Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра


Тема 1. What is Stylistics? Тема 2Сторінка2/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#10780
ТипПрограма
1   2   3
Тема 1. What is Stylistics?

Тема 2. Basic Notions.

Тема 3. The Notion of Context

Тема 4. Stylistic Differentiation of the English Vocabulary

Змістовий модуль 2. Tropes and Rhetorical Figures

Тема 5. A Rhetorical Image. Metaphor

Тема 6. Metonymy. Irony.

Тема7. Major “Stylistic Hybrids”

Тема 8. Lexical-Syntactic Stylistic devices. Figures of Inequality

Змістовий модуль 3. Expressive Syntax

Тема 9. Syntactic Expressive Means and Stylistic Devices

Тема 10. Repetition.

Тема 11. Syntactic parallelism

Тема 12. Other Types of Recurrence

Змістовий модуль 4. Functional Styles of English

Тема 13. Classification of Functional Styles

Тема 14. The Belles-Lettres Style

Тема 15. Types of Narrative. Narrative-Compositional Forms

Рекомендована література

Базова

 1. Galperin I.R. Stylistics – M., 1977.

 2. Kukharenko V.A. A Book of Practice in Stylistics - M., 1986.

 3. Kuznetsova L.A., Smykalova L.A. Lectures on English Stylistics – Lviv, 1972.

 4. Lototska, K.Ya. English Stylistics. – Lviv: LNU Publishing Centre, 2008. – 254 p.

 5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка – М., 1990.

 6. Мороховский А.Н., Воробьева О.П. и др. Стилистика английского языка – К., 1984.


Допоміжна

 1. Skrebnev Yu. M. Fundamentals of English Stylistics – M., 2000.

 1. Пелевина Н.Ф. Стилистический анализ художественного текста – Л., 1986.

 2. Кухаренко В. Інтерпретація тексту. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 272 с.

4. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. – Вінниця:

Нова книга, 2003. – 160 с.

5. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. –

Полтава: Довкілля – К., 2006. – 716 с.

6. Baldick, Ch. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms –

Oxford:OUP, 1991. – 243 p.

7. Crysral, D. A Dictionary of Linguistics and Poetics. 5th ed. – Oxford: Blackwell

Publishers, 2003. - 508 p. 1. Fowler, R. Literature as Social discourse: the Practice of Linguistic Criticism. – L.:

Batsford, 1981. – 215 p.

9. Lakoff, G., Johnson, M. Metaphors We Live By. – Chicago: University of Chicago Press,

1980. – 354 p.

10. Maltzev V.A. An Introduction to Linguistic Poetics. – Минск: Вышэйшая школа,

1980. – 240 с.

11. Prokhorova V.I., Soshalskaya E.G. Oral Practice through Stylistic Analysis. – M.:

Vysљaja љkola, 1979. – 115 p.

12. Short, M. Exploring the Language of Poems, Plays and Prose. – London:Longman,

1996. – 399 p.

13. Soshalskaya E.G., Prokhorova V.I. Stylistic Analysis. – M.: Higher School, 1976. –

155 p.

14. Widdowson, H.G. Practical Stylistics. – Oxford: OUP, 1992. - 230 p.7. Програма тестування з курсу «Національна література»

Англійська література доби Середньовіччя

Особливості формування і становлення середньовічної літератури в Англії: історичний контекст. Періодизація літератури. Розвиток англосаксонської літератури. Християнсько-монастирська література. Народно-епічна творчість. Поема „Беовульф” – найвизначніший твір англосаксонської поезії.

Англійська література періоду норманського завоювання. Література латинською мовою: жанр історичної хроніки. Література французькою мовою. Середньовічний лицарський роман. Особливості розвитку літератури англійською мовою.

XIV століття в історії англійської літератури. Діяльність Дж. Вікліфа. „Видіння Петра Орача” В. Ленгленда і розвиток алегоричної поезії. Творчість Дж. Гауера. Творчість Дж. Чосера: поема „Кентерберійські оповідання”.

Літературний процес в Англії XV ст. Книгодрукування. Томас Мелорі „Смерть Артура”. Розвиток середньовічної драми. Становлення жанру балади.

Англійська література доби Відродження

Відродження як цілісна культурно-історична доба переходу від Середньовіччя до Нового часу. Гуманізм. Загальні тенденції розвитку літературного процесу в Англії доби Відродження, національна своєрідність англійської літератури. Періодизація англійської літератури XVІ ст.

Жанр утопії в творчості Т. Мора, вплив „Утопії” Т. Мора на подальший розвиток утопічних жанрів в англійській літературі.

Англійська поезія доби Відродження: Т. Вайєт, Г. Серрей, Ф. Сідні, Е. Спенсер. Трактат Ф. Сідні „Захист поезії”. „Університетські уми”. Розвиток англійської прози доби Відродження: Дж. Лілі, Т. Неш.

Англійська драма і театр у другій половині XVІ ст. Творчість К. Марло.

Життя і творчість В.Шекспіра: „шекспірівське питання”. Сонети, історичні хроніки, комедії, трагедії В. Шекспіра.Літературний процес в Англії XVII ст.

XVІІ століття в історії англійської літератури: вплив політичного та релігійного чинників на розвиток літературного процесу. Історичне значення англійської буржуазної революції. Періодизація англійської літератури XVІІ ст.

Бароко в англійській літературі XVІІ ст. Дж. Донн та школа метафізиків. Творчість поетів-кавалерів.

Драматургія молодших сучасників Шекспіра. Творчість Б. Джонсона. „Трагедія помсти”.

Життєвий і творчий шлях Дж. Мільтона. Публіцистика Мільтона. Поеми „Втрачений рай”, „Повернений рай”, трагедія „Самсон-борець”.

Англійська література доби Просвітництва

Загальна характеристика історико-літературного процесу XVIII ст. в Англії. Англійська філософська думка доби Просвітництва. Національна своєрідність та періодизація англійської літератури.

Просвітницький класицизм як провідний літературний напрям в англійській літературі раннього Просвітництва. Творчість О. Поупа. Розвиток журналістики в Англії початку XVIII ст.

Англійський просвітницький роман: етапи розвитку, жанрові різновиди. Творчість Д. Дефо: „Робінзон Крузо” як перший просвітницький роман в англійській літературі. Творчість Дж. Свіфта: жанрова своєрідність „Мандрів Гулівера”.

Просвітницький роман 40-50-х рр. XVIII ст. С. Річардсон – творець сімейно-побутового та епістолярного роману. Соціально-побутовий роман. Г.Філдінг – драматург, романіст і теоретик літератури. Художні особливості та новаторство роману „Історія Тома Джонса, знайди”. Значення творчості Т. Смоллета в розвитку англійського сатиричного роману.

Англійський сентименталізм. Поезія англійського сентименталізму: етапи розвитку, основні мотиви, представники. Творчість О. Ґолдсміта. Творчість Л. Стерна: „Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена” як пародія на англійський просвітницький роман, літературне новаторство Стерна.

Передромантизм в англійській літературі доби Просвітництва. Поезія передромантизму: Дж. Макферсон, Т. Чаттертон. Творчість В. Блейка: особливості художнього методу. „Ґотичний роман”: художні особливості, представники.

Якобінський роман. Творчість В. Ґодвіна: роман „Калеб Вільямс, або Речі, якими вони є”.Літературний процес в Англії ХІХ ст.

Англійська література доби романтизму

Загальна характеристика англійського романтизму: періодизація, національна своєрідність, естетичні погляди англійських романтиків, жанрова система. Творчість поетів-лейкістів. Передмова до „Ліричних балад” як маніфест англійської літератури романтизму.

Творчість В. Скотта – поета і романіста: особливості історичного роману письменника.

Життя і творчість Дж.Ґ. Байрона. Лірика Байрона. Драматичні твори байрона. Жанр ліро-епічної поеми в творчості Байрона.

Творчість П.Б. Шеллі – поета, драматурга і теоретика літератури („Захист поезії”). Мала проза англійського романтизму і творчість Лондонських романтиків (Ч. Лем, В. Хезліт, Лі Гант, Т. де Квінсі).

Класичний реалізм в англійській літературі ХІХ ст.

Класичний реалізм в англійській літературі XIX ст. Реалізм як літературний напрям. Естетичні погляди англійських письменників-реалістів. Періодизація і жанрова система англійського класичного реалізму. Творчість Дж. Остін як засновниці психологічного роману в англійській літературі.

Література 30-40-х років. Індустріальний роман: творчість Е. Ґаскел і Б. Дізраелі. Творчість сестер Бронте.

Творчий шлях Ч. Діккенса: проблематика творчості, особливості художнього методу письменника.

Творчість В. Теккерея: роман „Ярмарок суєти”.

Література 50-60-х років: творчість Дж. Еліот і Е. Троллопа.Англійська література останньої третини ХІХ ст.

Основні літературні напрями, течії, жанри в англійській літературі останньої третини XIX ст. Англійський реалістичний роман 70-90-х рр. ХІХ ст.: творчість Т. Гарді, С. Батлера, Дж. Мередіта. Натуралізм. Неоромантизм: творчість Дж. Конрада, Р.Л. Стівенсона, Р. Кіплінга, А. Конан Дойля.

Мистецтво декадансу. Естетизм: творчість О. Вайлда.

Розвиток жанрів малої прози: новела, казка.Англійська література ХХ століття

Загальні тенденції розвитку англійської літератури ХХ ст. Періодизація, провідні літературні напрями, жанри.Модернізм в англійській літературі першої половини ХХ ст.

Естетично-філософські основи модернізму в англійській літературі. Модернізм і оновлення художніх форм: природа новаторства, техніка „потоку свідомості”. Діяльність групи Блумсбері.

Англо-американська поезія модернізму. Імажизм: представники, новаторство. Творчість Е. Паунда. Творчість Т.С. Еліота: поема-міф „Безплідна земля”. Т.С. Еліот як теоретик літератури.

Англійський модерністичний роман: жанрові різновиди. Творчість В. Вулф – романіста і теоретика літератури модернізму. Роман „потоку свідомості” в творчості письменниці: „Місіс Делловей”.

Творчість Д.Г. Лоуренса: естетичні і художні особливості роману „Коханець леді Чатерлей”.

Творчість О. Гакслі: інтелектуальний роман і роман-антиутопія в творчості письменника.

Життя і творчість ірландського англомовного письменника Дж. Джойса. Збірка оповідань „Дублінці”. Роман „Портрет митця замолоду”: трансформація роману виховання і новаторство письменника. „Улісс” Дж. Джойса як роман-міф.

Реалізм в англійській літературі першої половини ХХ ст.

Особливості реалізму в англійській літературі першої половини XX ст.: традиції і новаторство. Жанрова система англійського реалізму.

Англійський реалістичний роман: жанрові різновиди.

Творчість Дж. Ґолсворсі: естетичні і літературні погляди письменника. Форсайтівський цикл Дж. Ґолсворсі.

Творчість Г. Велса. Соціально-фантастичний роман у творчості письменника: „Містер Блетсуорсі на острові Ремпол”.

Розвиток утопічних жанрів у літературі XX ст.: утопія, антиутопія, дистопія в англійській літературі кінця ХІХ – ХХ ст. Роман Дж. Орвела „1984”.

Роман Р. Олдінґтона „Смерть героя” і література „втраченого покоління”. Сатиричні романи І. Во.

Англійська драма кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. Творчість Б. Шоу. Праця Б. Шоу „Квінтесенція ібсенізму”. Соціально-психологічна драма, драма-дискусія в творчості драматурга.Англійська література другої половини ХХ ст.

Особливості соціокультурного розвитку Великої Британії після Другої світової війни. Провідні літературні напрями в англійській літературі другої половини XX ст.

Загальні тенденції розвитку англійського роману в повоєнний період. Творчість Г. Ґріна в контексті антиколоніального роману. Творчість Ч.П. Сноу, епічний цикл „Чужі і брати”. Література „молодих розгніваних”. Традиція комічного роману: творчість М. Спарк.

Філософсько-психологічні романи А. Мердок. Філософські притчі В. Ґолдінґа: особливості художнього методу письменника.

Розвиток англійської драми другої половини ХХ ст. Творчість Г. Пінтера.

Постмодернізм в англійській літературі другої половини ХХ ст.

Постмодернізм у літературі останніх десятиліть ХХ ст. Основні риси постмодерністичної літератури. Творчість Дж. Фаулза: постмодерністичні особливості роману „Жінка французького лейтенанта”. Творчість Дж. Барнса: роман „Історія світу в десяти з половиною розділах”. Університетський роман 70-90 рр. ХХ ст.: Д. Лодж, М. Бредбері.Література

 • Алексеев М. Литература средневековой Англии и Шотландии. – М., 1984.

 • Аникин Т.В., Михальская Н.П. История английской литературы. – М., 1985.

 • Гарин И. И. Век Джойса. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2002.

 • Гончаренко Э. П. Творчество Джеймса Джойса и модернизм 1900−1930 гг. – Днепропетровск: Наука и образование, 2000.

 • Жлуктенко Н. Ю. Английский психологический роман ХХ века. – К.: Выща школа, 1988.

 • Древнеанглийская поэзия. – М., 1982.

 • Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. – М.,1978.

 • Елистратова А. Английский роман эпохи Просвещения. – М., 1966.

 • Зарубіжна література ХХ ст.: Посібник / За ред. О.М. Николенко, Т.М. Конєвої. – К.: Академія, 1998.

 • Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль, 2005.

 • Затонський Д.В. Про модернізм і модерністів. – К., 1972.

 • Ивашева В. В. Литература Великобритании ХХ века: Учеб. для филол. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 1984.

 • История всемирной литературы в 9-ти томах. – М., 1985-1988. Т.2-5.

 • История зарубежной литературы XVII ст. – Л., 1987.

 • История зарубежной литературы XVIII века / Под. ред. Неустроева В., Самарина Р. – М., 1974.

 • Література Англії ХХ століття: Навчальний посібник / за ред. К. О. Шахової. / К. О. Шахова, Н. Ю. Жлуктенко, С. Д. Павличко та інш. – К.: Либідь, 1993.

 • Література західноєвропейського середньовіччя / Під. ред. Висоцької Н.О. – Вінниця, 2003.

 • Мортон А. От Мэлори до Элиота. – М., 1970.

 • Рубанова Г.Л. Історія світової літератури. західноєвропейське Середньовіччя (III-XIV ст.). – Львів, 2004.

 • Современное зарубежное литературоведение (Страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник. – М., 1999.

 • Филюшкина С. Современный английский роман. – Воронеж, 1988.

 • Шаповалова М., Рубанова Г., Моторний В. Зарубіжна література доби Середньовіччя та Відродження. – Львів, 1993.

 • Adams, Robert M. The Land and Literature of England: An Historical Account (1986).

 • Daiches, David. A Critical History of English Literature, 2d. ed. (1970) and, as ed., Penguin Companion to English Literature (1972).

 • Drabble, Margaret, ed. The Oxford Companion to English Literature, 5th ed. (1985).

 • Fowler, Alastair. A History of English Literature (1987; repr. 1991).

 • Kermode, Frank, and Hollander, John. Modern British Literature (1973).

 • Kirkpatrick, D. I., ed.. Reference Guide to English Literature, 2d ed. (1991)

 • Stapleton, M., ed.. The Cambridge Guide to English Literature (1983).

 • Stephens, John, and Waterhouse, Ruth. Literature, Language, and Change: From Chaucer to the Present (1990).

 • Bandrovska O. The English Literature of the Middle Ages: Textbook. – L’viv, 2008.


Художні тексти

Література Середньовіччя:

 1. Поема про Беовульфа.

 2. Сер Гавейн та Зелений лицар.

 3. Ленгленд Вільям. Видіння про Петра Орача.

 4. Чосер Джефрі. Кентерберійські оповідання.

 5. Мелорі Томас. Смерть Артура.

 6. Балади про Робіна Гуда.


Література Відродження:

 1. Мор Томас. Утопія.

 2. Марло Крістофер. Трагічна історія доктора Фауста.

 3. Шекспір Вільям. Сонети. Сон літньої ночі / Дванадцята ніч.

Ромео і Джульєтта. Гамлет. Король Лір. Буря.
Література XVII століття:

 1. Джонсон Бенджамін. Вольпоне.

 2. Донн Джон. Пісні і сонети.

 3. Мільтон Джон. Втрачений рай. Самсон-борець.


Література XVIIІ століття:

 1. Дефо Деніел. Робінзон Крузо.

 2. Свіфт Джонатан. Мандри Гулівера.

 3. Філдінґ Генрі. Історія Тома Джонса, знайди.

 4. Стерн Лоренс. Життя та думки Трістрама Шенді, джентльмена (перші 3 книги).

 5. Волпол Горас. Замок Отранто.

 6. Шеллі Мері. Франкенштейн, або Сучасний Прометей.

 7. Ґодвін Вільям. Пригоди Калеба Вільямса, або Речі, якими вони є.

 8. Блейк Вільям. Поезії.

 9. Бернс Роберт. Поезії.


Література ХІХ століття:

 1. Колрідж Семюел. Поема про старого мореходця.

 2. Вордсворт Вільям. Поезії. Передмова до „Ліричних балад”.

 3. Сауті Роберт. Поеми, балади.

 4. Байрон Джордж Ґордон. Лірика. Корсар. Гяур. Каїн. Дон Жуан.

 5. Шеллі Персі Біші. Поезії. Ченчі. Звільнений Прометей. Захист поезії.

 6. Скотт Вальтер. Уеверлі. Айвенго.

 7. Остін Джейн. Гордість та упередження. Ема.

 8. Ґаскел Елізабет. Мері Бартон.

 9. Дізраелі Бенджамін. Сибіла, або Дві нації.

 10. Діккенс Чарльз. Олівер Твіст. Дейвід Копперфілд. Домбі і син.

 11. Теккерей Вільям. Ярмарок суєти.

 12. Бронте Шарлота. Джейн Ейр.

 13. Бронте Емілі. Грозовий перевал.

 14. Еліот Джордж. Млин на Флоссі. Мідлмарч.

 15. Троллоп Ентоні. Барчестерські вежі.


Література останньої третини ХІХ ст.:

 1. Гарді Томас. Тесс з роду д’Ербервілей.

 2. Вайлд Оскар. Казки. Портрет Доріана Ґрея.

 3. Конрад Джозеф. Лорд Джим. Серце темряви.

 4. Стівенсон Роберт Льюїс. Острів скарбів.Чорна стріла. Дивна історія доктора Джекіля і містера Гайда.

 5. Кіплінг Редьярд. Поезії. Книги джунглів. Кім.

 6. Конан Дойл Артур. Загублений світ. Пригоди Шерлока Голмса.

 7. Керрол Льюїс. Аліса в дивосвіті. Полювання на снарка.


Література першої половини ХХ ст.:

 1. Вулф Вірджинія. Місіс Делловей. До маяку.

 2. Гакслі Олдос. Чудовий новий світ. Контрапункт.

 3. Лоуренс Дейвід Герберт. Сини та коханці. Коханець леді Чатерлей.

 4. Еліот Томас Стернз. Поезії. Безплідна земля.

 5. Джойс Джеймс. Дублінці. Портрет митця замолоду. Улісс.

 6. Веллс Герберт. Машина часу. Містер Блетсуорсі на острові Ремпол.

 7. Ґолсворсі Джон. Сага про Форсайтів.

 8. Шоу Бернард. Пігмаліон. Дім, де розбиваються серця.

 9. Олдінґтон Річард. Смерть героя.

 10. Орвелл Джордж. 1984.

 11. Во Івлін. Мерзенна плоть.


Література другої половини ХХ ст.:

 1. Олдрідж Джеймс. Дипломат.

 2. Ґрін Грем. Тихий американець.

 3. Еміс Кінґслі. Щасливчик Джим.

 4. Сноу Чарльз Персі. Наставники. Коридори влади.

 5. Спарк Мюріел. Міс Джин Броуді в розквіті.

 6. Мердок Айріс. Чорний принц.

 7. Фаулз Джон. Колекціонер.Жінка французького лейтенанта.

 8. Ґолдінґ Вільям. Володар мух. Шпиль.

 9. Лодж Дейвід. Обмін місцями.

 10. Барнс Джуліан. Історія світу в 10 з половиною розділах.

 11. Пінтер Гаролд. Повернення додому.


ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст»; спеціальність “ Англійська мова та література ”)

TEST I

I.

1.1. Завдання Find all adequately translated sentences and fill in the gaps with their numbers in ascending order without punctuation marks:

#1. Якщо б він більше цікавився тим, що пояснюють на уроці, він міг би відповісти на це питання. (………………)

1) If he were more interested in what is explaining during the lesson, he would can answer this question.

2) If he were more interested in what is being explained during the lesson, he could answer this question.

3) If he were more interested in what is explained during the lesson, he would be able to answer this question.

4) If he were more interested in what was explaining during the lesson, he could answer this question.

5) If he had been more interested in what is explaining during the lesson, he would be able to answer this question.#2. Шкода, що вам довелося робити все самому. (………………)

1) It is a pity you must have done everything by yourself.

2) I wish you had not had to do everything by yourself.

3) It is a pity you had to do everything by yourself.

4) I wish you had not to do everything by yourself.

5) I wish you mustn't have done everything by yourself.#3. Якби вони краще розмовляли японською, ніхто б не заперечував, щоб вони зустрічали делегацію з Японії. (…………)

1) If they spoke Japanese better, nobody would mind their meeting the delegation from Japan.

2) If they speak Japanese better, nobody would be against that they meets the delegation from Japan.

3) If they spoke Japanese better, nobody would object to their meeting the delegation from Japan/

4) If they will speak Japanese better, nobody would be against their meeting the delegation from Japan.

5) If they would speak Japanese better, nobody had objected to their meeting the delegation from Japan.#4. Через те, що я не попередив свого товариша про зустріч ще раз, я не міг сподіватися, що він прийде вчасно. (...............)

1) Having not warned my friend about the meeting again I could not expect him coming in time.

2) Do not having warned my friend about the meeting again I could not expect him come in time.

3) Not having warned my friend about the meeting again I could not expect him to come in time.

4) Not being warned my friend about the meeting again I was unable to expect him to come in time.

5) Without warning my friend about the meeting again I could not expect him coming in time.#5. Хіба ми не говорили, що не заперечуватимемо, аби кожне питання докладно обговорювали, перш ніж приймуть остаточне рішення? (...............)

1) Didn't we say that we should not mind every issue being discussed in detail before the final decision would be taken?

2) Didn't we say that we should not object to every question being discussed in detail before the final decision had been taken?

3) Did we not say that we shall not object to every question being discussed in detail before the final decision had been taken?

4) Did we not say that we should not mind every issue being discussed in detail before the final decision had been taken?

5) Didn't we say that we should not mind every issue to be discussed in detail before the final decision would have been taken?


1.2. Choose the correct equivalent of the underlined fragment of the sentence or fill in the gap with (a) correct word(s) and write in the proper number:

#1. The doctor was (...) the point of leaving. He promised to call on in the morning again.

1) in; 2) on; 3) after; 4) around; 5) off#2. The boy is always getting into scrapes because of his lack of discipline. (...)

1) cracking jokes; 2) getting frightened; 3) looking for a shelter; 4) in low spirits; 5) getting into trouble#3. She is always on the go. I don't know where she gets her energy from. (...)

1) has much work to do; 2) is very active and energetic; 3) has sense;

4) hangs about; 5) has to act

#4. She was so (...) with grief that I could hardly distract her.

1) overwhelmed; 2) puzzled; 3) perplexed; 4) full; 5) occupied#5. The robbers planned to (...) but they failed.

1) take everyone by surprise; 2) take everyone with surprise; 3) take everyone in surprise; 4) take everyone into surprise; 5) take everyone of surprise


Каталог: applicants -> admission-2015 -> tests -> Inizemnykh mov -> magistry
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
tests -> Програма фахових вступних випробувань
tests -> Програма фахового вступного випробування
tests -> Програма фахових вступних випробувань
tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Спеціальність: 03020401
tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка