Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Скачати 498.26 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.09.2017
Розмір498.26 Kb.
#55301
ТипПрограма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


ПРОГРАМА

фахового іспиту до вступу в аспірантуру

за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

за спеціальністю 051 «Економіка»

Вінниця – 2017

Калетнік Г.М., Бурєннікова Н.В., Шаманська О.І. Програма фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». – Вінниця, 2017. – 33 с.

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 9 від 27 березня 2017 р.)


Схвалено науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № 5 від 22 лютого 2017 р.)
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету економіки та підприємництва (протокол № 5 від 22 лютого 2017 р.)
Схвалено навчально-методичною комісією факультету економіки та підприємництва (протокол № 6 від 20 лютого 2017 р.)

ЗМІСТВступ
4
1. Мета фахового іспиту до вступу в аспірантуру
5
2. Характеристика змісту програми
6
3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів
20
4. Порядок проведення вступного фахового випробування

22
5. Структура екзаменаційного білета
23
6. Критерії оцінювання фахового іспиту до вступу в аспірантуру
24
7. Тематика рефератів
25
8. Орієнтовний перелік питань для підготовки до фахового іспиту
26
9. Список рекомендованої літератури
31


ВСТУП
Програма вступного іспиту фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі програми складається перелік питань вступного іспиту й формуються екзаменаційні білети.
Метою складання вступного іспиту є перевірка й оцінювання фундаментальних знань вступників із функціонування підприємств і державних систем, механізму управління економікою на мікро- та макрорівнях, а також форм, методів й економічних важелів регулювання економічних процесів та встановлення їхньої достатності для проведення наукових досліджень з обраної галузі науки.
Вступники до аспірантури повинні мати фундаментальні знання в області теоретичних та прикладних економічних дисциплін, систем управління економікою різних ієрархічних рівнів, мікро- та макроекономічного прогнозування й планування розвитку економік відповідних рівнів ієрархії, державного й бюджетно-фінансового регулювання економіки, мати здібності до науково-дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень.

 1. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Фахове випробування проводиться з метою виявлення знань, вмінь, компетентної здатності щодо здійснення наукових досліджень на основі типових методик, якими повинен володіти фахівець за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».Завдання до фахового іспиту при вступі в аспірантуру за спеціальністю 051 «Економіка» містять питання з наступних дисциплін: «Економіка аграрного підприємства», «Державне регулювання економіки підприємств», «Національна економіка».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ


 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.

Економічний зміст підприємства. Підприємство як суб’єкт господарювання. Класифікація та структура підприємств. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування підприємств.
Ринкове середовище господарювання підприємств. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні). Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти). Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Ринкова ціна і фактори її формування на мікро- і макрорівнях. Види ринкових цін та прояв їх стимулюючої, синхронізуючої сигнальної функції. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності. Ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство на сучасному етапі.
Особливості конкурентної поведінки в структурах досконалої та недосконалої конкуренції. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку, необхідність розробки стратегій конкуренції. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, котрі визначають конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного підприємства. Вплив галузевих особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства.
Аграрний ринок як середовище реалізації продукції підприємств та формувань АПК. Складові аграрного ринку. Аграрні товарні біржі.
Ринково-правові основи функціонування підприємства та здійснення підприємницької діяльності. Вплив ринкових умов на зміну оргструктури підприємства. Напрямки адаптації підприємств до умов мінливого ринкового середовища.
Агроторгові доми і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Оптова і роздрібна торгівля в системі інфраструктури аграрного ринку.
Ринкова інфраструктура та її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Зовнішні і внутрішні ринки. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку.
Основи підприємницької діяльності. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови підприємництва.
Приватне, колективне та державне підприємництво. Види підприємницької діяльності.

Підприємство, його сутність та функції. Види та об’єднання підприємств. Господарські товариства. Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.


Зовнішнє середовище аграрних підприємств: мікро-, макросередовище. Мікросередовище, його сутність, вплив на діяльність підприємства. Основні складові мікросередовища та їх характеристика. Макросередовище функціонування підприємств, його основні ланки. Економічне, природно-економічне, інформаційне, науково-технічне, політико-правове та соціально-культурне середовище. Засади раціонального формування ефективного ринкового середовища.
Розвиток підприємства та управління стратегічними змінами. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва.
Управління виробничим процесом. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його складові та принципи раціональної організації. Методи організації виробничих процесів.
Стратегічні напрями розвитку організації: зростання, стабілізація, скорочення. Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.
Закони, принципи, функції та технологія управління підприємством. Закони організації виробництва та сучасні принципи й методи управління операціями. Функції системи управління операційною діяльністю. Структура, зовнішнє оточення та життєвий цикл операційної системи. Внутрішні соціальні комунікації. Зовнішні комунікації підприємства. Вимоги, котрим мають відповідати операційні системи на сучасному етапі розвитку. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи. Базові концепції проектування операційної системи: підхід ключових конкурентних переваг, модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи тощо. Класифікація маркетингових стратегій. Планування та етапи вибору стратегічної позиції АПФ. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи. Кінцевий продукт, його якість та оновлення.
Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв’язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Концепція стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності. Бізнес-стратегії за М. Портером, підсилення конкурентних переваг шляхом лідирування за витратами, продуктової диференціації, фокусування. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.
Поняття «виробничого потенціалу організації», його основні складові та загальні характеристики. Зв’язок виробничого потенціалу з іншими видами потенціалів економічним, науково-технічним, інноваційним, організаційним (функціональним), кадровим тощо.

Ресурсний, функціонально-структурний і цільовий підходи до оцінки виробничого потенціалу. Організація і планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань.


Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб’єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв’язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання шляхом розробки повного або короткого варіанта бізнес-плану.
Криза та заходи антикризового управління підприємством. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи, управління в умовах кризи, діяльність по виводу підприємства з кризи.

Передумови для прийняття рішення про скорочення видів діяльності. Альтернативність у стратегічному виборі. Підтримка загальної стратегії за допомогою функціональної стратегії.
Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві. Характеристика програми антикризової діяльності підприємства.
Проблеми здійснення та підвищення ефективності реструктуризації підприємств. Вітчизняний та зарубіжний досвід реструктуризації різних суб’єктів господарювання. Процес санації (фінансового оздоровлення) потенційно конкурентоспроможних підприємств (організацій). Правові основи та сучасні проблеми банкрутства підприємств (організацій). Організаційно-економічний механізм ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Поняття «банкрутство», «фіктивне банкрутство», «недобросовісне банкрутство», «санація», «ліквідація» як способи подолання кризи (санація) або оформлення «катастрофи» підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ як основа вибору способів впливу на них.
Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Загальна схема процедури банкрутства.

1.2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.

Земельні ресурси: поняття, ефективність їх використання. Основи Земельного кодексу України, основні положення. Трансформація земельного фонду. Землезабезпеченість та її динаміка. Розподіл сільськогосподарських угідь за землекористувачами. Земельні відносини в системі аграрних відносин. Право на землю. Охорона земельних ресурсів і ефективність їх використання. Ефективність меліорації земель. Оренда землі. Земельний кадастр. Грошова оцінка землі: поняття, сутність та визначення. Реєстрація землевласників і землекористувачів. Бонітування землі. Економічна оцінка землі.


Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві. Персонал підприємства: суть та класифікація. Поняття категорії «персонал підприємства». Класифікація працівників аграрних підприємств. Види чисельності. Показники трудового потенціалу аграрних підприємств і методика їх визначення. Сезонність виробництва. Кадрова політика підприємства. Інструментарій управління персоналом підприємства. Продуктивність праці та методика її визначення. Система показників продуктивності праці, їх класифікація і методика визначення. Прогнозування (планування) рівня продуктивності персоналу на підприємстві. Мотивація й оплата праці. Форми та системи оплати праці в аграрному секторі економіки. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Побудова системи нормування праці. Співвідношення темпів зростання продуктивності і оплати праці та його економічні наслідки.
Капітал і виробничі фонди. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємств. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Методи амортизації та їх обґрунтування. Роль амортизаційної політики в інвестиційній активності підприємства. Ефективність відтворення та використання основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів.
Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства. Грошові потоки підприємства та їх оцінка з урахуванням фактора часу. Формування і вартість капіталу. Статутний капітал підприємства, визначення та обґрунтування його розміру. Вартість підприємства та інших доходних активів.
Матеріально-технічна база аграрних підприємств. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємств, показники використання. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів. Тракторний парк і ефективність його використання. Комбайновий парк і ефективність його використання. Транспортні засоби, виробничі будівлі та споруди та ефективність їх використання.
Оборотні фонди і фонди обігу. Економічні сутність оборотних фондів і фондів обігу, їх склад і структура. Виробничі запаси. Незавершене виробництво. Витрати майбутніх періодів.
Нематеріальні активи (ресурси) підприємства. Поняття нематеріальних активів, класифікація. Методи оцінювання нематеріальних активів.
Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Інвестиційна діяльність аграрних підприємств. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені, бюджетні. Іноземні інвестиції. Капіталовкладення аграрних підприємств. Виробничі і невиробничі капіталовкладення. Структура капіталовкладень.
Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб’єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв’язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання.
1.3. Результати та ефективність виробництва.

Інтенсифікація розвитку аграрних підприємств. Поняття інтенсивності і інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств. Методика визначення інтенсивного розвитку. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку. Розподіл валового доходу і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку. Показники оцінки фактичного стану підприємства, що пов’язані з розподілом валового доходу.


Інноваційна діяльність аграрних підприємств. Зміст інноваційної діяльності. Інновації, інноваційний процес: поняття, класифікації. Поняття науково-технічного прогресу. Загальна характеристика напрямів розвитку НТП. НТР та її ефективність у сільському господарстві. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві.
Поняття, форми й вибір напрямків техніко-технологічного оновлення підприємства, методичні основи оцінки їх ефективності. Пріоритетні напрямки науково-технічного та інноваційного розвитку галузі та економічної системи в цілому як фундаментальна база технологічного оновлення підприємств Джерела фінансування технологічного оновлення підприємства. Організаційно-економічний механізм та принципи управління технологічним оновленням підприємства. Тенденції та стратегічні напрямки технологічного оновлення вітчизняних підприємств у сучасних умовах.
Витрати виробництва і собівартість продукції. Поняття витрат виробництва і собівартості продукції. Поняття собівартості продукції і характеристика її видів. Склад та класифікація витрат. Фінансові результати діяльності підприємства. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Визначення собівартості продукції рослинництва і тваринництва. Фактори зниження собівартості.
Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення за умов ринку. Методи ціноутворення. Модифікація цін. Посилення функції ціни як економічного регулятора розширеного відтворення. Види ринкових цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Стимулююча, синхронізуюча і сигнальна функції ціни.
Види цін. Договірні і вільні ціни. Біржова ціна. Регульовані державні ціни. Заставна ціна на сільськогосподарську продукцію. Поняття внутрішньогосподарських і середньореалізаційних цін. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в міру освоєння ринкових відносин в сучасний період. Державне регулювання цін. Основні принципи ціноутворення. Цінові зони.
Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Адаптивність цін у ринковій економіці і механізм її забезпечення. Ціна як інтегрований показник якості продукції. Причини виникнення цінової конкуренції між виробниками і характер її прояву. Обмежувальні фактори зниження ціни. Цінова конкурентоспроможність товарів. Поняття мінімальної ціни. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможності аграрних підприємств. Ціновий механізм у системі економічних взаємовідносин сільського господарства з іншими сферами АПК.
Якість і конкурентоспроможність продукції. Поняття якості продукції, характеристика показників якості. Значення показників якості для підвищення конкурентоспроможності продукції, методика якості сільгосппродукції. Вплив рівня якості продукції на результати виробництва. Стандартизація і сертифікація продукції.
Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару). Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).
Інфраструктура сільськогосподарського виробництва. Поняття і значення інфраструктури аграрного підприємства. Класифікація інфраструктури. Народногосподарська, регіональна і господарська інфраструктура.
Інфраструктура у системі агропромислового комплексу. Виробнича Інфраструктура та її економічне значення. Агросервіс. Галузі інфраструктури, які забезпечують процес доведення продуктів АПК до споживача. Удосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими підприємствами і сферою обслуговування. Економічна ефективність виробничої інфраструктури.
Соціальна інфраструктура та її економічне значення. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства в умовах ринку. Планування соціального розвитку підприємства.
Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Суспільні форми організації виробництва та їх соціально-економічне значення. Сутність і об’єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці. Особливості спеціалізації в сільському господарстві. Зональна, господарська і внутрішньогосподарська спеціалізація. Внутрішньогалузева спеціалізація та її умови. Показники спеціалізації.
Умови і закономірності розвитку міжгосподарської кооперації у сільському господарстві. Основні напрями діяльності за умов міжгосподарської кооперації (виробнича, агросервісна, торгово-закупівельна, посередницька). Горизонтальна інтеграція сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність міжгосподарської кооперації. Агропромислова інтеграція. Необхідність і закономірність інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва. Горизонтальна і вертикальна концентрація та кооперація в АПК. Продуктові підкомплекси як об’єкти агропромислової інтеграції та економічна оцінка їхнього функціонування.
Економічні результати та ефективність діяльності підприємства. Оцінювання економічних результатів аграрних підприємств. Поняття ефекту і ефективності виробництва. Критерії економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Види ефективності. Соціальна ефективність, екологічна ефективність. Результативність функціонування, безпечний стан підприємства.

Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Натуральні і вартісні показники. Методика визначення показників економічної ефективності виробництва. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, прибуток як показники ефекту, їх абсолютний і відносний розміри. Беззбитковість діяльності підприємства: поняття, обчислення.


Статистика результатів виробництва продукції та послуг, товарного та фінансового ринків, цін та ціноутворення на макрорівні.
Сутність рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники рентабельності сільськогосподарського виробництва: рівень рентабельності і норма прибутку. Методика визначення показників рентабельності виробництва. Сукупний рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств і фактори, котрі зумовлюють його підвищення.
1.4. Економіка галузей сільськогосподарського виробництва.

Проблеми розвитку галузі рослинництва. Роль і місце галузі рослинництва в економіці АПК. Розміщення галузі рослинництва по природно-кліматичних зонах країни. Шляхи підвищення економічної ефективності розвитку галузі рослинництва.
Економіка виробництва і використання кормів. Кормова база і її значення в розвитку тваринництва. Поняття кормової бази та її сучасний стан. Вимоги до кормової бази. Кількісні і якісні зміни в кормовиробництві. Якість кормів та її вплив на ефективність тваринництва. Економічне значення повноцінної годівлі тварин, вплив кормової бази на галузеву структуру тваринництва. Джерела кормових ресурсів і їх економічна характеристика.

Економічна оцінка кормових культур, кормів і раціонів. Мета, показники й методика економічної оцінки кормових культур. Виробництво і використання комбікормів. Значення і динаміка виробництва комбікормів та кормових добавок. Економічне обґрунтування сировинної бази комбікормової промисловості. Вдосконалення економічних відносин у виробництві і використанні комбікормів. Шляхи збільшення виробництва і зниження собівартості комбікормів.


Проблеми розвитку галузі тваринництва. Роль і місце галузі тваринництва в економіці АПК. Сучасний стан галузі тваринництва. Основні шляхи підвищення економічної ефективності галузі тваринництва в ринкових умовах.
1.5. Методологія та інструментарій аналізу діяльності підприємств

Сутність та методи економічного аналізу.

Методологія та інструментарій стратегічного аналізу підприємства. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних
явищ та процесів. Загальна характеристика економіко-математичних методів. Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації. Методи багатофакторного регресійного аналізу. Оцінка щільності зв’язку та перевірка значущості параметрів моделі в кореляційно-регресійному аналізі.

Типові структури та алгоритмізація і програмування задач. Комп’ютерні технології та їх застосування в економіці. Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси.


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Державне регулювання підприємницької діяльності.
Державне підприємництво. Мета створення державного сектору підприємництва. Управління державним сектором економіки: принципи та функції. Функціональні механізми управління державною власністю. Державне регулювання приватним сектором економіки. Державне регулювання процесами приватизації. Механізми приватизації: зарубіжний досвід. Управління процесами приватизації в Україні. Загальна структурна схема організації фонду державного майна. Способи приватизації.
Державна підтримка малого підприємництва. Місце малого бізнесу у формуванні регіонального ринку. Основні форми, методи і засоби регулювання і підтримки малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва. Оподаткування малого бізнесу. Формування правової бази підтримки та розвитку малого бізнесу.
Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Основні складові державної політики розвитку лізингу. Класифікація видів лізингу. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств.
2.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу.

Основи державного регулювання АПК. Державне регулювання агробізнесу в розвинутих країнах. Застосування принципу аграрного протекціонізму. Програмне державне регулювання розвитку АПК. Планування розвитку АПК, захист вітчизняних ринків і товаровиробників. Державне регулювання цін в аграрній сфері. Система регулювання цін. Фактори формування цінової політики. Особливості політики ціноутворення в аграрній сфері країн Європейського Союзу.
Особливість ціноутворення в аграрній сфері. Модель ціноутворення в Україні. Кредитна політика держави в сільському господарстві. Системи кредитування. Кредити і інфраструктура. Фінансовий лізинг. Роль держави в активізації інвестиційної діяльності в АПК. Ресурсний потенціал АПК. Політика держави у сфері земельних відносин. Кадастрова оцінка сільськогосподарських угідь. Грошова оцінка землі. Оренда плата за землю. Рентні платежі.
Державна підтримка розвитку фермерства. Регіональні особливості розвитку фермерства. Шляхи формування селянських (фермерських) господарств.
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


 1. Система управління економікою

Необхідність державного управління економікою в умовах ринку, державне управління та ринок. Економічні функції держави в умовах панування ринкових відносин. Державне фінансування колективних благ. Роль держави в нейтралізації побічних ефектів функціонування ринку. Вплив держави на розподіл ресурсів. Роль держави в стабілізації економічного розвитку.
Економічна політика держави та її складові елементи на сучасному етапі. Об’єкти та засоби державного впливу на економіку. Основні завдання державного управління економікою в період переходу до ринку. Основні напрями формування ринкової економіки.
Економічний механізм управління національним господарством. Державні органи та їх роль в управлінні економікою. Верховна Рада як законодавчий орган управління економікою. Державні закони як правова база функціонування економіки. Роль та функції Уряду в умовах ринку. Система й функції загальноекономічних міністерств і відомств. Роль галузевих органів державної виконавчої влади в управлінні економікою.
Система місцевих органів управління економікою, їх функції та механізм впливу на соціально-економічний розвиток регіонів.
Макроекономічні плани як інструмент державного управління економікою. Роль бюджету та податків у державному управлінні економікою.

Державне управління економікою засобами грошово-кредитної політики. Цінова політика як елемент державного управління економікою. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю. Ефективність функціонування національного господарства.


3.2. Макростабілізація розвитку економіки

Суть та способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів. Макроекономічне прогнозування та його принципи. Основні функції макроекономічного прогнозування. Методи та моделі економічного прогнозування.


Прогнозування економічної ситуації. Взаємозв’язок концепції, прогнозу й програми. Система показників прогнозу. Короткострокове прогнозування (місяць, квартал, рік) у ринкових умовах. Наявне інформаційне забезпечення, проблеми і напрями його покращання.
Аналіз економічної ситуації та тенденцій розвитку національної економіки. Види економічного аналізу. Методи економічного аналізу. Інформаційна база економічного аналізу. Організація та етапи економічного аналізу. Техніко-економічний аналіз. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг, попиту, стану ринку й обсягу реалізації продукції (послуг), виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємств, витрат на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічний аналіз. Аналіз фінансових результатів, рентабельності, фінансового стану підприємств.
Аналітичне вирівнювання тренду (криві зростання) як метод середньострокового прогнозування. Вплив типу динаміки ряду на вибір функції, що апроксимує тренд. Прогнозування випадкової компоненти. Авторегресійні моделі. Оцінка терміновості середньострокових прогнозів. Коефіцієнти кореляції та детермінації. Визначення довірчого інтервалу прогнозних оцінок.
Регресивні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру на основі кореляційного зв’язку. Множинна та окрема кореляції. Кореляція в рядах динаміки. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного аналізу.
Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної обробки матеріалів анкетування. Визначення коефіцієнту компетентності експертів. Особливості застосування методу «Делфі» в соціально-економічному прогнозуванні.
Довгострокове прогнозування, його зв’язок із короткостроковим, основні показники. Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, основні етапи проектування. Моделі прогнозування економіки держави, регіону, області. Міжгалузеві моделі, їх зміст і сфера застосування. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (таблиця «витрати-випуск»), методи його побудови та сфера використання. Моделі прогнозування науково-технічного прогресу. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення. Прогнозування попиту на товари й послуги. Демографічні прогнози. Модель прогнозування чисельності населення. Прогнозування параметрів руху населення (народжуваність, смертність тощо).
Логіка й технологія планування. Основні форми державного планування. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку країни.
Програмні заходи державної політики: макроекономічної, цінової, інвестиційної, фінансово-бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної, промислової, аграрної, науково-технічної, інноваційної, соціальної, гуманітарної, інституціональної, зовнішньоекономічної, екологічної безпеки і природокористування, регіональної.
Валовий внутрішній продукт вироблений і реальний, валовий випуск товарів і послуг, проміжне споживання, валова додана вартість, чистий прибуток, кінцеві споживчі витрати, нагромадження основного капіталу. Узагальнюючі показники ефективності економіки.
Основи методології макроекономічного планування. Економічні закони та їх врахування у процесі розробки державних планів. Складові методології макроекономічного планування: методики, положення, інструкції, рекомендації, показники.
Методологічні принципи макроекономічного планування: системність, науковість, альтернативність, адекватність планів економічним закономірностям, цілеспрямованість. Цілі та пріоритети державних планів. Взаємозв’язок між економічною політикою, економічною стратегією та цілями і пріоритетами макроекономічних планів. Директивне, індикативне та стратегічне планування. Цілі й пріоритети державного плану економічного і соціального розвитку України на поточний рік.
Балансовий метод і його роль в аналізі та плануванні найголовніших пропорцій національної економіки. Плановий баланс як інструмент обґрунтування плану. Система планових балансів. Характеристика структури окремих видів планових балансів. Напрями вдосконалення балансового методу макроекономічного планування.
Нормативний метод, необхідність і можливість його використання в плануванні. Норми й нормативи як інструменти планових розрахунків. Використання їх при визначенні ефективності економіки, обчислення потреб в окремих видах ресурсів. Агрегування показників.
Програмно-цільовий метод та його роль в обґрунтуванні макроекономічних планів. Роль програмно-цільового методу в збалансованості планових завдань по ресурсах, термінах та виконавцях.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, його завдання та функції в забезпеченні наукового прогнозування та планування, в удосконаленні методології планування.
Державні потреби в продукції (роботах, послугах) та засоби їх задоволення. Державні контракти та державні замовлення як засоби задоволення державних потреб. Роль органів державної влади замовників у державних контрактах. Механізм укладання державних контрактів і замовлень.
Структура Державного бюджету України. Особливості Державного бюджету України на поточний рік.
Методика обчислення макроекономічних показників у системі національних рахунків. Планування валового національного та валового внутрішнього продукту, національного доходу, національного багатства, реальних доходів населення тощо.
Планування темпів, структури і макроекономічних пропорцій. Розрахунки показників, що характеризують основні макроекономічні пропорції. Пропорції між валовим національним та внутрішнім продуктом і національним доходом, між фондами споживання і нагромадження, між І і II підрозділами суспільного виробництва. Структурна політика держави та методи її реалізації.
3. 3. Державне управління національним господарством

Моделі державного регулювання національною економікою. Функції ринку та обмеженість його регулюючого механізму. Кейнсіанська теорія як методологічна основа державного регулювання економіки. Розвиток механізму державного регулювання економіки в інших макроекономічних теоріях.

Сутність державного регулювання економіки. Межа державного втручання в економіку. Державний дирижизм як модель організації змішаної економіки. Фактори, що визначають індивідуальні особливості державного втручання в економіку.

Суб’єкти державного регулювання економіки. Суспільні інтереси як об’єктивна основа державного регулювання економіки. Прямий та зворотній зв’язок між державою та носіями економічних інтересів.


Об’єкти державного регулювання економіки. Економічний цикл, зайнятість, безробіття, інфляція. Головні цілі державного регулювання економіки: стабілізація економічного розвитку, економічне зростання, підвищення життєвого рівня населення.
Система державних регуляторів економіки: правові, адміністративні, економічні. Регулятори прямої та непрямої дії. Довгострокове та короткострокове регулювання економіки. Спрямовуючий та орієнтуючий характер державного регулювання економіки. Антикризова політика держави. Антимонопольна (конкурентна) державна політика, механізм її реалізації.
Економічна безпека національної економіки. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм їх реалізації. Державне регулювання інституціональних змін в економіці, роздержавлення власності та приватизація майна, управління державними корпоративними правами. Регуляторна економічна політика держави, механізм її реалізації.
Державне регулювання економіки заходами фіскальної політики, її сутність. Наслідки впливу податків на пропозицію. Стимулюючий варіант впливу податків на пропозицію та можливі негативні наслідки. Крива Лаффера як особливий варіант стимулюючої фіскальної політики, спрямованої на пропозицію та можливості її практичного застосування.
Фіскальна політика та проблема збалансування бюджету. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика як засоби антициклічного регулювання економіки. Державний борг і методи фінансування дефіцитного бюджету.
Заходи грошово-кредитної та антиінфляційної політики в державному регулюванні економіки. Грошовий ринок. Пропозиція грошей та грошові агрегати. Попит на гроші для угод та на гроші як активи. Кон’юнктура грошового ринку та ціна грошей. Грошовий мультиплікатор.
Грошово-кредитне регулювання економіки. Методи державного регулювання грошової пропозиції: операції на відкритому ринку, процентна політика, норми обов’язкових резервів комерційних банків та механізм їх впливу на ринок грошей. Вплив заходів грошово-кредитної політики на обсяг національного виробництва.
Інфляція як індикатор економічної стабільності. Рівень та темпи інфляції. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат. Антиінфляційна політика держави.
Державне регулювання макроекономічної структури. Сутність і завдання структурної політики. Структурні елементи економіки. Основні показники макроекономічної структури. Роль на наслідки структурних зрушень в економіці.
Регулювання відтворювальної структури економіки. Методи підвищення норми нагромадження. Регулювання зрушень у галузевій структурі економіки. Критерії галузевої пріоритетності. Експортоорієнтована та імпортозаміщувальна спрямованість державної політики. Державні методи впливу на галузеву структуру економіки.
Регулювання структури зовнішньоекономічної діяльності країни. Роль експорту та імпорту в економічній структурі. Структура експорту та імпорту. Внутрішні й зовнішні фінансові ресурси імпорту. Умови участі міжнародних фінансових донорів у реструктуризації економіки країн-реципієнтів.
Державний і приватний сектори економіки. Роздержавлення, приватизація та націоналізація як напрями соціальної реструктуризації економіки. Диференціація особистих доходів за окремими групами населення. Регулювання соціальної диференціації за доходами.
Державне регулювання зайнятості та рівня соціального забезпечення населення. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Зайнятість та безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне та циклічне. Наслідки кейнсіанської моделі загального регулювання зайнятості. Напрями регулювання зайнятості: активна політика зайнятості та політика створення гнучкого ринку праці. Державні програми сприяння зайнятості.
Державна система соціального захисту населення. Економічна нерівність. Диференціація доходів та бідність. Прожитковий мінімум. Два напрями соціального захисту: державне соціальне страхування і державна допомога. Індексація доходів. Соціальні компенсатори та допомога безробітним.
Державне регулювання економіки засобами зовнішньоекономічної політики. Сукупний дохід у відкритій економіці. Вплив заходів зовнішньоекономічної політики на чистий експорт. Тарифні та нетарифні методи, валютна інтервенція, валютний контроль. Плаваючий та фіксований валютний курс.
3.4. Фінансово-бюджетне регулювання економіки

Державний та місцеві бюджети як головні інструменти управління соціально-економічним розвитком країни й регіонів. Бюджет як основний фінансовий план держави. Політичне, економічне і соціальне значення бюджету.


Джерела доходів бюджету. Структура доходів бюджету. Податкові, неподаткові доходи, мито, збори. Особливості планування і фінансування видатків на бюджетні програми. Задачі та принципи, методи і балансування при бюджетному плануванні.
Стадії та порядок складання проекту бюджету, розгляду його у Верховній Раді України, виконання та звітності про виконання.
3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ.

ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Фахове випробування проводиться з метою виявлення знань, вмінь, компетентностей, якими повинен володіти фахівець за галуззю знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Основні професійні компетентності:

готовність до продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у галузі та/або професійної дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової і педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення;


здатність здійснювати пошукову й експертно-аналітичну діяльність у різних сферах теоретичних та прикладних економічних досліджень з обґрунтуванням положень економічної теорії та практики;
спроможність до узагальнення, систематизації та актуалізації проблематики досліджень з економіки;
здатність до системного творчого мислення й захисту власної точки зору на платформі використання актуальних методологічних і методичних засад сучасної економічної теорії та практики;
спроможність адекватно використовувати понятійно-категоріальний апарат і методологію сучасної економічної теорії та практики для ідентифікації актуальних економічних явищ і процесів, проблем й протиріч суспільного розвитку;
здатність автономно розв’язувати дослідницько-аналітичні та управлінсько-консультативні завдання в умовах невизначеності на основі виявлення глибинних закономірностей економічного розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання;
спроможність до встановлення глибинних взаємозв’язків між економічними, соціальними та іншими суспільними процесами для всебічного обґрунтування управлінських рішень;
вміння практичного застосовування аналітичних висновків щодо використання положень економічної теорії і практики при формуванні економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності розподілу ресурсів та економічних благ в умовах сучасної ринкової економіки;
здатність до компаративного аналізу з метою визначення напрямків підвищення національної конкурентоспроможності вітчизняної економіки та пошуку відповідних резервів;
спроможність оцінювати ефективність реалізації соціально-економічної, екологічної тощо політики держави, визначати тенденції і напрямки підвищення добробуту й якості життя населення на регіональному та національному рівнях;
спроможність розробляти пропозиції і формувати економічне обґрунтування заходів із удосконалення економічної політики;
вміння кваліфіковано проводити теоретичні, пошуково-аналітичні та прикладні дослідження в сфері визначення, обґрунтування й використання резервів підвищення ефективності реалізації економічної політики;
оволодіння цілісною системою навичок щодо використання професійних цінностей і вимог професійної етики, сформованих на основі узагальнення соціальних та культурних практик суспільства у сфері економіки;
вміння використовувати для розв’язання аналітичних й дослідницьких задач сучасні технічні засоби та інформаційні технології.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ


Організація і проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, Правил прийому до аспірантури (доктор філософії) ВНАУ в 2017 році, Положення «Про приймальну комісію ВНАУ», Положення про прийом на навчання до аспірантури ВНАУ на здобуття наукового ступеня доктора філософії, Положення про предметні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ, Положення про відділ аспірантури і докторантури ВНАУ.

Рекомендується проведення письмового екзамену на основі вільного вибору здобувачами білету, котрий містить три питання з дисциплін, котрі виносяться на фаховий іспит.5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор


_____________ В.А. Мазур

«___» _____________2017 р.


Екзаменаційний білет №

для складання вступного фахового іспиту до аспірантури

зі спеціальності 051 «Економіка»
1. Теоретичне питання.

2. Теоретичне питання.

3. Теоретичне питання.
Затверджено Вченою радою економічного факультету, протокол № ___ від «___» __________ 2017 р.

Екзаменатори

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Рівень знань вступників до аспірантури оцінюється на «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Критерії оцінки знань:

«відмінно» – вступник дає ґрунтовні, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, підручників, посібників, наводить узагальнення і висновки;


«добре» – вступник володіє знанням на рівні попереднього пункту, але ним допущені незначні помилки у формулюванні понять і категорій, проте за допомогою екзаменаторів він швидко орієнтується та знаходить правильні відповіді;
«задовільно» – вступник неправильно відповідає на одне з питань або дає на всі питання малообґрунтовані неповні відповіді та тільки з допомогою екзаменаторів може виправити допущені помилки;
«незадовільно» – вступник дає неправильну відповідь на два-три запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.

7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


  1. Соціально-економічні фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.

  2. Функціонування сільськогосподарського підприємства як соціально-економічної системи.
  1. Моделі державного регулювання національною економікою.

  2. Функції ринку та обмеженість його регулюючого механізму.

  3. Аграрний ринок в Україні.

  4. Сутність державного регулювання економіки. Межа державного втручання в економіку.
  1. Економічні функції держави: формування правових засад функціонування економіки; емісія грошей; усунення вад ринкового саморегулювання; перерозподіл доходів і ресурсів; стабілізація економіки; антимонопольна діяльність держави.
  1. Виробнича потужність аграрних підприємств та резерви поліпшення використання.

  2. Моделювання економічних процесів для обґрунтування стратегії розвитку екологічної безпеки продукції сільськогосподарського виробництва.
  1. Реформування земельних відносин в Україні.

Каталог: web -> vsau -> vsau.nsf -> 16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> b238cee15fbe7ba5c2257e61003039c5 -> $FILE
web -> Тематика рефератів для аспірантів
web -> Арабські країни після ІІ світової війни
web -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст
web -> Методичні вказівки студентам 2 курсу медичного факультету №3 (спеціальність медична психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) для самостійної підготовки до семінарського заняття з філософії
web -> Анархістський рух в Україні у 1917-1921 рр
web -> Предмет и задачи психологии как науки
$FILE -> Програм а підготовки аспірантів І здобувачів до кандидатського іспиту з філософії
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування»
16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> Конституційне право України

Скачати 498.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал