Програма фахового вступного випробування «Менеджмент» для зарахування на навчання за окрСкачати 444.71 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір444.71 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014 р.програма

фахового вступного випробування «Менеджмент» для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю: 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Схвалено Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол № від " " 201__р.

Голова Вченої ради факультету,

декан С.І.Дичковський


Київ – 2014РОЗДІЛ І «ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»
Тема 1 Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки
Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності.
Література [1,2,4,6]
Тема 2 Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Види зовнішньоекономічної політики держави. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні, відносні, показники структури, показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни.
Література [1,2,4,6]
Тема 3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції.
Література [1,2,4-7]
Тема 4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання. Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю. Характе­ристика митних режимів: експорту, імпорту, транзиту, реекспорту, реімпорту, тимчасового ввезення (вивезення), переробки на митній території України, переробки поза межами митної території України, знищення і руйнування, магазину безмитної торгівлі, митного складу, спеціальної митної зони, відмови на користь держави. Товарна номенклатура ЗЕД. Порядок митного оформлення товарів. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів. Декларування товарів: форми та процедури. Митна вартість та методи її визначення. Мета застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів «Incoterms 2010». Мито як інструмент економічного регулювання. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.
Література [1,2,4-7]
Тема 5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного податку) у сфері ЗЕД.
Література [1,2,4-7]
Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання.
Література [1,2,4-7]
Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної політики держави та її складові. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності.
Література [1,2,4,6]
Тема 8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ. Види і засоби платеж. Готівковий платіж, авансовий платіж, платіж у кредит. Вексель, чек.
Література [1,2,4,6]
Тема 9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Класифікація характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Критерії вибору форм виходу підприємств на зовнішні ринки. Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних біржах. Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних аукціонах. Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних торгах.
Література [1,2,4,6]

Тема 10. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку.
Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках.
Література [1,2,4,6]
Тема 11. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів.

Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту. Преамбула. Предмет контракту. Кількість та якість товару в контракті. Базисні умови поставки. Термін і дата постачання. Пакування і маркування. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів. Валюта ціни і валюта платежу. Умови перерахунку валюти ціни у валюту платежу. Гарантії на технічне обслуговування. Порядок приймання товару. Рекламації і санкції. Арбітраж. Форс-мажорні обставини. Інші умови.


Література [1,2,4,6]
Тема 12. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Види зовнішньоторгових документів. Основні групи та вимоги до їх оформлення. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності ЗЕД.
Література [1-4,6]
Тема 13. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Сутність та система регулювання міжнародних перевезень. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту. Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту: морським, залізничним, автомобільним, авіаційним, трубопровідним та змішаними видами транспорту. Товарно-транспортна документація. Формування ціни на транспортні послуги. Експедиторське обслуговування міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні коридори. Формування тарифів на перевезення різними видами транспорту.
Література [1,2,4,6]
Тема 14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон.
Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон. Основні офшорні юрисдикції. Офшорні компанії. Цілі використання офшорних компаній. Основні види офшорних компаній. Співпраця офшорної та оншорної компанії. Діяльність офшорних банків. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями. Законодавчі обмеження щодо співпраці з офшорами.
Література [4,6]
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Багрова І.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник. / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є Власик, О.О.Гетьман.  К.: ЦНЛ, 2004. 580 с.

 2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник.- К.: ЦУЛ, 2008.- 432с.

 3. Єрмаченко В. С. Облік і техніка зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / B.C. Єрмаченко, С.В. Лабунська, О.Г. Маляревська та ін. ; Харк. нац. екон. ун-т. - X.: ІНЖЕК, 2010. - 479 с.

 4. Козик В.В. Зовнішньоекономічні операції і контракти : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп'як та ін. - 2-е вид., переробл. і допов. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. - 607 с.

5.Пономарьова Н. В. Митно-тарифне регулювання: навч. посіб. / Н.В. Пономарьова, Т.В. Столяр, О.В. Павленко та ін. ; МОН України ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - X. : ХНАДУ, 2010.-199 с.

6.Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. – Львів: «Новий Світ-2000», 2008.-512с.

7.Хамініч С.Ю. Митно-тарифне регулювання в умовах інтеграції України до світового господарства : монографія / С.Ю. Хамініч ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д. : Наука і освіта, 2008. -210 с.
ПИТАННЯ до РОЗДІЛУ 1
1.Сутність поняття «зовнішньоекономічна діяльність», основні види і форми зовнішньоекономічної діяльності .

2. Види зовнішньоекономічної політики держави. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни: абсолютні, відносні, показники структури, показники інтенсивності та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни.

3.Національне та наднаціональне регулювання ЗЕД. Характеристика органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та їх компетенції

4.Сутність митного регулювання ЗЕД. Принципи митного регулювання.

5.Мета застосування правил інтерпретації міжнародних торгівельних термінів «Incoterms 2010».

6.Види та функції податків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Сутність та порядок нарахування митних податків (ПДВ, мита, акцизного податку) у сфері ЗЕД.

7.Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика.

8.Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Інструменти нетарифного регулювання.

9. Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Поняття валютної політики держави та її складові.

10. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання. Валюта, валютний курс, валютні цінності.

11. Сутність міжнародних розрахунків та необхідність банківського обслуговування у сфері ЗЕД.

12. Визначення способів платежів за експортно-імпортними операціями

13.Акредитивна форма розрахунків. Схема розрахунків із застосуванням акредитивної форми. Види акредитивів.

14.Інкасо. Схема розрахунків із застосуванням інкасової форми. Види інкасо.

15.Застосування банківського переказу в зовнішньоторговельних розрахунках.

16.Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки.

17.Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках.

18.Умови контракту: обов’язкові та додаткові. Зміст і характеристика основних умов контракту.

19. Система показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Оцінка економічної ефективності ЗЕД.

20. Сутність та система регулювання міжнародних перевезень.

Особливості міжнародних перевезень різними видами транспорту.

21.Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних біржах.

22.Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних аукціонах.

23.Особливості проведення зовнішньоторговельних операцій на міжнародних торгах.

24. Мета і завдання створення спеціальних економічних зон.

Класифікація та характеристика видів вільних економічних зон.

25. Види зовнішньоторгових документів. Основні групи та вимоги до їх оформлення.

26. Основні митні документи та специфіка їх оформлення. Плата за митне оформлення товарів.

27. Характе­ристика митних режимів.

28.Митна вартість та методи її визначення.
29. Єдиний митний тариф. Види мита. Види митних ставок.

30. Основні офшорні юрисдикції. Основні види офшорних компаній. Регулювання співпраці українських резидентів з офшорними компаніями.

31. Світовий досвід вико­ристання режимів спеціальних економічних зон.

32. Форми розрахунків: аванс, акредитив, інкасо, платіж за відкритим рахунком, банківський переказ.

33. Ліцензування і квотування зовнішьоторговельних операцій. Квотування. Види квот. Причини застосування. Механізм реалізації квот.

34. Характеристика форм кредитування експортерів та імпортерів.

35. Недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності: торгово-промислові палати, фондові та валютні біржі.


РОЗДІЛ ІІ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки управління. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.


Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 2. Організація в системі менеджменту
Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.
Література:[3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 3. Функції менеджменту
Визначення функцій менеджменту. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх значення для науки управління. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 4. Планування як функція менеджменту
Визначення планування. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів. Стратегічне планування. Підходи до стратегічного планування. Характеристика стратегічних альтернатив. Планування реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. Визначення тактики, політики, процедури та правил. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту
Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Делегування повноважень. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні повноваження). Організаційні структури управління. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні управлінські структури. Матрична організаційна структура. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. Проектування організаційних структур управління. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 6. Мотивація як функція менеджменту
Визначення мотивації. Мотивація через потреби. Потреби та винагороди. Теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Професійні теорії мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Фактори впливу на колективи та окремих працівників. Формування системи матеріальних стимулів на підприємствах.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Поняття, зміст і види контролю. Підходи до класифікації контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності


Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 8. Прийняття рішень у менеджменті

Рішення як основа управління. Врахування факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Прийняття раціональних рішень у менеджменті. Фактори впливу на менеджера в процесі прийняття управлінських рішень. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.


Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 9. Комунікації у менеджменті
Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Перешкоди на шляху особових та організаційних комунікацій. Міжособові та організаційні комунікації.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 10. Трудовий колектив як об’єкт управління
Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально-психологічний клімат. Управління конфліктами, змінами та стресами.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 11. Керівництво в організації
Лідерство, влада, вплив. Керівник в організації. Авторитет. Стилі керівництва. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль керівництва. Ліберальний стиль керівництва.
Література: [3, 6, 19, 27, 28, 30, 34]
Тема 12. Організація роботи керівника
Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту. Техніка само менеджменту. Організація робочого місця менеджера. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу. Потоки документів.
Література: [3, 6, 30, 34]
Тема 13. Роль інформації в організаціях
Визначення інформації, джерела інформації. Класифікація інформації. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.
Література: [3, 6, 19, 26, 27, 28, 30, 34]
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 252 с.

 3. Андрушків М., Кузьмін О.Є.Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.–296с.

 4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

 5. Веснин В.Р. Стратегическое управление. — М.: ТК Велби, 2006. — 328с.

 6. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 3–е изд. Пере раб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 501с.

 7. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000р. – 338с.

 8. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 9. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 10. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 560 с.

 11. Данюк, В.М., Петюх В.М. та інші, «Менеджмент персоналу» – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 12. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 13. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 14. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение. – М.: ООО «1С-Паблишин», 2004. – 367с.

 15. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 488 с.

 16. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник для студ. вузов. — М.: Экономистъ, 2005. — 413с.

 17. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 18. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – Житомир, 2002. – 345 с.

 19. Кузьмін О.Є., Мельник. О.Г. Основи менеджменту. Підручник – К.: Академвидав, 2003. – 184с.

 20. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. — М. : Инфра-М, 2007. — 235с.

 21. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию. – М.: Поколение, 2006. – 304 с.

 22. Лозниця В. Психологія менеджменту. – К.: ТОВ. УВПК"Екс Об", 2000. – 512 с.

 23. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с.

 24. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К: Каравела, 2006. – 320 с.

 25. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник – К.: Каравелла, 2003. – 496с.

 26. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ. 2004.

 27. Менеджмент організацій: Підручник/ Ред. А.І.Федулова.–К.: Либідь, 2003. – 448с.

 28. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер.с англ. – М.: "Дело", 1982. –702с.

 29. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2012. – с.

 30. Немцов В Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Є. Менеджмент організацій: навч. посібник. – К.: ТОВ. УВПК "Енс Об", 2002. – 392 с.

 31. Організація виробництва: Навч.посіб./В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

 32. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник. Під заг. редакц. Т.Л.Мостенської – К.: Кондор, 20012. – 432 с.

 33. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. — 336 с.

 34. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

 35. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

 36. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256с.

 37. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ.- Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

 38. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

 39. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – 2–ге видання, перероб. і допов. – Тернопіль: Видав. Карт–бланш, 2003, – 490с.

 40. Рульєв В., Гуткевич С., Мостенська Т. Управління персоналом. Підручник. К.: Кондор. – с.

 41. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 232с.

 42. Семенов Г.А., Станчевский В.К. Організація і планування на підприємстві: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 43. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. – К., 2001. – 165 с.

 44. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб: Питер, 2005. – 496 с.

 45. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е вид. — К. : Каравела, 2005. — 312с.

 46. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.

47. Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

48. Черепухина Н., Наврузов Ю., Андриенко О. Искусство управления персоналом. Таланты и лидеры. – К.: 2002. – 320 с.

49. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. — Львів : Новий світ –2000, 2003-286с..

50. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. – 700с.51. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ


 1. Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.

 2. Поняття організації та її види, загальні характеристик організацій.

 3. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації.

 4. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.

 5. Визначення функцій менеджменту. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.

 6. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів.

 7. Стратегічне планування. Процес реалізації стратегії.

 8. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.

 9. Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Класифікація організаційних структур управління.

 10. Визначення мотивації. Теорії мотивації.

 11. Поняття, зміст і види контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю.

 12. Рішення як основа управління. Класифікація управлінських рішень.

 13. Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті.

 14. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Міжособові та організаційні комунікації.

 15. Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу.

 16. Формальна та неформальна структури трудового колективу.

 17. Лідерство, влада, вплив. Характеристика стилів керівництва.

 18. Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту.

 19. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу.

 20. Класифікація організаційних структур управління. структур. Вибір організаційної структури. Проектування організаційних структур управління.

 21. Підходи до побудови організаційної структури управління підприємства.

 22. Місце корпоративної культури у досягненні успіху організації.

 23. Теорія конфліктів у менеджменті підприємства.

 24. Визначення місії та цілей в управлінні підприємством.

 25. Стиль керівництва та лідерство як визначальні у менеджменті підприємства.

 26. Забезпечення комунікаційного процесу у різних сферах менеджменту: виробництво, збут, фінанси, облік, персонал.

 27. Теорії лідерства і типологія лідерів.

 28. Управління організаційними змінами (перетвореннями) підприємства.

 29. Місце стратегічного планування у діяльності підприємства.

 30. Відповідальність у менеджменті: юридичні та економічні аспекти.

 31. Інформація, джерела інформації. Класифікація інформації.

 32. Носії інформації та системи її надходження. Процес передачі інформації.

 33. Сутність конфлікту. Причини, наслідки та методи вирішення конфліктів.

 34. Мотивація через потреби. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу.

 35. Комунікації та їх роль в менеджменті.РОЗДІЛ ІІІ. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка