Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки»Скачати 413.84 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір413.84 Kb.
#1067
ТипПрограма
  1   2   3


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове вступне випробування з педагогіки є важливим етапом перевірки та оцінки підготовки абітурієнта і становить особливу комплексну форму контролю, що повно й чітко характеризує досягнутий освітньо-кваліфікаційний рівень студента.

Програма фахового вступного випробування побудована відповідно до сучасних вимог і покликана перевірити знання абітурієнтів з таких основних педагогічних курсів: «Загальні основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія виховання», «Історія педагогіки», «Школознавство».

Завдання з курсу «Загальні основи педагогіки» охоплює теми про педагогіку як науку та її методологію; державну політику щодо формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості; сутність процесів розвитку і формування особистості; особливості вікового та індивідуального розвитку дітей; цілісний педагогічний процес як основну функцію навчальних закладів; систему освіти в Україні.

Завдання з «Дидактики» спрямовані на виявлення знань абітурієнтів з дидактики як галузі педагогічної науки; культурологічної спрямованості шкільної освіти; сутності процесу навчання з позиції партнерства всіх його учасників; законів, закономірностей, принципів та правил навчання, які відображають зовнішні та внутрішні його зв’язки і регулюють практичні дії вчителів та учнів; усвідомлення методів навчання як складного, багатовимірного педагогічного явища; системи й організаційних форм навчання, їхньої залежності від основних завдань освіти і виховання, змісту предмета, конкретних цілей заняття, навчальних можливостей учнів, способів керівництва вчителем їхньою пізнавальною діяльністю; доцільності моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівнів сформованості в них основних компетентностей; особливостей провідних технологій навчання.

Завдання з курсу «Теорія виховання» спрямовані на встановлення рівня знань абітурієнтів про найбільш значущі та перспективні сучасні ідеї й теорії організації виховного процесу в початковій школі та використання різноманітних форм і методів; способи соціально і педагогічно організованого процесу формування людини як особистості.

Завдання з «Історії педагогіки» побудовані так, що дозволяють виявити в студентів знання щодо цілісної системи поглядів на історію педагогічної думки й освіти як людської цивілізації в цілому, так і в Україні, зокрема, як складову історії становлення людства; тенденцій, закономірностей та специфіки розвитку педагогіки; світової та національної історико-педагогічної спадщини, усвідомлення значущості виховання у розвитку суспільства.

Завдання з дисципліни “Школознавство” спрямовані на виявлення знань абітурієнтів про принципи управління та керівництва сучасною школою; зміст і методи керівництва шкільною справою; особливості методичної роботи в сучасній школі.
ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

З ПЕДАГОГІКИ
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Предмет і завдання педагогіки

Педагогіка як наука, її становлення та розвиток. Поняття “педагогіка”. Основні етапи становлення: донауковий, концептуальний, системний. Стадії розвитку педагогіки: народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка.

Предмет педагогіки. Різні підходи до його визначення.

Основні категорії педагогіки.

Джерела розвитку педагогіки.

Основні проблеми, що розробляє педагогіка.

Функції педагогічної науки: теоретична (дослідження законів, закономірностей педагогічних явищ і процесів, обґрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання і виховання), теоретично-прикладна (вивчення педагогічного досвіду і створення на його базі педагогічної теорії, експериментальне дослідження педагогічної діяльності, вироблення педагогічної технології).

Структура педагогічної науки, її галузі.

Зв’язок педагогіки з іншими науками.

Завдання педагогіки на сучасному етапі.

Напрями, течії зарубіжної педагогіки.
Тема 2. Логіка і методика педагогічних досліджень

Сутність і особливості наукових досліджень у педагогіці.

Методологія педагогіки. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження: емпіричні (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне опитування, вивчення шкільної документації та учнівських робіт, рейтингу, узагальнення незалежних характеристик, психолого-педагогічного тестування, аналізу результатів діяльності учня, соціометрії); теоретичні (аналіз, синтез, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування, конкретизація, моделювання); математичні та статистичні методи (реєстрування, ранжування, моделювання, вимірювання).

Етапи педагогічного дослідження: визначення проблеми дослідження; вивчення поставлених наукових фактів, положень, висновків; вивчення шкільної практики; формулювання гіпотези; здійснення експериментальної роботи; вивчення передового досвіду; зіставлення експериментальних даних з масовою практикою; узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових висновків; оформлення результатів дослідження, впровадження їх у життя.


Тема 3. Розвиток, виховання і формування особистості

Поняття розвитку і формування особистості.

Напрями розвитку людини: анатомо-фізіологічний, психічний, соціальний.

Види розвитку і формування особистості: стихійний, цілеспрямований, саморозвиток і самоформування.

Основні фактори розвитку і формування особистості: біологічний, соціальний, виховання, активна діяльність особистості.

Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

Зарубіжні теорії розвитку особистості.
Тема 5. Мета та завдання національного виховання

Поняття мети виховання. Фактори, які впливають на визначення мети виховання.

Проблема мети виховання у працях видатних педагогів: М.Пирогова, Г.Ващенка, К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського.

Сучасне звучання головної мети виховання. Мета виховання у контексті державних документів про освіту і виховання.

Завдання основних напрямів всебічного розвитку особистості. Завдання розумового, морального, естетичного, трудового, фізичного виховання.

Зарубіжна педагогіка про мету виховання (неопозитивізму, прагматизму, екзистенціалізму, гуманістична).


Тема 6. Цілісний педагогічний процес

Сутність і динаміка розвитку педагогічного процесу.

Основні компоненти педагогічного процесу.

Закономірності і принципи педагогічного процесу.

Технологія педагогічного процесу.

Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу: гуманізація і демократизація, забезпечення суб’єктивності виховання, урахування закономірностей і принципів педагогічного процесу; інтеграція науки, освіти і практики; підвищення науково-теоретичного рівня і зміцнення практичної спрямованості; оптимізація; інтенсифікація; вдосконалення підготовки вихователів та їх педагогічної майстерності; використання сучасних технологій і методів навчання і виховання; технічне переобладнання педагогічного процесу.


ДИДАКТИКА
Тема 1. Дидактика як галузь педагогіки

Дидактика як теорія освіти і навчання. Об’єкт і предмет дидактики. Функції дидактики. Завдання дидактики. Історія становлення та розвитку дидактики.

Основні категорії дидактики: освіта (загальна, політехнічна, професійна), зміст освіти, знання, уміння, навички, навчання, викладання, учіння, закономірності навчання, принципи навчання, методи навчання, форми організації навчання, контроль результатів навчання.

Система дидактичних дисциплін: загальна дидактика, вікова дидактика, галузева дидактика, часткові дидактики.

Зв’язки дидактики з іншими науками (суспільними, психологічними, біологічними та ін.).

Українська народна дидактика, її мета, завдання та зміст.


Тема 2. Зміст освіти в національній школі

Поняття змісту освіти. Компоненти змісту освіти: знання про природу, суспільство, мислення, техніку, способи діяльності; досвід здійснення відомих способів діяльності (уміння та навички особистості); досвід творчої діяльності; досвід ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Історичний характер змісту освіти. Теорії формування змісту освіту: формальної освіти, матеріальної освіти, дидактичного прагматизму (утилітаризму), структуралізму, проблемно-комплексного навчання. Сучасні вимоги до відбору змісту освіти. Оновлення змісту освіти в умовах реформування школи.

Державний стандарт загальної середньої освіти. Нормативні документи змісту освіти: навчальний план (базовий, типовий, робочий), навчальні програми, підручники і навчальні посібники.

Зміст освіти зарубіжної школи.
Тема 3. Сутність процесу навчання

Поняття процесу навчання. Навчання як вид пізнавальної діяльності людини: загальна закономірність пізнання об’єктивної дійсності, спільне та відмінне в науковому та навчальному пізнанні, рушійні сили процесу навчання.

Функції процесу навчання: освітня, розвивальна, виховна, функція самовдосконалення особистості.

Структура процесу навчання: викладання, учіння; цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний (методичний, процесуальний), контрольно-регулювальний, оцінно-результативний компоненти.

Діяльність учителя в процесі навчання: планування, організація та здійснення навчальної діяльності, стимулювання активності учнів, контроль за навчальним процесом та його регулювання, аналіз результатів діяльності, внесення коректив.

Навчально-пізнавальна діяльність учнів: під керівництвом учителя, самостійна. Психолого-педагогічні основи процесу засвоєння учнями знань, умінь, навичок.

Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання.


Тема 4. Закономірності та принципи навчання

Поняття закономірностей педагогічного процесу. Загальні закономірності навчання. Часткові (конкретні) закономірності навчання: дидактичні (змістовно-процесуальні), гносеологічні, психологічні, кібернетичні, соціальні, організаційні.

Закони дидактики як вищий рівень узагальнення залежності між явищами процесу навчання.

Поняття принципів навчання. Різні підходи до класифікації принципів навчання. Правила навчання.

Характеристика традиційних принципів навчання: спрямованість навчання на вирішення завдань освіти, розвитку і виховання; науковість навчання; систематичність і послідовність навчання; доступність навчання; зв'язок теорії з практикою; свідомість і активність учнів; наочність у навчанні; міцність засвоєння знань, умінь і навичок; індивідуальний підхід до учнів; емоційність навчання.

Нетрадиційні принципи навчання: демократизація; виховання здорової дитини; диференціація процесу навчання; оптимізація навчально-виховного процесу, нетрадиційність системи навчання.

Взаємозв’язок принципів навчання.
Тема 5. Методи та засоби навчання

Поняття методів навчання. Діалектика взаємозв’язку методів з іншими компонентами процесу навчання. Об’єктивна та суб’єктивна частина методу навчання. Функції методів навчання: стимуляційно-мотиваційна, навчальна, розвивальна, виховна, організаційна, контрольно-коригувальна. Прийом як частина методу і самостійна дидактична категорія.

Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації методів навчання: за джерелом знань, характером пізнавальної діяльності учнів, ступенем керівництва навчальною роботою, дидактичною метою, зовнішньою формою прояву та внутрішньою сутністю, на основі цілісного діяльнісного підходу до процесу навчання; бінарні та полінарні класифікації методів навчання.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: словесні, наочні, практичні; індуктивні, дедуктивні, традуктивні, аналітичні, синтетичні, методи аналогії, порівняння; пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі; методи роботи під керівництвом учителя, методи самостійної роботи учнів.

Методи стимулювання навчальної діяльності учнів: пізнавальні ігри, навчальні дискусії, роз’яснення значущості навчання, висування навчальних вимог, заохочення й осудження в учінні.

Методи контролю і самоконтролю в навчанні: усний, письмовий, графічний, практичний, тестовий, програмований контроль; взаємоконтроль, самоконтроль і самооцінка.

Критерії вибору і поєднання методів навчання: врахування загальної мети освіти і виховання, закономірностей і принципів навчання, особливостей навчального предмета, змісту навчального матеріалу, типу уроку, вікових особливостей учнів, рівня підготовки вчителя.

Поняття про засоби навчання. Характеристика дидактичних засобів, особливості їхнього застосування в процесі навчання.


Тема 6. Форми організації навчання

Поняття форм організації навчання. Класифікація форм організації навчання за кількістю учнів, місцем навчання, часом проведення, дидактичною метою, ступенем складності, тривалістю навчання. Генезис систем навчання: індивідуальна, індивідуально-групова, групова, класно-урочна, белл-ланкастерська, мангеймська, вінетка-план, батавія-план, дальтон-план, бригадно-лабораторна, «колективний спосіб навчання», план Л. Трампа. Характеристика класно-урочної системи навчання в сучасній загальноосвітньої школі.

Урок як форма організації навчання. Вимоги до уроку: загальні, дидактичні, виховні, розвивальні, санітарно-гігієнічні.

Типи і структура уроків: урок засвоєння нових знань; урок формування вмінь і навичок; урок застосування знань, умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації знань, урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок; комбінований урок.

Нестандартні уроки: інтегровані, міжпредметні, театралізовані, з різновіковим складом, уроки – ділові ігри, уроки – рольові ігри, уроки-конференції, уроки-змагання, уроки-диспути, уроки-пошуки, уроки-психотренінги тощо.

Організація навчальної діяльності учнів на уроці: фронтальна, групова, парна, індивідуальна робота.

Підготовка вчителя до уроку. Зміст попередньої та безпосередньої підготовки вчителя до уроку.

Позаурочні форми організації навчання: семінарські заняття, практикуми, факультативи, навчальні екскурсії, предметні гуртки, домашня навчальна робота, консультації.


Тема 7. Моніторинг навчальних досягнень учнів

Предмет і функції моніторингу навчальних досягнень учнів. Принципи моніторингу успішності навчання: індивідуальний характер, систематичність, різноманітність форм проведення, всебічність, об’єктивність, порівнянність, адекватність, прогностичність, гласність, диференційованість. Етапи здійснення моніторингу якості навчання. Складові моніторингу навчальних досягнень: перевірка, оцінювання та облік успішності навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Перевірка знань, умінь та навичок учнів. Види перевірки: попередня, поточна, періодична (тематична), підсумкова (заключна). Форми перевірки: фронтальна, групова, індивідуальна, комбінована, самоконтроль; заліки та екзамени. Методи перевірки.

Тестування навчальних досягнень учнів. Класифікація тестів за структурою відповіді. Види тестів закритого і відкритого типів. Вимоги до змісту тестів: відповідність освітнім стандартам, предметна чистота, значимість, повнота, репрезентативність, системність, комплексність і збалансованість, варіативність. Особливості застосування тестів під час здійснення різних видів перевірки.

Оцінювання знань, умінь, навичок учнів. Поняття компетентності як результату засвоєння учнями змісту освіти. Характеристика основних груп компетентностей учнів. Критерії та норми оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою. Види оцінювання: поточне, тематичне, підсумкове.

Облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Неуспішність учнів і шляхи її подолання.
Тема 8. Технології навчання

Поняття технології навчання. Істотні ознаки технології навчання: цілеспрямованість, ефективність, алгоритмізація, оцінка результатів, коригованість, відтворюваність, економічність.

Таксономія цілей навчання. Характеристика навчальних цілей у когнітивній, афективній та психомоторній сферах діяльності особистості. Послідовність етапів здіснення технологічних операцій. Визначення коефіцієнта засвоєння учнями навчального матеріалу.

Класифікація технологій навчання за дидактичною метою та шляхом її досягнення.

Сутність пояснювально-ілюстративного навчання.

Програмоване навчання. Програма управління процесом засвоєння знань, умінь і навичок. Типи навчальних програм: лінійна, розгалужена, комбінована.

Модульно-рейтингове навчання. Модуль як автономна змістовно-процесуальна одиниця навчання. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.

Диференційоване навчання. Види диференціювання. Диференційоване навчання в умовах поділу учнів класу на групи. Групи учнів за навчальними можливостями.

Розвивальне навчання. Принципи розвивального навчання в дидактичній системі Л. В. Занкова. Теорія навчальної діяльності як наукове підґрунтя системи розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова.

Особистісно орієнтоване навчання. Принцип суб’єктивності освіти як основа особистісно орієнтованого навчання. Характеристика особистісно орієнтованих ситуацій.

Теорія поетапного формування розумових дій. Сутність процесу інтеріоризації соціального досвіду. Орієнтовна, виконавча, контрольна складові навчальної дії. Орієнтовна основа дії. Алгоритм поетапного формування розумових дій.

Проблемне навчання. Навчальна проблема. Класифікація навчальних проблем. Проблемна ситуація. Типи проблемних ситуацій. Послідовність етапів розв’язання навчальної проблеми. Рівні проблемного навчання.

Проектне навчання. Класифікація проектів за різними типологічними ознаками. Алгоритм роботи над проектом.
ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

Тема 1. Суть процесу виховання

Основні положення теорії виховання в ретроспективі. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості.

Структура виховного процесу. Компоненти вихованого процесу: мета, завдання, зміст, методи, форми, засоби. Двосторонній характер вихован­ня. Виховання та самовиховання – дві сторони єдиного процесу фор­мування особистості. Етапи педагогічного керівництва самовихован­ням учнів. Прийоми самовиховання. Поняття про перевиховання. Структура перевиховання. Рушійні сили виховного процесу. Зовнішні та внутрішні проти­річчя. Критерії вихованості.
Тема 2. Основні закономірності й принципи виховання

Поняття «закономірності», принципи виховання». Основні принципи виховання: цілеспрямованість; зв’язок з життям; єдність свідомості і поведінки; виховання в праці; виховання особистості в колективі; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів; повага до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; індивідуальний підхід; наступність; єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості. Принципи виховання у народній педагогіці.


Тема 3-4. Змістовий компонент виховного процесу

«Зміст виховання» як педагогічна проблема. Основні напрями виховання: Моральне виховання. Трудове виховання. Профорієнтація учнів. Етапи профорієнтаційної роботи. Естетичне виховання. Фізичне виховання. Екологічне виховання. Статеве виховання. Виховання несприйнятливості до алкоголю, нікотину, наркотиків. Національне виховання. Шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного виховання.

Формування наукового світогляду. Розумове виховання. Суть світогляду. Формування світогляду в навчальній роботі. Формування світогляду в позакласній роботі. Характеристика народного світогляду. Науково-педагогічні вимоги до формування світогляду.
Тема 5-6. Загальні методи виховання

Поняття про методи виховання. Класифікація традиційних методів виховання. Характеристика методів формування свідомості. Характеристика методів організації діяльності і формування громадської поведінки. Характеристика методів стимулювання. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки. Основні народно-педагогічні методи виховання словом рідної мови. Основні народно-педагогічні методи стимулювання, заохочення і спонукання дітей. Методи самовиховання. Перевиховання та його методи. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. Диференційований та індивідуальний підходи до виховання учнів.


Тема 7. Організаційні форми виховної роботи

Поняття форм організації виховної роботи. Позакласна виховна робота. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи. Колективні творчі справи (КТС). Колективне планування виховної роботи. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. Діагностика виховання.


Тема 8. Родинно-громадське-сімейне виховання

Сучасні проблеми сімейного виховання. Вплив атмосфери сімейного життя на виховання дитини, правопорушення дітей та причини їх виникнення. Традиції сімейного виховання. Авторитет батьків. Відповідність батьків за розвиток дитини. Права та обов’язки батьків. Традиційні та нетрадиційні форми роботи школи з батьками. Система роботи класного керівника з батьками. Участь громадськості у вихованні дітей. Спільна діяльність школи, сім’ї, громадськості і трудових колективів по організації дозвілля дітей.Тема 9. Колектив та його вплив на особистість

Розкрити та проаналізувати функції дитячого колективу. Структура та розвиток колективу. Схема вивчення особистості учнів І-ІХ класі та колективу. Стадії розвитку дитячого колективу. Учнівське самоврядування в класі та школі.


Тема 10. Система виховної роботи класовода – вчителя початкових класів

Положення про класного керівника. Функції класовода. Професіограма класного керівника. Зміст, форми, методи роботи класного керівника. Основні напрямки роботи класного керівника. Класний керівник і учнівський колектив. Завдання класного керівника щодо організації та згуртування класного колективу. Етапи розвитку колективу. Педагогіка паралельної дії. Робота класного керівника з батьками та громадськістю. Планування і облік роботи класного керівника.


Тема 11. Виховна робота з педагогічно-занедбаними дітьми

Поняття „педагогічно занедбані діти”. Особливості важковиховуваних дітей. Групи важковиховуваних дітей за ступенем педагогічної занедбаності. Негативні чинники, що зумовлюють появу важковиховуваних дітей. Перевиховання: функції, принципи, методи, шляхи, засоби перевиховання. Етапи перевиховання.


Тема 12. Дитячі та юнацькі громадські організації

Формальні та неформальні групи. Дитячі та юнацькі організації. Українська скаутська організація „Пласт”; Спілка Української молоді (Сум); Спілка піонерських організацій України (СПОУ); Українське дитячо-юнацьке товариство „СІЧ”; Асоціація гайдів України; Українське дитячо-юнацьке товариство „Сокіл”; Неформальний молодіжний рух.


ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Тема 1. Виникнення освіти і виховання у світовій цивілізації

Предмет і завдання історії педагогіки. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища: біологізаторський, психологічний, релігійний та соціальний (трудовий). Виховання у первісному суспільстві: мета, особливості. Виникнення перших шкіл у світовій цивілізації. Виховання у Давній Греції і Давньому Римі.


Тема 2. Школа і педагогіка за часів Київської Русі

Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі: мета, завдання. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у Київській Русі. Підходи до розуміння процесу виникнення у східних слов’ян писемності. Розвиток освітніх установ. Зміст та організація навчання у Київській Русі. Методи навчання. Перекладна література та перші педагогічні пам’ятки Київської Русі.


Тема 3. Розвиток освіти і педагогічної думки епох Середньовіччя та Відродження

Загальна характеристика епохи Середньовіччя. Система середньовічних шкіл. Система лицарського виховання. Виникнення освіти для дівчат. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання. Загальна характеристика культури й освіти епохи Відродження. Гуманістичні ідеї освіти й виховання. Виникнення братських шкіл в Україні. Діяльність Києво-Могилянської Академії.Каталог: sites -> bdpu.org -> files
files -> Пояснювальна записка Програма фахового вступного випробування з дошкільної педагогіки на базі напряму 01010101 Дошкільна освіта складена на основі стандарту вищої освіти підготовки фахівців напряму 6010101 Дошкільна освіта 2003 рік
files -> Бердянськ 2009 (06)
files -> Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою (єктс) Екземпляр: контрольний
files -> 4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
files -> 1 Бердянськ 2011 (06)
files -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
files -> Пояснювальна записка складання фахового вступного випробування з дисципліни
files -> Бердянськ 2008 (06)
files -> Програма тестування для вступу на спеціальність 01010601 «Соціальна педагогіка»
files -> 1 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5

Скачати 413.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка