Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»Скачати 413.84 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір413.84 Kb.
#1067
ТипПрограма
1   2   3

Базова

 1. Артемова Л.В. Історія педагогіки України: Підручник. / Л.В. Артемова. – К.: Либідь, 2006. – 420с.

 2. Бондар В. І. Дидактика: підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264с.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 616с.

 4. История педагогики: Учебн. пособ. – Ч. 1, 2. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 1997. – 304 с.

 5. Кравець В.П. Історія освіти і школи України: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 422 с.

 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418с.

 7. Левківський М.В. Історія педагогіки: підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / М.В. Лемківський. - [2-ге вид., перероб., доп.]. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 538с.

 8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К.: Кондор, 2007. – 656с.

 9. Персоналії в історії національної педагогіки: 22 видатних українських педагоги: Підручник. – К.: Професіонал, 2004. – 576 с.

 10. Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навч. посіб. / С.О. Сисоєва – К.: ЦУЛ, 2003. – 308 с.

 11. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. посібник / За ред О.В. Сухомлинської. – в 2-х томах. – К.: Либідь, 2005.

 12. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К.: Академвидав, 2007. – 560с.

Допоміжна

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Олекса Вишневський. – К.: Знання, 2008.– 568с.

 2. Вища освіта: Болонський процес: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [Дмитриченко М. Ф., Хорошун Б. І., Язвінська О. М., Данчук В. Д.]. – К.: Знання України, 2006. – 440 с.

 3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average.

 4. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. Кремень. – К: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 5. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К.: Освіта України, 2008. – 528с.

 6. Кіт Г. Українська народна педагогіка. Курс лекцій: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. Кіт, Г. Тарасенко. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008.– 302с.

 7. Мазоха Д. С. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232с.

 8. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. – К.: МАУП, 2002. – 176с.

 9. Пальчевський С. С. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Степан Сергійович Пальчевський. – К.: Каравела, 2007. – 576с.

 10. Педагогіка в запитаннях і відповідях: навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К.: Знання, 2006. – 252с.

 11. Практикум з педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [за заг. ред. О. А. Дубасенюк]. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 464с.

 12. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5 т. – К.: Рад. школа, 1976.

 13. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: в 2 т. – К.: Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 1983. – С.192 – 221.

 14. Харламов И. Ф. Педагогика: учеб. пособ. [для студ. вузов] / Иван Федорович Харламов. – [4-е изд., перераб. и доп.] – М.: Гардарики, 2004. – 520с.ШКОЛОЗНАВСТВО

Базова

 1. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К. : Знання, 2005.

 2. Закон України «Про загальну середню освіту». – Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 28.

 3. Закон України «Про освіту» / Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. – Частини 1 – 2 / Упорядники : Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я. – Тернопіль, 2005.

 5. Педагогічна освіта. Інформаційно-методичний бюлетень з проблем розвитку вищої школи за рубежем / Я.Я. Болюбаш, Л.П. Пуховська. Випуск 1. – К., 1993. – 15 с.

 6. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003.

Допоміжна

 1. Алексюк А.М., Чорний В.М. Методи навчання в сучасній буржуазній педагогіці СІНА. – К.: Радянська школа, 1983.- 140 с.

 2. Алферов Ю.С. Совет Европы и образование // Педагогика. – 1998. – № 7. – С. 101 – 111.

 3. Амонашвілі Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М. : Издательский дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.

 4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. Пер. с англ.. – М. : Прогресс, 1986. – 422 с.

 5. Бётхер К., Вайс М. Стратегия экономии иактуальная політика экономии // Экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. – М. : Форум «Росийская школа», 1999. – С. 44 – 52.

 6. Бондарчук І. Жінка на порозі XXI ст. : Становище, проблеми, шляхисоціального развитку // 3б. матеріалів Всеукраїнського конгресужінок. – К., 1998. – 452 с.

 7. Брунер Дж. Процесе обучения. Пер. с англ.. – М. : Прогресе, 1962. – 356 с.

 8. Буева Л.П. Человек, культура и образование в кризисном социуме. Вкн. : Философия образования. Сб. науч. Трудов. – М. : Фонд «Новоетыячелетие», 1996. – С. 76 – 90.

 9. Валицкая А.П. Современные стратегии образования: варианты выбора // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 3 – 8.

 10. . Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника. – Х. : Вид. група «Основа», 2007.

 11. Взаимосвязь социальной работи и социальной политики / Под. ред. Ш. Рамон. – М. : Аспект Прогресе, 1997. – 256 с.

 12. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін. – К. : Знання, 2005.

 13. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – № 1. – 208 с.

 14. Галус О.М., Шапошнікова Л.М. Порівняльна педагогіка: Навч. посіб. – К. : Вища шк., 2006.

 15. Глассер У. Школы без неудачников. Пер. с англ. – М. : Прогресе, 1991. – 176 с.

 16. Горбатенко В. Друге народження ідеї модернізації, або синтагма постмодернізації // Людина і політика. – 1999. – № 1. – С. 30 – 35.

 17. Громовий В. Глобальна освіта й Українська школа // Шлях освіти. – 1998. –№ 1. – С. 13 – 20.

 18. Декларация и рекомендации (проекти) II Международного конгресса ЮНЕСКО по образованию и информатике. – М., 1996. – 136 с.

 19. Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в СІЛА.- М. : Педагогика, 1987. – 104 с.

 20. Європейського співтовариства // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 23 – 27.

 21. Закон України «Про загальну середню освіту». – Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 28.

 22. Закон України «Про освіту» / Освіта. – 1996. – 21 серпня.

 23. Кларин М.В. Инновациив мировой педагогике: обучение на основе иселедования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.

 24. Клемм К. Деньги – Власть – Время // экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. – М. : Форум «Российская школа», 1999. –С. 53 – 58.

 25. Корсак В. Вимірювання ефективності освіти – нерозв'язана проблема // Шлях освіти. – 1998. – № 4, – С. 16 – 19.

 26. Лавриченко Н. Реформування освіти в європейських країнах за умов їх інтеграції // Шлях освіти. – 1997. – № 2. – С. 20 – 24.

 27. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. Навчальний посібник. – К. :Центр «Магістр-S» творчої спілки вчителів України, 1996. – 256 с.

 28. Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання // Шлях освіти. – 1997. – № 2. С.10 – 15.

 29. Манушин З.А. Развитие информационных технологий в образовании. Аналитический доклад. – М.: ИИТО. – 1997. – 75 с.

 30. Митина В.С. Частные школы в развитых странах Запада // Педагогика. – 1996. – № 4. – С. 87 – 91.

 31. Мортимор П.В. В поиске новых ресурсов. Исследование проблеми Эффективности школы // Экономика школы и эффективная школа: Сб. статей. – М. : Форум «Росийская школа», 1999. – С. 14 – 31.

 32. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Травень – грудень 2004 р. – Частини 1 – 2 / Упорядники : Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я. – Тернопіль, 2005.

 33. Павліченко О. Рада Європи і питання освіти / Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 33 – 35.

 34. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. Основи управління школою. – Х. : Вид. група «Основа», 2006.

 35. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін. – К. : Знання, 2005.

 36. Педагогічна освіта. Інформаційно-методичний бюлетень з проблем розвитку вищої школи за рубежем / Я.Я. Болюбаш, Л.П. Пуховська. Випуск 1. – К., 1993. – 15 с.

 37. Пилиповский В.Я. Требования к личности учителя в условиях высокотехнологического общества // Педагогика. – 1997. – № 5 С. 97 – 103.

 38. Пуховська Л. Розвиток теорії професійної підготовки вчителів у країнах Заходу // Шлях освіти. – 1998. – № 1. – С. 20 – 25.

 39. Реформи образования в современном мире: Глобальные и региональные тенденции. – М.,1995. – 180 с.

 40. Саймон Б. Общество и образование. – М. : Просвещение, 1989. – 200 с.

 41. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. – Суми, 2004.

 42. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К. : «К.І.С.», 2003.

 43. Тараненко І., Локшина О. Навчальний режим у школах країн Європейського співтовариства // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 23 – 27.

 44. Тедеско X К., Адаміо М. Початкова освіта: тривалість навчання та кількість годин // Шлях освіти. – 1998. – № 3. – С. 16 – 19.

 45. Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти // Шлях освіти. – 1996. – № 1. – С. 21 – 25.

 46. Чижевський Б. Місце і роль приватних закладів у загальній системі освіти. – 1998. – № 3. – С. 46 – 48.
Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»
files -> 1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5

Скачати 413.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка