Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістраСторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.61 Mb.
#10780
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

30.03.2015 р. (протокол № 8)

Ректор

______________В.П. Мельник

програма

Фахового вступного випробовування

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліста, магістра
Спеціальність: 7.02030302, 8.02030302

«Англійська мова і література»

Львів-2015

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

П Р О Г Р А М А

фахових вступних випробувань

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»

зі спеціальності «Англійська мова та література »

Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов.

Протокол № 6 від 03 лютого 2015 р.

Голова Вченої ради В. Т. СулимФахові вступні випробування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки бакалаврів/молодих спеціалістів, які повинні:

• володіти поглибленими знаннями основної іноземної мови і уміннями інноваційного характеру, вільно, впевнено і правильно користуватися англійською мовою у професійних, наукових та інших цілях; володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С1 за шкалою Ради Європи: розуміти при читанні і сприйнятті на слух інтегрований зміст і деталі текстів усіх типів будь-якого рівня змістової і мовної складності (крім вузько спеціальних), уміти вилучати із текстів як експліцитну так і імпліцитну інформацію, що міститься в них; вільно і адекватно використовувати англійську мову в ситуаціях усного спілкування: вміти інформувати, описувати, повідомляти, висловлювати свій погляд та аргументувати його, дотримуючись параметрів комунікативної адекватності, мовної правильності, відповідної структурованості та зв’язності; писати добре структуровані тексти, відповідно до ситуації і комунікативного наміру (твір, реферат, доповідь, тези доповіді, коментар, анотацію, наукову статтю); реферувати й анотувати наукові та науково-методичні матеріали на різну тематику;

• володіти знаннями з теорії мови: знати основні положення сучасних лінгвістичних теорій, що складають концептуальну основу теоретичних дисциплін, базові поняття теорії мови; визначати на функціональному рівні граматичний статус омонімічних, синонімічних та полісемантичних конструкцій, трансформувати певні конструкції в семантично еквівалентні; розкривати закономірності відношень між мовними формами та їх змістом, володіти основами порівняльно-історичного методу вивчення мови, мати належні знання історії формування фонетичної, лексичної, морфологічної та синтаксичної систем англійської мови; знати особливості формування і структури лексичного значення, парадигматичних угрупувань лексики, можливості збагачення лексичного складу, його соціальний та територіальний поділ, основні типи словників; кваліфіковано аналізувати лексичне значення слова, особливості формування лексичних одиниць, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди, формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля.

• володіти широкою теоретичною базою, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу вивчення іноземних мов як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, що охоплює крім методичних знань, також знання суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів; вільно оперувати основними методичними поняттями та методами дослідження; формувати іншомовну комунікативну компетенцію учнів середніх навчальних закладів: лінгвістичну, прагматичну, соціокультурну.;

• знати процес виникнення та формування літератури на теренах сучасних країн, література яких вивчається; історичні умови формування національної літератури, влив світоглядних та філософських засад на її формування; основні стильові ознаки кожної епохи та особливості розвитку літератури в конкретних історичних та суспільних умовах; роди і жанри, характерні для кожного періоду розвитку літератури, жанрові особливості певного твору. представників кожної епохи, особливості їхньої творчості, а також роль у розвитку національної літератури; уміти критично аналізувати художні твори з урахуванням соціально-історичних умов їх створення, біографічних даних про автора тощо; застосовувати порівняльний, історично-порівняльний та інші методи для аналізу художніх творів; диференціювати поетологічні особливості окремих напрямів, течій, жанрів, художніх творів.

Програма вступних фахових випробувань укладена згідно зазначених вище вимог на основі навчальних програм наступних фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін:1. «Практичний курс англійської мови»; 2. «Лексикологія»; 3. «Історія англійської мови»; 4. «Теоретична граматика»; 5. «Методика викладання англійської мови» ; 6. «Національна література».1. Практичний курс англійської мови
Тестування з англійської мови має на меті перевірити рівень мовної та мовленнєвої компетенції вступників на ОКР «Магістр» /»Спеціаліст».

Мовна компетенція передбачає знання системи мовних моделей та вербалізованих лінгвістичних операцій, що регулюють процес породження актуальних речень відповідно до інтенції мовця.

Мовленнєва компетенція передбачає уміння в автоматизованому режимі користуватися в мовленнєвій діяльності можливостями мовної системи, здатність адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування, що зумовлює розширення об’єму інформації екстралінгвістичного характеру, що має культурологічну чи країнознавчу цінність.

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції ґрунтується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації), так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мову якої вивчають).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою, на вдосконалення умінь будувати свою мовленнєву поведінку відповідно до соціокультурної специфіки країни, мову якої вивчають.


Тематика курсу, мовленнєва, лексична та граматична компетенція, вміння та навички.
Спілкування.

“Getting the message across: means of communication; ways of speaking; facial expressions; the Internet” та набуття здатності вести розмову/дискусію на цю тему. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування теми “Modal verbs”. Автоматизація використання відповідних модальних дієслів у мовленні та письмі. Читання фахових текстів різного типу з вибраних літературних творів, журнальних та газетних статей. Написання формальних та неформальних листів. Сприйняття на слух діалогів. Соціокультурна компетенція: Знайомство з користувачами Інтернету, представниками різних соціокультурних станів суспільства.Освіта

“Education; educational systems; literacy; media; journalism”, уміння вести розмову/дискусію; лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування тем “Conditionals. The Passive”. Переклад пасивних конструкцій на українську мову. Опанування структур, в яких зазначено суб’єкт дії з прийменником «by» та структур без суб’єкта дії, багатослівними номінативними одиницями. Написання «Letters to the press and authorities. Making suggestions in letters and articles». Міжкультурна компетенція. Порівняння освітніх систем в Україні та Великій Британії.Засоби транспорту

“Means of transport; technology; travel; places to visit“ уміння вести розмову/дискусію; лінгвістичне структурування тематичної лексики та уміння подати детальний опис подорожі. Теоретичне та практичне опанування теми «Inversion». Фонетична компетенція. Логічний наголос у реченні.Медицина та проблеми охорони здоров’я

«The science of life; medicine», уміння вести дискусію на теми «Health. Illnesses», та «Healthy eating»; лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування тем «Reported speech. Tenses». Впевнене використання необхідних конструкцій і часів для переведення прямої мови у непряму. Студенти повинні безпомилково розрізняти речення з непрямою мовою, вміти повертатися з висловлення в непрямій мові до прямої мови. Письмо. «Assessment reports. Reports making suggestions».Розваги. Фестивалі та інші культурні події

Словник до лексичної теми «The art of entertainment», набуття здатності вести розмову на теми «Festivals. Cultural events», дискутувати на теми «Music. Forms of entertainment». Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Розрізняти різні типи розваг. Вміти написати рецензію на фільм, книгу, концертний виступ, репортаж. Знати типову схему написання рецензій. Оволодіти такими формами письмової комунікації як коментар до радіо- чи телепередачі. Граматична компетенція Теоретичне та практичне опанування теми «Gerund. Infinitive». Опанування та правильне вживання предикативних інфінітивних зворотів (синтаксичних комплексів з інфінітивом). Автоматизація використання герундія та інфінітива у мовленні та письмі.Спорт та світові рекорди

Словник до лексичної теми «Born to win! Respect! Sports. Social issues; ageism». Студенти повинні вести розмову на теми «World records; globalization»; дискутувати на теми «Sports personalities; human rights»; розуміти коментарі до спортивних програм без надмірних зусиль; вміти швидко й спонтанно висловлюватись без очевидних труднощів у доборі виразів; гнучко й ефективно користуватись мовою з різними цілями; висловлювати думку у формі чіткого, добре структурованого тексту; розуміти довгі та складні фахові тексти, оцінюючи особливості їхнього стилю; знати типову схему написання пропозицій та оволодіти цією формою письмової комунікації. Теоретичне та практичне опанування теми «Relative clauses. Future tenses». Опанування та правильне вживання граматичних конструкцій. Письмо. Студенти повинні володіти типовою схемою написання “Proposals (format and content; appropriate vocabulary and style); Discursive essays” та даними формами письмової комунікації.Робота, бізнес, кар’єра, професійні навички

Словник до лексичної теми “Another day, another dollar. Work and business; the workplace; careers; professional skills“. Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Уміння подати детальний опис проблем. Студенти повинні вести розмову/дискусію, чітко формулюючи думку, та вміти донести свої погляди (у повному обсязі) до співрозмовників. Теоретичне та практичне опанування теми «Participles». Вміти проводити граматичний аналіз речень у тексті в обсязі пройденого нового морфологічного та синтаксичного матеріалу. Оволодіти формами письмової комунікації (листи-скарги, листи-рекомендації).Проблеми захисту довкілля. Екологія .

“Our planet, our home. The environment; environmental problems; ecology”. Вміння вести розмову/дискусію на тему «Recycling». Лінгвістичне структурування тематичної лексики. Теоретичне та практичне опанування темою “Concession and comparison”.Читання. Навички читання та опрацювання різногалузевих фахових текстів, діалогів, журнальних та газетних статей, нотування прочитаної інформації у вигляді тез; розуміння фахових текстів відповідної довжини та рівня складності, оцінюючи особливості стилів текстів.

Аудіювання. Розуміння дискурсу відповідного рівня складності.
Основна література

Evans V., Dooley J. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): student’s book. – Express publishing, 2002

Evans V., Dooley J. Upstream (pre-intermediate; intermediate; upper-intermediate; advanced; proficiency): workbook. – Express publishing, 2002

Додаткова література

Hewings M. Advanced Grammar in use. – Cambridge: CUP, 2005

McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in use: advanced. – Cambridge: CUP, 2005

Skipper M. Advanced grammar and vocabulary: student’s book. – Express publishing, 2002

Swan M. Practical English usage. – Oxford: OUP, 1996.

Gude K., Duckworth M. Proficiency Masterclass: student’s book. – Oxford: OUP.

Harrison M. CPE practice tests: practice tests with explanatory key and audio. – Oxford: OUP.

May P. Towards proficiency. – Oxford: OUP.

Newbrook J., Wilson J. New Proficiency Gold course book. – Longman

Словники та довідники

The Oxford dictionary and thesaurus. – Oxford: OUP, 1997.

Oxford advanced learner’s dictionary. - Oxford: OUP, 1997.

Oxford collocations dictionary for students of English. – Oxford: OUP, 2002.2. Програма тестування з курсу «Лексикологія»

Предмет і завдання лексикології

Лексикологія у системі мовознавчих наук. Розвиток лексикології як науки. Теоретичні основи та напрямки досліджень у ХІХ та ХХ ем. Лексикологія як предмет. Завдання лексикології. Розділи лексикології. Семасіологія як теорія значення. Етимологія як наука про походження та еволюцію слова. Словотворення. Лексикологія та лексикографія. Типи англійських словників. Загальні та спеціальні словники. Методи лексикологічного аналізу: морфемний аналіз, дистрибутивний аналіз, трансформаційний метод, компонентний аналіз, аналіз словотвірних конструкцій за безпосередніми складниками.Слово як базова одиниця мови

Проблеми визначення слова. Характерні ознаки слова. Поняття морфеми. Види морфем. Дистрибуція морфем.Лексичне значення і теорії значення

Теорії лексичного значення. Мовний знак та його моделі. Структурна семантика. Комплексний характер лексичного значення. Компоненти лексичного значення з погляду семіотики. Денотативний, сигніфікативний та конотативний аспекти лексичного значення. Типи лексичного значення. Семантична структура слова. Поняття семи та емами. Види сем. Лексико-семантичний варіант значення. Багатозначність та омонімія. Шляхи виникнення омонімів.Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі

Поняття парадигматики й синтагматики. Парадигматичні відношення. Ієрархічні відношенні в системі лексики. Гіпер-гіпонімія. Синонімія. Види лексичних синонімів. Повні, неповні, ідеографічні, контекстуальні і стилістичні синоніми. Синонімічні ряди. Лексичні антоніми. Лексико-семантичні групи. Теорія поля.Синтагматичні відношення лексики

Зв’язок парадигматичних відношень з синтагматичними. Лексична сполучуваність.Шляхи розвитку і поповнення словникового складу

Причини і рушійні сили лексичних змін. Зміна лексичного значення, його звуження і розширення. Неологізми, архаїзми та історизми. Перенос значення. Метафора, метонімія, синекдоха. Евфемізми. Лексичні запозичення. Причини запозичень. Кельтські, скандинавські запозичення. Латинські та грецькі запозичення. Французькі запозичення. Італійські, іспанські, німецькі, португальські, угорські, японські, турецькі, перські, китайські та інші запозичення. Періодизація та класифікація запозичень. Асиміляція запозичень.Словотвір

Головні поняття словотвору. Типи словотворення. Словоскладання. Афіксація. Префіксація. Префікси германського, романського, грецького походження. Суфіксація. Іменникові, прикметникові, дієслівні та прислівникові суфікси. Конверсія як продуктивний спосіб словотворення. Семантичний аспект конверсії. Види конверсії. Скорочення. Види скорочень. Методи словотвірного аналізу. Морфемний аналіз.Територіальна, соціальна та функціональна диференціація лексики

Мовна варіативність. Національна літературна мова, розмовна мова, територіальні діалекти. Класифікація діалектів. Американський варіант англійської мови. Книжна лексика. Загальновживана лексика. Спеціальна лексика. Соціолекти. Професіоналізми. Жаргонізми. Сленг. Терміносистеми. Терміни. Ознаки термінів. Функції термінів. Стилі писемного мовлення. Офіційно-діловий, художній, публіцистичний, науковий стилі.Фразеологія

Визначення фразеологізму. Ознаки фразеологізмів. Відмінності між стійкими та вільними словосполученнями. Принципи класифікації фразеологізмів. Структурні, структурно-семантичні та функціональні класифікації фразеологізмів. Фразеологічні сполучення. Фразеологічні єдності. Фразеологічні зрощення. Прислів’я та приказки. Крилаті вислови. Фразеологічні модифікації.Лексикографія

Предмет та завдання лексикографії. Типологія словників англійської мови. Етимологічні словники. Тлумачні словники. Синонімічні словники. Словники антонімів. Тематичні словники. Фразеологічні словники. Орфоепічні словники. Словники скорочень, іншомовних слів тощо.Рекомендована література

Базова

1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Ленинград: Издательство ЛГУ, 1963.

2. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Проблеми англійської лексикології у роботах провідних лінгвістів. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2002.

3. Анікеєнко І.Г., Бойцан Л.Ф., Ганецька Л.В. Практикум з лексикології англійської мови для студентів ІІІ курсу. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 1999.

4. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – Москва: Издательский дом «Дрофа», 2001.

5. Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. – Вінниця: Нова книга, 2003.

6. Гвишиани Н.Б. Современный английский язык. Лексикология. – Москва: Издательский центр «Академия», 2007.

7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Издательский центр «Феникс», 1996.

8. Мостовий М.I. Лексикологiя англiйської мови. – Харкiв, 1993.

9. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка. – Москва, 1956.

10.Харитончик З.А. Лексикология английского языка. – Минск, 1992.

11.Arnold I.V. The English Word. – Moscow: Vysšaya Škola, 1986.

12.Akhmanova O. Lexicology. Theory and Method. – Moscow, 1972.

13.Ganetska L.V. LEXI-MAKER: Modern English Lexicology in Tables, Figures and Exercises. – Kyiv: Lenvit, 2004.

14.Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979.

15.Nikolenko A.G. English Lexicology. – Theory and Practice. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2007.

16.Rayevska N.M. English Lexicology. – Kyiv: Vysša Škola, 1971.

17.Soloshenko O.D., Zavhorodniev Yu.A. Lecture Notes on English Lexicology. – Lviv: Eurosvit, 1998.Додаткова

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – Москва: ООО Изд-во «Элпис», 2008.

2. Амосова Н.Н. Основы английской этимологии. – Ленинград, 1963.

3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. – Москва, 1974.

4. Беляева Т.М. Английский язык за пределами Англии. – Ленинград, 1961.

5. Арнольд И.В. Аспекты семантических исследований. – Москва, 1980.

6. Вердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке. – Москва, 1986.

7. Звегинцев В.А. Семасиология. – Москва, 1957.

8. Каращук П.М. Словообразование английского языка. – Москва, 1977.

9 . Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – Москва, 1981.

10.Маковский М.М. Английская этимология. – Москва, 1986.

11.Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке. – Москва, 1981.

12. Thomas B.J. Advanced Vocabulary and Idiom. – Harlow, Essex: Longman Group Ltd., 2007.

13. Ullman S. The Principle of Semantics. – Glasgow: Glasgow University Press, 1978.

14. Watcyn-Jones P. Target Vocabulary 3 (Intermediate – Advanced). – Harlow, Essex: Pearson Plc. and Penguin Books Ltd., 2000.

15. Wellman G. Wordbuilder. – Oxford: Macmillan, Heinemann, 1998.

16. Wright J. Idioms Organiser. – Boston: Heinle, Thomson, 2002.

Словники

1. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. 1.

2. Балла М.І. Англо-український словник: У 2 т. – Київ: Освіта, 1996. – Т. ІІ.

3. Баранцев К.Т. Англо-український фразеологічний словник. – Київ: Знання, 2006.

4. Бенсон М., Бенсон Э., Илсон Р. Комбинаторный словарь английского языка.– Москва: Русский язык, 1990.

5.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.

6.Зубков М., Мюллер В. Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. – Харків: ВД «Школа», 2005.

7.Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – Москва: Живой язык, 2005.

8.Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник: мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. – Київ: Дніпро, 2003.

9.Шерік А.Д., Савічук В.Я., Старко В.Ф. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів. – Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005.

10.Ammer Ch. The American Heritage Dictionary of Idioms. – Houghton: Houghton Mifflin Company, 2007.

11.Chambers English-Ukrainian Dictionary of Idioms. – Київ: Всеувито, 2002.

12.Cowie A.P., Mackin R., McCaig I.R. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

13. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

14.Longman Dictionary of Contemporary English. 4th edition. – Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

15.Longman Idioms Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000.

16.Oxford Collocations Dictionary for Students of English. – Oxford, New York: Oxford University Press2002.

17.Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms / Ed. By D.Lea, J.Bradbery, R.Poole, H. Warren. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2008.

18.The Oxford Dictionary of Current English / Edited by D. Thompson. – Oxford: Oxford University Press, 1993.

19.Scribner Dictionary / Ed. by W.D.Halsey. – Mission Hills: Glencoe Publishing Company, 1986.

20.Warren H. Learner’s Dictionary of English Idioms. – Oxford: Oxford University Press, 2003.

21. Webster’s New World Dictionary of American English. Third College Edition. – New York: Prentice Hall, 1991.


3. Програма тестування з курсу «Історія мови»

Студенти повинні знати теми:

«1. External History of the Old English Period: Pre-Germanic Britain. The Germanic Settlement in Britain. Chronological Division of the History of English.The Linguistic Situation in Anglo-Saxon England. Old English Alphabet and Written Records.

2. Internal History of Old English: Old English Phonetics. Old English Morphology. Old English Vocabulary. Old English Syntax

3. External History of ME and NE: The Norman Conquest and its Effect on English. Middle English Dialects and Written Records. The Formation of the National Literary English Language. The Establishment of the Written Standard

4. Evolution of the Phonological and Grammatical System from the 11th to 18th c.: Evolution of the Sound System in ME and NE . Parts of Speech: Main Trends of Development. Development of new Grammatical Forms and Categories. English Vocabulary from the 12th to 19th c.

Рекомендована література

Базова

1. T.A. Rastorguyeva. History of English. M., 1983.

2. B.Ilyish. History of the English Language. M., 1973.

3. L.Verba. History of the English Language.Novaknyha, 2004.

4. А.И. Смирницкий. Хрестоматия по истории английского язика.М., 1955.
Допоміжна

1.B.S. Khaimovich. A Short Outline of the History of English. K., 1975.

2. D.Chrystal. The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. CUP, 1995.

3. A.C. Baugh, D.T.Cable. A History of the English Language, London, 1993.

4. B.Mitchel & F.C. Robinson. A Guide to Old English. Oxford,1992.

5. J.Fisiak. An Outline History of English . Volume One. External History, Poznan, 2000.


4. Програма тестування з курсу «Теоретична Граматика»

1. Системний характер мови. Типи мовних одиниць. Морфологічний рівень та його одиниці. Парадигматичні і синтагматичні відносини мовних одиниць. Типи граматик. Методи лінгвістичного аналізу. Морфологічний рівень та його одиниці. Лексико-граматичні класи слів. Транспозиція граматичних форм.

2. Частини мови і класи слів. Іменник. Граматичні категорії іменника. Артикль. Займенник.Прикметник і слова категорії стану. Прислівник. Дієслово. Парадигматичні особливості і граматичні категорії дієслова. Неособові форми дієслова.

3 Синтаксичний рівень мови. Синтаксичні одиниці. Типи речень. Просте речення та його структура. Актуальне членування речення. Складне речення як поліпредикативна структура. Синтаксична семантика. Прагматичний синтаксис.Базова

1. И. Иванова, В. Бурлакова, Г. Почепцов. Теоретическая грамматика современного английского языка, M., 1981.

2. E.J. Morokhovskaya. Fundamentals of Theoretical Grammar, К., 1981.

3. I.G. Koshevaya. The Theory of English Grammar, М, 1982.

4. E.J. Morokhovskaya. Theoretical Grammar through Practice, Л., 1973.

5. B.A. Ilyish. The Structure of Modern English, М.-Л., 1965.

6. N. Rayevskaya. Modern English Grammar, К, 1973.

7. N. Rayevskaya. Present Day English Syntax, К., 1973.

8. N.F. Irtehyeva, OH. Barsova, M.Y. Blokh, A.P. Shapkin. A Theoretical English Grammar (Syntax), М., 1982.

9. N.F. Irtenyeva, G.P. Shapkin, MY. Blokh. The Structure of the English Sentence, М., 1969.

10. M.Y. Blokh. A Course in Theoretical English Grammar, М., 1982.

11. IB. Khlebnikova. Essentials of English Morphology, М., 1994.

12 О.М. Старикова, Н.П. Алов,. Seminars in Theoretical Grammar, К., 1980.

13. L.L Iofik, L.P. Chakhoyan. Readings in the Theory of English Grammar, Л, 1972.

14. O.I. Fedorenko, S.M. Sukhorolska. English Grammar Theory, Л, 2008.

15. S.M. Sukhorolska, O.I. Fedorenko. Methods of Linguistic Analysis, Л, 2006 .

16. Хрестоматия по английской филологии, М, 1982.

17. Лингвистический знциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой, М, 1990.Допоміжна

 1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. -
  М., 1966.

 2. Бархударов Л.С. К вопросу о бинарности оппозиций и симметрии
  грамматических форм // Вопросы языкознания. - 1966. -№ 4.

 3. Булыгина Т.В. Грамматические оппозиций // Исследования по общей
  теории грамматики. - М., 1968.

 4. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику (пер. з англ). - М.,
  2002..

 5. Harris Z. Methods in Structural Linguistics. - Chicago, 1951.

 6. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. — М., 1968.

 7. Курылович Е. Очерки по лингвистике (пер. з англ). - М., 1962.

 8. Раевская Н.Н. Очерки по стилистической грамматике современного
  английского языка. - К., 1973.

 9. Хлебникова И.Б. О нейтрализации оппозиций в морфологии //
  Иностранные языки в высшей школе. - 1964. - № 3.

 10. Шендельс Е.И. Транспозиция морфологических форм // Иностранные
  языки в высшей школе. - 1964.-№ 3.

 11. Бурлакова В.В. К вопросу о грамматической омонимии в современном английском языке // Исследования по английской филологии. Сб. II.- ЛГУ, 1961.

 12. Василевский А.Л. Полисемия и омонимия конструкцій с субстантивним сказуемым в современном английском языке. - М., 1962.

 13. Виноградов В.В. Об омонимии и смежных явленнях // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5.

 14. Задорожный М.И. О границах полисемии и омонимии. - М., 1971

 15. Золотова Г.А. Синтаксическая синонимия и культура речи // Актуальные проблемы культури речи. -М., 1970.

 16. Карцевский С, Об асимметрическрм дуализме лингвистического знака // Звегинцев В.А.

 17. История языкознания XIX - XX веков в очерках и извлечениях. — М., 1965. — Ч. II. — С. 85-90.

 18. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. - М., 1978.

 19. Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в современном английском языке. — Изд-во Ростовского ун-та, 1983.

 20. Распопов И.П., Сычева С.Н. Синтаксическая деривация и синтаксическая синонимия // Филологические науки. - 1974. - № 3.

 21. Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике. - М., 1970.

 22. Khlebnikova I.B. Essentials of English Morphology. - M., 1994.

 23. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. - М., 1981.

 24. Слюсарева Н.А. Проблеми функциональной морфологии современного английского языка. - М., 1986.

 25. J. Bull W.E. Time, Tense and the Verb (University of California Publications in Linguistics, 19). -Berkeley and Los Angeles, 1960.

 26. .Lakoff G. Tense and its Relations to Participants // Language. - 1970. - Vol. 46.

 27. Leech G.N. Meaning and the English Verb. - London and New York, 1987.

 28. Wekker H. C. The Expression of Future Time in Contemporary British English. -Amsterdam, 1976.

 29. Данчева Н.В. Контекстуальные функции видовых форм английского глагола. -М., 1981.

 30. Маслов Ю.С. Очерки по аспектологии. - Л., 1984.

 31. Сухорольська CM. Роль діахронного аналізу у визначенні статусу стійких дієслівно-субстантивних сполучень // Іноземна філологія. -1989. - Вип. 94.

 32. Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис—Л., 1987.

 33. Bache С. Verbal Aspect: A General Theory and its Application to Present-Day English. - Oxford University Press, 1983.

 34. Comrie B. Aspect. - Cambridge University Press, 1976.

 35. Haegeman L Have to and Progressive Aspect // Journal of English Linguistics. -1980. -Vol. 14.

 36. Ljung . Reflections on the English Progressive. - Goteborg, 1980.

 37. Nehls D. The System of Tense and Aspect in English // International Review of Applied Linguistics in Language. - 1975. -Vol. 13.

 38. Ota A. Tense and Aspect of Present-Day American English. -Tokyo, 1963.

 39. SchefferJ. The Progressive in English. - Amsterdam, 1975.

 40. Выгонская Л.Н. Present Perfect и Past Indefinite в британском и американском вариантах английского языка // Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. - М., 1982. - Вып. 6.

 41. .Anderson L.B. The "Perfect" as a Universal and as a Language Specific Category //Tense-aspect. -Amsterdam, 1982.

 42. Kaluza H. Perfect vs Imperfect in English // ELT Journal. - 1983. - Vol. 37. - No3.

 43. Matzko L. Present Perfect versus Past Tense // Papers in English and American Studies. -- Szeged, 1982. - Vol. 2.

 44. Mc.Coard R. W. The English Perfect. - Amsterdam, 1978.

 45. Tregidgo P.S. How Far Have We Got with the Present Perfect? // ELT Journal. -1984.-Vol. 38.-No 4.

 46. Долинина И.Б. Синтаксически значимые категории английского глагола. -Л, 1989.

 47. Залоговьіе конструкции в разноструктурных языках. - Л., 1981.

 48. Медведева Л.М. До питання про пасивну предикацію // Іноземна філологія. - 1982. - Вип. 67.

 49. Петрик Т.В. Категорія ергативності та станові опозиції дієслова // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. — 2000. - Вип. 2.

 50. Старикова Е.Н., Раевская Н.Н., Медведева Л.М. Аспекти теории грамматики. Лингвистические чтения. -К., 1984.

 51. Холодович А.А. Залог // Категория залога. — Л., 1970.

 52. Храковский B.C. Пассивные конструкции // Типология пассивных конструкции. Диатезы и залоги. - Л., 1974.

 53. Проблемы теории грамматического залога. — Л.: Наука, 1978.

 54. Типология пассивных конструкции. Диатезы и залоги. - Л.: Наука, 1974.

 55. Chomsky N. Syntactic Structures. - The Hague, 1957.

 56. Collins Cobuild English Grammar. - Oxford, 1992.

 57. Svartvik J. On Voice in the English Verb. - The Hague, 1966

 58. Halliday M.A.K. Functional Diversity of Language as Seen from the Consideration of Modality and Mood in English // Foundations of Language. -1970.-Vol. 6.-No 3.

 59. Jacobson B. How Dead Is the English Subjunctive? // Moderna Sprak. - 1975.-Vol.

 60. Johannesson N.L. The English Modal Auxiliaries. - Stockholm, 1976.

 61. Palmer F.R. A Linguistic Study of the English Verb.-London, 1965.

 62. Tregidgo P.S. "Let" and "let's" // ELT Journal. - 1982. - Vol. 36. -No 3.

 63. Turner J.F. The Marked Subjunctive in Contemporary English // Studia Neophilologica. - 1980. - Vol. 52.

 64. Почещов Г.Г. Конструктивный анализ структуры предложения. - К., 1971.

 65. Сазонова Н.М. Предикативные структуры в современном английском языке. - К., 1969.

 66. Структурный синтаксис английского язика / Под. ред. проф. Л.Л. Иофик- Л., 1972.

 67. Шпак О.А. Совмещение как проявление принципа речевой экономии в современном английском языке. Автореф. канд.. дис. – К., 1990.

 68. Strang B. Modern English Structure. - London, 1962.


5. Програма тестування з курсу «Методика викладання англійської мови»

1. Формування навичок навчання іноземної мови. Теми: «General aspects of teaching English as a foreign language. The history of foreign language teaching. Teaching the English pronunciation. Teaching the English vocabulary. Teaching the English grammar».

2. Формування вмінь навчання іноземної мови. Теми: «Teaching reading. Teaching listening comprehension. Teaching speaking. Teaching writing. Planning and conducting an English lesson».

Рекомендована література

Базова

 1. Rogova, G. Methods of Teaching English

 2. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Київ, 2002.

 3. Scrivener, J. Learning Teaching

 4. Harmer J. How to Teach English. Longman, 1999.

 5. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Longman, 1991.


Допоміжна

 1. Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови. Київ, 1982.

 2. Гез Н.И. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. Москва, 1982.

 3. Панова Л.С. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Київ, 2010.

 4. Allwright, D. and K. M. Bailey. Focus on the language Classroom;

 5. Brown, H. D. Principles of language learning and Teaching;

 6. Donn, B. Techniques for Classroom Interaction;

 7. Haycraft, J. An Introduction to English Language Teaching

 8. Cross D. A Practical Handbook of Language Teaching. Longman, 1991.

 9. Doff A. Teach English. Cambridge University Press, 1993.

 10. Heaton T.B. Writing English Language Tests. Longman, 1988.

6. Програма тестування з курсу «Стилістика»


МЕТА КУРСУ - розгляд основних категорій та понять стилістики як теоретичної та практичної дисципліни

ЗАВДАННЯ КУРСУ - формування наукового лінгвістичного мислення у галузі стилістики, створення наукової теоретичної бази для сприйняття конотативних реалій стилістики мовлення різних нормативних та соціальних варіантів і розуміння принципів мовленнєвої організації різних функціональних стилів, тобто функціонування засобів мови у різних умовах спілкування, їх експресивно-образного потенціалу; розвиток у студентів стилістичного чуття, формування практичних умінь та навичок аналітичного читання, глибокого проникнення у зміст тексту твору через застосування методів та прийомів стилістичного аналізу, розвиток самостійного критичного та естетичного мислення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:


 • Предмет, об’єкт та завдання стилістики

 • Лінгвістичні основи стилістики як теоретичної та практичної дисципліни, її зв'язок з іншими науками

 • Базові поняття стилістики та стилістичного аналізу тексту

 • Методи та методику стилістичних досліджень

 • Основні експресивні засоби та стилістичні прийоми, їхні функції у літературному тексті, у тому числі, художньо-поетичному

 • Принципи організації та функціонування стилістичних засобів англійської мови як системи та в окремих підсистемах мови (функціональних стилях)

 • Рівні опису стилістичних ресурсів мови: фонетичний, морфологічний, лексичний, синтаксичний та текстовий

 • Основні концепції сучасного розвитку стилістики у руслі загальної лінгвістики

В результаті вивчення даного курсу студент повинен вміти:  • Кваліфіковано користуватися системою знань з лінгвостилістики англійської мови

  • Аналізувати, розрізняти та правильно користуватися ресурсами мови різної функціонально-стильової належності

  • Застосовувати навички свідомого та аналітичного підходу до читання та роботи з художнім текстом

  • Розуміти мовні та мовленнєві явища та їхні стилістичні функції у структурі художнього твору

  • Робити загальний аналіз текстової та змістової структури твору з метою розуміння як зовнішньої фабули, так і ідейно-змістового наповнення художнього тексту

  • Аналізувати особливості мови автора, його стилю, жанрових особливостей твору

  • Застосовувати теоретичні знання, формально-понятійний апарат під час аналізу різнорівневих одиниць дослідження


Змістовий модуль 1. Basic Notions of Modern Stylistics


Каталог: applicants -> admission-2015 -> tests -> Inizemnykh mov -> magistry
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
tests -> Програма фахових вступних випробувань
tests -> Програма фахового вступного випробування
tests -> Програма фахових вступних випробувань
tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Спеціальність: 03020401
tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії
tests -> Затверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
tests -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка