Програма фахового вступного випробування з олігофренопедагогіки і спеціальних методикСкачати 395.1 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір395.1 Kb.
  1   2   3
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам’янець-Подільського

національного університету

імені Івана Огієнка,

ректор ______________О.М. Завальнюк

«_____»__________________ 2012 р.

Програма фахового вступного випробування


з олігофренопедагогіки і спеціальних методик

(української мови і математики)
для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01010501

«Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка»
Укладачі програми:

___________С.П.Миронова, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти


___________ О.В.Гаврилов, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик, кандидат психологічних наук, доцент кафедри логопедії та спеціальних методик

Кам’янець-Подільський

2012


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з олігофренопедагогіки і спеціальних методик (української мови і математики)” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ з корекційної педагогіки
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ.

Тема 1. Предмет та завдання корекційної педагогіки. 2год. Корекційна педагогіка як наука про вивчення, виховання, навчання та шляхи корекції аномального розвитку розумово відсталих дітей. Предмет та завдання корекційної педагогіки. Основні категорії корекційної педагогіки. Основні категорії корекційної педагогіки. Місце корекційної педагогіки в системі педагогічних наук. Зв’язок корекційної педагогіки з медичними науками, загальними та спеціальними психолого-педагогічними дисциплінами, спеціальними методиками. Етапи розвитку та методи корекційної педагогіки. Сучасний розвиток корекційної педагогіки в Україні.Міжпредметні зв’язки: Державна національна програма “Освіта”. Концепція розвитку дефектологічної науки в Україні. Загальна та спеціальна психологія. Методи психологічних досліджень. Загальна педагогіка, її предмет, завдання.

Тема: 2. Розумово відсталі діти як об’єкт вивчення, виховання та навчання.

Соціально-педагогічні фактори, що впливають на проблему вивчення та організації допомоги розумово відсталим дітям. Сучасні психолого-педагогічні класифікації розумово відсталих дітей. Їхнє значення для диференціації спеціальних закладів для розумово відсталих дітей. Склад учнів допоміжної школи. Педагогічна характеристика учнів допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. Спеціальна психологія. Психологічна характеристика складу учнів допоміжної школи.

Тема 3. Система закладів для розумово відсталих дітей в Україні. 4год.

Диференційована система спеціальних закладів для розумово відсталих осіб в залежності від ступеня вираженості дефекту та віку дитини. Принципи побудови спеціальних закладів. Заклади системи соціального забезпечення, заклади охорони здоров’я. Спеціальні навчально-виховні заклади для розумово відсталих дітей системи Міністерства освіти. Заклади нового типу.

Допоміжна школа як основний тип закладів для розумово відсталих дітей. Завдання допоміжної школи у справі навчання, послаблення або подолання недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та їхньої інтеграції в сучасній системі соціальних відносин. Взаємозв’язок всіх завдань. Типове положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку, 1994. Перспективні завдання розвитку та удосконалення спеціальних закладів для розумово відсталих дітей в Україні. Проблема відбору дітей в спеціальні заклади. Принципи та методи відбору. Склад та зміст роботи психолого-медико-педагогічних консультацій. Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. система закладів для аномальних дітей в Україні. Перспективи розвитку дефектологічної науки в Україні. Спеціальна психологія. Методи психологічного вивчення розумової відсталості..

Тема 4. Організація корекційно-виховної роботи в спеціальному дошкільному закладі. Роль дошкільного виховання в корекції недоліків психофізичного розвитку та формуванні особистості розумово відсталої дитини. Завдання спеціальних дошкільних закладів. Зміст освітньо-виховної та корекційної роботи в спеціальному дитячому садку. Специфіка професійної діяльності дефектолога і вихователя. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих дітей дошкільного віку.

Тема 5. Навчання, виховання і трудова підготовка дітей з глибокими порушеннями інтелекту.

Мета та завдання спеціальних закладів для дітей з глибокими порушеннями інтелекту. зміст і організація навчальної та корекційно-виховної роботи з глибоко розумово відсталими дітьми. Система закладів для розумово відсталих дітей у найбільш розвинених зарубіжних країнах. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Характеристика розумово відсталих дітей за ступенем інтелектуального порушення.

Тема 6. Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес.

Єдність законів розвитку нормальної та аномальної дитини. Роль діяльності та спілкування у розвитку особистості дитини. Взаємозв’язок навчання та розвитку. єдність навчання, виховання, розвитку, корекції як основна закономірність педагогічного процесу в допоміжній школі. Корекція аномального розвитку розумово відсталої дитини як основне специфічне завдання навчально-виховного процесу допоміжної школи. Сутність корекційно-виховної роботи. Л.С.Виготський про складну структуру та закономірності аномального розвитку, можливості корекції вад розумового розумово відсталих дітей. Л.С. Виготський про соціальну спрямованість корекційно-виховної роботи з розумово відсталими дітьми. Вчення Л.С.Виготського про зони найближчого розвитку та про використання обхідних шляхів у корекційно-виховній роботі. Опора на позитивні можливості учнів у навчально-виховному процесі. Основні напрямки корекційно-виховної роботи у допоміжній школі. Засоби корекції. Значимість раннього виявлення патології психофізичного розвитку та ранньої спеціальної педагогічної роботи з дітьми для підвищення ефективності корекційно-виховної роботи.

Міжпредметні зв’язки: Основи дефектології. Складність структури аномального розвитку. корекція та компенсація - основні питання дефектології. Загальна та спеціальна психологія. Соціально-опосередкований характер психічного розвитку людини. Формування вищих психічних функцій. структура особистості розумово відсталої дитини. Загальна педагогіка. Розвиток, виховання особистості. Цілісність педагогічного процесу.

Тема 7. Професіограма олігофренопедагога. Особливості педагогічної діяльності. Провідна роль дефектолога у навчанні та вихованні розумово відсталих дітей. Професійно-педагогічні та особистісні якості олігофренопедагога. Професійні знання та вміння. Протипоказання професії дефектолога. Педагогічна майстерність, шляхи оволодіння майстерністю. Специфіка педагогічної діяльності олігофренопедагога та її структура. Система підготовки дефектологів в Україні, у найбільш розвинених зарубіжних країнах. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Особистість вчителя. Система професійної підготовки.

Розділ ІІ. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Тема 8. Сутність процесу навчання в допоміжній школі.

Корекційна спрямованість навчання в допоміжній школі.

Особливості навчального процесу в допоміжній школі. Навчання як шлях інтеграції аномальної дитини в сучасній системі соціальних відносин. Психологічні основи процесу навчання в допоміжній школі. Структура процесу навчання. Основні вимоги до викладу нового навчального матеріалу, закріплення та повторення його. Шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання.

Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Особливості пізнавальної діяльності. Психологічні основи процесу навчання в допоміжній школі. Загальна педагогіка. Сутність процесу навчання, його структура.

Тема 9. Зміст освіти в допоміжній школі.

Основні вимоги до змісту освіти в допоміжній школі (корекційна спрямованість, концентричність розташування матеріалу, реалізація міжпредметних зв’язків, диференціація, науковість, доступність). Характеристика змісту освіти в допоміжній школі, її освітньо-виховне та корекційне значення. Характеристика основних документів, у яких відображений зміст освіти, принципи побудови навчального плану та навчальних програм. Шкільні підручники, основні вимоги до них.

Тема 10. Принципи навчання в допоміжній школі.

Обґрунтування принципів навчання в допоміжній школі. Характеристика принципів спеціальної дидактики (виховуючий характер навчання, принципи науковості, доступності знань; систематичності та послідовності в навчанні; міцності, наочності знань; свідомості та активності учіння; індивідуальний та диференційований підхід до розумово відсталих учнів). Корекційно-розвиваюча та практична спрямованість принципів навчання в допоміжній школі.

Міжпредметні зв’язки: загальна та спеціальна психологія. Психологія навчання. Загальна педагогіка. Поняття про принципи дидактики, їх сутність.

Тема 11. Методи навчання у допоміжній школі.

Поняття про методи, прийоми та засоби навчання. Сучасні класифікації методів навчання у допоміжній школі: за джерелом знань, дидактичною метою, характером пізнавальної діяльності учнів; методи організації, здійснення та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності. Критерії вибору методів навчання. Характеристика особливостей реалізації в допоміжній школі методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Раціональне поєднання методів навчання. Елементи програмованого та проблемного навчання в допоміжній школі. Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Єдність пізнання та діяльності. Загальна педагогіка. Методи навчання. Розвиток творчого підходу до навчально-виховного процесу. Шляхи удосконалення методів навчання.

Тема 12. Форми організації навчання в допоміжній школі

Урок як основна форма шкільного навчання. Сучасні психолого-педагогічні вимоги до уроку. Особливості уроку в допоміжній школі. Типи та структура уроків. Підготовка вчителя до уроку. Зміст та методи аналізу уроку з боку його корекційної спрямованості, виховуючого характеру, з боку педагогічного керівництва пізнавальною діяльністю учнів, цілісний аналіз. Екскурсія як форма навчальної роботи в допоміжній школі. Підготовка до екскурсії, вимоги до її проведення. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Форми організації шкільного навчання.

Тема 13. Домашня навчальна робота учнів. Перевірка та оцінка знань, умінь та навичок учнів допоміжної школи.

Корекційно-виховне значення самопідготовки в допоміжній школі-інтернаті, вимоги до її організації, тривалості та проведення. Структура самопідготовки. Форми організації домашньої навчальної роботи учнів. Взаємозв’язок у роботі вчителя та вихователя. Функції перевірки та оцінки знань, умінь та навичок учнів допоміжної школи. Види перевірки знань, їх особливості. Стимулююча та корекційна роль оцінки в допоміжній школі. Критерії оцінки знань, умінь та навичок. Специфіка контролю знань, умінь та навичок в допоміжній школі, вимоги до його організації. Умови ефективності контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: спеціальна психологія. Особливості пізнавальних процесів і емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей різних клінічних груп. Загальна педагогіка. Форми організації домашньої навчальної роботи учнів. Контроль, оцінка та облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Розділ 3. Теорія виховання.

Тема 14. Сутність процесу виховання. Завдання та зміст виховання у допоміжній школі. Особливості виховного процесу. Сучасні проблеми виховання розумово відсталих школярів. принципи виховання і спрямованість їх на засвоєння учнями загальнолюдських духовних цінностей, зв’язок виховання з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання у праці і в колективі. Міжпредметні зв’язки: спеціальна психологія. Особливості пізнавальної діяльності та емоційно-вольової сфери розумово відсталих дітей. Загальна педагогіка. Суть, закономірності процесу виховання. Принципи виховання.

Тема 15. Методи виховання учнів допоміжної школи.

Основні методи виховання учнів допоміжної школи, особливості їх реалізації. Характеристика методів формування суспільної поведінки аномальної дитини; методів виховання словом рідної мови; методів стимулювання розумово відсталої дитини. Корекційна спрямованість методів самовиховання. Диференціація методів виховання та засобів корекційно-виховної роботи в залежності від особливостей розвитку дітей-дебілів, соціальних умов виховання. Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Психологія виховання. Загальна педагогіка. Загальні методи виховання.

Тема 16. Особистість і колектив.

Значення колективу у вихованні учнів допоміжної школи. Корекційний вплив колективу на особистість розумово відсталого школяра. Особливості формування дитячого колективу у допоміжній школі. Стадії розвитку колективу. Вивчення класного колективу. Шляхи формування колективу розумово відсталих школярів. індивідуальний та диференційований підхід до учнів залежно від психофізичних особливостей, структури дефекту й стадії розвитку колективу. Педагогічне керівництво колективом. Учнівське самоуправління в допоміжній школі.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Л.С. Виготський про роль колективу у формуванні особистості. Колектив. Загальна педагогіка. Проблеми особистості і колективу.

Тема 17. Моральне виховання учнів допоміжної школи. 2год.

Актуальність завдання та сутність морального виховання учнів допоміжної школи в сучасних умовах. Особливості формування моральних уявлень і понять у розумово відсталих дітей. Шляхи морального виховання в навчальній, позакласній та позашкільній роботі. Форми та методи морального виховання учнів допоміжної школи. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Завдання та зміст морального виховання з огляду загальнолюдських цінностей. Методи і прийоми етичного виховання у народній педагогіці.

Тема 18. Правове виховання у допоміжній школі. Взаємозв’язок морального та правового виховання. Основні завдання й особливості виховання громадської позиції в розумово відсталих школярів. Виховання правосвідомості і поведінки розумово відсталих учнів засобами навчальної та позакласної роботи. Форми та методи виховання у допоміжній школі. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Сутність правового виховання.

Тема 19. Трудове виховання і профорієнтаційна робота у допоміжній школі.

Значення трудового виховання в корекції психофізичних недоліків розумово відсталих учнів. Завдання та зміст трудового виховання у допоміжній школі. Види трудової діяльності розумово відсталих учнів, методи її здійснення. Врахування особливостей психофізичних недоліків в організації трудового виховання. Особливості гурткової роботи.

Взаємозв’язок трудового навчання, виховання і профорієнтації роботи в допоміжній школі. Форми та методи профорієнтаційної роботи. Працевлаштування та соціальна адаптація випускників допоміжних шкіл.

Міжпредметні зв’язки: Загальна та спеціальна психологія. Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих школярів. Психодіагностика і профвідбір. Загальна педагогіка. Завдання та зміст трудового виховання. Система профорієнтації школярів.

Тема 20. Фізичне виховання в допоміжній школі.

Особливості фізичного розвитку розумово відсталих школярів. Роль фізичного виховання в корекції недоліків психофізичного розвитку дітей-дебілів. Завдання фізичного виховання в допоміжній школі. Засоби та форми фізичного виховання, їх навчальна, виховна, лікувально-корекційна спрямованість. Реалізація індивідуального і диференційованого підходу до учнів в процесі фізичного виховання.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Структура аномального розвитку. Загальна педагогіка. Фізичне виховання.

Тема 21. Естетичне виховання учнів допоміжної школи.

Сутність та завдання естетичного виховання в допоміжній школі, його роль в реалізації корекційних завдань школи. Зміст, форми і методи естетичного виховання в навчальному процесі і позакласній роботі. Педагогічне керівництво естетичним вихованням.

Міжпредметні зв’язки: Спеціальна психологія. Особливості виховання естетичних почуттів, уявлень, понять, смаків у розумово відсталих дітей. Загальна педагогіка. Естетичне виховання.

Тема 22. Екологічне виховання учнів допоміжної школи.

Актуальність та значення екологічного виховання учнів допоміжної школи. Завдання екологічного виховання. Форми та методи екологічного виховання розумово відсталих школярів у процесі навчання та позакласної роботи.

Міжпредметні зв’язки: Охорона природи. Поняття й зміст екологічного виховання на сучасному етапі. Загальна педагогіка. Екологічне виховання.

Тема 23. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя. Взаємозв’язок морального й статевого виховання. Завдання статевого виховання у допоміжній школі. Причини, корекція й профілактика відхилень в статевому розвитку розумово відсталих учнів. Зміст і форми статевого виховання в процесі навчальної і позакласної роботи. Моральна підготовка учнів допоміжної школи до сімейного життя; зміст, форми, роль в спеціальній адаптації випускників допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Медико-біологічні дисципліни. Спеціальна психологія. Статевий розвиток, відхилення від норми. Загальна педагогіка. Статеве виховання.

Тема 24. Позакласна робота в допоміжній школі.

Роль позакласної роботи в корекції недоліків психофізичного розвитку розумово відсталих дітей, формуванні їхньої особистості. Завдання та особливості позакласної роботи в школах-інтернатах і групах продовженого дня. Форми і зміст навчальної, корекційної, виховної позакласної роботи. Впровадження засобів народознавства у позакласну роботу допоміжної школи.

Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Позакласне та позашкільне навчання і виховання..

Тема 25. Виховання розумово відсталих дітей та підлітків в сім’ї.

Виховання у сім’ї – першооснова розвитку дитини як особистості. Умови правильного сімейного виховання. Особливості та зміст виховання розумово відсталої дитини в сім’ї.

Форми та методи роботи допоміжної школи з сім’ями школярів. Характеристика колективних і індивідуальних форм, зміст роботи вчителя з батьками учнів.

Участь громадськості у вихованні і соціальній реабілітації розумово відсталих дітей.

Міжпредметні зв’язки. Загальна педагогіка. Взаємозв’язок школи та громадськості у вихованні дітей.

Розділ ІУ. ПИТАННЯ ШКОЛОЗНАВСТВА.

Тема 26. Педагогічний персонал допоміжної школи.

Закон України “Про освіту” про права і обов’язки педагогічних працівників. Вчитель допоміжної школи. Його права і обов’язки. Особливості роботи вихователя допоміжної школи-інтернату. Основні напрями діяльності класного керівника і вихователя. Завдання і зміст роботи логопеда допоміжної школи.

Планування роботи вчителя, класного керівника, вихователя допоміжної школи і школи-інтернату. Види планів, їх структура та зміст.

Міжпредметні зв’язки: Педагогічна та спеціальна психологія. Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. Загальна педагогіка. Вчитель загальноосвітньої школи.

Тема 27. Управління і керівництво допоміжної школи.Система управління сучасною освітою. Сутність організаційно-педагоігчної діяльності адміністрації допоміжних шкіл. Функції директора, його замісників. Планування навчально-виховної роботи в школі. Річний план роботи допоміжної школи. Внутрішньошкільне керівництво і контроль у допоміжній школі: функції, форми, вимоги до контролю. Аналіз уроків, позакласних заходів як засіб удосконалення навчально-виховного процесу. Схема аналізу уроків, виховних заходів, самопідготовки. Педагогічна рада допоміжної школи: ІІ склад, функції, зміст роботи.Методична робота в допоміжній школі, її форми. Самоосвітня робота педагогічного персоналу допоміжної школи. Проблеми вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду олігофренопедагогів і педагогічних колективів, впровадження в шкільну практику досягнень педагогічної науки. Залучення учительських кадрів до самостійної експериментальної роботи. Міжпредметні зв’язки: Загальна педагогіка. Основи школознавства.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА

 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти томах. Основы дефектологии / Под ред. Т.А.Власовой. - М.: Педагогика, 1983. –Т. 5. – 368 с.

 2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Школа-пресса, 1994. – 416 с.

 3. Забрамная С.Д. Отбор умственно отсталых детей в специальные учреждения. - М.: Просвещение, 1988. – 96 с.

 4. Еременко И.Г. Олигофренопедагогика. - К.: Вища школа, 1985. – 328 с.

 5. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К.: Вища школа, 1997. – 304 с.

 6. Липа В.А. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие . – Донецк, Лебідь, 2002. – 327 с.

 7. Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку. Навчально-методичний посібник. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – 164 с.

 8. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика):Учеб. пособие // Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под ред. Б.П.Пузанова. - М.: Академия, 2000. – 272 с.

 9. Основи спеціальної дидактики / За ред. І.Г. Єременка. - К.: Рад.школа, 1986. – 200 с.

 10. Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат (школу, клас) України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку // В збірнику законодавчих та нормативних актів про освіту. – Вип. 2. – К., 1994. – С. 14 - 36.

 11. Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічну консультації // В збірнику законодавчих та нормативних актів про освіту. – Вип. 2. – К., 1994. – С. 138 – 144.

 12. Психолого – педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія. Навчальний посібник / За ред. С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 220с.

 13. Спеціальна педагогіка: Понятійно - термінологічний словник / За ред. Академіка В.І.Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с.

 14. Спеціальна психологія. Тексти. Навчальний посібник / За ред.. М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – Ч. І. – 158 с.

 15. Спеціальна психологія. Тексти. Навчальний посібник / За ред.. М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2001. – Ч. ІІ. – 140 с.
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка