооцінка”.

Учень знає, як здійснюється розвиток особистості.

Учень вміє визначати самооцінку.

Тема 13. Спрямованість особистості, її мотиваційна сфера. Механізми самовдосконалення.

Учень знає значення самоусвідомлення, самовиховання для розвитку особистості.

Учень вміє виявляти особливості власної мотиваційно-потребнісної сфери.

Учень виявляє особистісну ”зону найближчого розвитку,” компетенції для самоствердження і формує напрями бажаного самовдосконалення.

Тема 14. Поняття про темперамент та основні властивості нервової системи. Дослідження переважаючого типу темпераменту.

Учень знає основні положення вчення про типи і властивості нервової системи.

Учень характеризує особливості представників різних темпераментів.

Учень використовує знання про власний темперамент у взаємодії з іншими людьми.

Тема 15. Характер. Природа і прояви характеру. Тест «Який у вас характер».

Учень знає, що таке характер та фактори його формування.

Учень виховує потребу у формуванні позитивних рис й позбавлення негативних рис характеру.

Тема 16. Воля, її основні ознаки.

Учень знає природу й сутність вольової регуляції, вольові якості особистості.

Учень володіє способами розвитку волі.

Тема 17. Вплив середовища на розвиток особистості.

Учень знає про форми і методи впливу середовища на особистість.
Розділ V. Емоційно-почуттєвий світ людини (4 год.)

Тема 18. Емоції і почуття. Види емоційних станів.

Учень ознайомлюється з поняттями «емоції», «почуття».

Учень визначає емоційні стани, почуття, афекти.

Учень передає емоції за допомогою міміки.

Тема 19. Поняття про стрес та екстримальні життєві ситуації.

Учень знає природу і сутність переживання стресу.

Учень розуміє важливість емоційної саморегуляції в життєдіяльності людини.

Учень знає, як управляти своїм емоційним станом.

Тема 20. Конфлікт. Стилі вирішення та управління конфліктом.

Учень ознайомлюється з поняттям «конфлікт», зі стилями вирішення конфліктів: уникання, співпраця, компроміс, пристосування.

Учень аналізує основні стилі вирішення конфлікту.

Учень відпрацьовує алгоритм дій у ситуації конфлікту та власний провідний стиль вирішення конфліктів.

Тема 21. Як поводити себе в конфлікті з різними типами людей?

Учень формує й вдосконалює навички розв`язання конфлікту, формулює висновки про оптимальні способи розв’язання конфліктів.
МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ» (14 год.)

Розділ VІ. Основи спілкування (4 год.)

Тема 22. Поняття спілкування. Комунікабельність. Товариськість. Значення спілкування для координованої спільної діяльності.

Учень ознайомлюється з поняттям «спілкування», «комунікабельність», «товарискість».

Учень дає загальну характеристику поняття «спілкування»; називає і пояснює основні функції спілкування, отримує уявлення про історію виникнення спілкування.

Тема 23. Види і типи спілкування. Засоби вербальної та невербальної передачі інформації.

Учень усвідомлює, що в процесі спілкування обмін інформацією між його учасниками відбувається як на вербальному рівні, так і за допомогою міміки, жестів, поз, вибору міжособистісного простору (невербальний рівень спілкування), навчається встановлювати контакт на зазначених рівнях.

Тема 24. Який Я у спілкуванні? Бар’єри спілкування.

Учень визначає ефективність використання вербальних сигналів і невербальних засобів при встановленні контакту (усмішки, відкритої пози, ритмічних рухів…), відпрацьовує навички встановлення контакту за допомогою виразності, швидкості мовлення, інтонації; усвідомлює власні психологічні бар`єри у спілкуванні, застосовує навички спілкування в групі.

Тема 25. Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу та як правильно використовувати лідерські повноваження у груповій взаємодії.

Учень визначає типи взаємин у колективі, роль керівника.

Учень аналізує стилі керівництва, особливості делегування обов’язків.

Учень засвоює та відпрацьовує навики само презентації.
Розділ VIІ. Формування колективу та його вплив на формування особистості (6 год.)

Тема 26. Колектив і особистість.

Учень ознайомлюється з поняттям «група», «колектив», види груп.

Учень аналізує ознаки колективу; розподіл ролей в колективі.

Тема 27. Лідерство. Формальний і неформальний авторитет.

Учень ознайомлюється з поняттям«лідер», «авторитет».

Учень виділяє психологічні якості лідера, типи лідерства.

Тема 28. Емпатія, відвертість та довіра як умови ефективного спілкування.

Учень застосовує уміння безконфліктного спілкування, емпатійного сприйняття співрозмовника, конструктивної знеосібленої критики, саморефлексії особистісного та емоційних станів.

Учень формулює конструктивні критичні зауваження, аналізує власні помилки; оцінює роль співпереживання та його важливість у взаєминах між людьми.

Тема 29. Дитячі юнацькі громадські організації.

Учень ознайомлюється зі структурою позашкільної та позакласної роботи.

Учень визначає форми та напрями діяльності дитячих та юнацьких самодіяльних організацій.

Учень презентує індивідуальний чи груповий проект.

Тема 30. Самодіяльність групи і неформальні об’єднання.

Учень ознайомлюється з поняттям «формальна» та «неформальна» група, причини об’єднання молоді, наслідками впливу групи на підлітка.

Учень визначає класифікацію неформальних груп та їх об’єднань.

Тема 31. Як захистити себе на вулиці.

Учень аналізує наслідки невміння сказати «Ні!», умови, що сприяють впевненій відмові.

Учень відпрацьовує навички впевненої відмови.
Розділ VІП. Психолого-педагогічний аспект виховання (4 год.)

Тема 32. Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичне явище.

Учень ознайомлюється з поняттям «виховання», характером виховання у стародавні часи.

Учень визначає соціально-історичну обумовленість виховання,від чого залежить ефективність процесу виховання.

Тема 33. Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання.

Учень ознайомлюється з поняттям «національне виховання» та його складовими.

Учень визначає які завдання ставить перед собою національне виховання, основні шляхи громадянського виховання.

Тема 34. Соціальне середовище та його виховні функції. Визначення рівня вихованості.

Учень ознайомлюється з функціями виховання.

Учень визначає від чого залежить ефективність процесу виховання; власний рівень вихованості.

Тема 35. Підсумкове заняття.

Учень захищає власний проект.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Основи педагогіки і психології»

11 КЛАС

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН»

( 8 год.)

Розділ І. Спілкування як психолого-педагогічний фактор розвитку людини (4 год.)

Тема1. Структура і види спілкування. Рекомендації: “Як приваблювати до себе людей” (обговорення).

Учень ознайомлений з факторами психологічної сумісності людей у спілкуванні.

Учень дає визначення поняття “аттракції”.

Учень вміє аналізувати та працювати над психологічними рекомендаціями.

Тема 2. Дослідження якостей, значущих для ефективного спілкування. Тести “Чи добрий ти?”, “Чи приємно з вами спілкуватись?”, “Рівень почуття відповідальності”.

Учень аналізує результати самодослідження.

Учень порівнює результати діагностики з самооцінкою.

Учень виховує потребу в самоаналізі.

Тема 3. Техніка і прийоми спілкування. Говоріння. Слухання. Техніка активного слухання. Правила ведення розмови та правила слухача. Тест “Чи вмієте ви слухати?”

Учень ознайомлений з технікою активного слухання.

Учень реалізує правила спілкування у власній комунікації.

Тема 4. Міміка та жест як засоби спілкування.

Значення жесту у спілкуванні. Тест “Що говорять нам міміка і жести?”. Вправи “Жестові етюди”, “Колір за жестом”, “Мова міміки”.

Учень формує певну манеру поведінки у невербальній взаємодії.

Учень реалізує прагнення до самовдосконалення.
Розділ II. Закономірності взаємодії та спілкування людей. (4год.)

Тема 5. Особистість у групі. Сприймання і розуміння людьми один одного. Природа групи. Групові норми. Лідерство. Продуктивність групової роботи. Тест “Групові ролі”.

Учень знає визначення поняттям “група”, “групові норми”.

Учень має уявлення про якості лідера.

Учень досліджує власний рівень групової активності.

Тема 6. Поняття про імідж. Позитивний діловий імідж та якості особистості, необхідні в діловому спілкуванні. Технологія створення іміджу.

Учень дає визначення поняттю “імідж”.

Учень усвідомлює потребу у створенні позитивного іміджу.

Тема 7. Спілкування між юнаками та дівчатами. Вміння розрізняти любов та інші почуття: симпатію, закоханість, захоплення, потяг. Вправа “Моя проблема у спілкуванні з людиною, що сподобалась”.

Учень називає особливості спілкування між хлопцями та дівчатами;

Учень виявляє та аналізує власні проблеми у спілкуванні.

Тема 8. Спілкування з батьками. Батьки-діти: сутність мистецтва взаєморозуміння. Ієрархія у взаємостосунках з батьками, її необхідність. Вправа “Хороші батьки -...”, “Важкі” батьки – це...” (обговорення).

Учень має уявлення про сутність ієрархії у стосунках дітей з батьками;

Учень усвідомлює необхідність формування якостей “хороших” сина чи доньки.
МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (18 год.)

Розділ ІІІ. Психологія сімейних стосунків (6 год.)

Тема 9. Фамілістика – наука про сім’ю. Вправа «Моя сім’я».

Учень ознайомлений поняттям «фамілістика» з головним призначенням сім’ї, її впливом на розвиток особистості протягом всього життя людини.

Тема10. Почуття в житті людей. Любов як вище людське почуття. Вправа «Люблю-не люблю».

Учень дає визначення поняттю: «любов», знає сутність та ознаки справжньої любові

Учень розрізняє любов та інші почуття: симпатію, інтерес, захоплення.

Учень аналізує власну здатність любити.

Тема 11. Феномен кохання. Психологія закоханості.

Романтична концепція кохання. Закоханість та любов. Перше кохання. Різновиди кохання за А. Маслоу. «Формули» кохання за Дж. Рейнуотер.

Учень розрізняє почуття любові від закоханості;

Учень формує переконаність у глибокій перевірці своїх почуттів.

Тема 12. Естетизація людських відносин. Кохання і краса. Вибір об’єкта кохання. Критерії вибору. Ідеал та ідеалізація людини, їх відмінності. Вправа «Мій ідеал хлопця та дівчини».

Учень дає визначення поняттям «краса», «ідеал», «ідеалізація».

Учень оцінює власне уявлення про ідеал коханої людини.

Учень виховує потребу у пізнанні краси любові як найвищої на Землі краси.

Тема 13. Кохання і вірність. Кохання і ревнощі. Психологічна природа ревнощів. Способи подолання ревнощів. Тести «Чи вірні ви в любові та дружбі?», «Чи ревниві ви?»

Учень ознайомлений з природою виникнення почуття ревнощів.

Учень досліджує наявність почуття ревнощів у своїх стосунках з людьми.

Учень переконаний у необхідності почуття вірності у стосунках з коханою людиною.

Тема 14. Психологія дошлюбного залицяння. Основні функції дошлюбного залицяння. Побачення та етикет. Правила взаємного кохання та пізнання людини, що сподобалася.

Учень усвідомлює важливість дотримання етичних норм в дошлюбний період.
Розділ IV. Статевий розвиток людини (6 год.)

Тема 15. Історія статевих стосунків. Предмет сексології: стать і статева свідомість. Поняття «стать» у психології особистості. Дискусія на тему: «Початок статевого життя: мотиви».

Учень має уявлення про статеву свідомість.

Учень оцінює та аналізує мотиви початку статевого життя.

Учень формує критичне ставлення до невірних установок щодо статевого життя.

Тема 16. Відношення статей та формування гендерних ролей.

Еволюція уявлень про гендерні ролі. Поняття про мужність (маскулінність) та жіночність (фемінінність). Про рівноправ’я чоловіків та жінок. Вправа «Ця дитина – хлопчик, чи дівчинка?»

Учень осмислює соціально-психологічні чинники, які впливають на засвоєння гендерних ролей.

Учень вчиться долати стереотипи щодо «чоловічих» чи «жіночих» інтересів та уподобань.

Тема 17. Психологічні особливості та відмінності статей. Чоловік та жінка: порівняльна характеристика.

Учень знає психологічні відмінності чоловічої та жіночої статі.

Тема 18. Стать і культура. Розвиток психосексуальної культури особистості. Значення «окультурювання» почуттів. Вплив порнографії на формування розбещеності у психосексуальній поведінці людини. Дискусія на тему: «Сексуальність та відповідальність».

Учень знає негативні наслідки ігнорування соціально-культурних норм на розвиток сексуальності.

Учень усвідомлює необхідність відповідального й свідомого ставлення до власної сексуальної поведінки.

Тема 19. Статевий розвиток і здоров’я. Психологічні причини і наслідки сексуального насилля. Прояви насильства. Рекомендації: «Як діяти в ситуації ризику?» (обговорення).

Учень ознайомлений з термінологією насильства.

Учень виховує толерантне, співчутливе ставлення до людей, які потерпають від насильства.

Тема 20. Репродуктивна функція людської сексуальності. Закони спадковості, формування генофонду. Регулювання народжуваності. Аборт, його наслідки.

Учень усвідомлює всі негативні наслідки штучного переривання вагітності.

Учень формує відповідальне ставлення до власного здоров’я та виховує правильні репродуктивні установки.
Розділ V. Шлюб. Сім’я. Діти. (6 год.)

Тема 21. Подружжя – основний стан людини. На порозі сім’ї: з ким і як будувати сім’ю? Необхідність глибокої перевірки почуттів. Критерії вибору. Поради молодим: «Як не помилитись у виборі?» (обговорення).

Учень знає вимоги та критерії вибору супутника життя.

Учень аналізує типові помилки (стереотипи) у виборі;

Учень розвиває потребу у створенні гармонійних стосунків у майбутньому сімейному житті.

Тема 22. Сім’я як соціальний інститут. Сутність сім’ї. Різновиди сім’ї. Заповіді гармонійного сімейного життя. Цінності сімейного життя (за О. Вишневським). Дискусія: «Громадянський та офіційний шлюби – переваги та недоліки».

Учень дає визначення сутності сім’ї.

Учень усвідомлює соціальний зміст шлюбу.

Учень досліджує власні установки на майбутнє сімейне життя.

Тема 23. Стадії розвитку подружніх відносин. Особливості молодої сім’ї. Протиріччя взаємної адаптації. Організація домашньої праці в сім’ї. Анкета “Сімейний договір».

Учень визначає характерні особливості молодого подружжя.

Учень аналізує й пояснює причини, що заважають взаємній адаптації.

Тема 24. Сімейні конфлікти. Типові причини конфліктів. Поведінка у сімейному конфлікті. Сім способів зробити сімейне життя щасливим (за Д. Карнегі). Розлучення та його наслідки.

Учень дає визначення поняттю «конфлікт».

Учень досліджує й аналізує причини виникнення конфліктних ситуацій у сімейному житті.

Тема 25. Сім’я і діти. Поради майбутнім батькам.

Учень усвідомлює особисту відповідальність при підготовці до народження дитини.

Учень знає основні етапи у розвитку дитини та їх особливості, психологічні особливості статевого виховання хлопчиків та дівчаток.

Учень досліджує наявність необхідних якостей у своєму характері.

Тема 26. Психологія дому. Психологічна сутність дому, його містика. Влаштування дому, сімейні традиції, захоплення, домашній режим. Негативні типи домашнього влаштування. Вправа «Мій дім – моя фортеця».

Учень пояснює психологічний смисл дому.

Учень аналізує негативні типи домашнього влаштування.
МОДУЛЬ 5. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» (8 год.)

Розділ . Моя професія вчитель (8 год.)

Тема 27. Мої професійні інтереси та здібності.

Учень тлумачить поняття «професія», «професіограма», «цілепокладання» «професійна придатність», «профіль посади», «конкурентноспроможність».

Тема 28. Особливості педагогічної діяльності.

Учень володіє знаннями з особливості педагогічної спеціальності, структури і функцій педагогічної діяльності.

Тема 29. Особистість вчителя.

Учень ознайомлюється з поняттями «педагогічні здібності», «професійна етика», «педагогічний такт учителя», вимогами до особистості сучасного вчителя, головними професійними навичками вчителя.

Тема 30. Педагогічне спілкування як взаємодія.

Учень ознайомлений зі стилями і рівнями педагогічного спілкування, педагогічною культурою вчителя.

Тема 31. Імідж сучасного вчителя.

Учень ознайомлюється з механізми створення іміджу сучасного педагога.

Тема 32. Учитель учора, сьогодні, завтра.

Учень знає історію розвитку педагогічної спеціальності, може порівняти вчителя минулого і сьогодення.

Тема 33. Професійна майстерність вчителя.

Учень ознайомлений з поняттям педагогічна майстерність та її складові, головні критерії майстерності вчителя.

Тема 34. Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності.

Учень має уявлення про поняття педагогічної техніки та його зміст. Сутність та роль педагогічної техніки вчителя у навчальному процесі.

Тема 35. Підсумкове заняття.

Учень захищає власний проект.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

10 КЛАСп/п

Основні теми

К-сть

год.

Форми

занять

МОДУЛЬ 1. «МІЙ ВНУТРІШНІЙ ПОТЕНЦІАЛ» ( 21 год.)

Розділ І. Предмет і завдання педагогіки і психології (4 год.)

1.

Предмет педагогіки і психології

1

Лекція

2.

Історичні відомості з розвитку з педагогіки і психології

1

Практичне заняття

3.

Виникнення і розвиток психіки. Психіка людини та її функції. Дискусія на тему: «Люди чи тварини?» (за книгою Ж.Веркора «Люди чи тварини?»)

1

Заняття-дискусія

4.

Мозок і психіка. Прийоми активізації роботи півкуль головного мозку.

1

Практичне заняття

Розділ ІІ. Пізнавальні психічні процеси (4 год.)

5.

Як Я пізнаю світ?Сприйняття. Увага. Пам’ять. Вікові та індивідуальні особливості розвитку.

1

Лекція

6.

Відчуття – первинний сигнал дійсності

1

Практичне заняття

7.

Здібності. Талант. Інтелект. Діагностика IQ.

1

Діагностичне заняття

8.

Поняття про уяву та шляхи розвитку уяви.

1

Практичне заняття

9.

Мислення. Природа і види мислення.

1

Практичне заняття

Розділ ІІІ. Психологія творчості (3 год.)

10.

Творчі здібності. Креативність. Обдарованість.

1

Лекція

11.


Методи пошуку нового.Поняття про методи розвитку творчого мислення: мозковий штурм, метод гірлянд асоціацій, синтетика, методи теорії розв’язування винахідницьких задач (ТРВЗ).

1


Практичне заняття


Розділ ІV. Загальні закономірності розвитку особистості (6 год.)

12.

Загальні уявлення про особистість

1

Лекція

13.

Спрямованість особистості, її мотиваційна сфера. Механізми самовдосконалення.

1

Практичне заняття

14.

Поняття про темперамент та основні властивості нервової системи. Дослідження переважаючого типу темпераменту.

1

Практичне заняття - дослідження

15.

Характер. Природа і прояви характеру. Тест «Який у вас характер».

1

Практичне заняття

16.

Воля, її основні ознаки.

1

Практичне заняття

17.

Вплив середовища на розвиток особистості.

1

Практичне заняття

Розділ V. Емоційно-почуттєвий світ людини (4 год.)

18.

Емоції і почуття. Види емоційних станів.

1

Лекція. Практичне заняття

19.

Поняття про стрес та екстримальні життєві ситуації

1

Практичне заняття

20.

Конфлікт. Стилі вирішення та управління конфліктом.

1

Практичне заняття

21.

Як поводити себе в конфлікті з різними типами людей?

1

Тренінгові заняття

МОДУЛЬ 2. «МОЇ СТОСУНКИ З ОТОЧУЮЧИМИ» (14 год.)

Розділ VІ. Основи спілкування (4 год.)

22.

Поняття спілкування. Комунікабельність. Товариськість. Значення спілкування для координованої спільної діяльності.

1

Лекція

23.

Види і типи спілкування. Засоби вербальної та невербальної передачі інформації.

1

Тренінгове заняття

24.

Який Я у спілкуванні? Бар’єри спілкування.

1

Діагностичне заняття.

25.

Спілкування в групі. Як привернути до себе увагу та як правильно використовувати лідерські повноваження у груповій взаємодії.

1

Тренінгове заняття.

Розділ VIІ. Формування колективу та його вплив на формування особистості (6 год.)

26.

Колектив і особистість

1

Лекція

27.

Лідерство. Формальний і неформальний авторитет.

1

Тренінгове заняття

28.

Емпатія, відвертість та довіра як умови ефективного спілкування.

1

Лекція.

Практичне заняття

29.

Дитячі юнацькі громадські організації.

1

Презентація проектів

30.

Самодіяльність групи і неформальні об’єднання

1

Урок-дослідження

31.

Як захистити себе на вулиці.

1

Тренінгове заняття

Розділ VП. Психолого-педагогічний аспект виховання (4 год.)

32.

Зміст педагогічного поняття «виховання» як суспільно-історичне явище.

1

Лекція

33.

Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання.

1

Практичне заняття

34.

Соціальне середовище та його виховні функції. Визначення рівня вихованості.

1

Практичне заняття

35.

Підсумкове заняття

1

Захист проектів


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

11 КЛАСп/п

Основні теми

К-сть

год

Форми

занять

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН»

( 8 год.)

Розділ І. Спілкування як психолого-педагогічний фактор розвитку людини (4год.)

1.

Структура і види спілкування.

Рекомендації: “Як приваблювати до себе людей”.1

Лекція-дискусія

2.

Дослідження якостей, значущих для ефективного спілкування. Тести “Чи добрий ти?”, “Чи приємно з вами спілкуватись?”, “Рівень почуття відповідальності”.

1

Діагностичне заняття

3.

Техніка і прийоми спілкування. Говоріння. Слухання. Техніка активного слухання. Правила ведення розмови та правила слухача. Тест “Чи вмієте ви слухати?”

1

Практичне заняття

4.

Міміка та жест як засоби спілкування.

Значення жесту у спілкуванні. Тест “Що говорять нам міміка і жести?”. Вправи “Жестові етюди”, “Колір за жестом”, “Мова міміки”.

1

Практичне заняття

Розділ II. Закономірності взаємодії та спілкування людей (4 год.)

5.

Особистість у групі. Сприймання і розуміння людьми один одного. Природа групи. Групові норми. Лідерство. Продуктивність групової роботи. Тест “Групові ролі”.

1

Лекція

6.

Поняття про імідж. Позитивний діловий імідж та якості особистості, необхідні в діловому спілкуванні. Технологія створення іміджу.

1

Практичне заняття. Захист проектів

7.

Спілкування між юнаками та дівчатами. Вміння розрізняти любов та інші почуття: симпатію, закоханість, захоплення, потяг. Вправа “Моя проблема у спілкуванні з людиною, що сподобалась”.

1

Тренінгове заняття

8.

Спілкування з батьками. Батьки-діти: сутність мистецтва взаєморозуміння. Ієрархія у взаємостосунках з батьками, її необхідність. Вправа “Хороші батьки -...”, “Важкі” батьки – це...”.

1

Заняття-дискусія

МОДУЛЬ 3. «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ» (18 год.)

Розділ ІІІ. Психологія сімейних стосунків (6 год.)

9.

Фамілістика – наука про сім’ю. Вправа «Моя сім’я».

1

Лекція

10.

Почуття в житті людей. Любов як вище людське почуття. Вправа «Люблю-не люблю».

1

Заняття дискусія

11.

Феномен кохання. Психологія закоханості.

Романтична концепція кохання. Закоханість та любов. Перше кохання. Різновиди кохання за А. Маслоу. «Формули» кохання за Дж. Рейнуотер.

1

Урок-диспут

12.

Естетизація людських відносин. Кохання і краса. Вибір об’єкта кохання. Критерії вибору. Ідеал та ідеалізація людини, їх відмінності. Вправа «Мій ідеал хлопця та дівчини».

1

Практичне заняття

13.

Кохання і вірність. Кохання і ревнощі. Психологічна природа ревнощів. Способи подолання ревнощів.

1

Практичне заняття

14.

Психологія дошлюбного залицяння. Основні функції дошлюбного залицяння. Побачення та етикет. Правила взаємного кохання та пізнання людини, що сподобалася.

1

дискусія

Розділ IV. Статевий розвиток людини (6 год.)

15.

Історія статевих стосунків.

Предмет сексології: стать і статева свідомість. Поняття «стать» у психології особистості. Дискусія на тему: «Початок статевого життя: мотиви».

1

Лекція-диспут

16.

Відношення статей та формування гендерних ролей. Еволюція уявлень про гендерні ролі. Поняття про мужність (маскулінність) та жіночність (фемінінність). Про рівноправ’я чоловіків та жінок. Вправа «Ця дитина – хлопчик, чи дівчинка?».

1

Лекція.

17.

Психологічні особливості та відмінності статей. Чоловік та жінка: порівняльна характеристика.

1

Практичне заняття

18.

Стать і культура. Розвиток психосексуальної культури особистості. Значення «окультурювання» почуттів. Вплив порнографії на формування розбещеності у психосексуальній поведінці людини. Дискусія на тему: «Сексуальність та відповідальність».

1

Заняття -дискусія

19.

Статевий розвиток і здоров’я. Психологічні причини і наслідки сексуального насилля. Прояви насильства. Рекомендації: «Як діяти в ситуації ризику?» (обговорення).

1

Практичне заняття – диспут

20.

Репродуктивна функція людської сексуальності. Закони спадковості, формування генофонду. Регулювання народжуваності. Аборт, його наслідки.

1

Лекція

Розділ V. Шлюб. Сім’я. Діти. (6 год.)

21.

Подружжя – основний стан людини. На порозі сім’ї: з ким і як будувати сім’ю? Необхідність глибокої перевірки почуттів. Критерії вибору. Поради молодим: «Як не помилитись у виборі?» (обговорення).

1

Лекція -диспут

22.

Сім’я як соціальний інститут. Сутність сім’ї. Різновиди сім’ї. Заповіді гармонійного сімейного життя. Цінності сімейного життя (за О. Вишневським). Дискусія: «Громадянський та офіційний шлюби – переваги та недоліки».

1

Заняття -дискусія

23.

Стадії розвитку подружніх відносин. Особливості молодої сім’ї. Протиріччя взаємної адаптації. Організація домашньої праці в сім’ї. Анкета “Сімейний договір».

1

Практичне заняття

24.

Сімейні конфлікти. Типові причини конфліктів. Поведінка у сімейному конфлікті. Сім способів зробити сімейне життя щасливим (за Д. Карнегі). Розлучення та його наслідки.

1

Леція-дискусія

25.

Сім’я і діти. Поради майбутнім батькам.

1

Практичне заняття

26.

Психологія дому. Психологічна сутність дому, його містика. Влаштування дому, сімейні традиції, захоплення, домашній режим. Негативні типи домашнього влаштування. Вправа «Мій дім – моя фортеця».

1

Тренінгове заняття

МОДУЛЬ 5. «ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ» (8 год.)

Розділ . Моя професія вчитель (8 год.)

27.

Мої професійні інтереси та здібності.

1

Діагностичне заняття

28.

Особливості педагогічної діяльності.

1

Практичнее заняття

29.

Особистість вчителя.

1

Практичнее заняття

30.

Педагогічне спілкування як взаємодія

1

Практичнее заняття

31.

Імідж сучасного вчителя

1

Практичнее заняття

32.

Партнерське спілкування. Види і рівні контактування. Діловий етикет. Передбачення результатів взаємодії

1

Лекція

33.

Професійна майстерність вчителя.

1

Практичне заняття

34.

Педагогічна техніка як основа педагогічної майстерності.

1

Практичне заняття

35.

Підсумковий заняття1

Захист проектівСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Вареник С.В.Життєва компетентність особистості. Програма факультативного курсу для учнів 10-11 класів. – Первомайськ. – 2012.

2. Грабовська В.Д. Основи психології: програма факультативного курсу для 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. – Біла Церква. – 2010.


2. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с.

3. Максименко С.Д. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія. 11 клас / С.Д. Максименко, С.І. Болтівець, О.В. Губенко, С.О. Мусатов, О.С. Науменко, О.С. Нечаєва, Я.Є. Стемківська, М.-Л.А. Чепа. – К., 2011.

4. Методичні рекомендації щодо змістового наповнення програми під час навчання предмета «Психологія. 11 клас» (профільний рівень) / Укл.: К. О. Пінюгіна, В. В. Білецька, В. П. Ляхова. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 71 с.

5. Б.Н. Порус Основи педагогіки. Факультативний курс для учнів 10-11-х класів середньої загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації змістовий аспект. – Луганськ. – 2011.

6. Склярук О.В. Основи педагогіки і психології. Навчальна програма спецкурсу для учнів педагогічних ліцеїв 10-11 класів. – Миколаїв. – 2009.

7. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2006. – 560 с.

8. Конспект лекцій. Педагогіка. [Електронний ресурс] / http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/86/

9. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/state_standards/10. Закону України "Про загальну середню освіту [Електронний ресурс] /http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
Скачати 408.69 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка