Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»


Тема 4. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу таСкачати 413.84 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір413.84 Kb.
#1067
ТипПрограма
1   2   3
Тема 4. Західноєвропейська педагогіка епохи Нового часу та

Просвітництва

Світогляд Я.А. Коменського та його завдання щодо виховання особистості. Вікова періодизація та система навчання за Я.А. Коменським. Класно-урочна система та принципи навчання Я.А. Коменського. Педагогічні ідеї Д. Локка. Система виховання Ж.-Ж. Руссо. Погляди на навчання і виховання. К. Гельвеція та Д. Дідро.Тема 5. Школа і педагогічна думка ХУПІ-ХІХ ст.

Загальна характеристика освіти ХУПІ-ХІХ ст. Ідея гармонійного виховання І.Г. Песталоцці. Дидактика Ф. Дістервега. Теорія навчання й виховання Й. Гербарта. Українська школа і педагогіка періоду Руїни. Ідея народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди. Педагогічна діяльність М.В. Ломоносова. Система освіти на правобережній Україні та Закарпатті (друга половина XVIII ст.).


Тема 6. Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX-XX ст.

Реформаторська педагогіка. Прагматична педагогіка Дж. Дьюї. Гуманістичні засади освіти й виховання. Рух нового виховання (М. Монтессорі, С. Френе). Ідея цілісного виховання Р. Штайнера. Ідеї навчання й виховання у педагогіці екзистенціалізму.


Тема 7. Освіта та педагогічна думка в Україні

другої половини XIX - XX ст.

Стан освіти в Україні у II половині XIX ст. - початку XX ст. Педагогічні погляди К.Д. Ушинського. Організаційна і педагогічна діяльність М. Корфа. Ідея національного шкільництва М. Грушевського. Освітньо-педагогічні ідеї І. Франка та Л. Українки.


Тема 8. Українська школа і педагогіка XX ст.

Характеристика системи освіти XX ст. Життя і педагогічна діяльність А.С. Макаренка. Теорія і практика колективу за А.С. Макаренком. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею А.С. Макаренка. Проблема сімейного виховання. Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагогічної майстерності. Рольовий принцип педагогічної системи А.С. Макаренка. Життя і педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. Навчання і виховання дітей 6-річного віку. В. Сухомлинський про формування гуманної особистості. Морально-трудове виховання школярів. Етнічні засади родинного виховання. Ідеї становлення вчителя-словесника.


Тема 9-10. Утвердження освіти в Україні на сучасному етапі духовного

та національного відродження

Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Утвердження шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді. Особливості реформування професійної, вищої й педагогічної освіти.ШКОЛОЗНАВСТВО
Змістовий модуль 1. Методологічні та теоретичні основи управління освітою

Наукові основи управління в системі освіти. Теорія управління. Управління загальноосвітнім навчальним закладом. Принципи управління освітою і школою. Структура людської діяльності. Управлінська діяльність. Суб’єкт і об’єкт управління. Види управління. Процес прийняття управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень. Види управлінських рішень. Органи освіти: їх функції та структура. Сутність поняття «управлінське рішення». Види управлінських рішень. Вимоги до управлінських рішень. Процес прийняття управлінського рішення. Наказ як управлінське рішення в школі. Сучасні технології прийняття управлінських рішень. Теоретичні основи процесу прийняття управлінських рішень. Сутність і характерні риси управлінських рішень. Етапи прийняття рішень. Контроль за виконанням управлінського рішення.


Змістовий модуль 2. Внутрішкільне управління та контроль

Наукові засади внутришкільного управління. Особливості внутрішкільного контролю. Види та форми внутришкільного контролю. Статут загальноосвітнього навчального закладу. Основні права та обов’язки посадових осіб школи. Критерії оцінки діяльності директора школи. Шкільна документація. Розробка програми розвитку школи. Керівництво навчально-виховною роботою школи. Планування роботи школи. Перспективне плануванн. Річне планування. Поточне планування. Особливості внутришкільного контролю в малокомплектній школі. Робота директора школи по впровадженню в практику передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Поняття про передовий педагогічний досвід. Критерії оцінки передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику. Наукова організація педагогічної праці.


Змістовий модуль 3. Методична робота в школі

Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя. Колективні форми методичної роботи в школі. Індивідуальні форми методичної роботи в школі. Зміст та методика роботи педагогічної ради. Предметні методичні об’єднання. Самоосвіти вчителів. Організація допомоги молодому вчителю. Особливості організації та проведення інспектування. Типи та види атестації вчителів. Вимоги, що ставляться до системи категорій вчителів. Структура шкільної інспекції. Зміст роботи шкільної інспекції. Особливості організації та проведення інспектування. Ліцензування та атестація загальноосвітніх навчальних закладів.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ АБІТУРІЄНТІВ

З ПЕДАГОГІКИ
З метою забезпечення об’єктивного оцінювання рівня сформованості у абітурієнтів компетенцій з педагогіки пропонується бальна шкала, яка побудована за принципом урахування типу завдань та особистих досягнень виконавця.

Екзаменаційний тест складається із 100 завдань, з яких – 95 тестів закритого типу (з альтернативними вибірковими відповідями в 4-х варіантах) та 5 тестів відкритого типу (самостійна відповідь на питання, на утворення логічних пар, на визначення термінологічних понять, написання міні-творів, есе та інших форм творчої роботи).Від 1-го до 95-го завдання за кожну правильну відповідь нараховується 0,8 бала.


Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

Кількість правильних відповідей за тестові питання

Бал за 200-бальною шкалою оцінювання

0

100,0

48

138,4

1

100,8

49

139,2

2

101,6

50

140,0

3

102,4

51

140,8

4

103,2

52

141,6

5

104,0

53

142,4

6

104,8

54

143,2

7

105,6

55

144,0

8

106,4

56

144,8

9

107,2

57

145,6

10

108,0

58

146,4

11

108,8

59

147,2

12

109,6

60

148,0

13

110,4

61

148,8

14

111,2

62

149,6

15

112,0

63

150,4

16

112,8

64

151,2

17

113,6

65

152,0

18

114,4

66

152,8

19

115,2

67

153,6

20

116,0

68

154,4

21

116,8

69

155,2

22

117,6

70

156,0

23

118,4

71

156,8

24

119,2

72

157,6

25

120,0

73

158,4

26

120,8

74

159,2

27

121,6

75

160,0

28

122,4

76

160,8

29

123,2

77

161,6

30

124,0

78

162,4

31

124,8

79

163,2

32

125,6

80

164,0

33

126,4

81

164,8

34

127,2

82

165,6

35

128,0

83

166,4

36

128,8

84

167,2

37

129,6

85

168,0

38

130,4

86

168,8

39

131,2

87

169,6

40

132,0

88

170,4

41

132,8

89

171,2

42

133,6

90

172,0

43

134,4

91

172,8

44

135,2

92

173,6

45

136,0

93

174,4

46

136,8

94

175,2

47

137,6

95

176,0

Від 96-го до 100-го завдання за кожну відповідь нараховується від 0 до 4,8 бала в залежності від повноти відповіді. Отже, за 5 тестів відкритого типу вступник може набрати від 0 до 24 балів.

Остаточна конкурсна оцінка (КО) за 200-бальною шкалою (від 100 до 200) формується за формулою:

КО = ЗТ + ВТ,

де ЗТ – бали за виконання тестів закритого типу (див. таблицю); ВТ – бали за виконання тестів відкритого типу (від 96-го до 100-го).


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Базова

 1. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 126 с.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

 3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/page10.htm.

 1. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, 2008. – 528 с.

 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

 3. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

 4. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

 5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

 6. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 7. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – 252 с.

 8. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової школи : посіб. [для вчителів і методистів поч. навч.] / Олександра Яківна Савченко. – [2-е вид., доп., перероб.]. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.

 9. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

 10. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – 377 с.

 11. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 560 .

 12. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

Допоміжна

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал : підруч. [для педагогів, виховників, молоді і батьків] / Григорій Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

 2. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

 3. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. Кремень. – К : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 4. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 5. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 6. Закон України «Про позашкільну освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 7. Інструкція про організацію та діяльність гімназії // Інформ. зб. МОН України. – 1996. – № 1–2. – С. 49–53.

 8. Інструкція про організацію та діяльність ліцею // Інформ. зб. МОН України. – 1996. – № 1–2. – С. 57–61.

 9. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://uapravo.net/data/base28/ukr28703/htm.

 10. Педагогічний словник / [за ред. М. Д. Ярмаченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

 11. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Постанова КМ України від 14.06.2000 № 946 // Інформ. зб. МОН України. – 2001. – № 6. – С. 3–20.

 12. Положення про державний вищий заклад освіти. Постанова КМ України від 05.09.1996 р. № 1074 // Інформ. зб. МОН України. – 1994. – № 7. – С. 3–12.


ДИДАКТИКА

Базова

 1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 228 с.

 2. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 328 с.

 3. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.

 4. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с.

 5. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://uapravo.net/data2008/base64/ukr64541/page10.htm.

 1. Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Іван Васильович Зайченко. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, 2008. – 528 с.

 2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

 3. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підруч. [для студ. і викл. вищ. навч. закл.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 418 с.

 4. Лозова В І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002 – 400 с.

 5. Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Петрівна Максимюк. – К. : Кондор, 2009. – 670 с.

 6. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Іван Васильович Малафіїк. – К. : Кондор, 2009. – 398 с.

 7. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Неля Євтихіївна Мойсеюк. – [5-те вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор, 2007. – 656 с.

 8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 9. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. [для студ. пед. навч. закл.] / [Кондрашова Л. В., Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – 252 с.

 10. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. фак.] / Олександра Яківна Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

 11. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах : посіб. [для вчителя] / Олександра Яківна Савченко. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Магістр-S, 1997. – 256 с.

 12. Соловей М. І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Соловей М. І., Спіцин Є. С., Кудіна В. В. – К : Ленвіт, 2008. – 377 с.

 13. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Миколайович Фіцула. – [2-ге вид., випр., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 560 .

 14. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир Мирославович Чайка. – К. : Академвидав, 2011. – 238 с.

 15. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.


Допоміжна

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

 2. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. Кремень. – К : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 3. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ МОН України № 371 від 05 травня 2008 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/average.

 4. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1–4 класи. – К. : Освіта, 2012. – 392 с.

 5. Педагогічний словник / [за ред. М. Д. Ярмаченка]. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.

 6. Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 1392 від 22.11.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

 1. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти. Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911.

 2. Про типові навчальні плани початкової школи. Наказ МОНмолодьспорт № 572 від 10.06. 11 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/19403/.ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

 1. Бех І.Д. Виховання особистості: У двох книгах / І. Д. Бех – К.: Либідь, 2003.

 2. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. Вишневський – Дрогобич : Коло, 2007.

 3. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова - К.: Академія, 2001.

 4. Галузяк В. М. Педагогіка / В. М. Галузяк, М. Сметанський, В. І. Шахов – Вінниця : РВВ ВАТ „Віноблдрукарня”, 2001.

 5. Гнутель Я. Виховна робота в сучасних умовах: теорія й методика / Я. Гнутель– Тернопіль: Астон, 1998.

 6. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко– Либідь, 1997

 7. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки / О. А. Дубасенюк – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 8. Закон України "Про загальну середню освіту" // Книга вчителя початкової школи: довідкові матеріали для організації роботи вчителя / Упор. Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 70-97.

 9. Закон України "Про освіту" // Книга вчителя початкової школи: довідкові матеріали для організації роботи вчителя / Упор. Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. - С. 35-69.

 10. Закон України "Про позашкільну освіту" // Освіта. – 1990. – 29 вересня.

 11. Карпенчук С. Г. Теорія та методика виховання / С. Г. Карпенчук– К.: Вища школа, 2005.

 12. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва / М. Д. Касьяненко - К.: Вища школа, 1993.

 13. Книга вчителя початкової школи / Упор. Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006.

 14. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 1996. – № 13

 15. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / Керівник О. В. Сухомлинська. – // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 7, 13.

 16. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6

 17. Кузьмінський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко – К.: Знання – Прес, 2003.

 18. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання / В. І. Лозова, Г. В. Троцко – Харків, 1997.

 19. Мазоха Д. С. Педагогіка / Д. С. Мазоха, Н. І. Опанасенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 20. Максим’юк С. П. Педагогіка / С. П. Максим’юк – К. : Кондор, 2005.

 21. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О. В. Матвієнко К. : ВД „Стилос”, 2006.

 22. Матвієнко О. В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання / О. В. Матвієнко – К. : ПЦ “Фолітан”, 2005.

 23. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк – К. ВАТ «Академія», 2007.

 24. Національна система виховання (концепція). - К. : Либідь, 1991.

 25. Нісімчук А. С. Сучасні педагогічні технології / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак - К.: Просвіта, 2000.

 26. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. Л. Педагогіка / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко – К.: Каравела, 2007.

 27. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович – К. : Рад. шк., 1995.

 28. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка / М. Г. Стельмахович– К., 1996.

 29. Струманський В.П. Виховна робота в національній школі / В. П. Струманський. – К. : ІЗІМН, 1997.

 30. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання / І. О. Трухін, О. Т. Шпак – К. : Центр навч. літ., 2004.

 31. Фіцула М.М. Педагогіка / М. М. Фіцула - К.: Академія, 2007.

 32. Ягупов В.В. Педагогіка / В. В. Ягупов – К.: Либідь, 2003.ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»
files -> 1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5

Скачати 413.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка