Програма фахових вступних випробуваньСкачати 442.23 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір442.23 Kb.
1   2   3
Тема 4. Планування та маркетинг персоналу

Зміст і завдання стратегії й політики управління персоналом організації. Пасивна, реактивна, превентивна та активна політика. Відкрита та закрита політика управління персоналом. Зовнішні та внутрішні чинники стратегії й політики управління персоналом. Механізм реалізації стратегії та політики управління персоналом. Сфери та підсистеми управління персоналом організації, стосовно яких розробляється політика. Принципи стратегії й політики управління персоналом.

Залежність стратегії й політики управління персоналом від генеральної стратегії розвитку організації. Генеральні стратегії: лідерство в низьких витратах, диференціація, фокусування, зростання, помірне зростання, скорочення масштабів діяльності, комбінована й відповідні їм функціональні стратегії управління персоналом. Характеристика й відмінності політики управління персоналом в умовах бюрократичної та патерналістської моделей ринку праці.

Об'єктивні й суб'єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Методи визначення потреб організації у персоналі різних функціональних категорій: штатно-номенклатурний, балансовий, нормативний, екстраполяції, експертних оцінок, математичного моделювання.

Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.
Тема 5. Організація набору та відбору персоналу

Політика найму персоналу в організації. Цілі, основні підходи до відбору персоналу, організація процедури відбору. Розробка критеріїв відбору, моделі компетентності працівника. Форми і методи найму працівників різного профілю. Особливості профвідбору і найму управлінських кадрів.

Методи професійного підбору персоналу. Вивчення документів, співбесіда, анкетування, тестування, перевірка рекомендацій, графологічна експертиза.

Суть адаптації як функції кадрового менеджменту. Види адаптації, їх цілі і основні риси. Етапи адаптації нового працівника. Особливості адаптації молодих фахівців. Управління адаптацією нових працівників: розробка і реалізація адаптаційних заходів. Наставництво.


Тема 6. Оцінювання персоналу

Об'єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Сутність, цілі й завдання оцінювання персоналу. Елементи процесу оцінювання персоналу. Об'єкти та суб'єкти оцінювання персоналу. Вимоги, які висуваються до розроблення критеріїв оцінювання.

Система оцінювання персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу.

Методи оцінювання персоналу. Метод «есе», графічна шкала оцінок, ранжування, метод розподілу працівників усередині групи в межах заданих інтервалів, алфавітно-числова шкала, оцінка персоналу за досягненням поставлених цілей.

Атестація керівників, професіоналів і фахівців: періодичність, види, функції, документація, процедура проведення та використання результатів. Центри оцінювання персоналу, їх переваги порівняно з іншими методами оцінювання персоналу.
Тема 7. Розвиток персоналу організації

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Сутність, соціально-економічне значення й завдання розвитку персоналу. Основні положення концепції людського капіталу.

Первинна професійна підготовка кадрів у профтехучилищах, вищих навчальних закладах і на виробництві.

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців. Програми «Магістр бізнес-адміністрування» (англ.: МВА). Система неперервного навчання персоналу.

Сутність, значення та організація планування трудової кар'єри. Професійна кар'єра та кар'єра в організації. Планування і організація професійно-кваліфікаційного просування робітників. Професійно-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців.

Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.


Тема 8. Управління процесами руху персоналу

Поняття руху персоналу в організації. Види і фактори руху персоналу. Показники обороту, плинності та стабільності персоналу, методи їх визначення. Основні процеси руху персоналу: введення в посаду, адаптація, професійні переміщення, ротація, підвищення по службі, переведення на нижчу посаду, звільнення. Абсентеїзм, його причини, наслідки та методи регулювання.

Підстави для припинення трудової угоди. Наслідки та практичні дії роботодавців за умов скорочення працівників. Система заходів пристосування персоналу до економічних змін. Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників.
Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Значення та завдання регулювання трудової діяльності персоналу організації. Чинники ефективності діяльності організації. Створення умов для ефективної діяльності персоналу. Визначення мети діяльності організації. Планування діяльності трудового колективу. Кадрове забезпечення ефективної діяльності організації. Нормативно-правове, організаційно-економічне та інженерно-технічне забезпечення трудової діяльності персоналу.

Підтримання встановленого ритму виробництва. Ресурсне забезпечення трудової діяльності персоналу, поточне обслуговування та оперативне регулювання виробничих і трудових процесів, облік, контроль та оцінювання результатів діяльності.

Поняття умов праці в організації. Соціально-економічні, техніко-організаційні та природні фактори умов праці, їх вплив на здоров'я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники. Санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, естетичні, соціально-психологічні та технічні елементи умов праці. Закон України «Про охорону праці».

Гігієнічна класифікація умов праці. Оцінювання умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу несприятливих умов праці на працівників. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці.

Засоби регламентування діяльності першого керівника організації, його заступників, структурних підрозділів і посадових осіб. Типова структура положення про структурний підрозділ. Структура посадової інструкції.

Правила поведінки й дисциплінарні процедури. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Законодавство України про регулювання робочого часу. Регулювання робочого часу протягом тижня. Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні. Робота в надурочний час. Регулювання тривалості відпусток.

Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. Гнучкі режими праці.

Методи аналізу ефективності використання робочого часу. Табельний облік використання робочого часу. Фотографія робочого дня.


Тема 10. Служба персоналу й кадрове діловодство

Специфіка діяльності служб персоналу в ринкових умовах. Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможних працівників. Структура, функції та завдання служби персоналу. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. Права, обов'язки й відповідальність керівника служби персоналу. Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу.

Номенклатура справ з кадрового діловодства. Склад кадрової документації та її призначення. Документаційне забезпечення руху кадрів. Ведення особових справ. Облік особового складу організації. Особові картки, штатно-посадова книга, алфавітна книга. Комп'ютеризація кадрового діловодства.
Тема 11. Соціально-трудові відносини та їх регулювання

Поняття і система соціально-трудових відносин: структура, рівні, типи, предмети, суб’єкти і сторони.

Сутність і значення соціального партнерства як типу соціально-трудових відносин. Форми соціального партнерства. Принципи, на яких має функціонувати соціальне партнерство. Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства. Функції держави у соціальному партнерстві. Виробнича демократія як складова соціального партнерства.

Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. Функції, які виконує колективний договір. Порядок ведення переговорів і укладення колективного договору. Застосування примирних процедур під час ведення колективних переговорів. Законодавчі вимоги до розроблення колективного договору. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання.

Профспілкові організації та їх організаційні ланки у системі регулювання соціально-трудових відносин. Процес утворення та легалізації профспілок. Права та обов’язки профспілок та їх об’єднань відповідно до законодавства.

Регулювання соціально-трудових відносин на міжнародному рівні. Міжнародна організація праці: структура, мотиви створення, завдання і методи роботи. Основні нормативні документи МОП.Тема 12. Ефективність управління персоналом

Загальні засади ефективності в економіці та управлінні. Головне економічне завдання виробничого підприємства, будь-якої комерційної організації. Принцип економічної доцільності в управлінні персоналом. Сутність понять «ефект», «ефективність» та «ефективність управління персоналом». Чинники, які визначають ефективність управління персоналом.

Витрати на персонал. Групи витрат роботодавців на персонал. Пряма оплата, оплата за невідпрацьований час, премії та нерегулярні виплати, витрати на соціальне забезпечення працівників, витрати на професійне навчання та їхні елементи.

Сутність і показники організаційної ефективності управління персоналом. Сутність і показники економічної ефективності управління персоналом. Сутність методу порівняння в аналізі економічної ефективності управління персоналом. Сутність і показники соціальної ефективності управління персоналом.БАЗОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Кодекс Законів про працю України: Прийнятий 10 грудня 1971 р. із змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про зайнятість населення" від 1.03.1991 р.

 3. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1.07.1993 р.

 4. Закон України "Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності" від 15.09.1999 р.

 5. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 р.

 6. Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 р.

 7. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)" від 03.03.1998 р.

10. Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників. Затверджене Постановою КМУ від 19.03.1994 р.

11. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.. Затверджена наказом Мінпраці України від 29.07.1993 р., № 58.

12. Державний класифікатор професій ДК 003 : 2010

13. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.


 1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. – К.: ВД "Професіонал", 2006. – 512 с.

 2. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В., Виноградська А.М. Управління персоналом. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.

 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудових відносин: Підручник. – К.: Знання, 2009.

 4. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми. – К.: Цул, 2003. – 272 с.

 5. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – К.: Кондор. – 2005. – 308 с.

 6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. Теорія і практика. – К.: ТОВ"ЧВПК" ЕксОб", 2001. – 512 с.

 7. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 312 с.

 8. Михайлова Л. І. Управління персоналом. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 248с.

 9. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С. О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 10. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч.-практ. посіб. – К.: Знання, КОО, 2006. – 311 с.

 11. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 12. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред.. Кибанова А.Я. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638с.

 13. Управление персоналом организации. Практикум / Под ред.. Кибанова А.Я. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 296 с.


Типові тестові завдання

Основи менеджменту і адміністрування

1. Менеджмент – це:

 1. діяльність, спрямована на отримання прибутку шляхом створення та реалізації певної продукції, робіт чи послуг

 2. господарська діяльність підприємця, особливий, творчий тип господарювання

 3. будь-яка організаційно-господарська одиниця, що здійснює підприємницьку діяльність у галузі промисловості, торгівлі, будівництва, транспорту, наданні послуг або кваліфікованих порад, виконанні робіт чи будь-якій іншій сфері діяльності, прагне досягти комерційних завдань і має ознаки управління

 4. правильної відповіді немає


2. Виникнення школи кількісних методів відбулось під час:

 1. Першої світової війни

 2. Другої світової війни

 3. розпаду СРСР

 4. великих географічних відкриттів


3. В організації як системі виділяють:

 1. виробничу і адміністративну систему

 2. керовану і управлінську системи

 3. керуючу і керовану системи

 4. управлінську і виробничу системи


4. Можна виділити такі елементи процесу управління:

 1. група людей, загальна мета або цілі, аналіз, вибір альтернатив, методи, результати

 2. постановка та обґрунтування цілі; виявлення і вивчення ситуації, що потребує вирішення; визначення проблеми, ухвалення управлінського рішення

 3. люди, структури, методи, системи, стратегії

 4. визначення потреби; з’ясування суті проблеми; розробка альтернатив; вибір рішення; реалізація; коригування, контролювання5. Тактичні цілі – це :

 1. фундаментальні, унікальні завдання, які започатковують відмінний від інших організацій тип бізнесу і визначають структуру операційної діяльності у термінах продукції та ринку

 2. цілі, поставлені менеджерами вищого рівня в організації, які концентрують увагу на загальних питаннях

 3. цілі, що ставляться середньою ланкою менеджменту організації

 4. цілі, що пов’язані з короткотерміновими завданнями, які потрібні для виконання тактичних цілей


6. Які вимоги не ставляться до управлінських рішень:

 1. повнота

 2. кількісна і якісна визначеність

 3. економність

 4. цілеспрямованість


7. Організаційна структура управління – це:

 1. здійснення прямого безпосереднього впливу на розподіл функцій управління

 2. реальне первинне організаційне утворення керуючої системи – діяльність структурного підрозділу чи окремого виконавця на певному рівні управління

 3. впорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки та дозволяють управляти організацією

 4. сукупність елементів, які взаємодіють між собою


Управління персоналом
1. Управління персоналом це:

 1. специфічна функція управлінської діяльності, головним об’єктом якої є люди, що входять у певні соціальну групи, трудові колективи, організації

 2. діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей (персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальних (особистих)

 3. цілеспрямована діяльність керуючої системи організації на розробку концепції і стратегії кадрової політики і методів управління персоналом

 4. усі, наведені вище відповіді є правильними


2. До нормативно-правового забезпечення управління персоналом належать:

 1. довідник кваліфікаційних характеристик професій

 2. правила внутрішнього розпорядку

 3. інструкція з правил техніки безпеки

 4. усі наведені вище відповіді правильні

3. Розробка програми, шляхів досягнення цілей кадрової роботи з врахуванням умов та можливих змін ситуації відбувається на етапі:

 1. програмування кадрової політики

 2. нормування кадрової політики

 3. моніторингу кадрової політики

 4. правильної відповіді немає

4. Етапами процесу залучення персоналу організаціями є:

 1. нормування, програмування і моніторинг персоналу

 2. попередній відбір претендентів, проведення первинної співбесіди, оцінка претендента, перевірка представленої документації, проведення підсумкової співбесіди щодо наймання і ухвалення остаточного рішення

 3. аналіз змісту роботи, визначення вимог до кандидатів, ухвалення рішення щодо мотивації і перспектив кар’єрного зростання, вибір джерел залучення персоналу

 4. первинний набір персоналу, відбір персоналу, співбесіда, психологічне тестування, ухвалення остаточного рішення

5. Організаційно проведення атестації на підприємстві оформляється:

 1. положенням про атестацію

 2. наказом по підприємству

 3. атестаційним листком

 4. статутом підприємства

6. Вертикальна, горизонтальна, східчаста, доцентрова є видами:

 1. ділової кар’єри

 2. трудової кар’єри

 3. професійної кар’єри

 4. внутрішньоорганізаційної кар’єри

7. Розрізняють такі заходи щодо скорочення плинності кадрів:

 1. пов’язані із сімейно-побутовими обставинами, пов’язані із незадовільними умовами праці, пов’язані із порушенням трудової дисципліни

 2. техніко-економічні, організаційні, виховні, соціально-психологічні, культурно-побутові

 3. підвищення заробітної плати, використання ефективної системи стимулювання праці, формування гнучких графіків роботи, покращення умов праці та соціального забезпечення

 4. аналіз та оцінка стану робочих місць, трудової дисципліни, умов праці та запровадження відповідних заходів щодо їх покращення.

8. Щорічна основна відпустка надається працівникам за відпрацьований робочий рік тривалістю не менш як:

 1. 30 календарних днів

 2. 24 календарних дні

 3. 26 календарних днів

 4. 25 календарних днів


Операційний менеджмент
1. Система – це:

 1. комплекс взаємопов'язаних частин (підсистем), об'єднаних для досягнення певної мети

 2. побудова організаційних систем

 3. сукупність взаємопов'язаних структурних елементів, які виконують різні за своїм характером або обсягом функції

 4. це сукупність цілей, технологій та людей


2. Якість товару – це:

 1. набір необхідних функціональних характеристик товару, які визнані покупцями необхідними

 2. здатність товару виконувати своє функціональне призначення

 3. відсутність у товару видимих дефектів

 4. правильної відповіді немає


3. Яка ціль і завдання стандартизації?

 1. встановлення показників, вимог до продукції (послуг)

 2. визначення характеристики продукції

 3. створення раціональних науково-технічних програм

 4. задоволення потреб споживачів і вимог ринку


4. Методи організації виробництва:

 1. потоковий, непотоковий

 2. балансовий, нормативний, аналітичний

 3. одиничне, серійне, масове виробництво

 4. потоковий, балансовий, нормативний


5. Мінімальний запас матеріалів, це сума:

 1. поточного запасу плюс сезонного

 2. підготовчого запасу плюс страхового

 3. страхового запасу плюс половина поточного

 4. поточного запасу плюс страхового


6. Оперативний прогноз – це:

 1. прогноз, який передбачає тільки загальні закономірності розвитку, його якісні зміни

 2. прогноз, який не передбачає суттєвих змін у досліджуваному об’єкті

 3. прогноз, який передбачає кількісні зміни у досліджуваному об’єкті

 4. прогноз, в якому розглядаються якісні та кількісні зміни, але якісні зміни переважають в оцінках


7. Ланцюг виробництва містить такі стадії:

 1. Конструювання, видобуток сировини, виробництво, збирання, розподіл.

 2. Видобуток сировини, виробництво, конструювання, вироб­ництво, збирання, розподіл.

 3. Видобуток сировини, конструювання, виробництво, збирання, розподіл.

 4. Конструювання, виробництво, видобуток сировини, збирання, розподіл.


8. „Переможці замовлення” це:

 1. Критерій, що виділяє продукцію чи послуги однієї фірми серед продукції і послуг інших компаній.

 2. Критерій, за допомогою якого визначається значимість кожного виду продукції фірми як можливого кандидата для продажу.

 3. Засоби та предмети праці, що має підприємство та використовує у виробничому процесі.

 4. Предмети та засоби праці, котрі беруть участь тільки в одному виробничому циклі.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
1. Судно закордонного плавання перебуває в порту під митним контролем:

 1. перед заходом до порту;

 2. щойно після заходу до порту;

 3. перед виходом з порту;

 4. протягом усього часу стоянки в порту


2. Громадяни мають право вивозити міцні алкогольні напої на митну територію України без сплати податків, установлених на імпорт, у таких кількостях з розрахунку на одну особу:

 1. 0,5л;

 2. 1л;

 3. 2л;
3. В українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності відсутня така структурна частина:

 1. розділ;

 2. секція;

 3. група;

 4. товарна позиція і підпозиція


4. Вільний обіг – це:

 1. володіння товарами, не пропущеними через митний кордон України без митного контролю;

 2. користування товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;

 3. розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;

 4. розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України, з митним контролем


5. Нормативний документ „Про міжнародний комерційний арбітраж” є в Україні:

 1. Законом, прийнятим Верховною Радою України;

 2. Указом Президента України;

 3. Постановою Кабінету Міністрів України;

 4. Наказом Міністерства


6. Який термін має бути застосованим при використанні умови DAF „ІНКОТЕРМС-2000”?

 1. визначення конкретного пункту, куди товар буде поставлено;

 2. митний кордон;

 3. кордон;

 4. кордон країни експорту

7.До субсидованого імпорту в Україні застосовуються такі заходи:

а) антидемпінгові;

б) компенсаційні;

в) реєстраційні;г) концентраційні.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка