Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справиСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.68 Mb.
#14086
ТипПрограма
  1   2   3   4   5


УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Приймальної комісії

Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

_______________Т.С.Смовженко

12 березня 2015 рокуПРОГРАМА
фахового тестування

для конкурсного відбору вступників

до Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

за спеціальністю 703050802 «Банківська справа»

на денну та заочну форми навчання

Київ 2015

Укладачі:
Ткаченко Н.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Хуторна М.Е., к.е.н., доцент, завідувач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Рецензенти:
Вовчак О.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Лапко О.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Слав‘юк Р.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Пшик Б.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Самородов Б.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ);

Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ).

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) 19 лютого 2015 року (протокол № 14).


Розглянуто та погоджено на засіданні навчально-методичної ради Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) 26 лютого 2015 року (протокол № 4). 

 

Розглянуто та погоджено на засіданні Приймальної комісії Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) 12 березня 2015 року (протокол № 3).ВСТУП
Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) (далі - Університет) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03050802 «Банківська справа» побудована за синтетичним міжпредметним принципом і складається з окремих розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування. Обрано ті нормативні фахові дисципліни, які в в рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають наявність у випускника професійних компетенцій виконувати функції, визначені Освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра з напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Метою програми фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03050802 «Банківська справа» є виявлення рівня засвоєних знань та вмінь, визначених галузевими стандартами вищої освіти для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що навчалися за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Програма фахового тестування для конкурсного відбору вступників до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 7.03050802 «Банківська справа» охоплює питання з таких нормативних фахових дисциплін:


  1. Гроші і кредит

  2. Фінанси

  3. Банківська система

  4. Бюджетна система

  5. Податкова системаГРОШІ І КРЕДИТ
Тема 1. Сутність і функції грошей
Альтернативні підходи до вирішення сутності грошей Функціональний підхід. Еквівалентний підхід. Портфельний підхід до вивчення сутності грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив.

Гроші як загальний еквівалент. Природа грошей як загального еквіваленту Походження грошей. Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Товарна природа грошей Заміщення грошей-золота грошима-знаками. Роздвоєння мінової цінності золота як звичайного товару і як грошей. Відмінності цінності золота як звичайного товару і як грошей в обігу монет Гроші як абсолютне уособлення мінової цінності, сформованої в обігу. Відокремлення явища грошей від конкретного товарного носія. Універсальна споживна цінність грошей.

Суспільне призначення грошей. Гроші як гроші. Гроші як капітал. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Роль держави у творенні грошей. Посилення ролі держави в міру розвитку самих грошей та посилення вимог до них з боку ринку. Посилення втручання держави у створення грошей до і після демонетизації золота.

Еволюція форм грошей. Товарні гроші як початкова висхідна форма повноцінних грошей. Поява металевих грошей як об’єктивний результат розвитку товарного виробництва. Біметалізм та монометалізм.

Цінність грошей. Цінність грошей як грошей. Механізм формування цінності грошей при повноцінних і неповноцінних грошах. Обумовленість цінності сучасних грошей відтворювальним процесом. Купівельна спроможність як специфічна форма цінності неповноцінних грошей.

Гроші як капітал. Процент як вираз цінності грошей як капіталу. Альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

Поняття про функції грошей та їх еволюція.

Функція світових грошей: сутність та передумови виділення. Форми функціонування світових грошей. Розвиток механізму функції світових грошей як відображення розвитку економічних відносин на світовому ринку.

Якісні властивості грошей. Стабільність цінності як базова властивість грошей. Перехід до кредитних грошей в умовах ринку. Економічність грошей. Довгостроковість використання грошей. Однорідність грошей. Подільність грошей. Портативність грошей. Прийнятність грошей.

Література: 1-10
Тема 2. Грошовий оборот і грошові потоки
Поняття «грошового обороту» як процесу безперервного руху грошей. Грошовий оборот як макроекономічне явище (сукупний грошовий оборот). Оборот грошей в межах кругообороту окремого індивідуального капіталу. Роль грошей в сукупному грошовому обороті. Механізм формування грошової маси для обслуговування кругообороту індивідуального капіталу та сукупного грошового обороту. Фактори, які обумовлюють потреби в додатковій емісії грошей.

Суб’єкти грошового обороту. Економічна основа грошового обороту. Закономірності грошового обороту.

Модель грошового обороту: методика побудови та характеристика основних груп та ринків. Характеристика окремих грошових потоків моделі. Взаємозв’язок між окремими видами грошових потоків. Балансування потоку національного доходу й потоку національного продукту через внутрішній та зовнішній грошові ринки.

Структура грошового обороту за економічним змістом: грошовий обіг та фіскально-кредитний сектор. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів: безготівковий та готівковий.

Маса грошей в обороті. Сутність, склад, класифікація, структура та фактори, що визначають зміну грошової маси. Грошові агрегати: склад, зміст, порядок розрахунку та відмінності. Грошова база: сутність, зміст та порядок розрахунку. Структура грошової маси в Україні.

Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають її зміну. Порядок розрахунку швидкості обігу грошей. Економічні наслідки зміни швидкості обігу грошей. Чинники впливу на швидкість обігу грошей.

Закон кількості грошей, необхідних для обігу (закон грошового обігу): суть, вимоги та наслідки порушення вимог.

Проблема монетизації економіки України. Чинники впливу на показник монетизації економіки. Порядок розрахунку фактичного стану монетизації ВВП. Аналіз рівня монетизації ВВП в Україні. Шляхи демонетизації економіки України.Література: 1-12; 17
Тема 3. Грошовий ринок
Сутність грошового ринку. Специфіка функціонування грошей на грошовому ринку. Гроші як визначальний об’єкт купівлі-продажу.

Категорія «ціна», «попит» та «пропозиція» на грошовому ринку. Статус грошей на грошовому ринку. Інструменти грошового ринку: неборгові та боргові. Види інструментів грошового ринку. Загальна схема взаємозв’язку між об’єктами та інструментами грошового ринку.

Суб’єкти грошового ринку. Фінансові посередники як ключові суб’єкти фінансового посередництва на грошовому ринку.

Інституційна модель грошового ринку. Сектори прямого й опосередкованого фінансування: характер зв’язків, зміст діяльності.

Економічна структура грошового ринку. Сегменти грошового ринку. Ринок кредитних угод, ринок цінних паперів та валютний ринок як складові грошового ринку. Фондовий ринок, ринок банківських кредитів та ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ як складові грошового ринку. Ринок грошей та ринок капіталів як складові грошового ринку.

Основи механізму функціонування ринку грошей.

Поняття попиту на гроші. Портфельний підхід до вивчення попиту на гроші - теорія переваги ліквідності Дж. М. Кейнса. Попит на гроші і швидкість обігу грошей. Цілі та мотиви попиту на гроші. Трансакційний (операційний) мотив, мотив завбачливості, спекулятивний мотив. Спекулятивний мотив попиту на гроші Дж. М. Кейнса: сутність та механізм. Альтернативна вартість зберігання грошей. Внесок М. Фрідмана у дослідження попиту на гроші. Очікуваний дохід на гроші М. Фрідмана. Мотив капіталізації.

Чинники впливу на попит на гроші (класичні та новітні): огляд та характеристика. Графічне зображення попиту на гроші. Характер руху попиту на гроші на графіку.

Особливості формування попиту на гроші в умовах економіки України.

Поняття пропозиції грошей. Механізм формування пропозиції грошей на мікроекономічному та макроекономічному рівнях. Чинники формування пропозиції грошей. Графічне зображення пропозиції грошей. Характер руху пропозиції грошей в залежності від цілі монетарної політики на графіку.

Графічна модель ринку грошей. Рівноважна ставка процента. Шляхи врівноваження порушення рівноваги на грошовому ринку.

Вплив на ринок змін у пропозиції грошей: сутність та передавальний механізм. Вплив на ринок змін у попиті на гроші: сутність та передавальний механізм.

Інструменти ринку грошей (короткострокові боргові зобов’язання уряду (казначейські векселі), комерційні папери, обігові сертифікати банківських депозитів (СД), банківські акцепти): сутність та характеристика.

Основи функціонування ринку капіталу. Заощадження як джерело та межа пропозиції на ринку капіталу. Передавальний механізм впливу взаємозв’язку «заощадження-інвестиції» на збалансування грошового ринку за чинниками класиків, кейнсіанців та кейнсіансько- неокласичного синтезу.

Попит на гроші як капітал: чинники та механізм формування. Передавальний механізм зв’язку рівня процентної ставки і обсягом інвестицій. Вплив очікуваної майбутньої прибутковості на обсяг інвестицій.

Графічна модель ринку капіталу. Передавальний механізм балансування ринку капіталу як за рахунок, так і незалежно від зміни рівня процентної ставки. Аргументи кейнсіанців щодо заперечення можливості автоматичного вирівнювання ланцюгу «заощадження-інвестиції»: сутність та недоліки.

Інструменти ринку капіталів. Акції, заставні під житло, цінні папери урядів, їх установ та органів місцевого самоврядування, зобов’язання за позичками банків, облігації корпорації, комерційні та фермерські заставні: сутність та характеристика.

Література: 1-12
Тема 4. Грошові системи
Сутність грошової системи. Грошова система за сферою охоплення економічних відносин. Призначення та структура грошової системи. Характеристика елементів грошової системи.

Види грошових систем та їх еволюція.

Грошові системи залежно від форми, в якій функціонують гроші (металеві та паперово-кредитні). Металеві грошові системи: сутність та види. Характеристика систем банкнотної емісії. Системи паперово-кредитного обігу. Характерні риси сучасних грошових систем.

Грошові системи залежно від ступеня втручання держави в економічні відносини (неринкові та ринкові).

Грошові системи за характером регулювання національної валютної системи (відкриті та закриті).

Створення і розвиток грошової системи України: передумови та необхідність. Особливості процесу запровадження національної валюти в Україні.

Сучасні тенденції розвитку грошових систем. Організація грошових систем у зарубіжних країнах.

Створення ЄВС як завершальна стадія валютної інтеграції.Література: 2; 3; 4; 7-10
Тема 5. Інфляція та грошові реформи
Інфляція: сутність та особливості трактування. Види інфляції Форми прояву інфляції. Закономірності інфляційного процесу Вимірювання інфляції: сутність та індекси. Класифікація видів інфляції.

Причини інфляції. Грошова теорія інфляції.

Економічні та соціальні наслідки інфляції.

Антиінфляційна політика: сутність та види.

Дефляційна політика (урегулювання попиту): сутність та характеристика заходів. Політика доходів: сутність та характеристика заходів.

Особливості інфляції в Україні: специфічні риси та характеристика.

Грошові реформи: сутність та класифікація.

Особливості проведення грошової реформи в Україні: характеристика та аналіз основних етапів.Література: 14-15; 19
Тема 6. Валютний ринок та валютні системи
Валюта: сутність та визначення. Класифікація видів валюти.

Сутність та види валютних відносин.

Валютний ринок: сутність та основи функціонування. Об’єкти та суб’єкти валютного ринку. Ціна на валютному ринку.

Класифікація валютних ринків. Функції валютного ринку. Класифікація операцій валютного ринку. Чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.

Сутність та призначення валютного курсу. Котирування валют. Валютний курс як ціновий інструмент, як макроекономічний показник, як інструмент економічного регулювання. Види валютних курсів. Режими валютних курсів. Переваги та недоліки фіксованого та плаваючого валютних курсів. Економічні чинники, які визначають валютний курс. Регулятивні інструменти впливу на валютний курс.

Поняття валютної системи. Структура (елементи) та призначення національної валютної системи. Валютна політика: сутність, призначення, види та зміст. Валютне регулювання: сутність, зміст та види. Валютний контроль. Інструменти валютного регулювання. Адміністративні інструменти: валютні обмеження та валютні блокади. Економічні інструменти: валютна інтервенція (девізна політика), курсова політика, визначення режиму валютного курсу, диверсифікація валютних резервів, регулювання сальдо платіжного балансу. Особливості формування валютної системи України: характеристика етапів.

Платіжний баланс: сутність, структура та економічна роль. Золотовалютні резерви: сутність та призначення (трансакційне та інтервенційне). Оптимізація розміру золотовалютних резервів. Проблема використання золотовалютних резервів. Розміщення та диверсифікація золотовалютних резервів.

Світова валютна система: сутність та складові. Етапи розвитку світової валютної системи. Міжнародна (регіональна) валютна система: сутність та характеристика.

Міжнародні ринки грошей та капіталів. Чинники участі національних ринків грошей та капіталів в операціях світового ринку. Інструменти міжнародного ринку грошей. Територіальна та валютна ознаки міжнародних ринків грошей, інструменти міжнародного ринку капіталів. Механізм функціонування світового ринку грошей та капіталів.

Література: 2; 14-15; 18
Тема 7. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика
Загальна характеристика формування пропозиції грошей та структури грошової бази. Модель пропозиції грошей.

Грошово-кредитний мультиплікатор: сутність та характеристика. Простий мультиплікатор депозитів Вплив центрального і комерційних банків на рівень мультиплікації.

Методи прямого державного регулювання грошового ринку: прямий та опосередкований.

Методи прямого впливу. Фіскально-бюджетна політика. Регулювання безготівкових платежів. Регулювання готівкових платежів. Грошово-кредитна політика: пряме регулювання центральним банком процентних ставок (депозитних та позичкових) комерційних банків, селективна політика адресного рефінансування комерційних банків, законодавчо-нормативні обмеження чи заборона окремих видів діяльності комерційних банків.

Методи опосередкованого регулювання грошового обороту і грошового ринку. Кон’юнктурна політика та її складові (фіскально-бюджетна політика та грошово-кредитна політика): призначення та характеристика складових. Грошово-кредитна політка як ключовий механізм опосередкованого регулювання економіки та грошового обороту.

Пряме втручання в ринкову кон’юнктуру: випадки застосування та зміст заходів.

Цілі грошово-кредитної політики: стратегічні, проміжні та поточні (тактичні): сутність, зміст та характеристика. Об’єкти та суб’єкти грошово-кредитної політики. Інструменти грошово-кредитної політики (опосередкованого та прямого впливу). Характеристика змісту інструментів опосередкованого впливу: операції на відкритому ринку, регулювання норми обов’язкових резервів, облікова політика, рефінансування комерційних банків.

Класифікація видів грошово-кредитної політики. Політика рестрикції та політика експансії. Політика рефляції та політика дезінфляції. Тотальна політика та селективна політика.

Передавальний (трансмісійний механізм грошово-кредитної політики). Чинники вибору каналів впливу грошово-кредитної політики.

Література: 2; 14-15; 19
Тема 8. Роль грошей у ринковій економіці
Методи дослідження ролі грошей у функціонуванні економіки. Переваги монетарної економіки перед бартерною. Дискусії щодо нейтральності грошей у процесі відтворення (концепція нейтральності грошей). Вплив часового лагу на нейтральність грошей Відмінності в позиціях прибічників неокласичного та неокейнсіанського підходів до трактування ролі грошей

Передавальний механізм впливу грошей на економіку. Основні канали передавального механізму: канал процентної ставки, канал фінансових активів, канал кредитування, канал валютного курсу, монетаристський канал.

Особливості передавального механізму в трансформаційній економіці України.

Література: 14-15; 16; 18
Тема 9. Теорія грошей
Загальні основи та підходи до вивчення теорії та сутності грошей та їх місця у відтворювальному процесі.

Товарна теорія грошей. Позиції основних прибічників товарної теорії грошей.

Класична кількісна теорія грошей та її основні постулати. Передавальний механізм класичної кількісної теорії грошей. Вклад І. Фішера в розвиток кількісної теорії грошей.

Кон’юнктурна теорія цінності грошей М.І. Туган-Барановського: передумови виникнення, зміст основних положень та сутність передавального механізму. Кембриджська версія («теорія касових залишків») кількісної теорії: сутність та зміст.

Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток теорії грошей. Зміст та характеристика основних положень. Складові сукупного попиту на гроші. Передавальний механізм грошового впливу на економіку Дж. М. Кейнса. Зміна акцентів щодо оцінки ролі держави в економічному регулюванні та механізмів впливу на економіку. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій.

Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії. Внесок М. Фрідмана у його формування. Особливості монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки. «Грошове правило» М. Фрідмана.

Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних умовах. Сучасний кейнсіансько- неокласичний синтез. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі грошових теорій.

Література: 1-10; 13
Тема 10. Сутність і функції кредиту
Сутність та структура кредиту. Основні ознаки кредитних відносин. Об’єкт та суб’єкт кредиту. Загальні передумови та економічні чинники необхідності кредиту.

Функції кредиту: сутність та характеристика.

Єдність кредиту з іншими економічними категоріями та відмінності між ними.

Економічна основа та стадії руху кредиту. Закономірності руху кредиту на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.

Принципи кредитування: сутність та характеристика.

Література: 1-13
Тема 11. Форми, види і роль кредиту
Методологічні основи класифікації кредиту. Форми та види кредиту. Критерії класифікації кредиту. Економічні межи кредиту.

Характеристика окремих видів кредиту: міжгосподарський, банківський, державний, споживчий.

Характеристика основних видів міжгосподарського кредиту: комерційний кредит, дебіторсько-кредиторська заборгованість, аванси покупців, тимчасова фінансова допомога, лізинг, облігаційні позики підприємств.

Сутність, сфера використання та класифікація банківського кредиту.

Сутність та характеристика державного кредиту.

Сутність та характеристика споживчого кредиту.

Економічні межи кредиту: поняття, причини й наслідки їх порушення. Мікроекономічні межи кредиту. Макроекономічні межи кредиту. Опосередковані показники дотримання меж кредиту.

Роль кредиту у розвитку економіки. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України.Література: 1-13
Тема 12. Теоретичні засади процента
Сутність процента. Вимірники процента. Норма позичкового процента. Маржа. Види процентних ставок. Способи вимірювання процентних ставок та сплати процентних доходів за видами фінансових інструментів.

Теорія вибору портфеля активів. Чинники впливу на формування портфеля активів. Майнова еластичність попиту. Теорія попиту на активи.

Поведінка ринкових процентних ставок в залежності від попиту на позичковий капітал. Ринкова норма процента. Середня норма процента.

Ризикова та строкова структура процентних ставок. Способи нарахування процентів. Прості проценти Визначення прирощеної суми боргу з застосуванням простої процентної ставки. Разове нарахування процентів. Каскадні процентні ставки. Складні проценти.

Функції процента: розподільна, збереження позичкового капіталу та стимулююча.

Роль процента у розвитку економіки.Література: 1-13
Тема 13. Фінансове посередництво грошового ринку
Фінансовий посередник як суб’єкт грошового ринку. Загальна схема фінансового посередництва. Послуги фінансових посередників: зі зменшення ризику, зі збільшення ліквідності, із забезпечення інформацією. Види фінансових посередників: депозитні інституції, договірні ощадні інституції, інвестиційні інституції

Економічні вигоди фінансового посередництва. Способи зниження трансакційних та інформаційних витрат через фінансових посередників.

Сучасні тенденції розвитку фінансового посередництва: вплив фінансової глобалізації, перегулювання фінансових ринків, універсалізація функцій банківських та небанківських посередників, концентрація капіталу.

Банки як провідні інституції фінансового посередництва. Місце банків на грошовому ринку. Сутність банку та банківської діяльності. Функції банків: трансформаційна та емісійна.

Небанківські фінансові інституції. Особливості формування грошових ресурсів небанківських фінансових інституцій. Договірні та інвестиційні фінансові посередники. Характеристика механізму посередницького функціонування основних небанківських фінансових інституцій: страхових компаній, пенсійних фондів, ломбардів, лізингових компаній, факторингових компаній.

Інвестиційні фонди (банки, компанії): сутність, зміст діяльності та характеристика основних видів (фінансові компанії, кредитні кооперативи).

Інституції фінансового ринку як технічні посередники: інвестиційні банки (компанії), андеррайтерські, брокерські, дилерські компанії, організовані біржі.

Особливості функціонування небанківських фінансових посередників у країнах з розвиненою ринковою економікою (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія).

Фінансове регулювання: сутність та основні цілі.

Інновації у фінансовому посередництві.Література: 1-13

Каталог: file -> abit
file -> Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності керування педагогічним колективом
file -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
abit -> На базі освітньо-кваліфікаційного рівня 010106 „Спеціаліст
abit -> Програма вступного фахового випробування з дисципліни «Тифлопедагогіка І тифлопсихологія»
abit -> Програма вступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал