Програма фахового вступного випробування з олігофренопедагогіки і спеціальних методикСкачати 395.1 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір395.1 Kb.
1   2   3

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 368 с.

 2. Белкин А.С. Нравственное воспитание учащихся вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1977. – 112 с.

 3. Бондар В.І. Підготовка учнів допоміжної школи до самостійної трудової діяльності. - К.: Радянська школа, 1987. – 128 с.

 4. Буфетов Н.М. Нравственное воспитание во вспомогательной школе. – Алма – Ата: Мектеп, 1988. – 88 с.

 5. Висоцька А.М. Основні завдання, форми і методи громадянського виховання учнів спеціальних шкіл-інтернатів // Дефектологія. – 2005. - № 3. – С. 29 – 34.

 6. Воспитательная работа во вспомогательной школе / Под ред. В.Ф. Мачихиной. - М.: Просвещение, 1980. – 162 с.

 7. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной педагогики. - М.: Akademia, 1999. – 280 с.

 8. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании: Хрестоматия / Сост. Н.Д. Соколова. – М.: ГНОМ и Д, 2001. – 448 с.

 9. Дефектология: Словарь – справочник / Авт.- сост. С.С.Степанов; Под ред Б.П.Пузанова. – М.: Новая школа, 1996. – 80 с.

 10. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1981. – 176 с.

 11. Єременко І.Г. Наукові основи корекційно-виховної роботи в допоміжній школі: Методичний лист. - К.: Рад. школа, 1970. – 51 с.

 12. Завражин С.А, Фортова Л.К. Адаптация детей с ограниченными возможностями: Учеб. пособие для студ. пед учеб. заведений. – М.: Академический Проект: Трикста, 2005. – 400 с.

 13. Замский Х.С. История олигофренопедагогики. - М.: Просвещение, 1980. – 398 с.

 14. Исаев Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков. Руководство. – СПб.: Речь, 2003. – 391 с.

 15. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. - М.: ВЛАДОС, 1998. – 208 с.

 16. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. - М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

 17. Книга для учителя вспомогательной школы / Под ред Г.М.Дульнева: 2-е изд. – М.: Учпедгиз, 1959. – 448 с.

 18. Козленко Н.Н. Физическое воспитание учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад.школа, 1987. – 112 с.

 19. Коломинский Н.С. Развитие личности учащихся вспомогательной школы. - К.: Рад школа, 1978. – 87 с.

 20. Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников / Под ред. Л.П. Носковой. - М.: Педагогика, 1989. – 176 с.

 21. Коберник Г.М., Синьов В.М. Основи дефектології. - К.: Вища школа, 1994. – 143 с.

 22. Кэррол Тингей-Михаэлис. Дети с недостатками развития // Книга в помощь родителям. - М.: Педагогика, 1988. – 240 с.

 23. Липа В.А. Психологические основы педагогической коррекции. – Донецк: Лебідь, 2000. – 319 с.

 24. Маллер А.Р. , Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими нарушениями интеллекта. - М.: Педагогика, 1988. – 128 с.

 25. Миронова С.П. Використання комп’ютера у корекційному навчанні дітей з вадами інтелекту // Дефектологія. – 2003. - № 3. – С. 41 – 44.

 26. Миронова С.П. Професіограма олігофренопедагога дошкільних закладів // Дефектологія. - 1998.- № 3.- С.39-43.

 27. Миронова С.П., Матвєєва М.П. Реалізація індивідуального підходу до дітей з вадами інтелекту // Методичні рекомендації. - Кам'янець-Подільський, 2001. –28 с.

 28. Миронова С.П., Матвеева М.П.Статеве виховання. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя // Методичний посібник для вчителів і вихователів. - Кам’янець-Подільський, 2000. – 30 с.

 29. Миронова С.П. Методичні рекомендації до вивчення курсу олігофренопедагогіки на дефектологічному факультеті. - Кам’янець-Подільський, 1995. – 50 с.

 30. Мачихина В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной школе-интернате. - М.: Просвещение, 1978. – 168 с.

 31. Мирский С.Я. Методика профессионального- трудового обучения во вспомогательной школе. - М.: Просвещение, 1988. – 224 с.

 32. Обучение детей с проблемами в развитии в разных странах мира: Хрестоматия / Сост. Л.М.Шипицина. – СПб., 1997. – 256 с.

 33. Освітні технології: Навч. метод. посіб. /О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 255 с.

 34. Пороцкая Т.И. Работа воспитателя вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1984. – 176 с.

 35. Принципы отбора детей во вспомогательную школу / Под.ред.Г.М. Дульнева, А.С. Лурия. - М.: Просвещение, 1973. – 228 с.

 36. Психологические проблемы коррекционной работы во вспомогательной школе / Под ред. Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой, Т.Н. Головиной. -М.: Педагогика, 1980. – 176 с.

 37. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. - М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

 38. Реабілітаційна педагогіка//Ч. І,ІІ. – Київ: ІЗМН, 1998. – 316 с., 518 с.

 39. Самостійна робота студентів з дисципліни „Корекційна педагогіка (Олігофренопедагогіка)”. Навчальний посібник / Укл. С.П.Миронова. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – 104с.

 40. Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие / По ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с.

 41. Специальная педагогика: Учебное пособие / Под ред Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2000. – 400 с.

 42. Стадненко Н.М., Матвєєва М.П., Обухівська А.Г. Нариси з олігофренопсихології. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2002.- 200 с.

 43. Стожок Л.С. Экологическое воспитание учащихся вспомогательной школы//Методические рекомендации.- К.: РУМК, 1991. – 26 с.

 44. Турчинская В.Е., Николаев С.Т. Организация самоподготовки во вспомогательной школе-интернате // Методические рекомендации учителям и воспитателям. - К.: РУМК, 1988. – 42 с.

 45. Эстетическое воспитание во вспомогательной школе / Под ред. Т.Н. Головиной. - М.: Просвещение, 1972. – 104 с.

 46. Фромм Аллан. Азбука для родителей. - Лениздат, 1991. – 319 с.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ

Тема 1. Методика викладання математики в системі навчальних дисциплін.

Методика викладання математики в допоміжній школі як педагогічна наука. Завдання та зміст курсу математики. Вплив математики на корекцію у відсталих дітей психофізичних відхилень. Міжпредметні зв'язки при навчанні математики: попередні, супутні, перспективні. Зв'язок математики з українською мовою, трудовим навчанням, кресленням, природознавством і т.д.Тема 2. Навчальна програма з математики для допоміжної школи.

Основні принципи розташування навчального матеріалу у програмі. Розподіл навчального матеріалу по концентрам. Знання, вміння та навички, які формуються у відсталих учнів в середині кожного концентра. Структурні особливості програми з математики для допоміжної школи. Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння навчального матеріалу. Акалькулія. Основні математичні знання, навички та вміння, якими повинні оволодіти відсталі школярі в період навчання у допоміжній школі. Підручники з математики для молодших і старших класів допоміжної школи.Тема 3. Методи навчання математики і шляхи їх реалізації.

Основні методи навчання математики в допоміжній школі. Психологічні механізми використання методів навчання на уроках математики. Залежність методів навчання від конкретного дидактичного завдання, змісту, засобів і організаційних форм роботи. Особливості використання методів навчання на уроках математики в молодших і старших класах допоміжної школи. Врахування особливостей пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів при виборі методів навчання в умовах одного класу. Форми контролю математичних знань учнів допоміжної школи. Використання нових підходів до оцінювання досягнень розумово відсталих учнів.Тема 4. Урок математики у допоміжній школі.

Планування і облік навчально-виховної роботи з математики у допоміжній школі. Підготовка вчителя до уроку. Річний, календарний, тематичний плани. Урок математики в допоміжній школі, його освітні, виховні, корекційно-розвиваючі та практичні завдання. Вимоги до уроку. Система уроків, її значення в роботі з розумово відсталими учнями. Типологія уроків залежно від мети. Структура уроку математики в допоміжній школі. Психолого-педагогічні вимоги до уроків математики.Тема 5. Позакласна робота з математики.

Позакласна робота з математики в допоміжній школі. Особливості позакласної роботи. Значення, зміст, методика її проведення. Види позакласної роботи з математики в молодших і старших класах допоміжної школи: математична газета, математичний гурток, хвилини цікавої математики, математичний куточок, математична вікторина.

Домашні завдання з математики. Типи домашніх завдань. Репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчі роботи. Взаємозв'язок вчителя математики і вихователя при підготовці домашніх завдань.

Тема 6. Організація роботи на уроках математики у пропедевтичний період.

Необхідність підготовчого періоду навчання математики в допоміжній школі. Його тривалість. Завдання пропедевтичного періоду. Визначення вчителем рівня готовності учнів до вивчення математики. Значення визначення наявних математичних знань та здібностей для подальшої роботи на уроках математики. Зміст пропедевтичного періоду з математики в допоміжній школі. Формування понять про розміри предметів, просторових, часових та кількісних уявлень дітей. Організація уроків математики в пропедевтичний період. Структура пропедевтичного уроку. Загальнопропедевтичні та тематикопропедевтичні уроки.Тема 7. Роль і місце геометричного матеріалу в системі навчання учнів допоміжної школи.

Предмет геометрії. Завдання й зміст вивчення геометричного матеріалу в допоміжній школі. Концентричність розташування геометричного матеріалу в програмі для допоміжної школи. Основні методи і прийоми вивчення геометричного матеріалу. Особливості оволодіння відсталими дітьми знаннями з наочної геометрії. Суб'єктивні і об'єктивні труднощі, які зустрічаються у відсталих учнів під час вивчення геометричного матеріалу. Організація вивчення геометричного матеріалу на уроках у допоміжній школі. Типи уроків з геометрії у допоміжній школі. Структура уроків вивчення геометричного матеріалу.Тема 8. Формування в учнів молодших класів допоміжної школи знань про геометричні фігури.

Головне завдання вивчення геометричних фігур у 1-4-х класах. Точка. Пряма, крива лінія. Кути. Круг. Коло. Використання циркуля. Порівнювання кругів через порівняння їхніх радіусів. Трикутник. Знайомство з трикутниками. Вивчення його властивостей. Креслення трикутників. Квадрат і прямокутник. Формування навичок диференціювати ці фігури. Квадрат і прямокутник як типи багатокутників. Вміння креслити фігури. Порівняння квадрата і прямокутника. Геометричні тіла.Тема 9. Формування в учнів старших класів геометричних понять.

Кут. Вивчення його властивостей та елементів. Довжина ламаної. Розгорнутий кут. Паралельні і перпендикулярні лінії. Діаграми. Масштаб. Вісь і центр симетрії. Додавання відрізків. Бісектриса кута. Креслення кутів за допомогою транспортира. Порівняння кутів. Визначення кола. Січна. Хорда. Позначення радіуса і діаметра відповідними літерами латинського алфавіту. Розкриття залежності між довжиною кола і його радіусом. Введення Пі. Сектор. Сегмент. Дуга. Трикутник. Визначення і основні властивості. Висота. Типи трикутників. Креслення трикутника за допомогою циркуля та лінійки. Властивості кутів і сторін. Квадрат і прямокутник. Їхні властивості. Периметр. Знайомство з формулами. Типи багатокутників. Палетка. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Геометричні тіла. Об'єм паралелепіпеда, куба.Тема 10. Методика організації роботи над арифметичною задачею.

Значення задач для розвитку в учнів логічного мислення. Особливості формування у розумово відсталих дітей математичного мислення в процесі розв'язування задач. Труднощі, які зустрічаються при розв'язанні арифметичних задач. Робота над змістом задачі. Запис умови. Типи скороченого запису умови арифметичної задачі. Пошук розв'язання. Форми запису розв'язку та формулювання відповіді. Перевірка розв'язання. Подальша робота над задачею. Складання арифметичних задач з відсталими учнями. Задача-вправа. Задача-проблема.Тема 11. Методика навчання відсталих учнів розв'язуванню задач.

Значення і місце задач в курсі математики. Мета навчання розв'язанню текстових задач. Роль задач в підготовці учнів до життя і практичної діяльності. Помилки, які допускають розумово відсталі учні при розв'язуванні задач. Методика роботи над складеною арифметичною задачею. Формування вміння розв'язувати складені арифметичні задачі. Перехід від простих до складених арифметичних задач. Числові вирази. Доцільність знайомства з ними відсталих учнів. Розв'язок задач за допомогою числових виразів.Тема 12. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 10.

Завдання вивчення першого десятка в допоміжній школі. Зміст, система вивчення нумерації в межах 10. Методика ознайомлення учнів з числами першого десятка. Порівняння чисел натурального ряду. Ознайомлення з нулем. Прийоми усного рахунку, які використовуються у 1-му класі. Види вправ для закріплення обчислювальних навичок. Додавання і віднімання в межах 10. Наочні посібники і дидактичний матеріал, які використовуються під час навчання додаванню і відніманню в межах 10.Тема 13. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 2-го десятка.

Завдання вивчення 2-го десятка в допоміжній школі. Усна і письмова нумерація в межах 20. Послідовність її вивчення. Наочний та дидактичний матеріал, який використовується під час формування математичних знань, умінь і навичок у 2-му концентрі. Вправи для закріплення знань про місце числа в натуральному ряді чисел. Послідовність вивчення додавання і віднімання в межах 20: без переходу, з переходом через розряд. Обчислення прикладів у 2-му концентрі. Особливості роботи над арифметичними задачами у цей період. Складені арифметичні задачі.Тема 14. Методика вивчення чисел і арифметичних дій в межах 100.

Завдання вивчення сотні в допоміжній школі. Труднощі, які виникають у відсталих дітей під час вивчення сотні, причини їх виникнення. Вивчення нумерації круглих десятків, нумерації чисел від 21 до 99. Знайомство учнів з розрядами. Помісне значення цифри у числі. Вправи для закріплення помісного значення цифри у числі. Послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання в межах 100 без переходу через розряд, з переходом через розряд. Особливості і послідовність знайомства відсталих учнів з дужками.Тема 15. Вивчення дій множення і ділення в допоміжній школі.

Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні множення і ділення. Знайомство з новими арифметичними діями. Система вивчення множення і ділення в допоміжній школі. Навчання табличному множенню і діленню в межах 20. Вивчення таблиці множення і ділення. Послідовність та прийоми організації роботи. Методика "Сотня". Значення останньої сторінки зошита для вивчення таблиці множення. Позатабличні випадки множення і ділення. Нові типи задач, які розв'язують учні допоміжної школи у 3-4-му класах.Тема 16. Методика вивчення 1000 в допоміжній школі.

Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні множення і ділення в межах 1000. Завдання вивчення тисячі в допоміжній школі. Труднощі засвоєння розумово відсталими учнями даної теми. Методика і послідовність вивчення нумерації чисел в межах 1000. Методика "1000". Послідовність знайомства учнів з додаванням і відніманням в межах 1000 без переходу через розряд, з переходом через розряд. Усне множення і ділення в межах 1000. Письмове множення і ділення в межах 1000. Прикладні випадки множення і ділення в межах 1000.Тема 17. Методика вивчення багато цифрових чисел і арифметичні дії з ними.

Завдання вивчення багатоцифрових чисел в допоміжній школі. Наочні посібники, які використовуються на уроках при вивченні багатоцифрових чисел. Послідовність вивчення нумерації багатоцифрових чисел і труднощі, які при цьому зустрічаються. Знайомство з класами (1 клас, 2 клас). Таблиця класів. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Послідовність їх вивчення. Множення і ділення багатоцифрових чисел. Послідовність їх вивчення. Знайомство з новими типами задач.Тема 18. Методика вивчення метричної системи мір в допоміжній школі.

Завдання вивчення метричної системи мір в допоміжній школі. Труднощі, які виникають у розумово відсталих учнів під час вивчення даної теми та їх причини. Вимоги до вивчення метричної системи мір в допоміжній школі. Знайомство з іменованими числами. Вивчення мір вартості. Співвідношення між ціною, кількістю і вартістю. Вивчення мір довжини. Співвідношення між довжиною, часом і відстанню. Вивчення мір місткості. Вивчення мір маси.Тема 19. Методика вивчення і дії над іменованими числами.

Значення вивчення чисел, отриманих від вимірювання величини. Труднощі вивчення даної теми учнями допоміжної школи. Перетворення іменованих чисел. Помилки, які допускають школярі при перетворенні чисел. Дії над числами, отриманими від вимірювання величини. Послідовність та прийоми вивчення додавання і віднімання іменованих чисел. Методика знайомства з множенням та ділення іменованих чисел.Тема 20. Методика вивчення мір часу.

Завдання вивчення мір часу в допоміжній школі. Труднощі засвоєння даної теми учнями. Розвиток часових уявлень в 1 -му класі. Методика вивчення мір часу в молодших класах допоміжної школи. Перетворення чисел, виражених мірами часу. Арифметичні дії над числами, вираженими мірами часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених мірами часу. Дії множення і ділення.Тема 21. Методика вивчення звичайних дробів в допоміжній школі.

Місце звичайних дробів у програмі з математики допоміжної школи. Значення звичайних дробів для розширення поняття про число. Формування в учнів поняття про частину і про дріб. Чисельник і знаменник. Перетворення дробів. Приведення звичайних дробів до спільного знаменника. Основні властивості дробу. Скорочення дробів. Арифметичні дії над звичайними дробами. Послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання множення і ділення звичайних дробів.Тема 22. Методика вивчення десяткових дробів і відсотків.

Місце десяткового дробу в програмі з математики допоміжної школи. Значення вивчення десяткових дробів. Методика вивчення десяткових дробів. Отримання, запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Запис чисел, отриманих при вимірюванні величини у вигляді десяткового дробу і навпаки. Дії над десятковими дробами: послідовність і прийоми вивчення додавання і віднімання, множення і ділення. Запис десяткового дробу у вигляді звичайного і навпаки. Спільне вивчення звичайного і десяткового дробу. Методика вивчення відсотків у допоміжній школі. Запис звичайних дробів у вигляді відсотків. Знаходження одного і декілька відсотків від даного числа, знаходження числа за відсотком. Розв'язування задач на відсотки.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Тема1: Методика викладання української мови в допоміжній школі як наука.

Предмет методики в допоміжній школі, її завдання, методи. Пізнання закономірностей навчання рідної мови, вивчення методичної літератури, передового досвіду вчителів допоміжних шкіл, спостереження за діяльністю вчителя і учнів. Аналіз результатів мовної діяльності, педагогічний експеримент.

Зв'язок методики викладання української мови з суміжними науками, практикою допоміжного навчання. Психолого-педагогічні основи навчання української мови в допоміжній школі.

Тема 2: Завдання і зміст навчання української мови в допоміжній школі.

Завдання навчання української мови.Корекційне спрямування навчання української мови в допоміжній школі. Практичне спрямування навчання української мови. Зміст навчання української мови. Три етапи навчання української мови: 1-й клас, 2-4 класи, 5-9-й класи.Тема 3: Принципи і методи навчання української мови в допоміжній школі.

Своєрідність реалізації загально дидактичних принципів навчання української мови: науковість, свідомість і активність, наочність, індивідуальний підхід, принцип виховуючого навчання, зв'язок навчання з життям. Принцип корекції в навчанні української мови: принцип корекціної спрямованості, уповільнений темп, практичний характер, індивідуальний і диференційований підхід. Корекційні прийоми навчання: взаємозв'язок усіх сторін мови /фонетика, лексична, граматична/, зв'язок усного і писемного мовлення, розвиток фонематичного сприймання, зорового і просторового орієнтування, розвиток моторики.

Диференційоване навчання на уроках мови. Корекційне спрямування розвитку українського мовлення. Сучасний урок української мови в допоміжній школі.

Тема 4: Добукварний період навчання грамоти.

Основні напрямки роботи в добукварний період. Завдання добукварного періоду.Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів перших класів з рідної мови. Стан розвитку усного мовлення. Розвиток зорових і слухових сприймань та просторових уявлень. Підготовка учнів до навчання письма. Методи роботи в добукварний період.Тема 5: Букварний період навчання грамоти.

Завдання букварного періоду та етапи його проходження. Прийоми вивчення звуків і букв. Робота над словом і реченням. Труднощі в оволодінні читанням та засоби їх подолання. Робота з букварем. Навчання письма, типові помилки при оволодінні письмомта шляхи їх подолання. Формування графічних навичок.Тема 6: Післябукварний період навчання грамоти.

Зміст і методика читання і письма в післябукварний період. Практичні граматичні вправи.Тема 7: Формування навичок читання в учнів допоміжної школи.

Освітньо- виховне і корекційне значення навчання читання. Вимоги шкільної програми до навичок читання. Особливості розвитку навичок читання у р.в.д. Прийоми вироблення навичок правильного, свідомого, виразного і швидкого читання. Види і прийоми читання.Тема 8: Наукові методики навчання грамоти в допоміжній школі

Читання - могутній засіб суспільно-політичного, морального і ест­етичного виховання учнів. Пояснювальне читання в системі навчально-виховної роботи, його завдання. Особливості завдань навчання читання в молодших і старших класах. Труднощі при оволодінні читання, ко-рекційна робота для їх подолання.Принципи навчання читання, добору і розміщення матеріалу в читанках 2-4-го і 5-8-го класів.Тема 9: Формування навичок читання в учнів допоміжної школи.

Вимоги шкільної програми до навичок читання на різних етапах нав­чання. Особливості розвитку навичок читання розумово-відсталих учнів. Види і прийоми читання в молодших і старших класах допоміжної школи.Тема 10: Читання художніх творів.

Значення художньої літератури в ідейно-політичному, моральному і естетичному вихованні учнів допоміжної школи. Специфіка методики читання оповідань, віршів, казок, байок в молодших класах. Етапи роботи над художніми творами в старших класах.

Використання наочних і технічних засобів навчання. Види і форми самостійної роботи на уроках читання. Облік умінь і вичок читання.

Тема 11: Читання ділових і науково-пізнавальних статей.

Значення читання науково-пізнавальних статей в уточненні та поширенні уявлень учнів про навколишній світ. Особивості розуміння і сприймання ділових і науково-пізнавальних статей. Структура уроків читання ділових і науково-пізнавальних статей залежно від змісту тексту і характеру практичних завдань, їх своєрідність. Методика роботи з газетами і журналами.1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка